Skip to main content

Full text of "Personalhistorisk tidsskrift"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| 
ANDEN RÆKKE, UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE. VED GUSTAV LUDVie WAD, 3. BIND. KJØBENHAVN. 

I GOMMISSION HOS RUDOLPH KLEIN. 

HOFFENSBERG & TRAP'S ETABL. 1888. 


\ V 117774 
'08. Indhold. 

Side 

Af Provst Daniel Peter Smiths Optegnelser. Uddrag af Provst D. P. Smiths 

Livserindringer, ved hans Søn Provst C. N. Smith 1 

Optegnelser om Familierne de Tonsberg og' v. Tritzschler, ved Archiv- 

fuldmægtig H. J. Huitféldt-Kaas (med en Stamtavle) 26 

Optegnelser om Slægten Harbou eller Hardebou, ved Gapitain H. W. Harhou 

(med en Stamtavle) 39, 236 

Genealogisk Institut 79 

Uddrag af norske Kirkebøger, ved Archivfuldmægtig E. A. Thomle (fortsættes) 81 

Personalier om Mandrup Due og hans Søn Christoffer Due, ved Archiv- 

secretair C, F. Bricka 110 

Jørgen Carstensen og Joh. Lorentz Gastenschiold, ved Archivsecretair, 

Registrator Fr, Krarup 129 

En samtidig Beretning om Christiansborgs Slots Brand 1794, ved Pro- 
fessor, Dr. L. Daae 134 

Bidrag til Familien Rosenkrantz's Historie i det 16de Aarhundrede, af 

Overlærer, Dr. A, Heise (forts.) 145 

Naar uddøde den adelige Slægt Gyidenk'rantz ?, af Archivfuldmægtig 

E, A. Thomle 185 

Organist Johan Ludvig Schweigaard, af Samme (med en Stamtavle) . , 190 

Bidrag til Etatsraad Jørgen Elers' Biographi, af Red. . . .... 218 

Slægten Schult i Norge, af Capitain B. Hiélm . 255 

Et Brev fra Student (siden norsk Statsraad) E. R. Møinichen, ved Pro- 
fessor, Dr. L. D<me 267 

Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V og Frederik IV. 
Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene 1667 
—1725, ved stud. mag. L. Bobé (forts.) 271 

Spørgsmaal: 

1. Om Schoutbynacht Jørgen Bjørn, af Archivfuldmægtig E, A, Thomle 69 

2. Om Slægten Bugge, af OvercontroUeur W, Blich 72 

3. Om Oberst Hans Georg v. Haussmann, af Assistent Fr, Grønvold 72 

4. Om Anna, Hans Hansen Holm's, af Directeur C. Delgobe ... 72 

5. Om Toldkasserer Hans Christopher Nøragers Hustru, af Samme . 73 

6. Om Studenterne Thøger og Hans Andersøn, af Samme .... 73 

7. Om Kjøbmand Tørres Christensen Nedenes, af Skibsrheder J. 0. 
Bugge 73 

8. Om Slægten Sommer, af Assistent F, C. Sommer 73 
V Side 

9. Om Erasmus Dybwad, af A, J. Lange , 138 

10. Om Fiantz Christian Hesselberg, at Fr. Hesselberg 217 

11. Om Familien Mechlenborg, af Jægermester SchøUer 293 

12. Om Familien Bachmann, af Sognepraest A. Jantzen 293 

Svar paa Spørgsmaal: 

I. Om Gancelliraad Peter Christian Buck, af Archivfuldmægtig E, A, 

Thomle 74 

II. Om Slægten Liebe, af Samme 75 

in. Om Mads Bredahl, af Samme 76 

IV. Om Slægten Gluckstad, af Assistent F. C. Sommer . ' . . . 76 

V. Om Anne Margrethe Kruger, af Samme 77 

VI. Om Slægten Hartmann, af Samme 78 

VII. Om Sorenskriver Laurits Stub, af Archivfuldmægtig E, A, Thomle 139 

VUL Om Slægten Sommer, af Samme 144 

IX. Om Familien Munch, af Frederik Barfod 213 

X. Toldkasserer Nørager, af Archivfuldmægtig L. A. Thomle . . . 216 
XI. Om Familien Liebe: 

a. af Assistent F. C. Sommer 294 

b. af Archivassistent G, L. Grove 298 

XII. Om Familien Stub, af Archivfuldmægtig E, A. Thomle .... 299 

Xni. Om Familien Gram i Norge, af Samme 301 

XIV. Om Familien Dybvad, ved Red 304 

Gaver 78, 304 

Tillæg og Rettelser 305 

Register 306 

Medlemsfortegnelse m. v 327 

Tillæg. 

Dødsfald i Norge 1887, af Archivfuldmægtig Otto Gr, Lundh 1 

Dødsfald i Danmark 1887, af Cand. phil. O. A, Schleisner 30 Af Provst Daniel Peter Smiths Optegnelser^). 

Uddrag af Provst D. P. Smiths Livserindringer ved hans Søn Provst 

C. N. Smith. JL)et, som fortjente at blive bekjendt Tor Offentligheden af min 
Faders Provst D. P. Smiths Optegnelser om hans Liv i Roskilde 
som Adjunkt, er allerede ved Pastor Thrap i Christiania gjort 
bekjendt i Kirkehistoriske Samlinger (3. Række, IV. Bind). Kmi 
vil jeg anføre, at min Fader 1814 blev Overlærer, og da Rektoren 
Hasselbach forflyttedes til Viborg, eonstitueredes han som Rektor 
og dimitterede 4 Disciple, deriblandt Jubellæreren Galschiøt. 1814 
ordineredes han ogsaa til Præst ved St. Hans Hospital paa Bidstrup, 
efterat han i 2Aar som Candidat havde prædiket hver Søndag, 
af christelig Omhu for de Gamle og Syge ; thi der var intetsomhelst 
Vederlag forbundet med denne Prædikant- og Præstestilling. Fader 
skriver i denne Anledning: Det var i den ædle Claude Rosettes 
Stiftelse, der var forenet med Galehospitalet, at jeg prædikede. 
Geheimeraad Malling og Fattigdirektionen i Kjøbenhavn havde 
flyttet Menigheden, som Claude Rosette havde givet 400 Rd. 
aarlig til en Præst, men ikke Præsten, der var kommen i 
Unaade, og havde saaledes ladet Hospitalets Gamle og Syge 
uden al Sjælesorg 3 å 4 Aar; da. nu Geheimeraad Malling hørte 
mig prædike Pintsedag, opfordrede han mig til at lade mig 
ordinere, for at jeg kunde uddele Nadverens Sacramente. Jeg 
erklærede mig villig dertil, imod at Fattigdirektionen betalte 
Omkostningerne, og gav mig den faste Gage, naar Præsten blev *) Jvfr. dette Tidsskrifts 2den Række I. Bind, S. 161—203 og H. Bind, 
S. 1—45. 2 

befordret; men indtil den Tid forlangte jeg af Malling, som og 
var Præsident i Skoledirektionen, 200 Rd. Tillæg til min Skole- 
løn, og jeg forpligtede mig da til ikke at søge andet Præstekald 
indtil videre. Malling lovede det, men glemte baade det Ene 
og det Andet. Jeg maatte selv betale Ordinationen, og fik kun 
som de Andre 100 Rd. Tillæg som Overlærer. Jeg var da løst 
fra mit Løfte, og blev d. 6 Juni 1815 udnævnt til Præst for 
Saxkjøbing Menighed. 

Saxkjøbing. 

Kort før min egenlige Flytning gjorde jeg en Reise til Lol- 
land, og syntes ret vel om det frugtbare Guldborgland med gode 
Veie, omhegnede af Hække og smukke Bøndergaarde langs Veien. 
Jeg holdt udenfor hos en Bonde, som hørte til mit Sogn. 
Folkene toge venligt mod deres nye Præst. Snart saae jeg 
Saxkjøbing, der laa ret venligt ved en Aa, som begrændsede 
Haverne. Da jeg spui^e Postkarlen om Præstegaarden, svarede 
han, den kan De snart see, der stikker den Ribbenene ud. Det 
var en af Længderne, som var falden omkuld. Jeg holdt uden- 
for en Kjøbmand Garlstorflf, som havde Nøglerne til Præste- 
gaarden. Han tog meget venlig imod mig, men kunde dog ikke 
bare sig for, idet han gav mig Nøglerne, at tilføie: De behøver 
egenlig ingen Nøgle; thi De kan gaa ud og ind gjennem Væggene. 
Man er sarkastisk her, tænkte jeg, og gik med philosophisk Ro 
ind i Gaarden, der laa lige over for Kirken. Der var et ube- 
boeligt Forhus, men en beboelig Sidelængde, en rummelig Gaards- 
plads og en Have med Eng, som kunde blive smuk. 

Denne Beliggenhed, samt en god Portion Mod og Uerfaren- 
hed, som jeg siden bittert maatte angre, bevægede mig til at 
fatte den daarlige Beslutning, at bygge Præstegaarden op, skjøndt 
Caneelliet, hvor jeg havde en god Patron, den noksom bekjendte 
Etatsraad Lassen, havde givet mig Valget imellem at sælge 
Grunden og kjøbe en Gaard eller leie en Bolig. Ja jeg havde 
endog Skoledirektionens Brev for, at hvis jeg blev misfornøjet 
med min Embedsstilling, saa kunde jeg Vælge hvilken Skole, jeg 
vilde og træde ind i min Overlærer-Charge. Jeg gjorde nu ingen af Delene, men byggede en grundmuret Præstegaard, omlagde 
Haven, og stjøndt endnu ikke færdig med Længderne, tilsatte 
jeg hele min Formue 5000 Rd. , paadrog Kaldet en Gjæld af 
6000 Rd. og mig selv i privat Gjæld andre 6000 Rd., som sved 
til mig i 20 Aar. Pengevæsenet i 1816 var Skyld i min Øde- 
læggelse, da jeg havde sluttet Accord i Specier, og maatte saa 
betale Specien med 5 Rd. Dertil kom, at- jeg havde Pension 
at svare til min Formand, Stiftsprovst Thostrup: 40 Td. Rug, 
40 Td. Byg og 200 Rd. Da Kompriseme ogsaa vare ugunstige, 
maatte jeg takke Gud for, at jeg 1820 slap fra min smukke 
Bolig og — Armoden. Samme Aar døde baade Stiftsprovsten 
og hans Hustru. Repholtz blev min Eftermand og byggede 
Gaarden færdig for 2000 Rd.; thi ved min Hjælp, nemlig Grev 
Hardenbergs Indflydelse, fik han som Candidat Embedet og 
ægtede en rig Arving. Efter Repholtz Død kom Biskop Boisens 
Søn, senere Provst og Præst i Gjentofte, og han fik udvirket, 
hvad jeg ei formaaede, at faae Byggegjælden omskreven til rette 
Cours, hvorved Gjælden formindskedes til Ve Del. Nu er den 
afbetalt, og Saxkjøbing er nu et meget godt Embede. 

Med store Planér drog jeg paa min Fødselsdag d. 24. Sep- 
tember 1815 ind i den forfaldne Præstegaard, fik et Par Værelser 
sat i Stand for min Kone og de 3 Børn, vi førte med fra Ros- 
kilde. Inden jeg farer fort med Fortællingen om mit lidt over 
4-aarige Ophold i Saxkjøbing, maa jeg dog berette, at det ikke 
var det første Kald, jeg havde søgt. Jeg søgte 1810 Præstø 
Sognekald; men dette skulde Professor Wolf, Professor i det 
grønlandske Sprog, have; død som Sognepræst for Helliggeistes 
Kirke. Opmuntret og stærkt anbefalet af Biskop Plum i Odense, 
søgte jeg Faaborg og Dimesse 1811. Fra Kjøbenhavn fik jeg 
at vide, at jeg var øverst indstillet. Jeg reiste da til Kjøben- 
havn for at gjøre min Opvartning. I Roskilde Kro traf jeg 
Gancellipriaesidenten Kaas, som var paa Vejen til Paris for at 
complimentere Napoleon til Kongen af Roms Fødsel. Jeg fik 
Tjeneren fat, og han meldte mig. Kaas gik op og ned ad Stuen 
og smøgede af sin Merskumspibe (ogsaa i Kjøbenhavn gav han 

Audients i Sloprok og Piben i Munden). Han tog meget venlig 

1* imod mig, og sagde, at jeg blev Præst i Faaborg, og bad mig 
at hilse Biskop Plum, at det glædede ham at have kminet føie 
hans Ønske. Jeg fortsatte da min Reise til Kjøbenhavn. Sikker 
i min Sag kjøbte jeg Tøi til en Præstekjole, skrev til Biskop 
Plmn, og fik af ham Texten til min Ordinations-Prædiken. Jeg 
fik Brev. fra Agent Ploug i Faaborg, som tilbød mig sit Fartøi 
til Flytning, og paa Skolen tog jeg halv om halv Afsked med 
Drengene. Men saa fik jeg Efterretning om, at Peder Rosen- 
stand Wøldike, min gode akademiske Ven, og for Tiden Captain 
ved Studenterchoret, havde faaet Embedet. Jeg blev lidt flau, 
Qg min eneste Trøst var, at mine Disciple jublede af Glæde. 
Det var da gaaet saaledes til. I Kaas's Fraværelse skulde Con- 
ferentsraad Cold referere Kaldet til Kongen. Han, der havde 
havt Wøldikes Fader, Professor Jeremias Wøldike til Hovmester, 
møder Peder Wøldike paa Gaden og spørger ham, om han vilde 
være Præst i Faaborg. Wøldike svarede nej ! det er jo et usselt 
Kald. Du skulde dog, siger Cold, spørge din Kjæreste, om hun 
vil giftes. Hun vilde giftes. Wøldike skrev Ansøgningen og 
blev kaldet. Aaret efter kom han til mig, og lykønskede mig til, 
at jeg dengang var bleven tilsidesat; Dimesse Præstetiende var 
nemlig ved kgl. Resolution perpetueret til Holstenshus mod 1 
Rd. pr. Td. Hartkorn. Det var 1812 c. 1 Sk., og Wøldike gav 
4 Gange saa megen Skat, som Tienden indbragte. Wøldike 
eiede Formue, som han satte til i Faaborg, og jeg takkede Gud, 
som er Daaremes Formynder. 

Men den, der blev ærgerlig, var min kjære Biskop Plum. 
Nu vilde han da 1814 med al Magt gjøre mig til Forstander for 
Seminariet paa Brahetrolleborg, og da jeg vægrede mig for Ind- 
komstemes Skyld, sendte han den gode Grev Holstein til Holstein- 
borg til mig, som skulde tilsige mig fra Grev Reventlow paa 
Brahetrolleborg, at han vilde betale Professor Oests Pension, og 
at jeg skulde faa hele Gagen ubeskaaret med flere Emolumenter. 
Allerede havde jeg indgivet Ansøgning om Saxkjøbing, men 
skjøndt jeg ei tog Ansøgningen tilbage, maatte jeg indgive An- 
søgning om Brahetrolleborg Seminarium. Det var kun med 
Ulyst; thi jeg vidste, at Seminariets Tilstand lod saare meget tilbage at ønske. Det blev mig ogsaa sagt, at Sognepræsten, 
der var Direktør, var vanskelig at omgaaes. Det var ikke gode 
Auspicier, og værre blev det, da Etatsraad Lassen, den almægtige 
Deputerede i Kaas's Tid, forsikrede mig vel om, .at jeg skulde 
snart blive baade Professor og Ridder; men bandede tillige paa, 
at hverken Grev Reventlow eller Biskop Plum skulde have noget 
at sige over mig, der skulde sortere direkte under Cancelliet 
Det var aabenbart Brud med begge mine Patroner. Derfor da 
jeg ved min Svoger Foss's Hjælp havde vundet Grev Harden- 
bergs Patronat, saa klyngede jeg mig til dennes Anbefaling til 
den alt formaaede Gonferentsraad Jessen, Frededk d. 6tes Cabi- 
nets-Secretair, og blev, mod Plums og Lassens Villie, kaldet til 
Saxkjøbing Sognekald. Biskop Plum var misfomøiet, men jeg glad. 

I Saxkjøbing blev jeg, som sagt, øconomisk ødelagt ved 
Præstegaardens Opbyggelse 1816. I Aaret 1817 kom vi til Ro 
i vor ny Præstegaard, som vi ikke tænkte at vi saasnart skulde 
forlade. Men skjøndt jeg kæmpede med Gjæld og Næringssorg, 
levede jeg dog et herligt Præsteliv baade i Menigheden og i 
Omgang med Præster. Til Kirken, der var smuk og stor, hørte 
et Landsogn, mest under Baroniet Guldborgland, vakkre og 
velhavende Folk, der flittig søgte Kirken. Foruden Kjøbstadens 
Skole var der to Landsbyskoler. Min Præstelykke, den at have 
brave Skolelærere og udmærkede Kirkesangere, begyndte i Sax- 
kjøbing, og har til Datum ikke forladt mig. 

Læreren i Saxkjøbing hed Mouritsen, var ligesaa udmærket 
baade fra Hjertets og Hovedets Side. Han var en høist duelig 
og sindig Lærer, og en from, herlig Psalmesjmger. Kjøbstad- 
folket søgte ogsaa Kirken flittig. Jeg var ivrig som Prædikant 
og tog mig meget af Ungdommen, saa jeg fik ogsaa oprettet en 
Pigeskole, som dog formedelst uheldigt Valg af Lærere blev op- 
hævet, da jeg forlod Embedet. Selv underviste jeg i Skolen, 
iblandt Andet i Tegning. 28 Aar efter kom jeg igjennem Sax- 
kjøbing, da en net ung Mand traf mig og bad mig komme i 
hans Hus og drikke The. Det var en Murer Reinholts Søn, 
som jeg havde undervist i Tegning. Nu var han den eneste 
Architekt i Lolland. Han boede i en smuk Gaard, havde 16 Svende, byggede Herregaarde og Kirker, og viste mig sine Teg- 
ninger fra Aeademiet. 

Saavidt jeg formaaede, gjorde jeg Gudstjenesten høitidelig, 
holdt Froprædikener de store Høitider, sang Litaniet Store Bede- 
dag, og nogle Høitidspsalmer, jeg selv forfattede. Den lille Bog, 
„Kirken og dens Festdage", som jeg udgav 1826, indeholder en 
Del heraf, og saa den Reformations Jubelfest, som jeg 1817 
holdt 3 Dage i Saxkjøbing. Ligeledes havde jeg en smuk Høi- 
tidelighed for det afbrændte Marstal og havde hele Omegnens 
Fornemme, ogsaa Stiftamtmanden og Biskoppen, i Kirken, hvor 
der blev indsamlet en god Hjælp for de Brandlidte. 

Jeg blev ofte buden til Hardenberg af Grev Hardenberg- 
Reventlow, hvis fortræffelige, fromme Hustru tiltalte mig meget. 
Hun døde temmelig pludseligt. Jeg var i Selskab paa Harden- 
berg, da hun lod mig kalde til sig. En Tjener viste røig.Veien 
til Sygeværelset. Der laa den blege Qvinde med foldede Hænder, 
og bad mig sætte mig ved Sengen. Medens jeg kunde høre 
Billardkuglernes og Spillernes Støi, talte jeg til hende om det 
evige Liv, hun gik imøde. Hun sagde mig, at hun havde revet 
sig løs fra alle jordiske Tanker og havde opsat sin sidste Villie, 
hvori hun havde ordineret, at hvad hendes standsmæssige Be- 
gravelse kunde koste, skulde uddeles gjennem Præsterne til 
Sognenes Fattige under Grevskabet, og hun bad mig, der hidtil 
havde været hendes Aumonier i mit Sogn, fremdeles at tage 
mig af de fattige Børn, som havde faaet Klæder leverede af 
hende. 2 hele Timer sad jeg hos hende, kyssede hendes Haand 
med Taarer i Øiet, tog saa Hat og Stok, og uden videre Farvel 
gik jeg sørgmodig hjem. Natten efter døde hun. Den dybt 
nedbøiede Greve bad mig i Forening med Harder, Sognets Præstø 
at anordne Begravelsen efter hendes Villie. 

Den 4 Januar 1820 blev hun jordet paa Kasted Kirkegaard, 
og jeg havde kun foranstaltet Grevskabets Skolelærere øvede i 
firstemmig at afsynge nogle af mig forfattede Sørgevers. 

Min Præste-Omgang var især Harder i Kasted og Adam 
Vilhart Glahn i Taars. Hos de øvrige Præster i Herredet kom 
jeg og, naar Gonventet, som jeg fik indstiftet, maanedlig bød det. Glahn blev mig dog den kjæreste, ligesom han ogsaa var den 
nærmeste. Han var 7 Aar ældre end jeg, og blev min Mentor, 
ivrig for Embedet, men en sagtmodig, orthodox Theolog. Han 
kom næsten hver anden Dag paa sine Spaseretoure ind til mig, 
og vi havde mange præstelige Samtaler, som vare mig til Op- 
byggelse. To slemme Vaner revsede han hos mig, nemlig at 
jeg begyndte min Prædiken for sent og lærte den ikke udenad, 
Hans Formaninger frugtede først, da mit Syn tabte sig, og jeg 
ikke syntes godt om at prædike med Briller paa Næsen. 30 
Aar efter maatte jeg da have Prædiken færdig Fredag Aften og 
memorere den om Lørdagen. 1819 søgte vi be^e Horslunde 
Kald. Glahn reiste dertil, prædikede og katechiserede for den 
gamle Statsminister Grev Reventlow, og jeg troede virkelig, han 
blev Manden, Excellencen vilde vælge. Jeg havde kun en ^leste 
Gang set og talt med den gamle Excellence paa Hardenberg, 
og blev derfor lidt overrasket, da afdøde Provst Gardes Søn 
kom med Hilsen fra Greven, at han vilde høre mig prædike 
i Saxkjøbing næste Søndag. Jég havde ikke tilbudet mig at 
prædike, men jeg havde uden alle Anbefalinger kun skrevet et 
Brev, hvori jeg yttrede, at mit Eknbede i pastoral Henseende 
var mig fuldkonmien tilpas, men at jeg ii\juria temporum var 
bleven forarmet, og hellere vilde leve fattig paa Landet end i 
en Kjøbstad. Han kom med sin ældste Søn, Kammerherre, 
Grev G. Reventlow. Jeg prædikede ganske som jeg pleiede, der 
var en talrig Forsamling efter Sædvane. Han sagde intet Ord 
til Ros, men hans Miner sagde mig, at han var tilfreds; derefter 
kjørte han til Hardenberg, hvorhen jeg ogsaa var buden. Uden 
synderlig Forventning modtog baade jeg og Glahn paa eengang 
Breve fra den gamle Excellence. 

Glahn, som altid var curiøs, spurgte, om vi ikke skulde 
bytte og opbrække hverandres Breve. Det gjorde vi og læste 
med Opmærksomhed, at han nu havde gjort sin Indstilling til 
Kgngen. Naa spurgte Glahn, da begge Breve vare læste, hvem 
af os tror De nu er den lyikelige ? Jeg svarede, han roser Dem 
saa meget og priser den Menighed lykkelig, der har en saadan 
Præst, men jeg tror ikke han nænner at skille Dem fra den. 8 

Mig takker han kun for det sidste Besøg, og roser mig slet ikke, 
det huer mig godt. Udfaldet viste, at jeg havde Ret. Men 
Glahn og jeg vi vedbleve at være Venner, ere det endnu. Han 
fik saa det gode Veggerløse Kald paa Falster, hvor han elsket 
og velsignet af sin Menighed har naaet det 80<i« Åar, er bleven 
Consistorialraad, og den 2<ien Mai 1855 holdt han sit 50de Aars 
Jubilæimi og blev Ridder af Danebroge. Efterat han havde 
mistet sin Hustru, døde kort efter hans ældste, flinke Søn, Gand. 
theol. og forlovet, og derefter hans eneste Datter ligeledes for- 
lovet. Disse smertelige Tab bar han med sand ehristelig Taal- 
modighed. Hans sidste og tredie Barn er Tømmermester i 
Nykjøbing paa Falster og byggede efter min Beskikkelse Nyord 
Kirke og Præstebolig 1846. 

Harder blev Provst i Musseherred, men Døden endte snart 
hans ulykkelige Liv. Han var skilt fra sin Kone, der døde kort 
efter ham. Hans Børn gik det ikke vel. En Søn af ham fandt 
jeg paa Tugthuset i Stege, inddømt for Løsgængeri. 

I Byen selv havde jeg kun liden selskabelig Omgang. I 
Åaret 1819 voxede mine Pengesorger, men jeg havde dog mange 
Glæder. Først maa jeg tænke paa min Faders Embedsjubilæum 
i Holbæk d. 11 Mai 1819. Dagen var meget høitidelig. Jeg 
intimerede; derpaa prædikede Jubilaren 75 Aar gi.; og endelig 
holdt Biskop Munter Tale for Altret. En Mængde Præster vare 
tUstede og sang i Ghoret til Beslutning en Psalme af mig. Fader 
var stærk og hjerteglad. En Deputation af Menigheden over- 
rakte ham et Par mægtige Sølvarmstager. Som en Guriositet, 
der viser den Gamles kraftige Natur, maa jeg dog fortælle 
Følgende. Ved Festbordet sad jeg Hgeover for ham. Biskoppen 
og min Stedmoder. En Sølvpocal blev fyldt med Madeira og 
Biskoppen udbragte høitidelig Jubilarens Skaal. Derpaa gik 
Pokalen fra min Moder ud til Naboen og hele det store Bord 
. omkring, indtil den endte hos min Fader. Af og til var den 
bleven fyldt, og da den naaede min Fader var der nærved en 
halv Pot i den. Han reiste sig op og baade rørt og muntert 
takkede han Biskoppen og hele Selskabet før Skaalen, og derpaa 
drak han, idet han sagde, at han efter gammel Skik vilde vise, at han mente det ærligt ved at tømme Bægeret. Dette gjorde 
han og prikkede Pocalens Rand mod Neglen. Jeg var nærved 
af Skræk at falde af Stolen, og tænkte, hvorledes skal dette vel 
ende? Han mærkede min Angst og saa skjelmsk hen paa mig, 
og da Maaltidet var endt og man var gaaet ind i en anden Stue, 
tog han mig ved Haanden og hviskede: lad os prøve, hvem af 
os der bedst kan gaa lige ud ad Brædtet, og han traadte m,ed 
sikre Trin ved Siden af mig og raabte; sørg nu for Piber til 
Kaffen i Lysthuset. Og sandelig, han var ellers høist maadeholden 
i sine Nydelser, men Glæden og hans physiske Kraft gjorde det 
muligt for ham at tømme Pocalen uden Skade. Egenlig havde 
han aldrig følt noget til Alderdom og uden Sygdom hensov han 
5 Aar efter. 

1819 raktes mig en Balsam for mine Bekymringer. I Slut- 
ningen af dette Aar fik jeg under Haanden Underretning om, at 
jeg var øverst indstillet til det store Horslunde. Jeg skrev et 
Taksigelsens Brev til den gamle Excellence og bad om Tilladelse 
til at give min nylig fødte 4de Søn hans Navn, og modtog fra 
hans Haand følgende Svar, som bærer saa tydeligen Præget af 
hans ædle Aand: 

„En stærk Forkjølelses Feber [han var dengang 72 Aar] har 
forhindret mig fra tidligere at takke D. V. for Deres Skrivelse 
af 28de f. M. [Novbr.]. Jeg er endnu ikke underrettet om Kon- 
gens Resolution paa mit Forslag til Horslunde Præsteembedes 
Besættelse. [Jeg blev kaldet under Brevets Dato d. 6. Decbr. 
1819.] Men jeg haaber vist, om De beskikkes til bemeldte Em- 
bede, at De ligesom salig Provst Garde vil anvende al Deres 
Bestræbelse for at gavne den Dem betroede Menighed, og gjøre 
Dem elsket af samme ved kjærlig Omhu for Unge og Gamle, 
Formuende og Fattige. Jeg har af Alle erfaret, at De er elsket 
af Deres nuværende Menighed, og at Kjærlighed bor i Deres 
Hjærte, at De ikke alene har Evne men ogsaa Lyst til at op- 
fy^lde Deres mange vigtige Embeds Pligter. De har tillige Ung- 
doms Kraft og Sundhed, og jeg haaber, at Gud vil velsigne 
Deres Bestræbelser og Dem ved at see Frugterne af disse i en 
talrig Menighed, i hvilken der er en god Aand, og i hvilken Ung- 10 

dommen gjeme søger Skolen og Forældrene glæde sig over, at 
Deres Børn lærer det, som kan danne Dem til gode Ghristne og 
i deres Stand være dem gavnligt. Fattigvæsenet er ogsaa saa- 
ledes organiseret, at Ingen, der vil anvende de Kræfter, han har, 
lider egenlig Mangel. I Nøbbel. og Horslimde vil D. V. forefinde 
tvende meget gode Skoler, endskjøndt Antallet af Børn i hver 
er omtrent 100.' Skolen i NøbøUe mider Baroniet Jullinge, skal 
være mindre god, dog ikke slet, da det ikke mangler Læreren 
paa Flid, om end en Del paa Evner. Salig Garde skal have 
den Fortjeneste, at han har bragt det saavidt med Skolen, at 
Børnene nu læse godt og skrive læseligen. De har, som De ser, 
en stor Virkekreds i Horslmide Menighed, og jeg haaber, at 
Gud vil give Dem Kraft at udbrede i samme sund, oplyst 
Christendom og gavnlig Kundskab. Af Grevskabets Skole og 
Fattigcommissioner skal de møde muligst Understøttelse til at 
fremme den gode Sag, og personlig vil jeg gjøre mig den For- 
nøielse at gaa Dem tilhaande med Raad og Daad. Jeg ønsker 
Dem til Lykke med Deres Kones lykkelige Forløsning og mod- 
tager med Fomøielse at staa Fadder til det nyfødte Barn, af 
hvilket jeg ønsker ligesom af alle Deres andre Børn De og Deres 
Hustru maa nyde Glæde og i Korslunde tilbringe mange 
lykkelige Aar, og at De ved at lægge en god Plan for Deres 
Finantser maa snart see Dem befriet fra Deres Gjæld, og for 
Tiden befriet for Næringssorg, ogsaa da, naar Deres Børn til 
deres Studering vil behøve betydelig Hjælp i en Rad af Aar. Jeg 
raader Dem derfor ogsaa, at De søger at bortforpagte Avlingen 
saaledes, at Jorden ikke under Forpagtningstiden kan udmagres, 
men maa vedblive at være i den samme gode Tilstand, i hvilken 
den nu er. Min ældste Søn vil dertil kunne give Dem de bedste 
Raad, og naar Deres Gjæld er betalt, og De ser Udveie til at 
forskaffe Dem det Fornødne til Avlingens Drift uden at gjøre ny 
Gjæld, og De finder Lyst til ligesom Garde ved god Dyrkning 
at skaffe Dem en behagelig Beskjæftigelse og ved Exempel gavne 
Andre og Dem selv, da raader jeg Dem til, at De begynder selv 
at dyrke Deres særdeles frugtbare Jord. J^ har den Tillid til 11 

Dem, at De ikke vil miskjende min gode Hensigt med dette 
Raad, og er med særdeles Høiagtelse Deres Velærværdigheds 

ydmygste Tjener 

Reventlow/ 
Saaledes skrev den gamle Statsminister til den unge Præst. 
Jeg beredte mig til denne lykkelige huslige Forandring. Det var 

■ 

Gudskelov! Saxkjøbing Menighed ukjært, at jeg flyttede; men 
uagtet al deres Kjærlighed mod mig, indsaa de nok, at jeg var 
bleven fattig hos dem, og trængte til Balsam for mine Saar. 
Korslunde og Nordlunde Kald var 709 Td. Hartkorn med en 
Tiende af 580 Tdr. Bygs Værdi, og en udmærket Avling paa 
64 Tdr. Land, foruden andre Emolumenter. Altsaa et Embede 
tænkte jeg, hvor Du kan leve og dø; men Gud vilde det ander- 
ledes. Jeg rejste da tilHorslunde og Pederstrup i Januar 1820, 
og saa begge for første Gang. Holdt derpaa Afskedsprædiken 
og tiltraadte Embedet i Marts. Det var mig tungt at leve ad- 
skilt fra Familien den hele Sommer, men jeg tog min ældste 
Søn Ludvig og min Søstersøn Peter Prytz med , accorderede 
Kosten for dem hos Provstinde Garde og læste med dem. 

Dog inden jeg forlader Saxkjøbing og mine kjære Omgivelser, 
isærdeleshed Adam Glahn, har jeg dog nogle Erindringer at op- 
friske, fordi de staa i Forbindelse med mine Kjære, som nu efter 
30 Aars Forløb kjendes ved mig. Først nævner jeg da Gandidat 
Witting, Præstesøn fra Brunsvig, Informator for 2 unge Slægt- 
ninge, Grev Hardenberg opdrog. Witting var et høist talentfuldt 
Menneske og et afgjort Sproggeni. Saaledes dristede han sig til 
efter 3 Maaneders Forløb at prædike i Kasted Kirke paa Dansk, 
og han gjorde det saa godt, at Bønderne syntes, at han prædi- 
kede tydeligere end deres egen Præst Harder, der som en Hol- 
stener og Kieler Gandidat ei kunde aflægge sin tydske Accent. 
Witting var dertil et muntert og godmodigt Menneske, som det 
gjorde mig ondt at skilles fra, men hans aldrende Fader krævede 
hans Bistand. Han drog hjem, valgtes til Diaconus ved Faderens 
Kirke St. Michaelis, og da Faderen efter nogle Aars Forløb døde, 
blev han af Menigheden valgt til „Hauptprediger**. Af og til 
vexlede vi Breve, men da jeg i 1854 med min Datter Helene 12 

reiste til Wiesbaden, saa gjorde jeg en Afstikker paa Jernbanen 
fra Hannover til Brunsvig, og tog ind paa et Hotel, hvor jeg 
ved en Opvarter sendte Witting en Billet af dette Indhold: Præsten 
i Saxkjøbing spørger herved Hovnxesteren paa Hardenberg Hr. 
Cand. Witting, om det er ham belejligt at modtage et lille Besøg. 
Han svarede, at han skulde paa Øieblikket komme, og jeg til- 
bragte en høist behagelig Dag hos ham, som jeg fandt næsten 
uberørt af Åarene og til min Forbauselse talende flydende Dansk. 
Han havde en venlig Matrone til Hustru og 2 vakkre voxne Børn, 
en Søn og en Datter. Hjertensglad var han over at vise os 
Byens Mærkværdigheder, især en smuk Maleriudstilling i en ned- 
lagt Kirke, hvor Malerierne hang i det fortræffeligste Lys, og 
han lovede, hvis det var ham muligt, at komme til mit Guld- 
bryllup 1856, hvilket ogsaa skete. 

I Aaret 1818 rejste jeg med Glahn, Harder og Meding i 
Maibølle til Falster og Sjelland. Det var en Rundreise til Præ- 
sterne, og disse, nemlig Blædel i Stubbekjøbing, Grundtvig i Tor- 
kildstrup, Steenstrup i Riserup, Bang af Kirkeby og Koch af 
Horbeløv forenede sig med os. I Horbeløv Præstegaard vare vi 
samlede en Aften. Vi bleve godt beværtede og Underholdningen 
var levende. Ganske umærkeligt havde Koch faaet os 8 Præster 
opstiUede i en Kreds og den lange Bang rangeret i Midten, hvor 
vi stode hver med sit Glas i Haanden og sang vore Viser, 
Værtinden, som var Søster til Fru Gyllenborg, Heibergs Moder, 
stod ved Bordenden og skjænkede Punchen. See Kone, raabte 
Koch, hvilket Spil Kegler! Ja, svarede hun, dersom jeg laver 
en Bolle til, tror jeg, at jeg slaar dem alle Ni. Begeistrede drak 
vi hendes Skaal og haabede, at hun i hvert Tilfælde vilde lade 
hendes Mand være Keglereiser. Om Aftenen, da vi lollandske 
Gjæster skulde i Seng, var jeg saa heldig at forebygge en stor 
Fare for min kjære Glahn. Han gik foran med Lys over For- 
stuen og kunde derfor ikke see, at Kjelderlemmen, som Folkene 
af Skjødeshed havde glemt at lukke, stod aaben, men jeg havde 
set det, og da han stod lige ved Randen af Afgrunden, tog jeg 
et saa forsvarligt Tag i hans Nakke, at han blev reven et Par 
Skridt tilbage og Lyset var nær tabt. Forbauset saa han paa 13 

mig, idet jeg gjorde ham opmærksom paa den aabne Kjelder- 
luge. Dagen efter frokosterede vi alle hos Provst Grundtvig, og 
da vi sade til Bords, opfordrede Provstinden, en trivelig Datter 
af salig Biskop Balle, hendes voxne Døttre til at synge en Vise 
paa det Vilkaar at Præsterne skulde gentage Refrainét. De 
kaldte denne en Vaasevise, der imidlertid ganske lunefuldt beteg- 
nede forskjelligt Vaas af Folk, f. Expl. : , 

Stormand bukker for Glienter 
mumler frem en Hoben Ord. 
Hvad var oftest Complimenter, 
uslest Vaas paa denne Jord. 

Men da de sang følgende Vers: 

Manden med den lange Kjole 
ei saa længe for os' stod 
paa den høie Prædikestol, 
hvis ei Vaasen var ham god, 

raabte vi, nei! fy for en Ulykke! det Refrain kan vi ikke synge, 
om vi ogsaa havde nok saa god en Samvittighed. Men hvem 
har da gjort den forbandede Vise? lød det. Ja vær saa god at 
drikke hans Skaal, sagde Fruen, der sidder han. Det var Præ- 
sten Dalhoflf fra Ønslev, en prægtig, vittig Mand, sexagenarius 
og Enkemand. Han hørte sine Døttre synge . og spille en Melodi, 
som han kunde lide, og spurgte dem om Texten, åah! sagde de, 
det er kun Vaas! Nei! sagde han, men jeg skal gjøre Eder en 
rigtig Vaasevise. Samme Dalhoflf skrev engang paa et kunstigt 
Schema fra Biskop Boisen om Gonfirmationen, hvis første Rubrik 
var Præstens Navn og dernæst en Mængde om Methode, Frem- 
gang o. s. V., paa tværs over alle Rubriker: J. C. Dalhoff er en 
prægtig Karl, testerer J. G. Dalhoflf. Han havde været flere Aar 
Enkemand, havde voxne Børn, var nogle og Treds, da skriver 
han til Jylland til en Jomfru saaledes; Jeg har staaet Fadder til 
Dem, og dengang syntes jeg, at De tegnede til at blive en for- 
standig og sagtmodig Pige. Kunde De være sindet at ægte mig, 
saa beder jeg Dem møde mig paa en vis Dag i næste Maaned. 
Man kan jo see paa mig for ingen Penge. Hun kom, saae ham 14 

og tog ham, Aaret derefter fik hun Tvillinger, men blev ikke 
længe derefter Enke. 

Vi Lolliker toge saa Afsked med Falstringerne og seilede 
over til Sjelland, hvor vi leiede en Vogn til Olstrup Præstegaard 
forat gjæste Poul Glahn. Blædel fulgte med. Det var ivarmt. 
Postillonen sov, og bardous saa væltede vi nedad en Skrænt saa 
voldsomt, at Vognen vendte de 4 Hjul iveiret og Harder var 
skjult under Fjældefadningen; vi andre bleve blot kastede ud. 
Med Skræk fik vi raget Harder frem, der dog ligesom vi Andre 
var sluppen med Skrækken. Da vi kom til Sæde igjen paa 
Vognen, herskede der en uhyggelig Taushed i vort forhen saa 
muntre Lag. Jeg sad og pønsede paa, hvorledes jeg skulde bryde 
denne Tavshed. Endelig udbrød jeg: dersom vi 5 nu Alle 
havde brukket Halsen, hvor mange Præstebørn vare der da 
blevne faderløse? Vi Wte da disse sammen. Og see det var 
31. Af Hjertens Grund takkede vi Gud for vore hele Halse, og 
i munter Snak kom vi til Olstrup og der og paa det nærliggende 
Gisselfeld hos Grev Danneskjold bleve vi kjerligt modtagne. 
Denne glade Rundreise endte lykkeligt. 

Efter at jeg havde tilbragt en kjedelig Sommer i Horslunde 
kun afbrudt ved sjeldne Besøg i Saxkjøbing, 4 Mile borte derfra, 
og efterat jeg havde savnet ikke blot den tilvante Levemaade, 
men især Moderen og de kjære Smaa, fik jeg endelig Provstinde 
Garde udaccorderet, og den 12. October 1820 drog jeg ud med 
min Fregat, saa kaldtes en stor holstensk Vogn med Kaleche, 
til Horslunde. Fregatten var ladet, foruden med min Kone og 
mig, med 7 Børn, Peter Prytz og Kudsken. 

Horshinde, 

hvor jeg alt forud ved mine vel sindede forrige Sognemænds Bi- 
stand havde faaet mit Flyttegods og sat en Del tilrette, inden 
Moder kom, holdt vi som sagt vort Indtog i d. 12 Oetbr. 1820. 
Jeg var nu allerede orienteret i Embedet, og var høilig tilfreds 
med Menighedens flittige Kirkegang og venlige Imødekommen. 
Snart gjorde min Kone første Visit paa Pederstrup, hvor hun 
venlig, ikke „naadig*, blev modtagen. Excellencen sagde strax 15 

ved min Ankomst til mig, at der ved hans Side var hver Mid-^ 
dag en Couvert til mig, og at han ønskede helst at see mig og^ 
tale med mig paa den Tid. Jeg tog da ofte min Stav og spad- 
serede den yndige Vei igjennem Skoven til Pederstrup, og naar 
Maaltidsklokken c. 4 ringede, gik jeg til Bords med de Andre. 
Det var ret egenlig et Familiebord, daglig 24 å 30 Personer, og 
Alle Excellencens Børn eller Børnebørn, foruden hans Gemalinde^ 
2 Søstre og 2 Frøkener af Familien. Efter Gaffen, naar jeg 
havde miderholdt mig med Excellencen og de Øvrige, skiltes 
man hver til Sit, og uden alle Hilsener gik jeg hjem. Tingen 
var, at den gamle Statsminister, som til 1813, da han formedelst 
Statsbankerotten fratraadte alle sine Embeder, var fra Ungdom- 
men vant til anstrengende Arbeide, og derfor til en streng Ind- 
deling af sin Tid. Uagtet hans landlige Otium fulgte han dog 
den gamle Livsplan, var tidlig oppe, spadserede en Time og ar- 
bejdede ved sin Pult den lange Formiddag, i hvilken 2 Timer 
vare bestemte til Bibelstudium, andre til Correspondence og Læs- 
ning. Sine Forvaltere og andre Betjente gav han en Slags An- 
dients fra 6 til 7. Men Mandag Aften mødte Birkedommeren 
og Sognefogder, og da bleve Bøndernes Tvistigheder og andre 
Anliggender definitivt afgjorte. Stundom lod han ogsaa mig 
kalde til disse Møder, naar han behøvede min Tjeneste. 

Men jeg vender mig igjen til mit Hus, Embede og mine øv- 
rige Forbindelser i det lykkelige landlige Horslunde Hjem. Sko- 
lerne i Horslunde og Nøbbel vare udmærkede, saavel som deres 
Lærere, Petersen og Andersen, hver paa sin Vis, de bleve mig 
meget kjære Venner. Petersen, der havde samme Antal Børn,, 
som jeg, opdrog dem vel, saaat mine Børn kunde omgaaes med 
dem. Anden Juledag vare de aUe 9 + 9 samlede i Præstegaar- 
den, og 3die Juledag fik de en Dands i Skolestuen. 

Jeg skyldte Grosserer Nathanson store Forbindtligheder, og 
kom derved til at døbe Magister, nu Professor Henrichsen i 
Odense, da han skulde giftes med Nathansons Datter. Det var 
en særdeles høitidelig Handling. I Biskoppens og flere Geistliges 
Nærværelse holdt Henrichsen fra Alteret en Tale og aflagde sin 
Trosbekjendelse, førend han stedtes til Daaben. Ogsaa døbte 16 

jeg efter 8 Ugers Undervisning en anden Israelit, Possement- 
mager Heniiis fra Aarhus. Da jeg ogsaa læste med mine 
Børn, foruden at passe mit store Embede, havde jeg meget 
at bestille; dertil kom, at jeg 1820 beskikkedes til Herredsprovst 
for Nørre Herred og 1829 tillige i Sønder Herred under Titel 
af Distriktsprovst. Skriverier og Visitatsreiser medtoge megen 
Tid, og jeg maatte see mig om Hjælp til mine Børns Under- 
visning. Jeg fik først en islandsk Student Hjahnarson, et meget 
godt Menneske, men temmelig simpel som Student, saa at 
han endog mod islandsk Sædvane kunde hverken Latin eller 
Græsk tilgavns. Siden sendte jeg Ludvig, min ældste Søn, i 
Vordingborg Skole. Eiidelig fik jeg en ferm Candidat Niels 
Peter Jørgensen, Præstesøn fra Jylland, til Lærer for Sønnerne. 
Ludvig kom siden i Colding Skole og blev derfra dimitteret sam- 
men med min Brodersøn Caspar Wilhelm Smith af dennes Sted- 
fader, Rektor P. Fibiger. Da min Søn Troels var eonfimieret, 
sendte jeg ham til MetropoUtan-Skolen, hvorimod min tredie 
Søn Caspar havde i sin Barndom været saa svagelig, at jeg ei 
vovede at lade ham studere. Jeg besluttede derfor, da han var 
confirmeret, at sende ham til min Ven Apotheker Hertzberg i 
Holmestrand. Der styrkedes hans Helbred ved legemligt Arbeide 
og 3 Aar efter vendte han tilbage forat studere og dimitteredes 
3 Aar efter til Universitetet af hans ældre Broder Troels. Den 
4de Søn, Christian, satte jeg i Nakskovs nu ophævede lærde 
Skole, hvor han ikke lærte noget. Jeg tog ham da hjem, og 
efter Gonfirmationen gik han til Søs, tog sine nautiske Examiner, 
foer i amerikansk Tjeneste, var et elskværdigt Menneske, fuld af 
Lyst til sit Kald, men ak! han skulde være den Første af mine 
9, jeg mistede. Den 26 Juli 1821 fødtes min fjerde Datter Petra 
Ottilia, og den 10 Mai 1824 fik hun en Broder Conrad Arent 
Colding, den Sidstfødte. 

I Embedet havde jeg Intet at klage. Aarene fløi hurtigt 
hen ved dagligt Arbejde. Jeg modtog mange Beviser paa Me- 
nighedens Velvillie, havde venlig Omgang med Biskoppen og 
Præsterne, og i Huset var der Sundhed og Tilfredshed. Det var 
mig altsaa en let Sag at kjæmpe mod mine Pengesorger, der 17 

fulgte mig alle de Aar, jeg var i HorslunJe, da ETniepension og' 
og høie Afgivter, Renter og Afdrag paa Gjældert (den var 1820 
6000 Rd.) og dertil lave Kornpriser, gjorde mig mange alvorlige 
Timer; men min Kones fortræffelige Husholdning, Sparsomme- 
lighed og Tarvelighed sikrede mig og Børnene Føde* og Klæder,, 
om endog disse vare af hjemmegjorte Stoflfer. Avlingen) moatte' 
jeg selv drive, eller rettere den maatte drive sig selv;: thi jeg 
havde ikke kunnet efter Excellencens Raad faae Nogen til at 
forpagte den. Jeg havde to Heste og 4 Køer med fra Saxkjø- 
bing, kjøbte saa efterhaanden Resten af Besætningen, og ved ret 
skikkelige Tjenestefolks Hjælp gik det nogenlunde vel.. Jeg havde 
indført den Rangforordning i mit Dagværk: 1 Embedet, 2 Børnene, 
3 Avlingen. Den fik da mindst Omhu fra min Sidev Naar jeg 
havde endt mit Arbeide 1 og 2, gik jeg ud at spadsere i Marken,, 
men da gik Folkene hjem. Det var mærkeligt, at i et Pastorat 
med over 2000 Mennesker, hvor der var 100 Gaarde i Hoved-^ 
sognet og 12 i Annexet, hørte alle uden Undtagelse til Bonde-^ 
standen. Den fornemste og rigeste var min Nabo Møller Johan 
Pedersen. Han gik i Skindpels og dito Buxer med Sølvknapper,, 
men ogsaa med Træsko. Han var min gode, trofaste Ven og^ 
Støtte, en mild og retskaffen Mand; var mig til Tjeneste med 
Kjørsler og hvad jeg kunde anmode ham om. Min gode Excel- 
lence var næsten hver Søndag i min Kirke og ved Kirkeaarets 
Begyndelse forlangte han Fortegnelse paa Først- og Sidsttjeneste, 
og paalagde mig ei at bryde Ordenen, uden at meddele ham 
Efterretning derom. Han vilde ikke støde Biskop Boisen ved at 
forsømme sin egen Sognekirke, Ve^terborg, og derfor maatte han 
høre Prædiken 2 Gange, men det, sagde han, interesserede ham 
at høre den forskjellige Maade, paa hvilken Boisen og jeg be- 
handlede Evangelierne, og stundom lod han mig mærke, skjøndt 
han altid var yderst skaansom, at min Prædiken, mere orthodox 
og dogmatisk end Boisens, af den Grund behagede ham bedst. 
Engang opfordrede han mig til at lade nogle Prædikener trykke. 
Dette var Anledningen til, at min lille Bog „Kirken og dens Fest- 
dage" 1826 blev til. Jeg dedicerede den til Excellencen i et 

Vers, som indeholdt virkeligt intet Overdrevent; men i et venligt 

2 18 

Brev bad han mig ikke at lade det trykke, og i de beskedneste, 
jeg kan sige christelig ydmyge Ord skrev han mig til-, at Gud 
tilkommer alene Æren, og dernæst Kronprinsens og hans Med- 
hjælperes Bistand, om noget Godt var udrettet til Landets Bedste, 
Han talte meget med mig paa vore Fodtoure mellem Skolerne 
baade om mine Prædikener og hans religieuse Anskuelser, og 
disse Samtaler vare mig virkelig lærerige. Her maa jeg dog for- 
tælle et Træk af den ædle Gamle. Han afskyede Tobaksrygen, 
men engang, da han opfordrede mig til en lang Fodvandring, 
spurgte han mig, om jeg ikke savnede min Pibe; jeg svarede 
frimodig: jo! ryg De kun, sagde han da, naar De ei forpligter 
mig dertil, og jeg trak min Pibe frem. Ved Skolen holdt hans 
Vogn, og nu satte vi os op og kjørte til næste Skole, hvor 
Biskop Boisen ventede os. Forbauset saae han paa mig, som 
havde Piben i Munden. „Er de bleven gal, hviskede han mig i 
Øret, at ryge i Excellencens Nærværelse, det har jeg i 36 Aar 
ikke vovet at byde ham." Ja svarede jeg: so ein Mann bin ich. 
Jeg har faaet naadigst Privilegium, men dog kun i fri Luft, fordi 
jeg er en Fodgjænger, hvad Biskoppen ikke er. En anden Gang 
skrev den Gamle en Billet til mig, at han vilde komme med en 
god Ven til min lille Nordlunde Kirke og bad mig ikke at be- 
gynde med sidste Tjeneste, førend de kom. Der var nemlig en 
stiv Mil fra Pederstrup. Jeg var da paa Pletten, da han og 
hans Fætter, Statholder i Lauenborg, Grev Cai Reventlow, Ridder 
af Elefanten, kom. Psabnetonerne hang fast i min lille Skole- 
lærer Hansens Hals, der desuden ei havde ret mange Toner, der 
ei vare falske. Nu tav de aldeles og jeg maatte selv synge. 
Efter Tjenesten maatte jeg følge begge Excellencerne til Peder- 
strup til Middagsmaaltidet, hvor Grev Cai Reventlow præsente- 
rede mig for hans Kone, en Datter af den berømte Grev Bern- 
storff og bad mig være hendes Bordcavaler, idet han sagde, at 
hans Kone, der gjeme talte Dansk, nu kunde underholde sig 
med en Mand, der havde holdt en smuk dansk Prædiken for 
ham. Hun var en herlig Dame og velbevandret" i den danske 
Literatur. 

Min Præsteomgang var især Brødrene Clausen i Halsted og 19 

Utterslev, de vare gifte med Søstre, Døttre af Proprietær Jør- 
gensen paa Søllested. Ligeledes havde jeg jevnlig Omgang med 
Provst Brynniche, der var gift med en Gousine af mig, en PJimn, 
hvis to Børn, Eline, nu gift med Kammerraad, Toldforvalter 
Petersen i Fy en, og Andreas, Gand. med. og chir., Reservelæge 
i Kjøbenhavn, bleve mine Børns jevnaldrende Venner. Provst 
Brynniche var en forstandig, hjertensgod og i høi Grad tjenst- 
vilUg Mand. Ligesom jeg 1817 holdt Reformations Jubelfest, 
.saa havde vi i 1826 den tusindaarige Jubelfest for Ghristendom- 
mens Indførelse i Danmark, og den tredie Jubelfest har jeg hellig- 
holdt her i Stege 1836 for Reformationens Indførelse heri Landet 
for 300 Åar siden. Vesterborg, hvor Biskop Boisen boede og 
tiUige var Præst, medens han dog havde en Pastor vicarius, i 
min Tid Schønheider, hans ældste Søn Boie og tilsidst N. Sidenius, 
besøgte jeg ofte, og fandt altid den venligste Modtagelse, om jeg 
end noget dristigt yttrede mine religieuse Anskuelser, der ei vare 
hans. Han var en ærlig, munter og yderst virksom Mand, i 
visse Maader genialsk; men har skrevet vel mange Bøger, Bibel- 
historier, Andagtsbøger, Veiledninger o. s. v., som nu ere sjunkne 
i Lethe. Engang fortalte jeg ham, at en Skolelærer havde vundet 
et Væddemaal for hans Skyld. Hvorledes? spurgte han. Jo han 
paastod, at der ei fandtes Semicolon i Biskoppens Bibelhistorie, 
og see! der fandtes ikke et eneste. Semicolon. Ei, svarede Bi- 
skoppen, det skal jeg skrive mig bag Øret, og i næste Udgave 
var der nok, men ikke altid paa rette Sted. Som Præst, Gate- 
<jhet og Seminarieforstander var han ligesaa dygtig, ja udmærket, 
5om han var det i Egenskab af Biskop og Visitator. Altid var 
han elskelig og elsket. Han taalte Modsigelser og var i høi Grad 
forsonhg. Engang inviterede Maribo Folk ham til at holde en 
Tale og mig til at skrive Vers til en Festlighed paa Frederik 
d. 6tes Fødselsdag. Begge vare vi Æresgjæster og Selskabet var 
meget muntert. Nogen Tid derefter viste Boisen mig et høist 
uartigt Brev, som Sognepræsten Boeck i Maribo havde skrevet 
til ham, opbragt over, at Biskoppen, uden at spørge ham derom, 
havde benyttet Kirken., (NB den er Domkirken i Stiftet, altsaa 
havde Biskoppen Ret, at ansee den som sin) og tilsidst forbød 

2* 20 

han Boisen, der eUers ved Landemodet pleiede at logere hos 
ham, rent ud sit Hus. Hvad skal jeg gjøre ved ham; spurgte 
han jnig. Mig synes, svarede jeg, at det er saa respektstridigt 
af en Præstemand mod sin Biskop, at det burde til Cancelliets 
Kundskab, at han kan faa en fortjent Reprimande. Synes De 
det? sagde han, idet han aabnede Kakkelovns Døren og kastede 
Brevet i Ilden. Jeg mener, sagde han, at lade Uartigheden gaa 
op i Røg. Det var i Februar, 3 Maaneder derefter, den 10 Mai 
1831, døde Biskop Boisen, 69 Aar gi. Jeg talte ved Graven og 
skrev Psalmer til Ligbegængelsen. Den 3 August s. A. holdtes, 
af mig en Sørgefest paa Seminariet, hvortil jeg indbød i et trykt 
Program, der indeholdt Seminariets Historie. Det stod og faldt 
med ham og Lærer Hansen, en udmærket begavet og fortræffelig 
Mand. Men de vesterborgske Seminarister ere endnu i Anseelse- 
fremfor Andre. Hans Død gik mig til Hjerte; thi jeg elskede 
ham. Allerede 1820 havde han gjort mig til Meddirektør af 
Seminariet, der var stiftet af Grev Reventlow og ham, som der- 
for blev, som Sognepræst i Vesterborg, tillige Biskop over Lolland- 
Falsters Stift. 

Biskop Boisens Død var mit tredie store Tab i Horslunde. 
Det første var 1823 d. 5 December, da min gamle Fader døde i 
Holbæk. 1822 besøgte han mig i Horslunde, og var i høi Grad 
sund og kraftig i sit 79de Aar. Han havde resigneret sit Em- 
bede, efterat han havde holdt sit Jubilæum, og nu da han kom 
til mig, sagde han, at han i min Kirke vilde holde sin Afskeds- 
prædiken, den sidste i dette Liv. Jeg sendte da hemmelig Bud 
til mine Skolelærere og bad dem bekjendtgjøre, at min 79-aarige^ 
Fader vilde prædike næste Søndag. Den store Kirke var aldeles- 
fyldt, der var sikkert i det Mindste 800 Mennesker. Han fortalte,, 
at da han kom paa Prædikestolen, blev han forbauset over Til- 
hørernes Uniformitet. Paa den ene Side alle Mændene i mørke- 
blaa Frakker, og paa den anden Side alle Konerne med hvidt 
Lin for og bag Huen, saa de ovenfra sete vare den hvide Halv- 
del, som Mændene den blaa; men den Gamle kom i Aande og 
prædikede med Kraft over Evangeliet 7. Søndag efter Trinitatis,, 
at det var Gud, som gav os baade • aandeligt og timeligt Brød. 21 

<jud kaldte ham i Fred ved det paafølgende Aars Udgang. Dr. 
Lunding i Holbæk skrev mig til d. 3 December (nemlig jeg fik 
Brevet den Dag), at hvis jeg vilde see min Fader ilive, maatte 
jeg skynde mig; thi han havde begyndt at døe uden Sygdom, 
simpelthen fordi Livets Uhrværk var udløben. Skjøndt jeg ikke 
havde ret mange Penge og Vinteren var der, reiste jeg efter en 
Times Forløb, og hjalp mig frem ved mine Venners Hjælp saa 
hastigt som muligt. Men dengang foer man ikke med Damp. 
Jeg kom for sent, 12 Timer efter hans Død. Uden alle Døds- 
træk laa han smilende i sin Kiste. Bibelen laa opslagen paa 
hans Bord, og et Mærke ved de Ord af Davids Ps.: Min Sjel 
bier stille paa Herren, fra ham kommer Frelsen. I Sørgehuset 
mødte nu Størstedelen af min gamle Faders Menigheder i samme 
Stue, hvor 4 Aar forud de havde lykønsket til Jubilæet, og bad 
mig om at maatte synge en Psalme ved Kisten og om jeg vilde 
tale et Par Ord til dem. Jeg føiede deres Ønske og var i saa 
mild Sørgestemning, at jeg kunde tale. I Kirken talte Professor 
Larsen og Amtsprovst Warthoe. 

Mit andet store Tab jeg led var, da Statsminister, Lehns- 
greve Reventlow døde. Ligesom min Fader hensov han ved 
Aarets Udgang 1827, efterat han forud den 11 Marts havde fyldt 
.•sit 79 Aar. Jeg havde foranstaltet den Dag en Revue af den 
ældste Glasses Drenge fra Grevskabets 13 Skoler. De trak op 
som smaa Gompagnier med hver sin lille Fane og Læreren som 
Gommandør, og sang 2 Vers, medens Lærerne firstemmig sang 
4 Vers af en af mig forfattet Sang i Dagens Anledning, hvor- 
efter Biskoppen holdt en lille Lykønskningstale til den ædle Greve, 
•der var dybt bevæget, lod Børnene beværte og Lærerne byde til 
Middagsbordet. Men Timeglassets sidste Stund udrandt. Den 
Stærke maatte bukke under. Han blev stedse svagere og svagere, 
kjørte i Forventning af sin forestaaende Opløsning omkring paa 
•Godset og tog Afsked med sine kjære Undergivne; ogsaa kom 
han ind i min Præstegaard, og medens han sad i Vognen, vilde 
han se min Kone og alle vore Børn, og tog saa venlig Afsked 
med dem. I Juli Maaned blev han sengeliggende af en stærk 
Vattersot. Da traf det sig saa, at Prins Ghristian og Frederik 22 

d. 6tes Datter Kronprinsesse Caroline kom at besøge ham paa. 
Pederstrup. Der var foranstaltet megen Høitidelighed, og jeg^. 
som nu engang var Poeten paa Lolland, skrev Sange; men den 
høitideligste Time var dog, da Prinsen og Prinsessen sade hver 
paa sin Side af Sofaen, paa hvilken den Gamle laa iført en gul 
Nankinsfrakke, som en skjøn Ruin af en pragtfuld Bygning. Jeg 
og de andre Præster, som havde været til Cour, vilde forlade 
Værelset; men den Gamle gav mig et Vink, at jeg skulde blive,, 
ret som om han vilde have Vidner til sin Afsked med Prinsen.. 
Min Ven Clausen fra Halsted og jeg stode da i en Vindues For- 
dybning, og ligesom med Andagt bivaanede vi den Scene, da. 
han reiste sig og greb Prinsens Haand, og bad ham, naar han 
besteg sine Fædres Throne, at elske og beskjærme Bondestanden.. 
Bonden er, udbrød den Gamle, Landets Ernærer og Forsvarer;: 
kun maa der sørges for Bondestandens Oplysning og Gudsfrygt, 
ved gode Skoler og Præster, ellers vil Velstanden kun lidet gavne.. 
Til Prinsessen henvendte han sig derpaa og bad hende bringe 
sin kongelige Fader hans sidste Farvel og takke ham for al den 
Tillid og Naade, han havde bevist ham i de mange Aar, han 
havde tjent ham og Landet. Han udbredte sine Arme velsig- 
nende over dem Begge, som greb hver sin Haand, og havde han 
ei med Magt trukket sin Haand til sig, som Prinsessen holdt,, 
havde hun kysset hans Haand med Taarer. Synlig rørt yttrede 
Prinsen, at Gud nok endnu noget vilde forlænge Oldingens Liv; 
men med mild Stemme svarede han: „Nei! Deres kongelige 
Høihed, nu vil Gud lade mig fare i Fred; thi jeg haver som 
Simeon set min Frelser**. I September Maaned følte han Dødens. 
Nærmelse og lod sig føre. fra Pederstrup til Christianssæde,, 
fordi han vilde døe i sit Barndoms Hjem. Han døde der, efterat 
der var gaaet Koldbrand i den store Taa, d.. 5 October 1827^. 
og den 16 October var hans Begravelse paa Horslunde Kirke- 
gaard. Han havde selv bestemt sin Gravplads paa et for nogle 
Aar siden indtaget nyt Areal, hvor der hidtil kun var jordet 
Fattiglig, da Bønderne kun vilde begrave deres Lig paa den 
ældre Del af Kirkegaarden. Grevskabets 500 Bønder bare ham 
til Horslunde Kirke. Hele Landets Noblesse og Embedsmænd 23 

fulgte. I Kirken, som langt fra kunde rumme de Mange, talte 
Biskoppen fra Alteret, men kunde ei høres. Jeg holdt den egen- 
lige Ligprædiken fra Prædikestolen, men maatte anstrenge mig 
for at blive hørt. Efterat jeg havde kastet Jord paa Kisten og 
budt ham Tak og Farvel fra de Mange, som elskede ham og 
vilde savne ham, talte hans ældste ham fuldtværdige Søn, Kammer- 
herre Grev C. Reventlow, med bevæget Røst til sine 4 voxne 
Sønner, der stode ved Graven: „mine Sønner, glem aldrig Eders 
Bedstefader, men lad altid hans Exempel staa Eder for Øie og 
vandre som ham". 

Efterat min Velgjørér var død, Biskoppen var død og flere 
af mine Omgangsfæller, følte jeg mig noget ensom og begyndte 
at tænke paa Forflyttelse. Biskop Munter gav den udvortes An- 
ledning, da han skrev mig til og opfordrede mig til at træde i 
Underhandling med Dr. Kofod, Sognepræst ved Helliggeistes 
Kirke, der paa Grund af sin Alder attraaede Entledigelse. Præ- 
liminaireme gjordes, og deriblandt, at jeg skulde holde Gabinets- 
prædiken for Kongen og Dronningen. Dette udvirkede Munter, 
og jeg reiste i Decbr. 1829 til Kbhvri. med min Prædiken i Lom- 
men. Søndagen var bestemt, men hvad skete? Kronprinsesse 
Caroline, der sad oppe for at oppebie sin Gemals Hjemkomst en 
Nat, blundede lidt, hendes Kappe kom Lyset for nær og hun 
blev slemt forbrændt, og min Prædiken blev afasgt til 14 Dage 
efter. Da jeg umuligen kunde blive saalænge fra mit Embede 
og Julefesten stod for, maatte jeg allerunderdanigst ansøge om 
Tilladelse til at reise hjem. Jeg ansaa dette som et Vink af For- 
synet, meldte Biskop Munter, at jeg ei vilde søge Embedet, og 
reiste velfomøiet hjem, efterat have holdt min Prædiken i Frue 
Kirke og spist til Middag hos Stiftsprovst Clausen, der billigede 
mit Forsæt at trække mig tilbage. Om denne min Hjemreise 
maa jeg dog fortælle et Par Ord. Vinteren mellem 29 og 30 
var meget streng. Alle Sunde vare tillagte. Paa Veien besøgte 
ieg Consistorialraad Tage Møller i Kjøng. Han tænkte ikke paa, 
at han næste Åar skulde flytte til Stege, og jeg ikke paa, at jeg 
4 Aar derefter skulde blive hans Eftermand i Stege. Forresten 
kjørte jeg rask over Sundet og videre til Nykjøbing paa Falster, 24 

hvorhen jeg egeriUg Bøi, da Hestene løb løbsk og standsede først 
ved Kjøbstadens Bom. Jeg kunde hele Veien ikke ryge Tobak, 
da Piberøret var frosset; men dette lykkedes, da jeg kom til 
.'Sundby, hvor min egen Slæde og min kjære Kones Ræveskinds- 
pels ventede mig. 

Aaret 1828 var nær bleven min huslige Lykkes Endeligt. 
Vor ikjaece Antonette, dengang 11 Aar gi., fik Tyfus og jeg var 
bange fcrr hendes Liv. Jeg og min ældste Datter Wilhebnine 
pleiede hende .alene og vaagede med stor Angst. Men jeg maa 
dog fortælle en Drøm, jeg havde i den farligste Krisis, en Drøm 
saa levende og trøstefald, at den virkelig beroligede mig og er 
bleven mig uforglemmelig. Fra vor Have førte en' lille Poppel- 
;allee til Kirkegaardslaagen. Jeg drømte jeg kom fra Kirken, og 
:saae mine fire Pigebørn komme mig imøde som voxne. Jeg 
standsede forbauset over disse 4 blomstrende Jomfruer, som løb 
mid imøde og jeg vaagnede glad og tænkte: hun døer ikke denne 
Gang. Hun kom 5ig, men saa sank jeg paa Sygeleiet, og Moder, 
.som pleiede mig, beredte sig med sin sædvanlige forudseende 
Omsigt paa, at Touren skulde komme til hende. Hun sørgede 
sabledes for at £aae de fem yngste Børn anbragt hos forskjellige 
FamiUer- Kun Troels, der nylig havde havt Koldfeber og derfor 
ei modtagelig for Smitten, blev hjemme. Han var til god Hjælp 
og red Ærinder til vor Læge Engel i Nakskov, som var en meget 
duelig Læge. Da jeg vaagnede af min bevidstløse Tilstand og 
hørte Pladsken af Vand, erfarede jeg da, at min kjære Kone 
ogsaa var angreben. Ligeledes var min Datter Wilhelmine, vor 
Stuepige samt en af Tjenestekarlene angrebne. Jeg tog nu Op- 
hold i Studereværelset, og da jeg et Par Dage derefter spurgte 
Lægen, hvorledes det gik med min Kone, sagde han hensynsløst, 
at hun kunde ei leve. Dette gjorde naturligvis et stærkt Indtryk 
paa mig, dog forsagede jeg ei, men sagde til ham: det staar i 
Guds Haand, det kan De ei raade for. Om Eftermiddagen sving- 
lede jeg ved min Stok ind til hendes Sygeleie. Hun laa endnu 
i bevidstløs Tilstand, men jeg fandt hendes Træk, mere levende og 
da Lægen den næste Dag kom, forsikrede jeg ham bestemt: nu 
lever hun ved Guds almægtige Bistand. Og Gudskelov! det skete. 25 

Snart vare alle mine Syge i Bedring og paa Benene. Vi prisede 
Gud og takkede de gode Mennesker, der havde staaet os bi, ikke 
at forglemme mine Sognemænd, som, for at mine Heste ikke skulde 
kjøres fordærvede, havde hver Dag med 4 Heste hentet og hjem- 
kjørt Lægen; thi Veiene vare saa slette, at der hørte 2 Par Heste 
til at slæbe en tom Vogn over Nordlunde til Halsted og Nakskov. 
Allermindst maå jeg forglemme 2 ædle Mænd, der, medens alle 
Andre ellers skyede vort af farlig Smitte befængte Hus, besøgte 
os fast daglig, nemlig Kammerherre, Grev Reventlow paa Peder- 
strup, der ogsaa forsynede os baade. under Sygdommen og Re- 
convalescentsen med hvad, der kunde tjene os til Vederqvægelse 
og Styrkelse, den anden var min gode Ven Mølleren med Skind- 
pelsen. Da jeg spurgte ham, om han dog ei var bange for at 
blive smittet, svarede han, Nei ! Smitten gaaer ei igjennem Peltsen. 
Børnene vendte glade tilbage fra deres Forvisning, og endelig kunde 
j^g igj^n ved Pintsetid forrette Embedet og læse med Børnene. 
Men nu hjemsøgtes vi af Koldfeber, især jeg og Wilhelmine. 
Rundt omkring os herskede en haardnakket Feber, som en vaad 
Sommer og en streng Vinter 29 — 30 især fremkaldte. I vor 
Have vare stillestaaende Ganaler, og udenfor Gade Kjær, som vi 
ogsaa gav nogen Skyld. Jeg havde Koldfeber i næsten 2 Aar, 
som afkræftede mig saa meget, at jeg næsten ikke kunde gaa 
op paa Prædikestolen, og jeg havde i Sinde at søge Permission 
forat skifte Opholdsted nogen Tid, men jeg blev grundig cureret 
ved et sært Midel. Som Medlem af Direktionen for Vesterborg 
Seminarium, skulde jeg bivaane Examen; medens de Andre gik 
fra og til at indtage Forfriskninger, sad jeg paa en Plet uden at 
nyde det Mindste fra Kl. 9 Morgen til Kl. 6, da endelig de 19 
Examinander vare færdige. Da bad Kammerherre, Grev Revent- 
low mig at tage med til Middag paa Pederstrup, uagtet jeg sagde, 
at jeg ei kunde nyde noget. Han satte sig ved min Side og 
sagde spøgende, at da jeg alligevel skulde crepere, saa kunde 
jeg ligesaa godt drikke et Glas; saa gjorde jeg, spiste og drak, 
Ds og Madeira — og kom vel tilpas hjem Kl. 12 om Natten — 
og fra den Dag var og blev min Feber borte. Men mm Kone 
og Børn hjemsøgtes fremdeles. Lægen raadede forandret Op- 26 

holdssted, og da jeg tilmed havde faaet grundig Mistanke til vor 
Boligs Usundhed, søgte jeg, og fik Stege Sognekald. Udnævnelsen 
skete 3 Januar "1834. Da jeg fik Efterretning herom, var jeg alt 
andet end glad derover, men følte dybt, hvor mit Hjerte hang 
fast ved Korslunde Menighed. Jeg lukkede ikke et Øie den første Lrg 

Nat, og skammede mig næsten ved hver Mand, jeg mødte, da I 

de Alle havde vist mig saamegen Kjærlighed. Jeg maatte imid- ^TE- 

nits- 
lertid afsted, rejste til Stege, holdt min Tiltrædelses Prædiken .lag. 

2den Søndag i Fasten. Gatechet Thaysen havde i Vacancen 

læst med Gonfirmanderne i Stege. Jeg overlod ham Gonfirma- Thie 

tionen og ilede tilbage til mine Gonfirmander i Korslunde. Efter /j \ 

Tilladelse holdt jeg Gonfirmation Palmesøndag og tog med be- |j'^'^- 

væget Kjerte Afsked med min kjære, gamle Menighed. 

If 
Ui. 

lom, 

laf- 
før 
i'grete 

10. 

A . i^^85, 

J_j^f de nedensta aende Optegnelser findes den første i Bergens Museums Manu- s. A. 
script-Samling No. 57 in 4to og synes i Begyndelsen af dette Aarhundrede 
nedskreven af Kammerraad Jens Gerner efter Notitser fra hans Fader Provst Optegnelser om Familierne de Tonsberg og v. Tritzschler. 

Meddelte af H. J. Huitfeldt-Kaas. I. 
Om Anders Matsen, der med sin Hustru Karen Olsdatter var 
Stamme-Fader til endel af de fornemste Familier her i Norge i 
det forrige Seculo^). ^) I Norge leve nu neppe andre Adelsslægter, der nedstamme fra Anders 
Matssøn (Tonsberg) end Familien Wedel-Jarlsberg (og de derfra stammende 
Linier af den Løvenskioldske Familie) samt Familien de Seue, hvorimod \ ! 
Henrik Gerner i Tønsberg. Den er imidlertid kun en Afskrift af Originalen, j 

hvorfor Orthographien ikke er bibeholdt. Dette er derimod Tilfældet med den 

anden, der er aftrykt efter General Hans Ernst v. Tritzschlers egenhændige — 

orthographisk og sproglig eiend ommelige — Antegnelser i en Bibel (trykt i 

Niimberg 1692 in fol. med churfyrstelig Sachsisk Privilegium), hvilken nu 

lindes i Universitetsbibliotheket i Christiania, og som efter Tritzschlers Tid har 

tilhørt en Mand af Familien Brochmand. J erg, 
)erg nts- 
lag- 'ine 

i, t 

O i 

). i>. 

IS 

• 

f. 

s t 

. (). 

0111, 

., af 
før Ma Mat sen begr. i Skien 8. 7. 1678, 67 A. 2 M. 3 D. gi., Rektor 
bid., 1659 Sognepr. i Skien, Provst i nedre Thelemarken. 
2) i GJira. 16. 7. 1648 Maren Rasmusdatter, begr. 
n 30. 6. 1674, 44 A. gi. K< 

derA 1) 

169agr. 

Gled M. 

føl73 1. 
Kirstine Jessedat- 
ter. * i Skien 20. 
10. 1661 velfor- 
nemme David Da- 
vidsen. 2. 

Et Barn begr. 

i Ghra. 1. 7. 

1649. 2. 
Lisbeth Jesse- 
datter, døbt i 

Ghra. 19. 5. 
1650, begr. ib. 

3. 6. 1656. David, døbt i Skien 19. 10. 1662. 2. 2. 2. 2. 

^^ isabeth C, Wilhelm C, Maria C, d. Jesse C, d. ib. 

^^vjibid. 6. 1. d. ibid. 13. 12. ib. 21. 12. 9. 1. 1679. 

^^^^\ 1675. 1676. 1677. 

\ ± 2] 2! ± ± 

luf Cort Stig Hans Nils Elisabeth Hanni- 
tjrrete Tønr ^nn.- Hann, Hann. Hann, Adeler halsdtr, * 1702 (i 
Henrik Cha Hann, 15 Uger) Paul 

10. 8. 1^ Mortensen Wil- 

Iwmsberg, Sognepr. i Bamble, 1 26. 5. 1702. 

\erik v. T., 
085, t 3. ^ Q Ok 'harlotte Lovise v. T., f. 9»* 
;. 1697 i Ghristiania, f ib. 
30. 7. s. A. Christian Gustav v. T., f. 
9. 9., døbt i Ghra. IL 9. 
1700, 1 20. 12. s. A. p. Moss. ' 27 

Anders Matsen ^), fød i Haderslev i Holsten, indkom somi 
Kjøbmands-Karl til Tønsberg ungefer 1624, giftede sig med en 
Borgers Datter sammesteds Karen Olsdatter, ingen af dem havde- 
Midler, som er værd at tale om, men de forhvervede sig blot 
ved Negotien utrolige Rigdomme. 

Siden Tønsberg som den ældste Kjøbstad i Norge havde 
skjønné Kjøbstæd-Privilegier (hyoroih er at læse i Pr: Mullers 
Tønsbergs Beskrivelse 2), men de andre nuværende Kjøbstæder- 
deromkring paa den Tid ikke var til, det er havde ikke Kjøbstæd- 
Privilegier og vare kun anseede for Flekker; saa havde Anders. 
Matsen mange Mile omkring Tønsberg her og der sine Gontorer 
og Kramboder, hvor han lod udsælge de Vare, som med hans 
egne Skibe, der bestandig foer paa Holland, England, Frankrige- 
og Spanien, bleve bragte hjem; og siden han desuden' var Eier af 
de fleste og bedste Bønder- Gaarde omkring Tønsberg, hvortil 
var skjønne og store Skove, saa kostede det ham ikke mer, naar 
hans Skibe kom hjem, end at give Ordres til sine Landbønder, 
saa bragte de ham snart Bord, Bjelker og anden Trælast i Over- 
flødighed, hvormed hans Skibe uden Ophold bleve tilladede, og 
siden alt dette gik lykkelig, hurtig og hastig, saa kom derover 
den Tale ud iblandt Folk, at Fanden om Natten kjørte Bord til 
Anders Matsen; det skede derfor undertiden, at afgangne Stift- 
amtmand i Christiania, Wilhelm Tønsberg, som var en Sønne- 
Søn af Anders Matsen, naar han var lystig i Selskab, og nogen 
talte om Fanden eller Djævelen, da lagde dette til: det er den 
Mand, som kjørte Bord for min Bedste-Fader; men det var kun 
Skjertz, hånd og ethvert forstandigt Menneske vidste, at det var 
kun Fabel og Snak; hele Sagen bestod deri, at naar Anders i Danmark den største Del af det nyere, især det ikke indfødte, Aristokrati 

nedstammer fra ham, fornemmelig gjennem- Greneral G. H. Hausmanns 

mange Døtre, hvorom se den medfølgende Stamtavle. 
^) Se om ham Budstikken HI (1821—22) S. 691 ff., hvor der findes Uddrag 

af Personalierne i hans Ligprædiken ved Biskop Hans Rosing (Ghra. 1674^ 

4). Hans og hans Hustrues Gravskrifter ere aftrykte i (Norsk) Hist. Tids- 

skr. 1. R. IV, S. 511—12. 
^) Jens Muller, Beskr. ov. den ældste Kiøbstæd it Norge, Tonsberg (etc.)# 

Kbhvn. 1771. 4. 28 

Matsens Skibe kom hjem, og der paa Lade-Pladsen hverken var 
Bord eller Trælast, saa varede det neppe nogen Tid over 2 å 3 
(Dage), førend all det var tilstede, som til hjemkomne Skibes 
Ladninger behøvedes, hvilket er kommen en og anden underlig 
for; men siden Manden havde mangfoldige Land-Bønder, som 
^fter Ordres, naar det behøvedes, Nat og Dag kjørte Bord og 
•anden Trælast til ham, saa at det er let at begribe, at det er 
gaaet uden Hexeri^ og uden at Fanden, som er en stolt Aand, 
.skulde være bleven saa ydmyg og have fornedret sig til at være 
Bordkjører. 

Anders Matsen var desuden en vittig og meget forstandig 
Mand, hånd var Borgemester i Tønsberg, havde Navn af Gom- 
missaire, men var for Resten ingen Rangs-Person, for de mange 
Raader og Range, Gharacterer og Tituler, som vores Tiders for- 
nemme Kjøbmænd prange med, vidste man paa den Tid intet 
af at sige. hnidlertid var han dog den da værende Statholder 
Gyldenlev som hans høire Haand; Han, neml: Gyldenlev, raadførte 
sig ofte med ham i vanskelige Tilfælde, og han blev tilligemed 
ham efter Kongl: Ordre adskillige Gange brugt i Rigets vigtigste 
Aflfaires og Forretninger. Han døde 1670, hans Enke Karen Ols- 
datter^) levede 28 Aar efter ham, da imidlertid hendes Sal: Mands 
Broder-Søn, Mats Gregersen, forestod hendes Handling saaledes, 
at de forhvervede Midler ikke formindskedes, men meget for- 
øgedes. Hun døde 1698. 

De Sal: Folk havde tilsammen i deres Egteskab 4 Børn, 3 
Sønner, som alle toge Tilnavn af deres Føde-By Tønsberg, Ole 
Tønsberg, Mats eller Matthias Tønsberg og Sti Tønsberg^), og en 
Datter Kirsten. De 2de ældste Sønner reiste udenlands, de vare 
i Holland, England og Frankrige, ja og i Italien og saa Paven i ^) Hun var Datter af Oluf Thrulsen (Stranger), Kjøbmand i Tønsberg, og Doro- 
thea ThroBidsdatter. Det Familien i Giessings Jubellærere II. 2, S. 324 til- 
lagte Adekkab er en af Justitsraad Christopher Hammers sædvanlige Op- 
digtelser; Familien tillægges der den da forlængst uddøde danske Adels- 
slægt Strangeseais Yaaben. 

^) Uddrag af Personalieme i Ligprædikenerne over Oluf Tonsberg (f. 1636, 
t 1669) 4>g SUg Tonsberg (f. 1646, t 1690) findes i Budstikken ffl, S. 
693—95. 29 

Rom; om de ved samme deres udenlandske Udse profiterede- 
noget, ved man ikke; men hvad Religionen angaar, da synes det 
ikke, at dé deri skulle have profiteret, allerhelst om det skulde 
være sandt, som dog troværdig fortælles, at en af dem efter deres 
Tilbagekomst til Fædrenelandet reiste til et vist Sted og paa Veien. 
ved en Hendeise fik at se en død Hest liggende, saa spurgte han 
Manden, som skydsede ham, om han troede, at den Hest skulde^ 
staa op igjen, og da Manden derpaa svarede Nei, saa lagde han 
dette til: ja ligesaa lidet som den staar op, ligesaa lidet staar 
du og jeg op. I de Tider var saadant i disse Nordiske Lande^ 
noget rart og usædvanligt at høre men i vore Tider ikke; ikke 
heller har man nødig at reise til Italien eller Frankrige for at 
lære det; man kan have det meget nærmere. 

Anders Matsens og Karen Olsdatters ældste Søn Matthias; 
Tønsberg giftede sig med Anna Catharina Mechelnbourg, han 
blev Stift- Amtmand i Christianssand^), men efter nogle Aars 
Forløb resignerede han, boede siden i Drammen og levede af 
sine Midler. Han efterlod sig en Søn Wilhelm Tønsberg, §om 
blev Stiftamtmand i Agershusstift og boede i Christiania, og 2^©^ 
Døtre Karen og Lisbeth; Karen blev gift med en rig Kjøbmand. 
Claussen, som boede i eller strax ved Skien; Lisbeth blev gift 
med Conferents-Raad Wærenschiold, som boede paa Hafslund. 
Denne Conferents-Raad og Ridder Wærenschiold havde 3 Døtre:. 
Karen, Hedevig og Matthea Catharina — Karen blev gift med 
General Huitfeldt, som var commanderende General i Norge ^) Senere i Bergen; ved Opnaaelsen af denne Stilling, der henhørte under 
3die Kangklasse, erhvervede han efter Rangforordningerne af 11. Febr. 
1693, 1699 og 1717 arveligt Adelskab for sig og Efterkommere. Sønnen 
Wilhelm opfyldte ligeledes samme Betingelse for Opnaaelse af Adelskab, 
hvilket ogsaa nød almindehg Anerkjendelse, ligesom Familiens Medlenmier 
som oftest benævnes de Tonsberg. Imidlertid har vel ogsaa Rangforord- 
ningen af 11. Febr. 1679 havt sin Virkning ligeoverfor Anders Matsens 
Børn, og denne synes endog at have strakt sig til Stig Andersen Tons- 
bergs 3 Døtre, der alle ægtede Adels- eller Rangspersoner, hvorved dog 
vistnok ogsaa deres Rigdom har spillet en Rolle. I det Dansk-Norske 
Adelslexicon anføres :2 forskjellige Vaabener for FiamiJien Tønsberg; det 
synes især at være Stiftamtmand Wilhelm de T., der brugte det firdelte 
Vaaben, medens allerede Anders Matsen har antaget djet enklere. 30 

Nordenfjelds. Efter Huitfeldts Død blev hun som Enke Ober- 
Hofmesterinde hos Hendes Mayt- Dronningen. 

Wærenschiolds mellemste Datter Hedevig blev gift med Ge- 
neral-Major Huusmand, men havde med (ham) ingen Børn. — 
Wærenschiolds 3die og yngste Datter Matthea Catharina blev gift 
med Grev Wedel af Wedelsborg, men døde i sin første Barsel- 
Seng og havde ikke heller med ham levende Børn. 

Anders Matsens og Karen Olsdatters 2deii Søn Ole Tønsberg 
•døde i sin Ungdom, efter at han var hjemkommen fra sine uden- 
landske Reiser, uden at efterlade sig nogen Familie. 

Anders Matsens og Karen Olsdatters 3die og yngste Søn Sti 
Tønsberg var Kjøbmand eller rettere at sige Groshandler; eiede 
.adskillige Jern-Verker og Saugbruge, boede paa Borrestad ved 
Skien og giftede sig med en Borger-Datter Anna Glausdatter, som 
var Søster til den Anders Glaussen, som hans Broder- Datter 
Karen var i Ægteskab med, han havde i Ægteskab med hende 
ingen Sønner men 3 Døtre: Karen, Anna og Ghristine Elisabeth; 
men siden Sti Tønsberg døde tidlig, saa blev hans Enke forbemte 
Anna Glausdatter igjen gift med General-Major Arnoldt, som var 
Fader til den i vore Tider bekjendte General-Lieutenant Arnoldt, 
der som Feltmarschal og commanderende General i Norge i mange 
-Aar levede og døde i Christiania, Ved denne Anledning blev 
Sti Tønsbergs ældste Datter Karen gift med nys bemte Feltmarchal 
Arnoldt, som var General-Lieutenant og conmianderende General 
i Norge. 

Sti Tønsbergs mellemste Datter Anna kom til Trundhjem 
og blev gift med en Schøller; og Sti Tønsbergs yngste Datter 
Christine Lisbeth blev gift med Oberst Krag. 

Nu kommer jeg til Anders Matsens og Karen Olsdatters eneste 
Datter Kirsten, som i den Henseende, at hun havde de fleste De- 
scendenter, er den mærkværdigste. Hun blev gift med Niels 
Tolder, som man intet andet ved om, end at han var Assessor 
-i Ober-Hofretten og boede i Christiania og levede af sine Midler. 
Forbemte Niels Tolder og Anders Matsens Datter Kirsten havde 
tilsammen i deres Ægteskab kun en Søn, som døde tidlig ugift og 
.uden at efterlade sigJamilie, ogl^Døitre Karen og Anna Cathrine. 31 

Deres ældste Datter Karen blev gift med Geheimeraad Huus- 
mand; hun var i sin Tid en meget respectable, dydig og gud- 
frygtig Dame, levede længe og var imod fattige meget godgjørende. 
Hun havde med Huusmand 7 Børn, 2 Sønner og 5 Døtre; begge 
Sønnerne bleve General-Majorer; den ene blev gift med Frøken 
Wærenschiold, som før er meldt; den anden med en, hvis Navn 
ikke vides ^); men ingen af dem havde Børn med deres Fruer eller 
efterlod sig nogen Familie; af Geheime-Raad Huusmand og An- 
ders Matsens Dattersdatter Karen deres 5 Døtre blev den ældste 
gift med General-Major Gicignon. Den anden af deres Døtre blev 
gift med Obriste Storm, som var Fader til af g. Stiftamtmand i 
Christiania. Den 3die blev gift med en Moltke, som var Amt- 
mand paa Møen og Fårbroder til den i vore Tider bekj endte 
Geheime-Raad Adam Gottlieb (!) Moltke. Den 4de blev gift med 
Obriste Brygmann, som var Fader til nysbemte Adam Gottlieb 
Moltkes første Frue. Den 5te og yngste af Huusmands Døtre 
blev gift med Stiftamtmand Hvid (o: With) i Christianssand. 

Den anden Niels Tolder og Anders Matsens Datter Kirsten, 
deres Datter Anne Cathrine blev gift med General-Lieutenant 
Tritzler, men hun var ikke i alting ens-sindet med sin Søster 
Karen, som havde Geheime-Raad Huusmand; men hun var i sin 
Gang og Opførsel noget adskillig og vaklende, sed satis de hoc, 
de mortuis nil nisi bene. En Ting kan jeg dog ikke forbigaa, jeg 
jo dog maa melde om, siden at det var en i de Tider ganske 
pulDlique og alle Mennesker bekjendt Sag: Hun begik deri en stor 
Uforsigtighed, at hun engang i Krigs-Tider gjorde en Reise til 
Sverig; hun foregav for sin Mand og andre, at hun maatte og 
vilde reise til Badet for sin Helbreds Skyld; tog og hendes Mands 
.Secretair med sig, som skulde geleide hende paa Reisen; om hun 
var ved noget Bad eller ei, vides ikke, men ved den Leilighed 
reiste him ind i Sverig, opholdt sig en Tidlang i Stockholm ved 
Hoflfet, lod sig der vel accommodere, spilte Kort med Dronningen 
af Sverige) og efter nogen Tids Forløb kom tilbage til Norge. ^) Se medfølgende Stamtavle. 

^} Hermed kan neppe menes nogen anden end Carl X Gustavs Enkedronning 
Hedevig Eleonora, en Datter af Hertug Frederik III af Holsten-Gottorp, 32 

Og siden alt dette skede paa den Tid, da Krigen mellem Sverig 
paa den ene Side og Danmark og Norge paa den anden Side 
blev ført paa det heftigste, og siden hendes Mand var den for- 
nemste General i Norge, saa kan man let forestille sig, at saadant 
kunde ikke andet end gjøre Opsigt og ansees mistænkeligt. Se- 
cretairen og flere, som havde været med hende paa Reisen, kom 
derover i Uleilighed og Fortræd, der blev holdt Forhører og 
skede Inqvisitioner; men man ved ikke, at der kom noget derudaf, 
som kunde tjene til gyldigt Bevis imod hende^ Imidlertid blev 
dog Slutningen deraf denne, at saavel hendes Mand General- 
Lieutenant Tritzler som hendes Søster-Mand General-Lieutenant 
Huusmand, som og var en af de fornemste General«: i Norge, 
begge af Kongl. Tjeneste, dog i Naade bleve dimitterede^). 

Hun havde med General-Lieutenant Tritzler 3de Døtre^. hvoraf 
den ene blev gift med General-Lieutenant Liitzou, som boede 
paa Thom. Den anden blev gift med Ober-Berg-Hauptmand og 
Etats-Raad Gabel paa Kongsberg. Den 3die blev gift med Major 
Tritzler, som var hendes Søskende-Barn. Efter General Tritzlers* 
Død blev hans Frue Anna Cathrine som Enke anden Gang gift 
med Oberste Gaamiand, men da blev hun mer indskrænket og 
levede ikke længe. Sed de his omnibus nil nisi fama superest;; 
sic transit gloria mundi. 

P: S: Jeg har heri alene meldet om Anders Matsen og 
Kjæreste deres Børn og Bøme-Bøm, item om Ting, som ere pas-^ 
serede i det foirige Seculo; for hvad deres derpaa følgende De- 
scendentere angaaer og de Ting, som i de nyere Tider ere pas- 
serede, det er noget, som enhver ved, eller naar det er ham 
derom at gjøre, lettelig kand faa at vide. 

Fra Provsten Gerner til hans Søn Kammer-Raad Gerner 2)^ 
hvorudi iblandt andet meldes følgende: der imidlertid allerede var 79 Aar gi. i 1715, da dette maa være fore- 

gaaet, og som døde 25 Novbr. s. A. 
^) De synes begge at være afgaaede ved Aarsskiftet 1715 — 16. (Jfr. imidlertid 

G. J. Anker, Norske Generalspersoner S. 117 og 264). 
^) Om Provst Henrik Gerner (f. 1701, t 1786) og hans Søn, Kammerraad 

Jens Gerner (f. 1737, t 1807), se Giessings Jubellærere I. S. 332—34 og 

Stamtavle over Familjen Gerner (Ghra. 1886), S. 15 — 17. 33 

'Dersom du for Curiositets Skyld skulde være for at vide 
isaadanne gamle Ting, som concernerer dig lige saa meget som 
Hr Stoltenberg i Henseende til, at din Moder og hans Moder 
vare Søskende; Anders Gregerssen, som døde tidlig, var deres 
Fader og Mats Gregerssen deres Foster-Fader, hvilke 2de sidste 
Mænd vare Brødre-Sønner af Anders Matsen, saa at omendskjønt 
de ikke in directa linea descendere af Anders Matsen, saa ere 
de dog hannem i en coUateral Linie temmelig nær paarørende. II. 

Anno 1647 den 3 October bien jch geboren auff den(!) 
Haufie Lauterbag. Mein Herr Fater wahr Jeorg Abbrahajn 
Tritzschler. Meine Frau Muter wahr Anna Maria von Kamerstat 
auB den(!) HauCe Sthenfelt beite sint gestorwen jm Jahr 1674. 

Anno 1681 den 10 Apprill stunt meine Hochzeit auffSunsbi 
jn Wigen miet Junfer Margrete Witfeltien, Gott gebe vns seinen 
segen hie zeitlig vnd dort ebig (!). 

Anno 1683 den 9 Mårci deB Morgenfi die Kloke 9 Vr starb 
meine selige Frau Margrete Tritzschlerin gebohme Witfeltin derer 
selig Hr. Fater war Obrist vnd Commantant auff der Festung 
Fritrigshallen, Jhr gantzer Alter wahr 14 Jahr vnd 9 Dage (!). 

Anno 1683 den 16 Nofemer(!) starb salige Frau Margrete 
Dire gebohme von Witfelt zu Sunsbi vnd Abi gart welche Hofe 
sie nag jhren Dott, an die Stutirente von Guttenborgs Schule 
fermaget meine selige Frau aber jber (liefi sie?) jhre Lefier (o: 
Løsøre?)^). 

Anno 1684 den 6 Mai håbe jch Hochzeit gehalten miet salig 
Hr. NielC Zolner Assessor jn NortiCen Hofgerigt Junfer Dogter, 
Anna Ghatrina. VnGer Hochzeit stunt jn Tonsberg bei vnfierer 
liben Frau GroBe Muter Karen salig Hr. Gommisser Anteré Matzen^). ^) Om Fru Margrete Huitfeldt til Aaby og Sundsby i Baahus Len, Enke efter 
Thomas Dyre, og hendes Fætters, Oberst Tønne Huitfeldts, Datter Margrete, 
gift med General H. E .v, Tritzschler, se den Huitfeldtske Stamtavle i Per- 
sonalhist. Tidsskr. 1. ft. IV, S. laO— 21. 

*^) Om Gommissarius Anders Matssøn (Tonsberg) og hans Hustru Karen Olufs- 
datter (Stranger) samt deres Svigersøn . Nils ToUer se medfølgende Stam- 
tavle. 34 

Anno 1685 den 11 Augusti welcher einfiell auflf einem Dinstag: 
Formitag die Kloke habeg (o: halben?) 8 wurte meine Frau ge- 
lichlich mit einen junen(!) Son enbunden wofor den(!) alier 
hochsten sei Danck gesaget. 

Den 17 Augusti wurt vnfier Son getaufet hier zu TomB 
Kirche, seine Gefatem wahren Jhro hohen Exeell. Hr. Vltrig 
Fritrig 6iltenle(!) Stathalter vnd Generall Felt Marsall(!) nag 
welchen dafi Kint genenet worten, Hr. Generall Maiohr von Gi- 
cinon mein Bruder Maiohr Tritzschler dali Kint wurte jber die 
Daufe gehalten von vnfier Frau Grofiemuter bei jhr stunt meiner 
Frauen Schwester Frau Oberstine Hufimand^). 

Den 3 October defi Mittags Kloke 1 Vhr starb vnfier kleiner 
Son wurt jn To(ms?) Kirche begraben. 

Anno 1687 den 26 Mai welcher einfiU auf einen Donerstag: 
des Morgens zu halbeg (o : halben) 6 Vhr wurte meine Frau ge-^ 
licklig forlefiet(!) miet einer junen Dogter, wofor den allerhochsten 
Gott sei Danck gesaget. 

Den 29 Mai wurt vnsere dochter getaufet alhier jn Toms 
Kirge (!) vnd Margrete Chatrine genenet nach meinen beiten alten, 
gutt Wein (o : Venner) alfi Margreta Witfeltien, vnd meiner Liebsten 
Frau Grofimuter jn Tonsberg Frau Commissari Anters Matzen, 
die Gefatern waren Hr. Oberst vnd Commantant von der Pfort 
Hr. Assistensraht Stub, wurt jber die Dauflfé gehalten von meiner 
Frau Schwiger Muter bei jhr stunt defi Hr. Oberstl. Leienklaus 
Frau Libste^). 

Anno 1688 den 25 Nofemer welcher ein fiell auflf einen Sontag ^) De nævnte Faddere ere: Statholder Ulrik Frederik Gyldenløve (f. 1638, f 
1704), Generalmajor Johan Gaspar de Gicignon (t 7 Decbr. 1696), Hans 
(Johan) Christopher v. Tritzschler, Major v. det ene gevorb. Reg., t eller 
afgaaet 1701, gift med Sibylle Frederikke RicheUeu; Karen Olufsdatter 
(Stranger), Conmiissarius Anders Matssøns Enke, og Karen ToUer, gift m. 
daværende Oberst Gaspar Herman Hausmann. (Thoms Gapel var bygget 
af Tritzschler 1682). 

'-) Fadderne ere: Oberst og Gommandant i Frederiksstad (1683 — 94) Hans 
Erasmus v. der Pforten; Assistentsraad Niels Kjeldssøn Stub (f. 1638, f 
1723); Kirsten Andersdatter (Tonsberg), Assistentsraad Nils ToUers Enke; 
Oberstlieutn. Adam Ludvig von Levenklau var formentlig en Søn af den 
i sin Tid adlede Georg (Jørgen) Schrøder og er udslettet i MiUtaircalenderen 
for 1690 (jfr. N. Saml. 8. II. S. 480). 35 

des Abents zu 7 Vhr blieb meine Libste mit einer Dogter gelichlig 
entbunden wofor den allerhochsten sei Danck gesaget. 

Den 30 Nofemer blieb vnGere dogter jn Toms Kirge getaufet, 
vnd Nicolai (!) Florendina genant nag meiner Frauen Fater vnd 
meiner Schwester die Gefatem wahren Hr. Ganselleiraht Tons- 
bei^ mein Schwager Hr. Oberst HauBman Capiten Tritzschler. 
Blieb jber die Daufe gehalden von defi H: Ganselleirahts Frau 
Liebste dero Stelle meiner Frauen Schwester bekleitet, wie aug 
deG Hr. Obersten Ambolts Junfer Dogter jn meiner Schwester 
Stelle 1). 

Anno 1690 den 15 Juni welcher einfiell auff einen Søndag, 
des Morgens zu 6 Vhr blieb meine Frau gelicklig entbunten wofor 
den allerhochsten sei Danck gesaget. 

Den 17 wurte (vnBere) Dogter hier jn Toms Kirge getaufet 
vnd nag meiner Muter Anna Maria genenet die Frau Generall 
Maiohrin Gicinon hilt dati Kint jber die Daufe bey jhr stunt 
meiner Libsten Frau Muter, wie aucli die Frau Cosduners (?) 
Ecksten, Maiohr Sterck vnd Fentrig Witfelt^). 

Anno 1693 den 26 Augusti defi Aawents zwiUen 5 vnd 6 
Vhr (wurte) meine Frau gelicklig forledet miet einer junen Dogter 
welche den 29 dito auflf Aagershus jn der SchloB Kilden getaufet 
vnd Chatrina Justina Hemiina genenet, die Gefatem waren jhr *) Blandt de her nævnte Personer er H. E. v. Tritzschlers Søster Florentine 
ikke ellers kjendt, maaske har hun ikke været i Norge; heller ikke den 
nævnte Gapitain Tritzschler kjendes, hvis han ikke skulde være den samme 
som Friederich T., der 1685 var Lieutenant ved Baron W. Løvendals 
Dragonregiment. Gancelliraad Tonsberg er Stiftamtmand Matthias de T.; 
hans Frue var Anne Cathrine Mechlenburg. Oberst G. H. Hausmann og 
Frue, Karen ToUer, ere nævnte ovenfor. Med Oberst Arnoldts Datter maa 
menes den senere Generalmajor Johan A.s Datter af første Ægteskab, 
Margrete A., siden gift m. Generallieutenant Friderich Legardt (Legaard), 
t 1733. 

*) Hvem der 1690 vai Generalmajor J. C. Gicignoas Frue, vides ikke, da han 
i de sædvanlige Stamtavler kun angives gift med Ingeborg Sophie v. Ha> 
gendom (f. 1636, t 1667), Statholder (i Kbhvn.) Ghristopher Gabels Søster- 
datter; heller ikke Fru Ecksten er for Tiden kjendt, medens Tritzschlers 
Hustrues Moder er ovennævnte Kirsten Andersdatter Tonsberg; Major 
(siden 1685) Gerhard Sterck (ell. Stercke) stod ved H. E. Tritzschlers 
Smaalen. Reg., ligesom sidstnævntes Svoger Ghristian Gharlot Amalia Huit- 
feldt var Fændrik sammesteds siden 1687. 

3* 36 

Excell: H: Vice Stathalter Just Hog, vnd H: Oberst HauGman, 
die Frau Stathalter Frau Karen Hog hilt dafi Kint jber die Daufe 
bey jhr stunt deU H. Stock Oberstl. Neiberson (o: Iversen) seine 
Frau vnd Junfer Anna Chatrina Gott lafie vnfi die lieben Kinter 
zur Ehre Gottes aufercien(!)^). 

Anno 1695 den 9 Juni defl Nagmitags starb vnGere Dogter 
Nicolai Florentine auff Toms Gart wurt den 20 Juni jn To(ms?) 
Kirge begroben. 

Anno 1697 den 9 Juni deU Nagmitags die Kloke 3 Firtell 
auflf 4 wurte meine Libste alhier jn Christiania gelicklich for- 
leBet miet einer junen Dogter wofohr den allerhochsten sei Danck 
gesaget. 

Den 11 Juni wurt vnGere Dogter jn der SchloO Kirg^ auff 
Aagershus getaufet vnd Scharlote LoviGe genanet, die Gefatern 
wahren meiner Frauen Schwester welge daG Kint jber die Daufe 
hilt Frau Oberstien Desefe vnd Junfer Wibige Lunt, H: Ober 
Commissari Merker \Tid H: Oberstl. Gicinon^). 

Den 30 Juli deG Abents vmb 10 Vhr starb vnGer Dogter 
Scharlote LoviGe. 

Den 5 Augusti wurte die selbe jn Aagers Kirge begraben 
vnd jn Lemforts ^) BegrabniG gesetzet. 

Anno 1698 den 4 October jn der Nagt zur Mitwogen starb 
meiner Libsten Frau GroGemuter jn Tonsberg^) jn jhren 82 Jahr ^) Vicestatholder Just Høeg (t i Ghra. 26 Sept. 1694) og hans Frue Karen 
Krabbe (t i Ghra. 8 Decbr. 1702, begr. ib. 30 Jan. 1703). Oberst C. H. 
Hausmann er oftere nævnt. Med Stuckoberstlieutn. Neiberson menes Peder 
Iversen, Oberstlieutn. af Artilleriet siden 1682, død eller afgaaet 1697; 
hans Frues Navn er for Tiden ubekjendt. 

^) G. H. Hausmanns Frue Karen ToUer er oftere nævnt; Oberst Nicolas de 
Seues Frue hed Ghristine Margi-ete Mechlenburg (t 1708) og var en Søster 
af Stiftamtmand Matthias de Tonsbergs ovennævnte Hustru. Vibeke Lund 
(t i Odense 2 Febr. 1757) var en Datter af Etatsraad og Justitiarius i 
Overhofretten Ghristian Matssøn L. (t 1691) og blev 19 Apr. 1702 i Ghra. 
gift m. Mag. Ghristian Muus (f. i Ghra. 1656, f i Svendborg 1717), først 
Stiftsprovst i Ghra. og 1701 Biskop i Ribe samt tilsidst (1712) i Odense 
(se H. P. Mumme, St. Knuds Kirke i Odense, S. 240). Frederik Mercker 
var Overkrigscommissarius siden 21 Novbr. 1696. Frederik Ghristopher 
Gieignon var* Oberstlieutenant siden 1 Decbr. 1696. 

*) Uden Tvivl den i 1688 adlede Generalauditeur Zacharias Lemfort. 

^) Ovenna^-nte Karen Olufsdatter (Stranger), Anders Matssøn (Tonsbergs) Enke. 37 

eG wahr eine libe Frau, gottsfirgtig freigebig gegen die jhrigen 
vnd denen armen ja ein Exsempell der Weiber. 

Anno 1700 den 9 Septemer des Mittags zwifien 12 vnd 1 
Vhr wurte meine Libste gelicklieg forletiet mit einen junen Son 
den allerhochsten sei Danck gesaget. 

Den 1 1 worte vnfier Son alhier jn Christiania jn der Stats ^) 
Kirgen getaufet, vnd Christian Gustaf genenet die Gefatem wahren 
jliro hohen Excell. H: Christian Giltenle, Hr. Felt Marsall Wetell 
die Frau Ettasrahtin Stockflet bei jhr stunt des H: Oberstl. Ci- 
cinons Libste vnd die Junfer Julen,. Gott lafie jhm(!) leben zu 
Gottes Ehre \Tid vnfi zur Freite, der allerhochste gruntgutiger 
Gott forleie Genahte zu defien Auferciung^). 

Anno 1700 den 20 Decemer starb vnfier Son^Cliristian Gu- 
stafus an den Blatern auff Mofi allwo wier jhm (!) bey defi Au- 
titeren Feltmans Frau ^) gesetzet alta zu for blieven bis er 1 Jahr 
alt wurt begraben jn To(ms) Kirge. 

Anno 1700 den 16 Decemer hatte meine Dogter Margrete 
Hoehzeit miet H: Oberst Lizau^) Gott gebe jhnen Gelick Heill 
vnd Segen. 

Anno 1701 den 28 Juni starb meiner Fra(u)en Frau Muter ^) 
jn jhren Alter 64 Jalir. 

Anno 1702 den 29 Septemer starb vnfiere Dogter Margreta 
Caterine, jm Kinterbet wurt miet einen junen Son^) forlest starb ^) Rettet hertil fra: Schlofi. 

^) De ovennævnte Faddere ere : Christian Gyldenløve, Greve af Samsø, Feldt- 
marskalkheutenant etc. (f. 1674, t 1703), om hvem se N. Saml. 8. II, 
S. 119 f., Gustav Wilhelm Wedel, første Greve af Jarlsberg, f. 1641, 1 1717, 
Feldtmarskalk, Stamfader for Slægten W^edel-Jarlsberg, efter hvilke Faddere 
Barnet er opkaldt; Etatsraad og Stiftamtmand Christian Stockfleths Frue 
Isabella Mechlenburg, Søster af Stiftamtmand M. de Tonsbergs og Oberst de 
Seues Fruer ; Oberstlieutn. F. C. Gicignons Frue Karen Hausmann. Jomfru 
Jul har maaske været en Datter af Vicestatholder Ove Juul og Søster af* 
Vicestatholder Frederik Gabels Frue. 

^) Ulrik Feldtmann blev 8 Juli 1690 Regimentsskriver og Auditeur ved Vester- 
lenske Regiment, hvorfra han 1698 forflyttedes til Smaalenske Reg. 

*) Barthold Heinrich v. Lutzow til" Thom, død 8 Febr. 1729 som General og 
Ridder af Dbr., der anden Gang var gift med Anne Margrete Brockenhuus. 

*) Ovennævnte Kirsten Andersdatter Tonsberg, Enke efter Assistentsraad 
Nils ToUer. 

*) Hans Ernst v. Lutzow, død 29 April 1761 som Generalmajor, ugift. 38 

den 4 Dag darauf alG am Freitag (zwiUen) 11 vnd 12 des Mit- 
tags wahr gebor(en) den 26 Mai 1687. 

Anno 1710 den 9 October wurte H: Justisraht Gabeli ^) mit 
meiner Dogter Anna Maria auflf Konigsberg copilieret Gott gebe 
jhnen Gelick. 

Anno 1711 den 7 October wurte meine Dogter Chatrine 
Justine Hermine miet meins Brutem Son formelet nemlig Gharell 
Fertinant^) sie wurten copulirt auflf Asser jm Bristerhof fon dor- 
tigen Brister Her Seren^) der allerhochste Gott gebe jhnen Gelick 
Heill vnd Segen. 

Anno 1712 den 9 Marci starb H: Justisrahts Gabels Dogter 
so 3 Monaht alt vnd nag der BaronneGen Leientahl vnd meiner 
Frauen^) genenet wahr. 

Anno 1712 den 29 October reisten wier nag Konigsberg 
stunt jch vnd meine Frau Gefater bei vnGern Schwiger Son 
Justisraht Gabell daG Kint wurte HanG Ernst genenet ^). 

Anno 1714 den 3 Januar i starb diGer Son wahr alt 1 Jahr 
3 Monaht hatt er alGo jn 3 Jahren 2 Kinter forloren Gabell selbst 
war jn Goppenhagen alG dieGes Kint starb. ^) Etatsraad og Oberberghauptmand Frederik Wilhelm v. Gabel, død 1732. 

') Han var Søn af ovennævnte Major H. G. v. Tritzschler. En Broder af 
C. F. V. T. maa vel være den Hans Daniel v. Tritzschler, der fik Capts 
Charakter 1718 og 1723 blev PremierUeut. v. 2. Smaal. Inf*. Reg., hvorfra 
han fik Afsked 1729. Deres Søster er vel Maren Rebekka Hansdatter 
Tritzschler, der var gift med Jonas Orloff, Premierlieutn. siden 23 Decbr. 
1704, ansat ved 2. Vesterlen. Reg. 1718 og afsked, derfra med Pension 
1727. Hun var Enke 1735 og havde 2 Sønner og 1 Datter. 

■) Hr. Søren Michelssøn (Schumacher), Sogneprest paa Asker, død 1723, om 
hvem se L. J. Vogt, Slægten Vogt i gamle Dage, S. 16 — 17. 

'*) Baron Waldemar Løvendals anden Frue hed Benedicte Margrete Rantzau, 
med hvem han blev gift 1709. Barnet hed Benedicte Catharina v. Gabel 
og blev døbt paa Kongsberg 11 Decbr. 1711; Begravelsesdagen var 30 Marts 
1712. 

^) Han blev døbt paa Kongsberg 30 Octbr. 1712 og begravet sammesteds 
24 Januar 1714. 39 

Optegnelser om Slægten Harbou eller Hardebou 

navnlig i det 17. og 18. Aarhundrede. 
Ved Kapitain H. W. Harbou. 

(Fortsættelse.) _x\^ngaaende den nyere Slægts Genealogi fremsættes først nogle 
orienterende Bemærkninger: Den langelandske Linie, der som tid- 
ligere berørt, er den eneste der fortsætter sig udover det 17. 
Aarhundrede, deler sig ved Udgangen af dette i to nye Linier 
— eller rettere i tre, men den yngstes Spor har jeg, foreløbig 
idetmindste, maattet opgive at forfølge. Af de andre to levede 
den ældre i Norge og uddøde i Begyndelsen af dette Aarhundrede; 
den yngre delte sig atter i tre, af hvilke de to, der endnu blomstre, 
i det her omhandlede Tidsrum have været knyttede til Danmark 
■og Hertugdømmerne, medens* den tredie, den yngste, kom til 
Norge og uddøde noget før den ældre Hovedlinie. Generation IX. 

Christian Harbous og Else Thermos Børn, 
Otto Harbou var^ som vi have set af hans Testamente, født 
paa Nygaard den 17. Mai 1659 og opdraget i Hjemmet, indtil 
han 16 Aar gammel indtraadte som Gefreiter-Korporal i Felt- 
herrens Regiment Efter med dette at have deltaget i Beleiringen 
af Wismar blev han den 10. Marts 1676 udnævnt til Fændrik og 
med endel andre Officerer sendt til Norge, hvor han fik Ansæt- 
telse ved sin Moders Søskendebarns, Oberstlieutenant Christian 
Vinds Kompagni af Smaalenske Infanteriregiment ^). Han blev 
her Sekondlieutenant 1678 og, efter i Aarene 1680 — 82 at have 
gjort en Reise tiJ Nederlandene og Frankrig, Premierlieutenant 
1683. Den 23. November 1690 blev han som Kapitain reforme 
forsat til Agershusiske Infanteriregiment, hvor han 1792 blev Chef 
for Numedals og Sandsværs Kompagni og tjente i 26 Aar. Han 
søgte saa om sin Afsked — naturligvis paa Tydsk, skjøndt dette ^) Sjæl. Krigskommissær Ghr. Andersens Regnskab 1675—76 (Geh.-Ark.). 40 

rigtignok var derefter: han havde „im forigen Krieg vor Bahuus* 
eine swere Blessure bekommen im Brust und in diesem letzten 
Winter Campagne von die penetrante Kålte einen harten Anstofi 
gekriecht", og bad nu om Tilladelse til at afstaa sit Kompagni 
til sin ældste Søn, der saa vilde overlade Faderen den halve 
Gage, hvorimod denne vilde give Afkald paa Pension af Kvæst- 
huskassen^). Ansøgningen blev bevilget under 25. December 
1716. Otto Harbou døde den 3. Juli 1723. Samme Aar, han døde, 
havde han en Proces . ved Overhofretten paa Agershus contra 
en vis Christen Jacobsen Braatten^). 

Den 22. Februar 1692 havde han paa Kjennerud i Sandsvær 
ægtet Sophie Christine Olsdatter Knopf^ der døde den 29. Januar 
1712 efterat have skjænket ham tre Sønner og en Datter. Hun 
var sagtens Datter af den Ole Krwpf^ der 1670 var Lieutenant 
ved samme Kompagni (Chr. Vinds), hvorved Harbou 6 Aar senere 
blev ansat; samtidig stod en Lieutenant Laurids Knopf ved Vester- 
lenske Regiment*"^); men ingen af disse to antages at henhøre 
til den fra Frederik IFs tydske Hofpræst Christopher Knoph eller 
Knoff stammende, ogsaa i Norge udbredte Famihe^). Ifølge en 
Tradition i Familien Gnldberg, skal den ældste Datter {Margrethe, 
født den 9. August 1761) af Hr. Hans Olufsen Fangel eller Guld- 
berg, Sognepræst til Guldbjerg og N. Sandager fra Fyen, have 
været „hemmelig gift med en adelig Harboe og Moder til General- 
major Niels [skal vel være Hans] Harboe i Norge" ^), og ihvorvel 
den sidste Del af denne Beretning aabenbart er urigtig, er Resten 
vel neppe helt greben ud af Luften. Det har dog ikke været 
mig muligt at udfinde Sammenhængen. 

Jørgen Henrik Harbou var 1677 Konstabel ved Laboratoriet,, 
1678 — 82 Fyrværker (dengang en Officerscharge) ved Artilleri- ^) Refererede Sager 1716, 24. Decbr. 

^) Meddelelse fra Hr. Arkivassistent Benemann i Bergen. 

®) Rulle i Rentekammerarkivet (Design. A. i 77). 

*) Ifølge Hr. Huitfeldt-Kaas ; om sidst omtalte Familie se bl. A. Hesselbergs 
Efterretninger om Strømsø By, samt Giessings Jubellærere; jvf. Spørgsmaal 
5 i Personalhist. Tidsskr. I, 4. Hefte (Omslaget), 

*) Personalhist. Tidsskr. V, S. 170; hendes Navn og Fødselsdag efter Kirke- 
bogen. 41 

kompagniet paa Kronborg. Senere har hao vistnok boet paa 
Langeland, thi den 8. April 1688 begraves i Stoense Oluf Broch, 
„som blev ihjelstukken af Jørgen Henrik Hardebou"^); Oplys- 
ning om dette Drab har jeg forgjæves søgt i Fynbo Landsthings 
Arkiv. S. A. førte han tilligemed flere andre langelandske. Adels- 
mænd en Injurieproces imod Birkedommeren paa Tranekjær, 
Erik Eriksen 2). Da Broderen Niels 1695 sælger Nygaard, benævnes 
Jørgen Henrik „min Broder" (ikke min salig Broder) og synes 
altsaa dengang endnu at have været i] i ve. 

Niels Harbou var 1677 sammen med sin nysnævnte Broder 
Konstabel ved Laboratoriet, kom 1678 som Fyrværker til Gluck- 
stadt og stod nu i 32 Aar ved Artilleriet i „Fyrstendømmerne 
og Grevskaberne", hvor han 1682 blev Stykjunker, 1686 Lieute- 
nant, den 2. Februar 1695 Kapitain og den 3. Januar 1705 
Major. Den 27. Oktober 1703 fik han Reisepas til Holland i 
Kongens Tjeneste. og den 5. Februar 1705 blev han beordret til 
at indtræde i en Kommission til JJndersøgelse af de i Holland 
staaende Hjælpetroppers Forpleining^). Den 5. April 1710 kom 
han som Oberstlieutenant til Artilleriet i Danmark og fik den 
10. September 1712 Karakter som Oberst af Infanteriet. S. A. 
deltog han i Felttoget i Ponmiern; da han efter Hjemkomsten 
søgte om Godtgjørelse for Fourage, han havde kjøbt, eftersom 
han ingen havde faaet udleveret, fik han tilSvai', at han „gleichwie 
alle Andern in Pommern hatte fouragirén sollen" ^). Blandt de 
Hverv, der i de følgende Aar overdroges ham, kan nævnes, at 
han var en af de 7 Oberster, der skiftedes til at have Opsyn 
med den fangne Feltmarskal Steenbock ^). Hvorledes han 1695 
paa egne, Ottos og Christians Vegne solgte de tre Fjerdeparter 
af deres Fædrenegaard Nygaard, er tidligere omtalt. 

Han blev gift i Rendsborg den 19. April 1690 med Anna 
Elisabeth Biichner (f i Kirkerup hos sin ældste Søn den 11. Ok- ^) Lengnicks Kirkebogsuddrag. 

*) Fynbo Landsthings Dombog 1688, :22. Aug. 

®) Udfærdigede Sager. 

*) Refererede Sager 1713, 27. Oktober. 

^) Udfærdigede Sager 1714, 7. September. 42 

tober 1730^), Datter af Oberstlieutenant ved holstenske Artilleri 
Paul Biichner (født i Dresden d. 28. Juli 1624, f i Rendsborg d. 21. 
April 1698)2). 

Oberst Niels Harl)ou døde i Kjøbenhavn i September 1722, 60 
Aar gammel, og blev begravet den 22. s. M. i Garnisonskirke 
„ved Officersstolene". Af en Ansøgning, der i denne Anledning 
blev indgiven, haves følgende Referat^): 

Der Premieriieutenant Harbou vom Grenadier Gorps giebet 
allerunterthånigst zu erkennen, wie sein Vater der Obrister 
Harbou mit Tode .abgegangen und Nichts hinterlassen als eine 
arme Wittwe mit 7 Kindem, wovon bereits 3 in Ihr Mayt 
Diensten nåml: der ålteste als Premieriieutenant bei Zepelin, 
der andre als Lieutenant bei der Artillerie und er, der Sup- 
plicant beim Grenadier- Corps stehen. Da nun sein Vater in 
die 46 Jahre, ehrlich und treu, seiner Pflicht nach Jhr Mayt 
gedienet, als hittet er allerunterthånigst dass in Gonsideration 
dessen entweder ihm, welchen Ihr Mayt nebst den (^apitaine 
Schmieden die Artillerie hatten erlernen lassen, oder auch 
seinem Bruder dem Artillerilieutenant, diese vacante Gom- 
pagnie zum Soulagement seiner armen Mutter und Geschwister 
allergnådigst conferiert werden moge." 

Artillerilieutenanten faar da et Kompagni (se ndf.). Det 
har desværre ikke været mig muligt bestemt at faa konstateret, 
hvilke de her omtalte 7 Bøm ere. Idet det ældste Barn {Chri- 
stimiy døbt i Rendsborg d. 8. Juli 1691) aabenbart var død den- 
gang og vistnok langt tidligere, kjendes foruden de i Referatet 
nævnte 3 Sønner med Bestemthed kun 2 Døttre, nemlig Fru 
Michaelsen og en anden død ugift i Rendsborg 1753. I de 
Mollerske Stamtavler nævnes imidlertid endnu (med Vedtegningen 
„ex Tage Krabbe Ms.''): y,Fnd. Harbou^ Lieutenant, blev casseret, 

g. m , skilt fra GapL Muller" og ^Christian Harbou, Rit- 

mester, brendte op i Itzehoe 1749, ugift ''. Den sidste af disse, ^) I Kirkebogen er en halv Side ladet aaben til hendes vita, men desværre 

ei udfyldt. 
"-) Epitaphium i Altstadt Kirke i Rendsborg. 
^) Refererede Sager 1.7^, 28. Sept. (Ansøgningen selv findes ikke vedlagt). 43 

men ei den første, nævnes tillige i Kaasbølls Register over ade- 
lige Familier. De vare ved Oberstens Død begge Landkadetter, 
og forsaavidt „bereits in Ihr Mayt Dienste", hvis der da ikke er 
underforstaaet „als Officiere". Kadetterne skulde efter Bestem- 
melserne være Officerssønner eller dog „hiibscher Leute Kinder", 
og dersom de to næ\Tite Kadetter ikke ere Sønner af Obersten, 
er det vanskeligt at sige, hvem Faderen kan være. I begge de 
omhandlede Samlinger stamme Oplysningerne derhos fra sam- 
tidige, gode Kilder, idet Kaasbøll (1689—1767) og Tage Krabbe 
(1705 — 1774) begge vare Artilleriofficerer og paa forskjellig Maade 
vides at have staaet i Forbindelse med Familien, navnlig med 
Niels Harbou d. Y. Der er derfor al Grund til at antage An- 
givelsen om Christian Harbou, hvori de stemme overens^ for 
korrekt, og hvorfor saa ikke tillige Krabbes Angivelse om Fre- 
derik? tilmed da der hos Kaasbøll dog mangler et Barn. — 
Frederik blev Kadet 171C, Officer 1727, Christian henholdsvis 
1719 og 1728, hvilket, hvad Alderen angaar, kan passe med, at 
daværende Major Harbou havde to Børn til Daaben i Rendsborg 
1706 og 1707, af livilke det første blev kaldet Frederik, medens 
det sidstes Navn ei er anført, ligesaalidt som for et Barn født 
1704 — maaske den forhen omtalte Datter (Anna Sophie). 

Birgritte Harbou var gift med en svensk Officer Anders (Ene- 
roth) Leijonflycht Han var født den 18. September 1644 i Gefle, 
hvor hans Fader Peder Eneroth var Borger, medens Moderen var 
af den gamle Adelsæt Klipping. Han indtraadte 19 Aar gammel 
i Hæren og steg efterhaanden til Regimentskvartermester ved 

5. skaanske Infanteriregiment; den 23. Oktober 1686 blev han 
optagen i den svenske Adel med ovenanførte Na\Ti og døde den 

6. Juli 1713. Han var tre Gange gift; „Brita", som hun kaldes 
paa Svensk, var hans 2den Hustru og Stammoder til den n^.i- 
levende Slægt Leijonflycht; hun døde 1697 1). 

Mette og Berthe Harbou fik den Juli 1684 af deres Fadin* 
Skjøde paa Hegnet (se ovf.), hvor idetmindste den Førstnævnte (be- 
gravet i Bødstrup den 24. December 1700) levede ugift til sin Død. ^) Anrep: Svenska adelns åttartaflor. 44 

Christian Harbou synes at have været den yngste af Sød- 
skendene^) og indtil Faderens Død at have levet hos denne paa 
Langeland, hvor han den 13. April 1687 fik Skjøde paa en 
Gaard i Stoense By; 1714 fortæller han rigtignok, at han har 
gjort Militærtjeneste i c. 30 Aar, men tager dog vist her Munden 
for fuld, thi samtidig angives han at have været Officer i 25 
Aar, skjøndt han først den 10. September 1691 blev Fændrik 
ved Boyneburgs (senere Gyldenløves, Haussmanns, Gicignons) 
gevorbne Infanteriregiment i Norge. Omtrent 1699 blev han 
Sekondlieutenant, og den 29. Oktober 1701 Premierlieutenant 
(ved Grenaderkompagniet), 1710 foreslaas han til et ledigt Kom- 
pagni, som han dog ikke faar, og da han Aaret efter vil kjøbe 
et andet, forestiller Regimentschefen, der iøvrigt omtaler ham 
meget anerkjendende, ham, at han ikke har Raad til at over- 
tage det, da det er i en meget daarlig Forfatning. Den 2. Ja- 
nuar 1712 gjør Statholderen Løvendal ham mod hans Ønske til 
Chef for et af Agershusiske Regiments Reservekompagnier, som 
.senere blev reduceret 2). Efter endel Søgen, i hvilken Anledning 
han tog til Kjøbenhavn, opnaaede han den 2. Juli 1714 at faa 
Nordfjords (eller Stryns) Kompagni ved Bergenhusiske Infanteri- 
regiment, og boede som saadan paa Gaarden Tonning i Nord- 
fjord, hvor en Ildebrand, der opstod, medens han var fraværende 
med Familie og Tjenere, berøvede ham alle hans Eiendele; senere 
i Stryn, hvor han døde den 29. Juni 1722, efterladende „en heel 
fattig Enke — Sophie Amalie Friderlchs — og mange Børn" ^). 

I Familien opbevares, i Original eller dog i en omtrent sam- 
tidig Afskrift, en af ham hans „kiære For Fædre til Ære Minde" 
udarbeidet Fortegnelse over hans „16 Aner", som han kalder 
det, i Hovedsagen overensstemmende med dem, der ere opregnede 
i Otto Harbous Testamente. 

Enken fik en lille Pension af den nye Kompagnichef, Kapi- 
tain Jørgen Ravert, som dog døde Aaret efter og fulgtes af Kapi-^ ^) Han findes ikke i ældre Stamtavler f. Ex. Benzons. 
^) Refererede Sager 1714, 20. April. 

^) Refererede Sager 1723, 26. Juli og 1725, 26. Febr.; kgl. Ordrer og ResoL 
1725, 2. Marts. 45 

lain Detlev Jørgen Eeusch; men den 12. Marts 1725 fik hun 100 
Rdl. aarlig fra den norske Officersenkekasse. Endvidere fik hun, 
hvad Datidens Geistlige vilde have kaldet „en Datter forsørget i 
Kaldet" ; thi skjøndt udtrykkelig Hjemmel ikke kan paavises, er 
der vel ingen Tvivl om, at Reusch's Hustru, Karen „née de Har- 
bou", som hun skriver sig^), hører herhen, hvad der yderligere 
bestyrkes ved Navnene paa en Søn og en Sønnesøn Detlev Chri- 
stian Reusch og Christian Harboe (sic) Reusch. 

D. J. Reusch og Karen Harbou blev gifte i Tuse (Os) den 
30. Januar 1726 2); han var Søn af Oberst Detlev Reusch og 
Hustru Cecilie Elisabeth ..*... Den 1. Februar 1707 blev han 
Fændrik, den 14. November s. A-. Lieutenant, den 3. Juni 1709 
Kapitainheutenant og den 25. Februar 1710 Kapitain ved sin 
Faders (senere v. d. Liihes, Johansens) Infanteriregiment ved de 
danske Auxiliærtropper i Italien, der blev reduceret 1721. Den 
27. September 1723 fik han saa Kompagni ved 1 . Bergenhusiske 
Regiment, hvor han den 11. November 1733 blev Major, den 
25. November 1743 fik Oberstlieutenants Karakter og den 13. 
Januar 1751 blev dimitteret. Han døde den 3. Oktober 1765; 
hans Hustru var død den 4. April 1761. Deres ovennævnte Søn 
Detlev Christian Reusch, død den 21. November 1794 som af- 
skediget Kapitain og Postmester i Bergen, var gift med Anna 
Sophie Orning, Datter af Klokker David Frederik Oming i Vik 
i Bergens Stift. Deres Efterkommere leve endnu i Bergen. 

Af Christian Harbous andre Børn kjendes kun en Søn, 
Christian Frederik Harbou^ der den 10. April 1716 blev Land- 
kadet efter en Ansøgning, hvoraf jeg skal anføre følgende^). 

„ Jeg er en Soldates Barn, ja Barn af alle mine 

Forfædre, der har været ved Militien udi Deres Majests og høi- 
lovlige Fædres Tid, og efterdi jeg vil gjerne træde udi deres 
Fodspor og besynderlig tage Part udi den Naade, som min 
allemaadigste Konge for nogen Tid siden har villet behage at *) Bilag til Kabinetskassens Regnskab 1749. 
^) Meddelelse fra Hr. Direktør Delgobe. 
^) Refererede Sager 1716, 3. April. 46 

lægge paa min Fader, Capitain Harbou, da de allemaadigst 
confereret ham et Compagnie ved det Bergenhusiske Regiment, 
altsaa supplicerer jeg allerunderdanigst, at jeg maatte vorde 
annammet i Deres Majests Tjeneste som Landkadet, paa det 
jeg, som med Liv og Blod og har Lyst til at tjene min Konge, 
derved i Fremtiden kmide blive jo mere og mere capabel. 
Alt dette sker i den allerdybeste Underdanighed forat offerere 
mig selv Deres Majest., og saa tager min allemaadigste Konge 
en stor Byrde fra mine Forældre, der Lidet have at sustentere 
* mig med, og lægger en stor Emploie paa mig". 

Hans militære Løbebane blev dog kun kort, thi efter den 
15. November 1723 at være bleven Kadetkorporal fik han den 30. 
September 1726 Afsked efter Ansøgning for at reise til Norge „i 
et Velfærdsanliggende" ^); senere Efterretning om ham savnes. 
Heller ikke er det, trods velvillige Bestræbelser fra flere Sider 2), 
lykkedes at opspore hans „mange" Søskende eller deres eventuelle 
Efterkommere. — En Mette Marie Harboe var c. 1770 gift med 
Apollonius Liliendal, D. F. Omings Efterfølger som Klokker i Vik^); 
om hendes Slægtsforhold vides mig bekjendt Intet, saa at hun 
med lige Rimelighed kan henføres enten til den her omhandlede 
Gren af Familien Harbou eller til de bergensiske Harboer. 

Generation X. 

Otto Harbous og Sophie Christine Knopfs Børn, 

Hans Christiiaii Harbou fik som omtalt den 25. December 
1716 Numedals og Sandsværs Kompagni af Agershusiske Infan- 
teriregiment efter Faderen. Han findes ikke tidligere i Militær- 
etaterne, men af den Ansøgning han i ovennævnte Anledning ind- 
giver, erfares Følgende om hans tidligere Liv: han havde tjent 
i 9 Aar, først 3 Aar som Sergent ved Livgarden tilfods og der- 
næst „fra Begyndelsen af den pommerske Gampagne og Stral- 
sundske Beleiring" frivillig og uden Gage som Lieutenant ved 
Buddes (2. Throndhjemske) Infanteriregiment; endelig havde han ') Refererede Sager 1726, 23. September. 

-) Navnlig paa Foranledning af Frk. Wilhelmine Brandt 

^) Personalhist. Tidsskr. IV. S. 84. 47 

■ 

under Felttoget i Norge 1716 forrettet Tjeneste som General- 
adjutantlieutenant hos Generalmajor I. M. Sehested ^)^ Han ved- 
lægger Anbefalinger fra Budde og Sehested, og den sidste af 
disse Anbefalinger, forekommer det mig, foFtjener at kjendes som 
et vistnok sjeldent Exempel paa, at det i de- Tider har været 
regnet en Mand tilgode, at han var dansk; den lyder saaledes: 
Hans Kongl. Mayst til Dannemark og Norge etc. 
bestalter Generalmajor over Gavalleriet udi Norge 

lens Maltesen Sehestedt 
gjør vitterligt, at Nerverende Lieutenant Hans Christian Harboe 
har Een tid lang udi denne Gampagne forrettet hos mig Ge- 
neral Adjutant Lieutenant Chargen og imidlertid uxii alle fore- 
faldende occasioner, i hvor som heldst han hav^ weret com- 
menderet, sig saaledes opført som Een Retskaffen. Braf . officier 
well eigner og anstaar; alt saa haver leg icke skullet under- 
lade derfore at meddele hannem dette som et Bewiis om hans- 
troe og Reedelig forhold med Tienistsfcyldigst og wenligst be- 
gier til alle og Een hver som bemte lieutenant Harboe maatte- 
fore komme, dét de hannem som Een indfød, der tiener Dere& 
kongl Mayst, all v^elwillighed og Tienistfærdighed wilde betee- 
og erwiisze. 

Christiania d. 17 Septembr. 1716. 

(L. S.) Sehestedt.. 

Ved 1. Agershusiske Regiment stod H^ Chr. Harbou nu i 
36 Aar. Den 10. August 1722 fik han Majors og den 17. Ok- 
tober 1738 Obersllieutenants Karakter, men blev først den 25^ 
November 1743 Premiermajor (med Nedre Romeriges Kompagni) 
og den 29. Mai 1744 virkelig Oberstlieutenant (med Egers Kom- 
pagni); den 31. Marts 1751 fik han Obersts Karakter med An- 
ciennitet fra 28. Oktober 1749, blev den 29. November 1752: 
Chef for 3. Throndhjemske Lifanteriregiment (med Orkedals Kom- 
pagni) og den 31. Marts 1759 Generalmajor.. I denne Stilling 
døde han den 16. April 1763 i Throndhjem. 

Hans Hustru Sarah Moss, begravet paa Strømsø; den. 4. Juli ^) Refererede Sager 1716, '21. Decbr. 48 

1767, 61 Aar gammel, var Datter af Niels Pedersen Moss, Kjøb- 
mand i Bragemæs, og Maren Norup ^). Harbou og Hustru fik 
1761 Bevilling til, at den Længstlevende maatte sidde i uskiftet 
Bo, hvortil Børnene, 2 Sønner, der vare Officerer, og 2 Døttre, 
der vare gifte, havde givet deres Samtykke^). 

Fornævnte Maren Norup var 2. Gang gift med Etatsraad 
Peder Neve, Stiftamtmand over Laaland-Falsters og senere over 
Agershus Stift, og en Datter af dette Ægteskab, Magdalene Do- 
rothea, var gift med H. Ghr. Harbous Fætter, Oberst Andreas 
Harbou (se nedf.); disse døde begge tidlig og efterlod 3 umyn- 
dige Sønner, for hvilke H. Chr. Harbou som nærmeste Slægt- 
ning i Norge var Formynder. Han har formodenthg opdraget 
dem i sit Hus, hvad han ogsaa skal have gjort ved en anden 
Myndling, Jacob Harboe^), hvis Fader, Dragon-Oberst Chr. Fr. 
Harboe havde været hans Nabo først i Buskeruds- og siden i 
Throndlij ems-Egnen. 1743 havde en ældre ugift Slægtning af 
hans Hustru, Sarah Gundersdatter (Elieson) Ophold hos ham paa 
Eger*), formodentlig paa Gaarden Raaen i Fiskum Annex, som 
han idetmihdste beboede 1742^). Her boede ogsaa, efter Sigende 
i smaa Kaar, en Familie Knof (2 Døttre døbtes i Fiskum 1760 og 
1763), uden Tvivl Harbous Slægtninge paa mødrene Side. Han 
synes saaledes i det Hele at have været hjælpsom og gjæstfri imod 
Slægt og Venner, der af en eller anden Grund trængte til Bistand. 

Foruden Raaen eiede Harbou 1746 i Fiskum endel Land- 
.skyldrettigheder samt endel af Gravdal og Holt Skove paa 
Grændsen af Eger, Skouger og Hof, hvilke Eiendomme han s. 
A. synes at have kjøbt .af Kronen og betalt med, hvad hans 
Fader og han selv havde tilgode paa uafgjorte Afregninger; 
1750 kjøbte han tillige Gaarden FoUestad i Røgen ^). 

Naar jeg paa dette Sted anfører nogle Detailler hentede fra ^^ Jvfr. A. GoUett: Familien Elieson, S. 4 — 6, 

Refererede Sager 1761, 25. Novbr.; kgl. Exped. Decbr. s. A. 

Ifølge Optegnelser .i dennes Familie. 

Gollett, anf. Sted. 

Personalhist. Tidsskr. II, S. .273. 

Meddelt af Hr. Huitfeldt-Kaas. 49 

Skiftet efter ovennævnte Etatsraadinde Neve^), indrømmer jeg, 
at de strængt taget ikke vedrøre det foreliggende Emne, men 
haaber dog, at deres Fremkomst kan undskyldes med, at de give 
Oplysninger om et Hus, hvorfra to af Slægtens Medlemmer have 
hentet deres Hustruer. Skjøndt Fru Neve ved sin Fødsel og 
Slægt var knyttet til Norge, hvor ligeledes begge hendes Døttre 
vare gifte, flyttede hun dog efter sin anden Mands Død tilbage 
til Nykjøbing paa Falster, hvor hun døde den 20. August 1757. 
Hendes Arvinger vare foruden den ældste Datter og den yngstes 
3 forældreløse Sønner en Søn, Kapitain Johan Neve (djaibt i Kjø- 
benhavns Nicolai Kirke den 9. Oktober 1714, f 1780 som af- 
skediget Major). Af Skiftedokumenteme fremgaar, at hun endnu 
har havt 2 Børn, en Datter af 1ste 2) og en Søn, Lieutenant Niels 
Neve (døbt i Kjbhvn.s Helligaands Kirke 6. April 1716) af 2<iet 
Ægteskab, begge døde uden Livsarvinger; efter den Førstnævnte 
(Magdalene) havde Brødrene henholdsvis under 23. Marts 1734 
og 10. Marts 1735 givet Afkald paa Arv, hvorimod der intet 
Afkald findes' for Andreas Harbous Hustru. (Ægteparret Neve 
har dog havt endnu en Datter, Margrethe Hedevig, døbt den 22. 
August 1719 i Holmens Kirke og sagtens død som Barn). — 
Boet eiede Færder Fyr (paa Øen Lille Færder ved Indløbet til 
Christiania Fjord), hvis Eiere havde Ret til at opkræve 2 Sk. 
pr. Læst af hvert forbiseilende indenrigsk Skib ^) ; det udlagdes i 
Henhold til testamentarisk Disposition for 1500 Rdl. til Johan 
Neve; han fik heraf i aarlig Forpagtningsafgift 200 Rdl. af den 
anden Halvparts Eier, Bankkasserer Peder Moss, Fru Sarahs 
Søskendebarn baade paa fædrene og mødrene Side, senere 
adlet med Navnet Mossencrone. — Af faste Eiendomme havde 
Boet endvidere Gaarden, hvori den Afdøde havde boet, samt 
nogle Grundstykker ved Byen, de sidste solgtes for noget over 
1000 Rdl.; Gaarden vilde Kapitain Neve fra først af under- 
haanden for Vurderingssummmen 600 Rdl. have overladt til den 
Afdødes Tjener Christian Jensen Fensteen, der havde tjent hende ^) Meddelte af Hr. Kordegn V. Holm i Nykjøbing p. F. 

*) Jvf. CoUett, anf. Sted. 

«) Jvf. N. R. Bull: Den Trønderske Slægt Bull, S. 56. 50 

i nogle og tyve Aar ligesom Kammerpigen Anna Magdalene Mor- 
tensdatter Langhoff, med hvem han nu agtede at gifte sig, men 
da Oberst Harbou fandt sig „præoccuperet" derover, blev Gaarden 
stillet til Auktion og for 450 Rdl. tilslaaet Kapitainen, der atter 
overlod den til Fensteen. Foruden af de nævnte to bestod den 
Afdødes Husstand af 4 Tjenestefolk; hun havde i sin Tid havt 
en Selskabsdame Sophie Amalie Siedenborg, død den 29. Marts 
1751, hvis Fader var Borgemester i Kjøbenhavn, Moderen 
født Baronowsky. Indboet var ifølge Skifteprotokollen „over* 
maade rigt". Auktionen over Løsøre indbragte næsten 2900 
Rdl., deraf c. 1900 Rdl. alene for Sølvtøi, der betaltes med 
3 Mark 8 Sk — 4 Mark pr. Lod og for endel blev kjøbt af 
Sønnen og Svigersønnen; der kan nævnes en Themaskine ind- 
vendig forgyldt med tilhørende Kjedel (265V2 Lod), en „plad 
minage" med Fad, Opsats, 4 Lysearme, 8 Konfekt- og 2 Frugt- 
skaale, 2 Sukkerskaale, 2 Sukker- og 1 Peberbøsse, Eddike-, 
Olie- og Senneps-Kander (ialt 657 Y2 Lod), endvidere Kaffekander, 
Tallerkener, Fade, Terriner, Stager o. s. v. Af ^ndet Indbo 
solgtes til de vedføiede Priser: en Himmelseng med forgyldt 
Kamis og Omhæng af rødt og gult brocheret Damask (26 Rdl.); 
en Chatol med Opsats og Speilglas i Dørene (59 Rdl. 3 M.), 
et lakeret „Perspektivskab" med 2 store og 17 smaa Opsatser 
(36 Rdl. og 3 M.); 2 „propre" rødtlakerede Speile (76 Rdl. 1 M.); 
et rødtlakeret Bord med 2 Gueridoner (11 Rdl.) o. s. v. Fruens 
Garderobe (ei specificeret) blev foræret Kammerpigen. Karossen 
med Seletøi og Tilbehør kjøbte Provsten for 36 Rdl. og 1 M.; 
2 Hopper solgtes for 11 Rdl., 3 Køer for 5, 6 og 8V2 RcQ. 
Af Bøger kan anføres „Peder Paars", vurderet til 1 M. 4 Sk., men 
solgt for 2 M. 2 Sk.. — Omkostningerne i Boet udgjorde 922 Rdl., 
Auktionssalær 115 Rdl. og Inkassationssalær ligesaa meget, 
Skifteforvalterens Salær 100 Rdl., Skiftebrevet 37 Rdl. (3 M. 
Arket). Med Fradrag af alle Omkostninger udgjorde Boets For- 
mue 13017 Rdl. og da den Afdøde havde siddet i uskiftet Bo 
efter sin anden Mand, arvede dennes Børn Halvdelen, medens 
den anden Halvdel deltes i 1 Broderlod og 2 Søsterlodder; H. 51 

Ghr. Harbou fik saaledes 1627 RdL, Neve 7592 Rdl. og Andreas 
Harbous 3 Sønner hver 1265 Rdl. 

Otto Harbou blev døbt i Fiskuin Skjærtorsdag den f 3. April 
1703. Den 15. Mai 171& blev hati optagen i Landkadetkom- 
pagniet, hvorfra han først afgik den 25. August 1727 som Premier- 
lieutenant ved Sydsjællands, Laalands og Falsters National-Infanteri- 
regiment, Nørre Herreds Kompagni paa Laaland. Da dette Re- 
giment nogle Aar efter blev reduceret, ansattes han efter Ansøg- 
ning den 1. Juni 1731 som sumumerær med Ventepenge ved 1. 
Agershusiske Regiment, blev den 6. Februar 1732 virkelig Pre- 
mierlieutenant ved Holmestrands Kompagni, kom den 24. Fe- 
bruar 1744 ved Bytning til Numedals Kompagni, blev den 13. 
August 1747 Chef for Skedsmoes (Landevæms) Kompagni, som 
han dog den 29. April 1750 byttede med Kapitain G. S. Akeleye 
for Numedals (staaende)' Kompagni, „dog at hver beholder siii 
Gage". Han døde i Februar 1755 og vides ei at have været gift* 

Oeneration XI« 

Hans Christian Harbou og Sarah Mossos Børn. 

Haren Harbou, født omtrent 1725, blev gift i Throndhjem 
den 23. Februar 1761 med Hans Selchier, f. omtr. 1717, f den 
11. November 1787. Han var en Underofficers Søn, indtraadte 
i Tjenesten c. 1734, blev c. 1740 Fændrik ved 1. Agershusiske 
Infanteriregiment, den 2. August 1743 Sekondlieutenant, den 9. 
Oktober 1744 Premieflieutenant, den 6. Juni 1753 Kapitain, den 
25. Oktober 1759 Chef for Strømsøs Kompagni, den 21. Oktobet 
1774 karakteriseret Major og den 23. Juli 1777 Premiermajor. 
I Konduitelisteme af 1764 omtales hån som „en hurtig og" god 
Officer af sundt Begreb, altid tjent med god Applikatioli, fører 
dnstaéhdig Konduite og Økonomi**. Haii boede paa Raaen, som 
han vel har ovefrtaget efter Svigerfaderen. 

Deres Søn Hans Christian Harbou Sélchier blev den 17. 
Decbr. 1783 Sekotidlieutenarit ved Kronprindsens Regiment og 
den 5. Juni 1789 Prenotiériieutenant meft allerede 1795 afskediget 
paa Grund af Svagelighed; renere blev han Koiidtiktør i Vei- 
etaten. — En Datter Sstrah Sélchier, døbt i Fiskum den 23. 52 

Juni 1763, var gift med en Oberstlieutenant von Ditten. Deres 
Afkom lever i Norge. 

Sophie Christine Harhou var 1767 Enke efter en Prosch, for- 
modentlig Caspar Tobias Prosch, f. den 27. April 1719, f i Mai 
1763 som Sognepræst til Flesberg, Nabosogn til Eger. Hun 
boede senere paa Gaarden Søndre Asak i Skedsmo og blev be- 
gravet her den 14. April 1788, 61 Aar gammel. 

Otto Harbou, døbt i Fiskum Kirke den 29. Sept. 1728, var 
Sergent da han den 15. Juli 1750 blev Fændrik ved 1. Sønder- 
fjeldske Dragonregiment, Enebaks Kompagni; blev den 12. Fe- 
bruar 1755 Sekondlieutenant og den 10. Sept. s. A. Premier- 
lieutenant ved Skedsmos Kompagni; den 24. September 1760 
Kapitain og Chef for Søndre Romeriges Landevæms Kompagni; 
efter Landevæmets Opløsning 1765 stod han nogen Tid paa 
Vartpenge, men blev senere Chef for Skedsmos Kompagni; 
den 2. Februar 1780 karakteriseret Major, den 10. Juli 1785 
Sekondmajor, men afgik den 22. August 1788 fra Regi- 
mentet for at gjøre Tjeneste som „Generalvognmester ved den 
norske Felthær". Den 28. Februar 1789 fik han Afsked med 
Oberstlieutenants Karakter og døde i Skedsmo den 10. Juni 1793. 
I Konduitelisteme 1764 faar han følgende Vidnesbyrd: „Har ved 
forefaldende Leiligheder alletider vist sig at \^ære en aktiv Officer 
og lader se Lyst til Tjenesten; fører og en, en Officer anstændig 
Konduite*". 

Han blev gift i Trygstad den 28. September 1761 med 
Maria Post Michdet, døbt i Sørum den 19. Mai 1738, død i Chri- 
stiania og begravet i Skedsmo den 14. Februar 1805. Hun var 
ældste Datter af Oberstlieutenant Ghr. Fred. Michelet og Hustru 
født Holst. Af deres Børn kjendes 3 Sønner og 3 Døttre, af 
hvilke dog kun en Datter overlevede Forældrene. Disse boede 
først paa Løkken i Nittedalen, men flyttede snart (før 1763) til 
Skedsmo, hvor de eiede Gaarden Mellem-Asak. 

Mels Harbou, født den 2. Decbr. 1730 og døbt i Fiskum 
Kirke, blev den 18. Oktober 1749 karakteriseret Sekondlieutenant 
ved 1. Agershusiske Infanteriregiment, hvor han stod i Under- 
officersnumer. Den 12. August 1750 blev han virkelig Fændrik 53 

ved Faderens Kompagni, den 6. Juni 1753 Premierlieutenant, 
den 25. October 1759 Kapitain og den 1. Januar 1766 Chef for 
Fyrredals Kompagni, som han i December det følgende Aar efter 
Indstilling fra Regimentschefen bytter med Bambles Kompagni, 
hvis Chef Ghr. Jørgen Scharffenberg var i fremmed Krigstjeneste, 
men som ikke kunde undvære Chefens Nærværelse, da det var 
„meget vidtløftigt af Begreb og desforuden ved Søkanten be- 
liggende"; derhos havde Harbou, hvad der maaske var Hoved- 
sagen, i Bambles Distrikt „Anledning til et Etablissement og 
kunde derved undgaa med Forlis aldeles at kvittere, og afhænde 
den Besætning af Heste og Kvæg samt Møbler, som han efter 
sit forrige Etablissement havde i Behold" ^). Det her omhandlede 
Etablissement er uden Tvivl Ourenæsgaard i Sande, hvor han 
idetmindste boede 1768; men ikke længe efter fik han Hurums 
Kompagni og boede nu paa Gaarden Knive i Skouger, som han 
kjøbte af Søren Hansen for 3500 Rdl. (Skjøde af 22. Decbr. , 
1770). — Den 16. Juli 1783 blev han Major med Anciennitet 
fra 22. August 1774 og den 11. Decbr. 1789 fik han Oberst- 
lieutenants Karakter. Den 1. Januar 1792 blev han National- 
bataillons-Kommandør ved Nordenfjelds Regiment og den 23. 
Oktober 1795 virkelig Oberstlieutenant og Chef for et Grenader- 
kompagni ved Thelemarks Regiment, samtidig med at han fik 
Obersts Karakter med Anciennitet fra 27. Februar s. A. Den 
11. November 1796 blev han Chef for Oplandske Regiment, var 
1798 Kommandant ad interim paa Kongsvinger, blev den 15. 
Januar 1802 Generalmajor og gik den 21. September 1804 af 
paa Ventepenge. — I Konduitelisteme 1764 siges om ham, at 
han var „en god og bekvem Officer, har upaaklagelig komman- 
deret et Grenaderkompagni i Holsten, applicerer sig fremdeles 
paa Tjenesten, af god Komportement og fører en god Økonomi." 
Niels Harbou var to Gange gift, om hans første Hustru, 
Søster til hans Broderkone, er følgende Liskription (fra Kisten?) 
bevaret i Familien: 

„Død! er Du Herre overalt? over Liv, Ungdom, Forbindt- *) Indkomne Infanterisager 1767, Oktober. 54 

ligheder! Fælder Du Blomstret i Foraaret før Høsten og af 
Dig selv sønderriver de sarteste og ømmeste Baand? Nei! 
Liv og Død, Tid og Evighed, dertil oplader den Herre jov&r 
Begge Dørene. Lad os saa tænke ved Støvet af disse Lev- 
ninger efter høiædle og velbaame nu saJige Frue, Frue Mde 
Sophie von ffarbou fød Michdett, denne værdige Daatter, fød 
til Verden [i Sørujja] den 10. September 1744 af høiædle og 
høivelbaame Herre Obriste Lieutei^ant Christian Friderich von 
Michelett og høiædle og velbaame Frue, Frue Jobanne Chri- 
stina Åi|gu3ta Michelett, fød Holst; ligesaa værdig som høit 
elsket Ægtefælle for den dybt sørgende gjenlevende Enkemand, 
luai^dle og velbaame Rrr Nils ypn Harbou, Capitain for det 
Hurumske Infanteri-Corøpagni. Forsynet som nu opliste, knyt- 
tede deres Ægteskabs Baand [i Trygstad] den 11. Marts 1768, 
velsignede det med trende Børn, en Søn og tvende Døttre, 
I^nap fik hun Tid den 13. April 1771 at føde den sidste til 
Livet, førejid hun den næst paafølgende 21. om Morgenen Kl. 
3 ved Sygdom, som vi kalde Fridsler, fandt §it eget Livs En(}ø 
paa Knive Gaard i Skouger Bøigd og Jarlsberg Grevskab. 
Saalédes gik Solen ned om Middagen; Storm og Bitterbed 
endte Foraaret og den begyndte Lyksalighed. Uskyldige Smaa, 
følesløse ved Eders spæde Ungdom, I kjende ei endnu, hvilket 
Tab af deji ømmeste forstandige Moder. I maa lade Eders 
Fader græde dobbelt, thi han begræder alene den kjærlige 
husraadige Ægtefælle, som forenede Ungdoms Belevenhed med 
rare Sindets Gaver og i Åandens Glæde, frivillig fomøiet med 
Jesu Naade, fulgte sit bøiere Kgld og Bestemmelse til Salighed 
efter 26 Aars, 7 Maaneders og 11 Dages Alder og 3 Aars» 
1 Maaneds og 10 Dages lyksahgt og fomøiet Ægteskab. 
NB* Begravet ved Skouger Kirke 30. April." 
Samme Nat, hun døde, skal hendes Moder bave havt et 
^Syn", der foranledigede, at de 3 Børu blev opdragne hos Bedste- 
forældrene. 

Anden Gang blev Niels Harbou gift paa Throndstad i Hu- 
mm den 8. Marts 1773 med Henrika Margrethe Huitfeldt (døbt 
i Frons Kirke paa Folio den 21. Oktober 1746, død i Laurvig 55 

den 2. August 1815), Datter af Etatsraad Claus Huitfeldt til 
Throndstad og Anne Margrethe, født Huitfeldt — altsaa Sønne- 
datter af Ivar Huitfeldt. — Ved General Harbous Død den 24. 
Juni 1806 blev Knive strax solgt ved Auktion for 14201 Rdl.; 
Auktionsskjødet blev udstedt den 21. November 1807 til Anders 
Haakonsen Lindum. Ved Boets Opgjørelse Wev en Søsterlod 
ansat til c. 1620 Rdl.; der var altsaa en ret betydelig Formue 
(i andet Ægteskab var der 2 Sønner og 4 Døttre)^ men i de 
faa Aar Oeneralinden overlevede sin Mand, svandt hendes Lod 
betydelig ind; Tiderne vare jo vanskelige, og efter Traditionen 
skal Svigersønnen Hammer, der havde Bestyrelsen af hendes 
Sager, ikke have skilt sig derfra paa nog^i videre heldig Maade. 

Generation XII. 

Otto Harbous og Maria Post Michelets Børn, 
Hans Christian Harbon blev begravet i Skedsmo den 3. Fe- 
bruar 1763, 1 Aar 2 Maaneder gammel, og 

Sarah Kirstine Harhon ligesaa den 12. Juni 1781, 17 Aar 3 
Maaneder gammel. 

Maren Sophie Harbon blev døbt i Skedsmo den 6. November 
1767 og den 11. Januar 1790 gift paa Asak med Christian Otto 
Heiss, døbt i Stokke den 13. August 1764, Søn af Kapitain ved 
4. Søndenfjeldske Dragonregiment Friederich Siegismund Heiss 
(f. c. 1717 i Hattstedt ved Husum) o^ Marthe Marie Iversdatter 
(døbt i Stokke den 11. November 1734). Han blev den 21. Ja- 
nuar 1785 Sekondlieutenant ved 2. Søndenfjeldske Dragonregi- 
ment, den 4. August 1788 Premierlieutenant, kom den 24. April 
1789 til Agershusiske Dragonregiment og fik den 26. Juni 1795 
Ritmesters Karakter. Den 11. Februar 1803 udtraadte han af 
den egentlige Krigstjeneste og blev Land- og Søkrigskommissær 
i Christianssands Stift samt Vesterlens Distrikt; den 19. August 
s. A. blev han Overkrigskommissær med Majors Rang, den 16. 
Januar 1809 forflyttet til Agershus Stifts Distrikt og fik den 21. 
December 1811 Oberstlieutenants Rang. Han udgav anonymt 
1816 en Piece betitlet: ,Et Par Ord til Moderlandet Norge" i). ') Kraft og Lange, Norsk Forf.-Lex. S. 26f). 56 

Som den eneste af sine Søskende, der overlevede Forældrene 
arvede Fru Heiss Åsak, hvor hendes Mand døde den 1. August 
1821, og hun selv den 16. Juli 1848, efterladende flere Børn. 

Peter Neve Harbon, født den 1. December 1770, indtraadte 
den 1. April 1783 i den mathematiske Skole i Christiania og 
nød senere Undervisning paa Manegen og Veterinærskolen i Kjø- 
benhavn. Han var Korporal ved Smaalenske Dragonregiment 
og havde tjent i 5 Aar „til sine Foresattes Fomøielse" ^), da han 
den 1. Juni 1787 blev Fændrik ved Oplandske Dragonregiment. 
Den 26. September 1788 blev han Sekondlieutenant, men døde 
allerede den 21. Juli 1790 paa Opsal Gaard i Ringsager. 

Idde Frederikke Harbon blev begravet i Skedsmo den 1. Marts 
1773, 8 Maaneder og 2 Uger gammel. • 

Christian Frederik Harbou, født den 5. Mai 1780, var 1798 
Elev paa Krigsskolen i Christiania, men blev det følgende Aar 
dimitteret paa Grund af Svagelighed og døde den 11. Juni 1801. 

Generation XII. 

Niels Harbous og Idde Sophie Michelets Børn. 

Sarah Christiane Harbon, døbt i Sande den 8. April 1769, 
blev gift 1794 (hidskud i Enkekassen den 24. Marts) med Daniel 
Michelsen (Michael) Zarbell, døbt i Kjøbenhavns Helligaands Kirke 
den 22. Oktober 1769, Søn af Skomager Michael Zarbell og 
Hustru Christiane Margrethe Hegelund. Den 6. Juni 1788 blev 
han Fændrik ved 1. Agershusiske Infanteriregiment, den 19. Juni 
1789 Sekondlieutenant, den 5. Marts 1790 Premierlieutenant, 
forsat til Nordenfjeldske Regiment, den 5. November 1802 Ka- 
pitain og den 13. November 1804 Chef for Hougesunds Kom- 
pagni. I en Rapport fra den kommanderende General, Prindsen 
af Augustenborg, omtales en hæderlig Træfning ved Lund den 
20. April 1808, hvor Zarbell med sit Kompagni kastede en 
fjendtlig Styrke^). Efter den 27. April 1812 at have faaet reser- 
veret sig Majors Anciennitet, afgik han ved Omorganisationen 
den 1. Januar 1818 som Major og døde i Svelvig den 8. Juni *) Indkomne Gavallerisager 1787 Mai. 
*) Aalls Erindringer I, S. 457. 57 

1835; hans Hustru døde den 12. April 1840; de havde 2 Sønner 
og 3 Døttre. 

Hans Christian Harbou, født den 28. Marts 1770, indtraadte 
den 28. April 1783 i den mathematiske Skole i Christiania, hvor 
han Aaret efter fik følgende Skudsmaal: „endnu meget ung men 
et bøieligt Hjerte og fuld af god Villie, giver her et fordelagtigt 
Haab". Den 26. Mai 1786 blev han Stykjunker i det kgl. Ar- 
tillerikorps, men traadte den 24. August 1787 som Fændrik å la 
suite over i Søndenfjeldske Infanteriregiment; den 22. August 
1788 blev han virkelig Fændrik og den 29. Mai 1789 Sekond- 
lieutenant, men døde Aaret efter. 

Johanne Christine Ån^sta Holst Harbon^ født den 13. April 
1771 og døbt i Skouger den 18. s. M., blev den 4. April 1795 
gift med Nids Christian Hals, født i Eidsberg den 23. April 1758, 
Søn af Major Bastian Hals og Maren Jonstrup. Han blev den 
1. Mai 1775 Underofficer i ArtUleriet, den 1. April 1779 Kadet 
(Stykjunker), den 26. Februar 1783 Sekondlieutenant i det kgl. 
Artillerikorps m. Ane. fra 14. August 1782, den 4. April 1788 
Premierlieutenant, den 11. November 1791 karakteriseret Kapitain, 
den 29. April 1796 Stabskapitain, den 24. Februar 1804 Chef 
for 6. Kompagni i Kjøbenhavn, som han den 15. Marts 1805 
byttede med 13. Kompagni i Frederiksstad; den 6. Juli 1807 
blev han Major med Anciennitet fra 23. Januar s. A. og den 6. 
Juni 1812 Oberstlieutenant. I Foraaret 1814 blev hun Komman- 
dant i Frederiksstad „med den stiltiende Underforstaaelse, at 
Fæstningen ikke stod til at redde" ^); da han imidlertid den 4. 
August kapitulerede saa at sige uden at have løsnet et Skud, blev 
han for denne Forsyndelse mod den militære Æres Krav stillet 
for en Overkrigskommission og dømt fra Liv og Ære, hvilken Dom 
blev stadfæstet af Høiesteret, men under 3. Februar 1817 for- 
mildet til „Afskedigelse af Krigstjenesten". 

Hans Hustru, der som omtalt tilligemed sine Helsøskende 
var opdraget hos sin mødrene Slægt og som blev adopteret af *) Ahnfeldt: Kong Christian VIIFs Dagbog i Norge S. 61. — Jvfr. Sørensen: 
Kampen om Norge II, S. 301. 58 

sin ugifte Morbroder Generalmajor Jørgen Michelet, arvede efter 
denne 1818 Gaarden Solberg i Trygstad, hvor de boede Resten 
af deres Liv; han døde 4en 27. Juni 1838, hun et knapt halvt 
Aar efter den 16. December. De efterlod flere Bøm^). 

Xiels Uarbous og Henrika Margrethe HuUfeidts Børn. 
Idde Sophie Harbon, døbt i Skouger den 22. Deæmber 1773, 
blev gift 1790 (Indskud i Enkekassen den 15. November) med 
Olaus Christopher Hammer, født den 20. August 1752, døbt i 
Skouger den 27. s. M., Søn af Provst Christopher Poul Hammer 
og Riise Winge. Han blev Student fra Herlufsholm 1772 og 
tog dansk juridisk Examen i Kjøbenhavn 1776 med Karakteren 
„Ei ubRkvem". Den 2. Oktober 1789 erholdt han kgl. Konfir- 
mation som Overbirkedommer og Overinspektør over Grevskabet 
Jarlsberg og blev den 2. Novomber 1804 udnævnt til Byfoged 
og Byskriver i Tønsberg og Hohnestrand; ved denne Leilighed 
omtales hans Virksomhed som Birkedommer meget anerkjendende ; 
1802 havde bl. Å. Rentekammeret tilkjendegivet ham sin sær- 
deles Tilfredshed af hans gode Konduite under Krigsurolighedeme*). 
At han ogsaa i sit nye Embede har erhvervet sig sine Fore- 
sattes Paaskjønnelse, fremgaar.af, at han den 17. Oktober 1809 
blev Ridder af Dannebroge. Derimod stod han sig ikke godt 
med sin Hustrus Slægt, men havde hos denne Ord for at være 
interesseret og umedgjørlig. ^ 

Ægtefolkene døde begge 1834, hun den 13. Mai, han den 
31. December, efterat han i 8 Aar havde været entledlget fra 
sit Embede. De havde 3 Døttre, der bleve gifte henholdsvis med 
Kommandørkapitain Klinck, Oberstlieutenant I. G. Schrøder og 
Sognepræst til Hof i Jarlsberg M. S. Petersen, men alle tre døde 
uden Børn. 

Anna Margrrethe Hnitfeldt Harbon, døbt i Skouger den 24. Juni 
1776, blev den 5. Februar 1799 gift med Henrik Stoltenberg, født 
i Aas 1776, Søn af Provst Henrik Stoltenberg, Sognepræst til ^) Jvfr. Kraft og Lange: Norsk Forf.-Lex. S, 1232. 

^) Norske Justits-Dep.s Forestillingsprotokol 1804, 26. Oktober. Jvf. Wad, 
Dimitterede fra Herlufsholm, I, S. 121. 59 

Aas, Drøbak og Fron, og Sara Marie Plade. Han var først 
Kjøbmand og Stadskapitain i Tønsberg og var en meget anset 
og formuende Mand; 1811 kunde han saaledes tegne sig for 
2000 Rdl. Kurant ved Subskriptionen for Norges Universitet^). 
Den 15. Februar 1812 blev han Ridder af Dannebroge. Under 
Krigen mistede han imidlertid hele sin Formue og blev senere 
Toldbetjent i Drammen. Her døde hans Hustru den 19. Juni 
1830; han selv den 24. September 1831. Deres to Sønner døde 
unge og uden Børn; om Datteren se nedenfor. 

Maren ^phie Harlbou, døbt i Tangen den 5. Marts 1778, var 
gift med en Skibsfører Andreas Koch, om hvem med Bestemthed 
ikke kan oplyses Andet end, at han 1844 „forlængst" var død. 
Han skal have eiet en Gaard paa Tønsbergkanten og var muligen 
en Søn eller Sønnesøn af Bogbinder Johan Henrik Koch, der den 
19. Januar 1740 trolovedes i Tønsberg med Susanne Kirstine 
Harboe (af den bergenske Slægt?). Da Ægteskabet var barnløst, 
flyttede hans Enke til sine Slæ^ninge, først til Stoltenbergs, der- 
efter til Stibolts og tilsidst til Gjessings (se ndf.), i hvis Hus hun 
døde den 22. April 1846, og hvem hun efterlod sin Formue „til 
Tak fordi hun, der var uden Hjem og Børn, hos dem havde 
fundet, hvad hun manglede". 

Claus Hnitfeldt Harbon, født den 16. September 1779, havde 
tjent som Underofficer i 5 Aar (sic), da han den 5. Oktober 1792 
blev Fændrik å la suite ved 1. Agershusiske Regiment; den 30. 
Juni 1797 blev han virkelig Fændrik, den 5. December 1800 
Sekondlieutenant, den 4. September 1801 Premierlieutenant. Den 
1. Juli 1810 kom han til Oplandske Regiment og fik reserveret 
Kapitains Anciennitet fra s, D. (Resolutioner af 24. Juli 1810 og 
1. Januar 1811); den 19. Marts 1811 blev han Kapitain og Chef 
for Næs's Kompagni ved Agershusiske Skarpskytterregiment og 
døde ugift i Næs paa Romerige den 13. November 1817 som 
den sidste Mand af de norske Harbouer. 

Iver €hrigtiaB Harbou, født den 14. Januar 1782, afgik den 30. 
Mai 1800 fra norske Militær-Institut som Nr. 1 og blev ansat *) Nicolaysen: Norske Stiftelser III, S. 51. 60 

som Fændrik ved Nordenfjelds Infanteriregiment med Anciennitet 
fra 20. Juli 1798. Den 19. Juni 1801 blev han Sekondlieutenant 
og den 4. Mai 1804 med sin Anciennitet forsat til Ingenieur- 
korpset; den 19. April 1805 blev han Premierlieutenant i Korpset 
med Anciennitet fra 22. Juni 1804 og ansat ved Fæstnings- og 
Bygningstjenesten paa Kongsvinger; den 22. Februar 1809 virkelig 
Kapitain og den 5. August s. A. 1ste Lærer i de mathematiske 
Fag ved Norske Landkadetkorps samt fast Ingenieur ved Agershus 
Fæstning. Han døde allerede den 16. September 1810, idet han 
ved en Frokost hos senere Korpslæge Hanstein blev forgivet med 
Spanskflue-Essents ved Uforsigtighed fra en Opvarters Side. Han 
var ved sin Død forlovet med en „smuk og elskværdig Pige", 
Datter af Kapitain Brochmann til Abildsø, og skildres selv som 
en „ikke mindre elskværdig ung Mand" ^). 

Hanna Christiane Harbon, født den 17. Juni 1790, fik den 11. 
December 1810 Bevilling til at være myndig under Kurator, men 
blev den 21. Oktober 1826 gift med Kjøbmand og Skibsreder i 
Drammen, Hans Christian Stibolt, født i Drammen den 12. Fe- 
bruar 1783, Søn af Kjøbmand Ivar Stibolt og Ellen Christiane 
Mortensen. Hun døde paa deres Eiendom Solitude ved Drammen 
den 26. November 1850, han den 2. Februar 1852. De havde 
ingen Børn, men havde adopteret, senere Dispacheur, Christian 
Gjessing, der var Søn af Premierlieutenant Mats Dahl Gjessing 
og Aarsille Aabel, og den 12. Juli 1830 blev gift med Adoptiv- 
moderens Søsterdatter, Anne Nicoline Thrane Stoltenberg'^). En 
Maanedstid før sin Død overdrog Stibolt hele sin Formue uden 
Indskrænkning til Gjessing, der dog i Henhold til et Ønske, Sti- 
bolt engang havde yttret, i dennes Navn skjænkede 3000 Specier 
til et Sømandslegat og 2000 Specier til Anskaffelse af Uhr, Orgel 
og Klokke til Tangens Kirke 3). ^) Fru Duncker: Gamle Dage, S. 346—347, 

*) En stor Del af de her meddelte Oplysninger skyldes dette Ægtepars 

Sønnesøn, cand. jur. Ghr. Gjessing i Christiania. 
3) Norske Stiftelser IH, S. 377 og IV, S. 469, 61 

Oeneration X. 

Niels Harbous og Anna Elisabeth Biichners Børn, 
Christian Harbon, født den 8. Juli 1691 og døbt i Rendsborg 
(Åltstadt), maa være død som Barn. 

Panl Matthias Harbon, født den 15. December 1692 og døbt 
i Rendsborg (Åltstadt) ; opkaldt efter Morfaderen og kgl. Proviant- 
kommissær Matthias Selmer, der stod Fadder til ham. Den 15. 
Juni 1711 blev han Fændrik ved Livkompagniet af Zepehns ge- 
vorbne hifanteriregiment; i Indstillingen nævnes, at hans Fader 
er Oberstlieutenant i Artilleriet, og at han selv har staaet et Aar 
som Kadet ved Regimentet; han faar derhos det Lov, at han 
„als ein junger Mensch ein gutes Gomportement gefiihret"^). 
Med sit Regiment deltog han i Felttoget i Pommern og blev i 
Slaget ved Gadebusch haardt saaret og fangen^). Han selv be- 
retter, at han, hvad hans Oberst og de andre Regimentsofficerer 
kunne bevidne, „nach Soldatenmanier bei dem Fåhnlein, so lange 
ich stehen konnen, mich gehalten und redlich gethan håbe,*" indtil 
han „durch drei harten Blessuren verwundet und mit Andem, 
die frisch und gesund gewesen, in Gefangenschaft gesetzet bin, 
also dass darin uber 10 Wochen Zeit mit Schmerzen zugebracht, 
durch des Hochsten Gnade aber meine Gesundheit wieder er- 
halten auch das meiste von der Fahne bei mir conserviret håbe" ; 
han haaber nu i Henhold til Kongens Løfte til dem, der havde 
været saarede og fangne, at komme i fortrinlig Betragtning ved 
Besættelsen af en af de ved Regimentet ledige Lieutenantspladser. 
Kongen resolverede hertil, at Sagen skulde nøiere undersøges 
„und wann er alsdann noch im Stande weiter Dienste zu thun, 
so musse er geholfen werden*" ^). Undersøgelsen maa være falden 
tilfredsstillende ud, thi under 26. Juni 1713, blev han efter 
Regimentets Indstilling ansat som Adjutant ved dette med Se- 
kondlieutenants Karakter. 

Den 11. September 1717 blev han Premierlieutenant ved *) Udfærdigede Sager 1711. 

*) Hist. Nachricht v. d. nordischen Kriege (Freystadt 1716) I, S. 112. — Jvfr. 

VaupeU: Den d. n. Hærs Historie, I, S. 468. 
») Refer. Sager 1713, 24. Mai. 62 

Sjællandske gevorbne Regiment, hvori Zepelins imidlertid var blevet 
indlemmet, og den 22. Marts 1723 Kapitain og Chef for Flakke- 
bjerg Herreds Kompagni af Eberhertz's nationale Dragonregiment ; 
som saadan boede han i Landsbyen Kirkerup ved Slagelse. Da 
dette Regiment blev reduceret, fik han den 15. Januar 1731 
Kompagni ved Aderkas's gevorbne, senere Holstenske, Infanteri- 
regiment, hvor han den 11. Mai 1734 fik Majors Karakter, den 
12. Februar 1737 blev Sekondmajor og den 25. November 1743 
Premiermajor. Dette Regiment garnisonerede først i Rendsborg, 
men efterat det i Aarene 1734 — 36 havde været udkommanderet 
til Rhinlandene som Del af det af det i keiserlig Tjeneste staa- 
ende Auxiliærkorps, kom det til Kjøbenhavn, hvor Harbou døde 
den 2. November 1 745 og blev begravet i Garnisonskirke ved Of- 
ficersstolene. Et oliemalet Portræt af ham, halv Figur i Legems- 
størrelse, findes i Familien. 

Den 9. Juni 1724 ægtede han i Egeslevmaøe Christiane 
Charlotte Grubbe^ døbt i Kvislemark den 4. Januar 1697, Datter 
af Konsistorialassessor, Mag. Didrik Grubbe, Sognepræst til Kvisle- 
mark og Fuirendal, og Anna Elisabeth Vind „Frue til Gjerdrup". 
Hun fik under 12. November 1745 Bevilling til at sidde i uskiftet 
Bo, med sine 4 umyndige Børn, en Søn og tre Døttre^). De 
sidstnævnte, Anna Elisabeth, Magdalene Sophie og Charlotte 
Louise, fik efter Moderens Død (Kjøbenhavn den 2. April 1752) 
hver en aarlig Pension af 30 Rdl., der 1755 forhøiedes til 40 
Rdl ^). Foruden disse kjendes fra Daabsprotokolleme i Kirkerup, 
Rendsborg (Neuwerk) og Kjøbenhavn (Citadellet) 6 Børn. 

Niels Harbou (som han selv skriver sig, sædvanlig kaldes han 
Nicolai) er ifølge Begravelsesprotokollen for Rendsborg Garnisons-^ 
kirke død 17. November 1765, 70 Aar og 4 Uger gammel; Alders- 
angivelsen maa dog bero paa en Feiltagelse, da Broderen An- 
dreas er døbt den 2. Februar 1696; rimeligtis er Niels født i 
Oktober 1694 i Rendsborg, men Ku'kebøgeme give ingen Oplys- 
ning derom. Den 5. November 1708 blev han Underfyrværker *) Militære Skifter, Pakke VI. 

*) Refer. Sager 1752, 12. April og 1755, 5. Marts. 63 

ved Artilleriet i Holsten, men blev ved Landkadetakademiets Op- 
rettelse den 1. Januar 1714 ansat som Sergent ved dette; alle- 
rede den 14. December s. A. afgik han som Stykjunker til Ar- 
tilleriet i Danmark og blev ansat ved Kompagniet paa Kronborg, 
men „efter Faderens indstændige Anmodning" ^) i Mai 1715 forsat 
til et af de Kompagnier, der skulde i Felten; efter Felttogets 
Slutning kom han tilbage til Kronborg og stod her, indtil han, 
der den 5. December 1721 havde faaet Lieutenants Karakter, 
den 12 Oktober 1722 blev Kapitain og Kompagnichef i Rends- 
borg i Anledning af Faderens Død (se ovf.). I Konduitelisteme 
1730 karakteriserer hans Chef, Oberst Arentskjold, ham som „ein 
tuchtiger Officier und zuverlåssiger Artilleriste". Den 28. Sep- 
tember 1736 blev han Major af Artilleriet, fik den 13. Marts 1743 
Oberstlieutenants Karakter, kom deil 7. December 1744 til Olden- 
borg, men allerede den 10. August 1745, da han blev virkelig 
Oberstlieutenant, til Gliickstadt; efter den 31. Mai 1754 at have 
faaet Obersts Karakter, med Anciennitet fra 4. Marts 1750, blev 
han den 12. Mai 1756 Chef for Holstenske Artillerikorps (Rends- 
borg); kommanderede 1758 det i Holsten sammendragne Armee- 
korps's Artilleri (6 Kompagnier); blev den 22. April 1761 General- 
major og den 24. Oktober 1763 ved Omorganisationen afskediget 
med 650 Rdl. Pension. 

Den 27. Oktober 1716 havde han i Holmens Kirke i Kjø- 
benhavn ægtet Maria Berg, døbt i Helsingør den 8. Juli 1696, 
Datter af Brygger sammesteds David Andersen Berg og Birgitte 
Hansdatter; Brylluppet stod hos Brudens Farbroder Mønsterskriver 
Jacob Andersen, hvis Datter 1722 blev gift med Lieutenant i Hest- 
garden, senere Oberst Christian Frandsen Harboe. Maria Berg 
døde før sin Mand, hvem hun havde født mindst 6 Børn; ved 
sin Død efterlod Harbou sig to Døttre, Enker henholdsvis med 
en Datter og en Søn, samt en Sønnesøn 2). 

I November 1761 søgte Oberst Harbou om Fyrværkers Ka- 
rakter for Sønnesønnen, Nicolaus Christoph Friederich Harbou, ^) Refer. Sager 1715, 3. Mai. 
*) Kirkebogen. 64 

og to Dattersønner, Heinrich Friedrich Nicolaus Maule og Johan 
Martin Maule, der alle tre bleve opdragne i Bedstefaderens Hus ; 
Ansøgningen blev dog kun bevilliget for den Ældstes, H. F. N. 
Maules, Vedkommende. Ved Nytaarstid 1762 sendte imidlertid 
en Major Muller en Gratulation til Overkrigssekretæren, for at 
benytte Leiligheden til at anbefale en Søn til Fyrværkers Karakter. 
Sagen sendtes til Erklæring til Mullers Chef Oberst Harbou, der 
ikke havde noget at erindre imod, at Majoren søgte at skaffe 
sin Søn frem, men som en retskaffen Familieforsørger mente 
han dog at maatte gjøre opmærksom paa, at der allerede var saa 
mange reforme Fyrværkere ved Korpset, „dass seine eigene 
Kindeskinder nicht einmal den Character hatten erhalten konnen". 
Resultatet blev da, som der er tilføiet i Marginen, at „Harbous 
ålterster Enkel soli Feuerwerker sein**, hvorimod Mullers An- 
søgning blev „ausgesetzt*" ^); først efterat ogsaa den yngste Maule 
havde faaet Fyrværkers Karakter, opnaaede Mullers Søn ligeledes 
denne Begunstigelse. Sagen blev dog uden Betydning; Aaret 
efter begyndte Saint-Germain sin store Reorganisation og blandt 
de ved denne Leilighed Reducerede var saavel den omhyggelige 
Bedstefader som alle de „karakteriserede Børn**, der ikke vare 
naaede videre end til at give Haab om, „dass sie ja mit den 
Jahren gute Profectus und Gapacitet erlangen werden** ^). 

Andreas Harbon blev døbt i Gliickstadt den 2. Februar 1696 
og opkaldt efter Generahnajor Andreas Harboe, Faderens Chef 
og Kommandant i Fæstningen, der stod Fadder til ham. Lige- 
som sin Broder Niels blev han først uddannet ved Artilleriet og 
kom ved Landkadetkompagniets Oprettelse den 1. Januar 1714 
som Sergent til dette. Den 30. Juli 1715 blev han efter Ansøg- 
ning, „da der jo er Udsigt til effective Krigsoperationer** ^), ansat 
som Fændrik reforme ved Grenaderkorpset, og blev her den 14. 
December s. A. virkelig Fændrik, den 2. Oktober 1716 Sekond- 
lieutenant, den 3. April 1719 Premierlieutenant og den 15. No- 
vember 1728 Kapitain. I Konduitelisteme udtales om ham: „Ist *) Refer. Sager 1762, 27. Januar. 

*) Konduiteliste. 

8) Refer. Sager 1715, 3. Mai. 65 

ein fleissiger und exacter Officier, halt eine sch6ne Kompagnie, 
hat die Gampagne von Stralsund und Rugen beigewohnt .... 
und vorhin beim dånischen Artillericorps gestanden seit 171 1**. 
Efter den 12. August 1735 at have faaet Karakter som Oberst- 
lieutenant af Infanteriet, kom han den 2. August 1737 som vir- 
kelig Oberstlieutenant til Oberst Reventlows nydannede Slesvig- 
holstenske nationale Infanteriregiment, men allerede den 18. 
Oktober s. A. i lige Egenskab til Nordenfjeldske gevorbne 
Regiment i Norge og garnisonerede som saadan, idetmindste i 
1743, paa Frederikssten. Den 26. Juli 1744 blev han Oberst og 
Chef for 2. Smaalenske nationale Infanteriregiment med Laurvigs 
Kompagni som Livkompagni. Han maatte derfor svare den af- 
gaaede Regimentschef, Oberst Rømer, en aarlig Pension af 400 
Rdl. samt 4500 Rdl. engang for alle; den sidste Sum fik han 
dog godtgjort ved, at Sekondlieutenant i Livgarden V. W. H. 
Huitfeldt betalte 3700 Rdl. for hans Kompagni i Nordenfjeldske 
Regiment og Majorerne Gicignon og Rosing tilsammen 800 Rdl. for 
at rykke op henholdsvis til virkelig Oberstlieutenant og Premier- 
major ved samme Regiment. Oberstlieutenant Christopher Budde 
ved 1. Vesterlenske Regiment, der var ældre end Harbou, gav 
Afkald paa at indtræde i denne Akkord, og ligesaa, for Huit- 
feldts Vedkommende, samtlige 22 Lieutenanter ved Nordenfjeldske 
Regiment ^). 

Ifølge kgl. TiUadelse af 13. Februar 1736 blev han den 2. 
Mai s. A. i Nykjøhing paa Falster gift med Magdalene Dorothea 
Neve,' døbt i Nicolai Kirke i Kjøbenhavn den 26. December 1717, 
Datter af Stiftamtmand, Etatsraad Neve. Da Andreas Harbou 
døde den 23. December 1745 og hans Hustru knap to Aar efter, 
blev, som ovenfor omtalt, hans Fætter og Svoger H. Ghr. Har- . 
bou. Formynder for deres tre efterladte Sønner. 

Cathrine Elisabeth Harbon blev gift den 15. September 1718 
i Citadelskirken i Kjøbenhavn med Gustav Joachim Michaelsen, 
Denne blev den 5. Marts 1712 Fændrik ved Bonars (Wiirtemberg- 
Oels's) gevorbne Regiment tilfods, hvor han tjente som Sergent ; ^) Refer. Sager 1744, 19. Juni. 66 

efter Regimentets Reduktion kom han den 27. Juni 1714 til Arnoldts 
Regiment, og efter den 10. Mai 1715 at være bleven Sekondlieute- 
nant den 26. November 1717 i lige Egenskab til Livgarden tilfods; 
her blev han den 23. December 1720 Premierlieutenant, den 6, 
Marts 1730 Kapitain og den 4. Februar 1737 Sekondmajor. Den 
19. Mai 1738 blev han virkelig Oberstlieutenant ved Marinerregi- 
mentet (i Rendsborg, senere Bomholms hifanteriregiment) fik den 
25. September 1744 Obersts Karakter og blev den 31. Juli 1748 
Chef for Nørrejydske nationale Infanteriregiment i Aalborg, hvor 
han døde allerede et halvt Aar efter, den 5. Februar 1749. 

Af det efter ham afholdte Skifte^) meddeles Følgende: Ar- 
vingerne vare foruden Enken, hvis Lawærge var Krigskommissær 
Dietrich, 3 Sønner og 4 Døttre: Gustav, 28 Aar gammel, Pre- 
mierlieutenant ved Sjælandske nationale Infanteriregiment; Nicolai 
Frederik, 26 Aar, Premierlieutenant ved Møenske gevorbne Re- 
giment; Christian Ditlev, 21 Aar, Fændrik i Kongen af Sardiniens 
Tjeneste; samt Anna Elisabeth, Christiane Charlotte, Maria og 
Wilhelmine Louise. Skifteforvalter var Generalauditøren, Schrøe- 
der, men Forretningerne paa Stedet førtes af Regimentsauditøren, 
Kapitain Antzée. Som Skiftekommissærer beskikkedes Major Jens 
Paulson til Gunderupgaard og Kapitain Johan Frederik Haack, 
men da denne bad sig fritaget, fordi han var forlovet med en 
af Døttrene (Maria, de bleve gifte i Aalborg Budolphi Kirke den 
18. Februar 1750), beskikkedes i hans Sted Kapitainlieutenant 
Johan Nicolai Adeler; alle tre vare af den Afdødes Regiment. — 
Boets Løsøre vurderedes ialt kun til 192 Rd. 5 Mk. 12 Sk., hvad 
der tildels forklares ved, at Størstedelen, som Enken skriver, var 
solgt ved Auktion inden Afreisen fra Rendsborg, og at de endnu 
ikke havde faaet kjøbt nyt; det har dog neppe heller dengang 
været synderlig rigt, da der f. Ex. af Sølvtøi kun forefandtes 8 
Spise- og 6 Theskeer, ialt til Vægt c. 32 Lod. Det værdifuldeste 
Stykke var den Afdødes Sølvkaarde med Portépée (vurderet og 
solgt for 14 Rdl.), som tilligemed hans øvrige Garderobe og hans 
private Papirer opbevaredes i et „Eege skrive Contoir med 3de ') Militære Skifter Pakke VH. « 67 

Drag kiiste Skuffer neden under" ; det vurderedes til 4 Rdl., 
Garderoben til ialt 33 Rdl. 5 Mk. Af andre Sager kan nævnes: 
et stort Bord med Klap (4 Mk.); 4 Guldlæders Stole og 2 do. 
Lænestole (å 1 Rdl.), 6 Ruslæders Stole (å 4 Mk.), et „Speilbord 
med 2 tilhørende Gueridons** (2 Rdl.), 1 stort Speil i brun 
Ramme (4 Rdl.), et lille Speil (vurderet til 1 Mk. 8 Sk., men ved 
Auktionen kjøbt af en af Husets Piger for 4 Mk.); de øvrige 
Sager solgtes som Regel til Vurderingssummen eller lidt derover, 
saa at der ved Auktionen indkom ialt 215 Rdl.; Kapitain Haack 
kjøbte endel, formodentlig til Udstyr. Indboet var transporteret 
til Aalborg pr. Skibsleilighed, hvorimod Familien selv havde be- 
nyttet en i Rendsborg laant Reise-Ghaise. Enken søgte først 
om, at det maatte blive paalagt hendes Mands Efterfølger at ud- 
rede 1000 Rdl. til Dækning af Boets Gjæld, i hvilket Fald hun 
ønskede at sidde i uskiftet Bo ; da Ansøgningen afsloges, gik hun 
og Børnene fra Arv og Gjæld. De private Kreditorer synes 
imidlertid at være . dækkede af de Forskud, den Afdøde havde 
faaet af Regimentskassen, eller tilfredsstillede paa anden Maade, 
da de ikke have anmeldt Fordringer; forøvrigt vare Forskudene 
foruden til Reiseudgifterne bl. A. brugt til inden Afleveringen at 
komplettere den Afdødes gevorbne Kompagni i Rendsborg, hvor 
hvor han havde havt endel Uheld ved Dødsfald og Desertion. 
Den endelige Opgj øreise af Boets Mellemværende med Regiments- 
kassen var følgende: 

modtagne Forskud 596 Rdl. 

Afdrag i Anledning af Forfrem- 
melse, nemlig 2 Maaneders 
„Forbedringsgage** ....... 85 — 

og til Frue Kirkes Taam. . . . 80 — 

761 — 

fragaar Gage m. v. fra ^V^ ^748 

— V2 1749 514 — 

Gjæld . . 247 — , 
hvorpaa der ved kgl. Resolution gives Afkald. Ligkisten med 
Tilbehør har kostet 41 Rdl., Gravsted 51 Rdl, som dog ned- 
sattes til 43 Rdl.; endnu af beneficerede Fordringer: Husleie for 

5* I 68 

et Aar 55 Rdl., Folkeløn (til 2 Karle og 2 Piger) 42 Rdl. — 
ialt 181 Rdl. Resten af de ved Auktionen indkomne 215 Rdl. 
beregnedes som Skifteomkostninger; Skiftekommissæreme gave 
Afkald paa al Godtgjørelse, selv for Reiseomkostninger, skjøndt 
de som nationale Officerer boede paa Landet. 

Enken døde i Aalborg den 28. Marts 1762; den fornævnte 
ældste Søn (f 1770 som Kapitain ved 5. Sjæl. nat. Batl.) var 
Fader til Generalmajor Frederik Christian Michaelsen, der den 
12. Juli 1809 blev optagen i den danske Adel; Familien for- 
mener iøvrigt, at en af dens Forfædre under Trediveaarskrigen 
skal have opnaaet svensk Adelskab, men har intet Bevis for 
denne Antagelse. Skjøndt der selvfølgelig ikke behøver at være 
nogen Forbindelse, kan dog herved bemærkes, at en Johan Die- 
trich Michaelsen, der 1706 var Fændrik ved Bonars Dragon- 
regiment, var Søn af en Doctor i Gliickstadt. — Af de andre 
Børn forsvinde Nicolai Frederik af Etaterne i Begyndelsen af 
1756; Christian Ditlev traadte kort efter Faderens Død i dansk 
Tjeneste og døde 1803 som Generalmajor og Chef for Norske 
Livregiment; Christiane Charlotte blev gift med senere Major 
Ole Krabbe: 

Anna Sophie Harbon, formentlig født i Rendsborg den 1. Ja- 
nuar 1704 (se ovf.), stod bl. A. den 28. Oktober 1737 i Frederiks 
Kirke paa Christianshavn Fadder til et Barn, hvis Fader stod 
ved Kapitain Michaelsens Kompagni; hun døde ugift i Rendsborg 
den 9. April 1753. 

Frederik Carl Harbon er maaske født i Rendsborg den 26. 
Marts 1706; i Kirkebogen, der er meget slet ført, staar rigtignok 
kun Frederik. Han var først Volontær ved Kadetkompagniet, 
blev den 9. Marts 1716 virkelig Kadet og den 3. Januar 1724 
Korporal ved Kompagniet; afgik s. A. til Tjeneste ved Livgarden 
tilfods med Bibehold af Kadetgagen, indtil han bliver Officer^); 
kom den 29. December 1727 som Fændrik reforme til Dronningens 
Livregiment og blev den 18. Oktober 1728 Sekondlieutenant. I 
Konduitelisterne af 1730 siges, at han er „ein tiichtiger Officier, ^) Udfærdigede Sager 1724. 69 

auf dessen Conduite niehts zu sagen ist/ men to Aar senere 
blev han stillet for Krigsret, fordi han hemmelig havde giftet sig 
med en fraskilt Kone^) og den 24. September 1732 afskediget 
„uden Rest og Pas". Som ovf. omtalt skal hendes første Mand 
have været en Kapitain Muller. Deres senere Skjæbne, samt om 
de have havt Børn, er ubekjendt. 

Chrigtian Harbon, maaske døbt i Rendsborg den 5. September 
1707, var ligeledes Volontær ved Kadetkompagniet, da han den 
3. April 1719 blev virkelig Kadet; den 13. December 1728 afgik 
han som Fændrik til Eberhertz's nationale Dragonregiment, Nørre 
Herreds Kompagni paa Falster, kom efter dette Regiments Re- 
duktion den 27. Juni 1731 som Komet til Livregiment Kyrad- 
serer med Garnison i Husum, blev den 8. April 1733 Lieutenant, 
fik den 24. Februar 1738 Ritmesters Karakter, kom den 23. No- 
vember 1739 til Grempe og den 21. November 1740 til Itzehoe, 
hvor han som tidligere omtalt skal være „brændt op** 1749 uden 
at have været gift. (Sluttes.) Spørgsmaal og Svar. Spørgsmaal. 
1. 
Som bekjendt skal Schoutbynacht Jørgen Bjørn, der døde 
12 Juni 1704 som Gouvemeur i Trankebar og Gommandant paa 
Fæstningen Dansborg i Ostindien, ifølge den af I. H. Liitzow ud- 
givne Samling af historiske Efterretninger om danske Søofficerer 
Side 107 have været gift med „en Datter af Gapitaine Hans 
Dahl^ og det lægges sammesteds videre til, at „Enken indlod 
sig igjen i Egteskab med Hassius, som efter ham blev Gomman- 
dant**. Det siges nu ganske vist ikke her udtrykkelig, at Gapi- 
taine Dahls Datter overlevede Bjørn og at det var denne hans 
Hustru, der som Enke senere ægtede Hassius, men Liitzows Be- ') Refer. Sager 1732, 25. Juni. 70 

retning har, saavidt vides, hidtil altid været forstaaet saaledes, 
at det var den samme Datter af Gapitaine Hans Dahl, der først 
var gift med Bjørn og efter hans Død 2den Gang indgik Egteskab 
med Johan Sigismmid Hassius, der først en Tid var Gouvemeur 
i Trankebar og Gommandant paa Dansborg i Ostindien, hvorfra 
han i 1716 vendte tilbage til Hjemmet, 17 Januar 1718 optoges i 
den danske Adelstand under Navnet Lillienpalm og s. A. blev 
Stiftamtmand i Ghristianssands Stift samt 1719 tillige Amtmand 
i Nedenes Amt, hvilke Embeder han derefter indehavde, indtil han 
i 1729 afgik ved Døden i Ghristianssand. Saaledes anfører J. G. 
Berg i Saml. t. d. n. Folks Sprog og Hist., VI. S. 254, at Gapi- 
taine Hans Dahls Datter Margrethe først var gift med Bjørn og 
efter hans Død med Johan Sigisnmnd Lillienpalm. Imidlertid 
kan Liitzows Beretning, saaledes forstaaet, neppe være rigtig. 
Stiftamtmand Lillienpalms Enke hed nemlig Anna Undal og døde 
i Ghristianssand 11 Februar 1742 (bisat i Kjælderen under Dom- 
kirken 8. Marts s. A.), 76 A. gi. Hun var saaledes født i Aaret 
1666 — uden Tvivl — i Ghristianssand, hvor hendes Forældre, 
Lagmand i Agdesidens Lagdømme Laurits Andersen Undal og 
Martha Augustinusdatter Wroe, vare bosatte. Da det ikke vides, 
at Stiftamtmand Lillienpahn har været gift mere end én Gang, 
er det ikke sandsynligt, at Liitzov^s Beretning kan være ganske 
paalidelig. Saameget mindre kan det antages, at Lillienpalm kan 
have været gift, før han ægtede Anna Undal, som hans Søn af 
dette Egteskab Lieutenant, senere Major Henrik Sigismund Lillien- 
palm, der 12 Juli 1732 fik kgl. Bevilling til at være sin egen 
Værge, uanseet at han ei endnu havde fyldt sit 25de Aar, og 
den 10 Februar 1736 erholdt kgl. Bevilling til at ægte Marthe 
(eller Margrethe) Undal, en Datter af Morbroderen Justitsraad og 
Amtmand i Lister og Mandals Amter, senere Stiftamtmand i 
Bergens Stift, Andreas Undal og Gatharina Jersin, uanseet at de 
vare Sødskendebøm, maa være født c. 1708. Lillienpalm maa 
nemlig som en Følge heraf antages senest c. 1707 at være bleven 
gift med sin nævnte Hustru — saameget mere, som det ikke en- 
gang vides, om Major Lillienpalm var det første Barn i dette 
Egteskab — , medens Bjørn, som ovenfor nævnt, først døde 1704. 71 

Bjørns Enke kan neppe have indgaaet nyt Egteskab førend et 
Aar efter Mandens Død, hvilket ogsaa i Tilfælde maatte gjælde 
med Hensyn til Lillienpalm, og det bb'ver saaledes neppe muligt, 
at den Sidstnævnte kan have været gift mere end den ene Gang 
med Anna Undal. Der maa derfor paa den ene eller anden 
Maade ligge en Misforstaaelse til Grund for Liitzows Beretning. 
Enten maa Lillienpalm have været gift med Bjørns Enke, men 
i saa Fald maa denne have været gift med Anna Undal og ikke 
med Margrethe Dahl, eller ogsaa maa Bjørn have været gift 2 
Gange, 1ste Gang med Margrethe Dahl og senere med Anna 
Undal, men da er Liitzows Beretning urigtig, dersom det har 
været hans Mening, at det var Capitaine Dahls Datter, der som 
Enke ægtede Lillienpabn. At Bjørn i Virkeligheden har været 
gift med Anna Undal, maa imidlertid ansees sikkert nok. Thi 
ikke blot var „Schoutbynacht Bjørns Søn" ^) i 1711 i Huset hos 
Morbroderen, Justitsaad og Amtmand Andreas Undal i Christi- 
anssand, der 1702 skriver, at hans „Svoger*" (o: Svigersøn) 
Schoutbynacht Bjørn da var „i Ostindien", men ifølge Ind- 
skriften paa Anna Undals Ligkiste, der i 1880 brændte tillige- 
med de øvrige Kister under Domkirken i Ghristianssand, var 
hun 1ste Gang gift med Schoutbynacht, Gouvemeur og Gom- 
mandant Jørgen Bjørn og 2den Gang med Gouvemeur, Stifts- 
befalingsmand Johan Sigismund Lillienpabn. Det er vel saa- 
ledes sandsynligt, at Liitzow kun har forvexlet Navnet Undal 
med Dahl og at Schoutbynachten aldeles ikke har været gift 
med nogen Datter af Capitaine Hans Dahl. Imidlertid er der 
jo en Mulighed for, at Bjørn kan have været gift 2 Gange, 
og jeg tillader mig derfor slutteligen at opkaste det SpørgsmaaJ 
til Besvarelse: kan der leveres Bevis for, at Schoutbynacht Jørgen 
Bjørn, som af Liitzow berettet, har været gift med en Datter af 
Capitaine Hans Dahl? E. A. Thomle. 

Archivfuldmægtig. Christiania. 

^) Denne Søn var Oberstelieutenant Jørgen Bjørn, der var født i Trankebar 
i Ostindien 29 Sept. 1704 — altsaa efter Faderens Død — og som døde 
i Ghristianssand 17 Mai 1760 — (bisat i Kirkekjælderen 31 Mai s. A.). 
Han blev 23 Juni 1727 (i Ghristianssand) gift med Maren Preus Eierulf, 
født i Ghristianssand 25 Marts 1706, f der 2 December 1764 (nedsat 72 

2. 

Frederik Christian v. Bugge, født i Staden Hannover 15. 
Decbr. 1677, gift 29. Decbr. 1719 med Sophie Amalia v. Moltke, 
var Ritmester i dansk Tjeneste og døde i Nysted paa Laa- 
land 1. Juli 1740. 

Hans Fader var Mouritz Christian v. Bugge, der døde som 
Ritmester i Hertugen af Liineburgs Tjeneste; hans Farfader var 
Henrik Christopher v. Bugge, Oberstlieutenant i dansk Tjeneste, 
der var af den gamle danske adelige Familie Bugge. 

Kjender man til disse Buggers Forfædre og deres Livsstilling 
og hvorvidt strækker dette Kjendskab sig? 

W. Blich, 

OvercontroUeur. Bergen. 

3. 
Kan nogen oplyse, om der i Slutningen af det 16. Aarhun- 
drede har levet en Oberst i dansk Tjeneste ved Navn Hans 
Georg v, Haussman, der tidligere skal have været Officer ved 
Frondsbergs Landsknægte? I bekræftende Fald bedes nærmere 
Data meddelt undertegnede, der vil være særdeles taknemmelig 
for enhver Oplysning om vedkommendes Herkomst, eventuel Efter- 
slægt etc. Assistent Fr. Grønvald, 

Kjøbenhavn V, Kingosgade Nr. 15. 

4. 

I 1696 foretoges Skifte efter Anna, Hans Hansen Holm, 
Forpagter paa Storfosen's Enke. — Der oplyses Intet om hendes 
Familienavn, som herved søges oplyst. — Et af Børnene havde 
til Formynder Cancelliraad Søren Bygbal, et andet Jens Mogen- 
sen, Hustruens Søstersøn, formodentlig den samtidige Foged i 
Størdalen af dette Navn. — Holmes Hustru kunde tænkes at 
være en Mangelsen eller en Matheson. 

Ethvert Bidrag til Opklaring af Forholdet modtages med 

^^ ^^ Ch. Delgobe. i Kirkekjælderen 17 s. M.), Datter af Raadmand Anders Mortensen 
Kierulf og Helvig Marie Preus. I dette Egteskab havde han mange Børn. 73 

5. 
Med hvem var Toldkasserer i Mandal, Hans Christopher Nør- 
ager (levede 1804) gift? Kan der paavises en Forbindelse mellem 
ham og Slægten Moltke? Ch. Delgobe. 

6. 

Kan der skaffes Oplysning om de i „Stamtavle over den 
trønderske Slægt Buir, S. 3, nævnte Studenter Thøger og Hans^ 
Andersen, deres Giftermaal og eventuelle Descendents? 

Gh. Delgobe. 
7. 

Om Kjøbmand i Mandal Tørres Christensen Nedenes, død 
1721, ønskes Oplysninger med Hensyn til, fra hvilket Sted han 
var, samt naar og hvor han var født, ligesom ogsaa om hans 
Forældre, Sødskende og Forfædre. Kunne andre Oplysninger 
vedkommende denne Slægt, deres Livsstilling, Bosted, Ejendomme 
o. s. V. skaflfes? 

Besvarelser af disse Spørgsmaal modtages med Taknemme- 
lighed af J. 0. Bugge, 

Skibsreder, Mandal. 
8. 

Gustav Casimir Sommer, født 1688, Fændrik ved det Aal- 
borgske Regiment 26/ii 1709, Secondlieutenant Vs 1711, Premier- 
lieutenant ^Yg 1716, ansat ved 16de Frikompagni paa Hitler- 
skandse 1734, død der ^% 1753, begravet %, gift 1. med Hel- 
vig Andreædatter, død og begravet paa Hitlerskandse 1. Febr. 
1737; gift 2. % 1738 med Anna Sophia Falckeisen, født i 
Gluckstadt Vi 1711, død % 1779, Datter af Gapitain Hans 
Jacob Falckeisen. 

Hvem var hans første Hustru en Datter af, naar er hun 
født og naar bleve de viede (vistnok c. 1720)? Hvem er Gustav 
Casimir S. en Søn af? (der er meget der taler for, at han er en 
Søn af Gapitain ved det Nørrejydske Nationalregiment Gotfried 
Sommer, gift med Birgitte Munthe, hvilket Ægteskab findes om- 
talt i dette Tidsskrift VI, 209, men der er intet fuldstændig Be- 
vis herfor). Kjendes Gotfried S.'s Vaaben? Gustav Casimir's 
Vaaben er et tværdelt Skjold af Guld og Sølv, i det ene Felt en 74 

Segl, i del andet en Gren med 3 Roser, paa den kronede Hjelm 
en Mandsskikkelse, der holder i den ene Haand en Gren med 3 
Roser, i den anden en Segl. 

Johann Philipp Sommer ^ født 1688, kgl. Gartner, Voldmester 
i Citadellet Frederikshavn 29/^2 1727—52, død V12 1752, begr. 
12/2; gift % 1735 med Anna Elisabeth Steen, døbt ^o/^ 1718; 
hun er rimeligvis gift 2den Gang. Hvem var hendes 2den Mand? 
naar døde han? 

Enhver Oplysning om ovennævnte Personer modtages med 
Taknemmelighed af Stud. jur. F. C. Sommer, 

Smallegade Nr. 22, F. 

Svar paa Spørgsmaal. 
I. 
Den i dette Tidsskrifts 1ste Rækkes 1ste Bind (Omslaget) 
omhandlede Cancelliraad og ToldcontroUeur i Christianssand Peter 
Christian Buck, om hvis Forældre der sammesteds er opkastet 
Spørgsmaal, var, som allerede af Hr. Registrator Fr. Krarup 1. 
c. formodet, en Broder af Rector paa Herlufsholm Markus Buck, 
hvis Forældre kjendes (se G. L. Wad, Meddelelser om Rektorerne 
paa Herlufsholm, S. 208). Ifølge Skiftet efter Provst over Jæderens 
Provsti og Sognepræst til Haa Nils Grøwers Hustru Christine 
Marie Buck, der døde paa Haa Præstegaard 16 Januar 1786 
uden Børn, var nemlig hendes Arvinger følgende: 

1. Broderen Markus Buck, Rektor paa Herlufsholm; var død, 
men havde efterladt Børn. 

2. Broderen Gordt Buck, kgl. Betjent ved Helsingørs Told- 
kammer; ligeledes død, men havde ogsaa efterladt Børn. 

3. Broderen Peter Christian Buck, Cancelliraad og Toldcon- 
troUeur i Christianssand; var død, men havde efterladt mange 
Børn. 

4. Broderen Hans Jacob Buck, Sognepræst til Ringkjøbing. 
Om han var i Live eller ei, var ei bekjendt. 

5. Søsteren Anna Dorothea Buck, „salig Khyners"; levede. 

6. Søsteren Magdalena Buck; levede. 

7. Søsteren Anne Elisabeth Buck; var død, men havde i sit 75 

Egteskab med Klokker ved St. Olai Kirke i Helsingør Chri- 

stopher Bentzon flere Børn. 

Boet, der blev registreret 2. Febr. 1786, viste en Indtægt 
af 525 Rdl. 3 Ort 20 Sk, medens Gjælden udgjorde 567 Rdl. 
1 Ort 5 Sk., saaledes at der ved Skiftets Slutning 31 Juli s. A. 
Intet var i Behold til Konens Arvinger, der forøvrigt ikke heller 
havde anmeldt sig, uagtet derom af Skifteretten udstedt Proclama. 

E. A. Thomle. 
II. . 

Til en mulig Veiledning ved en yderUgere Besvarelse af det 
af Hr. Høiesteretsadvokat G. Liebe i 2den Rækkes 1ste Bind S. 
237 opkastede Spørgsmaal om Familien Liebe meddeles, at en 
Jacob Wilhelm Liebe, Underofficer ved Hs. Maj. Dronningens 
Livregiment til Fods, detacheret i Grevskabet Ranzau i Holsten, 
den 4 Februar 1783 fra Byen Barmstedt søgte om at erholde et 
kgl. Visiteur- eller GontroUeur-Embede og i denne Ansøgning op- 
lyser, at han er født i Kjøbenhavn, i 40 Aars Alder, at han har Kone 
og 4 Børn samt at hans salig Fader Oeorg Julius Liebe havde 
været Hofbogbinder hos Ghristian VI, Frederik V og Ghristian 
VII indtil hans (Liebes) Død i Aaret 1778. I sin Ungdom havde 
han søgt at gjøre sin Lykke ved at conditionere hos Herskaber 
og tjente tilsidst som Kammertjener hos General Grev Ranzau 
Ascheberg 1765. Han nød Generalens saavelsom hans høisalig 
Faders Naade og Generalen, som gjerne saa ham befordret, over- 
talte ham til at gaa i militær Tjeneste ved Hs. Maj. Dronningens 
Livregiment ved Livcompagniet som Underofficer paa Avantage 
Ao 1766, hvilken Tid Generalen var Ghef for bemeldte Regiment. 
I 16 Aar havde han nu tjent som saadan, i hvilken Tid han siden 
1769, da han blev af Regimentet i Districtet detacheret, havde 
havt mange Bekostninger i Betragtning af foregaaede Forandringer 
med Exercerpladsene og ofte uden Officerer ved Gompagniet for- 
rettet Tjenesten alene, saaledes at den lille Arv, der var ham 
tilfalden efter Fader og Moder, 300 Rdl., ganske var bortsmeltet. 
I 1772 gav Generalen, hvis Naade han stedse havde havt den 
Lykke at nyde, ham Haab om en GrændsecontroUeurs Plads 
mellem Rendsborg og SlesVig, men dette Haab glippede. Kammer- 76 

herre G. v. Brandt gav ham paa denne Ansøgning følgende An- 
befaling, dat. 5 Febr. 1783: ^Supplicanten, som i adskillige Aar 
har opholdt sig i Byen Barmstedt som commanderende Under- 
officer ved national Mandskabet, haver ei alene i denne Tid op- 
ført sig saa godt og skikkeligt, at han ikke har gjort mindste 
Anledning til Klage over sig, men endog ved hans lemf erdige 
Omgang søgt at betage den gemene Mand den især i disse Egne 
ikkuns for almindelige Frygt og Modbydenhed imod Soldatstan- 
den og saaledes troligen beflittet sig at befordre Militærtjenestens 
Bedste. Desuden er Supplicanten i hans nærværende maadelige 
Omstændigheder ei istand til vedbørlig at sørge for hans Børns 
Opdragelse og kvalificerer sig ydermere ved hans Activité og 
Færdighed i Regning og Skrivning til den ansøgte kgl. Naade, 
som jeg saaledes efter hans Anmodning i al Sandhed kan atte- 
stere." Naar det bemærkes, at Høiesteretsadvokat Liebes Fader 
Justitsraad Georg Julius Liebe, bærer de samme Fornavne som 
den ovennævnte Underofficer Jacob Wilhelm Liebes Fader, der i 
alle Fald 1761 og muligen endnu før var Hofbogbinder, er det 
vistnok adskilligt der taler for, at Sidstnævnte ogsaa har været 
Fader til Glasmester Abraham Liebe i Christiania, der saaledes 
maa antages at være en yngre Broder af Jacob Wilhelm Liebe 
og formentlig ligesom denne født i Kjøbenhavn, 

E. A. Thomle. 
IIL 

Gapitaine i Marinen Th. Dannevig har velvilligen oplyst, al 
den i dette Tidsskrifts 2den Rækkes 1ste og Sdet Bind omhand- 
lede Iver Madssøn Bredahls Fader, Mads (Iverssøn) Bredahl, var 
gift med Riborg Ghristophersdatter, der blev begraven ved Eide 
Kirke i Homedals Præstegjeld 27 .Tanuar 1733, 78 A. gi. Mads 
Bredahl var død før 1708, da Enken samme Aar betalte Gon- 
sumtionsskat i Arendal, hvor hun boede paa Tyholmen. Hun 
var en Søster af Jacob Ghristopherssøn, Borger i Arendal, der 
var gift med Elisabeth Arentsdatter von Kampen. 

E. A. Thomle. 
IV. 

I Anledning af Spørgsmaalet (II, 186) om Foged Christian 77 

Frederik Glilckstad meddeles, at han (ifølge Vor Frue Kirkes Mi- 
nisterialbog) er døbt 25. Januar 1726; hans Forældre 'vare An- 
dreas Melchior Gliickstad, Proviantskriver paa Trekroner, boende 
i lille St. Glementsstræde, og Anna Maria Pristau. And.,Melch. 
G. fik 20. April 1726 Bestalling som Byfoged i Storehedinge og 
Birkeskriver i Tryggevælde Rytterdistricts Birk, efterat han fra 
8. Marts s. A. havde været adjungeret Formanden Morten Alsing. 
Ifølge Storehedinge Kirkebog har han ladet døbe følgende Børn: 
1. Matthias, 2den Paaskedag 1727; 2. Sophie Hedevig, 3die Jule- 
dag 1728; 3. Anna Maria, 28. Aug. 1730; 4. Frederikke, 1732; 
5. Adam, 1733; 6. Johan Pristau, 21.Nov. 1735; 7. Jens, 6. Oct. 
1736; 8. Rudolph Nicolaus, 10. Oct. 1738; 9. Engelke, 10. April 
1740. Hans Hustru, A. M. Pristau eller Pristaff, døde 1740, og 
19. April 1741 ægtede Gliickstad (ifølge Kjøge Kirkebog) Inge- 
borg Ebbesdatter; af dette Ægteskab var Sønnen Ebbe, døbt i 
Storehedinge 29. Nov. 1742. Hun døde s. A. og G. ægtede 8. 
April 1744 (ifølge Kjøge Kirkebog) Ingeborg Veybel, døbt 12. 
Novb. 1715, Datter af Kjøbmand Jens Veybel, død 1728, og 
Maren Rasmusdatter. Af dette Ægteskab vare Børnene : Andreas 
Melchior, Maren, døbt 1745, og Jens Veybel G., døbt 5. Aug. 
1746. Gliickstad døde 1748, begravet 16. Juh. — Andre Per- 
soner af Navnet Gliickstad forekommer i Sjællandske Tegneiser 
(23. Nov. 1723) og Sjæll. Registre (4. Juni 1723) — Af Navnet 
Pristaff nævnes Mathies P. og Hustru Sophia Stephensdatter i 
Sjæll. Tegneiser 23. Januar 1719 (ang. UforUgelighed) og Sjæll. 
Registre 7. April 1721, da hun faar Bevilling til at være for sig 
selv fra hendes Mand, indtil Forligelse mellem dem kan stiftes; 
hendes Alder angives at være over 63 Aar. 

F. G. Sommer. 
V. 
Den i Tidsskriftets 2den Række, I, 69, omtalte Anna Mar- 
grethe Kriiger, døbt 14. Juni 1758 i Kjøbenhavns St. Nicolai 
Kirke, var Datter af Jochum Christian Kriiger, Kammertjener 
hos Gehejmeraad Bernstorff, og ^Johanne Christiane Bruun paa 
Amalienborg; 12. Novb. 1763 lode satmme Forældre døbe Sønnen 
Johan Hartvig Ernst Kriiger, der formentlig er identisk med den 78 

Landinspecteur af dette Navn, som 30. Juli 1790 i Vartov Kirke 
viedes til Margrethe Cathrine Birch. F. G. Sommer. 

VI. 

I Anledning af de i Tidsskriftets Bind V, 86 f., og 2. Række 
II, 145 f., fremsatte Spørgsmaal om Personer af Navnet Hart- 
mann kan jeg oplyse Følgende: 

Moritz Hartmann nævnes flere Steder i Sjællandske Registre 
og Tegneiser, i disse sidste for 1689 som „Mauritius Hartmann, 
Gommandeur paa de til Ostindien bestemte Skibe" ; han var 
Broder til Etatsraad Christopher H., paa hvis Begjæring deres 
Søster Beathe Christine, afg. Gapitain Rammels, opholdende sig 
i Trankebar ved Fæstningen Dansborg, under 2. Sept. 1699 
fritages for at betale Afgift af Arven efter hendes Broder, Gapi- 
tain Moritz H. (Sjæll. Tegnelscr). 

Christopher H. blev Krigs- og Landcommissair 7. Juli 1702, 
Justitsraad 1. Juni 1711, Etatsraad 20. Juni 1719; i Militair- 
kalenderen 1720 findes han ikke, saa han mulig ef afgaaet ved 
Døden 1719. 

Morten H. blev By- og Raadstueskriver i Roeskilde 15. Oct. 
1734, Raadmand ssteds., Cancelliraad 28. Oct. 1749 og døde i 
Holbæk 24. Januar 1780, 94 Aar gammel (Møllers haandskrevne 
Fortegnelse over Rangspersoner; Adresseavisen). Ifølge Roes- 
kilde Kirkebøger lod han 20. Novb. 1736 døbe Barnet Ellen Kir- 
stine; samme Aar døde hans Hustru og 16. Sept. 1738 lod han 
sig vie til Johanne Margrethe Lange. F. G. Sommer. Gaver. Et Medlem af Samfundet, der ikke ønsker sit Navn nævnet, 
har vist dette den store Interesse, at skjænke det et Beløb af 
1000 Kr. paa Betingelse af, at kun den halve Del af de af den 
til enhver Tid værende Hovedstol faldende Renter anvendes i 
Samfundets Øjemed, mederis den anden halve Del af Renterne 
bliver at lægge til Gapitalen, indtil denne har naaet en Størrelse, 79 

» 

som den danske Bestyrelse ikke alene maatte finde betryggende 
for Samfundets fortsatte Bestaaen, men endog uhensigtsmæssigt 
yderligere at forøge. 

Samfundet har modtaget følgende Bøger: 
fra Boghandlerfirmaet P. Hauberg & Co.: 

J. Bidstrup, Stamtavle over Familien Koefoed, B, Kbhvn. 
1887, 4to; 
fra Hr. Sognepræst D. Thrap hans: 

Erindringer fra Kristiania Borgerskole 1841 — 43. Kristiania 
1887, 8vo; 
fra Hr. Overretssagfører K. Rostrup: 

Imm. Barfod, Stamtavle over den lollandske Familie Ro- 
strup. Kbhvn. 1883, 8vo; 
fra Hr. Lærer A. Petersen hans: 

Festskrift ved Kjøge venskabelige Klubs Hundredaarsfest den 
5. December 1887. Kjøge 1887, 8vo; 
fra Hr. Gapitain F, H. W. Harbou hans: 

Nekrologer over de i Felttoget 1850 faldne danske Officerer. 
Særligt Aftryk af Generalstabens Værk: Den dansk- tydske Krig 
i Aarene 1848—50, 3die Dels andet Afsnit. Kbhvn. 1887, 8vo; 
fra Hr. Gand. mag. Michael Sundt hans: 

Studenterne 1851, biografiske Meddelelser m. m. , Kristiania 
1887, 8vo; 
fra Hr. Lærer Julius Bidstrup hans: 

Stamtavle over Slægten Boesen. Kbhvn. 1887, 8vo. Genealogisk Institut. 

Da Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie 
blev stiftet i Aaret 1879, var det ikke uden en vis Usikkerhed, 
at man saa Fremtiden imøde. — At bringe en vedvarende For- 
bindelse til Veje imellem Fagmænd i to, om end nærbeslægtede 
Folk, og at skabe et Tidsskrift, hvortil Bidragene fremkom fra 
to Sider, var visselig en vanskelig Sag, men den maa siges at 
være lykkedes; det betydelige Arbejde og de Ofre, der ere gjorte 
for at kalde Virksomheden til Live og føre den frem, have vist 
sig at være vel anvendte. 80 

Formaalet er jo nærmest at vække og nære Interesse 
for Personalhistorien, og Bestyrelsen har derfor ogsaa bestræbt 
sig for ikke blot at gjøre Tidsskriftets Indhold saa godt og be- 
lærende som muligt, men ogsaa at bringe saa meget Stof, som 
de ikke rigelige Pengemidler have tilladt. 

Ved Spørgerubriken har den søgt at imødekomme Medlem- 
mernes Ønsker med Hensyn til Oplysninger om Personer og 
Slægter, men ligefrem at paatage sig Undersøgelser og Besvarelser 
af hvilketsomhelst Spørgsmaal, der fremkom af rent practiske 
Forhold, som Arv og Legater, har Bestyrelsen selvfølgelig maattet 
anse liggende helt udenfor Samfundets Formaal. 

Nogle af Samfundets Medlemmer og af dettes Bestyrelse 
samt en Del andre Mænd, nemlig Provst Immanuel Barfod, Re- 
dacteur Hiort-Lorenzen, Kammerjunker » Birkedommer Holten, 
Godsejer G. Mansa, Etatsraad F. Meldahl, Læge G. Mynster, Ar- 
chivar, Dr. O. Nielsen, Gehejmeconferentsraad F. Schlegel, Sogne- 
præst V. Schousboe, Højesteretssagfører R. Strøm, Archivassi- 
stent A. Thiset, Oberst F. Thorkelin, Provst J. Vahl, Højeste- 
retsassessor. R. G. With og Boghandler Wroblewski, der mene, 
at Genealogien har Betydning i mange Henseender paa det borger- 
lige Livs Omraade, have derfor nu stiftet et Selskab „Genealogisk 
Institut** der har til Formaal at bringe practisk Udbytte af gene- 
alogisk-videnskabelige og personalhistoriske Forskninger. 

Til Opnaaelse heraf gives Oplysning om Personer og Familie- 
forhold i ældre og nyere Tid. Undersøgelser foretages om Fa- 
milieadkomst til Legater, Stiftelser, Klostre og lign. Uddrag af 
Kirkebøger, StamruUer og Skifteprotokoller forskaffes, Archiv- 
undersøgelser foretages, ligesom ogsaa Stamtavler og Ahnetavler 
udarbejdes. Forretningsledelsen er overdraget Assistent Sofus 
Elvins, Alle Indbetalinger til Institutet skulle modtages af Sel- 
skabets Kasserer, der tilligemed et andet Medlem af Bestyrelsen 
danner et Kasse- og Gontroludvalg. 

Institutet garanterer for Authenticiteten af de meddelte Op- 
lysninger, men paatager sig intet som helst juridisk Ansvar 
derved. 81 Uddrag af norske Kirkebager. 

Meddelt af Archivfuldmægtig E. A. Thomle. Jiin af de vigtigste genealogiske Kilder er de af Præsterne førte 
Ministerialbøger, der imidlertid langtfra overalt have været bevarede 
paa den omhyggeligste Maade, saaledes at de tildels nu ere tabte. 
Som Regel findes Kirkebøgerne her i Landet ikke bevarede længere 
tilbage end fra Begyndelsen eller den første Halvdel af forrige Aar- 
hundrede og mange Steder gaa de ikke engang paa langt nær saa 
langt tilbage i Tiden. Undertiden mangle de aldeles. For de 3 
sønden^eldske Stifter ere de, forsaavidt de ere hundrede Aar gamle 
eller derover, nu indsendte til Rigsarchivet og forsaavidt for Fremtiden 
unddragne fra den Ødelæ^else, de utvivlsomt ellers vilde have gaaet 
imøde ved Præstearchiverne. Det samme er ogsaa tildels, skjøndt 
neppe i den ønskelige Udstrækning, Tilfældet for Throndhjems Stifts 
Vedkommende og der kan vel ogsaa snart være Haab om, at en lig- 
nende Indkaldelse vil blive iværksat for Bergens Stift, efter at samme 
nu har faaet sit eget centrale Archiv. Ønskeligt vilde det være, om 
der ogsaa snart blev truffet en lignende Foranstaltning med Hensyn til 
de ældre Kirkebøger for Tromsø Stift, der muligens ville vise sig at 
gaa forholdsvis langt tilbage. — Da en af de Opgaver, nærværende 
Tidsskrift har sat sig, ogsaa er at meddele saadanne Kilder, der kunne 
give Genealogen og Personalhistorikeren de fornødne Materialier i 
Hænde, har jeg herved villet gjøre en Begyndelse med at meddele 
saadanne Uddrag af Landets ældre Kirkebøger, der kunne være af 
Interesse. Som Regel medtager Uddraget alene Personer med fast 
Familienavn, men paa den anden Side ogsaa uden Undtagelse alle 
saadanne, uden Hensyn til Personernes Stilling. Findes altsaa et eller 
andet Individ af en Slægt, der antages at være født i det omhandlede 
Præstegjeld i det Tidsrum, Uddraget omhandler, ikke i dette, saa findes 
Vedkommende heller ikke i Ministerialbogen; i alle Fald er han da ikke 
deri betegnet paa en saadan Maade, at Meddeleren har kunnet se, at 
han har henhørt til den omhandlede Slægt. Personer, der selv intet 
fast Familienavn føre, ere dog undtagelsesvis medtagne i Uddraget, 
naar de vides at henhøre til Slægter, der senere have antaget et saa- 
dant, navnlig naar Slægten senere er bleven mere bekjendt og op- 
naaet en høiere social Stilling. — Uddragene ere tagne fra Kirkebøger 
fra forskjellige Stifter, uden nogen bestemt Plan. Dog har jeg med 
Villie valgt at meddele Uddrag af Landsmenighedernes Kirkebøger, da 
disse ikke indeholde et saa stort Antal Familienavne som Byernes og 

6 82 

derfor tage mindre Plads. Paa den anden Side vilde ganske vist et 
Uddrag af Byernes Kirkebøger være af langt større Interesse, men 
meget vil dog være vundet, naar Landsbygdernes Kirkebøger ere ud- 
tømte, idet Antallet af de Steder, hvor en eller anden Oplysning 
maatte søges , derved vilde indskrænkes til nogle faa Gentralpunkter. 
At meddele — i allé Fald de større — Byers Kirkebøger i Uddrag 
vilde neppe kunne ske i dette Tidsskrift, i ethvert Fald ikke efter den 
samme Plan*, som jeg ovenfor har troet at burde befølge med Hensyn 
til Landsbygdernes. 

I. Eyje. 

Dette Præstegjeld tilligemed Annexerne Hordnæs, Iveland og Veigus- 
dal hørte forhen til Robyggelagets eller Sæterdalens Provsti, men 
hører nu til Torrisdals Provsti i Nedenæs Amt dog med Undtagelse 
af Veigusdal, der ved kgl. Resol. af 7. Novbr. 1874 henlagdes til 
Heirefos Præstegjeld i Arendals Provsti. Den ældste Ministerialbog for 
Evje og Iveland begynder med Aaret 1705, for de øvrige 2de Annexer 
med Aaret 1 704 og er ført særskilt for hvert Sogn. I Uddraget er 
dog for at spare Plads samthge Sogne støbte sammen. Evjes Ministe- 
rialbog gaar blot til Udgangen af Aaret 1759, men Annexernes til 
1764,^ med Undtagelse af Veigusdals Ministerialbog, der først slutter 
med Aaret 1779. — Evjes Ministerialbog indeholder paa de første 
Blade ogsaa en series pastorum, der er medtaget i Uddraget. Sognepræsterne til Efgie Præstegield efter Reformationen, 
saa mange som findis vis antegnet at have været her: 
t. Her Lars Thomessøn var Sognepræst paa de Tider mand 
skrev 1572; findis ogsaa at have levet her paa Steden 1594. 
Men hvad Landsmand hånd var eller hans Hustrois Nafn 
vidis ikke; alleniste at SI. Hr. Christopher Pedersøn som 
1663 blef her Sognepræst bekiente for mig at hånd saae og 
kiendte 2de af den SI. Mands Sønner, som læsde for Bøn- 
demis Børn i Aaseraid det første hånd kom. 

2. Her Erich Olssøn, huis Hustruis Nafn ogsaa er os uvitterligt; 
hånd var her Sognepræst ikkmi en kort Tid, og kom her- 
fra til Gierrestad i Nedenæs Lehn, hans Søn kiente ieg da 
ieg var Student 1686. En gamel smuk agtende Bonde 
Mand, da paa Alder af 80 Aar, ved Nafn Hans Erichsøn, 
boende paa Langeland i Mandal. 

3. Hr. Hans Mariager, som ogsaa var Proust i Raabygdlagets 83 

Prousti, en dansk Mand; hans Hustroe heedte Maren og 
var en Raadmandsdatter af Tønsberg ; tuende af hans Døttre 
har levet her i min Tid, for kort Tid siden døde, Kirsten 
Hansdatter Hougen og Dorthe Hansdatter Landsverch, begge 
af en høy Alder; deris Afkome boer hér endnu besynderlig 
i Efgie og Ivelands Sogner. 

4. Hr. Thomes Philipsøn fød i Stavanger; hans Fader var en 
Murmester og Borger til bemte Bye; hans Hustroe var Siri 
Knudsdatter, Sognepræstens Hr. Knuds Datter paa Bielland; 
deris Børn og Børnebørn lever her endnu iblant os. 

5. Hr. Christopher Pedersøn fød i Biergbye i Selland. Hans 
SI. Fader var Degn til den same Menighed. Hans Hustroe, 
som døde 1717 ved Pintzetiider Berette Tørrisd. fød paa 
Asdal i Nedenæs Leehn, hendis Fader var Tørris Christensøn, 
Borger til Christians: og Moderen Anne Jørgensd. Deris 
levende Børn er den Hederlige Mand Hr. Peder Christo- 
phersøn Sognepræst til Byglands Menighed, Erich Christo- 
phersøn, Borger til StavangCT, Min Hustroe Karen Christo- 
phersd. samt Maren Christophersd., gift 1719 med en Borger 
af Stavanger nom: Elling; de døde vare Ane ugift, Martha 
SI. Hr. Mogens Ribergs i Mandahl samt Thomas Christo- 
phersøn som døde udenlands og Tørres Christophersen, død 
i Bergen. 

6. Mentz Blix fød i Tronhiems Bye i Norge 1660. Min Fader 
var Mag. Mogens Blix, Præst til Domkirken der, min Moder 
er Giedske Mentzdatter Proustens datter til Domkirken. 
Anno 1688 blef ieg voceret af min SI: Formand og Vær- 
fader SI. Hr. Christopher Pedersøn, 1691 stod mit Bryllup 
her paa Efgie med hans Datter Karen Christophersdatter, og 
haver Gud velsignet os med 3 Sønner, de to udj deris Barn- 
dom døde og ligger begraven i Byglands Kirke, den 3die 
lever endnu, Mogens Blix, en Student og udj i sit 20 Aar. 
Anno 1692 blef Sognepræstkaldet opladt af min SI. Vær- 
fader for hans Alderdoms Skyld og Svaghed og nød ieg 
kongl Naade at ieg fik det igien; 1708 blef ieg af velædle 
og Høyærverdige Hr. Biscop Mag. Jens Bircherod beskikket 84 

at vere Proust her udj Proustiet.. Anno 1716 nød ieg kongl. 
Naade at bytte Kald med Velærverdig Hederlig og vellærde 
Hr. Niels Hanssøn Tyrholm Sognepræst til Jelsøe Præste- 
gield og Proust i Ryefølke; Anno 1717 d. 9 April reiste 
ieg herfra Præstegaarden at antage det allemaadigste mig 
fonmdte Præstekald Jelsøe. 

7. Hr Niels Hanssøn Tiurholm fød øster i Ghristianiæ Stift paa 
Moss aar 16 . ., først Sogne Præst til Jelsøe Kald i Ryefylke; 
blev Sognepræst til Evje Kald 1716 og døde 1724 d: 24de 
Febr. paa Evje Præstegaard. 

8. Herman Schiøtte fød udi Bergen Aar 1692 d. 2 Nov: aller- 
naadigst voceret til Sogne-Præst for Efgie Præstegield d. 6 
May 1724. Af Mag. Jacob Kærup Biscop ofver Chsands 
Stift d. 28 Sept. 1734 beskicked at være Proust ofver Raa- 
bøydelaugets Proustie. 

9. Erich Ancher Bruun fød i Christiania 1725 d: 22de Octobris, 
allemaadigst voceret d: 17 Julij 1750 til Sognepræst for 
Oure Præstekald i Nordmørs Fogderie i Tronhiems Stift, 
derfra forflyttet d. 17de Junij 1757 til Evie Præstekald i 
Raabøydelaugets Provstie og Ghristiansands Stift. Ao 1779 
d: 31 Martij blev jeg af Doctore Theologiæ og Biscop Eilert 
Hagrup beskicket til Provst for Raabøydelaugets Provstie; 
d: 14 No vembris 1788 allemaadigst forflyttet fra Evie Præste- 
Kald til Soledals Præstekald i Ryefølke Provstie. 

10. Peter Gruner Mandall er fød i Nannestad Præstegield, 
Øvre -Romerigets Provstie og Aggershuus Stift Aar 1749 
den 18 Maij, blev kaldet til Gapellan pro persona til Romme- 
dals Præstegield i Aggershuus Stift den 3die Septbr 1775 
og derfra i Aaret 1789 den 13de Februarij allemaadigst 
kaldet til Sognepræst for Evie Præstegield i Ghristiansands 
Stift. 

Fortegnelse 
over Gapellaneme udi Evje Præstegield fra 167 O ve, saa mange 
som findes nedtegnede, at have været her. 
1. Hr Peder Ghristophers. fød her paa Evje, blev voceret af 
sin Fader Hr Ghristopher Peders. 1670 og siden kaldet til 85 

at være Sogne-Præst til Byglands Prsrøtegield, hvor han døde. 

2. Hr Mens Blix blev voceret til Capellan 1688 og Sogne-Prest 
her til Evje Kald 1692. Åo 1708 blev han Provst i Raa- 
bøydelauget og 1716 blev han forflyttet til Jelsøe Kald i 
Ryefylkes Provstie. 

3. Hr Hans Peders, var Capellan her 1708 og døde paa Odder- 
støl i Ivelands Sogn den 3clie Mii 1721. 

4. Hr Christen Frost var Capellan her til Eyje Kald 1724, og 
døde i Kiøbenhavn, medens [han] laae der, for at sollicitere. 

5. Hr lohan Phillips blev voceret 1740, og reiste her fra Kaldet 
Ao 1750 til Kiøbenhavn, hvor han døede. 

6. Hr Niels Grøgaard blev voceret 1751, han var fød i Chri- 
stiansand og reiste herfra til Kiøbenhavn 1758, var siden 
Skibs Prest og tilsidst blev han Sogne -Præst 1760 til 
Schibtved Præstekald i Agershuus Stift. 

7. Hr Hans Mathias Abel fød i Bergen, blev 1761 voceret af 
sin Farbroder SI Provst Abel, Sogne Prest til Byglands 
Kald, at være hans Medtiener i Ordet til bemelte Byglands 
Kald. Åo 1764 blev han af Sogne Presten til Evje Præste- 
gield Hr Erich Ancher Bruun kaldet til at være Capellan pro 
Persona her til Evje Kald. Ao 1766 blev han allemaadigst 
kaldet til at være Residerende Capellan til Førrisdals Præste- 
gield i Øvre-Tillemarkens Provstie her i Stiftet, og da Kaldet 
blev deelt 1769 blev han Sogne Prest til Moe Præstegield. 
Ao 1778 blev han Sogne Prest til Omblie Præstegield og 
Ao 1783ve blev han allemaadigst forflyttet til Gierrestad 
Præstegield. 

8. Hr Even Meldal Schieldrup blev af Hr Erich Ancher Bruun 
voceret til at være Capellan pro Persona her til Evje Præste- 
gield 1766. Ao 1768ve blev han af Stifts-Provsten Hr Pro- 
fessor Søren Friedlieb voceret til Medtiener til Xstiansands 
Dom-Kirke. Ao 1776 blev han Sogne Præst til Øvre- 
Qvinnisdal i Lister Provstie og 1782ve blev han allemaadigst 
forflyttet til Valle Præstegield i Undal her i Christiansands 
Stiffi; i Aaret 1786 til Oddernes Kald. 

9. Hr Hans Qvale voceret af Sogne-Præsten til Evje Præste- 86 

gield Hr. Erich Ancher Bruun 1768. Reiste herfra den 12te 
Aprilis 1775. Blev allemaadigst kaldet til at være Sogne- 
Rpæst til Suldals Præstegield i Ryefylkes Provstie 1776. 

10. Hx Niels Huss fød i Omblie Præstegaard, var først GoUega 
ved Gathedral Skoelen i Xstiansand, blev siden voceret til 
Medtiener i Ordet til Evje Præstegield af Sogne -Præsten 
Hr. Erich Ancher Bruun i Aaret 1775ve. 

11. Hr Simon Petter Ancher Bruun fød her paa Evje Præste- 
gaard, blev af sin Fader Hr Erich Ancher Bruun Provst udi 
Raabøydelaugets Provstie og Sogne Prest til Evje voceret 
1785 til at være Capellan pro Persona. Forloed Evie 
Præstegield i Aaret 1791 og samme Aar allemaadigst kaldet 
til Sognepræst for Tryssild Præstegield i Aggershuus Stift. 1704. D. 2 p. Tri. (IJuni.). Hordnæs: Ligpr. over Elen Sophia 

Schrøder, Sorenskriverens Mathiæ Schrøders og 
Margrethe Sørensd. Datter. 
r, 14 p. Tri. (24 Aug.). Vegusdal: Lyth Mathisøn Ørum og 

Margrethe Kirstine Vibye Fad. 

1705. 18 Febr. Evje: Karen Hr Mentz Blixis Fad. 
r, 3. Marts. Iveland: Sergeant Ole Brun Fad. 

„ Dom. Rog. (17 Mai.). Hordnes: Sergeant Tønne Krog- 
stad Fad. 
D. 1 p. Tri. (14 Juni.). Hordnes: Ligpr. over Sergeant 
Tønne Krogstads Datter. 

„ 26 Juni. Hordnæs: Mad. Schrøder introduceret. 

„ 12 p. Tri. (30 Aug.). Vegusdal: Margrethe Kirstine Vibye 

Fad. 

„ D. 13 p. Tri. (6 Sept.). Evje: Lene Tønne Sergeant Fad. 

„ 8 Oct. Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad. 

„ D. 19 p. Tri. (18 Oct.). Hordnes : Tønne Krogstads Q. introd. 

„21 Oct. Iveland: Ligpr. over Aanon, Tor Solbergs Søn, 

som de 15 Oct. blev slaget til Døde af en 
Biørn udj sit 10 Aar. 

„ D. 1 i Adv. (29 Novbr.). Hordnes: Ligpr. over Tønne 

Krogstads Søn Tore Brat. 87 

1706. 9 Jan. Hordnes: Karen Hr. Mentz Blixis Fad. 

„ D. 2 p. Eph. (17 Jan.). Evje: Mad: Gjerthrud Ørum Fad. 

„ 3 Febr. Evje : Berette SI. Hr. Christopher Pedersøns Fad. 

y, 12 „ » : Berette SL* Hr. Christopher Pedersøns Fad. 

^ D. Pahn. (28 Marts.). Vegusdal: Lene Sei^eant Krog- 
stads Fad. 

^ D. Pasch. (4 April.). Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad. 

^ D. Qvasimod. (11 April). Vegusdal: Margrethe Kirstine 

Vibye Fad. 

^ D. Tri. (30 Mai.). Vegusdal: Ligpr. over Ane Jonsd. fød 

i Bergen, hvis Alder af Børnene var beregnet 
til 138 Aar. 

„ 26. Sept. Iveland: Ane Marie Hr. Mentz Pedersøns Fad. 

„ 8 Novbr. „ : Hr. Mentz Pedersen og Ane Marie Hr. 

Mentzis Fad. 

^ 13 „ Evje: Ingeborre Hr. Peder Christophersøns Fad. 

^ D. 2 Adv. (5 Decbr.). Vegusdal: Sergeant Tønne Krog- 
stads B: Martha Maria døbt. Moderens Navn 
Lene. Sorenskriveren Sr Lyth Øritm, Gierthrud 
Ørums, Margrethe Kirstine Vibye og Martha 
Dorthea Hauritz Fad. 

1707. Nytaarsdag (1 Jan.). Vegusdal: Lene Sergeantis introd. 
„ Dip. Eph. (9 Jan.). Iveland: Ane Maria, Hr. Mentz Pe- 
dersøns Fad. 

„ 22 Febr. Vegusdal: Ligpr. over Madam SI Citzel Chri- 
stine Lythsdatter Ørum. 

^ D. 4 p, Pasch. (22 Mai.). Hordnes: Skriveren Mathias Schrø- 
ders og Margrethe Sørensdatters Søn: Michel 
Hanss: døbt. Erich Christopherss:, Sergeant 
Ole Brun, Apelone si. Søren Nielss, Karen Hr. 
Mentz Blixis og Anne Marine Vendelboe Fad. 

i, D. Ascens. (2 Jimi). Vegusdal: Sorenskriver Lyth Ørums 

og Madm Giertrud Vibyes Tvillinger: Mathias 
og Christian døbte. Lieut. Brun, Berette si. 
Hr. Christopher Pedersøhs, Madam Margrethe 
Kirstine Vibye Fad. 
88 

1707. 3 Pentec. (14 Juni.). Vegusdal: Sr Ørums ene Tvilling-Søn 

Christian begravet. 
„ D. Visit. Mar. (2 Juli.). Vegusdal: Madm Ørums introd. 
y, D. 3 p. Tri. (10 Juli.). Hbrdnes: Skriverens Kiereste introd. 
D. 6 p. Tri. (31 Juli.) , : Karen Hr. Mentzis Fad. 
11 p. Tri. (4 Sept.) , : Hr. Mentz Peders: Med- 

tienerens og Åne Maries B : Malene døbt. Leut. 

Brun, Åpelone SI. Søren Nielss : Åne Marie (sic) 

Vendelboe og Inger Solberg Fad. 
15 p. Tri. (2 Oct.). Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad. 
15 Novbr. Vegusdal: Hr. Frederich Munch, Sognepræst til 

Homedal, og Madem. Margrethe Kirstine Vibye 

copulerede. 

1708. Nytaarsd. (1 Jan.). Vegusdal: Karen Hr. Mentz Blixis Fad. 
D. 2 p. Pasch. (22 April.). Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad. 
26 April. Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad. 
D. 5 p. Pasch (13 Mai.). Hordnes: Leut. Peiter Bruns Søn: 

Lauritz døbt. — Serg. Isach, Serg: Jørgen, 
♦ Apelone SI. Søren Nielss:, Mette Mortensd. og 

Margrethe Schrøder Fad. 
« Visit. Mar. (2 Juli.). Hordnes : Isabella Leut. Bruns introd. 
r, 5 Oct. Evje: Karen Hr. Mentz Blixis Fad. 
» D. Om. sanc. (1 Novbr.). Hordnes: Sorenskriver Mathias 

Schrøder Fad. 

1709. D. sept. (27 Jan.). Hordnes: Sorenskriveren Mathis Chri- 

stenss. D. Elen Kirstine døbt. — Capt. Dage- 
bolt, Leutenant Kinling, Raadmand Ole Ghri- 
stensøn, Mad: Inger Søren Anderssøns og Ane 
Marie Knud Reebslagers Fad. 

22 Febr. Evje: Sophia Amalia Hauritz Fad. 

2 Paaskedag (1 April.). Iveland: Karen Hr. Mentz Blixis Fad. 

St. Hansdag (24 Juni.). Iveland: Hr. Mentz Pedersøns 
introd. 

D. Visit. Mar. (2 JuU.). Hordnes : Ligpr. over Degnen her 
til Efgie Præstegield Villatz Ghristensøn fød 
i Tisded i Jylland. 9 

9 89 

1709. 1 Aug. Evje: Hr. Leut. Brun og Anne Marine Vendelboe Fad. 
D. 23 p. Tri. (3 Nvbr.). Vegusdal: Karen Hr. Mentz 

Blixis Fad. 
„ 18 Decbr. Evje: Sophia Amalia Hauritz Fad. 
„ 22 ^ Hordnes: Ligpr. over Mette Mortensd. 

1710. D. 3 p. Eph. (26 Jan.). Vegusdal: Mad. Ørum Fad. 

« 1 S. i Faste (9 Marts.) « : Et uægte Barn Lars 

døbt. Moderen Torbor Knudsdatter; Faderen 
blev udlagt Isaach Sergeant. 

r, 14 Juli. Eyje: Frue Leut. Brun Fad. 

„ 25 Juli. Vegusdal: Sorenskriver Lyth Ørum og Gjer- 

thrud Vibyes B: Christian Jesper døbt. Hr. 
Mentz Blix, Mad. Margrethe Kristine, Hr. Frede- 
rich Munchis, og Sophia Amalia Hauritz Fad. 

„ D. 10 p. Tri. (24 Aug.). Vegusdal: Mad. Ørum introd. 
17 p. Tri. (12 Oct.). Evje: Hr. Leut. Peiter Brun og 
Mad. Sibille Bruns B. Vincentz Hendrich døbt. 
Sr Peder Mouritzen Stiftskriver, Monsr Jon Lar- 
sen, Berette SI. Hr. Christopher Pedérsøns, Karen 
Hr. Mentz Blixis, Madm Ingeborg Scheen Fad. 
22 p. Tri. (16 Novbr.). Evje: Frue Leut. introd. 

1711. Nvtaarsdag (1 Jan.). Vegusdal: Ligpr. over Sorenskriver 

Lyth Ørums B: Mathias. 
„ Dom. oculi (8. Marts.). Hordnes ; Ligpr. over Sorenskriver 

Mathias Schrøders D: Elen Sophia. 

1712. 2. p. Eph. (24 Jan.). Iveland: Karen Hr. Mentz Blixis Fad. 
„ 4 Paasked. (30 Marts). Hordnes: Jørgen Bondin, Ane Ri- 

berg og Apelone i Farret Fad. 
„ 31 Juni. Hordnes: Ligpr. over Apelone Mortensdatter 

Sorenskriverens SI. Søren Nielssøns 
^ 13 Juli. Evje: Sophia Amalia Hauritz Fad. 
„ 21 Sept. Iveland: Ane Maria Hr. Mentz Pedersøns Fad. 
„ 8 Decbr. Evje: Corporal Anders Birch og Karen Hr. Mentz 

Blixis Fad. 

1713. F. Eph. (6 Jan.). Hordnes: Sorenskriverens Mathias Schrø- 

ders og Margrethe Sørensd: B: Ellen Sophia 90 

døbt. — Sorenskriveren paa Møglebostad Lyth 
Ørum, Monsr Jørgen Bondin, Mogens Blix, Mad: 
Gierthrud Ørums, Mad: Bruns og Mad: Berette 
Kirstine Schrøder Fad. 

1713. D. 2 p. H. 3 K. (15 Jan.). Evje: Skriverens Kiæreste i 

Farret introd. 

„ Kyndel. (2 Febr.). Vegusdal: Mad. Hr. Fredrik Munchis Fad. 

„ 14 Juni. Eyje: Ingeborg Rask, Hr. Peder Christopher- 
søns introd. 

r, D. 1 p. Tri. (18 Juni.). Evje: Fogden Sr Rejeisen, Sr Anders 

Riberg, Mons. Blix, Berette Hr. Peder Schyttis 
i Undal og FrueLeut. Giedske Kirstine Storch Fad. 

j, 10 p.Tri. (20 Aug.). Evje: Mad. Berette Kirstine Schrøder 

og Mad: Isabella Hr. Leut. Bruns Fad. 

^ 27 Aug. Eyje: Madame Brun og Mademois. Ane Ri- 
berg Fad. 

^ D. 13 p. Tri. (10 Sept.). Hordnes: Berette Kirstine Schrø- 
der Fad. 

„ D. St. Mich. (29 Sept.). Hordnes: Apellone Vendelboe, 

Mette Cathrine Schrøder og Ane Marie Vendel- 
boe Fad. 

„ D. 20 p. Tri. (29 Oct.). Hordnes : Fogden Rasmus Regelsen, 

Jørgen Nordmand, Mathias Schrøder, Lyth Ma- 
thiesen Ørum, Fridrich Christian Smidt, Frue 
Leut. Bruns, Ane Riberg og „Mette Cathrine 
Ane Margrethe" Fad. 

„ 20 Novbr. Hordnes: Birthe Kirstine Mette Cathrine 

Schrøder, Ane Margrethe Schrøder og Ane 
Riberg Fad.. 

1714. D. Bapt. Chr. (6. Januar.). Vegusdal: Sorenskriver Lyth 

Ørums B: Mathias døbt. — Hr Mentz Blix, 
Væver Jørgen Bondin, Karen Hr. Mentz Blixis, 
Mad: Leut. Bruns og Mad: Apolone Vendel- 
boe Fad. 
^ D. 2 p. Eph. (14 Jan.). Evje: Ligpr. over Jacob Philipsøn. 

Karen Hr. Mentzis Fad. 91 

1714. D. Judic. (18 Marts.). Vegusdal: Mad. Ørum introd. 

„ 30 Juni. Evje: Hr. Leutenant Peiter Brun og Isabella 

Larsdatters B: Jens døbt* — Hr. Peder Chri- 
stophersøn Sognepræst til Bygland, Monsr Ni- 
colai Christian Storch, Mad: Ingeborg Hr. Peders 
og Madam: Ane Riberg Fad. 
. ,, 6 Juli. Hordnes : Sr Jørgen Hansøn Bondin og Apelone 

Nielsdatter Vendelboe copulerede. 

'^ 10 Juli. Evje: Madam. Ane Riberg Fad. 

„ D. Up. Tri. (12Aug.). Hordnes: Frue Leut. Bruns introd. 

„ 18 Decbr. Evje: Ane Riberg Fad. 

D. 2. Nat. Ghr. (26 Decbr.). Hordnes: Monsr Jørgen 
Bondin og Apelone Vendelboes B: Marie Mar- 
grethe døbt. — Mathias Schrøder, Mad: Mar- 
grethe Schrøders, Karen Hr. Mentz Blixes, Fr. 
Leut. Bnihs og Ane Marie Vendelboe Fad. 

„ 5 Juledag (29 Decbr.). Vegusdal : Mad. Karen Hr. Mentzis Fad. 

1715. F. Eph. (6 Jan.). Iveland: Berette Kirstine Schrøder Fad. 
„ Kyndelmis. (2 Febr.). Evje: Ligpr. over Kirsten Hansdatter 

SI. Hr. Hans Mariagers Datter, som var Sogne- 
præst fordum til dette Præstegield.. — Mad. 
Leut, Bruns Fad. 

» 4 p. Eph. (3 Febr.). Hordnes: Mad. Bruns og Ane Marie 

Vendelboe Fad. 

„ D. Qvad. (10 Marts.). Hordnes: Ane Riberg og Mette 

Cathrine i Farret Fad. 

y, y, Iveland: Karen Hr. Mentz Blixis Fad. 

„ D. 4 p. Pascha. (19 Mai.). Hordnes: Anne Riberg, Anne 

Margrethe og Gunhild i Farret Fad. 

„ D. Pent. (9 Juni.). Hordnes: Mogens Blix. Fad. 

„ 7 p. Tri. (4 Aug.). Evje: Ane Riberg Fad. 

D. 19 p. Tri. (27 Oct.). Hordnes: Fogden Sr Rasmus 
Reielssøn, Skriver Sr Mathis Schrøder, Hans 
Michelss., Friderich Smit, Berette Kirstine Schrø- 
der og Mette Cathrine Schrøder Fad. 

„ D. Om. sanct. (1 Novbr.). Vegusdal: Mad. Ørum Fad. 92 

1715. D. 1 Adv, (1 Decbr.). Evje; Fru Leut. Bruns Fad. 
„ 3 Adv. (15 Decbr.) » : Ane Riberg Fad. 

„ 3 Juledag (27 Decbr.). Iveland: Karen Ur. Mentz Blixis Fad* 

1716. 2 p. Eph. (16. Jan.). Hordnes : Berette Kirstine Schrøder Fad. 
„ Purif . M. (2 Febr.). Hordnes : Mette Cathrine Schrøder og 

■ 

Ane Margrethe Schrøder Fad. 
„ D. 2. Pasch. (13 April.). Hordnes: Ane Margrethe Ven- 
delboe og Ane Riberg Fad. 
„ D. 9 p. TrL (9 Aug.). Hordnes : Mogens Blix, Berette Kir- 
stine Ane Margrethe i Farret Fad. 
D. 11 p. Tri. (23 Aug.). Evje: Ane Riberg Fad. 
15 p. Tri. (20 Sept.) „ : Mad. Bruns Fad. 

„ 25 Sept. Hordnes: Hr. Edvard Storch Sognepræst til 

Valle i Settersd. og Berette Kirstine Schrøder 
copulerede. 
D. 20p. Tri. (25 Oct.). Hordnes : Mette Cathrine Schrøder Fad. 
„ D. 23 p. Tri. (15 Novbr.). Evje: Mogens Blix og Ane Mar- 
grethe Schrøder Fad. 
^ 2 Juled. (26 Decbr.). Hordnes: Mons. Blix, Hr. Samuel 

Storch og Anne Margrethe, Siri i Farret Fad. 

1717. 5 Jan. Evje: Mogens Blix og Ane Riberg Fad. 
D. 2 p. Eph. (17 Jan.). Evje: Mad. Leut. Bruns Fad. 
D. Sexag. (31 Jan.). Hordnes: Monsieur Mpns Blix, Ma- 
dame Bnms og Madsel Anne Iiii)erg Fad. 

D. Lætare (7 Marts.). Iveland: Karen Hr^ Mentz Blixis Fad. 

Palmesønd. (21 Marts.). Evje: Mad. Bruns Fad. 

1 S. eft. Pintse (23 Mai.). Hordnes: blev Præste Enchen 
SI. Birgitte Tørresdatter begraven og holt Liig- 
prædichen ofver i Homæs Kirke. 

1 S. eft. Tri. (30 Mai.). Evje: Madame Bruns og Made- 
moiselle Anne Margrethe Fad. 

D. 4 p. Tri. (20 Juni.). Evje: Blef iegHr. Niels Tiurhobn 
indsat her i Efgie Kirche til at være Sogne 
Præst for Efgie Præstegield, hvilket blef for- 
rettet af Hr. Peder Christophersen Sogne-Præst 
til Biugland. n / » 93 

1718. D. 5 p. Tri (.27 Juni.). Evje: Visiterede Hans Høyærvær- 

dighed Hr: Biscop Bircherod her i Efgie Kirche. 
j, 18 Febr. Hordnes: Blef nedsat i Homæs Kirche et lidet 

Barn som døde i Farret nafnlig Niels Bondin 

Yj Aar gamelt. 
, 14 Mai. Eyje: Gorporal Anders Henrichsen og Ragnille 

Sivertsdatter trolovede. 
„ 20 Oct. Vegusdal: Sergeant Anders Henrichsens Barn 

prædiket over. 

1719. 25 Juni. Vegusdal: Sergeant Anders Henrichsen og Rag- 

nille Sivertsdatter copulerede. 

1720. 30 Decbr. Hordnes: Leutenant Brincks S: Christian døbt. 

1721. 13 Aug. , : Monsr Jørgen Normans S : Peter døbt. 
, 7 Novbr. „ : Sorenskriveren SrHagerups Søn døbt 
, 13 Novbr. „ : Sorenskriveren Hagerups Søn Jon 

Jørgen døbt. 
„ 26 Novbr. Vegusdal: Monsr Arent Kierrui og Anne Ca- 
thrine Ørum copulerede. 

1722. 22 Jan. Hordnes: Monsr Hagerups Søn Jon død. 

1723. 7 Marts. , • Jørgen Norman Forlover. 
12 Sept. Evje: Hr. Christen Frostis Søn Jens døbt. 
20 Oct. Hordnes: Leutenant Brinches Søn Johan Ma- 
thias døbt. 

, 29 Decbr. Hordnes: Ligpr. over Sorenskriver Hagerups 

Kiereste Abelone Nielsdatter Vendelboe som 
døde i Barselseng paa Hurverach i Aardals Sogn. 

1724. 3 Marts. Vegusdal: Ligpr. over si. Sorenskriver Ørum. 
„ 8 Marts. Evje: Ligpr. over SI. Prousten Hr. Niels Tiur^ 

hohn, som døde d: 24 Febr. om Morgenen 
mellem 6 og 7. 

.„■ 3 April. Hordnes: Begr. Sorenskriver Hagerups D. Abelone. 

„ 1 Juni. Hordnes : Monsr Jørgen Normands og Mad. Ane 

Marines B: Abelone Maria døbt. — Soren- 
skriveren Sigr Hagerup, Monsr Samuel Storch, 
higebor Hr. Christen Frostes og Madselle Anne 
Tiurholm Fad. 


94 

1724. F. Joh. (24 Juni.). Hordnes: Madam Anne Marine Nord- 

mands Fad. 

„ 7 Oct. Hordnes: Monsr Jørgen Nonnands lille D. Abelone 

Maria begravet. 

„ D. 2 Adv. (10 Decbr.). Evje: Christen Frostes og Ingebor 

Tiurhohns S: Niels Tiurhokn døbt. — Mæisr 
Jørgen Norman, Hr. Leut. Brinck, Monsr Ras- 
mus Wiby, Madam Tiurholm, Madam Schiøtte 
og Madelle Esther Dorothea Ørum Fad. 

„ D. 3 Adv. (17 Decbr.). Evje: Blev den ny Sogne-Præst 

velærværdige Hr. Herman Schiøtte af Prousten 
Welærv. Hr. Niels Pederss: installeret her i 
Hoved-Kirchen. 

1725. 1 Jan. Evje: Madelle Ane Tiurholm Fad. 

„ 9 Jan. „ : Madame Janiche Tiurholm Fad. 

„ Fest. Circ. (28 Jan.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem 

formedelst d. mgfoldige Snee, som laae den 
ganske Juul igiennem ; blev dog Studenter-præ- 
dichen om Nytaarsaften, som var en Søndag. 

„ D. 1 p. Tri. (3 Juni). Evje: Visiterede Hånds Høy-ærvær*- 

dighed Biscopen. 

„ D. 2 Adv. (9 Decbr.). Hordnes: Madam Normans Fad. 

1726. 24 Jan. Hordnes: Captain Golditz Fad. 

j, 26 Jan. Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem for den 

ofverflødige Sne-fald, hvorfor der icke heller 
kom nogen Skyds at hente mig. 

„ 7 Febr. Evje : Min Søn Amoldus de Fine døbt. — Mon-' 

sieur Hagerup, Monsr Jørgen Normand, Monsr 
Samuel Storch, Madam Hr. Peder Christopher- 
sens, Madam Hagerup og Madam Hr. Boens Fad. 

„ 14 Marts. Evje: Jomfru Philip og Catharina Storch Fad. 

„ Palmesønd. (14 April.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome 

frem for Førets Skyld. 

, D. 11(?) p. Tri. (1 Sept.). Evje: Min Hustru Maria Ca- 
tharina Schiøtte Fad. 

„ 28 Sept. Evje: Min Hustru Fad. 95 

1726. 18 Novbr. Hordnes: Leut. Brinch Fad. 

1727. 13 Jan. Vegusdal: Kunde ieg icke |:saasom jeg holdt Præ- 

dichen Dagen tilforn ved Ifveland:| self korne 
til Vegusdal; blef dog efter Paalysningen Stu- 
denter-Prædichen. 

„ 1 Sønd. i Faste (2 Marts.). Iveland: Publice absolveret 

Børre Tved for den store Forargelse, at han 
|:da hånd neste Gang tilforn var til Alters j| 
same Dag befandtis efter Prædichen at hafve 
druchet sig ofvermaade fuld og druchen. 

„ 24 April. Evje: min Datter Elisabeth Margrethe hjemme- 
døbt. — Jomfru Philip Fad. 

„ 25 April. Evje: Blef begrafven 2de mine Børn se: Een 

Søn Nom : Amoldus de Fine Schiøtte, som var 
1 Aar 9 Uger og 3 dager gamel og 1 Datter 
Nom: Elisabeth Margaretha 7 dager gamel. 

„ 4 Sept. Evje: Visiterede Prousten Hr. Niels Pedersen. 

„ D. 4 Adv. (21 Decbr.). Vegusdal: Madame Flygs introd. 

1728. Nytaarsdag (1 Jan.) „ : Kunde ieg icke kome 

frem formedelst den mangfoldige Snee, som da 
var falden. 

„ 27 Febr. Evje: Hånds Høy-ærværdighed Biscopen vi- 
siterede. 

„ D. 1 p. Pascha (4 April.). Vegusdal: Var det umuligt at 

kome frem for Meenførets Schyld. 

„ D. Exaudi (9 Mai.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem 

for Meenførets Skyld. 

„ 15 Juni. Hordnes: 'Min Hustrue Fad. 

D. 13 p. Tri. (22 Aug.). Hordnes: Jomfrue Philip Fad. 

„ 4 Sept. Evje: Catharina Storch Fad. 

„ 7 Sept. „ : Jomfrue Philip Fad. 

1729. D. InvoG. (6 Marts.). Vegusdal: Lieut. Flygs B: Rebecha 

Dorothea døbt. — Christian Jesper Ørum^ 
Mademoiss: Ester Dorothea Fad. 
„ Skjærtorsd. (14 April.). Iveland: Kunde ieg iche kome 

frem for lisemis Skyld. 96 

1729. 10 Juli. Evje: Catharina Storch Fad. 

^ 15 p. Tri. (25 Sept.). Iveiand: Leut. Brinches B: Mar- 

garethe døbt. — Min Hustrue Maria Catharina 
Schiøtte, Madam Norman og Jomfrue Philip Fad. 

, 14 Decbr. Hordnes: Min Hustrue Fad. 

, D. 4 Adv. (18 Decbr.). Vegusdal: Kunde ieg iche korne frem 

for Meenføre. 

1730. 25 Jan. Vegusdal: Min Hustru Fad. 

„ D. 2 p. Pasch. (23 April.). Iveiand: Var formedelst Meenføre 

mnuligt at fremkome. 
^ D. 4 p. Pasch. (7 Mai.). Vegusdal : Kunde ieg icke kome 

frem for Snee paa Heijen. 
, 5 Sept. Evje: Min lille Datter Catharina Osea døbt. — 

Madam Norman og Jomfrue Philip Fad. 

1731. 27 Jan. Evje: Døde min si. Datter Catharina Osea 

gamel 21 Uger og 1 Dag. 
^ F. Purific. M. (2. Febr.). Vegusdal: Monsr Mathias Ørum 

og min Hustru Fad. 
^ F. 3. Pentecost. (15 Mai.). Iveiand: Hr. Leut. Brinch Fad. 
^ 15 Juni. Iveiand: Leut. Brinches B: Abraham døbt. — 

Madam Hagerups og Madam Normans Fad. 
„ D. 10 p. Tri. (29 Juli). Iveiand: Leut. Brinches Kiereste 

introd. 
, 28 Novbr. Evje: Min Hustrue Fad. 

1732. 3 p. Eph. (24 Jan.). Vegusdal: Monsr Mathias Ørum og 

Mad. SI. Ørums Fad. 
^11 Febr. Evje : Sorenskrifver Reinholt Friderich Hagerups 

B: Magdalena døbt. — Monsr Erasmus Schaa- 

ning, Madam Neskilens, Madam Brinch, Made- 

moiselle Inger Catharina Normann Fad. 
j, D. 4. Pasch. (11 Mai.). Iveiand: Tørris (sic) Andersen og' 

Gierthrud Nielsdatter trolovede. 
^ F. Joh. Bapt. (24 Juni.). Iveiand: Tønnis (sic) Andersen 

og Gierthrud Nielsdatter copulerede. 
^ 9 Juli. Evje: Min Søn Hermann Hendrich døbt. Soren- 

skrifveren Reinholt Friderich Hagerup, Monsr 97 

Normann, Monsr Mathias Ørum, Madam Hage- 
nip og Mademoiselle Ester Dorothea Ørum Fad. 

1733. Taksigelsens Fest (13 Januar.). Iveland: Skulde hafv^e været 

Prædichen, i hvilken Henseende ieg og d. 11 
Jan. gav mig paa Rejsen fra Wegusdal til Ifve- 
land, men maatte vende tilbage igien formedelst 
det da paakommende Meenføre, eftersom det 
var umuligt at fremkome. 

^ 18 p. Tri. (4 Oct.) Evje: Hr. Lieutenant Brinehis B: 

Conrad døbt. — Mad. Ørums, Mad. Normanns, 
Mademoiselle Inger Catrine Normanns, Monsr 
Jørgen Normann og Monsr Johan Phillips Fad. 

„ 14 Oct. Evje: Prædiehet over Madme Schøttes, etat. 31 

aar 7 Dage. 
21. Novbr. Evje: Jomfi- Phillips Fad. ' 

1734. 19 Febr. „ : Jomfr Phillips Fad. 

„ D. Oeuli (28 Marts.). Vegusdal: Lieut. Flygs B: Søren 

Jensen døbt. — Sei^eant Geisler, Monsr Ma- 
thias Ørum og Madnie Ørums Fad. 

^ D. Miseric. (9 Mai.). Evje: Publ. absol. Oslau Olsdatter 

Vegusdal, som havde begaaet Leyermaal med 
Corporal Jens Frich. 

„ D. 13 p. Tri. (19 Sept.). Vegusdal: Corporal Jens Frichs 

og Oslou Vegusdals uægte B: Jørgen døbt. 

1735. F. novi Anni (1 Januar.). Vegusdal: Kunde jeg umulig 

kome frem formedelst Meenføre, hvilket for- 
aarsagedis af overflødig Snee og Vand. 

^ 11 Jan. Evje: Monsr Phillips Fad. 

„ 9 Marts. Hordnes: Madme Hanna Hagerup og Jomfr. 

Phillips Fad. 

^ F. Ascen. (19 Mai.). Evje: Visiterede Deris Høyærvær- 
dighed Biscopen Mag. Jacob Kærup. 

, 7 Sept. Evje : Monsr Phillips og Jomft* von Colditz Fad. 

„ 8 Sept. Hordnes: Frue von Colditz Fad. 
3 Oct. Evje: Jomfr. Phillips Fad. 

„ D. 4 Adv. (18 Decbr.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome 

7 98 

frem formedelst overflødig Snee. Thi møtte 
icke heller nogen Skyds. 
F. 1 Nat. (25 Decbr.). Evje: Jomfr. Phillips Fad. 
„ 28 Decbr. Hordnes: Monsr Peder Mentzen Blix og Anna 

Maria si. Hr. Mentz Pederss. Fad. 
1736. D. Sexag. (5 Febr.). Iveland: Lod ieg mig med Møye 

fremslæbe til Odderstøl, hvor Gunder og Hans 
Graasaas, som vare tilsagte til Skyds, møtte, 
berettende at det var umuligt at korne frem 
til Ivelands Kircke; thi nøddis ieg til at vende 
tilbage igien og blef saa ingen Prædichen den Dag, 

1736. D. Esto mihi (12 Febr.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome 

frem for Meenføre og Vandenes Farlighed. 

„ D. Rogate (6 Mai.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome frem 

for overflødig Snee paa Heyen. 

„ 6 Novbr. Evje: Blef Herman Schiøtte og Henr. Marga- 
retha Phillips copulerede i Herrens Nafn af 
Hr. Abell. 

„ D. 2 Adv. (9 Decbr.). Vegusdal: Sergiant Geisler Fad. 

1737. 3 April. Hordnes: Ligpr. over Jørgen Norman 50 A. gi. 
» D. lp. Pasch. (28 April.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome 

frem formedelst overflødig Snee paa Heyen. 
„ 23 Oct. Evje: Min Datter Maria Catharina døbt. — 

Cap. von Colditz, Hr. Abell, Madame Abell, 
Madam: SI. Normans, Jomfru Colditz, Made- 
moiselle Inger Catharina Normans Fad. 

1738. F. Purific. Mariæ (2 Febr.). Hordnes: Monsr Rasmus Schaa- 

ning og Madse Inger Catharina Norman Fad. 

„ 16 April. Evje: Hr. Abell og Sorenskriver Hagerup For- 
lovere. 

„ 2 Gct. Evje: Monsr Hans Pegman og Madme Henricha 

Margreta Schiøttis Fad. 

„ 5 Novbr. Hordnes: Monsr Rasmus Schaaning og Anna 

Marine Wendelboe copulerede. 

„ 1 Adv. (30 Novbr.) Hordnes: Kastet Jord paa Soren- 
skriveren Hagerups dødfødde Søn. n 
n 99 

1739. D. 1 p. Eph. (11 Jan.). Vegusdal: Var umuligt at korne 

frem formedelst overflødig Snee. 

„ 23 Jan. Evje: Madme Schiøttis Fad. 

„ D. Septuag. (25 Jan.). Iveland: Kom ieg med stor Besvær- 
lighed til Hodne, men deels for Isenis Farlighed^ 
deels for overflødig Snee maatte vende tilbage 
igien. 
28 Jan. Vegusdal: Madme Schiøttis Fad. 
D. Jubil. (19 April). Iveland: Var ieg komen til Odderstøl^ 
men kunde icke kome frem for den overflødige 
Snee, der laae mellem Odderstøl og Iveland. 

„ D. voc. jucd. (3 Mai.). Vegusdal: Kunde ieg icke kome 

frem for overflødig Snee paa Heyen. 

„ 18 Juni. Hordnes: Monsr Søren Ibsen Taur og MadsL 

Inger Cathrine Normann copulerede i Fahret. 

^ 7 Aug. Evje: Visiterede Deres Høyærværdighed Biskopen 

Mag. lacob Kærup i Efgie H. K. 

„ 31 Aug. Hordnes: Blev Sorenskriver Hagerups D : Martha 

Cathrine begravet i Hornes Kirke. 

„ 16 Novbr. Evje: Min Datter Ædel Jacobine døbt. — 

Monsr Phillips, Monsr Weyer, Monsr Arnoldus 
Montagnie, Madame Hagerup, Madame Schaa- 
ning, Mademoiselle Næskiile Fad. 

„ D. 2. Adv. (6 Decbr.). Vegusdal : Kunde ieg umulig kome 

frem deels for den overflødige Snee, deels for 
Vandenes store Farlighed af den langvarige Tøe. 

„ 12 Decbr. Evjé: Johan Phillips Forlover. 

1740. D. qvasimodo. (24 April). Vegusdal: Gapitain des armes 

Fredrik Flyg Fadder. 
„ 15 Juni. Hordnes: Ligpr. over Sorenskriveren SI. Rein- 

hold Frederic Hagerup 58 A. 9 M. 3 Ug. gi 
„ 19 Aug. Evje: Min Hustrue Henrica Margreta Schiøttes 

Fad. 
„ 21 Sept. Vegusdal- Min Hustrue Fad. 
„ b. 19 p. Tri (23 0ct.). Vegusdal: Kunde ieg umulig kome 

frem for Sne og lis. 

-> •> j ^ 100 

1740. 20 Decbr. Evjer Jtfade Schiøttes Fad. 

, 29 Decbr. « : Madme Schiøttes Fad. 

1741. F. Eph. (6 Jan.). Evje: Blef ieg Johan PhiUip indsat til 

Gapellan pro Persona for Efgie Præstegield af 
Provsten og Sogne Præsten samesteds Velædle 
og Welærværdige Hr. Herman Schiøtte. 
, 28 Juli. Hordnes: Ligpr. over SI. Seig. Rasmus Schaa- 

ning udi Fahret 35 Å. 1 M. 12 D. gi. 

1742. D. Sexag. (29 Jan.). Iveland: Var ganske 'umueligt at 

korne frem formedelst overflødigt Tøe og det 
deraf faldende Meenføre. 
F. Purif. Mariæ (2. Febr.). Vegusdal : Blef Prædiken for- 
sømt formedelst overflødig Tøe og det deraf 
paakomende Meenføre. 

y, D. Invoc. (12 Febr.). Iveland: Giort Ligprædiken over 

Præste Enken paa Odderstøl Madm Anna Maria 
SI. Hr. Mentz Pedersens, 71 Aar. 

y, 7 Juli. Hordnes: Abigael Dorothea Simonsdatter Møller 

fra Christiansand, der tiente udi Fahret, be- 
gravet. 

„ 12 p. Tri. (12 Aug.). Evje: Visiterede Biskop Kærup. 

1743. D. 3 p. Eph. (27 Jan.). Vegusdal: Jomfr Esther Dorothea 

Ørum Fad. 

1744. 13 Jan. Vegusdal: Capt. des armes Gunder Olsen Hof- 

land og Pigen Berthe Kiedelsdatter Lillevand 
trolovede. 

. D. Reminisc. (1 Marts.). Iveland: Frue Anna Margrethe 

Brinch og Jomfr. Inger Dorothea Zemikow Fad. 

„ 8 Juni. Hordnes: Monsr Peder Clausen Topdal Fad. 

„ 26 Juli. Evje: Mademois: Martha Marg. Norman Fad. 
D. 16 p. Tri. (20. Sept.). Vegusdal: hjemmedøbt Tallach 
Omundsen Tved østre Sundet og Kirsten Flygs 
uægte Barn Martha Maria. — Mad^e Gjerthrud 
si. Ørums, Jomfrr Esther Dorothea Ørum, Monsr 
Mathias Ørum og ieg Johan Phillips Fad. 

„ 26 Decbr. Evje: Jomfr Friderica Lovise Visløf Fad. 101 

1745. 20 Febr. Hordnes: Madme Hanna SI. Hagerups Fad. 

„ 9 Marts. Vegusdal: Jomfru Ester Dorothea Ørum Fad. 
„ D. Virid. (15 April.). Vegusdal: Var umulig at korne frem 

for Meenføre af Snee og Vand. 
„ 16 Decbr. Hordnes: Jomfr. Visløff Fad. 

1746. 11 Jan. „ : Madme Hagerup Fad. 

y, 11 Juli. Evje: Mit Herman Schiøttes og Henrica Mar- 

gretha Phillips B: Elisabeth Margrethe døbt af 
Hr. Phillips. Sorenskriver Wisløw, Monsr Ørs- 
løv, Madame Ørums, Jomfr. Esther Dort. Ørum 
og Friderica Lovisa Wisløw Fad. 

„ D. 17p. Tri. (2 0ct.). Vegusdal: Lieut. Fangøe og Madme 

Maren Vulfs B: Christopher Frideric døbt. — 
Sergeant Væber og Madme Ørum Fad. 

j, 3 Oct. Vegusdal: Monsr Mathias Ørum Fad. 

„ 20Novbr. Hordnes: Jomfr Friderica Lovise Wisløw Fad. 

1747. D. qvasimod. (9 April.). Vegusdal: Var umuligt at kome 

frem formedelst Meenføre af overflødig Snee 
og Vand. 
12 Juli. Evje: Madme Schiøtte Fad. 

„ 2 Novbr. Hordnes: Sorenskriver Visløfif, Monsr Vahr, 

Madme Hagerup, Appelone Hagerup og Jomft* 
Marthe Norman Fad. 

„ D. int. Nat. & Gire. (31 Decbr.). Vegusdal: Var umuligt 

at kome frem for overflødig Vand og Snee. 
1748.^i F. novi anni (1 Jan.). Vegusdal: Var ligeledes ingen Frem- 
komst. 

„ 9 Marts. Hordnes: Publ. absolv. Abraham Brinch for 

Lejermaal med Guro Olsd. Schogen. 

„ 23 Marts. Vegusdal: Jomfr. Ørum Fad. 

„ D. Palm. (7 April.) Vegusdal: Monsr Mathias Ørum og 

Jomfr. Ørum Fad. 

„ D. 2 p. Tri. (23 Juni.). Hordnes: Publ. absolv. Guro 

Olsdatter Schogen, som havde syndet mod det 
6te Bud med Abraham Brinch. 

^ D. 6 p. Tri. (21 Juli.). Vegusdal: Publ. absolv. Aasil 102 

Knudsdatter Røsseland, som havde syndet mod 
det siette Bud med Mathias Ørum. 

1748. D. 8 p. Tri. (4 Aug.). Hordnes: Abraham Brinch og 

Guro Olsdatter Schogens uægte B: Marte døbt. 
„ D. lOp. Tri. (18 Aug.). Vegusdal: Publ. absolv. Mathias 

Ørum, som havde syndet mod det siette Bud. 

1749. 3 Febr. Vegusdal: Jpmfr. Esther Dorothea Ørum og 

Jomfr. Sophia Amalia Isabella Ørum Fad. 

^ D. Judic. (23 Marts.). Vegusdal: Sérgeant Væber Fad. 

„ D. Rogat. (11 Mai.). „ : Var umuligt at kome 

frem enten Sommer eller Vinterveien for over- 
flødig Snee og Meenføre. 

1750. F. Circ. (1 Jan.). Vegusdal: Var umuligt at kome frem 

enten Somer eller Vinter Veyen formedelst 
Isene var ey stærke, saa at ingen Hest kunde 
kome paa Isene, og Somerveyen var umuligt 
formedelst den Overflødighed af Snee. 

j, D. 14 p. Tri. (30 Aug.). Vegusdal: Corporal Alv Alvsen Aas 

og Anne Aslagsdatter Tved trolovede. Giort 
Ligpr. over Ole Olsen Ødegaarden gi. 100 Aar. 
— Monsr Herman Schiøtte Fad. 
D. 18 p. Tri. (27 Sept.). Vegusdal: Corporal Alv Alvsøn 
Aas og Anne Aslaksdatter Tved copulerede. 

„ 30 Oct. Vegusdal: Jomfr. Elisabeth Knudt Norman Fad. 

„ 16 Decbr. „ : Jomfr. Elisabeth Knudt Norman Fad. 

r, D. 4 Adv. (20 Decbr.). Vegusdal: Var umuligt at kome frem 

formedelst den overflødige Mængde af Snee, hvor- 
om og indløb Underretning fra Kideli Lillevand. 

1751. ' 13 Jan. Vegusdal: Var det umuligt at kome frem paa 

nogen Slags Maade. 
r, 4 p. Eph. (31 Jan.). Iveland: Var det umuligt at kome 

frem, saa ieg Dagen tilforren af min Skyesmand 

blev advaret derom. 
„ D. F. Mariæ Purific. (2 Febr.). Vegusdal: Var det umuligt 

for mig at kome frem formedelst den Over- 

flødighed her var af Snee. 


103 

1751. 2 Febr. Vegusdal: Jomfr Elisabeth Normand Fad. 

„ D. Judic. (28 Marts.). Vegusdal. Var det umuligt at korne 

frem paa nogen Slags Maade. 
„ 29 Marts. Vegusdal: Var Faste Prædiken beramet men 

formedelst Meenføre blev den ikke fuldført. 
„ D. Palmarum (4 April.). Iveland: Var det umuligt for mig 

at korne frem paa nogen Slags Maade. 
^ 15 Mai. Vegusdal: Var Prædiken beramet, men for- 
medelst Meenføret blev den ikke fuldført. 
^ D. 5 p. Pasch. (16 Mai.). Vegusdal: Var heller ingen 

Fremkomst. 
^ D. 10 p. Tri. (15. Aug.). Iveland: Lars Drejers og Annes 

B: Martha døbt. 
F. St Mich. (29 Sept.). Evje: Blev jeg Niels Grøgaard i 

Herrens Nafn installeret til Capellan pro Pers: 

1752. 18 Febr. Iveland: Madme Grøgaard, Jomfru Martha Mar- 

grethe Larsen og Monsr Sveigaard Fad. 
„ F. Virid. (30 Marts.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalia 

Ørum Fad. 
^ D. cant. (30 April.). Iveland: Monsr Johan Væber, Monsr 

Svejgaard, Jomfru Martha Norman og Jomfr 

Uldricha Malling Fad. 
D. 21 p. Tri. (22 Oct.). Vegusdal: Monsr Mathias- Ørum 

og Jomfr. Sophia Amalia Ørum Fad. 
„ 22 Novbr. Evje : Hr. Lieutnant Stochman og Monsr Her- 
man H. Sehiøtte Forlovere. 
^ 9 Decbr. V^usdal: Monsr. Mathias Ørum og Torborg 

.Michelsd. Østerhuus trolovede. 
„ 28 Decbr. Evje: Asmund Gundersen Tved og Johanna 

Catharina Svendsdatter copulerede. 

1753. 2 Jan. Vegusdal: Monsr Mathias Ørum og Torborg Mi- 

chelsdatter Østerhuus copulerede. 
„ 13 Jan. Vegusdal: Var det ganske umulig at fremkome 

formedelst den overflødige Mængde af Sne, som 

var falden. 
, 4 Febr. Vegusdal: Jomfru Maria Catharina Sehiøtte Fad. 104 

1753. 18 Marts, Eyje: Hr. Lieutenant Stochmand og Studiosus 

Herman Henric Schiøtte Forlovere. 
„ Fest. 1 Pentecost. (10 Juni.). Iveiand: Corporal Tellef 

Frøysaae Fad. 
y, 12 Sept. Hordnes: Jomfr. Marte Normand og Monsr. 

Johan Wahr Fad. 
„ 16 Sept. Evjer Jomfr. Maria Catharina Schiøtte Fad. 
^ 7 Oct. „ : Jomfr. Edel Jacobine Schiøtte Fad. 

y, 11 „ „ : Jomfr. Maria Catrine Schiøtte Fad. 

„ 21 Novbr. j, : Jomfr. Karen Hagerup og Jomfr. Marthe 

Norman Fad. 
j, 22 Novbr. Evje: Jomfr. Edel Jacobine Schiøtte Fad. 

1754. D. 4 p. Epiph. (3 Febr.). Evje: Jomfr. Maria Cathrine 

Schiøtte Fad. 

„ D. Precat. publ. (10. Mai.). Vegusdal: Mathias og Torbor 

Ørums Barn Lydth Mathias døbt. Jomfr. 
Esther Dorothea Ørum, Jomfr. Sophia Amalia 
Ørum og Sergeant Gunder Tved Fad. Corporal 
Alf og Ane Aases Barn (uden Navn) døbt. 

„ D. 3 p. Tri. (30 Juni.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalia 

Ørum Fad. 

„ D. 19 p. Tri. (20 Oct.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalia 

Ørum Fad. 

y, 1 Decbr. Evje: Jomfru Maria Catharina Schiøtte og Eli- 
sabeth Knut Normand Fad. 

»3 y, Evje: Jomfru Marie Catharina Schiøtte Fad. 

„ 8 „ „ : Jomfru Marie Catharine Schiøtte Fad. 

„ F. 3 Navitat. (27 Decbr.). Iveiand: Sergeant Thommes 

From Forlover. 

y, 28 Decbr. Hordnes : Sr. Johan Sommer Wahr og Jomfr. 

Martha Margrethe Norman cop. i Huset efter 
kgl. Bevilg. Sorenskriver Poul Wisløv og Pro- 
curator Andreas Wahr Forlovere. 

1755. 15 Juni, Eyje: Jomfru Edel Jacobine Schiøtte Fad. 

„ 12 Sept. „ : Hr. Lieut. Brochmann og min Datter 105 

Maria Catharina Schiøtte cop. af Hans Høy- 
ærværdighed Hr. Paludan. 

1755. 19 Sept. Evje: Leut. Christian von Brinck og Appellone 

Hagerup cop. 

„ 30 Sept. Hordnes: Monsr. Johan Wahr og Martha Mar- 
garethas B. Anne Marine døbt. Hr. Lieut. Stoch- 
mann, Lieut. Brinck, Sorenskriver Wisløf, Fru 
Stochmans, MadmeSchaaning og Jomfr. Hagerup 
Fad. 

„ 10 Oct. Evje: Ligpr. over Jomfr. Wilhelmina Sophia 

Phillips gamel 45 Aar mindre 3 Uger. 

„ 8 Novbr. Hordnes: Lieut. Johan Stochman og Monsr. 

Johan Wahr Forlovere. 

„ F. 1 Nat. (25 Decbr.). Evje: Jomfr. Edel Jacobine Schiøtte 

Fad. 

1756. 11 Jan. Evje: Frue Stochmans Fad. 

y, 13 Jan. Vegusdal: Var det ganske umueligt at fremkome 

formedelst den overflødige Mængde af Snee, som 
var falden. 

^ F. 2 Pasch. (19 April.). Vegusdal: Jomfr. Sophia Amalie 

Ørum Fad. 

„ D. 5p. Tri. (18 Juli.). Vegusdal: Mathias og Torbor Ørums 

B. Rasmus døbt. Jomfr. Esther Dorothea 
Ørum Fad. 

„ 20 Decbr. Hordnes: Monsr Johan Wahr og Marthe Mar- 
grethes B. Hans Jørgen døbt. Hr. Capt. Stoch- 
man, Monsr. Mathias Brinch, Monsr Lars Rosen- 
berg, Madnie Schiøtte, Madme Hagerup og Jomfr. 
Elisabeth Norman Faddere. 

„ F. 1 Nat. (25 Decbr.). Evje: Frue Marie Stochman Fad. 

1757. 6 Febr. Evje: Frue Stochmans Fad. 

„ D. Sept. (7 Februar). Vegusdal: Kunde da ikke komme 

frem, men maatte vende tilbage igien ved Biør- 
Vandet formedelst den (overflødige Mængde af 
Snee* og Vand. 

„ Dom. Invocavit (28 Febr.). Iveland: Kunde da ikke kome 106 

frem, men maatte v^nde tilbage igien formedelst 
den Mængde af Sne og Vand og Iseme, som 
vare Land-løse. 

1757. 4 April. Evje: Blev giort Ligpr. over Velædle og Høy- 

lærde Hr. Herman Schiøtte Proust over Raa- 

bøydelaugets Proustie og Sogne-Præst til Efgie 

Præstekald af Velædle og Velærværdige Hr 

Jørgen Abell. 

„ 13 Decbr. Hordnes: Monsr Johan Mathias Brinch og 

Jomfr. Karen Margrethe Hagerup cop. i Hilset 
efter kgl. Bevilg. Lieut. Christian v. Brinch og 
Sorenskriver Poul Wisløv Forlovere. 

1758. D. Reminisc. (19 Febr.). Vegusdal: Sold(at) Børre „Olsen" 

Dosvatten og Mademoiselle Sophia Amalia Ørum 
trolovede. 

„ F. 3 Pasch. (28 Marts.). Vegusdal: Sophia Ørum intro- 
duceret. 

„ D. cantate (23 April.). Vegusdal: Borru „Aasufsen" Dos- 
vand og Sophia Amalia Ørum cop. 

, F. 2 Pent. (15 Mai.). Iveland: Sergant Thommes From 

Forlover. 

„ D. 5 p. Tri. (25 Juni.). Evje: Antog ieg selv det mig 

allernaadigst forundte Efgie Præstekald, som 
fra 26 Martii paa mine Vægne var forrettet af 
Velærværdige Hr. Niels Grøgaard 1758. 

E. A. Bruun. 

„ D. 14 p. Tri. (27 Aug.). Hordnes: Monsr Johan Wahr og 

Marthe Margrethe Fårets B. Andreas Nicolai 
døbt. Sorenskriver Poul Wisløflf, Monsr Hans 
Abel, Madnie Erich Ancher Bruuns, Madme 
Hagerup og Jomfr. Schiøtte Faddere. 

„ 14 Sept. Iveland: Hans Abel Fad. 

„ 24 Novbr. Hordnes: Jordpaakast; Sorenskriver Paul 

Wisleuw. 

„ D. 2 Adv. (10 Decbr.). Vegusdal: Mathias Ørums B. 

Christian døbt. Capt. Stochmands Frue Fad. 107 

1759. 17 Marts. Hordnes: Jordpaakast: SI. Mad. Ane Hagerup. 
„ 24 Juli. Evje: Hr. Auditeur Odderbech Fad. 
^ 18 Aug. y, : Mad: Ancher Fad. 
7 Oct. , : Jomfr. Phaiip Fad. 

D. 20 p. Tri. (28 Oct.). Hordnes: Monsieur Mathias 
Brinch og Kari Kleps B. Reinholt Frederich 
døbt. Hr. Lieut. Christian Brinch, Monsr Hans 
Abel, Fru Stockmands, Madame Bruns Fad. 
„ 30 Oct. Hordnes: Monsr Wahrs B. Maren Marine døbt 

Raadmand Ole Mørch, Capt. Abel, Sr Christian 
Balle, Monsr Schiolborg, Jomfr. Elisebeth Nor- 
mand og Mad. Ancher Bruun Fad. 
„ 23 p. Tri. (18 Novbr.). Hordnes: Mad. Marte Vahrs introd. 

1761. D. Invoc. (8 Februar.). Hordnes: Lieut. Hals og Kiærestes 

B. Elisabeth Margrethe døbt. Johan Wahr, Lars 
Rosenberg, Martha Margrethe og Elisabeth Knut 
Faret og Hr. Ancher Faddere. 

„ 12 Febr. Vegusdal: Børu og Sophia Amalias B. Chri- 
stian Jesper døbt. Esther Dorothea Ørum Fad. 

j, D. Lætare (1 Marts.). Vegusdal: Sophia Amalie introd. 

n n n » • Madame Ørum død. 

' y, Cæna Dom. (19 Marts). Hordnes: Fru Hals introd. 

^ 21 Aug. Hordnes: Johan Vahr og Marthe Margrethe 

Fårets B. Søren Nicolay døbt. Lars Rosenberg, 
Michael Schrøder, Frue Hals og Søster Jomfr. 
Ingeborg Feif. Faddere. 

„ 2^Sept. Hordnes: Jordpkast: Monsr Vahrs B. Søren. 

1762. D. Sept. (7 Febr.). Vegusdal: Jomfr. Esther Ørum Fad. 
„ D. 23p.Tri. (14 Novbr.). Hordnes: Monsr Vahrs B. Anne 

Malene døbt. Lieut. Hals, Hr. Erich Ancher 
Bruun, Madnie Scønning og Madame Ancher 
Bruun Faddere. 
„ D. 3 Adv. (12 Decbr.). Hordnes: Lieut. Halses B. Hanna 

Ghristiana døbt. Monsr Rosenberg, Monsr Vahr, 
Madame Ancher Bruun, Madselle Anne Holter 
Faddere. 108 

1763. 13 Jan. Iveland: Var Gudstieneste beramet ved Iveland, 

men formedelst SI. Provst Abels Død og af 
mig forrette Tieneste og Ligprædiken over ham 
blev Ivelands almue betimelig ved Expresse 
givet tilkiende at ingen Kirke-tieneste kunde 
faaes før Dom. 3 p. Epiph. 
„ D. 1 1 p. Tri. (1 4 Aug.). Iveland : Formedelst Provst Huuses 

Visitation ved Evie Dom. 15 p. Trinit. blev Ive^ 
lands Kirketieneste udsat. 

1764. Fest. Circ. Ghr. (1 Jan.). Vegusdal: Blev ingen Tjeneste 

formedelst Uføre da Præsten med 7 Mand og 
Hæsters Hielp ei kom længer for Sneens Mængde 
end i Langrak Leien. 

„ Fest o d: 13 Januarij. Iveland: Blev atter beramede Guds- 
tjeneste ophævet formedelst mig tilsendte Brev 
fra Ivelands Ahnue af Tellef Iveland skrevet 
dat. 10 Januarij og mig mødt 1 Mil fra mit 
Hiem, tilkiendegav Umuligheden at kunde kome 
frem, siden Sneen laae Hæstene til Ryggen. 

„ FestoPurific. Maria (2Febr.). Iveland: og næst følgende 

Søndag var atter Gudstieneste berameb ved 
Ivelands Kirke, og da blev jeg hindret formedelst 
min Svaghed efter min Rejse Søndagen til før- 
end til Annexet Vegusdal, da Snee og Vand 
rækede paa Vandene til Beltet og saaledes blev 
fremslebet i 2<ie Dage til Kirken og 2de fra, der 
efter holde ved Sengen i 12 Dage. 

„ Dom. Judica (8 April.). Iveland: Lieutenant og Fru Halses 

B. Christen Kiøbmand døbt. 

„ D. 9 p. Tri. (19 Aug.). Hordnes: Madame Vahr Fad. 

1765. 23 Marts. Vegusdal: Var Gudstieneste beramet ligesom 

og Søndagen derefter Dom. Lætare, da Sogne- 
Præsten var i Veien med 10 Mand og Bæster, 
men maatte for Snee og Uveir vende om. 
1767. Skiærtorsd. (16 April). Vegusdal: Var lyst Prædiken, men 109 

formedelst Sne og Vands Mangfoldighed var 
umuelig at korne frem. 
1770. D. Palm. (8 April). Vegusdal: Blev ey Prædiken saasom 

Sogne Præsten maatte vende tilbage formedelst 
den store Mængde Snee samt stærke Fog. 

1772. D. 3 p. Epiph. (26 elanuar.). Vegusdal: Formedelst stærk 

Snee-Fog og Sneens Mængde skedde Messefald, 
hvor for Gudstienesten igien blev berammet 
den femte Febr. 

1773. D. Ima p. Pascat. (11 April). Vegusdal: Formedelst Van- 

føre Messefald. 

1774. D. 3 Adv. (11 Decbr.). Vegusdal: Blev Messe-Fald for- 

medelst Sneens Mængde og U-føre. 

1775. D. 20 p. Tri. (29 Oct.) Vegusdal: Elisabeth Jaeobsdr. 

Hals og Maren Johdr Wahr confirmerede. 
„ D. 4 Adv. (24 Decbr.). Vegusdal: Hr. Nils Huss og Jomfr. 

Andrea Maria Bruun lyst til Ægteskab 2den Gang. 

1776. D. Miseric. (21 April). Vegusdal: Messefald formedelst den 

indfaldende stærke Tøe, Isenes Vanskelighed 
og den alt for store Snee. 
„ D. 9p. Tri. (4 Aug.). Vegusdal: Børru „Ols:" og Kari Ma- 

thiasd. Ørum trol. p. Nygaard. 
D. 17 p. Tri. (29 Sept.). Vegusdal: Børu „Gundersen** 
og Pigen Karen Mathiasd. Ørum lyst 1 Gang. 

1777. D. Miseric. (13 April). Vegusdal: Børu Nygaards B. Kari 

døbt. Christian Ørum Fad. 

1778. 3 p. Eph. (25 Jan.). Vegusdal: Blev ingen Prædiken ved 

Wegusdal formedelst den store Snee, som giorde 
Veien ufremkomelig. 

„ D. Virid. &D. Passion. Xsti. (16 April.). Vegusdal: Messefald 

ved Wegusdal formedelst Meenføre, der for- 
aarsagedes af den stærke Tøe og megen Snee. 

„ D. 2 Adv. (6 Decb.). Vegusdal: Messefald formedelst ind- 
faldende store Snee og Vand, som giorde Veiene 
ufremkomelige. 

1779. D. Misc. (18 April.). Vegusdal: Blev ingen Prædiken, da 110 

Provsten var i Omblie for at forrette Skifte 
efter Hr. Grøn og installere Hr. Abel, og Ga- 
pellanen var tillige som Assessor ved Skiftet. 
1779. D. 21p. Tri. (24 Oct.). Vegusdal: Christen Hals og Anne 

Malene Wahr confirmerede. 
D. 25 p. Tri. (21 Novbr.). Vegusdal: Ole Gundersen Sude- 
stad og Eleonora Rosenvold lyst 3 Gang. 

[Fortsættes.] Personalier om Mandrup Due og hans Sen Christoffer Due. 

Ved O. F. Bricka. _L/e to Ligprædikens-Biografier, som her meddeles, ere tagne af et 
Samlingsbind i det store kongl. Bibliothek, Kallske Saml. 4® Nr. 521, 
der indeholder en Del saadanne, men kun selve Biografierne, ikke de 
tilhørende Prædikener. Forfatteren til de to (thi det er vel samme 
Mand, der har skrevet dem begge) nævnes ikke; kun saa meget kan 
ses, at han har været Præst i Kjøbenhavn. 

Mandrup Dues Biografi indeholder, som det vil ses af Noterne, 
ikke faa Fejl, flere vist, end man i Regelen træffer i den Art Arbejder. 
At den forbigaar væsentlige Ting, er derimod ikke noget Særkjende 
for den. Her skal blot henpeges paa, at Mandrup Due, der ejede de 
fire jydske Gaarde Halkjær, Hegnet, Krastrup og Sønderskov^), nød 
en saa betydehg Anseelse blandt sine Standsfæller , at Stillingen som 
Landkommissær betroedes ham i Slutningen af Christian IV's Regering ^), 
og at han gjentagne Gange, 1648 og 1651, var paa Valg til Rigs- 
raadet uden imidlertid at opnaa Sæde der^). 

Ved Stykket om Christoffer Due er der den Besynderlighed, at *) Om Størrelsen af hans Jordegods se Danske Mag. 5. R. I. 176, 188. 

') Hubertz, Aktstykker vedk. Aarhus II. 118. Holberg, Dannemarks Riges 
Hist., 2. Edit., III. 130. Rothe, Brave danske Mænds og Qvinders Efter- 
mæle II. 597. 

3) Aktstykker, udg. af Fyens lit. Selsk. II. 98 ff. Danske Mag. 3. R. IV. 120, 
123. — Om hans Deltagelse i Stændermødeme 1645 og 1654 se Slange^ 
Christian IV's Hist. S. 1353 og Holberg, anf. Skr. IH. 177. — Han var 
1648 med at oprette Broby Geværfabrik i Fyn (Vedel Simonsen, Rugaards 
Hist. II. 1. 121). 111 

Faderen betegnes som afdød, uagtet han utvivlsomt maa have over- 
levet Sønnen i næsten et Aar. Dette maa sikkert komme deraf, at 
Ligprædikenen over Sønnen er bleven holdt efter Faderens Død, en 
Udsættelse, hvortil Forklaringen maa søges i de forvirrede Krigsforhold, 
og hvortil der ikke savnes Sidestykker i). 

De to her meddelte Biografier afskrev jeg i sin Tid, for at de kunde 
optages i „Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundr ede" ; men 
nu efter saa mange Aars Forløb og efter mislykkede Forsøg paa atter 
at bringe dette Foretagende i Gang kan det næppe nytte at fastholde 
Illusionen om dets mulige Fortsættelse. Skulde andre senere under 
gunstigere Forhold tage Planen op paa ny, vil der desuden være saa 
meget Materiale for mange Bind, at nærværende Udgivelse ikke vil 
hindre denne Gjenoptagelse. — I alt væsentligt er her fulgt samme 
Principer som i „Den danske Adel*; kun er Haandskriftets Brug af 
store og smaa Bogstaver ikke bevaret her, ligesom der formentlig og- 
saa har været Grund til her at give enkelte oplysende Anmærkninger. Mandrup Due. 

Belangende da denne erlige och welb: Mandz, nu sallige 
hoss Gud Manderup Dues til Halkier, kongl: Mayttz Befallings 
Mand paa Ørum Slott^), hans adelige Herkombst, christelige 
Liflfss och Leflfnetz Fremdrageisse och endeligen sidste och sal- 
lige Aflfschening fra denne elendige Werden, da er hånd fød paa 
Oxholm Aar effter Christj Fødssel 159.6 den 13 Junij aflf eflfter- 
schreflfne erlige och welb: Forældre. 

Hanss Fader war erlig och welb: Mand Jørgen Due til Ox- *) Her et Far saadanne. Af dem, der faldt i Oktbr. 1657 i Frederiksodde, 
begravedes Jørgen Rosenkrands 30. Juni 1658, Marsken Anders Bille end- 
ogsaa først i Novbr. 1660; i Oktbr. 1660 jordedes to unge Sehesteder, 
som vare døde halvandet Aar tidligere; da Lavrits Ulfeldts Lig i Januar 
1661 stededes til Jorden, havde det staaet ubegravet paa andet Aar (Ud- 
drag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger S. 8, 62 f., 65 f.). I Marts 1661 
hedder det om Jomfru Ingeborg Friis til Margaard, at det 14. Juni bliver 
to Aar siden hendes Død, „og ingen udi ringeste Maade haver ladet sig 
bekvemme hendes salig Lig til sit Hvilested at ville forhjælpe'* (K. Hansen, 
Danske Ridderborge (II), 1876, S. 117). Ogsaa i roligere Tider kunde 
sligt. hænde, thi Jørgen Svave, som var^ død i Septbr. 1612 eller noget 
forinden, stod endnu i Januar 1614 ubegravet, da hans Kreditor Sigvard 
Grubbe havde „forbudt" ham Jorden (Vedel Simonsen, Rugaards Hist. II. 
1. 8f. Secher, Kongens rettertings domme 1605—14 S. 538 fP.). 

*) Senere Tilføjelse: „og Landcomissarius i Jylland*. 112 

holm^). Hanss Moder war erlig och welb: Frue, Frue Lehne 
Juel til Brodschov. Hanss Farfader war erlig och welb: Mand 
Bernt Due til Etz^). Hanss Farmoder war erlig och welb: Frue 
Helvig Wrangel. Hanss Farfaders Fader war erlig och welb: 
Mand Hendrich Due til Fenov. Hanss Farfaders Moder var 
erlig och welb: Frue, Frue Elissabeth von Ørtzen. Hanss Far- 
moders Fader war erlig och welb: Mand Hendrich Wrangel til 
Stouflfenburg. Hanss Farmoders Moder war erlig och welb: Frue, 
Frue Kirstine von Anrep®). 

Hanss Morfader war erlig och welb: Mand Christoffer Juel 
til Estrup. Hanss Mormoder war erlig och welb: Frue, Frue 
Kirsten Kaass. Hanss Morfaders Fader war erlig och welb: Mand 
Hendrich Juel til Estrup. Hanss Morfaders Moder war erlig och 
welb: Frue, Frue Maren Lunge til WUerupgaard*). Hanss Mor- 
moders Fader war erlig och welb: Mand Hertvig Kaass til Suen- 
strup. Hanss Mormoders Moder war erlig och welb: Frue, Frue 
Kirsten Wlfeldt^). 

Dette er denne sallige Mandz adelige och berømmelige Op- 
rindelsse och Herkombst, och efftersom det er alle och en huer 
witterlig, at hånd er fød och kommen aff god, gammel och gieff 
Adelstamme, baade paa fæderne och møderne, saauel i Tysch- 
land som her i Danmarch, saa giøris iche fornøden medt Witløff- 
tighed widre her paa dette Sted at opregne. 

Der nu denne sallige Mandz welbiurdige Forældre med denne 
deris vnge Søn aff Gud allermectigste vare bleffiie welssignede, 
haffue de strax som christelige Forældre ladet samme deris vnge 
adelige Søn wed den hellige Daab indplante udi den aandelige 
Wingaard och saaledis indlemme udi Christj Meenighed och 
afftoe och rensse aff dend Arffuessynd, hannem var medfød. 
Siden haffue de med ald faderlig och moderlig Omsorg som ^) Senere Tilføjelse: ^t 1610^ (Jvfr. nedenfor.) 

') Aitz, Gods i Lifland. 

') I Haandskriflet staar „Aurip*. For Rigtigheden af de ældre Led i Stam- 

» 

tavlen tør ikke indestaas. 
*) GhristofiFer Juels Forældre vare ikke de ovenanførte, men Thomas Juel til 

Astrup og Lene Rosenkrands. 
^) Kirsten Kaas var en Datter af Mogens Kaas til Ørndrup og Mette Friis. 113 

christelige Forældre ladet hannem opdrage udj Gudz sande Frycht 
och med største Omhyggelighed ladet hannem vndervisse udi 
sin Bømelærdomb och Gudz hellige Kundschab och alt andet, 
som kunde giffue Naade hoss Gud och Behagelighed hoss Meni- 
schen. Och effter at hans Tid och Alder det vdkreflfuede, haflfue 
de hiemme hoss sig selfif holt privatos præceptores til hannem 
til at optuchte och oplære hannem udi boglige Konster och alt 
det, som en vng Adelss Persohn vel eignet och anstod. 

Anno 1610 kailede Gud hans sl:ge Fader udi den Krig, 
som den Tid var imellom Dannemarch och Sverige). Samme 
Aar befant hans kiere Moder raadeligt hannem paa fremmede 
Steder at forschiche, paa det hånd sig widre udi alle adelige 
Dyder kunde qualificere. Til den Ende bleff hannem forordnet 
til en Hofifmester paa samme hans Reysse den hæderlige och , 
høylærde Mandt Docter Michel Madtzen^), siden Medicus i Kol- 
ding, och eflfter at hånd haflfde taget Aflfschening fra sin kiere 
Moder, tog hånd sin Reysse først paa Holland, huor hånd til 
Amsterdamb ankomb til Schibs, reyste saa der fra tilLeyden^), 
och forbleff der et Aars Tid, och imidlertid lagde Vind paa sine 
Studeringer och i Synderlighed paa sine adelige Exercitier, til 
huilche hånd altid haflfde største Inclination, saa at band udi alt 
det, som en Adelss Mand vel eigner och anstaar, haflfde iche ringe 
Perfection. Och eflfter at hånd nu haflfde opholdet sig her i 
Holland paa halflfandet Aars Tid och imidlertid omreyst alle Pro- 
vincieme och der besseet de mange fornemme Festninger, Stæ- 
der och Byer, som der ere alle Wegne, haflfuer hånd Anno 1612 
taget sin Reysse der fra ind i Tyschland, och reyste saa gandsche ^) Krigen begyndte som bekjendt først 1611, og Jørgen Dues Død maa vel 
altsaa henføres til dette Aar, jvfr. Danske Atlas V. 72. 

') Det er en Fejl for: Mikkel Christensen (s. Ingerslev, Danmarks Læger og 
Lægevæsen I. 377. Personalhist. Tidsskr. 2. R. II. 293 f.). Jvfr. Peder 
Hegelunds Notits i hans utrykte Almanakc^tegnelser imdér 6. Febr. 1612: 
„Mandrop Duwe kom hid [til Ribe] met hans Scholemester Michel Chri- 
stenssøn". Vi se tillige heraf, at Udenlandsrejsen først begyndte 1612. 

*) Studieopholdet i Leiden er henført til en urigtig Tid ; det falder under den 
anden Udenlandsrejse, thi i Novbr. 1615 blev Mikkel Christensen imma- 
trikuleret ved Universitetet i Leiden og i Novbr. 1616 blere baade han 
og Mandrup Due immatrikulerede der (Personalhist. Tidsskr. II. 112). 

8 114 

op ad Rinstrømmen til Strassburg, och paa Weyen bessaa hånd 
Wessel, Dusseldorflf, Kø.ln, Maintz, Franckfurt, Speyer och Wormbss 
och andre fornemme Stæder, som der vare at bessee. Til Strass- 
burg opholdte hånd sig nogle Maaneder, och tog siden sin Reysse 
der fra ind i Wirtenberger Land tU Tubigon ^), huor hånd nogen 
Tid forbleflf, efftersom dette Sted paa de Tider var saa meget 
berømmeligt, baade fordj studia liberalia saauelsom andre ade- 
lige Exercitier der i Synderlighed florerede, och laa hånd der 
udi den witberømte lærde Mandz Doctoris Lansij Huss. Och 
efftersom hånd haffde stor Begierlighed til at bessee Tyschland, 
reyste hånd ind til Wien i Østerige, och der bessaa Keyserens 
Hoff, siden reyste hånd gandsche Vngaren igiennom, och der 
bessaa alle fornemme Stæder och Byer. Och .effter at hånd nu 
saaledis paa 2 Aars Tid haffde forssøgt sig i Tydschland, begaff 
hånd sig Anno 1614 effter sin kiere Moders Begiermg hiem til 
sit Fædemeland, huor hånd dog iche forbleff lengere end 2 Maa- 
neder. Men efftersom hånd haffde stor Willie och Begierlighed 
til sig videre vden Landtz at forssøge och perfectioneme [sic], be- 
gynte hånd strax at continuere sin forrige Reysse, och begaff 
sig saa ind i Engeland, opholt sig der noget til Oxfort, och 
effter at hånd til Londen haffde besseet den berømte Kong Jacobs 
Hoff och ellers lagt Vind paa det engelsche Spraag, haffuer hånd, 
der hånd haffde weret i Engeland p^ia halffandet Aars Tid, taget 
sin Reysse ind adt Franchrige, huor hånd først opholte sig til 
Saumeurs paa 9 Maaneders Tid, och der lagde sine fundamenta 
udj det franssøsche Spraag. Reiste siden til Paris, der widre 
at continuere och forbedre det, som hånd udj sinne Exercitier 
paa andre Stæder haffde lært, huilchet hånd och med stor Dex- 
teritet efflerkom, och efller at hånd haffde besseet det kongelige 
Hoff her til Paris och bessøgt mange fornemme Stæder i Franch- 
rige, som er Angiers, Tours, Blois, Orleans, Bourges och Lyon, 
och paa sonime Stæder sig nogen Tid opholt och siden igiemiem 
reyst Lanquedocq och Provence och andre fornemme Provincier ^) Han immatrikiileredes ved Universitetet i Tubingen 19. April 1613 (Per- 
sonalhist. Tidsskr. V. 313). 115 

och Byer och med største Flid besseet alt det, som kunde were 
werdigt at bessee, och sig her i Franchrige paa 2V2 Aars Tid 
opholdet, begaflfhand sig atter Ao 1618 effter hans kiere Moders 
Begiering hiem igien til sit Fædemeland, effter at hånd paa 8 
Aarss Tid sig i Holland, Tydschland, Engeland och Franchrige 
haflfde forssøgt. Der hånd nu var kommen hiemb til sin kiere 
Moder, foraarssagede hånd hoss hende allerstørste Glæde, effter- 
som hånd haffde lagt sin Tid saa uel an paa fremmede Stæder,, 
och var hendiss eeniste Søn, udi huilchen hun sig ald ære och 
glæde kunde forvente, och effter at hånd haffde veret hoss hende 
4 Maaneders Tid, sagde hånd tieniste udj hans kongl: Mayi-tz,. 
høylofflig Ihukommelsse, Kong Christian den 4dis Hoff for en 
HofQuncker^), huor hånd med Opwartning och andet, som hans 
Stand wdkreffaede, altid lod sig finde redebon och willig, saa 
at hånd der for haffde hanss kongl: Mayttz Yndest och Naade,. 
och effter 5 Aars Tieniste aff høystbemelte hans kongl: Mattz. 
bleff betroit til at vere Oberschenck, huilcken Bestilling hånd 
paa 2 Aars Tid med Berømmelsse forrestod. 

Och imidlertid hånd saaledis var udj kongelige Maytt Tie-^ 
niste, bleff hånd Ao 1623 tilssindtz effter Gudz Indschydelsse 
och gode Wenners Tihraadelsse at tiltale erlig och welb: Mand 
Her Albredt Skiel til Fussingø, Danmarchis Riges Admiral, Raad 
och Befallings Mand paa Ribberhiiss, saauelsom ochsaa erlig och 
welb: Frue, Frue Berthe Fris om deris kiere Datter, erlig och 
welb: Jomfrue Anne Skiel, som och anden Julie Dag vdj samme 
Aar bleff hannem tilssagtv och vare de Festefolck tiissammen udj 
6 samfelde Aar. Imidlertid lod hånd sig ideligen bruge udi sin 
Herris Tieniste, baade udi den keysserlige Krig, huor hånd reed 
vnder Hofflfanen, saauelsom alle andre Occasioner, huor hånd 
altid beteede sig saaledis, som det en Adelssmand vel eigner 
och anstaar. 

Anno 1629 tog hånd sin Affschening fra Hoffue, och bleff 
hånd aff hans kongl: Ma:, høylofflig Ihukommelsse, for sin lange ^) Ansattes som saadan 4. Marts 1621 (Grundtvig, Meddelelser fra Rente^ 
kanunerarehivet, 1872, S. 146). 

8* 116 

och troe Tieniste naadigst forleent med Aastrup Lehn^) udi 
AVendssyssel, och samme Aar den 6 7bris giorde erlig och welb: 
Mand Hr: Albret Skiel til Fussingø, Ridder, Damnarchis Riges 
Raad och Admiral och Befallings Mand paa Ribberhus, hans 
Brøllup 2) med sin kiere Datter, erlig och welb: Jomfrue Anne 
Skiel, udi Odensse, huor eflfter de haflfue leflfuet tiissammen et 
meget christeligt och ønscheligt Egteschab medt kerlig Omgen- 
gelsse udj 31 Aar och 15 Dage, huor for denne Schilssmiss for- 
aarsageren [sic] hoss hanss høybedrøfifuede eflfterlate Frue aller- 
største Sorig och Bedrøflfuelsse. Dend allerhøyeste Gud, som er ald 
Trøstens och Barmliiertighedz Fader, styrche och opholde hende 
udj denne hendis Hiertesorg, och giflfue hende Aand och Naade 
til at bære dette Kaars med Taalmodighed. Vdj dette dens ker- 
lige Echteschab haffuer Gud allermectigste Avelssignet dennem 
med 7 Sønner, afif huilche de fire ere allerede i Herren hensofif- 
uede, nemblig erlige och welbyrdige Albret Due, Christoffer Due, 
Niels Due och Otte Due. De, som igien leflfuer, ere erlige och 
welbyrdige Jørgen Due och Jørgen Due^) och Bernt Due. Den 
allerhøyeste Gud vnde dennem at leffue lenge, deris høybedrøff- 
uede kiere Moder til Trøst och Glæde. 

Huad den shge Mandz Liff och Leffnet ellers angaar, da 
hafifuer hånd med dez Fremdrageisse altid schichet och forholdet 
sig gudfrychteligen, christeligen och wel, haffuende altid Gud for 
Øyen, och holdet hans hellige Ord udj stor Agt och Wærdighed, 
det gierne aff sin yderste Formue forfremmet, agtet och æret 
Gudz Ordz Tienere tilbørligen, søgt Gudz Huss och Kirchen jQit- 
tigen, och med største Andacht tit och oflfte brugt det hellige *) Først 17 Aar senere, nemlig 31. Maj 1646, fik han Aastrup i Forlenin^ 
(Erslev, Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596—1660 S. 31). 1650 
ombyttedes dette Len med Ørum (anf. Skr. S. 44). 

*) Kort forinden Brylluppet havde Mandrup Due ved et Gjæstebud i Malmø 
under et Klammeri dræbt en Trompeter, men Rigsraadet, hvem Kongen 
overdrog Sagens Undersøgelse, erklærede 3 Dage før Brylluppet, at dette 
kunde finde Sted, naar Drabsmanden først havde staaet aabenbart Skrifte 
(Molbech, Christian IV's egenh. Breve L 367. Erslev, Rigsraadets og 
Stændermødemes Hist. i Krist. IV's Tid II. 195. Saml. t. Fyens Hist. og 
Topogr. VL 124). 

') Jørgen Skeel Due (t 1701, s. O. Nielsen, Malt Herred S. 40 ff.). 117 

och høyværdige Alterens Sacramente, och ellers udj ald sin Liflfs 
Tid ladet see och kiende end alworlig Ififuer for Gudz Ære och 
sin egen Sallighed. Imod sin kiere Frue haflfuer hånd altid be- 
uist en fomuflftig och oprichtig Kerlighed, elschet och æret hende 
inderlige och med ald wenlig och ynderlig Omgængeisse sig saa- 
ledis beteed imod hende, at hun nu iche uden allerstørste Hier- 
tens Suck och Bedrøflfuelsse kand safl&ie det wenlige Omlad och 
hulde Omgængeisse, hånd haflfde med hende, hnod sin kiere 
Bjørn haflfuer hånd veret en from och mild Fader, aldrig spa- 
rendis Middel eller Omkostning paa alt det, som kunde tiene til 
deris Nytte och Forfremmelsse, och ellers med faderlig Formaa- 
ning ideligen erindret dennem om deris egen Gaflfn och beste. 

Imod sin Næste och ieflfnlige haflfuer hånd altid beteed sig 
trofast och wenlig och med ald høffliig Gonversation sig imod en 
huer wist at comportere. Imod sine Tienere haflfuer hånd altid 
veret from och mild, søgt deris beste och Forfremmelsse i mange 
Maader. 

Oflfuer fattige och arme haflfde hånd stor Medlidenhed, och 
gierne imod dennem sig rundeligen och mildeligen beteede, och 
derfor aflf en christelig Omsorg haflfuer funderet et Hosspital ved 
sin Gaard Krastrup, udi huilchet nogle wissse fattige Mennischer 
med fornøden Føde och Wnderholding aarligen forssiuniss ^). De 
Skolerss Penge, som aarligen her wed Kiøbenhaflfuns Universitet 
til fatige Studenter distribueris, haflfuer handt med 500 Rixdalers 
Capital forbedret. 

Belangende denne sallige Mandz Siugdomb och saligste En- 
deligt aflf denne Werden, da haflfuer hånd paa et Aars Tid veret 
meget suag och særdelis plaget aflf en heflftig Schørbug, huor til 
dend store och langvarendis Stilhed saauelsom anden Weder- 
wertighed, hånd udj denne Tid haflfuer wdstandet, vden Tuiffl 
haffuer giflfuet største Aarsag. Den 20 Augusti nu sidst forleden 
fich hånd de sørgelige Tidender, at Gud haflfde kaldet hans kiere 
Søn, sallig Nielss Due, som var vden Landz och til Heydelberg^)^ ^) Mulig er her Oprindelsen til den aarlige Uddeling af Kom og Penge fra 

Krastrup, der omtales i Hofmans Fundationer III. 516. 
^) I April 1656 var Niels Due bleven immatrikuleret i Heidelbergs Universitet 118 

och bleflf hånd ved saadan sin kiere Søns dødelige Aflfgang meget 
sorrigfuld och bekymret, saa hånd der oflfuer samme Dag gich 
til Sengss. Om anden Dagen befant hånd sig med megen Mat- 
tighed och AflSnechtighed at vere betagen. Huor for hans kiere 
Frue strax lod hente dend hæderlige och høylærde Mand Doet: 
Paul Mott, kongl: Mayttz welbestalten LiflfMedicum, som brugte 
alle de Middel, der kunde vere tienlige til at styrche och con- 
fortere hannem; men eflftersom alle Middel vare forgiefifuis, och 
hans høye Alder ey heller kunde hielpe och befordre de Medi- 
kamenter, som til hans Suaghed vare fomødene, saa forøgtis 
hans Siugdomb dagligen io meere och meere med stor Afl&nech- 
tighed. Hånd laa dog saa stille hen udi allerstørste Taalmodig- 
hed, giffuende sin Villie vnder, Gudz Willie, och naar hans 
kiere Frue beklagede sig oflfuer hans Siugdomb, bad hånd hende, 
hun schuUe giflfue sig tilfredz, och sagde: leg haflfuer annammet 
saa meget got aflf Herren, hui schulde ieg ey och annanmie det 
onde? Ønschede der boss ideligen, at Gud ville beuare hannem 
fra langvarig Siugdomb, at band iche for lenge schulle piagis, 
thj band var nu gandsche kiæd aflf Werden, och ville gerne 
och glædeligen forløses der fra, naar det var hans guddommelige 
WilUe. 

Den 17 September^) tog band sig for neste Søndag der 
eflfter at bruge det hellige och høy værdige Alterens Sacramente. 
Bad der for sin kiere Frue, at hun til samme Tid ville bereede sig 
til at forrete samme gudelig Werch tillige med hannem. Mens 
nogle Dage der elBfter tog hans Siugdomb meget Oflfuerhaand, 
saa band vel merchede, at hans Tid var iche langt borte, huor 
for band strax slog sig fra Werden och iche bekymrete sig om 
noget werdsligt meere, men laa udj allerstørste Taalmodighed, 
och med idelig Bøn och Paakaldelsse arbeidede paa det æuige, 
och med allerstørste Forlengssel inderligen lengtis eflfter en glædelig 
Forløssning, brugende tit och oflfte dette Mundheld: Huad min (Joan. Agricolae Islebiensis Apophthegmata nonnuUa, ed. L. Daae, Christ. 
1886, praef. p. xffl). Han døde 31. Juli 1660 (Bricka og Gjellerup, Den 
danske Adel I. 256). 
^) Faldt 1660 paa en Mandag. 119 

Gud vil, det schee altid, hans Willie er den beste. Item och: 
Gud, huor lenge schal dog vare saadan Elende? 

Den 21 7bris befant hånd sig med mercheligere och meere 
Suaghed betagen. Huor for hånd begierede, at mand vilde sende 
Bud efifter mig, at ieg hannem udj hanss Sallighedz Sag kunde 
betienne. hnidlertid bad hånd sin kiere Frue, at hun vilde læsse 
noget for hannem i en Bog, som hånd selflf flyede hende, om 
Døden och Dødssens Betenckelsse. Men der hun først for Hier- 
tens Such och Graad iche kunde effterkomme hans Begiering, 
klappede hånd hende ved Kinden, bad hende giffue sig tilfredz 
och lade Gudz WilKe were sin Villie, tachede hende der hoss 
for ald kerlig och wenlig Omgengelsse. Och der ieg nu komb 
til hannem, trøstede ieg hannem aff Gudz Ord, nemblig aflf den 
68 Pssalme, ad Gud lagde sme Børn en Byrde paa, och ad hånd 
var dem och en Gud til megen Sallighed, oc hoss den Herre 
Herre ad var [sic] Vdgang fra Døden, och aflf Esaias 53 : visse- 
ligen bar hånd wor Siugdomb, och tog vor Pine paa sig etc.^ 
item 1 Cor: 10, ad Gud war trofast, hånd schulle iche friste 
hannem oflfuer hans Formue etc, och med andre trøstelige Spraag 
afif den hellige Schriffl. Da haflfuer den welb: sallige Mand, saa 
snart ieg noget Spraag fremførte aflf Gudz Ord, med stor An- 
dact udført det indtil Enden och sielflF der hoss begyndt anden, 
nemblig aff Davidz Psal: 42: Som Hiorten schriger effter Wand- 
strømmen, saa schriger min Siæl, o Gud, til dig, min Siæl tørster 
efifter Gud, och Psal: 130: Aff det dybe raaber ieg. Herre, etc; 
item Psal: 73: Herre, naar ieg ichun haflfuer dig, saa skøtte 
ieg etc; item Gen: 32: Herre, ieg slipper dig iche, førend du 
welssigner mig. Och der ieg tilspurde hannem, om hånd gerne 
vil vere tilfredz med den gode Gudz Willie, endten hånd ville 
haflFue det med hannem til Liflfuet eller til Døden, suarede hånd: 
Ja gierne, huor for schulle ieg begiere lenger ad leflfue? her er 
indted got at wente. Och der ieg sagde, ad Døden var for alle 
Gudz Børen end sød Søflfn, och ad Ghristus haflfde tagen Braaden 
fra Døden, sagde hånd: Loflfuet vere Gud, som giflfue[r] os Seyr 
formedelst lessum Christum. Och [der] hånd laa i stor Angist 
och Mattighed, foreholdte ieg hannem Arbeyderens Exempel i 120 

Wingaarden, at det var nu her Arbeyds Time. Da trøstede 
hånd sig selflf och sagde: Aflftenen kommer, och Arbeyderen faer 
Løn. Eflfter saadan och anden gudelig Samtale er hånd bleflfuen 
meddeelt den hellig Absolution och der paa det høyværdige Al- 
terens Sacramente, som hånd med sammenlagde Hænder och 
Hiertens Andagt annammede, och eflfter ad det gudelig Werch 
war forretted, opløflfte hånd sine Hænder, tachede Gud och sagde 
tuende Gange ; Herrens Naflfn \ver[e] loflfuet fra Evighed til Evig- 
hed. Och der ieg erindride hannem, ad der var nu ingen For- 
dømmelsse i hannem, effterdj hånd var i Ghristo lessu, och hans 
Frelssere haflfde foreenet sig med hannem, tackede hånd atter 
inderligen sin Gud, och der paa ynschede ieg hannem Gudz 
Aandz Widnissbyrd i hans Hierte, der maatte forssichre hannem 
mit i Døden, at hånd var et Gudz Barn etc, och tog saa 
Aflfscheed etc. 

Siden kaliede hånd paa sin Søn, welb: Jørgen Due, som da 
allene var tilstede^), eflftersom welb: Bernt Due nogle Dage til- 
forn var forreyst oflfuer til Judland, och der hånd komb til 
Sengen til hannem, sagde hånd: leg formercker nu, at min Tid 
er ey langt borte, och at Gud haflfuer i Sinde at kalde mig fra 
denne møysommelige Werden, huor for ieg vil til en faderlig 
och kerlig Aflfschening troUigen formane dig, at du och de andre 
mine tvende Sønner nest den sande Gudz Frycht, udj huilchen 
I schal søge ald eders Forfremmelsse, endeligen ochsaa præsterer 
eders kiere Moder dend tilbørlig Lydighed, Ære och Respect, 
som I ere hende baade aflf Naturen saa och for ald moderlig 
Omsorg pligtige, och at I ere sandrechtige [sic] med hin anden, 
som Brødre bør at were, och at I flyer ont Selschab, och stræber 
eflfter at tiene Gud och eders betrengte Fædemeland och alle 
Menischer. Mine Tienere, som haflfue tient mig troUigen och 
wel, vil ieg vel haflfue afflagt, eflftersom de mig haflfuer tient^ 
och nefifunte nu huer ved deris NaflEn. Hånd beklagede intet ^) Senere Tilføjelse: „Hånd er creeret Doctor luris i Padua 1654 og døde 
ugift 1653, som er feil. Hofm. [Dsk. Atlas] t. 5 p. 7:2. Man seer, hånd har 
levet 1660/ Forfatteren til denne Notits og et Par i det foregaaende 
meddelte er maaske Klevenfeldt. 121 

høyere, end at hånd iche kunde tage saadan venlig Aflfschening 
fra sin kiere Frue, som hånd gerne wilde, thj hånd vel wiste, at 
hun for hans Siugdombs Schyld var inderlig bekymret och be- 
drøffuet och der til med i sig selff meget. suag. Dog, sagde 
hånd, haflfuer ieg sagt hende min Villie i alting, det findis och 
schrefifuet, och lyste saa Welssignelsse offuer dennem allesammen 
och sagde: leg vil befalle eder den trofaste Gud, som ieg er 
forssichret aldrig .vil forlade eder och alle faderløsse, hånd schal 
vere eder en god Fader i mit Sted. Och der med fait hånd udj 
en liden Slum. 

Der Klochen war hen imod 8te om Aflftenen, bleff hånd til- 
ssindz, at hånd endeligen ville aff Sengen och sidde noget lidet 
paa en Stoel, och endog hans Søn, welb: Jørgen Due, som war 
hoss hannem tilstede, bad hannem, at hånd vilde bliflfue liggendis, 
saa uilde hånd dog endeligen op, och der hånd nu komb op, 
och sad paa en Stoel, sagde hånd: O lessu hielp. Och der 
welb: Jørgen Due formerchede, at hånd bleflf nogenledis forandret, 
tog hånd noget Slagvand, och vilde giflfue hannem noget der af, 
huilchet hånd dog iche ville annamme, men bleflf saa stille sid- 
dendis, indtil Døden trengte sig nermere til hannem, da hånd 
saa sachteligen och sødeligen ved tvende smaa Such vdj Herren 
hensoflf vdj erlig och welb: Niels Rossenkrandsis^), hans kiere 
Søns, welb: Jørgen Dues, erlig och welb: Fru Daaritte Daaess^), 
Fru Lissabeth Hertvig^), welb: Jomfru Wibeche Langehs, welb: 
Frue Pernelle Rossenkrandz^), welb: Jomfru Bertte Skiels och 
andre gaat Folches Neruerelsse, efifter at hånd haffde leflfuet udj 
denne elendige Werden vdj 63 Aar 4 Maaneder och 8te Dage^), 
som var hans gandsche Alder. ') Niels Rosenkrands til Stovgaard var faa Dage forinden, 11. Sept. 1660, 
bleven trolovet med Mandrup Dues Hustrus Broderdatter, nedenfor nævnte 
Berte Ghristensdatter Skeel (Skeel, Optegn, om Fam. Skeel S. 248). 

*) Enke efter Gregers Krabbe til Torstedlund. 

^) Lisbet Hartvigsdatter, Korfits Mormands. 

*) Gunde Rosenkrands's Hustru. 

^) Hans Dødsaar nævnes ikke, men maa være, ikke 1659, som det i Almin- 
delighed hedder, men 1660, da der siges, at han var gift i 31 Aar og Christoffer Due« 

Anlangendis erlig och welb: Christoflfer Duess til Krastrup, 
kongl: Mayttz welbestalter Ritmester, hanss adelige Herkombst, 
berømmelig Lifif och Lefifhetz Frembdragelsse oe sidste oc sallig 
Affschening fra demie Werden, da er band fød paa sin fædeme 
Gaard Halkier Anno 1632 den 17 Nouembr: af disse erlige och 
welb: Forældre. Hanss Fader war erlig och welb: Mand Mande- 
rup Due til Halkier, kongl: Mayttz Befallings Mand paa Ørum 
Slott och Land Gommissarius vdj Jydland. Hanss Moder er erlig 

och welb: Frue, Frue Anne Skiel til Heyned ^) Hanss 

Morfader var erlig och welb: Mand Hr: Albret Schiel til Fus- 
singø, Ridder, Danmarchis Riges Raad, Admiral och Befallings 
Mand paa Ribberhuss. Hanss Mormoder var erlig och welb: 
Frue, Frue Berte Friss. Hans Morfaders Fader war erlig och 
welb: Mand Christen Skiel til Fussingø, Danmarchis Riges Raad 
och Befallings Mand paa Aakier. Hanss Morfaders Moder war 
erlig och welb: Frue Margrete Brahe til Wlstrup^). Hans Mor- 
moders Fader war erlig och welb: Mand Niels Friss til Hessel- 
aager, kongl: Mattz Befallings Mand påa Trannekiær. Hans Mor- 15 Dage, og vi vide, al hans Bryllup virkelig som ovfr. anført stod 6. 
Sept. 1629 (Saml. t. Fyens Hist. og Topogr. VI. 124); desuden bekræftes 
dette Aarstal bl. a. ogsaa ved, at Sønnen Niels Due, hvis Bortgang var 
kort forud for Faderens, døde 31. Juli 1650. Naar da Mandrup Dues 
Alder ovenfor ansættes til 63 Aar, maa enten hans Fødeaar rettes til 
1597, eller ogsaa maa Tallet 63 forandres til 64, ligesom de 4 Maaneder 
maa rettes til 3 Maaneder. — 22. Sept. 1660 fik Fru Anne Skeel kongelig 
Tilladelse til at lade „drage" i Ligstuen hos hendes afgangne Husbond 
Mandrup Due (Sjæll. Tegn.). Hvorledes et Kongebrev af 21. Sept. s. A. alle- 
rede kan betegne hende som Enke (Skeel, Optegn, om Fam. Skeel S. 215), 
er uforstaaeligl, med mindre Datum er urigtigt. Naar V. S. Skeel (anf. Skr. 
S. 216) siger, at Mandrup Due ligger i Selde Kirke (i Salling), maa det 
dog bemærkes, at dette ikke fremgaar af de af ham citerede Kilder (jvfr. 
Saml. t. Jydsk Hist. og Topogr. IV. 193). 

^) Den opadstigende Fædrenelinie udelades her, da den stenuner med An- 
givelserne ovenfor om Faderen; kun skrives Farfaderens Moder Hel vig 
Wrangel her til Fænow og Farmoderens Moder Kirsten Kaas til UUerup- 
gaard. 

') Ulstrup erhvervede hendes Mand 1579 ved Mageskifte med Kronen (Skeel, 
Optegn, om Fam. Skeel S. 106). Hun var en Datter af Otte Brahe til 
Knudstrup. 123 

moders Moder war erlig och welb: Frue, Fr: Wibeche Gylden- 
stiem aflf Ififuersnes. 

Widere her paa dette Sted at opregne agtis w-fornøden, sær- 
deelis eflfterdie det er witterligt, hanss adelig Herkombst at were 
ypperlig, och hannem at were fød och baaren aff god och gammel 
Adelstamme baade paa fædeme och møderne Side. 

Hanss kiere Forældre haffue strax, eflfter at de med denne 
deriss vnge Søn vaar blefi&ie welssignede och begaflfuede aff Gud, 
hafft stor Omhue for hannem Herren igien at opofifre, och der 
for haflfuer de ved den hellige Daab ladet hannem indliffue vdj 
Gudz Kirche och Meenighed och siden som christelige Forældre 
ladet hannem oplære udi Gudz sande Frycht och med største 
Flid holt privatos præceptores hiemme hoss sig selff til hannem 
saauelssom hanss andre Brødre, som kunde tillige informere 
dennem vdj boglige Konster: Och er hånd bleffuen hiemme udj 
sinne kiere Forældris Huss indtil Anno 1646, da hånd bleflf for- 
ssendt til det kongelige och adelige Academie Soerøe, der sig 
widre udj boglige Konster, adelige Exercitier och andre Dyder, 
som hans Alder kunde wdkreflfue, ki qualiflcere. 

Anno 1651 haflfuer hans kiere Fader det for raadeligt och 
hannem nyttigt eragtet at forschiche hannem udi fremmede 
Lande, sig der widre vdi alle adelige och hannem wel anstaa- 
ende Dyder at perfeotionere, huor for hånd tillige med sin kiere 
Broder, erlig och welbyrdig Jørgen Due, och deris forordnede 
Hoflfmester, som war hæderlig och høylærd Mand Doctor Chri- 
stian Ostenfeld, medicinæ professor her udi dette kongelige Uni- 
versitet Kiøbenhauflfn, udj samme Aar tog sin Reysse oflfuer 
Hamborg igiennem StiflPt Bremmen, Graffschaflft Oldenborg och 
Friessland til Holland, och for Stedens Commoditet och adschil- 
lige Exercitier opholdt sig til Leyden ^) indtil paa Foraared Anno 
1652, och imidlertid wed giflfuene Leylighed besaa de fornemste 
Stæder och Academier i Nederland. Och eflftersom det chur- 
førstelige brandenburgische Hoflf daa holtis til Gleve, reiste hånd 
did hen, och eflfter sin kiere Faders Ordre sig nogen Tid lang op- ^) Jvfr. Personalhist. Tidsskr. II. 197. 124 

holdte. Der fra begaflf hånd sig in Aprili ad Tydschland ofifiier 
Gøln och paa Weyen besaa de fornemme nederlendsche Guami- 
soner ved Rhenen saaueisom och de fornemste Stæder, Maintz, 
Franckfort, Heidelberg, Stutgart, Tiibingen, huor hånd sig eflfter 
sin kiere Faders Ordre opholdt indtil hen paa Sommeren, och 
som det tiibingsche Universitet da først effter den langvarige 
thydsche Krigs Forstørring bleflf aflf Førsten aflf Wirtemberg igien 
opretted och bragt paa Foede ved adschillige lofflige Gonstitu- 
tioner, bleflf hånd med andre dansche Cavallerer aff hans førstelig 
Naade aflf Wirtemberg meget aflfliolden och med sin welb: Bro- 
der for dens Weldragenhed och gode Conduite hoss det wirtem- 
bergische Hoflf synderligen caressered. Paa Someren samme 
Aar begaff hånd sig til Strasburg, och for Stedenss mangfoldige 
Gommoditeter wed adschillige adelige och militarische Exercities 
forbleff der indtil Foraared Anno 1653, daa Richsdagen var be- 
gynt at holdis til Regensburg, huort hen hånd sig begaflf, och 
sig til største Nøtte och Forfremmelsse forbleflf paa nogle Maa- 
neders Tid, och ved den Anleding, som sig begaflf ved vor 
allemaadigste Herres och Konges extraordinari Ambassadeur til 
samme Richsdag, Hr: Ghristian Graflf von Rantzov, giorte sig 
bekiendt och aflfholden hoss de fornemste Hoflfe, som aflf gandsche 
Thydschland och omliggende Lande der paa en Sted vare for- 
ssamlede. Der fra reiste hånd igennom Beyeren oflfuer Landshut, 
Mønicher [sic], Auxburg, Ingolstad, Ulm, och komb igien til 
Strasburg, huor hånd fandt for sig sin kiere Faders Ordre at 
reysse ad Italien, och eflfter ad hånd haflfde seet och besøgt de 
omliggende førstelige Hoflfe, Baden, Durlach, Birckenfeldt, sampt 
de fornemste Steder, Brisack, Freiburg, Basel, begaflf hånd sig 
genom Svitzerland och Punten ^) til Milan, och reiste saa der fra 
langs Lombardien oflfuer Bergamo, Bresia, Verona, Mantova och 
Padova til Venetien, huor eflfter at hånd sig nogen Tid haflfde 
opholdt, begaflf hånd sig tilbage til Padova, huor hånd forbleflf 
Aared oflfuer indtil Sommeren Ao. 1654, och imidlertid giorte 
sig Tiden och Steden saare nøttig med største Vindschibelighed ^) Graubiinden. 125 

at lære Landetz Schich och Spraag, øffuendiss sig ideligen udi 
adtschiellige adelige Exereitier och andre Høfflighedz Øffuelsser, 
fomemmeligen Riden och Fegten, udj huilche Exereitier Academiet 
til Padua den Tid med berømte Mestere var forssiuned, och som 
hans Sind och Idret altid var at giøre sig capabel och kyndig udi 
Krigs wessen til at tiene sit Fæderneland, lod hånd intet forsømes, 
som did kunde høre, at lære, saa som Fortification, Ritzen, fast 
alle militarische Exercitzer til Hest och Fodz, huor udj hånd och 
erlangede^ en sønderlig Adresse. Och eflfter at hånd saaledis 
haflfde opholt sig nogen Stund til Padova, begaf hånd sig der 
fra igiennem Feraræ och Bologna til Fiorenza, huor hånd forbleflf 
paa en to Maanederss Tid, och imidlertid giorde sig bekient vdj 
Grosshertzogenss aff Florentz Hoff, huor hånd och for sin Schiche- 
lighedz Schyld var meget afifholden. Imod Vinteren reyste hånd 
oflfuer Siena til Rom, och der fra tog sin Reysse str*c paa Na- 
poli, och efifter at hånd hafifde beseet denne fornemme Bye saa- 
uelsom andre Stæder der i Kongeriget, saa som Gapua, Fondi, 
Nola, reyste hånd tilbage igien til Rom, huor hånd sig paa et 
halflf Aars Tid stille opholte. Anno 1655, der hånd haflfde faaet 
sin kiere Faders Ordre at forføye sig hiemb udi sit Fæderneland, 
tog hånd sin Reisse fra Rom paa Loretto, der fra igiennem An- 
cona, Sinogallia, Fiorenza, Luca och Pisa til Livorno och siden 
der fra oflfuer Genova igennom Savoien til Marseillen. Begaflf sig 
saa strax til Paris vdj den Meening sig der nogen Tid at op- 
holde, men eflffersom hans Faders Ordre, som hånd der atter 
fant for sig, det iche vilde tilstede, saa maatte hånd strax be- 
giflfue sig paa Reysen. Gich der for med Posten paa mange 
smucke Steder igennem Lion paa Geneve och siden der fra igen- 
nem Schvitzerlandt oflfuer Lagolstad, Regensburg, Passovr til Wien, 
och besaa der Keysserens Hoflf, och eflftersom Tiden iche vilde 
tilstede hannem at holde sig der lenge oppe, reyste hånd strax 
der fra til Prag, och ankomb siden til Dresden, och eflfter at 
band haflfde giort sig noget bekendt udj det churførstelige Hoflf 
der sammestedz, gich hånd oflfuer Leipsig och Magdeburg igen- 
nom Brunsvig och Luneburg lige paa Hamburg. 

Effter at hånd nu saaledis paa 4 Aars Tid haflfde veret udj 126 

fremmede Lande, nemlig Holland, Tydschland, Italien och Franck- 
rige, hafifuer hånd efifter sin kiere Forældris Anordning forføyet 
sig hiemb udj sit Fædemeland igien, huor hånd Ao 1655 Julie 
Aflften lyckeligen och vel ankomme tillige med sin kiere Broder, 
welb: Jørgen Due, til Ørum, och forbleflf der udj 3 Maaneder, 
huor effter hånd forreyste her oflfuer til Kiøbenhaflh, och sagde 
Tieniste udj hans kongl: Mayttz, voris allemaadigste Herris, HoflT 
for en Hofifjimcker, vdj huilchen sin Tieniste och Bestilling hånd 
altid haffuer ladet sig finde trovillig, flittig och lydig imod sin 
Herre och Koning och udj sin Opvartning altid beflitted sig paa, 
at hånd kunde meritere hanss kongl: Mayttz Gunst och Naade, 
Ao 1657, der denne wlyckelige Krig kom paa imellom Suerig 
och Dannemarch, haffuer hånd som en tro Patriot aflfKerlighed 
til sin Herre och sit Fædemeland præsenterit høystbemelte hanss 
kongl: Ma*tz sin Tieniste, och eflftersom hans Hu och Tancke 
altid haffuer veret til Krigen, och hånd altid haffuer hafift den 
Intention, at hånd udi Krigen vilde søge sin Fortun, saa haffuer 
hånd, endog hånd vel paa fremmede Stæder kunde haffue blefifuet 
avanceret udi Krigssvæssen, heldst vildet præstere sin egen. 
Herre och Fædemeland dend Tieniste, huor for høystbemelte 
hanss kongl: Mayttz beviste hannem den Naade och gaflf hannem 
et Compagnie tilhest vnder Obrist lenssis^) Regiment, huilchet 
Gompagnie hånd haflfuer commanderit och ført med stor Berøm- 
melsse och udj alle Occasioner, huor hånd enten bleflf commanderit, 
eller och hans egen Ære hannem tilsagde, frimodig och kieck 
som en retschaflfen Gavallier sig forholdet, særdelis udj Stifift Bre- 
men, huor hånd for Stade bleflf ilde quæst och saaret, Vdj 
samme Aar, der den suensche Armee laa for Frederichsode, bleff 
hånd commanderit udj et Vdfald paa Fienden, vdj huilchen Ac- 
tion hånd lod see och kende allerstørste Courage, saa at hans 
Hest blefif schøtt vnder hannem, och hånd selflf med allerhøyeste 
Pericul vndkom. 

Neste Aar der efter, der den roschildsche Fred bleflf slutted, 
och mand formeente, alting her at schulle vere i fredelig Tilstand^ *) Jens V. Hadersleben. 127 

fich hånd tillige med andre hans Mayttz Officerer sin naadigste 
Affschening, och fich samme Aar effter Gudz egen Indschydelsse 
och sine kiere Forældriss Tilraadelsse i Sinde at lade tiltale erlig 
och welb: Frue, Frue Sophia Rossenkrandz, sal: Her Anderss 
Billes til Damssboe, om hendis kiere Datter, erlig och welb: 
Jomfrue, Jomfrue Lissabeth Bille til Vindemoflfergaard, som och 
bleflf hannem tilssagt anden Pindtzedag^) paa Løgssmosse. Imod 
huilchen sin kiere Festemøe hånd altid hafiuer bevist fomuflftig 
och oprigtig Kierlighed och særdelis beflittet sig paa at præstere 
hendis kiere Moder ald tilbørlig Lydighed och sønlig Respect, 
saa at hans høfflige Omgængeisse och berømmelige Comporte- 
ment iche uden stor Sorg kand eflftertenckiss och safi&iis hoss 
dennem. 

Anno 1658, der Krigen paa ny begyndtis imellom Suerig och 
Dannemarch, och Fienden saa w-formodeligen giorde Indfald her 
paa Sælland och udj en Hast belagde Kiøbenhaflfn, war denne 
sl:ge Mand och her inde vdi Byen 2), och vdi Beleyringens Tid 
lod sig finde ferdig och willig til ald den Tieniste, aflf hannem 
kunde vdrettis. Men eflfter at Jydland fra Fienden war bleflfuen 
befriet, hafiftier hånd til Schibs sig did forføyet och paa sin egen 
Bekostning der oprettid et Compagnie til Hest vnder General 
Maior Tramp, och er hånd forbleflfuen ved samme Regiment, 
indtil den Attacque scheede paa Fyen, huor hånd och var med 
och holt sig mandeligen och wel, særdeliss udi det lychelige Slag, 
som stod for Nyborg, huor hånd bleflf ilde quæst, saa hånd der 
oflfuer tog sin Død och bleflf paa Walstedet, den 14 Novembr: 
Ao 1659, eflfter at hånd haflfde tilbragt sin Tid her i Werden 
vdj 27 Aar, ringer 3 Dage. 

Denne sallige Mand haflfuer udj alle sine Actioner baade 
med sin gode Gonduite saauelsom ochsaa sin høye Courage giort 
sig selflf renommerit, och der oflfuer aflf alle høye och laflfue er 
bleflfuen æstimerit for en vaillant och taflfer Cavallier. De høye 
Officerer, som hannem haflfuer commenderet, giflfue hannem dend ^) 31. Maj. 

') Jvfr. Nielsen, Kjøbenhavns Diplomat. V. 425, 501. 128 

Rennomee, at hånd altid lod sig finde frimodig och kiek til at 
exsequere alt det, hannem bleflf commenderet, och lod sig intet 
Løyere vere angelegen end sin Herris Tieniste och sin egen Ære 
och Reputation. AflF dem, som vaare Mider lige Commando med 
hannem, ' haflfuer hånd dend Berømmelsse, at hånd iche gerne 
bleff tilbage, huor nogen Ære var at indlegge, och aldrig sparede 
Liflf eller Blod, naar det var hans Herre och Fædemeland til 
Tieniste. De, som haflfue veret vnder hannem och commenderet 
aff hannem, vide iche noch at berømme hans høfflige Gomporte- 
ment imod dennem och hans frimodige Hierte til at anføre den- 
nem, naar fornøden giordis. 

Dette er nu denne salige Mand[s] Liflfss och Leffiietz Frem- 
drageisse her i Werden, huilchet vel ssiunis at vere kort, men 
effterdj hånd haflfuer tilbragt den korte Tid her med Berømmelsse, 
hånd och sig selflf til en æuig AflFmindelsse haffuer lat sit Liflf 
vdj sin Herriss och Fædemelandz Tieniste och udj en saadan 
herlig och lychelig Victoria, saa bør hans Naflfh iche at glemmis, 
och endog hans høybedrøflfuede kiere Moder och andre hans 
gode Venner oflfuer saadan hans w-formodelige AflFgang kunde 
vere bekymrede, saa er det dog dennem en Trøst och Glæde, 
at hånd er død udj sin Herris og Fædemelands Tieniste, och at 
hånd det Liflf, huilchet hånd haflfde consacreret Gud . och sit 
Fædemeland, och haflfuer endet med Berømmelsse for sit 
Fædemelandt. 129 Jørgen Carstensen og Joh. Lorentz Castenschiold, 

Fader og San. 

Ved Fr. Krarup. Xblandt de fjernere Besiddelser, der i Tidernes Løb knyttedes 
til den Danske Krone, har næppe nogen i større Sympathi 
klynget sig til Moderlandet end de smaa Vestindiske Øer. Lige- 
som denne Følelse jævnlig har ytret sig, naar Modgang hjem- 
søgte Moderlandet, saaledes har Samstemningen ogsaa givet sig 
Udtryk i den forholdsvis hyppige Overførelse til Danmark af 
Slægter, der forud i Vestindien havde fundet Hjem og Trivsel. 
Som saadanne kunne nævnes nobiliterede Slægter som Casten- 
skjold, Oxholm, den yngre Slægt Moth og Bretton foruden borger- 
lige Familier som v. Holten, Magens, Markoe, Durloo o. a. fl. 

En af de mærkeligste af disse Slægter baade ved sine senere 
Medlemmers sociale Stilling og ved sin typiske Oprindelse af 
jævn Dansk Herkomst er Castenskjolderne; men da netop denne 
dens Oprindelse er gaaet i Glemme, skal der herved paa An- 
modning^) meddeles nogle Oplysninger om Slægtens vestindiske 
Led, hentede navnlig fra den Del af Golonial-Papirerne, der op- 
bevares i Gehejme- Arkivet 2). 

Den hidtil ældste kj endte Stamfader, den 1745 nobilite- 
rede Johan Lorentz Carstens, var født paa S. Thomas, efter Stam- 
tavlens Angivelse 1705 ^%. Men forud for ham kjendes end- 
videre hans Fader, Jørgen Carstensen fra Flensborg, der fra 1694 
forekommer paa S. Thomas som „Bottelerer". Dette var en 
ganske underordnet Stilling ved Handelen og lønnedes med det 
beskedne Beløb af 3 Rdl. om Maaneden, hvad der paa det nær- 
meste svarede til en menig Soldats Lønning. Efter Kontrakterne 
vare saadanne Folk bundne til Tjenesten i 3 Aar, og Jørgen *) Gjennem Redaktionen fra Hr. Redaktør Hiort-Lorenzen som Bidrag til en 

ny Udgave af den Castenskjoldske Stamtavle. 
-) Det har ikke været anset for nødvendigt at gjøre udtrykkelig opmærksom 

paa, hvor den følgende Fremstilling mulig kunde afvige fra det forhen 

Antagne. 

9 130 

Carstensen kvitterede ogsaa endnu 1696 for den omtalte Løn, 
men i Virkeligheden var hans Stilling af en bedre Beskaffenhed^ 
end det saaledes kunde synes. Hans Morbroder var nemlig selve 
den daværende Gouvemør der paa Øen, hans Byesbam Johan 
Lorenzen ^) eller, som han selv kalder sig, Johan Lorentz. Denne, 
en meget paaskjønnet og dygtig Embedsmand, havde netop draget 
sin Søstersøn til sig for at gjøre hans Lykke, hvad der ogsaa 
efterhaanden opnaaedes. Lorenz's Kone (f i Aug. 1700) havde 
af et tidligere Ægteskab (vistnok med Lucas Volkersen) en Datter, 
der synes at være blevet Jørgen Carstensens Hustru og at have 
bragt ham nogen Formue. I hvert Fald erhvervede han sig en 
Plantage i Byens Nærhed i Moskito Bay og fik ved Joh. Lorenz's 
Død 1702 ^^6 ved Testament en Tredjedel af dennes Efterladen- 
skab. Dog anfægtedes Testamentet af hans 2 Brødre i Thrond- 
hjem, de velstaaende Handelsmænd Jacob 2) og Henrik^) Car- 
stensen, der mente sig forurettede til Gimst for de testamen- 
tariske Arvinger: Jørgen Carstensen, dennes Søster Ellen (gift 
med Matthias Hansen i Flensborg) og disses Søstersøn Adrian 
Comelisen Lantz, der ogsaa dengang opholdt sig i Vestindien. 
Men Striden henstilledes til Afgjørelse af Compagniets Direktører 
i Kjøbenhavn, og Resultatet blev, at Jørgen Carstensen af Boet 
udbetalte de 2 Brødre i Norge tilsammen 1000 Rdl., men Sø- 
steren i Flensborg 3089 Rdl. 1 Mk., hvilken sidste Sum aJtsaa 
omtrent maa være den Trediedel, som tilfaldt hver af de te- 
stamentariske Arvinger. 

Fra denne Tid af synes det, som om Jørgen Carstensen ^) Havde fra 1684 været i Compagniets Tjeneste, først som Assistent og til- 
sidst som Vice Gommandant. En Broder af ham, Jørgen Lorentzen Mas- 
bøl, døde i Vestindien o. 1693, da han netop var bestemt til at spille en 
ledende Rolle. Hans Tilnavn gjør det rimeligt at søge Familiens Herkomst 
i Landsbyen Maasbøl, Rylskov Sogn i Angel. Et Maleri der i Kirken 
(Trap: Slesvig S. 480) fortjente maaske i denne Sammenhæng en fornyet 
Undersøgelse. 

') Eller Ebbe. Hans Navn gjenfindes siden i Norge som Fornavnet flbbe 
Carsten (ex. gr. E. C. Rosenvinge i Throndhjem [* Else Monrad f. 1779], 
fhv. Statsraad E. G. Hertzberg). 

') Efterslægt af ham skal endnu forekomme i Bondestand i Norge (Medd. af 
afdøde Forstander Hornemann i Throndhjem). 131 

hurtigt gaaer frem til en mere bemærket Stilling. Lorentz's Død 
gav Anledning til en kort, men livlig Kamp om Valget af en 
foreløbig Afløser, hvori Cpt. Claus Hansen sejrede over Bog- 
holderen Jochum V. Holten. Ved denne Lejlighed synes Jørgen 
Carstensen dog ikke at nævnes, men da Striden bryder ud igjen 
efter Claus Hansens Død (1706 %), og Valget paany staaer 
mellem Holten og Jørgen Carstensens „Svoger" Didrik Magens 
(egtl. Mogensen), vinder den sidste kjendeligt den almindelige 
Stemning, men den første opnaaer Pladsen. Da nemlig Car- 
stensen staar op i den buldrende Forsamling med Spørgsmaal 
til Svogeren, om han nu ogsaa vilde modtage Embedet, og da 
Svaret blev Nej, erklærer, at Magens da heller ikke skulde tvinges^ 
og proklamerer i det Samme v. Holten som hiterims Gouvemør,. 
uden at Nogen gjør egentlig Indsigelse derimod. 

Til Grund for Lidenskabeligheden i denne og lignende Be- 
vægelser laa en tydelig og bevidst Misfornøjelse med de bestaa- 
ende Forhold. Styrelsen var indrettet paa de Forhold og Tider^ 
da den oprettedes; men det, som dengang var endog tildels en 
Forbryder Coloni, var nu i Medfør af gunstige Handels Conjunk- 
turer og navnlig som Følge af den Danske Regerings Neutralitet 
voxet op til et Handels Centrum, hvor store Værdier omsattes 
og indbringende Fortjeneste kunde hjembringes. Beboerne følte 
sig da mere end før, og den Formynder-Rolle, der tidligere 
passede sig for Regeringen, tiltalte ikke længere. En Deputation 
afsendtes da 1706 med Ønsker og Klager til Kjøbenhavn, men 
opnaaede ikke det Begjærede. I denne Sendelse deltog Jørgen 
Carstensen ikke personlig, men betegnes dog som en af de Værste 
blandt de Opsætsige. Derimod aflagde han et Besøg i Danmark 
1708, da han sammen med sin omtalte Søstersøn Adrian Come- 
lisen Lantz begav sig til Kbhvn. med et af Compagniets Skibe. 

Inden han drog ud paa denne Rejse, oprettede han 1708 
^^U ^^ gjensidigt Testamente med sin Hustru, hvis Navn viser 
sig at være Margrethe Volckers, som siden efter hans Død æg- 
tede 1722 Jakob Magens, Stamfaderen til den nulevende Familie 
af dette Navn. Fællesboet synes da efter Tidens Lejlighed at 
have havt en betydelig Værdi, idet der forud for den Længst- 132 

levendes eventuelle nye Ægteskab skal udbetales Børnene 3000 Stuck 
van Achten (omtrent det Samme som Rdl.) og derhos forbeholdes 
dem Ret til at gaae i lige Arv. Siden sés han ogsaa 1712 — 13 
paa sit eget Skib at afgaae fra S. Thomas til Amsterdam, saa 
at han fik god Lejlighed til at anstille Sammenligning mellem 
Forholdene i Europa og Vestindien, hvad der ikke gav disse 
sidste nogen større Tiltræknmg. Derude var imidlertid Gouver- 
nør V. Holten død 1708 ^i/^g, og Colonien havde atter forsøgt 
at skaflfe sig en Øvrighed efter sit eget Hoved ved at vælge den 
førnævnte Did. Magens til Interims Gouvemør. Denne Gang fik 
de imidlertid ikke Direktionens Bekræftelse, men maatte isteden- 
for antage den udsendte Mikkel Crone, der døde 1716 ^si hvor- 
efter Erik Bredal blev hans Efterfølger, der atter 1724 afløstes 
af Schoutbynacht Thamsen, som snart døde og erstattedes 1726 
med Commandør-Capt. Suhm. 

Den ulmende Misstemning havde dog trods denne tilsyne- 
ladende rolige Udvikling ikke kunnet dæmpes. 1713 lagde den sig 
vel foreløbigt ved Lucas van Beverhouts Vægring mod at medunder- 
skrive et Klageskrift; thi nok vilde han være med, „saalænge 
Civilitet kunde gjøre det", men Oprører vilde han ikke være. 
Dog allerede 1715 blev Modsætningen igjen saa skarp, at Be- 
boerne afsendte en ny Deputation til Kjøbenhavn bestaaende af 
Jørgen Carstensen, Jakob Magens og Jan de Windt. Den blev 
1 det Hele modtaget med megen Høflighed, men dens egentlige 
Hensigt, der mentes at være den, at faae Øen bragt i umiddel- 
bar Afhængighed af Kronen, kunde selvfølgelig ikke indrømmes. 

Naar Jørgen Carstensen er død, vides ikke bestemt; men 
allerede 1721 ^% anføres hans Enke paa Skattelisten og saaledes 
fremdeles, indtil hendes Plads der fra Slutningen af 1722 op- 
tages af Jakob Magens som hendes nye Ægtemand. Som det formentlig eneste overlevende Barn af Jørgen Cai*- 
stensens Ægteskab var Sønnen Johan Lorentz Carstensen eller 
Carstens fra Ungdommen af en velstaaende Person, der ogsaa i 
Stiffaderen havde en formuende Slægtning. Hans første Optræ- 133 

dende er da heller ikke afvigende fra den under slige Forhold 
ret velkjendte. Med en Capitain Christian Krabbe, der fore~ 
kommer paa S. Thomas 1725 — 38 i mindre priselige Forhold,, 
synes han at have staaet i intim Forbindelse. 1729 kom han,, 
sammen med 3 andre Beboere, i Strid med de foresatte Borger- 
Officerer og nægtede dem Lydighed, indtil Gouvernør Suhm 
uden at imponeres af de Tiltaltes kavalermæssige Optrædende 
arresterede dem paa Fortet, hvorpaa Carstens fandt sig i at af- 
give „nøjagtig Deprecation** d. v. s. en tilfredsstillende Afbigt. 

Allerede 1725 havde han fra Amsterdam indgivet en frugtesløs 
Ansøgning om Pladsen som Gouvernør efter Thamsens Død^), 
og 1728 skal han have ægtet Jakoba v. Holten, en Datter af den 
førnævnte Gouvernør Jochum v. Holten, og havde derved faaet 
Svogerskab i Moderlandet, hvor bl. A. en Broder af hans Kone 
var Artilleri-Officer. Til dette Land stod hans Hu, saa at han 
allerede 1733 begav sig over Havet efter sin Forklaring for at 
søge sig Bopæl i Hjemmet. Dette skete dog ikke, hvorimod 
han kjøbte en Aktie i Vestindisk Compagni paa 10000 Rdl., der 
oprindelig lød paa afdøde Raadmand Schupp i Kjøbenhavn, 
hvorfor han ogsaa siden var en af de Aktionærer, der erhvervede 
sig Plantager paa S. Croix. Dels ene, dels i Forening med An-^ 
dre, sendte han endvidere Vestindiske Varer paa sit eget Skib^ 
Jomfru Jacoba, til Danmark og Europa, dog ikke til Kjøbenhavn^ 
hvad der ifølge Compagniets Rettigheder ikke var tilladt. 1734 
kom han tilbage fra sin Danmarksrejse og overbragte Direktionens 
Breve til Gouvemementet. 

Allerede før denne sin Afrejse fra S. Thomas var han traadt 
i Forhold til de Måhriske Brødre, der 1733 sendte deres første 
Missionærer til Vestindien. Anbefalede til ham fandt de god og 
trofast Støtte i hans Hus, om det end bemærkes, at deres Op- 
fordringer om Omvendelse faldt ham til Besvær. Men da Me- 
nigheden siden er i Trængsel og Missionærerne i Fængsel, trø- ^) Han benytter ved denne Lejlighed et Vaabensegl med en springende Hjort 
bag Stammen af et løvrigt Træ, hvilken Fremstilling nu gjenfindes i første 
Felt af det Castenskjoldske Vaabeif (hvis tredie Felt er taget af det Hol- 
tenske Seglvaaben). 


134 

stede han de forfulgte Negere, besøgte de Fangne, bespiste de 
Anholdte, plejede den syge Missionær Frid. Martin i sit eget 
Hjem og viste sig i Alt som en mægtig og hjertelig Velynder. 
Da Grev Zinzendorflf selv 1739 besøgte Missionen, husedes han 
af Carstens, der fik ham til at holde Forklaringer og Andagts 
Øvelser for Husnegeme^). Ogsaa betalte han Afgifterne for „åe 
Bøhmiske Brødre". 

Under alt dette florerede hans Bedrift. Flere Befuldmæg- 
tigede styrede hans Sager, og betydelige Summer vandrede aarligt 
fra Gompagniets Kasse over i hans, men ogsaa omvendt, som 
da han 1736 maatte betale 666 Vs Rdl. til at opbygge et Hos- 
pital som en mindelig Bøde for „ubesindede Ord*, udtalte om- 
bord paa hans Brigantine Jacoba, da den engang i Sommeren 
laa sejlfærdig i Havnen. Ogsaa private Udlaan bevidne hans 
Overflod, som naar Gerhard Lauritzens Bo paa S. Groix findes 
at skylde ham 9000 Rdl. 

1741 forlod han sidste Gang S. Thomas for at fæste Bo i 
Danmark, hvor han erhvervede sig Knabstrup, adledes 2) 1745, 
døde 1747 og begravedes i Helsingør, hans Hustrus Familiehjem. En samtidig Beretning om Christiansborgs Slots Brand 1794. 

Meddelt af Dr. L. Daae. I nærværende Tidsskrifts 1 R. II. S. 357 — 359 har jeg i sin Tid 
ladet trykke „Et Øienvidnes Beretning om Struensees og Brandts sidste 
Øieblikke** efter et Brev af Valentin Knudsen, om hvilken Brevskriver 
senere (Personalh. Tidskr. 1 R. III. S. 287) Pastor Jantzen i Gjen- 
tofte har meddelt nogle Oplysninger. Samme Valentin Knudsen har 
ogsaa nedskrevet en Beretning om Christiansborgs Brand 1794. Vist- ^) Se herom Oldendorps Missionsgeschichte SS. 471. 582. 590 f. 567 fif. 
') I Hovedbog for S. Groix 1747 skrives hans nye Navn Carstenskiold og 
Gharstenskiold. 135 

nok mangler der ikke paa andre og udførligere . Skildringer af denne 
sørgelige Begivenhed, men ikke destomindre tør maaske det følgende 
Brev være Trykken værd som en frimodig Fortælling om en Ulykke, 
der offentlig neppe omtaltes med saa stor Uforbeholdenhed. 

Kjøbenhavn den l^te Martii 1794. 

Hjertelskte AUerbeste Søster! 

Aldrig havde jeg troet at skulle faa Aarsag til at melde dig 
saa bedrøvelige og ulykkelige Ting som i Dag: Christiansborg, 
det stolte og mageløse Christiansborgs Slot er — — ikke mere! 

Mange Millioner ere blevne et Rov for Ddens fortærende 
Lue. 1 Ondags Eftermiddag den 26de Febr. Kl. 3 quarteer paa 
4re begyndte det at klemte 3 Slag som er Tegn til Skorstens 
Bd, man sagde strax det var paa Slottet, altsaa brød ingen sig 
meget derom; dog erfarede man snart at der var Ild i Prinds 
Christians j:Arveprinds Friedrichs Søns:| Værelser, jeg gik ogsaa 
derhen og stod paa Ridebanen, saae Røgen slaa stærkt ud af 
Vinduerne i den Etage over Ridder Sablen og i Mezaninen oven 
over, men som Røgen mindskede forneden og slog næsten alene 
ud af 2de Mezanin Vinduer; de derinde havde faaet Slangerne 
af 4re Sprøiter op til sig, troede jeg, at Brandmajor Boye lunge 
allerede var Mester over Ilden, derfor gik jeg bort, saasom det 
just havde begyndt at fryse temmelig og det blæste stærkt af 
Syd-Øst, gik jeg hjem; saasnart jeg var kommen ind ad Døren 
slog Trommen, og strax derpaa blev slagen General-Marsch af 
12. 18 og 24 Trommer med Piber langs af alle Gader, da fik 
man at vide, at Brandmajoren Kl: 5V2 slet havde overgivet 
Ilden. — 

Livvagts Soldater, Musqueterer, Matroser, Staldfolk og andre 
bleve kaldte op paa Loftet for at slæbe bort, men det var umuligt, 
Loftet var næsten overalt tilproppet med mange hundrede Tylter 
Stillage Bræder, Stillage Bokke, mangfoldige tykke Fyrre og Ege 
Planker, samt uhyre Bunker af Høvel og Hugge Spaaner, som 
vare der opdyngede, tilmed gjorde Røgen al Redning deroppe 
forgjæves, saa at de som kunde finde Udgangene løbe ned igjen, 
men de som vare komne altfor langt derfra bleve kvalte af Rø- 
gen og indebrændte. 136 

Klokken halv Syv slog Ilden mange Steder ud af Taget nedad 
den Fløy som vender mod Proviant Gaarden. 

Paa Hjørnet af samme Fløy ud til Ridebanen, nemlig der- 
oven over, hvor Ilden var kommen fra, brændte Taget i fuld 
Flamme og nærmede sig hen til Taamet, Klokken 8te begyndte 
Lugerne paa Taamet at brænde. Klokken 9 sank Klokkerne og 
sloge ned i Riddersalen, hvorved den med Et kom i lys Lue. 
Kl: 9 V4 faldt Taamet ganske sødelig ned. Da var ingen meere 
Redning, og nu begyndte Ilden i Tagene og i de øverste Mezanin- 
Værelser ud til Ridebanen, til Proviantgaarden og til Slotspladsen, 
tilsidst kom Jlden i den Fløy ud til Kirken og Kl: henimod 11 
stoed den heele Qvadrat i lys Lue for oven og brændte alt meere 
og mere needad. Da Klokken var over 12 begyndte Kirken at 
brænde og Kl: 4 om Morgenen laa heele Slottet, Kirken, den 
Bygning hvor Vogn Remisserne ere under og Garder Stalden 
med, alting er brændt, hvad brænde kunde lige ned til de Ge- 
vælfte Kjeldere, dog ere endogsaa Gevælfteme paa nogle Stæder 
slagne igennem af de svære Laster der faldt derpaa. 

Begge Stald Fløyene, hvor Buegangene ere under og Riide- 
Huuset ere blevne staaende og ere aldeles ubeskadigede. 

Den største Lykke var, at Ganzellie Bygningen, Proviant 
Gaarden og Arsenalet bleve staaende; thi havde Jlden kommet i 
Arsenalet og til de der liggende mange Millioner fyldte Patroner, 
Bomber med viidere, da var baade Christianshavn og den største 
Deel af Kiøbenhavn bleven forvandlet til en Steenhob og mange 
Tuusind Mennisker derunder begravet, 

Stormen varede ved den hele Nat og Luften var fuld med 
gloende Kuli, som faldt paa Gaderne, Huusene og Tagene, tykkere 
og større end den allerstørste Flokke Snee i den Strækning fra 
Slottet af, liige over Wartow og ned forbie Studii Stræde langt 
udenfor Voldene ud paa Marken, og dog var Gud saa Naadig at 
der kuns kom Ild et Stæd paa Vester Gade i een Tag Rende, som 
strax blev slukket. — 

Man veed at live af de kongl: Stald Folk, 6 Liv Vagts 
Soldater, een voxen Sadelmager Dreng, den gifte Material For- 
valter Nomp, samt nogle af de saakaldte Trappe Tøser ere 137 

blevne i Dden, foruden nogle flere Nysgjærrige, som man ikke 
endnu veed eller nogensinde faar at viide, 

Jmidlertiid at det brændte, forsømte man ikke at rædde alt 
hvad der ræddes kmide, Soldater og Matrosser imder Vagt bare 
alt hvad mueligt var need i Holmens Kirke og paa Admiralitetet, 
de have endog ræddet de kostbareste Tappeter af Væggene, 2<le 
Boldere, hvis Navne ere optegnede i Admiralitetet, kom op i 
den store Spise Sahl ud til Slots Pladsen, og da de fandt den 
leedig undtagen et stort kostbart Uhr med mange Zirater og 
Postamenter af støbt Sølv formaade de 6 Matroser at vove deres 
Liv med og ved deres Hjelp fik de Uhret ubeskadiget løs og 
bragte det heelt og holdent op paa Admiralitetet, undtagen Lod- 
derne, som vare saa tunge at ikke 2 Mand kunde bære et af 
dem. Kort sagt Kron-Prindsen har næsten faaet alt sit bierget, 
og Kongen ligeledes; Men Prinds Friderich har næsten mistet 
alt og Dronningen ligesaa. Den gi: Ærlige General Huth tog 
Kongen hjem med sig i sin Vogn og der sov Kongen den Nat 
hos Huth tilligemed Kronprindsen og hans Gemahl, disse flyttede 
om Formiddagen derpaa ud til Grev Bemstorflf, hvor de logere 
endnu, Kron-Prindsesse Lovisa Augusta med hendes Gemahl sov 
den Nat bos Grev Ranzow, min Greve, de logerer hos Grev 
Schimmelmann, Dronningen med Prinds Friderich og Hånds Fa- 
milie flyttede strax til Rosenborg hvor de ere endnu. — 

Aarsagen til ald denne Ulykke er Vedkommendes forbandede 
Licitationer; hvo som troer, at een Mand kan gjøre det samme 
Arbeyde for 98 Rdr og ligesaa godt, som een anden Mand der 
i ald sin Tid har faaet 500 Rdr derfor Aarlig, det er et Fæe- 
hoved, saaledes troer Valentin og jeg. Tydsken siiger: Kupfern 
Geldt, Kupfern Seel MeBe. Ilden kom fra een Kakkelovn i Prinds 
Christians Gemak, fra hvilken Kakkelovn der gik et Røer 30 Alen 
langt, som var leedet igjennem Alcover, Bræde Skillerumme etc: 

Røret har lagt an allevegne paa — — — Træe, dog 

herom nok — 

imidlertid bildte nogle øpuaijuæ^pA Mennisker Kronprindsen 
ind, at Ilden var paasadt, hvilket blev troet og strax i Øieblikket 
gik een Staflfett til Jægersborg og en til Hirschholm for at hendte 138 

de der liggende 2de Husar Escadroner som kom jagende til Byen 
i fuld Galop, men bleve dog udenfor, imidlertid skeete intet 
Opløb og man kunde tydelig nok see paa hver Mands Øyne, at 
ingen tænkte paa Oprør, men hver Mand stoed bekymret, elændig 
og bedrøvet, ja de fleste som Loths Hustru, i dette Øieblik Kl : 4 
ombæres og afleveres een meget smigrende Kongl: Taksigelse i 
alle Huuse, hvori Kongen takker Sit trofaste Folk, for det nye 
Beviis paa den ubrødelige Troskab og Hengivenhed for Kongen 
og Hans Huus med viidere ved denne ulykkelige Jld Brand. 
Taarene nøde mig til at holde op. Til Giengield for denne min 
Umage, som har kostet mig mangen Taare maae Du endelig 
med første Post lade Din kierlige Mand melde mig, hvor min 
Kiære og beste Søn er, om han er seylet, hvad Skibet hedder, 
og hvad Kapitainens Navn er, samt hvor de skal gaae hen. ieg 
takker Dig og Din Mand hjertelig for alt -imod ham beviiste 
Gode. Er min Søn endnu hos dig eller der i Nærheden, da hils 
ham fra os alle, vi ere alle friske og vel. Styrmand Øvergaard 
med. Hils din Kiære Mand og Børn. ieg er din hulde Broder 

Valentin: Spørgsmål og Svar. Spørgsmaal. 
9. 
Erasmus (Rasmus?) Dybwad meddeler i en Kalender for 
1760, at han er født ^o/^i 1734, døbt V12 s. Å. i Nærheden af 
Nibe i Jylland. Han meddeler at have forladt Nibe V3 1759, 
men hvorfra han kom, oplyser han ikke. Jeg ved, at han ved 
angivne Tid rejste til Christiania, hvor han bosatte sig. — Nu 
er der, som bekjendt, i Jylland flere Gaarde af Navnet Dybvad^ 
hvoraf en staar nævnt i Worms Lex. over lærde Mænd I, 
266. De Navne, der her findes anførte, særlig Christopher, har 
senere været ahnindelige i Familien. Eølge Meddelelse fra Hr. 
Sognepræst J. Richter i Ringgive ved Vejle blev den 7i2 1738 
en Gut ved Navn Rasmus døbt i Gadbjerg Kirke. Han var Søn 139 

af Søren Niim i Tofthøj (altsaa muligvis paa Dybvadgaard). Da- 
toen stemmer, som man vil se, medens Aarstallet er 4 Aar for 
sent. Spørgsmaalet bliver altsaa: 

1) Var Søren Niim i 1738 Ejer eller Bruger (Beboer) af Dyb- 
vadgaard? 

2) Kan nogen give Oplysninger om nogen Erasmus (Rasmus), 
Dybwad (født som oven nævnt) og om hans Forfædre? 

3) Ere Descendenter af de i Worms Lex. I, 266 nævnte Mænd 
af Navnet Dybvad udvandrede til Norge? 

For enhver Oplysning om den ældre (danske) Gren af denne 
Familie vil jeg være meget taknemmelig og vil gjerne refundere 
udlagt Porto. 

Granlund, Strømmen Jernb. Station pr. Christiania. 

Albert J. Lange, Boghandler. 

Svar paa Spørgsmaal. 
VII. 
Sorenskriver i Nordfjord Lars eller Laurits Stub (se foregaaende 
Bind S. 302) var født i Christiania 1708 (døbt 12 Mai s. A.) og 
en Søn af Gonsumtionsskriver sammesteds Jacob Larssøn Stub (f 
i Christiania 1737 (begr. 18 Oct. s. A.) 66 A. gi.) og Sophie Peders- 
datter Lessø. Han blev Student c. 1730 — uden Tvivl fra Chri- 
stiania Kathedralskole — og senere Fuldmægtig hos Sorenskriver 
i Nordfjord Povel Schonevig, med hvis Datter Gjerthrud han blev 
forlovet og gift. Som saadan underkastede han sig den 21 Novbr. 
1736 jiuridisk Examen ved Kjøbenhavns Universitet og blev paa 
en under 23 Mai 1740 indgiven Ansøgning fra Svigerfaderen, der 
var mellem 60 og 70 Aar gammel og i hele 29 Aar havde været 
Sorenskriver i Nordfjord ^), væsentlig som det synes, ved Bistand 
af dennes Svoger Etatsraad Arved Christian Linde, der var Kas- 
serer ved den kgl. Particulærkasse og Zahlkammeret i Kjøben- 
havn, den 14 April 1741 adjungeret Schonevig som edsvoren ^) Povel Schonevig blev 15 Mai 1711 Sorenskriver i Nordfjord (confir. 4 Mai 
1731 og 10 Juli 1747). Han blev gift i Gloppen 1 Oct. 1716 med Anna 
Nilsdatter Bugge. Gfr. Lengnicks Stamtavle: Familien Linde (I). Soren- 
skriver Schonevig boede i Davikens Præstegjeld, medens Stub havde sin 
Bopæl paa Gaarden Løken i Eids Præstegjeld. 140 

Fuldmægtig med Ret til at succedere ham i Embedet og paa 
demie Bestalling erholdt han 7 August 1747 kgl. Confirmation. I 
Aarene omkring 1752 afstod Schonevig ham Embedet mod en 
aarlig Pension af 200 Rdl., hvilken hin vedblev at nyde, indtil 
han i Marts Maaned 1761 afgik ved Døden c. 83 A. gi. — Stub 
var imidlertid allerede da en svagelig Mand og fik derfor under 
12 Marts 1762 sin ældste Søn Johan Daniel, der havde taget 
alle sine academiske Examiner og i 5 Aar været Faderen be- 
hjælpelig, adjungeret i Embedet med Ret til at succedere ham. 
Senere afstod han Sønnen Embedet mod en Pension og maa 
vistnok paa sine gamle Dage være flyttet til Christiania, hvor 
han i ethvert Fald døde i Januar 1774 (begr. 18 Jan. s. A.) 66 
A. gi. Han var 2 Gange gift: 1) med Gjerthrud Schonevig, der 
døde i Eid 1755 (begr. 22 April s. A.) 37 A. 6 M. 3 D. gi, og 
2) med Helene Lund, f i Eid 1763 (begr. 11 Febr. s. A.) 57 A. 
mindre end 4 Uger gi. Med sin 1ste Hustru havde han følgende 
Børn: 1) Johan Daniel S., døbt i Eid 15 Febr. 1736, f paa Løken 
19 Decbr. 1802; gift 1) 13 Juli 1763 i Gloppen med Anna Hege- 
lund Krog, begr. i Eid 19 Juli 1773 35 A. gi, og 2) med Mette 
Dorothea Heiberg (cfr. Genealog. Opteg. om Familien Heiberg, 
S. 20). 2) Anna Maria S., døbt i Eid 11 Mai 1742, begr. i 
Gloppen 28 Novbr. 1784, 42 A. 29 Ug. gi.; gift i Eid 29 April 
1767 (viet efter kgl. Bevilling i Huset) med Sognepræst til Glop- 
pen Johan Widing Heiberg (cfr. Familien Heiberg, S. 68). 3) Povel 
Schonevig S., døbt i Eid 5 Mai 1744, Sognepræst til Skonevik; 
gift 1768 (ifølge kgl. Bevill. af 10 Juni s. A.) med sit Sødskende- 
bam Alida Elisabeth Abel, døbt i Vikedal 19 Sept. 1747, Datter 
af Sognepræst Hans Abel og Maren Povelsdatter Schonevig. 
4) Jacob S., døbt i Eid 25 Aug. 1746, f der 1750 af Børne- 
kopper (gravfæstet 1 Febr. s. A.) 3 A. 20 Ug. gi. 5) Sophie 
Elisabeth S., f i Eid 1750 af Børnekopper (gravfæstet 1 Febr. 
s. A.) 2 A. 8 Ug. gl.i). 6) Gjerthrud S., døbt i Eid 21 Marts ^) Denne Datter findes ikke døbt i Eid og det er derfor muligt, at baade 
dette Barn og maaske et eller to mellem 1736 — 1742 ere døbte i Daviken, 
hvor Stubs Svigerforældre boede og hvor Konen maaske kan have opholdt 
sig. Davikens Ministerialbøger har jeg ingen Anledning havt til at undersøge. 141 

1749, t 1750 af Børnekopper (gravfæstet 1 Febr. s. A.) 44 Ug. 
gi. 7) Jacob S., døbt i Eid 17 Novbr. 1750. 8) Sophie Elisa- 
beth S., døbt i Eid 17 Decbr. 1751. 9) Lars S., døbt i Eid 22 
Novbr. 1753 og 10) Gert[rud?], døbt i Eid 18 April 1755. I 
1762 siger Sorenskriver Stub, at hans Hustru (den anden) havde 
været sengeliggende i 4 Aar og at han havde „6 smaa og umyn- 
dige Børn**. 

Som foran nævnt døde Sorenskriver Lars Stubs Fader Con- 
sumtionsskriver Jacob Larssøn Stub i Christiania 1737. Skifte 
efter ham holdtes sammesteds fra 15 Novbr. til 13 Decbr. s. A. 
Hans Hustru Sophie Pedersdatter Lessø, som han 1706 fik Be- 
vQling til at egte uden Trolovelse og Lysning, overlevede Manden 
og døde i Christiania 15 Mai 1749 (begr. 20 Mai s. A.) 65 A. gi. 
Skifte efter hende begyndte 15 Mai og sluttedes 3 Decbr. s. A. 
Af disse Skifter og Ministerialbogen for Christiania fremgaar det, 
at Egtefolkene havde følgende Børn: 1) Peder S., døbt i Chri- 
stiania 5 April 1707; han var Student og endnu i 1749 i Kjø- 
benhavn, men bosatte sig senere i Christiania, hvor han 29 Mai 
1767 (ifølge kgl. Bevilling af 15 April s. A. viet uden Trol. og 
Lysning hjemme i Huset) egtede Karen Andersdatter Hellerud, 
med hvem han ingen Børn havde. Egtefolkene oprettede derfor 
15 Aiig. 1770 et gjensidigt Testamente, der fik kgl. Confinnation 
27 Sept. 1771, hvorved den Længstlevende skulde beholde Boet. 
Han døde i Christiania 1771 (begr. 14 Sept. s. A.) 66 A. gi. og 
Konen sammesteds i 1792. 2) Lars S., født 1708; se foran. 
3) Anne S., døbt i Christiania 22 Juni 1709, begr. der 5 Jan. 
1711. 4) Elisabeth S., døbt i Christiania 20 Mai 1710, begr. 
der ugift 31 Juli 1741. 5) Henrik S., døbt i Christiania 9 Mai 
1711, , begr. der 18 Novbr. 1712. 6) Christen S„ døbt i Chri- 
stiania 28 Juli 1712, begr. der 30 Novbr. s. A. 7) Jacob S., 
døbt i Christiania 22 Juni 1713; var 1737 paa Søreise, men i 
1742 Underfoged i Christiania, hvor han døde 1782 (begr. 21 
Jan. s. A.) 69 A. gi. Gift 3 Gange: 1) med Gjerthrud Marie 
Seiersted, begr. i Christiania 9 Mai 1754 40 A. gi. 2) 5 Marts 
1755 i Christiania med Anna Margrethe Stein, døbt i Christiania 
27 Jan. 1723, død der 12 Febr. 1756 (begr. 18 s. M.) 33 A. gi., 142 

Datter af Stadscapit. Georg Fredrik Stein og Anne Cathrine Lo- 
rentz, og 3) med Catharina Margrethe Holst. Med disse 3^© 
Hustruer havde han følgende Børn: a) Jacob S., døbt i Christi- 
ania 20 Oct. 1747, begr. der 10 Decbr. s. A. b) Jacob S., døbt 
i Christiania 12 Decbr. 1748; var i 1792 Procurator i Christi- 
anssand, hvor han døde ugift 1793. c) Sophia Catharina S., 
døbt i Christiania 20 Jan. 1750; var 1792 i Oslo Hospital, 
d) Gjerthrud Marie S. og e) Maren Angenetha S., Tvillinger, 
døbte i Christiania 7 Mai 1754; den Sidste blev begr. der 25 
Mai s. A. og Førstnævnte var 1792 i Oslo Hospital, f) Susanna 
Friderica S., døbt i Christiania 31 Decbr. 1755, begr. der 1 Decbr. 
1786, 30 A. gi. ugift, g) Anna Martha S., døbt i Christiania 
9 Aug. 1758, begr. der 15 Mai 1759 og h) Johanna Sophia Stub, 
døbt i Christiania 31 Mai 1760, begr. der 8 Aug. 1761. — 
8) Anne Sophie S., døbt i Christiania 2 Oct. 1714, var 1792 i 
Oslo Hospital. 9) Henrik S., døbt i Christiania 16 Mai 1716; 
var først Sømand og for fra Holland til Ostindien; var i 1742 
og endnu 1792 bosat i Amsterdam, hvor han var gift og havde 
Børn. 10) Hans Gottfried S., døbt i Christiania 2 Decbr. 1718, 
begr. der 1 Oct. 1733. 11) Thale Cathrine S., døbt i Christiania 
26 Aug. 1721; levede endnu 1792 i Oslo Hospital. 12) Et Barn 
begr. i Christiania 27 Jan. 1727 og 13) Anders S., døbt i Chri- 
stiania 22 Oct. 1726, begr. der 18 Marts 1728^). 

Af de nævnte Skifter efter Consumtionsskriver Jacob Stub 
og hans Enke sees det, at den Førstnævnte havde en „Broder** 
Hans Stub og en „Svoger** Jørgen Halmsted, der var Forstander 
for Oslo Hospital. Heraf skulde man ledes til den Slutning, at 
Jacob Stub var en Søn af Halmsteds Svigerfader og Formand 
som Forstander for Oslo Hospital Laurits Jacobssøn Stub, der 
døde som saadan i Oslo 1724 og som 18 Sept. 1689 i Christi- 
ania egtede Magdalena Axelsdatter And, døbt i Christiania 1 
Decbr. 1671 2), f i Oslo 1742, Datter af Axel Pederssøn And ^) Muligens Anders S. er det ^Barn'*, der begr. 27 Jan. 1727; i ethvert Fald 
findes et af Børnene ikke blandt de Døbte i Christiania Ministerialbog. 

^) Disse Angivelser, der ere tagne af Ministerialbogen, passer ikke med An- 
givelserne i Katolog over malede Portræter i Norge, S.131 f. 143 

(begr. i Christiania 23 Marts 1679) og Cathrine Adolphsdatter 
Geysler. Disse Egtefolk havde 12 Børn sammen, hvoriblandt en 
Søn Hans S. og en Datter Anne Sophie S., der blev gift med 
Halmsted, samt desuden en Søn, der virkelig hed Jacob S. og 
som man derfor kunde antage for at være bemeldte Consumtions- 
skriver. Men dette kan dog ei forholde sig saaledes. Af Skiftet 
efter Hospitalsforstander Stub sees det nemlig, at dennes Søn 
Jacob var Sognepræst til Krokstad, og han kan derfor selvfølgelig 
ikke være vor Consumtionsskriver. Det forholder sig dog vist- 
nok alligevel rigtigt, naar Jørgen Hahnsted angives som Svoger 
af Sidstnævnte. Thi flere Aar før Laurits Jacobssøn Stub blev 
gift med Magdalena Axelsdatter And havde han et uægte Barn 
ved Navn Jacob, og dette er uden Tvivl den senere Consum- 
tionsskriver. Ifølge Christiania Ministerialbog havde nemlig Thale 
Amimdsdatter et uægte Børn Jacob, avlet med Axel Pederssøns 
(Ands) Tjener Laurs (o: Lars Jacobssøn) til Daaben 27 Decbr. 
1671. At dette Barn er den senere Jacob Larssøn Stub, der 
saaledes har optaget Faderens Familienavn, kan vistnok ansees 
utvivlsomt. Thi da denne døde i 1737, var han 66 Aar gi. og 
skulde saaledes netop være født i Aaret 1671, i hvilket Aar der 
intet andet Barn findes døbt i Christiania, som det kan være. 
Det kan derhos bemærkes, at Consumtionsskriveren ogsaa havde 
en Datter, der bar Navnet Thale. 

Hospitalsforstander Laurits Stub ^), der saaledes er Stamfader ') Ifølge Skiftet efter ham, der holdtes i Oslo 26 Mai 1724, og efter hans 
Enke Magdalena And, der ligeledes blev holdt i Oslo 24 Juni 1742, efter- 
lod han sig af sitEgteskab følgende 12 Børn: 1) AxelS., der20Decbr. 1721 
tog Borgerskab og drev en liden Handel paa Vaterland, hvor han t 1727v 
Han Tar gift med Kirsten Jørgensdatter , som han efterlod med 3 Børn: 
Lars, Axel og Datteren Magdalena S., der c. 1740 egtede Johan Storm^ 
senere Sognepræst til Vaage. 2) Jacob S., Sognepræst til Krokstad, hvor 
han døde 1749. Han var gift med Sara Ghristensdatter Qvislin, f 1759. 
9 B. 3) Johan Peter S., f ugift før 1742. 4) Palle S., f 1726 efter« 
ladende sig Enken Catharina Povelsdatter og en eneste Datter Magdalena. 
5) Fredrik, f. c. 1701, f paa Fredrikshald som Klokker 1741; gift med 
Sidsel Qvislin, med hvem han havde 4 Sønner. 6) Hans S., f. c. 1702, 
t c. 1741 som adjungeret Sorenskriver i Folio. 7) Lars S., f. 1706; levede 
1765 som Gapitaine paa Vartpenge. 8) Adolph S., f. c. 1707, t 1743, 
var gift med Else Pedersdatter Lessø, sandsynligvis Søster af Sorenskriver 144 

for flere Slægter af dette Navn her i Landet, var maaske en Søn 
af den Jacob Stub, der var død før 4 Sept. 1661, da Jacob og 
Christopher Jacobssønner paa egne Vegne og Peder Anderssøn 
og Johannes Smid paa deres Hustruers samt paa de tvende 
ugifte Søstre Kirsten og Maren Jacobsdøttres Vegne ^alle si. 
Jacob Stubs ^) Børn og Arvinger" gav Stedmoderen Anna Laurits- 
datter Afkald for al Arv efter deres Moder Karen Andersdatter, 
hvilket Afkald blev thinglæst paa Bythinget i Christiania den 1 2 
Sept. s. A. Stedmoderen Anna Lauritsdatter, der vistnok i Til- 
fælde maatte være Moder til Hospitalsforstander Stub, blev begr. 
i Christiania 17 April 1677, den ældste af hendes Stedsønner 
Jacob Stub blev begravet i Åker 9 Oct. 1681 og Datteren Kirsten 
Stub paa Vaterlands Kirkegaard 11 Juni 1682 samt Christopher 
Stub i Christiania 21 Juni 1696. E. A. Thomle. 

VIIL 

Lieutenant Gustav Casimir Sommer (se S. 73) blev 20 Mai 1717 
i Fredriksstad gift med Helvig Andersdatter Stub, der var født 
sammesteds i Aaret 1698 og en Datter af Handelsmand der 
Anders Samuelssøn (Stub) og Maren Jensdatter Holm. Foruden 
Datteren efterlod Anders Samuelssøn sig ved sin Død i 1711 
kun en eneste Søn Samuel Anderssøn Stub, der var født i Fredriks- 
stad 26 August 1696 og døde som Sognepræst til Søndeled og 
Østerrisør. Han var gift med Else Tellefsdatter Dahl, med hvem 
han havde mange Børn. E. A. Thomle. Laurits Stubs Moder, og efterlod af dette Egteskab 4 Børn. 9) Wilhelm 
Bartholomæus, f. c. 1707, f før 1742 ugift. 10) Cathrine; var i 1724 gift 
med Sognepræst Hans Frisach til Lom. 11) Anne Sophie S.; var 1724 
gift med Hospitalsforstander Jørgen Halmsted, og 12) Magdalena S., der i 
1724 var ugift, men 1742 gift med Gomet Morten Nordbye. Det beror 
derfor paa en Misforstaaelse, naar B. Moe i Tidsskrift for den norske Per- 
sonalhist., 1 Række S. 317 anfører, at det var denne Magdalene S., der 
var gift med Sognepræst til Vaage Johan Storm. 
^) Muligens denne Jacob Stub, hvis ene Søn hed Christopher, kan have været 
en Søn af den Christopher Stub, der 1609 og endnu 1623 var Borger i 
Oslo. Sidstnævnte kunde igjen være en Søn af den Niels Stub, der alle- 
rede 1544 og 1560 var Raadmand og senere — 1570 — Borgermester i 
Oslo, hvor han kort efter blev Lagmand. Han døde c. 1586, i hvilket 
Aar det Kanonikat han havde i Oslo Kapitel bortgaves til en Anden. 145 

Bidrag til Familien Rosenicrantz's Historie 

i det 16de Aarhundrede 
af A. Heise. Sidelinierne. 

X aa Hevringholm i Jylland og Tange i Fyn levede i Dronning Mar- 
gretes Dage en mægtig Riddersmand ved Navn Hr. Niels Jensen 
(Rosenkrantz). Det er fra denne Mand, at alle Linier af Rosen- 
krantzernes talrige Familie nedstamme. Hans ældste Søn, Rigshof- 
mester Otte Nielsen (t 1477), blev gjennem sin Søn, Rigshoftnester 
Erik Ottesen (t 1503), Stamfader for en talrig, tildels endnu levende 
Slægt, der har frembragt en Række betydelige Mænd i Tidernes Løb. 
Denne Hovedlinie er det, som nu er behandlet omtrent til Slutningen 
af det 16de Aarhundrede, dels i „Famihen Rosenkrantzes Historie^ 
iste og :2det Bind, dels i .Historisk Tidsskrift'' 5te Rækkes 5te og 6te 
Bind. Af de øvrige Linier ere kun de nærmeste Slægtled behandlede 
i Familiehistoriens 1ste Bind, nemlig de Linier, som nedstamme fra 
Otte Nielsens Brødre: Timme Nielsen til Engelsholm og Stensballegaard, 
hvis Linie igjennem hans Sønner, Erik Timmesen til Engelsholm og Niels 
Timmesen til Stensballegaard^ atter delte sig i to Linier, Anders Nielsen- 
(^^^ygg^) til Hevringholm, hvis Linie gjennem hans Sønner, Ejler Styg- 
gesen til Hevringholm og Erik Styggesen til Matrup, atter delte sig i 
to Linier, Niels Nielsen til Tange, hvis Linie dog uddøde hurtig, og 
Ludvig Nielsen til Palsgaard og Tange. Der staar saaledes tilbage at 
behandle disse Linier Aarhundredet ud, og det er dette, som er Gjen- 
stand for de her meddelte Bidrag til Familiens Historie i det 16 de 
Aarhundrede. Ganske vist frembyder et saadant Arbejde ingenlundie 
samme Interesse som Behandlingen af HovedUnierne ; men da Stoffet 
i alt væsentligt var samlet og da selv disse Linier frembringe flere ret 
betydelige Mænd og selv gjennem de mindre betydeUge Personer faa 
nogen Betydning i kulturhistorisk eller Ugnende Retning,* har jeg ikke 
villet lade denne Del af Familiehistorien ligge ubehandlet hen. Disse 
Linier ville i det følgende blive behandlede omtrent i den Orden, 
hvori de uddøde inden Aarhundredets Slutning. Stensballe-Linien, der 
forgrenede sig stærkt og som endnu lever (i Skaane), vil derimod blive 
behandlet sidst. I. Engelsholm-'Linieii* 

Denne Linie uddøde paa MandssideA allerede med Erik 
Timmesen, der levede endnu 1511, men var død 1523,. men fort- 

10 146 

såttes paa Spindesiden af hans to Døtre, Begge og Karen Eriks- 
datter Rosenkrantz^). 

Beg;ge Eriksdatter, Erik Timmesens og Margrete Bosdatter 
Høgs ældste Datter, var rimeligvis opkaldt efter sin Mormoder, 
Begge Eriksdatter (Rosenkrantz) fra KoxbølP). Hun blev gift med 
Erik Nielsen Lange, Søn af Niels Mogensen (Lange) til Knuds- 
bølle i Ribe Stift og Margrete Saxtrup; men forøvrigt vides om 
ham neppe andet, end at han skal være falden i Sverrig 1519, 
hvorpaa Fru Begge, der efter sin Fader arvede Engelsholm, senere 
giftede sig med Anders Alhretsen Skeel til Hegnet og Jungetgaard 
i Salling og til Rostrup i Ty. Han var da Enkemand efter 
Karen Flemming Hermansdatter fra Bavelse og forekommer tem- 
lig hyppig i Aarene fra 1506 til 1552^). Fru Begge kaldes til 
Engelsholm endnu 1540 og overlevede sin Mand indtil 1562; 
endnu inden sin Død havde hun dog overladt sin Søn af første 
Ægteskab, Erik Eriksen Lange, Engelsholm; thi allerede 1551 
forlenede Kristian III sin Skjænk Erik Lange ^til Engelsholm** med 
Holgaard, og d. ^s/g 1560 fik Erik Lange „til Engelsholm** Brev 
paa 3 Krongaarde paa Tyholm i Søndbjerg Sogn, „kaldes Jeg- 
berg**, som Fru Begge Rosenkrantz havde Livsbrev paa og havde 
opladt ham*). — Anders Skeel og begge hans Hustruer ere be- 
gravede i Tønderup Sognekirke ved Hegnet, hvor der i Muren 
findes et Epitafium af Sandsten, forestillende ham og hans Hu- 
struer, udhuggede i Legemsstørrelse, ligesom der ogsaa i Alter- 
gulvet ligger „en skjøn Ligsten med Positurer og Vaaben** ; denne 
er dog paa ny bekostet af Anders Skeels Efterkommere i Aaret 
1647. 

Ægteskabet med Anders Skeel var barnløst; derimod havde 
Fru Begge Rosenkrantz med Erik Lange foruden den tidligere 
omtalte Søn, Erik Lange tU Engelsholm (f c. 1573), en Datter 
Anne Lange^ der først blev gift med Melchior Glob til Vellum- 
gaard, Søn af Hr. Albert Glob til Vellumgaard og Fru Else Hol- ^) Familien Rosenkr. Hist« I, 315. 

*) Familien Rosenkr. Hist. I, 267. 

*) Se nærmere: V, Skeel, Optegnelser om Familien Skeel, S. 53—56. 

*) Reg. o. a. L. 1551, p. 116; 1560 p. 157; jfr. Erslev, Lensmænd, S. 135» 147 

gersdatter Rosenkrantz fra Boller, anden Gang med Gregers 
Holgersen Ulfstand til Vosborg^). 

Véd man kun lidt om Fru Begge Eriksdatter til Engelsholm, 
er det samme i endnu højere Grad Tilfældet med hendes Søster 
Karen Eriksdatter (Rosenkrantz). Hun blev gift med Ove Vin- 
centsen (Dyre ellei^ Lunge) til Tirsbæk, der senere blev en af de 
mest bekjendte og mægtigste Rigsraader i Frederik 1stes og Kri- 
stian 3dies Tid. De havde fire Døtre med hinanden, nemlig 
1) Dorthe, senere gift med Klavs Eggerdsen Ulfeld til Kragerup 
(Løve H., Holbæk Amt), 2) Viveke, g. m. Jens Juel til Hesselmed 
(Aal Sogn, Vester H., Ribe Amt), og 3) Karen^ der blev Nonne 
i St. Agnetes Kloster i Roskilde, men efter Faderens Død blev 
udtaget af Klostret af sine Slægtninge Jørgen og Otte Brahe, der, 
som det hedder i en gammel Slægtebog, „nødte hende til at 
blive Dannekvinde", hvorpaa hun blev gift med Peder Pedersen 
(Litle) i Norge, samt 4) Ann^, der ligeledes var Nonne, nemlig 
i Maribo, men som med den bekjendte Joachim (Jakob) Rønnov, 
dog vistnok før dennes Udnævnelse til Biskop i Roskilde, fik en 
Søn, der fik det romantiske Navn Flores og senere under Navnet 
Flores Jakobsen nævnes til Pæregaard paa Langeland. De nær- 
mere Omstændigheder ved denne romantiske Kjærlighedshistorie 
ere dog ukjendte, saaledes, om det var før hidtrædelsen i Klostret, 
at Ove Lunges Datter begik dette Fejltrin, eller om Indtrædelsen 
i Klostret netop var en Følge heraf, ligesom det ikke er ganske 
sikkert, hvem af de to Døtre, Anna eller Karen, der havde be- 
gaaet dette Fejltrin'). 

Ove Lunges Ægteskab med Karen Rosenkrantz maa saaledes 
have varet flere Aar, men vi vide hverken naar det er indgaaet 
eller opløst. Efter en Angivelse, der dog neppe er rigtige), skal 
Fru Karen allerede være død i Aaret 1500; men Ove Lunge 
selv begynder først at træde frem 1511, da han for første 
Gang kaldes „til Tirsbæk** i et af hans Svigerfader Erik Timmesen 
(Rosenkrantz) udstedt Brev, hvori denne skifter med sine Stifbøm, *) Se nærmere Familien Rosenkr. Hist. II, 288. 

*) Jfr. nærmere: F. Hrass, Meddelelser om Familien Hvas IV, 261. 

^ Danske Mag. 4. R. III, 216. 

10* 148 

Fru Margrete Bosdatter Høgs Børn af første Ægteskab med Hr. 
Kristoffer Lykke til Stadsgaard; men om Ægteskabet allerede 
den Gang var indgaaet eller allerede opløst, fremgaar ikke af 
Brevet 0. Inden 1515 var Ove Lunge dog bleven gift anden 
Gang med Fru Anne Fris, Datter af Henrik Fris til Odden 
(Horns H., Vendsyssel) og Anna Limge (Datter af Olul' Lunge 
til Odden og Karen Banner); hun var Enke efter Rigsraad Bjørn 
Andersen til Stenalt, bekjendt fra Mordet paa Povl Laxmand, 
selv død kort efter 1503. D. ^^s 1515 er der nemlig udstedt et 
Tingsvidne af Horns Herreds Ting, at Ove Lunge „til Odden" 
gjorde Lovhævd paa noget Gods i Hornterp og i Home som sin 
Hustrus rette Arvegods, som har ligget til Odden, siden det 
Søskendeskifte gik mellem Hr. Anders Nielsen (Banner) og hans 
Søskende^). 

Ove Vincentsen Lunge (Dyre) var en Søn af Vincents Iver- 
sen Dyre til Tirsbæk i hans Ægteskab med Fru Kirstine Lunge, 
Datter af Hr. Tyge Lunge til Basnæs og Fru Anne Kabel; efter 
Morfaderen, med hvem de gamle Lunger uddøde, optoge Vin- 
cents Iversens Sønner, der arvede en Del af hans Ejendomme, 
Lungernes Navn, men beholdt deres eget Vaaben (Dyre). Han 
var saaledes en Broder til den bekjendte Dr. Vincents. Lunge og 
en Fætter til Rigsmarsken Hr. Tyge Krabbe; men da han ikke 
deltog synderlig i Begivenhedernes Udvikling under Kong Kri- 
stiern II, men først under Frederik 1ste og Kristiern III, altsaa 
efter Fru Karen Rosenkrantzes Død, skulle vi her ikke dvæle 
vidtløftigere ved hans indholdsrige Liv, men hemise til Skildrin- 
gerne i Familien Rosenkrantzes Historie, 2det Bind, hvor hans 
Forhold til Tidens Begivenheder oftere omtales: Kristiern 2dens 
Afsættelse, hans Optagelse i Rigsraadet i Begyndelsen af 1523, 
hans Udnævnelse til Ridder ved Kroningen 1524, hans mange 
forskjellige Hverv under Fredrik I som Statholder, Mønstringsherre 
osv. eller som Lensmand paa Aastrup i Vendsyssel, hans Færd 
under Herredagen 1533, hvor han synes at have staaetMogens Gøjes ^) Danske Mag. IV, 18—19. 

^) Geh. Ark., Voss, Perg., Horns H. Nr. 25. 149 

Parti nærmest, hans store Deltagelse i Grevefejden, hvor han 
som Jydsk Rigsraad sluttede sig til Mogens Gøje og Erik Banner; 
i Aaret 1536 sluttede han sig ogsaa til de nyere Tiders Tilstand. 
Vi tilføje blot, at hans Forhold til Broderen i Norge medførte, 
at han i Slutningen af Aaret 1527 sendtes til Norge for at mægle 
Forlig mellem de stridende Parter, men at hans langt dygtigere 
Broder, Dr. Vincents, synes at have faaet ham aldeles under sin 
Indflydelse, saa at han endogsaa lovede Sten Stures foregivne 
Søn, „ Daljunkeren **, Understøttelse fra Danmark, hvorover han 
fik fremkaldt heftig Forbitrelse hos Kong Gustav i Sverig, indtil 
det endelig lykkedes Hr. Tyge Krabbe at mægle et Slags Forlig 
mellem Kongen og de to Brødre, Hr. Ove og Hr. Vincents Lunge. 
Under Grevefejden blev han ogsaa brugt til vigtige Sendelser til 
Sverig, ligesom han ogsaa under Kristian HI deltog i flere Ge- 
sandtskabsrejser (til Brunsvig med Kongen 1538, og 1539 til 
Nederlandene), men allerede d. 22 Februar 1540 døde den mæg- 
tige Mand og ligger lige som sine to Hustruer begravet i Engom 
Kirke ved Tirsbæk, hvor han paa Epitafiet er afbildet midt mellem 
sine Hustruer^). — Af Karakter synes han at have været en 
myndig og stolt Adelsmand, dygtig som Godssamler og Gods- 
styrer, hvorom nærmere henvises til T. Beckers Skildring af ham 
i Kvartalskriftet Orion I, men haard, ofte uretfærdig, mod Bøn- 
derne i Omegnen; Salg af Bønder fra Pantegods i Fy en, som han 
havde af Kronen, gjorde han sig skyldig i og sagsøgtes i den 
Anledning i Aaret 1532 2). — Boglig Sands synes han at have 
haft, siden han udvirkede, at Bogtrykker Hans Vingaard fik Til- 
ladelse til at udgive Rimkrøniken paa ny med Fortsættelse af Kong 
Hanses Historie. — Anna Fris døde 1542; om hans Børn med 
hende henvises til T. Beckers ovenanførte Meddelelser. En af 
hans Døtre med Anne Fris, Maren Lunge , blev gift med Niels 
Axelsen Rosenkrantz til Ryhave, Stensballegaard og Halkjær, 
der vil blive omtalt i det følgende. ^) Tegning i Oldn. Museums Arkiv. 
^) Fynske Aktstykker II, 183. 150 

II. MatrupfLinien. 

Ogsaa denne Linie uddøde tidlig paa Mandssiden med Erik 
Styggesen (f o. 1535), der i sit Ægteskab med Kirsten Niels- 
datter Skram til Matrup kun efterlod sig to Døtre, Birte og 
Karen Eriksdatter Rosenkrantz ^). 

Birte Eriksdatter Bosenkrantz (f o. 1537?) blev gift med 
den ansete Hans Johafisen (Lindetiov) til Fobislet i Ødis Sogn i 
Nørre Tyrstrup Herred, som den Gang hørte til Nordslesvig, men 
siden Wienerfreden 1864 hører til Danmark. Han var Søn af 
Hans Johansen til Fobislet og Fru Mette Emmiksdatter, der var 
Enke 1477. Sønnen maa vistnok have været en Del ældre end 
Birte Rosenkrantz, thi han forekommer allerede 1486 som Hof- 
sinde, var derpaa i en Del Aar (o. 1507 — 12) Lensmand paa 
Sønderborg, fik 1514 Ørum i Ty i Pant og 1519 Hundsbæk^). 
1520 var han blandt de Adelsmænd, der gik i Borgen for det 
store Laan, som Kristiem II optog hos Hertugdømmernes Adel, 
og fik derved Underpant i Tøming Len^). — Endnu i Juh 1534 
skal Hans Lindenov have deltaget i Hjallese-Mødet, hvor den 
fynske Adel erklærede sig for Hertug Kristian^), men maa være 
død et af de følgende Aar, thi 7 Febr. 1536 tilstod „Berette, 
Hans Johansens paa Fobislet" ved et paa Matrup udstedt Brev 
af sin Svoger, Ejler Hardenberg paa Matrup, at have faaet sin 
Anpart af Tranholm Pant, som hendes Fader, Erik Stygge, havde 
pantet af Kronen % Hendes to Sønner, Hans og Anders Hansen, 
have medbeseglet paa hendes Vegne. Hun maa vistnok være 
død kort efter; thi 15 Oktober 1537 gjør Ejler Hardenberg til 
Matrup paa fein Hustrus Vegne Mageskifte med Hans Johansen^ 
Kristoffer Johansen og Anders Hansen til Fobislet paa deres *) Om Erik Styggesen (Rosenkrantz) se „Familien Rosenkr. Hist." I, 230. 
') Dansk Mag. 4 R. U, 165; 273. Dipl. Flensb. U, 27; 29; 32; 49; 87. — 

Suhms Nye Saml. I, 1, 70; I, 4, 346. 
^) Jfr. Fam. Rosenkr. Hist. H under Otte Holgersen Rosenkr. og Diplom: 

Nr. 39. — 1527 og 1528 forekommer han i nogle Gjældsbreve, som maaske 

angaa disse Forhold. 
*) Huitfeld S. 1425; jf. dog Aktst. til Grevefejden II, 33. 
^) Familien Rosenkr.'s Hist. II, Dipl. Nr. 131 og 136; jfr. Kvartalsskriftet 

Orion II, 24. 151 

egne Vegne, saaledes at Ejler Hardenberg skal have Stisgaard 
og Stisgaard Mølle samt alt det Gods, som blev skiftet fra Matrup 
og lagt til Stisgaard, mod at de fik andet Gods isteden. Da 
Fru Birte slet ikke omtales i dette Brev, der angaar hendes 
Fædrenegods, maa hun antages at være død paa denne Tid. 
Flere Børn end de her nævnte tre Sønner synes hun ikke at have 
haft. De indtoge alle en ret betydelig Stilling i den følgende 
Tid, især Hans Johansen Lindenov til Fobislet og Julskov (f , 
1568), der ved sit Ægteskab med Rigborg Tinhus blev Fader 
til den rige Hans Johansen Lindenov til Gavnø, Hundslund m. m., 
der blev gift med Margrete Rosenkrantz Ottesdatter fra Næsby- 
holm i). 

Erik Styggesens og Kirsten Skrams anden Datter, Karen 
BoseiLknutLtz Eriksdatter, blev gift med den senere saa højt an- 
sete Rigshofmester Ejler Eriksen Hardenberg til Vedtofte (Bra- 
hesholm) i Fyn, Skovsbo m. m., hvem hun i Medgift bragte 
Matrup. Han var Søn af Erik Hardenberg til Hvedhobn og 
Anna Rønnov Korfitzdatter og født omtrent 1605. Der es Ægte- 
skab blev indgaaet omtrent 1530, maaske noget tidligere; thi 
deres ældste Søn Erik siges vel i Ligprædikenen over ham at være 
født 1529, men paa Dragsholm, og dette biskoppelige Slot paa 
Sjælland blev Ejler Hardenberg til Vedtofte først forlenet med 
1530 af sin Slætning, Biskop Joachim Rønnov 2). Det var som 
Lensmand her, at han med stor Tapperhed forsvarede Slottet 
mod de Grevelige i Åaret 1535, indtil Hertug Kristians Tropper 
kom til Sjælland og saaledes formodentlig have bragt h am Und- 
sætning. Det var paa denne Tid, at hans Svigerfader Er ik Stygge 
døde; han kom da i Besiddelse af Matrup og fik d. 10 Oktbr. 
s. A. i Feltlejren foran Kjøbenhavn Tilladelse til af sine Med- 
arvinger at udkjøbe Kronens Pant Tranhohn, der ligger i Nær- 
heden af Matrup^). At han ved forskjellige Transaktio ner med 
sin Hustrus Medarvinger, Lindenoveme, nu fik hele Matrup i ^) Om dem se nærmere Hist. Tidsskr. 5 R. VI. 

') Knudsen, Joachim Rønnov, S. 159; Rørdam, Hist. Kildeskrift: 2 R. n 618; 

jfr. Kvartalsskr. Orion n, 20 ff. 
») Kr. m danske Registranter, S. 9; Dsk. Mag. 4 R. IV, 24. 152 

Eje, er allerede tidligere omtalt. — Dragsholm havde han vist- 
nok endnu i Forlening af Joachim Rønnov; men da Kjøbenhavn 
havde overgivet sig og Joachim Rønnov var bleven fængslet, 
maatte Dragshobn overgive sig til Kristian III. Som Befalings- 
mand paa Dragshobn nævnes dog ved denne Lejlighed ikke Ejler 
Hardenberg, men Didrik Hemmingsen (Didrik Henningsen Quitzov 
til Rørbæk?)^). Dragshobn blev som inddraget Bispegods givet i 
Forlening til andre. Ejler Hardenberg indkaldtes dog til Rigs- 
dagen 1536 og har ogsaa undertegnet den store Reces blandt 
den jydske Adel. Ogsaa til Kroningen 1537 blev han indbudt 
tillige med sin Hustru. Men nye Forleninger synes han ikke at 
have faaet, før han i Juli 1542 forlenedes med Næsbyhoved og 
St. Hans Kloster i Odense efter sin Broder Jakob Hardenberg. 
Meget muligt skjuler sig herunder et Slags Mistillid til Joachim 
Rønnovs Frænde og tidligere Lensmand. Det var ogsaa først paa 
denne Tid, at de Adelsmænd, der paa Grund af deres Holdning 
under Grevefejden vare ilde sete af Kristian IIPs Regering, efter- 
haanden atter toges til Naade. 

Fra nu af stiger Ejler Hardenberg stadig i Betydning. Fra 
1543 — 44 var han Lensmand paa Malmøhus og derpaa 1544 — 51 
paa Gulland. Det var her, at hans tidligere Herre, Biskop Jo- 
achim Rønnov, en Tidlang havde siddet som Statsfange; men 
han var kort før bleven flyttet til Kjøbenhavns Slot, hvor han 
netop var død 1 Maj 1544. Kort efter, i det mindste fra 1547 
af, blev Ejler Hardenberg optagen i Rigsraadet. 

Karen Bosenkrantz døde imidlertid paa Gulland i Aaret 1549 
tillige med en Datter, Jfr. Mette Hardenberg. De ligge begge 
begravne i Visby Domkirke, hvor der endnu findes en smuk 
Ligsten med Portrætfigurer af dem begge, Moderen afbildet som 
en midaldrende Kvinde, Datteren som en ung Pige paa en 13 — 14 
Aar. Ligeledes findes en smukt malet Akvarel af samme Personer 
paa en Trætavle i Visby Kirkes Kor 2). De havde i det mindste 

^) Se nærmare Knudsen, J. Rønnov, S. 128 fif. 

*) Abildgaards Tegninger i Oldn. Museums Arkiv; jfr. Nyerup, Langebekiana 
S. 252. — I samme Kirke findes efter Abildgaards Tegninger ogsaa et 
smukt karakteristisk Mindesmærke over Henrik Rosenkrantz til Bjørnholm 
(jfr. Familien Rosenkr.'s Hist. II, 273). 153 

5 Børn med hinanden, nemlig foruden Jfr. Mette, Erik Harden- 
berg, der efter at have studeret paa forskjellige Steder, navnlig 
i Wittenberg, og tumlet sig i Udlandet, endnu i Faderens Leve- 
tid som Mødrenearv kom i Besiddelse af Matrup, hvortil han 
skrives omtrent fra 1563 af, hvorfor Faderen i sine senere Aar 
atter skriver sig til Vedtofte; Stygge Hardenberg, der studerede 
sammen med Broderen i Wittenberg, men døde tidlig, omtrent 
1556 eller 1557^); en Søn KorfitZj der paa Ejler Hardenbergs 
Monument i Klovborg Kirke staar afbildet sammen med Faderen 
og den ligeledes før Faderen afdøde Datter Kirstine^ der begge 
døde i en ung Alder. Det er formodentlig i Anledning af denne 
Søn Korfitzes eller maaske Stygges Død, at Kansler Johan Fris 
i et udateret Brev til Korfitz Ulfeld tU Koxbølle (t 1563) omtaler 
sin Gudsøns Død og beklager, at kan ikke har kunnet komme til 
hans Begravelse. „Men jeg raader Ejler Hardenberg,* tilføjer 
han, „at han med det første gifter sig eller lader den anden Søn 
med det første tage sig en Dannemands Datter, og jo før han 
gjør det, da skal han tykkes det være vel om fire Aar** ^). 

Hvortil disse Ord sigte, vide vi ikke. Selv giftede Ejler 
Hardenberg sig ikke; Sønnen Erik, som var den eneste af Børnene, 
der overlevede Faderen, havde derimod. 1561 i Odense Bryllup 
med sin Slægtning, Anna Rønnov, Datter af Joachim Rønnovs 
Broder, Rigsraad Ejler Rønnov til Hvidkilde. 

Det er her ikke Stedet til at dvæle nærmere ved Ejler Har- 
denbergs indholdsrige Liv efter Karen Rosenkrantz's Død. En 
fuldstændig Bedømmelse heraf hører ind under en ahnindelig 
Skildring af Tidens Historie. Vi tilføje blot, at han 1551 forlod 
Gulland for atter at blive Lensmand paa Dragsholm, og at han 
samtidig eller kort derefter fik den betydningsfulde Plads som 
Hofmester for den unge Hertug Frederik (II). Da der 1554 op- 
rettedes en egen Hofstat for Prinsen paa Malmøhus, blev Ejler 
Hardenberg forlenet hermed. Det var her, at den unge Prins, 
omgiven af en Række senere betydelige Adelsmænd som Erik Rosen- ^) Om Erik og Stygge Hardenberg se Rørdams Hist. Kildeskr. 2 R. II, 575 

og flere Steder. 
•) Dsk. Kong. Hist. Fase. 19, Geh. Ark. 154 

krantz Ottesen, Ejler Haxdenbergs egen Søn Erik, Oluf Movridsen 
(Krognos) til Bregentved, og en Del unge Adelsdamer, synes at 
have fattet Kjerlighed til Ejler Hardenbergs Broderdatter Anna 
Hardenberg Korfltzdatter. De romantiske Foriiold, der udviklede 
sig heraf, skulle vi her ikke nærmere komme ind paa; de ere 
tilstrækkelig afhandlede af andre. — Da den unge Prins blev 
Konge 1559, blev Ejler Hardenberg Rigshofmester, og indtog en 
høj Stilling, indtil Kongegunsten tilsidst tabte sig, maaske tildels, 
fordi han modarbejdede Kongens Følelser for Broderdatteren, 
men ogsaa paa Grund af adskillige andre Forhold: en uheldig 
diplomatisk Rejse til Rusland 1562, en maaske noget egenraadig 
Adfærd mod en Borgmester i Trælleborg og tilsidst de ulykkelige 
Forhold i Begyndelsen af Syvaarskrigen, da Riget ved Penge- 
mangel og en slet Administration syntes bragt Afgrunden nær. 
Efter et Optrin paa Børringe Kloster i Aaret 1565 — netop paa 
den Tid, da Pengeforholdenes Ordning havde bragt Kongen i et 
spændt Forhold til en Del af Aristokratiet og da man begyndte 
at savne Peder Oxes ordnende Talent ^) — , tog eller fik Ejler 
Hardenberg sin Afsked som Hofmester „paa Grund af Alder og 
Svaghed*", og mistede sine Forleninger, ikke blot Malmøhus, men 
ogsaa Dragsholm, hvorpaa haii dog havde Livsbrev, men som 
han selv, ikke ganske frivillig, oplod for Kongen. Han døde derpaa 
endnu samme Aar, Dagen kjendes ikke; selv paa det pragtfulde 
Mindesmærke, der af Sønnen Erik er oprejst over ham i Klov- 
borg Kirke ved Matrup, og hvor han findes afbildet tillige med 
sine tre tidligere nævnte Børn, findes Dagen ikke angiven^). 

Ejler Hardenberg er en af de Adelsmænd, der i alle Forhold 
har efterladt sig blivende Spor. Matrup maa han vel siges at 
have dannet til en betydeligere Ejendom ved en Mængde Mage- 
skifter og lignende Foretagender. Ved sine øvrige Besiddelser ^) Om disse Forhold henvises nærmere til min Skildring heraf i Hist. Tidsskr. 
5 R. V (Peder BiUe og Peder Oxe). 

'*) Tegning af Abildgaard i Oldn. Musemns Arkiv. Jfr. Personalhist. Tidsskr. 
I, 124. — Forøvrigt henvises om Ejler Hardenberg til Brickas Skrift: 
Fr. IFs Ungdomskjærlighed S. 34 ff. og fl. Sted., om Forholdet til Kongen 
navnlig til Hist. Tidsskr. 1 R. V, og om hans Godsvirksomhed til Tidsskr. 
Orion II, 25 ff. og fl. Steder. 155 

og ved Kjøb synes han at være bleven en rig Mand. Men han 
hørte tillige til den Række af Adelsmænd, der, skjønt han selv 
• ikke synes at have faaet boglig Opdragelse, nærede stor Inter- 
esse for boglig Syssel. Han omtales derfor af Samtiden i denne 
Retning med den største Ros. . Paa Gullaaid opfordrede han 
saaledes Nicolaus Petreius til at udgive sin gullandske Krønike; 
Kanniken Jon Turesen tilegnede ham et religiøst Skrift, og selv 
forfattede han Psahner ^). Fra Karakterens Side faar man i det 
hele et fordelagtigt Indtryk af ham, og den Ugunst, han tilsidst 
faldt i, har neppe været begrundet, om han maaske end • som 
Rigshofmester neppe har lagt særegen Dygtighed for Dagen, 
noget, som det forøvrigt endnu er vanskeligt at bedømme. 

III. HeTriiiglioliii-Linien. 

I Vivild Sogn i Sønderhald Herred i Randers Amt findes 
endnu i Nærheden af Hovedgaarden Ny Hevringholm Spor af 
de gamle Voldgrave, der omgave det gamle Herresæde Hevring- 
holm, hvortil Rosenkrantzerne skreve sig, saa langt tilbage som 
Familien med Sikkerhed kan efterspores. Efter Hr. Niels Jensen 
til Hevringholm og Tange (ovenf. S. 145) var Gaarden kommen 
til hans Søn Anders Nielsen^ kaldet Stygge, et Navn, der var i 
Færd med at blive et Familienavn i denne Gren af Slægten, 
indtil hans Efterkommere, .efter at den øvrige Familie efter deres 
Hjelmtegn havde antaget Navnet Rosenkrantz, henimod 1530 an- 
toge dette Navn. Af Anders Stygges Børn blev Erik ved sit 
Giftermaal knyttet til Matrup og Stamfader for, den ovenfor 
omtalte Linie, Niels Stygge (Rosenkrantz) blev Biskop i Børglum, 
Ejler Stygge derimod blev Ejer af Hevringhobn og Fader til de 
nedenfor nævnte Rosenkrantzer paa Hevringholm. Ejler havde 
imidlertid ogsaa en Broder Timme, hvis Datter, Sidsel Timmes- 
datter Rosenkrantz, endnu i lang Tid havde Del i Hevringhohn 
sammen med sine Fætre. Da hun baade ved sit ansete Giftermaal og ^) Suhms Saml. I, 2, 139; Rørdam, Hist. Kildeskr. 1 R. U, 603; N. M. Pe- 
tersen, Dansk Literaturhist. H, 270 (IsteUdg.); Helveg og Brandt, Danske 
Psalmedigtn. S. 7. 156 

ved sin egen Personlighed kom til at spille en ikke uvigtig Rolle 
og var nøje knyttet til sin Slægt paa Hevringholm, men døde 
før sine vistnok en Del yngre Fætre, maa hun først nærmere 
omtales. 

At Sidsel Rosenkrantz var en Datter af Timme Stygge (Ro- 
senkrantz), fremgaar tydeligt af et Brev af 11 Juli 1551, hvori 
hun oplader til sin kjære Farbroders Børn, Stygge, Kristoffer^ 
Erik og Peder Rosenkrantz, Brødre, og deres Søster, Berette 
Rosenkrantz, al den Lod og Del, som arvelig var tilfalden hende 
efter hendes Fader Timme Rosenkrantz i Hevringholm Mølle og 
Ladegaard, som er en fuld Broderlod efter hendes Farfader Hr, 
Stygge^). Men Timme Rosenkrantz Styggesen forekommer selv 
kun en enkelt Gang i et Rettertingsvidne fra Helsingborg af 27 
Febr. 1497, hvor han forekommer under Navnet Tem<B Stygge'^). 
Han antages at være den samme som en Tønne Stygge, der fore- 
kommer 1506 og noget senere, og som formodentlig er den samme 
Thønnys Rosenkrantz, der i Juli 1535 fik et Pas af Kristian III 
for at begive sig (fra Sjælland) til Jylland^). Navnene Timme 
og Tønne forvexles maaske nok af og til, skjønt det vel egentlig 
er helt forskjellige Navne. Han maa da antages at være død 
kort efter, thi i Recessen af 1536 nævnes han lige saa lidt som 
sine Brødre Erik og Ejler Stygge, der ogsaa maa være døde 
paa denne Tid; derimod nævnes alle hans Brodersønner fra 
Hevringholm. — De faa Gange, Timme eller Tønne omtales, 
sker det i Forbindelse med skaanske eller lignende Forhold, og 
dermed stemmer ogsaa overens, at hans Hustru synes at have 
været herfra, "ligesom hans Datter Sidsel blev gift med en skaansk 
Adelsmand. I Slægtregistrene opføres en Kile Bing som hans 
Hustru, men dette er urigtigt; thi paa Sidsel Rosenkrantzes Lig- 
sten i Tovlov Kirke staar et helt andet Vaaben for hendes Mo- 
der, nemlig et Taskesnit eller en Pyramide, der ganske ligner 
Familien Broks Vaaben. Mærkeligt nok har i Brevet af 1497 ') Familien Rosenkrantzes Hist. H, Dipl. Nr. 198; jfr. 1ste Del § 18, III. 
^) Familien Rosenkr. I, Dipl. S. 194. 

^) Geh. Ark., Dsk. Saml. 392, 10; jfr. Dsk, Mag. 3 R. H, 48; V, 105; 4 R. 
II, 280—81. 157 

en Axel Gøkæsøn beseglet med samme Vaaben. Herved i For- 
ening med Datterens Ligsten ledes man til det rette. Der fandtes 
nemlig i Skaane en Adelsfamilie (Gere), der førte dette Vaaben. 
En Gødeke Jonsen „til Gundraløflf" forekommer 1459. Med sin 
Hustru Gyde Kjeldsdatter (Dotting) havde han to Sønner, Axel 
og Kjeld Gødekesøn (Gøkæsøn) og en Datter „Kelowflf Gødeke- 
datter". At denne var Moder til Sidsel Rosenkrantz og gift med 
Tinmie Rosenkrantz, bestyrkes ogsaa ved, at „Gundraløflf" (nu 
Ruthsbo i Herrestad Herred) senere ejedes af Fru Sidsel^). 

Sidsel Rosenkrantz blev, vistnok i en ung Alder, gift med 
Erik Krummedige til Mnerup i Skaane, en Søn af Ridder 
Hr. Klavs Krummedige i hans andet Ægteskab med Else 
Pedersdatter (Thott), Datter af Peder Nielsen (Thott) til Ahierup 
(nu Alnarp). Hr. Klavs Krummedige havde i første Ægteskab 
med Drude Rønnov en Datter Drude, der blev gift med den 
bekjendte Rigsraad Otte Krumpen, der saaledes var Svoger til 
Erik Krummedige. Fru Else Pedersdatter blev imidlertid efter 
Klavs Krummediges Død allerede 1504 gift med Rigsraad Thomas 
Nielsen Lange til Lydum, efter hvis Død 1521 him i en lang 
Aarrække sad som Enke. Hun havde i Pant af Kronen efter 
sin første Mand,. Klavs Krummedige, Borgen Hønborg ved Lille 
Belt tillige med Elbo Herred og efter sin anden Mand, Thomas 
Lange, Nørvang Herred i Pant og Vester Herred i Forlening^). 

Pantelenet Hønborg gik dog snart over til Sønnen Erik 
Krummedige, der fra sin Barndom af havde tjent Kong Kristiern 
IL Han sad som Lensmand paa denne vigtige Borg, da det 
jydske Oprør 1523 udbrød. Han — og formodentlig ogsaa Fru 
Else Thott og Sidsel Rosenkrantz, — havde flere Gange i denne 
bevægede Tid Kongen til Gjæst; de bleve Vidner til den vaklende 
Ubestemthed, der da var et Særkjende for ham. Adskillige Gange, 
fortælles der, skal han have ladet sætte sig frem og tilbage 
mellem Hønborg og Middelfart, ret som han ikke kunde be- *) Abildgaards T^n. i Oldnordisk Museums Arkiv. — Oplysninger af A. 

Thiset. 
') Erslev, Lensmænd, S. 58— 59; jfr. O. Nielsen i Bruuns Danske Saml. IR. 

I, 135 og Dsk. Mag. 4 R. IV, 195. 158 

kvemme sig til at opgive Jylland. Da Kongen havde forladt 
Jylland, da Hertug Frederik allerede var paa Vejen til Viboi^, og 
da allerede en Del af Fyn var faldet fra, sendte Erik Krummedige 
Kongen 20 Marts 1523 sit Opsigelsesbrev, hvori han meget be- 
klager, at han, der har tjent Kongen fra Barndommen af trolig, 
skal nødes til dette Skridt, men i høj Grad udtaler sin Frygt for 
Moder Sigbrit og beklager den Uretfærdighed, Kongen har vist 
mod hans Svoger Otte Krumpen ved at tage Langeland fra ham 
og ved at ville fængsle ham^). 

I Frederik I's Tid indtog Erik Krummedige en ret betydelig 
Stilling. Da Søren Norby 1525 rejste Bondestanden i Skaane, 
var Erik Krummedige en af Hovedføreme mod ham under Johan 
Rantzau og Tyge Krabbe. Hans Vidnesbyrd bidrog ogsaa meget til 
at fælde Niels Brahe til Vandaas, der havde sluttet sig til Hr. Søren. 
— Han forlenedes nu ogsaa med Vester Herred, hvori han til- 
sidst fik Pant; hertil hørte Varde Kjøbstad. I disse Stillinger 
viste Erik Krummedige sig som en myndig og bestemt Lens- 
mand, saa at hans Skriver, Mathis Hansen, der var indsat til 
By- og Siseskriver i Varde, under den stærke Gjæring, Kristiern 
IPs forventede Ankomst 1531 havde fremkaldt i Jylland, blev 
overfalden, da han vilde indkræve den paalagte Kongeskat i 
Lenet 2). — Af den Slags Stridigheder havde Erik Krummedige 
en Del i «it Liv. Reformationen synes han tidlig at have sluttet 
sig til. 1532 stævnede han i al Fald en Præst i Skaane for 
Kongens Retterting, fordi han efter Ærkebispens Bud havde sat 
en Bonde og hans Hustru i Band; de vare nemlig beslægtede i 
fjerde Led. Sagen blev da indsat for de lutherske Prædikanter 
i Malmø, der skulde afgive Kjendelse om, hvorvidt dette burde 
anses for en Bandssag*). Ogsaa efter Frederik Ps Død optraadle 
Erik Krummedige paa Herredagen i Kjøbenhavn som Tilhænger 
af den nye Lære, som det synes. Han har i al Fald hverken 
beseglet den bekjendte katholsksindede Reces af 3 Juli eller del- *) Allen, Breve og Aktstykker I og Fam. Rosenkr. Hist. II, 132. 

') Nye dsk. Mag. VI, 273 fif. Fred. Fs Reg. S. 73—80; 244; 381—82; Fam. 

Rosenkr.'s Hist. II Dipl. Nr. 86. 
^) Fred. Fs Registranter S. 438; 449. 159 

taget i Dommen over Hans Tavsen. Han optræder ved denne 
Lejlighed første Gang som Rigsraad; dog er han maaske allerede 
bleven det i Slutningen af Frederik Fs Tid, Han var ogsaa 
blandt de Rigsraader, der i Slutningen af Aaret 1533 sendtes til 
Kolding for til Hertug Kristian at overlevere og udvexle den 
Unionstraktat, der var sluttet med Hertugdømmerne^). 

Under Grevens Fejde sluttede Erik Krummedige sig lige som 
den øvrige jydske Adel til Hertug Kristians Parti. Han optraadte 
med Strænghed mod Folkepartiet, saa at Hertug Kristian endog 
personlig maatte gribe ind derimod 2). — Med Johan Rantzau 
fulgte han over til Fyn og var en af Hovedføreme i Slaget ved 
Øxnebjerg d. 11 Juni 1535. Det var saaledes til ham, at Præsten 
Hans Madsen i Svaninge meldte sig kort før Slaget, da han var 
undsluppen Lybeckernes Fangenskab. Faa Dage efter blev Assens 
taget med Storm. Hovedmændene ' for Rejsningen mistede deres 
Ejendomme. Allerede 15 Juni overdrog Johan Rantzau og de 
øvrige Førere Hans Plovs Gaard i Assens til Erik Krmnmedige, 
„saalænge indtil Kgl. Majestæt selv koimner hid til Landet**. 
Allerede Maanedsdagen efter blev imidlertid denne Gaard skjænket 
til Johan Rantzau selv. Erik Krummedige havde imidlertid faaet 
Erstatning; 10 Juli havde han nemlig faaet Ejendomsbrev paa 
en anset Borger Peder Bangs Gaard ved Færgebroen i Svend- 
borg, der ligeledes var forbrudt Gods, og d. 17 Juli paa en Gaard 
i Nyborg ^). At Erik Krummedige i det hele er gaaet frem med 
stor Strænghed mod de oprørske Borgere og Bønder som Lens- 
mand, viste sig bgsaa af flere Retssager, han og efter hans Død 
hans Enke blev indviklet i. I Aaret 1537 stævnedes han saa- 
ledes af en Bonde i Børup, fordi han havde ladet dennes Fader 
henrette og inddraget Gaarden. Bonden synes ikke at være 
kommet nogen Vej med Sagen, saaleenge Erik Krummedige levede ; 
men neppe var han død, før Bonden stævnede Sidsel Rosenkrantz 
i samme Anledning, og nu fik Bonden delvis Ret. Vel var Fa- ^) Hist. Tidsskr. 4 R. ffl, passim. — Ny dsk. Mag. H, 254 ff. 

*) Dsk. Mag. 3 R. IV, 182. 

«) Aktstykker til Grevens Fejde I, 426 fif.; U, 100; Huitfeld S. 1445. — Sam- 
linger til Fyns Hist. og Topografi I, 201 fif. — Kristian Iff s Registranter 
S. 3. 160 

deren henrettet, ^fordi han før over til Fyn til Rigens Fjender*; 
men der blev dog nu afsagt den Kjendelse paa det kgl. Retter- 
ting, at Fru Sidsel skulde stille Bonden tilfreds (d: give ham &- 
statning) efter 12 uvillige Herredsmænds Sigelse, naar Han paa 
Tinge lovformelig beviste, hvor stor en Del i Gaarden der havde 
tilhørt hans Moder og ikke hans Fader. — Atter 1546 stævner 
en Borger i Stege, Hans Storm, Fru Sidsel for en Gaard i Assens, 
som Erik Krummedige havde solgt til Oluf Norby til Skovgaard, 
men som Hans Storm erklærede var hans Arv og Eje, — med 
mindre dette skulde være den samme Gaard i Assens, som havde 
været i Hans Plovs Eje?^). 

Endnu i Slutningen af 1535 blev Erik Krummedige forlenet 
med St. Hans Kloster i Odense og med Salling Herred i Fyn. 
Kort efter fik han Befaling til at begive sig til Kongen til Kjø- 
benhavns Belejring, medens Befalingen i Fyn førtes af hans Med- 
hjælper, Klavs Daa til Ravnstrup^). I Kjøbenhavn finde vi og- 
saa Erik Krummedige strax efter Stadens Overgivelse til Kri- 
stian III i Juli 1536. Han deltog nemlig i det bekjendte Rigs- 
raadsmøde d. 12 August, hvori de verdslige Rig^sraader mere 
eller mindre bleve tvungne til at finde sig i Biskoppernes Fængs- 
ling og den dermed følgende Statsforandring, og har ogsaa samme 
Dag medbeseglet det derom udstedte Revers. Senere deltog han 
i Rigsdagen i Oktober s. A. og har i December s. A. under- 
tegnet et lignende Revers som Cautionist for sin Svoger, Otte 
Krumpen, da denne langt om længe fik Kristian IIFs Gunst 
tilbage ^). 

I Kristian IIFs Tid indtog Erik Krummedige en betydelig Stilling. 
Tillige med sin Hustru blev han indkaldt til Kroningen 1537, og 
da den fynske Adel i Aaret 1539 samledes ved Kolding i Anled- 
ning af de Krigsuroligheder, Kristian III i dette Aar frygtede fra 
tysk Side, vare Erik Krummedige og Jakob Hardenberg Høveds- 
mænd for Folkene*). Størst Betydning har han dog i disse Aar ^) Dsk. Mag. 3 R. VI, 142, 318; 4. R. I, 151; 252—53. 

2) Dsk. Mag. 3 R. V, 75; 82; 101; 128 og fl. St. 

^) Rørdam, Hist. Kildeskr. 1 R. I, 202 ; 204. Dsk. Mag. 3 R. VI, 134—35. 

^) Dsk. Mag. 3 R. VI, 130; 217; 226. 161 

som Lensmand i St. Hans Kloster i Odense, hvortil fra 1540 af 
kom Næsbyhoved ved Odense. Da Styrelsen af det inddragne 
gejstlige Gods var forenet med disse Stillinger, var Erik Krumme- 
dige tillige Stiftslensmand i Fyn og viste i denne Stilling stot 
Iver ved Ordningen af de nye Forhold, som Reformationen med- 
førte^). Han døde imidlertid allerede i November 1541 under 
et Ophold i Kjøbenhavn, endnu i sin kraftigste Alder 2). 

Sidsel Rosenkrantz overlevede sin Ægtefælle i 16 Aar og 
viste sig i denne Tid som en kraftig og virksom Kvinde. Da 
Ægteskabet havde været barnløst, beholdt hun Høvhorg i Pant 
lige til sin Død; Vesterherred, hvori Erik Krummedige siden 1531 
havde Pant, forlenedes hun kun med midlertidig, og allerede 
1542 lagdes det til Riberhus, hvorved Kongen fik hele Stranden 
lige fra List til Vestervig i én Kreds ^). — I Forhold til Kongehuset 
indtog hun en gunstig Stilling. Naar der var kongelige Daabs- 
handlinger eller lignende Fester paa Koldinghus, indbødes hun 
hertil, ogsaa for „at drage Kongesalen"*). — Størst Betydning 
havde dog hendes Godsvirksomhed, der skaffede hende adskillige 
Bryderier og Retstrætter. Vigtigst er i den Henseende den 
Maade, hvorpaa hun kom i Besiddelse af Limbækkemes gamle 
Borg Nebbe i Gaarslev Sogn i Holmans Herred i Nærheden af 
Hønborg. Den sidste Besidder heraf, Hartvig Limbæk, havde 
ved sin Død 1518 efterladt en Enke, Mette Hansdatter, flere 
Døtre og en Søn Klavs, der imidlertid gik fra Forstanden og 
synes at have haft Erik Krummedige til Værge. Denne synes 
imidlertid at have tilkjøbt sig sin Myndlings Arvepart i Nebbe. 
Enken synes at have været udsat for adskillige Bryderier; thi 
allerede i August 1533 blev der udstedt et kgl. Protektorium til 
Fru Mette af Nebbe og hendes Søn Klavs Limbæk 5), og faa Aar •) Om disse Forhold henvises til Nyt hist. Tidsskr. VI, 31, 36; Saml. til 
Fyns Hist. og Topogr. V, 4—8 og fl. Steder; Hofmans Fundationer V, 187; 
VI, 258 JØf. Rørdam, Kirkelove I, passim. 

«) Suhms Saml. II, 2, 233. 

^) Erslev, Konge og Lensm. XL VI. 

*) Saaledes 1545 (Dsk. Mag. 4 R. I, 97 ff.), 1547 (smsts. S. 273 ff.), 1548 
(smst5. II, 177). 

*) Fred. Fs Reg. S. 465. 

11 162 

efter døde hun. Endeligt Skifte mellem Arvingerne fandt først 
Sted 1546, hvorved Nebbe Hovedgaard tillagdes Erik Krumme- 
diges Moder, Fru Else Pedersdatter til Løgtved, og hans Enke, 
Fru Sidsel Rosenkrantz til Hønborg, tillige med deres øvrige Med- 
arvinger „i Klavs Limbæks Sted". Den Maade, hvorpaa Erik 
Krummediges Arvinger vare komne i Besiddelse af Nebbe, blev 
dog ikke uanfægtet. I det mindste maatte i Aaret 1549 Hr. 
Otte Krumpen, der var Sidsel Rosenkrantzes Værge, paa hendes 
Vegne i Kongens og Rigsraadets Nærværelse med 12 Ridders- 
mænd som Mededsmænd aflægge Ed paa, at hun aldrig havde 
haft Fru Mette Limbæk af Nebbes Insegl i Værge, hverken efter 
hendes Død eller før, eller havde forseglet Breve dermed, som 
Hartvig Henriksen havde beskyldt hende for paa Holmans Ting ^). 

Foruden Nebbe var Fru Sidsel Rosenkrantz efter Mandens 
Død ogsaa i Besiddelse af Alnerup og skrives fra 1553 af ogsaa 
„til Gunderleffue^). At hermed skulde menes Gøjernes bekjendte 
Ejendom Gunderslevholm paa Sjælland, som T. Becker antager 
i „Danske Herregaarde**, er umuligt. Der menes selvfølgelig 
hermed Gaarden Gunderløv (nu Rutsbo) i Skaane, som hendes 
Morfader, Gødeke Jonsen (Gere), skriver sig til 1459. Efter Fni 
Sidsels Død kom den til Stygge Ejlersen Rosenkrantz til Hev- 
ringhobn. 

Fru Sidsel Rosenkrantz døde den 28 November 1557 paa 
Hønborg og blev begravet i Tavlov Kirke, hvor der endnu findes 
en smuk Ligsten over hende og hendes Næstsøskendebarn, Jfr. 
Birgitte Rosenkrantz Ejlersdatter fra Hevringholm, der synes at 
have boet sammen med hende paa Hønborg og efter hendes 
Død kom i Besiddelse af Nebbe, hvorom henvises til det føl- ^) Dsk. Mag. 4 R. IV, 94 ff. — Om Forholdet til Nebbe se forøvrigt T. Becker, 
Maanedskriftet Orion I, 871 If., Saml. til jydsk Hist. og Topogr. VI, 18 og 
238 fif. Paa disse Steder er der dog kommet en Uklarhed ind, idet man 
ikke har lagt Mærke til, at den i Aktstykkerne nævnte Else Peders- 
datter (Thott) er Erik Krmnmediges Moder, men lader en Else „Limbæk' 
være gift med en Klavs Krmnmedige. 

') 1553 Søndag efter Mikkelsdag, Mageskifte mellem Gizelle Rosenkrantz til 
GmidersloufiF og Fru Sidsel Ulfstand til Lyngbygaard om Gods i Villands 
H. i Skaane. (Adelsbr. Fase, 53). Registr. o. a. L. 1556. p. 367. 163 

génde^). Hønborg blev derimod strax inddraget af Kronen, 
Slottet nedlagt og Godset lagt under Koldinghus. — Af Tidens 
mest ansete Theologer roses hun for sin Fromhed. Mester Hans 
Laugesøn, Hans Tavsens Svigersøn og Eftermand som Biskop i 
Ribe, omtaler hende saaledes i et Brev af 20 December 1557 
som „nobilissima et piissima matrona", et Udtryk, der synes at 
stamme fra Hans Tavsen'^), og i sin Ligprædiken over Kansler 
Johan Fris (f 1570) kommer Anders Sørensen Vedel i Anledning 
af Johan Frises Velgjørenhed mod fattige til at omtale, at saa- 
dan Barmhjertighed med mangfoldig Almissegjerning viste og- 
saa „ærlig og velbyrdig og salig Fru Birgitte Rosenkrantz, som 
i fordums Tid var paa Hønborg, hvilken ogsaa vederfores det 
samme som denne gode Herre, at den trofaste Gud forøgede 
deres Gods og forgjættede dem ikke udi deres Yderste, men 
efter sin Tilsagn gav dem i deres Sygdom god TaaJmodighed 
og formedelst Troen til Kristum en salig Afgang og det evige 
Liv". Herved maa vel ved en Navneforvexling af Vedel sigtes 
til Fru Sidsel Rosenkrantz; thi andre Fruer af dette Navn kjendes 
ikke paa Hønborg, og den da levende Jfr, Birgitte Rosenkrantz 
døde først 1586. 

Medens Timme Stygge (Rosenkrantz) ved sit Giftermaal med 
Kelov Gødekesdatter (Gere) var bleven nærmere knyttet til Skaane, 
levede hans Broder Ejler Stygge (Rosenkrantz) stadig paa Hev- 
ringholm og maa være død omtrent 1535^). Han havde været 
gift med Kirsten Pedersdxitter (Gyldenstjerne), Datter af Peder 
Nielsen (Gyldenstjerne) til Tim og Fifu Regitse Torbensdatter 
Bille. Fru Kirsten var saaledes Søster til den bekjendte Rigs- 
raad Knud Pedersen Gyldenstjerne til Tim og Lyngbygaard, som 
han havde faaet med sin Hustru Sidsel Ulfstand, og til Fru 
Karen Pedersdatter (Gyldenstjerne), der var gift med Ejler Bryske 
til Dallund, Forhold, der ogsaa faa Betydning for Sønnerne. *) Oldn. Museums Arkiv, Abildgaards Tegninger ; jfr. Saml. til jydsk Hist. VI, 
18; Hofm. Fundationer IV, 720; Dansk Atlas V, 967 og 1006—7. 

'') Ny kirkehist. Saml. lU, 319. 

^ Om ham henvises nærmere til „Familien Rosenkr. Hist/ I, 228. — Han 
omtales ikke i Recessen af I.0.S6, derimod Sønnerne. 

11* 164 

Ejler Stygge og Kirsten Pedersdatter havde i det mindste 5 
Sønner, nemlig Jørgen Stygge^ Kristoffer Stygge^ Stygge Stygge, 
Erik Stygge og Peder Stygge, I denne Orden findes de opførte 
under Recessen af 1536, og derved angives vel ogsaa den om- 
trentlige Aldersfølge; desuden havde de en Søster Birte (Birgitte^ 
Ejlersdatter (Stygge eller Rosenkrantz), og maaske endnu flere 
Søskende; en ellers ukjendt Broder, Anders Stygge, oprøres paa 
Slægttavler, og i et Skiftebrev af 1549 optræde Stygge, Kristoffer, 
Erik og Peder Rosenkrantz, Brødre, til Høringholm, som fuld- 
myndige paa egne og paa alle deres Søskendes Vegne ^). Her- 
efter maa det antages, at de have haft flere Søskende end de 
to manglende, Jørgen og Birgitte. Da Aldersordenen mellem 
dem indbyrdes imidlertid efter dette Brev er noget usikker, men 
de alle i en lang Aarrække havde Del i Hevringholm og efter- 
haanden arvede hverandre, opføres de i det følgende efter 
deres Dødsaar. 

Jørgen Stygge eller Rosenkrantz (f 1551), forekommer neppe 
før under Recessen af 1536. Han optræder stadig paa sine 
Søskendes Vegne i Anledning af Arvesager eller Retstrætter an- 
gaaende Hevringholm, saaledes i Aaret 1546, da Hartvig Skram 
og hans Medarvinger stéevnede Jørgen Stygge og dennes Med- 
arvinger for en Part og Del i Hevringholm 2). Da saa mange 
endnu synes at have haft Del i Hevringholm, har Jørgen 
Stygge neppe besiddet større Formue. Ved Laanet til Kongen 
1545 sættes han ogsaa kun til 30 Daler (hans Broder Kri- 
stoffer derimod til 200 Daler) ^). Han døde ugift d. 7 Januar 
1551 og er tillige med flere af sine Brødre begravet i Vivild 
Kirke, hvor han er afbildet paa Ligstenen*). — Efter hans Død ^) Geh. Ark. Dipl. ved 21 Juli 1549. Samme Orden i Sidsel Rosenkrantzes 
Brev af 11 Juni 1551, Fam. Rosenkr. II, Dipl. S. 249. 

'') Dansk Mag. 4 R. I, 207. Om flere lignende Sager se Dansk Mag. 4 R. 
I, 105 og om Stridigheder angaaende Hevringholms Tilliggende flere Dok. 
i Geh. Ark. („Kancelliraad Olsens Papirer"); jfr. K. Hansen, Danske Ridder- 
borge, Kbhvn. 1832, S. 75 iØf. 

') Dsk. Mag. 4 R. I, 142. 

*) Abildgaards Tegn. i Oldn. Museums Arkiv (hvor der dog er udfaldet noget 
af Indskrifl:en); jfr. Dsk. Atlas IV, 288, Hofmans Fundationer III, 161 og 
Trap, Beskrivelse af Danm. V, 599. 165 

foretoges flere Skiftedelinger mellem hans Søskende. 11 Juli 
1551 solgte Sidsel Rosenkrantz til dem sin Andel i Hevringholm 
Mølle og Ladegaard, og den 10 Oktbr. 1552 holdt Stygge, Kri- 
stoffer, Erik, Peder og Berete Rosenkrantz, Søskende, i Over- 
va^relse af deres Faders Søstersøn, Hr. Otte Krumpen, og deres 
Frænde, Folmer Rosenkrantz til Stensballe, et venligt Skifte om 
deres rette fædrene Hovedgaard Hevringholm, saaledes at en af 
Brødrene skulde ved Lodtrækning beholde Hevringholm og give 
hver af de andre, saavel Søstre som Brødre, 400 gode Joachims- 
dalere. Ved Lodtrækningen tilfaldt Gaarden derpaa den næst- 
yngste af Brødrene, Erik Rosenkrantz. Den 2 Februar 1553 
har derpaa Peder Rosenkrantz Ejlersen til Hevringholm, Væbner, 
paa Hønborg hos Sidsel Rosenkrantz udstedt Kvittering for Mod- 
tagelsen af de 400 Joachimsdalere for sin Arvepart i Hevringholm 
og desuden for sin Andel i Hevring Mølle efter deres salig Broder 
Jørgen. Rosenkrantz, og et lignende Brev har Kristoffer til Lynde- 
nipgaard udstedt paa Hevringholm d. 27 April 1554^). 

Erik Stygge eller Rosenkrantz (f 1561) var saaledes bleven 
Eneejer af Hevringholm. Ogsaa han forekommer første Gang 
under Recessen af 1536, og i de følgende Aar under Navnet 
„Erik Stygge til Hevringholm" i forskjellige private Dokumenter 
uden Betydning 2). Fra Aarene 1543 til 1552 var han Foged paa 
Aalholm under Johan Rantzau, der havde Slottet i Forlening. 
Da Johan Rantzau netop i denne Mellemtid paa Grund af For- 
holdene i Hertugdømmerne kom i et spændt Forhold til Kristian 
ni, levede han i Reglen i Ro i Holsten, og Erik Rosenkrantz 
kom derved til at indtage en selvstændigere Stilling paa Aal- 
holm. Der udstedes Kongebreve til ham, som om han var Lens- 
mand. Allerede i Aaret 1543 optræder han som „Lensmand 
paa Aalholm** i en gejstlig Dom, hvorved Mester Kristiern i Ket- 
tinge afsættes paa Grund af papistiske Vildfarelser. 1550 til- 
sendes ham som „Foged paa Aalholm** Forbud mod Udførsel af 
Kom, som han skulde lade forkynde i sit Len; 1551 faar han i 
Forening med Mogens Falster og Peder Oxe Ordre til at anvise ^) Familien Rosenkr. Hist. II, Dipl. 

^) Geh..Ark. Lysgaard H. Nr. 1; Dansk Selsk. Membraner under ^Ve 1540. 166 

det nedbrændte Rødbys Indbyggere en ny Plads til at bygge paa; 
samme Aar faar „Erik Rosenkrantz, Foged paa vort Slot Aal- 
holni, vor Mand og Tjener**, Ordre til efter Peder Oxes Anvis- 
ning at oppebære en Skat i Aalholm Len til Kongens Underhold, 
da denne agtede sig til Lolland^). — Denne Kongerejse har for 
øvrigt neppe været til Glæde for Erik Rosenkrantz. Kongen 
blev nemlig meget forbitret over, at Aalholm Slot og Len var 
paa det skammeligste forfaldet, og klagede herover til Johan 
Rantzau, der naturligvis, med Rette eller Urette, kastede Skylden 
paa sin Foged (18 Sept. 1551). Endnu i Aaret 1552 nævnes 
„Erik Rosenkrantz til Høringhoim** i et paa Aalholm udstedt 
Brev, men i samme Brev kaldes Jørgen Rud „Høvedsmand paa 
Aalholm", saa Erik Rosenkrantz har mistet Stillingen 2). Det 
var omtrent samtidigt med, at han selv overtog Hevringtiolin. 
— Her døde han 24 April 1561 efter den tidligere omtalte Lig- 
sten i Vivild Kirke. — Han var gift med Mette HuUfeldt, Datter 
af Otte Klavsen til Skibelundegaard og Krumstrup og Barbara 
Eriksdatter (Blaa) til Oreby og Berridsgaard, Søster til de be- 
kjendte Brødre, Rigsraad Kristoffer Ottesen Huitfeld til Berrids- 
gaard (Arild Huitfelds Fader), Peder Huitfeld til Engestofte og 
Skibelund, Norges Riges Kansler, og Povl Huitfeld til Snedstrup, 
Statholder i Norge. Disse to sidstnævnte Brødre have med- 
beseglet det Brev af 29de Maj 1562, hvori Mette Huitfeld tilstaar 
at have faaet Fyldest af sin afdøde Husbondes Søskende i al 
den Del i Løsøre eller andet, der kunde tilfalde hende efter 
hendes Mand^). I Aaret 1563 fik hun 4 Gaarde i Flakkebjerg 
i Pant. Hendes senere Skjæbne er neppe bekjendt. — Da Ægte- 
skabet var barnløst, tilfaldt Hevringholm altsaa atter Erik Rosen- 
krantzes endnu levende Søskende, Stygge, Kristoffer, Peder og 
Birgitte, ^) Rørdam, Jørgen Jensen Sadolins Levned S. 135 (Saml. til Fyns Hist. og 

Topogr. IV). — Dsk. Mag. 4 R. IV, 84; Danske Saml. i Geh. Ark. Nr. 

378; Tegneiser lU, 371—73. 
*) Hist. Tidsskr. 4 R. VI, 324 ff. — Vedel Simonsen, Ruderne, U, 35 (,Giø- 

ringholm" er selvfølgelig en Læsefejl af Bircherod for Høringholm). 
^) Fam. Rosenkr. Hist. II, Dipl. S. 276. — Personalhist. Tidsskr. IV, 120. — 

Thiset i Adelskalender for Danm. 1887, Særtryk S. 248 ff. 167 

Kristoflfer Stygge eller Rosenkrantz (f 1565) var den be- 
tydeligste af Brødrene. ÅDerede i en ung Alder blev han Køge- 
mester hos sin Fastersøn Stygge Krumpen, Biskop i Børglum, 
hvor forøvrigt hans Farbroder, den resignerede Biskop Niels 
Stygge (Rosenkrantz), endnu levede (t 1533). I Aaret 1532 
havde han i denne Stilling en Strid med Almuen paa Jerslev 
Ting i Anledning af en Tyv, der synes at være bleven dømt 
fri paa Tinge; men da Kristoffer Rosenkrantz og hans Med- 
følgere alligevel synes at have villet holde ham bunden, be- 
friede Almuen ham med Magt og jog Kristoffer Rosenkrantz og 
hans Medfølgere med Vold og Magt fra Tinge ^). I Grevefejden 
blev han 1535 fangen tillige med sin Broder Stygge, uden at 
man nærmere kan se, ved hvad Lejlighed det er sket^). Han 
har derpaa ligesom sine Brødre underskrevet den store Reces 
af 1536 og har altsaa ligesom disse deltaget i Rigsdagen 1536. 
Kort efter fik han Følgebrev til Skaregaard med mere Gods, som 
han havde i Pant af Vendsyssel Stift. Det er hans Morbroder, 
Knud Pedersen Gyldenstjeme til Tim, der netop da var bleven 
Hofmarskal, der har udvirket dette Brev^). — Til Kroningen i 
Sommeren 1537 blev han indkaldt blandt Hofsindeme og derpaa 
(18 Septbr.) forlenet med den tidligere Bispegaard Sæbygtmrd i 
Dronninglund Herred, med Forpligtelse til at tjene selv fjerde 
til Hest eller til Skibs. Som Følge af denne Lenspligt blev han 
i Marts 1538 tilsagt at møde i Neumiinster med to Heste for 
at følge Kongen paa dennes Rejse til det protestantiske Fyrste- 
møde i Brunsvig. Om han forøvrigt har deltaget i dette Tog, 
er dog uvist eller lidet sandsynligt ; thi netop i Neumiinster blev 
det overdraget Hr. Oluf Rosenkrantz paa Kongens Vegne at 
drage til Gulland, hvor hans Broder, Hr. Henrik Nielsen Rosen- 
krantz til Bjørnholm, nylig var død, og indsætte en ny Lens- 
mand, og den 29 Juni blev Inventariet paa Visborg af Hr. Oluf 
Rosenkrantz overdraget til Klavs Rantzau og Kristoffer Stygge ') Fred. Fs Reg. S. 482; 485. 
») Dansk Mag. 3 R. V, 99. 
») Krist. nrs Reg. S. 27. 168 

i Forening. Han indtog dog kun et Aar denne vigtige Stilling, 
da Lenet 1539 gaves til Kongens Yndling, Tyskeren Wobislaus 
Wobitzer^). 

Fra 1541 — 1544 var Kristoffer Rosenkrantz derpå forlenet 
med Hald Slot og de dertil liggende Herreder, nemlig Nørlyng 
og Fjends Herred og Øen Mors, hvortil desuden 1542 lagdes 
Rinds og Han Herred, som efter Predbjøm Podebuskes Død 
indløstes fra dennes Arvinger. Desuden var alt det gejstlige 
Gods i Viborg Stift forenet med Stillingen, saa at Kristoffer 
Rosenkrantz tillige var Stiftslensmand i Viborg Stift. Det var 
under ejendommelige Forhold, at han fik denne betydelige Stil- 
ling. I de første Aar efter Reformationen havde Stiftslensmands- 
stillingen i Viborg Stift være betroet til Holstenere, først til 
Henrik Rantzau, der 1540 tillige var Stiftslensmand i Ribe, der- 
paa 1540 — 41 til Henrik Blome. Denne var imidlertid paa Grund 
af Jagtforhold kommen i Strid med en dansk Adelsmand i sit 
eget Len, Frands Iversen Dyre til Damsgaard paa Mors og en 
Gaard i Tapdrup Sogn, i hvis Kirke han er begraven, formo- 
dentlig det nuværende Skovsgaard. Henrik Blome synes ligefrem 
at have overfaldet sin erklærede Fjende. Ved denne Lejlighed blev 
imidlertid en anden Adelsmand, der var Frands Dyres Gjæst, 
Henrik Bjørnsen, saaret, og han døde kort efter af sine Saar. 
Frands Iversen Dyre var en Søstersøn af den berømte Peder 
Skram, og denne fik ved sin mægtige Indflydelse udvirket, at 
Henrik Blome mistede sin Forlening. Hadet mod Tyskerne og 
deres store Indflydelse i Danmark synes at have været med- 
virkende. En Del af den holstenske Adel indgav et Bønskrift 
til Kongen for Henrik Blome, der paa Grund af Drabet synes 
at være flygtet til Holsten, da han ikke kunde faa Fred og Lejde "■) Dsk. Mag. 3 R. VI, 130 fif.; 191. Kristian m's Reg. S. 52. — Familien 
Rosenkr. Hist. II, 242; 272. — 1540 var „KristoJØfer Stygge til Stjernholm* 
en af Forloverne for Kristian HI i Anledn. af et stort Laan (Kr. III's Reg. 
ved Erslev og Mollerup S. 152). Formodentlig maa. her . være en For- 
vexling af Skriveren eller Udgiverne med ^Hevringholm*. I Registret 
antages det for at være Bygholm ; men det ved Horsens af Holger Rosen- 
krantzes Enke, Karen Gyldenstjeme, anlagte „Stjernholm** byggedes først 
omtr. 1590 (Hist. Tidsskr. 5 R. VI, 58; 69). 169 

af den dræbtes Slægtninge. Fra Holsten sendte han endogsaa 
Svende ind i Lenet; men Kristian III forbød Kristoffer Stygge 
at indlade dem paa Hald Slot, og først efter flere Stridigheder 
opgav Henrik Blome sin „tro Haand" til Hald Slot. Inventariet 
overgaves i Henrik Blomes Fraværelse af dennes Svende til Kri- 
stoffer Rosenkrantz d. 17 November, — et vigtigt og interessant 
Dokument til den gamle berømte Borgs Topografi^). Først 1543 
fik Henrik Blomes Brødre Kvittering for Regnskabet af Hald 
Slot, saa denne stadig synes at have holdt sig borte fra Dan- 
mark af Frygt for „Peder Skram og hans Tilhængere". Mærke- 
ligt nok skulde ogsaa Kristoffer Rosenkrantz komme i et fjendtlig 
Forhold til Frands Iversen, medens han endnu var Lensmand 
paa Hald. Hans Broder Peder Rosenkrantz, „kom nemlig for 
Skade og ihjelslog" i Aaret 1542 i Nyborg Frands Iversens 
Svoger, Niels Mogensen (Kaas) fra Damsgaard, en Sag, som 
nærmere skal blive omtalt senere. Kristoffer Rosenkrantz blev 
selvfølgelig ogsaa inddraget i denne Sag, og det var formodentlig 
i Anledning af de betalte Bøder, at Frands Iversen 1546 stæv- 
nede ham for en Guldkjæde og en Sum Penge, han mente, at 
han med Urette forholdt ham*^). 

Det var under ejendommelige Forhold, at Kristoffer Rosen- 
krantz var Lensmand paa Hald. Den Misstemning, som i de 
første Aar efter 1536 havde fundet Sted mellem Kristian III og 
en Del af det ældre danske Aristokrati, var netop i disse Aar 
ved at fortage sig. En Del af Kongens ivrigste tyske Raadgivere 
vare netop nu døde eller paa Grund af Forholdene faldne i en 
Slags Unaade, og flere af de ældre danske Rigsraader bleve nu atter 
tagne til Naade. Det var under disse Forhold, at Frederik II's 
Hylding 1542 fandt Sted i Viborg. At Kristoffer Rosenkrantz 
fik adskilligt med disse Sager at gjøre, følger af hans Stilling. 
Han maatte saaledes i Anledningen af Hyldingen „klæde sig og 
sine Svende i kgl. Majestæts Hoffarve." Fra Hyldingen var Kon- ^) Kristian III's Registr. S. 207—10; desuden Adelsbreve Fase. 3 („Blome"), 
som jeg maaske vil faa Lejlighed til at meddele andensteds. — Dsk. Mag. 
3 R. VI, 391; 205; 4 R. I, 8—9. 

^ Dansk Mag. 4 R. I, 197. 170 

gen draget paa Jagt i Testrup i Rinds Herred, hvor Kristoffer 
Rosenkrantz af sin Forlening maatte underholde Kongen en Nat, 
og ligeledes Dronningen. Samtidig overdroges det ham at taxere 
det Bondegods i Viborg Stift, der var forbrudt under Klemens- 
fejden, et Hverv, der forøvrigt førte til, at adskillige fik deres 
Gods igjen paa denne Tid, saa at ogsaa i denne Henseende den 
unge Konges Hylding paa Viborg Ting tjente til Forsoning. — Og- 
saa i de følgende Aar havde han flere vigtigere Hverv at ud- 
føre; saaledes opkrævede han 1543 Skatter i Viborg Stift og 
sad til Doms over den gamle Præst, Kristen Lavridsen i Blære, 
der dømtes fra sit Embede, fordi han ikke vilde opgive sin Over- 
bevisning som Katholik. Af Vigtighed er ogsaa Registreringen 
af de Brevkister, der paa denne Tid fandtes i Viborg og paa 
Hald. I November 1544 fik saaledes Kristoffer Rosenkrantz 
Befaling til at begive sig til Hald i Forening med Kantor Niels 
Fris og Vikar Jens Nielsen for at forsegle alle de Brevkister, 
der fandtes paa Hald, angaaende Vendelbo og Viborg Stifter, 
„at ingen. fanger dem at læse uden kgl. Majestæt selv eller hvo 
kgl. Majestæt dertil betroendes vorder." Paa denne Tid var 
nemlig Kristoffer Rosenkrantzes Fastersøn, den bekjendte Otte 
Krumpen, efter atter at have opnaaet Kongens Naade og efter 
atter at være bleven optagen i Rigsraadet, bleven forlenet med 
Hald Slot. Han var Broder til den forhenværende Biskop i 
Børglum, Stygge Krumpen, hos hvem Kristoffer Rosenkrantz 
havde tjent i sin Ungdom.^) 

Samme Aar havde imidlertid Kristoffer Rosenkrantz kjøbt 
en af Viborg Stifts mange Bispegaarde, Lynderupgaard i Rinds 
Herred, af Kronen for 9,158 Mark. Af Forleninger havde han 
endnu Sæbygaard, som han dog i Aaret 1546 var i Færd med 
at miste, da det blev magelagt til Iver Krabbe. Kristoffer Rosen- 
krantz fik dog dette afvendt, og han fik selv Pant deri for be- 
tydelige Summer. Han synes at have tænkt paa nu at indrette 
sig blivende her; thi samme Aar fik han af Sæby By Brev paa ^) Dansk Mag. 3 R. VI, 313; 329; 4 R. I, 27. Diplomatarium Vibergense 
Indl. S. 1— II; 234 fif. 171 

et Stykke af Sæby Kirkejord, . mod at han og hans Arvuiger gav 
Jordskyld til Kirken. Ogsaa et andet Mindesmærke om Kristoffer 
Rosenkrantz's Interesse for Sæby Kirke findes endnu, nemlig den 
bekjendte Altertavle i Oldnordisk Museum, hvorpaa man antager, 
at hans Farbroder, Biskop Niels Stygge, er afbildet. Denne 
Altertavle er nemlig forsynet med Rosenkrantz- og Gylden- 
stjerne- Vaabener, O: Kristoffer Rosenkrantzer Fædrene- og Mø- 
drene- Vaaben, hvorimod det er umuligt at sætte disse Vaaben 
i Forbindelse med Niels Stygge Rosenkrantz . selv. ^) Som Lens- 
mand paa Sæbygaard blev han 1547 tilsagt at møde i Kolding 
til en af de kongelige Fester og deltog i 1548 i det store Brude- 
tog til Sachsen med 4 Heste, ligesom han ogsaa i Aaret 1552 
underholdt Kongen et Par Nætter af Sæbygaard, dels paa Sæby- 
gaard selv, dels paa Vorgaard. Meti samme Aar blev Pante- 
summen indløst af Jørgen v. Raade, der saaledes fik Sæby- 
gaard i Besiddelse. ^) — Det var kort efter, at Skiftet fandt Sted 
om Hevringholm, hvorved Broderen Erik blev Eneejer af denne 
Gaard. 

Fra nu af er Kristoffer Rosenkrantz nærmest knyttet til 
Lynderupgaard. I Febr. 1553- fik han lovformelig Skjøde herpaa, 
omfattende Lynderup Hovedgaard, 10 Gaarde og 3 Bol i Lyn- 
derup By, en Gaard i Nørreris, en i Aastrup, 7 i Rind By, Her- 
ligheden af en Gaard sammesteds, medens Renten, Komskylden 
-og Smørskylden skulde blive hos Præsten, 5 Gaarde i Ulbjerg 
Sogn, deriblandt lille Torup, Strandmøllen og to Gaarde i Laa- 
strup Sogn, men uden Fiskeriet i Laastrup Aa, ej heller der i 
Limfjorden, hvor Kong Kristiem, Kongens Farfader, gav Viborg 
Stift Fiskeretten ; men ellers maa han og hans Tjenere (Fæstere) 
fiske i Limfjorden, uden dog at formene andre at fiske der, — 
Bestemmelser, der skulde medføre adskillige Processer baade i 
den nærmere Fremtid og helt ned til vor Tid.^) — Allerede ^) Krist. m's Reg. S. 295 ff. Dsk. Mag. 4 R. I, 205;* 210 ff; 213; 216—17; 

Erslev, Lensmænd, S. 139. 
*) Dsk. Mag. 4 R. I, 351; II, 94—96 (jfr. Ny dsk. Mag. I, 364 ff.); IV, 161; 

Tegn. 1552 S. 76; 87; 92. 
») Kancelliets Brevbøger 1551—56 S. 220. Sagen var atter for Højeste Ret 1882. 172 

1557 blev saaledes Kristoffer Rosenkrantz stævnet af Præsten i 
Laastrup og Skals for det kgl. Retterting i Anledning af Præste- 
gaarden i Skals; men Sagen, hvori Præsten synes at have haft 
fuldstændig Uret efter Skjødebrevet af 1553, blev udtrykkelig 
afvist fra det kgl. Retterting, fordi den som en Ejendomstrætte 
ifølge Haandfæstningen først skulde have været foretaget for 
Herredsting og Landsting,^) og i Åaret 1560 havde han en 
Retstrætte med Iver Krabbe til Østergaard, Befalingsmand paa 
Skivehus, om tre Stykker Jord paa Thorom Mark. ^) — Hoved- 
bygningen paa Lynderupgaard opførte Kristoffer Rosenkrantz 
1556 i Følge en Indskrift over Dør^n.^) 

Da Syvaarskrigen udbrød, kom Kristoffer Rosenkrantz igjen 
i større Virksomhed. Allerede i April 1563 var han blandt de 
for Viborg Stift udnævnte „Proviantmestere" og tjente samme 
Aar paa Flaaden under Peder Skram. Atter 1564 var han ud- 
kommanderet paa Flaaden som Fører for Skibet „Papegøjen.* 
Det følgende Aar, 1565, fik han for 100 Joachimsdaler, han 
havde laant Kongen, Kronens Gaard i Ugeiris i Tostrup Sogn i 
Rinds Herred i Pant. Ogsaa i dette Aar blev han tidlig paa 
Foraaret udskreven til Flaaden; .men i det blodige Slag ved 
Bomholm d. 7. Juli 1565, hvor Otto Rud blev fangen, blev 
han skudt gjennem Laaret og døde af sine Saar. Hvor han er 
begravet, vides ikke. I Lynderup Kirke findes et smukt Epitafium 
over hans Broder Stygge og dennes Slægt, der arvede Lynderup- 
gaard efter ham, men han selv omtales ikke herpaa.*) 

Da Kristoffer Rosenkrantz døde ugift, tilfaldt den Andel, 
han efter sin Broder Eriks Død atter havde faaet i Hevringholn% 
hans efterladte Søskende, Peder, ^y99^ og Birgitte RosenkrantZy 
nærmest den ligeledes ugifte Peder, der neppe har haft anden *) Jfr. nærmere om den interessante Sag Ny kirkehist. Samling VI, 707. 

^) Geh. Ark. (Kane. Olsens Papirer). 

^) Abildgaards Tegn; i Oldn. Mus. Arkiv. 

*) Tegn. 1563 S. 349; 1564 S. 549 ff; 1565, S. ^24; Dsk. Mag. 3 R. U, 83; 
Resen S. 95, 145 ff. — Dsk. Saml., Finansvæsen Nr. 81. Geh. Ark. — 
Personalhist. Tidsskr. I, 126. — Garde, den dansk-norske Sømagts Hist. 
58; 61. 173 

Gaard at holde sig til, medens Stygge ved sit Giftermaal og ved 
Arv havde faaet betydelige Ejendomme. 

Peder Stygge eller Bosenkrantz (f 1570), var den yngste 
af Brødrene. Han omtales første Gang 1536, da han af Bi- 
skopperne Ove Bilde og Joachim Rønnov, der tillige med flere 
Rigsraader vare Statholdere i Sjælland under Kjøbenhavns Be- 
lejring, sendtes iH Kong Gustav i Sverig med Breve fra Kristian 
UI.^) Recessen af 1536 har han derpaa underskrevet; men 
derpaa hører ma» ikke noget om ham, før han i Aaret 1547 
,^desværre" ihjelslog i Nyborg Niels Mogensen (Kaas), Søn af 
den berygtede Mogens Thommesen til Damsgaard og Ellen Fris, 
Svoger til den under Kristoffer Stygge omtalte Frands Iversen 
Dyre til Damsgaard. Ved en Sammenkomst i Viborg under Konge- 
hyldingen 1542 maatte Peder Rosenkrantzes Frænder, Jakob 
Hardenberg til Sandholt, Ejler Hardenberg tH Matrup, Kristoffer 
Johansen (Lindenov) til Drenderup, Anders Johansen (Lindenov) 
til Fobislet, Hartvig Thommesen til Palsgaard, Kristoffer Rosen- 
krantz (Nielsen) til Skjern og Kristoffer Rosenkrantz (Stygge) 
til Hevringhobn, love og fuldsige for velbyrdig Svend, Peder 
Rosenkrantz til Hevringholm, for en Bøde paa 1500 Mark dansk 
og to Klenodier, saa gode som 100 Gylden hver, til den dræbtes 
Frænder. Paa Kongens Vegne vare tilstede Kansleren Johan Fris, 
Rigsmarsken Erik Banner og Rigsraaden Hr. Otte Krumpen; 
men da Bøden var fastsat, tyktes det de rette Eftermaalsmænd^ 
Jep Fris til Skive og Rigskansleren Jørgen Quitzou, tillige med 
den dræbtes øvrige tilstedeværende Slægt og Venner, at samriie 
Bod var for ringe, hvorfor de gave samme Bod til Hospitalerne 
i Jylland og overdrog Kantor Niels Fris i Viborg at fordele den 
efter Kongens nærmere Bestemmelser. Dette skete ogsaa, men 
senere, 1546 og 1552, stævnede Frands Dyre Kristoffer Rosen- 
krantz for et Klenodie og Niels Fris for Pengene, idet han fremlagde 
et Brev, udgivet 1542, ifølge hvilket Jørgen og Henning Quitzou 
tillige med flere af Niels Mogensens fædrene Frænder havde op- 
ladt al deres Del i Bøden til Niels Mogensens to Søstre, af hvilke *) Rørdam, Hist. Kildeskr. 1 R. I, 451. 174 

den ene var gift med Frands Iversen Dyre, den anden, som det 
synes, var Enke efter den fra Kristiem IPs Historie bekjendte 
Rasmus Klementsen. Niels Fris blev dog frikjendt; Udfaldet af 
Sagen med Kristoffer Rosenkrantz kjendes ikke.^) 

I de følgende Åar forekommer Peder Stygge flere Gange 
som kgl. Hofsinde, indtil han 1549 blev forlenet med Værne 
Kloster og Ingedal Skibrede i Norge ; han skulde tjene heraf selv 
fjerde til Lands eller til Vands og underholde de Brødre, 
som endnu vare i dette Kloster af Johanniterordenen. I de føl- 
gende Aar udbødes han flere Gange til Søs mod de Sørøvere, 
som den Gang gjorde Havene usikre langs Norges Kyster, saa- 
ledes 1550 og 1551. I Åaret 1552 skulde han af sit norske 
Len udruste 4 Karle til det Tog til Island, som da foretoges. 
Om han personlig har været med, er maaske usikkert; thi vod 
St. Hansdagstid deltog han som Dommer i Lagretten i Oslo. 
I Reglen har han vistnok opholdt sig i Norge. Ved Skifte* 
delingen af Hevringholm i Oktober 1552 var han saaledes ikke 
tilstede, men har først senere underskrevet; derimod har han 
± Februar 1553 paa Hønborg hos Sidsel Rosenkrantz kvitteret 
for Modtagelsen af Beløbet („Peder Rosenkrantz Ejlersen til 
Hevringholm"). I Åarene 1555 — 57 var han atter udsendt mod 
de mange engelske, skotske og franske Kapere (Pirater), der 
gjorde Nordsøen usikker. Om Sommeren deltog han som sæd- 
vanlig i Lagretten i Oslo.'^) 

I Åaret 1561 blev Værne Kloster efter Peder Rosenkrantz 
forlenet til Eggert Klavsen (Ulfeld). Det var netop paa denne 
Tid, at hans Broder Erik var død og han saaledes atter bleven 
Medejer af Hevringhobn. Maaske har han fra nu af opholdt 
sig paa Hevringholm; i al Fald taber man ham af Syne, indtil 
han i Syvaarskrigen atter optræder til Søs. Dog turde han 
maaske endnu have haft én eller anden mindre Forlening i ^) Dansk Mag. 3 R. IV, !262. Kolderup Rosenvinge, GI. Domme I, 172. 

Dsk. Mag. 4 R. I, 197. Hist. Tidsskr. 5 R. I, 634 ff. 
•) Dsk. Mag. 4 R. I, 195; 218; 223. — Norske Rigsregistranter I, passim. 

— Fam. Rosenkr. Hist. II, Dipl. S. 263 ff. — Diplomatarium Norvegicum 

IX, 803. - Tegn. 1554 p. 488 ff. 175 

Norge. I Aaret 1564 nævnes han nemlig atter blandt dem, 
der skulde stille Mandskab søndenfjelds i Norge til Søs; 25. 
Juni var han dog i Kjøbenhavn, hvorfra han paa denne Dag 
har udstedt en Kvittering, i) — I Maj 1565 var han Fører for 
„Hamborger- Jægeren/ da Peder Huitfeld med dette og tre 
andre Skibe skulde blokkere Stralsund, men blev overfalden af 
en stor svensk Flaade, saa at han maatte sætte Skibene paa 
Land ved Jasmund og opbrænde dem, for at de ikke skulde 
falde i Fjendens Hænder. Høvedsmændene gave sig over Land 
til Rostock „og fore saa hjem til deres Gaarde, indtil de fik 
Lejde af Kongen at kunne undskylde sig." 2) — Han synes ikke 
at have deltaget i det store Slag ved Bornholm , hvor hans 
Broder Kristoffer faldt 6. Juli s. A. Den 19. Maj 1566 har 
han derpaa, stadig under Betegnelsen: Peder Rosenkrantz til 
Hevringholm, paa sin Broder Stygges Vegne udstedt en Kvit- 
tering i Landskrone. Til Søs tjente han ikke i dette Aar, men 
vistnok til Lands under den jydske Fane, thi under 20. Juni er 
der udstedt Brev til Føreren for denne Fane om ufortøvet at 
lade gaa Dom over og straffe de Ryttere under hans Fane, 
som han havde ladet fængsle, fordi de havde overfaldet Peder 
Rosenkrantz og ham ilde saaret og skamferet.^) Det var et af 
de temlig hyppige Mytterier, der fandt Sted under Syvaarskrigen. 
Peder Rosenkrantz slap dog derfra med Livet, men i Krigen 
synes han ikke senere at have deltaget. I Aaret 1567 optræder 
han et Par Gange i Sager angaaende Hevringholm paa Rougsø 
Herredsting. Den 3. Marts 1568 har han paa Lynderupgaard, 
hans Broder Kristoffers efterladte Ejendom, ikke som ellers i 
sin Broder Stygges, men i sit eget Navn udstedt en Kvittering 
for Renter for Aarene 1566 og 1567 af 500 Rd., Erik Podebusk 
til Bistrup var skyldig.*) Han døde den 27. Januar 1570 ugift 
og er ligesom sine Brødre Jørgen og Erik begravet i Vivild *) Tegn, 15H4. — Klevenfeldt Sigilsaiiiling, Rosenkrantz, Geh. Ark. 

^) Rørdam, Hist. Kildeskr. 1 R. II, 330 ff. — Garde, den dansk-norske Sø«. 

magts Hist. S. 69. 
') Adelsbreve Fase. 53. -- Tegn. 1566 S. 538. 
*) Geh. Ark. (Kancelliraad Olsens Papirer). — Adelsbreve Fase. 53. ' 17« 

Kirke, hvor en fælles Ligsten med Billeder af tre Adelsmænd i 
Rustning dækker Graven.^) 

Stygge l^lersen Stygge eller Bosenkrantz (t 1571), vistnok 
ældst eller i al Fald den næstældste af Brødrene, var saaledes 
nu den eneste levende af Brødrene og i Forening med sin 
Søster, Jfr. Birgitte Rosenkrantz^ Ejer baade af Hevringholm og 
L ynder upgaard og tillige af Gunderlof i Skaane, medens Jfr. 
Birgitte efter Sidsel Rosenkrantzes Død tillige havde Nebbe. 2) 
Stygge Ejlersen forekommer første Gang 1535, da han tillige med 
sin Broder Kristoffer var Fange, og har derpaa undertegnet 
Recessen af 1536 („Stygge Stygge**). Han var nøje knyttet til 
sin Morbroder, Knud Pedersen Gyldenstjerne til Tim. Paa 
dennes Vegne mødte han saaledes 1542 i en Retssag paa Vil- 
lands Herredsting i Skaane,-^) og da Kristiern II i Aaret 1550 
flyttedes fra Sønderborg til Kallundborg, hvor Knud Gylden- 
stjerne var Lensmand, var Stygge Rosenkrantz en af de 4 Adels- 
mænd, der sendtes hertil for „at tage Vare paa Kong Kristiern**, 
O: for at tjene til hans Opvartning*). Han nævnes ogsaa i flere 
Retsdokumenter angaaendeGyldenstjemerne, udstedte paa Kallund- 
borg i Aarene 1549 og 1552, saa at han vel i alle disse Aar 
har haft denne Stilling, maaské lige til Kristiern II's Død Januar 
1559^). Den 20 Marts s. A. giver Frederik II Hr. Mogens 
Gyldenstjerne, Statholder paa Kjøbenhavns Slot, til Kjende, at 
da han havde forskrevet sin Raad Kristoffer Huitfeldt, Lensmand ^) Abildgaards Tegn. i Oldn. Museums Arkiv; jfr. Hofmans Fund. IH, 161 ; 
Dansk AUas IV, 288; Trap V, 599. 

^) ,Til Gondelauffgaard" kaldes han i Retsbreve angaaende Hevringholm Maj 
1570 og i Aaret 1571 (Geh. Ark., „Kancelliraad Olsens Papirer"). Maaske 
Peder Rosenkrantz ogsaa har ejet denne Gaard som Arv efter Sidsel 
Rosenkrantz. 

•') Adelsbrve Fase. 28, „Gyldenstjeme*. 

^) Dsk. Mag. 4 R. IV, 160. 

'') 1549, '^Vt' Skifie mellem Knud Gyldenstjeme paa d. e. S. og Brødrene 
Stygge, Kristoffer, Erik og Peder Rosenkrantz paa d. a. Side af noget 
Vikarie-Gods i Vendsyssel, tilfaldet dem efter deres Morbroder Axel Gylden- 
stjeme. Geh. Ark. Diplomatariimi. 1552 ^V«* Vidne i et ligeledes paa 
Kallundborg dateret Brev, hvori Peder Kristensen (Dyre) til Hjelmsø 
sælger Fru Sidsel Ulfstand, Knud Pedersen Gyldenstjemes Enke, en Gaard 
i Ørsted .(Geh. Ark. .Ramsø H.** Nr. 4). 177 

paa Gulland, til Kjøbenhavn til Kroningen, havde han taget 
Stygge Rosenkrantz, „vor Mand og Tjener", i sin Tjeneste, saa 
at han skulde » ligge udi Slotsloven paa Visborg"; Mogens Gylden- 
stjerne skulde derfor med det første skaffe ham til GuUand og 
imidlertid underholde ham paa Kjøbenha\Tis Slot. Efter Kri- 
stoffer Huitfelds Tilbagekomst vedblev Stygge Rosenkrantz at 
ligge i Slotsloven paa Visborg. Den 10 November s. A. under- 
rettede han nemlig i Forening med Slotsfogeden og Slotsskriveren 
Kongen om, at Kristoffer Huitfeld var død d. 8 November. Den 
1 1 December underrettede derpaa Frederik II Stygge Rosenkrantz 
„og andre, som ere i Slotsloven paa Visborg", om at Jens Bilde 
var udnævnt til Lensmand, hvem de derfor skulde antvorde Slots- 
loven og være hørige og lydige^). 

Formodentlig er Stygge Rosenkrantz kort efter vendt til- 
bage fra Gulland. Ligesom sine Brødre synes han at have haft 
Forkjærlighed for den ugifte Stand. Af Brødrene havde kun 
Erik været gift, med Kristoffer Huitfeldts Søster; men da han 
var død barnløs 1561, truede Slægten altsaa med at uddø. 
Stygge Rosenkrantz ægtede da, som det synes efter 1561, Maren 
Knob, Datter af Lavrids Knob til Gyllebo i Skaane og Sidsel 
Henningsdatter Valkendorf fra Glorup. Deres eneste Barn, Kir- 
stine Rosenkrantz, blev født paa Gyllebo d. 2 Febr. 1564. Da 
Lavrids Knob allerede var død 1546, har Datteren været helt 
ung, da hun blev gift med Stygge Rosenkrantz. Denne blev nu 
paa sin Hustrus Vegne Medejer af Gyllebo, især efter at Lavrids 
Knobs Sønner, Folmer og Johan, vare døde ugifte i Syvaars- 
krigen, 1563 og 1564; dog havde Fru Marens Søstre, Mette, gift 
med Baltzar Lepell, og Anna, gift med Palle v. Mehlen, ogsaa 
Del i Gaarden^). Fra nu af synes han i nogle Aar at have 
været .knyttet til Skaane, og vel endogsaa at have boet paa 
Gyllebo, hvor Datteren fødtes 1564; i Aaret 1565 fik han ogsaa 
Ordre til i Forening med de øvrige Adelsmænd „i de 6 Herreder ^) Dsk. Kong. Hist., Fase. 39, Geh. Ark.; jfr. Tegn. 1559, p. 53. — Dsk. 

Mag. 3. R. III, 180. — Tegn. 1559, p. 179. 
•) Ejler Brockenhuses Kalenderopt. i Saml. til Fyns Hist. og Top. VI, 318. — 

Skaanske Herregaarde VI (Gylleboa). 

12 178 

i Skaane ud mod sønder Strand" at sørge for Strandvagten^)* 
— At han efterhaanden var bleven en meget rig Mand, frem- 
gaar ogsaa af Adelslaanet for 1568, hvor han sættes til 2000 
Daler. Folmer, Erik og Niels Axelsen Rosenkrantz sættes saa- 
ledes kmi til 1000 Daler hver, nogle enkelte, som Peder Oxe og 
Anne Rosenkrantz, Albert Gøjes Enke, til 5000 Daler*) — I 
Aarene 1570 og 1571 havde han store Stridigheder med Rigs- 
raad Jøi^en Lykke til Overgaard og dennes Søster Anne Lykke, 
Enke efter Otte Krmnpen, dels om Arven efter Otte Krumpen, 
dels om en Eng ved Hevringholm, men som ikke bleve endte før 
hans Død. Han forekommer sidste Gang i en paa Lynderupgaard 
d. 17 Juni 1571 udstedt Kvittering for Renter af en Kapital, 
Erik Podebusk til Bistrup skyldte ham. Han døde 29 August 
1571, vistnok paa Lynderupgaard, i hvis Kirke hans Gravsten 
findes tillige med hans Hustrus*). 

Hevringhohn tilfaldt nu Jfr. Bu^tte Rosenkrantz til Nebbe 
og Maren Knobs og Stygge Bosenkrantzes lille Datter Kirstine i 
Forening, hvorimod Lynderupgaard vistnok strax tilfaldt Kirstine 
Rosenkrantz alene under Fru Maren Knobs Styrelse. Det var 
brydsonune Tider for de to Kvinder. Arven efter den barnløse 
Rigsmarsk Otte Krumpen søgte flere af de andre Arvinger at 
gjøre dem stridig. Ved en Dom af Kongen og Rigsraadet, 
afsagt 12 Juni 1572, blev Fru Maren paa sin Datters og Jfr. 
Birgitte Rosenkrantz paa egne Vegne dog erkjendte for arve- 
berettigede sammen med Laurids Rostrup, Jakob Rostrup, 
Ove Skram og den afdøde Just Høgs Arvinger, der alle ned- 
stammede fra Hr. Stygge Nielsen til Hevringholm, hvis Datter 
Anne havde været gift med Otte Krumpens Fader, Jørgen 
Krumpen*). — To Dage efter (14 Juni 1572) faldt ligeledes kgl. 
Rettertingsdom i den langvarige Sag mellem Stygge Rosen- *) Dsk. Kong. Hist. Fase. 53, Lave Brok til Fr. U, dat. Krogholm Tirsdag 

efter Mathei Dag 1565. 
^) Tegn. 1568, S. 78 fif. 
•) Adelsbr. Fase. 53. — Abildgaards Tegn. 
*) Det nærmere fremgaar af Dommen hos Rosenvinge, GI. Dsk. Domme HL, 

156 fif. 179 

krantzes Arvinger og Hr. Jørgen Lykke om en Eng ved Hevring- 
holm, som Hr. Jørgen Lykke paastod tilkom Otte Krumpens 
Arvinger, fordi Hr. Otte Krumpen 1517 af sin Moder havde faaet 
udlagt al hendes Rettighed i Hevringholm; men da det bevistes, 
at Otte Krumpen 1557 selv havde givet Afkald paa Engstykket, 
gik Dommen Hr. Jørgen Lykke imod ^). — Noget voldsomt maa 
det være gaaet til i Anledning af denne Sag, der først havde 
været for Viborg Landsting; thi under 20 Marts 1572 var der 
blevet udstedt et kglt. Beskjærmelsesbrev for Jfr. Birgitte Rosen- 
krantz til Nebbe, „da hendes Foged, Anders Skriver (der ogsaa 
førte Sagen for det kgl. Retterting), skal til Landstinget aaben- 
barlig være truet og undsagt, ikke for anden Aarsags Skyld, end 
at han som hendes fuldmyndige Foged har brugt hendes rette 
Tale og der sammesteds paa hendes Vegne ganget i Rette, hvor- 
for hun er saadant Beskjærmelsesbrev begjærendes, da hun er 
en hjælpeløs Kvinde og hendes Brødre og andre hendes næste 
Slægt, som hende skulde forsvare, ere hendøde** ^), 

Ved samme Lejlighed (17 Juni 1572) fik Fru Maren Knob 
Brev paa frit Fiskeri for hendes egen Grund i Limfjorden, lige- 
som andre af Adlen her i Riget nyde og bruge, til saalænge 
Kongen kan ydermere forfare Lejligheden og anderledes bliver 
til Sinds, efterdi hun er Arving efter Kristoffer Rosenkrantz, til 
hvem Kongen for nogen Tid siden har skjødet Lynderup Gaard 
og Gods^). — Ogsaa om denne Ejendom skulde hun dog faa 
Stridigheder, og det atter for Fru Anne Lykkes Skyld, Otte 
Krumpens myndige Enke, Hr. Jørgen Lykkes Søster. Det staar 
formodentlig i Forbindelse hermed, at Fru Maren Knob atter 
den 10 Oktbr. 1573 lod sig give kgl. Bekræftelse, ikke blot paa 
ovennævnte Fiskeri, men ogsaa paa hele Lynderup Gaard -og 
Gods som Arving efter Kristoffer Rosenkrantz, og at der samme 
Dag udgik Ordre til Stiftamtmanden paa Hald og til Kapitlet i 
Viborg om i en Brevkiste i Viborg Domkirkes Sakristi at opsøge 
og til Fru Maren Knob at overantvorde Breve, der løde paa ^) Geh. Ark., Sønder Hald H., Nr. 66. 
^) Jydske Tegn. 1572 S. 16. 
^) Sammesteds S. 42. 

12* 180 

Lynderupgaard. Samme Dag er der nemlig ogsaa udstedt et 
meget karakteristisk Brev til Fru Maren Knob, der baade viser 
Fru Anne Lykkes Egenraadighed og Regeringens Interesse for 
Limfjordfiskeriets Fredning. Kongen har erfaret, hedder det i 
Brevet, at nogle af Fru Maren Knobs Bønder („Tjenere**) for 
nogen Tid siden skulle have taget Baade og Fiskegarn fra nogle 
af Kongens Undersaatter, som havde fisket med Pulsvaadder i 
Limfjorden mod Kongens derom udgaaede strænge Forbud; der- 
iblandt skal ogsaa være nogle af Fru Anne Lykkes Tjenere, og 
Fru Anne skal siden have skrevet Fru Maren Knob Breve til, 
hvori hun tilstaar at have befalet sine Tjenere at fiske med 
ovennævnte Pulsvaadder. „Da efterdi vi have derudi at sige,*' 
tilføjes der, „og der Magt paaliggendes er, bede vi eder og 
strængeligen befale, at I strax uforsømmelig og uden al Und- 
skyldning skikke os selv til Hænde Fru Anne Lykkes Breve, at 
vi deraf al Lejlighed kunne forfare, og tager her ingen Forsøm- 
melse fore, saa fremt vi ikke skulle foraarsages udi andre Maader 
det af eder at æske". Kongen fik ogsaa Brevene, og Fru Anne 
Lykke blev tiltalt for sit ulovlige Fiskeri^). 

Da den myndige Fru Anne Lykke kort efter døde, udbrød 
atter Stridigheder mellem Otte Krumpens mange Arvinger, der- 
iblandt Rosenkrantzeme paa Hevringhohn, og Fru Annes Værge 
og Broder, Hr. Jørgen Lykke, om Udleveringen af den Del af 
Arven, Fru Anne havde haft Livsbrev paa. Ogsaa denne Sag 
gik Hr. Jørgen Lykke imod ved en kgl. Rettertingsdom af 8 Juni 
1575 2). — I de følgende Aar foretog Fru Maren flere Magelæg 
med Kronen, hvorved hun erhvervede Gods til Lynderupgaard. 
Hun døde den 26 Marts 1581 og blev begravet d. 30 April s. A. 
i Lynderup Kirke ved sin Mands Side, hvor hun er afbildet paa 
Ligstenen ligesom han^). ') Jydske Reg. 1573 S. 189 (jfr. Dsk. Kong. Hist. Nr. 565); Tegn. 108; 112. 
^) En meget vidtløftig Dom herom, der dog har mere Interesse for Familien 

Knmipen end for Rosenkrantzeme, findes i Klevenfeldts Saml. (Krumpen) 

efter Rigens Dombog 1570—75 fol. 145 b. 
«) Abildgaards Tegninger; jfr. Hofmans Fund. HI, 387; Dsk. Atlas IV, 652 

—684. 181 

Medens Lyndenipgaard, o^ foraiodentlig ogsaa Gunderløf i 
Skaane og Part i Gyllebo, tilfaldt Datteren, den unge Jfr. Kir-- 
Stine Rosenkrantz Styggesdatter, alene, ejedes Hevringholm nu i 
Fællesskab af Jfr. Kirstine og hendes Faster, Jfr. Birgitte Rosen- 
krantz Ejlersdatter til Nebbe, Denne sidstnævnte Gaard havde 
Kongen dog allerede 1578 tilegnet sig ved et større Mageskifte, 
hvorved den Andel af Nebbe, der tilhørte Jfr. Birgitte, var tiK 
faldet Kronen, mod at Arnestrup Hovedgaard i Mørke Sogn ved 
Rosenholm tillige med mere Gods udlagdes til hende; dog fik Jfr. 
Birgitte med det samme Livsbrev paa Nebbe, saa hun boede her 
til sin Dødsdage). Hendes Vaaben med Aarstallet 1581 findes 
endnu i Tavlov Kirke. Her findes ogsaa en fælles Ligsten for 
hende og hendes Farbroderdatter og Velgj ørerske Sidsel Rosen- 
krantz, hvorpaa de begge staa aifbildede. Hun har selv ladet 
den forfærdige; thi Aarstallet for hendes Død er ikke udfyldt. 
Hun døde i Mai 1586 — 3die Pinsedag, siges der i Ejler Bro- 
ckenhus's Kalenderoptegnelser, o: 24 Maj; men det kan ikke 
være rigtigt; thi allerede den 13 Maj indbyder Kirstine Rosen- 
krantzes Mand, Niels Skram, fra Kjøbenhavn Fru Ide Munk^ 
Oluf Nielsen Rosenkrantzes Efterleverske, til Begravelsen i Tavlov 
Kirke d. 5 Juli. Den 28de Maj fik Lensmanden paa Koldinghus, 
Kasper Markdanner, Befaling til at overtage Nebbegaard og lægge 
det under Koldinghus, naar hun var begravet; til Begravelsen 
skjænkede Kongen Niels Skram 3 Stykker Vildt og 200 Td. 
Havre. Den 20 August fik derpaa Niels Skram Brev paa Vivild 
Kirkes Komtiende ved Hevringholm, som var ledig efter Jfr. 
Birgittes Død 2). — Sagnet om hende levede længe i Egnen af 
det gamle Nebbegaard, som nu blev nedbrudt. „Østen for den 
nuværende Grund," siges saaledes i Hofmans Fundationer (IV, 
720), „er en Høj med Grave om, hvorpaa har været et Lystslot, *) Geh. Ark., 0. Lisbjerg H. Nr. 37; Nebbegaard Nr. 4. Jydske Registre 

234 fl., 24S; Dsk. Saml. Nr.565. Jfr. Saml. til jydsk ffist. og Topogr. VI, 

18—19. 
') Dsk. Ati. V, 967; 1006—7; Ejler Brokkenhus i Saml. til Fyns ffist og 

Topogr. VI, 355; Klevenf. Dok. i Geh. Ark. — Jydske Tegn. 1586 S. 74; 

Registre S. 139. 182 

beboet af Jfr. Birgitte Rosenkrantz; hendes Søster boede paa 
Henneberg (o : Hønborg) Ladegaard ved Middelfart Sund, og den 
tredie ved Hindsgavl, hvilke tre Søstre levede 1583 og ere be- 
gravne i et Kapel ved Tavlov Kirke". At der ved den ene 
„Søster** menes Fru Sidsel Rosenkrantz paa Hønborg, er klart 
nok. Den tredie er mindre sikker, maaske Hans Lindenovs 
Hustru, Margrete Rosenkrantz Ottesdatter paa Hindsgavl, med 
mindre Sagnet sigter til Jfr. Birgittes Plejebarn og eneste Arving 
Kirstine Rosenkrantz. 

Kirstine Rosenkrantz, Stygge Ejlersens og Maren Knobs eneste 
Barn, var saaledes nu ene tilbage af hele Hevringholm-Linien. 
Hun var efterhaanden bleven en rig Arvedatter. Født d. 2 
Febr. 1564 paa Gyllebo blev hun 7 Aar gammel, altsaa 1571, 
kort efter Faderens Død af Moderen sendt til Nebbe, hvor hun 
i 3 Aar, altsaa omtrent til 1575, blev opdragen hos sin Faster, 
Jfr. Birgitte ; derpaa kom hun tilbage til Moderen, indtil hun 25 
Februar 1582, nylig fyldt 18 <åar, i Horsens blev gift med 
Niels Skram til Urup, hvem hun saaledes i Medgift efterhaanden 
bragte Hevringholm og Lynderupgaard, og formodentlig ogsaa 
Andel i Gyllebo, maaske ogsaa i Gunderløfif i Skaane og for- 
modentlig Amestrup, som Jfr. Birgitte havde faaet i Magelæg 
for Nebbe. 

Niels Skram, der var født d. 6 Marts 1555, var Søn af den 
berømte Peder Skram til Urup og Elsebet Krabbe, Rigsmarsken 
Tyge Krabbes bekjendte Datter. I Aaret 1572 studerede han i 
Rostok under Vejledning af den som Boghandler bekjendte lærde 
Mester Hans Aalborg, der tilegnede sin Lærling sin Udgave af 
Cicero de senectute, der udkom i Rostok 1572. Han var den 
eneste af Sønnerne, der overlevede Forældrene. Paa sit Døds- 
leje i Aaret 1578 tog Fru Elsebet ogsaa en bevæget Afsked med 
ham, hvori hun opfordrede ham til at være sin Herre og Konge 
tro, som hans Forfædre havde været før ham, og i hele sit Liv 
beflitte sig paa Gudsfrygt og gode Sæder. Ved Faderens Død 
1581 arvede han Urup; efter en af sine Morbrødre havde han 
tidligere arvet Hessel Hovedgaard i Jylland, hvortil han ogsaa 183 

skriver sig^). Allerede 1580 havde han af Kronen tilmageskiftet 
sig Arløse Bispegods i Halland, ligesom han ogsaa efter Moderen 
arvede Skedale i Halland. Naar hertil regnes de Hovedgaarde, 
hans Ægteskab 1582 med Kirstine Resenkrantz bragte ham, har 
han saaledes været en meget formuende Mand. 1581 — 83 var 
han Lensmand paa Bygholm ved Horsens, 1583 — 85 paa Hald 
og Stiftslensmand i Viborg Stift, derpaa 1585 — 97 paa Dronning- 
borg ved Randers, hvorpaa han 1597 atter overtog Bygholm 
Len, efter at Alkymisten Erik Lange havde forladt Landet og 
var falden i den mige Kristian IV's Unaade. — I Forhold til 
Kronen omtales han oftere; 1583 skulde han saaledes ledsage 
Frederik II udenlands; i Aaret 1590 var hans Hustru blandt de 
Adelsdamer, der skulde drage Salene paa Koldinghus til Prinsesse 
Elisabeths paatænkte Bryllup med Hertugen af Brunsvig, ligesom 
han ogsaa var bestemt til at følge Prinsessen til Brunsvig. Han 
indbødes ogsaa under Formynderregeringen ofte til de kgl. Fester. 
1595 ledsagede han den unge Kristian IV paa hans Rejse i 
Nordtyskland, ligesom han ogsaa 1596 sammen med Jørgen 
Rosenkrantz og en stor Dél af sin Hustrus nærmere og fjernere 
Slægtninge deltog i de store Bryllupshøjtideligheder paa Koldinghus, 
som nærmere ere omtalte i Jørgen Rosenkrantzes Levned. — 
Med Bønderne i Rougsø Herred havde han en langvarig Strid 
om Ægt og Arbejde, som de havde siddet ham overhørig med, 
saa at de tilsidst i Aaret 1594 ved „Rigens Forfølgning* bleve 
gjorte fredløse og dømte fra deres Hals. Dette gjorde dem føje- 
lige, saa at de i Januar 1595 indgik et Forlig med ham. — 
Ogsaa Sagen om Hevringhobn og Vivild Mark kom op igjen, 
men blev til Fordel for Niels Skram afgjort ved en Herredags- 
dom 1589 2). 

Hans Ægteskab med Kirstine Rosenkrantz blev tidlig af- *) Hvass, Medd. om Personer af Fam. Hvass IV, 313. 1561 maa dog være 

fejlskrevet. 
^) Se nærmere: K. Hansen, Danske Ridderborge, Kbhvn. 1832, S. 78 fif. — 

Om Niels Skram se forøvrigt H. Rørdam, Hist. Kildeskr. 1 R. II, 11 og 

fl. St. — Herredagsdombogen 1586—89 fol. 150 fif. — Tegn. og Reg. 

passim. 184 

brudt. Den 3 Juni 1597 kom Niels Skram tillige med sin Hustru 
til Viborg, hvor de ejede en Gaard. Ved et ulykkeligt Tilfælde 
styrtede hun samme Dag gjennem Loftet ned paa Jorden. Dette 
medførte en Benskade, hvoraf hun døde d. 23 Juli s. A., kun 
33 Aar gammel. 4 September blev hun begravet i Lynderup 
Kirke. Biskoppen i Viborg, M. Niels Lavridsen Arktander, holdt 
Ligtalen, der udkom i Trykken 1 600 med en Fortale af Biskoppen 
i Sjællands Stift, Peder Vinstrup. Hun roses der meget for sin 
Gudsfrygt og hele sin Vandel. — Med Niels Skram havde him 
kun ét Barn, en Datter ved Navn Elsebeth født paa Dronningborg 
d, 13 December 1588. Niels Skram selv giftede sig 21 Oktbr. 
1599 anden Gang med Agathe Seefeld, en Datter af den rige 
Rigsraad Jakob Seefeld til Visborggaard, Regeringsraad i Kristian 
IV's Mindreaarighed. Dette Ægteskab var barnløst. Niels Skram 
selv døde allerede d. 24 Juni 1601 paa Urup og blev d. 6 August 
s. A. begravet i Øst-Birk Kirke ved Urup. Hans Datter Elsebet 
arvede saaledes alle Herregaardene. Hun blev 1603 gift med Eske 
Bilde til S vanholm. Søn af Peder Bilde til Svanholm og Birgitte 
Rosenkrantz til Øster Vallø; han satte imidlertid alle Gaardene 
overstyr. Ved hans Død 1608 kjøbte den bekjendte Eske Brok 
bl. a. Hevringholm, hvormed fulgte 1 Mølle, 81 Bøndergaarde 
og 40 Huse^). 

Hevringholm-Linien var saaledes uddød med Fru Kristine 
Rosenkrantz 1597 og den gamle Gaard, der i umindelige Tider 
havde været Familiens Ejendom, kommen i andre Slægters Eje. *) K. Hansen, Dsk. Ridderborge S. 80 ff. — Vedel Simonsen, Ejler Brok,, 
passim. — Ejler Brokkenhus's Kai. i Saml. til fynsk Hist. og Top. VI» 
passim. 185 

Naar uddade den adelige Sla»gt Gyldenkrantz? 

En genealogisk Undersøgelse af Archivfttldmægtig E. A. Thomle. feom bekjendt blev Generalkrigscommissaire, Dr. jur. Joachim 
Christian Geebnuyden^) (født i Haus Præstegjeld i Nordhordlen 
den 1 Februar 1730 (døbt 19 Febr. s. A.), t i Bergen 28 De- 
cembr. 1795 (begr. i Domk. 14 Januar 1796) 66 A. gi., Søn af 
daværende Sognepræst til Haus, senere — fra 1748 — til Os 
Gonsistorialraad Gerhard eller Gert Geelmuyden^) og 1ste Hustru 
Anna Kaae) den 29 Januar 1783 optagen i den dansk (-norske) 
Adelsstand med Navnet Gyldenkrantz og følgende Vaaben: Skjol- 
det firedelt, i første Feldt en gylden Laurbærkrands i Rødt, i andet ^) Han blev Student fra Bergens Kathedralskole 1746 og immatriculeredes 
ved Kjøbenhavns Universitet 30 Juli s. A., tog 1747 den philosophiske 
Prøve med Characteren laud. og blev 19 April 1749 theologisk Candidat 
med non cont. — S. A. blev han Hører i 1ste Lectie i Bergens Latin- 
skole og tog som saadan 1750 baade Baccalaurei- og Magistergraden i Kjø- 
benhavn. Da imidlertid ^hans Inclination", som han selv siger, „stod til 
det- civile", lagde han sig tillige flittig efter det juridiske Studium, uden 
dog at tage nogen Examen, og blev derefter 4 August 1752 Vice-Raad- 
mand i Bergen med Ret til at optræde i virkelig Raadmands Plads, saa- 
snart nogen saadan blev ledig, mod at betale 500 Rdl. til Seminarium 
Fredericianum og erholdt 3 Novbr. 1766 Gonfirmation som virkelig Raad- 
mand. Den 21 Marts 1755 blev han tillige Notarius publicus i Bergen 
efter Christian Homfred Bnigmann, der afstod ham Embedet. (Bestallingen 
blev confirm. 3 Novbr. 1766.). I 1758 blev han derhos tillige General- 
toldforvalter i Bergens Stift og Stavanger Amt og den 18 Oct. 1760 
creeredes han i Kjøbenhavn i sin Fraværelse til Dr. jur. utriusqve for sin 
for dette Øiemed forfattede Dissertats: „De vera juris, patriæ præcipue, 
natura et administratione justa\ Den 18 Mai 1763 fik han Character af 
titulær og 16 Januar 1765 af virkelig Generalkrigscommissaire. Han er- 
holdt paa Ansøgning Afsked som Raadmand 9 Januar 1771. Han var en 
formuende Mand og eiede Damsgaard ved Bergen. 

2) Han var født i Bergen 8 Marts 1697, t paa Os Præstegaard 3 Decbr. 
1780 og var en Søn af den i dette Tidsskrift (1 Række), lU. S. 225 Noten 
nævnte Stadshauptmand i Bergen, Gancelliraad Knud G. og Anna Beate 
Storck. Geert G. var gift 2 Gange: 1) i Bergens Korsk. 9 Sept. 1723 med 
Anna Kaae, f i Haus 1735, Datter af residerende Capellan til Korskirken 
Mag. Jochum Kaae og 2den Hustru Gidsken Johanne Ehlers, og 2) i Bergens 
Domk. 5 August 1737 med Marie Charlotte von Lowzow, t i Os 24 April 
1769, Datter af Major Christopher Fredrik von Lowzow og Engel Maria Storm 
(der 2den Gang ægtede Præsident i Bergen, Conferentsraad Jonas Lym.). 
I første Egteskab havde Gert G. 4 Sønner og med sin 2den Hustru 9 Børn. 186 

Feldt 3 Guldstjerner (1. 2.) i Blaat, i tredie Feldt en springende 
Hjort i Grønt og i fjerde Feldt 7 Jernkugler (4. 3.) i Guld samt 
paa Skjoldet en kronet Hjelm, hvoraf opspringer mod Høire en 
Hjort med en gylden Laurbærkrands om Takkerne. Det hele 
Vaaben holdes paa den høire Side af en Bjørn og paa den 
venstre Side af en Ulv, begge med sine naturlige Farver. Gylden- 
krantz var gift med Elisabeth Bothi), født i Bergen 22 Juni 1731, 
t der 6 Mai 1800, Datter af Kjøbmand Hans Both og Rebecka 
Segermann, og med denne Hustru skal han have havt 12 Børn*), 
af hvilke dog kun en Søn Hans Both Geelmuyden Gyldenkrantz 
og nogle Døtre overlevede Barnealderen. Sfc»nnen var født i 
Bergen 10 Juli 1759 (døbt i Domk. 18 Juli s. A.), f der 8 Mai 
1813 (begr. i Domk. 15 Mai s. A.) 53^4 A. gi. som Kammer- 
assessor og Proeurator efter tidligere at have været Raadmand 
i Bergen, fra hvilket Embede han dog blev afsat af Regeringen. 
Om hans spidse og bidende Pen skal „Adresseavisen** bære 
mange morsomme Vidnesbyrd. Ifølge B. Moe^) skal han have 
været gift 2 Gange: 1) med „en Frøken von Linstorf**, med 
hvem han havde en eneste Søn, og 2) i Bergens Domk. 26 Oct. 
1793 med Christine Sophie de Fine, født i Bergen 1766 (døbt 
i Domk. 29 Marts s. A.), f der 20 Sept. 1806 (begr. i Domk. 
2 Oct. s. A.) 4OV2 A. gi. Datter af Præsident i Bergen, Etats- ^) Deres Vielse findes neppe i Bergens Byes Ministerialbøger, der ogsaa ere 
meget defecte. Sandsynligvis maa de dog være gifte i Aaret 1756. Eli- 
sabeth Both skjænkede ved Testamente af 2 April 1800 efter sin Død 
200 Rdl. til Korskirkens Sogns Fattige (cfr. N. Nicolaysen, Norske Stiftelser, 
in. S. 643.). 

*) Af disse 12 Børn kjender jeg for Tiden kun følgende: 1.) Gidsken Johanne 
G. og 2.) Rebecka G., Tvillinger, døbte i Bergens Korsk. 20 Novbr. 1757; 
den Sidste er formodentlig den Anna Rebecka G., der 23 Novbr. 1778 i 
Bergens Domk. ægtede Cancelliraad og Borgermester Jacob Frich. 3.) Hans 
Both G., se ovenfor. 4.) Joachime Christiane Elisabeth G., døbt i Bergens 
Domk. 25 Jan. 1761, begr. der 4 April s. A. 10 Ug. gi. 5.) Gerhardine 
Marie Charlotte G., døbt i Domk. 26 Febr. 1762, begr. der 23 Decbr. s. A. 
6.) En dødfødt Søn, begr. i Domk. 5 Decbr. 1765. 7.) Christiane Marie 
G., gift med Overtoldbetjent Valentinsen i Bergen. 8.) Joachime Christiane 
Elisabeth G., døbt i Domk. 21 Novbr. 1769. 9.) Joachhn Christian G., 
døbt i Domk. 23 Decbr. 1771. begr. der 30 Marts 1780 9 A. gi. 

^) Tidsskrift for den norske Personalhist., 2 Række S. 141. 187 

raad Ferdinand Anton de Fine ^) og Beate Frøchen, men i dette 
Egteskab havde han ikke Børn*). Idet man hidtil efter B. Moes 
Angivelse er gaaet ud fra, at Assessor Gyldenkrantz virkelig har 
været gift med Frk. von Linstorf, har man anseet det for en 
sikker Sag, at den adelige Slægt Gyldenkrantz først udgik paa 
Mandssiden med den i dette Egteskab fødte Søn Joachim Chri- 
stian Gyldenkrantz' s 2de Sønner^), der døde langt ned i dette 
Aarhundrede. Det maa imidlertid ansees for meget uvist om 
Assessor Gyldenkrantz har været gift mere end den ene Gang 
med Frk. de Fine, og om ikke hans Søn med „Frøken von 
Linstorf" maa have været et uægte Barn. Moderens rette Navn 
var Fredrikke Louise von Linstow. Hun var født paa Aardals 
Kobberværk i Lærdals Præst egjeld i Indre Sogn 27 Juni 1759 
(døbt 8 Juli s. A.), confirmeret 1774 i Bergens Domk. og Datter 
af nævnte Værks Bestyrer Bergjunker Hartvig Christopher von 
Linstow*) (begr. i Bergens Korsk. 28 Sept. 1782 72 A. gi.) og 
1ste Hustru Cathrina Eleonore Lohmann (f i Aardal 12 Juli 1759 
(begr. 26 Juli s. A.) 32 A. gi, Datter af Oberst og Chef for 
1ste Bergh. nat. Infreg. Fredrik Lohmann og Fredrikke Louise 
Rasmussen.). Uagtet vistnok Frøken von Linstow i økonomisk 
Henseende mjia have været mindre heldigt stillet og hun selv 
sandsynligvis i Tjeneste hos Assessor Gyldenkrantz, formodentlig 
i Egenskab af Husbestyrerinde, sees det dog at hun var af god 
Familie og et Egteskab med Assessor Gyldenkrantz vUde neppe 
fra hans Side kunne holdes for altfor upassende. Hans Hustru 
kan hun imidlertid neppe have været. Thi hverken findes ^de viede ^) Han var født i Bergen 1739 (døbt i Domk. 22 Juni s. A.), t der 15 Aug. 
1807 (begr. i Domk. 24 Aug. s. A.) 68 A. gi., Søn af Etatsraad og Over- 
fiskeveier i Bergen Thomas de Fine og 1ste Hustru Christiane de Svane 
(cfr. dette Tidsskrift, II. S. 225.). 

*) Deres »Misfoster** blev dog begravet i Bergen 18 Novbr. 1793. 

') Joachum Christian Gyldenkrantz døde 1845 62 A. gi. og efterlod af sit 
Egteskab med Margrethe Tomø 2 Sønner, af hvilke den ene skal være død 
ved et Ulykkestilfælde i Bergen 1848. 

^) Han hørte til den meklenburgske adelige Slægt Linstow, af hvilken Chri- 
stopher Hartvig von Linstow den 28 Januar 1777 naturaliseredes som 
dansk Adelsmand. Bergjunker Linstow hørte, saavidt vides, imidlertid 
ikke til den naturaliserede Gren af Slægten. 188 

i nogen af Kirkerne i Bergens By, hvor Frk. von Linstows Fader, 
som nævnt, døde, hvor hendes Stedmoder Ovidia Christiane 
Kraft ^) efter hans Død vedblev at være bosat, indtil hun selv 
afgik ved Døden der i Aaret 1793 (begr. i Domk. 28 Decbr. 
s. A.). og hvor ogsaa Assessor Gyldenkrantz selv hørte hjemme, 
og heller ikke har man kunnet finde deres Vielse i nogen af de 
tilgrændsende Præstegjeldes Ministerialbøger. Hertil kommer, 
hvad der væsentligere, at Gyldenkrantz, da han ægtede Frk. de 
Fine, i Kirkebogen udtrykkeligen kaldes „Ungkarl^ og det er 
vistnok ikke godt tænkeligt, at dette skulde bero paa en Feil- 
skrift eller Misforstaaelse. Noget Skifte kan der heller ikke sees 
at være holdt efter Frk. von Lins to w 2), hvilket selvfølgelig maatte 
have fundet Sted, da Gyldenkra:ntz paa nyt giftede sig, hvis 
hun i Egteskab med ham havde efterladt et umyndigt Barn, 
ligesom det ogsaa fortjener at bemærkes, at hendes Barn ikke, 
som man skulde vente, findes indført blandt de Døbte i nogen 
af Bergens Byes Kirkebøger, uagtet han virkelig er født og døbt 
der, men i Kirkebogen for Hammers Præstegjeld, uden at det 
af denne Tilførsel med Sikkerhed kan sees, om Barnet har været 
ægte eller uægte. I Hammers Kirkebog heder det nemlig: 
„1786 den 14de No vembris døbt et Drengebarn ved Navn 
Joachim Christian af Sognepræsten til Hammers Præstegjeld ved 
hans Ankomst til Bergen i Huset hjemme. Faderen Hr. Kammer- 
assessor og Raadmand Hans Both Geelmuyden Gyldenkrantz og 
Moderen Fredrica Lovisa von Linstow. Testes: Hr. General- 
krigscommissaire Joachim Christian Geelmuyden Gyldenkrantz, 
Hr. Lieutenant Friderich von Lohmann, Hr. Gerhard Geebnuyden, 
Sognepræst til Hammers Præstegjæld, Fru Generalkrigscommissair- 
inde Elisabeth Gyldenkrantz, Frøken Joachime Christiane Elisabeth ') Hun var født paa Vangs Præstegaard i Valders c. 1740, ægtede i Aardal 
27 April 1766 Bergjunker von Linstow og havde med ham kun en eneste 
Søn: Adam Levin von Linstow, født paa Aardals Kobberværk 3 Juni 1767 
(døbt 9 Juni s. A.), f i Bergen 1768 (begr. i Domk. 13 Sept. s. A.) V4 
A. gi. Ovidia Kraft var Datter af Sognepræst til Vang Jens Christophers- 
søn Kraft og Anna Sophia Jonasdatter Leirdahl. 

^) Noget saadant Skifte findes i alle Fald ikke blandt de Uddrag af Bergens 
Byes Skifteprotokoller, der er Selskabet skjænket af Hr. Overcontrolleur Blich. 189 

Gyldenkrantz" ^). I denne Tilførsel synes det formeligt lagt 
an paa at udelade Alt, hvad der kunde give selv den mindste 
Oplysning om hvorvidt Barnet var ægte eller uægte, uden 
at man dog kan paastaa, at der siges andet end hvad der 
er stemmende med Sandheden, men just denne reserverede 
og forsigtige Form vækker en stærk Mistanke om, at man 
her har villet skjule Noget. I den Folketælling, der i Februar 
1801 optoges over hele Norge, opføres blandt hidvaanere i 
Bergen Kammerassessor og Raadmand Hans Both Geelmuyden 
Gyldenkrantz, 42 Aar gi. „i 2det Egteskab" og hans Hustru Chri- 
stine Sophie de Fine, 36 A. gi., „i Isie Egteskab" samt „hans" 
(eneste) Barn: Jochum Christian „Linstow"* Gyldenkrantz, 15 A. 
gi. „i Kjøbenhavn", men oprindeligt har der staaet noget Andet, 
der er udraderet og erstattet med de Oplysninger, som nu findes. 
Man kan endnu se, at der tidligere har været anført „begge i 
1ste Egteskab" og istedetfor „hans*" „deres Barn". Ogsaa her 
viser det sig altsaa, at det virkelige Forhold ingenlunde har været 
ganske paa det Rene. At der imidlertid ikke desto mindre endog 
lige til henimod vor egen Tid har været dem i Bergen, der ikke 
har været ganske ukjendte med det sande Forhold, fremgaar deraf, 
at en Daniel Lau i Bergen i 185* har afgivet den Forklaring, 
at Catharina Eleonore Grundt i Overvær af nævnte Lau og 
Kobbersmed von der Ohe har undertegnet en skriftlig Erklæring 
om, at Assessor Gyldenkrantz aldrig blev gift med Frk. von 
Linstow, men at Sidstnævnte paa Damsgaard nedkom med en 
Søn, der fik Navnet Joachim Christian og blev døbt af General- 
krigseommissaires Gyldenkrantz's „Broder Consistorialraad, Sogne- 
præst til Os" Geelmuyden, hvilket forsaaAidt er urigtigt, som 
Madme Grundt her har forvexlet Sognepræsten til Os Geelmuyden, 
der var Generalkrigscommissaire Gyldenkrantz's Fader, med hans 
Broder, der var Sognepræst til Hammer. Erklæringen skal c. 
184f5 være vedlagt en Ansøgning til Bestyrelsen for den civile ^) Fadderne vare altsaa Farfaderen og Farmoderen, Farfaderens Broder, 
Fasteren og Mormoderens eneste Broder, altsaa ingen udenfor den nær- 
meste Slægt 190 

Og adskillige Stænders Enkekasse i Kjøbenhavn, ved hvis Archiv 
den maaske endnu findes. 

Allerede efter det saaledes Oplyste kan der formentlig ingen 
Tvivl længer være om, at Slægten Gyldenkrantz udgik paa Mands- 
siden med Assessor Hans Both Gyldenkrantz i 1813. Saameget 
sikrere tør man vel derfor antage dette Resultat, naar det slutte- 
ligen oplyses, at „Frøken'^ Fredrikke Louise Linstow døde i 
Askøens Sogn ved Bergen (paa Damsgaard?) i Aaret 1788 (begr. 
28 Aug. s. A.) 30 A. gi. Organist Johan Ludvig Scliweigaard. 

Af Archivfuldmægtig E. A. Thomle. Under Trykningen af de Breve og Erindringer om Professor 
Schweigaard, som den Afdødes Gollega Professor, Dr. jur. L. M. 
B. Aubert i Aaret 1883 udgav under Titelen „Anton Martin 
Schweigaards Barndom og Ungdom", ønskede han ogsaa at 
kunne meddele nogle nærmere Oplysninger om Slægten Schwei- 
gaard og sammes første Repræsentant i Norge. I denne Anled- 
ning henvendte han sig ogsaa til Meddeleren heraf, der imidlertid 
dengang kun saa sig istand til at give en Del sparsomme Op- 
lysninger, der ere benyttede i det nævnte Skrift Side 217. Der 
var dengang hverken Tid eller Leilighed til at foretage yderligere 
Undersøgelser, men senere har jeg forsøgt at tilveiebrmge, saa- 
vidt muUgt, fuldstændige Oplysninger om Slægtens norske Stam- 
fader og det er Resultatet af disse Undersøgelser, som nedenfor 
skulle meddeles. Som det vil sees er det dog ikke særdeles 
mange eller meget fyldige Oplysninger, som det saaledes er lykkes 
at bringe tilveje, noget som heller ikke var at vente. Desværre 
har det ikke været muligt at tilveiebringe noget afgjørende Bevis 
for, hvorfra Slægten oprhidelig skriver sig, men jeg skulde dog 
anse det for meget sandsynligt, at Familien er af dansk Oprin- 
delse. Det skulde derfor være mig kjært, om der fra danske 
Kilder, hvilke jeg ikke har havt Leilighed til at benytte, kunde 191 blive meddelt saadanne supplerende Oplysninger, at dette Spørgs- 
maal fuldstændig kunde blive bragt paa det Rene. Slægten Schweigaard skal, efter hvad der hidtil i Alminde- 
lighed har været antaget, være af tydsk Oprindelse, noget der 
dog neppe har nogen anden Støtte end Navnets tydske Skrive- 
maade og det Factum, at Familiens Stamfader her i Riget, Johan 
Ludvig Schweigaard, (Sweigaard, Sveigaard, Sveygaard, Sveiger 
og Schweiger), der døde i Aaret 1781 som Organist paa Kongs- 
berg, i denne By es Ministerialbog opgives at være født i Aaret 
1719 i Kiel i Hertugdømmet Holsten, der som bekjendt endnu 
paa denne Tid udgjorde en Del af den danske Konges Besiddelser. 
Naar denne Mand først bosatte sig i Norge, vides ikke med 
Sikkerhed, men man fejler dog neppe meget ved at antage, at 
han først omkring 1750 — altsaa i en Alder af c. 30 Aar — 
har bosat sig i Christianssand, hvor han ogsaa et Par Aar senere 
— i Slutningen af Aaret 1752 — indgik Egteskab med en der 
bosat Kjøbmand Klastrups Datter. Da han nemlig ikke findes 
nævnt i det under 12 December 1749 affattede Mandtal over 
Christianssands Indvaanere, der blev optaget i Anledning af den 
ved Forordningen af 4 November s. A. paabudte Prindsessestyr ^), 
er det neppe tvivlsomt, at han endnu ikke paa denne Tid kan 
være kommen til Christianssand. Den lette og stadige Forbin- 
delse, der paa den her omhandlede Tid og endnu langt senere 
fandt Sted mellem det sydlige Norges Kjøbstæder, fornemmelig 
Byerne i Christianssands Stift, og Jylland, gjør det ogsaa i høi 
Grad sandsynlig, at Christianssand har været det første Sted i 
Norge, med hvilket den unge Fremmede er kommen i Berøring. 
Det er derfor saameget mindre nogen Grund til at formode, at 
Schweigaard tidligere skulde have været fast knyttet til noget 
andet Sted i vort Land. Rigtignok forekommer Navnet tidligere 
i Norge; saaledes tog f. Ex. en Laurits „Sweigaard**, „født i 
Danmark", 1720 Borgerskab i Fredrikshald 2), men- det har ikke ^) Gontributionsregnskab for Christianssands By 1743 — 1767 i Rigsarchivet. 
^ Brev fra Byfogden i Fredrikshald til Stiftamtmanden i Christiania. Chra. 
Stiftsarchiv (i Rigsarch.). En Borger og Mester-Bødker Johan Wilhelm 192 

været muligt at finde den ringeste Antydning til, at Organisten 
har staaet i nogen Forbindelse med denne fredrikshaldske Borger 
eller med Byen Fredrikshald. Ligeledes skal en J. F. Schweiger 
i Aaret 1763 have malet et Olieportrait af Legatstifteren Thomas 
Angel i Throndhjem^). Det er bekjendt nok, at Borgerskabet i 
Christianssand fra Byens Anlæg i det 17cle og gjennem en stor 
Del af det følgende Aarhundrede stadig blev recruteret fra Dan- 
mark, navnlig fra Jylland af, hvorfra nogle af Byens talrigste og 
mest formuende Slægter skrev sig*). Det kunde derfor paaFor- 
haand ligge nær at antage, at ogsaa Slægten Schweigaard muligens 
har havt Forbindelser med Jylland, gjennem hvilke Tanken om 
at drage til Norge, hvor allerede saa mange Landsmænd havde 
fundet et Hjem, først kunde være vakt. Thi uagtet det nu med 
fuld Sikkerhed lader sig bevise, at Organist Schweigaard ogsaa 
i Virkeligheden, som Kongsbergs Ministerialbog siger, er født i 
Kiel, tale dog flere Omstændigheder afgjort for, at Slægten op- 
rindelig har havt sit Hjem i Jylland. Ifølge en Meddeleren vel- 
villigen meddelt Udskrift af Kirkebogen blev nemlig: „Jiirgen 
Friederich Schweigers, eines Comedianten, und seiner Frauen 
Christina Sohnlein Johann Ludewig** døbt i Kiel den 26 Marts 
1719. Fadderne vare Raadmændene Johan Matthias Gude, Hans 
Ludevig Schumacher og Mademoisel: Dorothea Margarethe Gude^). 
Herved er det imidlertid neppe afgjort, at Slægten Schweigaard 
ogsaa er af oprindelig tydsk Rod. I denne Forbindelse bør det 
nemlig bemærkes, at man neppe tør lægge nogen Vægt paa 
Navnets tydske Skrivemaade i hin Kielske Kirkebog. Enhver, 
der har havt Anledning til at lære Ministerialbøgerne fra denne 
Tid nærmere at kjende, vil nemlig vide, at specielt Familienavne, 
der ikke engang af Vedkommende selv til enhver Tid skreves 
paa samme Maade, af andre vare Gjenstand for en aldeles ucon- Schweiger .fraLifland* blev, 27 A. gi. og ugift, 23 Juli 1802 begravet paa 

Vaterlands Kirkegaard i Gbristiania. „Han blev baaret og fulgt af de 

Borgerlige Militaire*^. (Christiania Ministerialbog.). 
^) C. J. Anker og H. J. Huitfeldt-Kaas, Katalog over malede Portræter i 

Norge, S. 5. 
*) Som f. Ex. Familierne Kierulf og Wiborg. 
•) Pastor Diestels Attest, dat. 12 Marts 1885. 193 

troleret Vilkaarlighed og derfor ogsaa radbrækkedes paa de for- 
underligste Maader, hvilket selvfølgelig saameget lettere kunde 
ske, hvor vedkommende Præst eller Klokker hørte til en fremmed 
Nationalitet. Desværre har der ikke været Anledning til at ind- 
hente nærmere Oplysninger fra Kiel, hvor det imidlertid ikke af 
Kirkebogen kan erfares, at Gomediant Schweiger har ladet flere 
Børn døbe^). Og dette er naturlig nok. Det er nemlig ikke 
tvivlsomt, at han maa have hørt til et omreisende Selskab, ikke 
alene fordi faste Theatre paa denne Tid utvivlsomt har hørt til 
de største Sjældenheder selv i langt større Byer end Kiel — der 
endnu i 1781 kun havde 7000 hidbyggere^) — paa denne Tid 
har været, men det bestyrkes derved, at alle Barnets Faddere 
hørte til Byens Magistratspersonale og godtgjøres endvidere ved 
at Schweigaard nogle Aar senere — i 1722. — havde en Datter 
til Daaben — i Bergen i Norge. Thi det kan ikke være nogen 
Tvivl om, at den „Gommedianter** Jørgen Friderich „Schweyger", 
der med sin Hustru Christine 13 Novbr. 1722 lod sin Datter 
Christine Susanne døbe i Bergens Domkirke^), er identisk med 
Organisten Johan Ludvig Sehweigaards ovennævnte Fader. Og- 
saa dette Barns Faddere vare valgte blandt den høiere civile 
Embedsstand og deres Familier. Fadderne vare nemlig Lagmand 
Baggers Kjæreste, Borgermester Schous Kjæreste, Stiftamtmand 
Undal, Præsident Krog og Baadmand Schiøtte, allesammen 
Folk, som det maa antages, at han er kommen i Berøring med 
i deres Embedsforretninger. At Sønnen har været med sine 
Forældre i Bergen er vel utvivlsomt og Norge har vel derfor 
ikke været ham ganske ukjendt, da han i en modnere Alder 
bosatte sig i Ghristianssand, skjøndt det vel neppe er antageligt, 
at han har modtaget noget stærkt eller varigt hidtryk deraf 
under sit neppe langvarige Ophold der i sin Barndom. Saa- 
meget mindre kan man imidlertid af Johan Ludvig Sehweigaards 
Fødested, der efter det Oplyste maa antages at have været rent *) Pastor Diestels Attest, dat. 23 Mai 1885. 

') J. V. Schrøder u. H. Biernatski, Topographi der Herzogthiimer Holstein 

und Lauenburg, II. S. 27. 
*) Meddelt af Frk. W. Brandt efter Domkirkens Ministerialbog. 

13 194 

tilfældigt, drage nogensomhelt bindende Slutning, om hvad Lands- 
mand Faderen egentlig har været. Derimod findes der i Jylland 
i det Mindste 2 Gaarde, der bære Navnet Sveigaard, nemlig i 
Lodbjerg Sogn i Hassing Herred i Thisted Amt paa den jydske 
Vesterhavskyst nordenfor Limfjorden og i Bjergager Sogn i Hads 
Herred i Aarhus Amt paa Jyllands Østkyst mellem Horsens og 
Aarhus ^). Det er ikke umuligt, at en af disse Gaarde oprindeligt 
kan have været Slægtens Vugge, hvilket ikke alene bestyrkes der- 
ved, at Organist Schweigaard under den Tid han opholdt sig i 
Ghristianssand selv skrev sit Navn uden den tydske ch, men 
ogsaa vinder i Sandsynlighed ved, at han allerede ved sin første 
Optræden i vort Land synes fuldt fortroelig med det danske 
Sprog. 

Som allerede omtalt er det antageligt, at Johan Ludvig 
Schweigaard omkring 1750 har bosat sig i Ghristianssand, som 
senere i en lang Række af Aar skulde blive hans Hjemstavn. 
Uden Tvivl har han fra Ungdommen af lagt sig efter Vocal- og 
Instrumentalmusiken, hvortil Faderens Forbindelser muligens har 
givet ham let Adgang. Det er nemlig neppe nogen Tvivl Om, 
at han oprindelig er kommen til Ghristianssand, for at bistaa 
Organisten sammesteds Gloger i hans Bestilling. Gottfried Hein- 
rich Gloger var en Hanoveraner af Fødsel og havde fra sin Ung- 
dom af hos sin Fader Orgelbygger Johan Henrik Gloger mod- 
taget Undervisning i dette Fag. Senere havde han omtrent et 
Aar arbeidet hos Orgelbygger Lambert Daniel Garstensen i Kjø- 
benhavn og begav sig derpaa i Aaret 1738 til Noi^é, hvor han 
senere havde arbeidet som Orgelbygger og et Par Aar været 
Organist i Øster-Risør. Efter Ghristianssands Brand i 1734, 
ved hvilken en stor Del af Byen tillige med Kirken lagdes i Aske, 
blev det ham overdraget at forfærdige Orgelet til Byens nye 
Kirke, der var færdig og blev indviet af Biskop J. Kærup den 
25 Mai 1738. Orgel fik dog Kirken først flere Aar senere og 
endnu i Januar 1746 var det ikke færdigt, men kort efter maa ^) Gfr. J. P, Trap, Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark 
(2 Udg.), V. S. 156 og VI. S. 65. 195 

dog Gloger have afleveret det nye Orgel, som han antog skulde 
være i fuld Stand ved Pintsetider s. A. ^), da han 2 Mai 1747 
af Stiftsbefalingsmand J. H. v. Barner, Biskop Kærup og Præ- 
sident Amt Kjerulf fik Attest om, at han „i alle Maader havde 
opfyldt den med ham sluttede Contract" og opført sig »som en 
sand kunsterfaren Orgelbygger*", hvorfor han anbefaledes til Alle, 
som maatte behøve hans Tjeneste^). Efter at Gloger allerede 
forinden under 11 Marts 1746 havde erhvervet kgl. Privilegium 
paa at være Orgelbygger i Norge ^), søgte han under 9 Marts det 
følgende Aar Stiftsdirectionen om at erholde Exspectance paa 
Organisttjenesten ved Christianssands Domkirke, naar den da- 
værende Organist Henrik With maatte afgaa ved Døden eller 
Tjenesten i andre Maader maatte blive ledig, idet han tilbød sig 
for Fremtiden paa egen Bekostning at holde Kirkens Orgel ved- 
lige. Thi uagtet With var en meget habil Organist, var han nu 
gammel og svagelig. Da Gloger imidlertid paa denne Tid havde 
paataget sig at forfærdige et nyt Orgel i en af Bergens Kirker, 
hvilket Arbeide vilde medtage et Aars Tid, forpligtede han sig 
til, hvis With imidlertid skulde blive ude af Stand til at bestyi^e 
Organisttjenesten, under sit Fravær at besørge hans Tjeneste i 
Christianssands Domkirke udført ved „en habil Karl", der da 
skulde oppebære den Halvdel af Organistens Løn, der ellers 
skulde have tilfaldt Gloger*). Stiftsdirectionen, der i det Hele 
synes at være overmaade vel tilfreds med Gloger, beskikkede 
ham derpaa under 27 Marts s. A. til Organist med Exspectance 
paa Bestillingen, naar With afgik, idet den derhos udtrykkelig 
bestemte, at hvis „Gloger enten ved den gamle Organist Henrik 
Withs Død eller Svaghed selv [skulde] være andet Steds afreist 
til Orgelbygning, da tilholdes han herved paå sin egen Bekost- 
ning og Ansvar at forskaffe i sin Fraværelse saadan en habil 
Person, som vel forstaar ei alene at lege paa Orgelværket de 
ordinaire Kirke og Choral Psalmer, men endog forstaar Vocal V Gancelli-Indlæg 11 Marts 1746 og Gancelli Breve 17 Juni 1747. 
^} Christianssands Stiftamtmands Kopibog. 
^) Norske Aabne Breve og Gancelli-Indlæg. 
*) Gancellibreve 17 Juni 1747. 

13* 196 

Musiqven, naar det fomødiges". Denne Bestalling sendte Stifls- 
directionen under 14 April s. A. til Kongens Confirmation, idet 
den anførte, at Gloger kun havde havt liden Fortjeneste paa det 
ifølge Contracten for 1800 Rigsd. forfærdigede nye Oi^el og at 
der ifølge denne var lovet ham en Douceur af Kirkens Midler, 
men at han ikke forlangte nogen saadan, hvis han kunde erholde 
Exspectance paa Organisttjenesten. Hvis dette blev ham nægtet, 
maatte han igjen forlade Landet og der var da ingen Orgel- 
hygger i Norge, der kunde reparere Orgelet. With var desuden 
65 A. gi. og henfalden til Drik ^). Kongen resolverede imidlertid 
under 2 Mai næstefter, at Stiftsdirectionen først skulde indhente 
Withs Erklæring om, hvorvidt han var tilfreds med at Gloger 
paa de anførte Gonditioner erholdt Exspectance paa Bestillingen *), 
men allerede forinden indgav Magistraten i Ghristianssand under 
21 April en Forestilling mod at Gloger beskikkedes, da det ifølge 
Byens Privilegier tilkom den — Magistraten — at kalde Orga- 
nisten og Gloger desuden intet Lærebrev havde som Saadan. 
Ogsaa denne Forestilling blev under 9 Mai næstefter tilstillet 
Stiftsdirectionen, der under 26 Mai meddelte Gancelliet, at With 
var vel fomøiet med den trufne Ordning og at denne ved 
sin Ansættelse som Organist i 1702 ogsaa blev beskikket af 
Stiftsdirectionen, uagtet Privilegierne da vare de samme. Noget 
Lærebrev behøvede Gloger ikke, da han for den hele Menighed 
havde aflagt tilstrækkelig Prøve paa sin Dygtighed ^). Alle Stifts- 
directionens Bestræbelser i saa Henseende hjalp den dog for- 
maliter taget ikke, idet Gancelliet under 17 Juni meddelte den, 
at det var Magistraten der efter Privilegierne havde at ansætte Or- 
ganisten, men i Realiteten opnaaede derimod Stiftsdirectionen hvad 
den vilde, idet Gancelliet samtidig tilføiede, at det var Kongens ViDie, 
at Magistraten havde at give Gloger Bestalling paa at succedere 
With. Denne kgl. Ordre, som Stiftsdirectionen naturligvis ikke 
undlod strax at communicere Magistraten til behagelig Efterretning, 
vovede den selvfølgelig ikke at være overhørig og den 20 Juli s. A. ^) Gancellibreve af 17 Juni 1747. 
^) 1. c. 
«) 1. c. 


197 

udfærdigede den da ogsaa Bestalling for Gloger som Organist i 
Ghristianssand med Ret til at succedere With med en Løn af 
Byen og Kirken stor 120 Rigsdaler aarlig, af hvilken han, saafremt 
han kom til at tiltræde Posten i Withs Levetid, skulde oppebære 
det Hgdve. Bestallingen confirmeredes af Kongen 25 August 1 747 ^). 
With afgik allerede den 3die December s. A. ved Døden og blev 
begravet i Ghristianssand 9 s. M.*), saaledes at Gloger altsaa 
strax maatte tiltræde sinPost som Organist ved Domkirken. Som 
allerede omtalt havde imidlertid Gloger paataget sig Forfærdigelsen 
af et Orgel til en af Bergens Kirker og det var saalangt fra, at 
han senere opgav denne sin Virksomhed som Orgelbygger, at 
den tvertimod, som det synes, optog ham mere og mere, saa- 
ledes at han vistnok meget snart ganske overlod Organisttjenesten 
til en Vicarius, som han selv lønnede. Hvis Gloger allerede i 
1747 har begivet sig til Bergen for at fuldføre det Orgel, som 
han allerede forinden sin Ansættelse havde paataget sig, maa 
han altsaa allerede paa denne Tid havt en Vicarius til at for- 
rette som Organist i Ghristianssand, hvilken dog paa denne Tid 
ikke godt kan have været Schweigaard, der, som tidligere anført, 
neppe endnu var ankommen til Norge. I Begyndelsen af Aaret 
1749 heder det i alle Fald udtrykkeligt, at Gloger opholdt sig i 
Bergen^), sandsynligvis endnu beskjæftiget med Forfærdigelse af 
det omtalte Orgel, og under 5 Marts 1751 afsluttede han en ny 
Contract, hvorved han for 200 Rgdl. paatog sig Reparationen 
af det „i mange Aar brøstfældige Orgel" i Stavangers Domkirke, 
hvilken Gontract ogsaa under 13 Marts s. A. erholdt Stifts- 
directionens Approbation, uagtet den var meget misfomøiet med ^) Norske Aabne Breve og Gancelli-Indlæg 25 August 1747. 

^) Ghristianssands Ministerialbog. Henrik Christian With hlev 22 Decbr. 1702 
af Ghristianssands Stiftsdirection beskikket til Organist i Ghristianssand, 
og erholdt kgl. Gonfirmation paa Bestallingen 31 Marts 1703. (Norske 
Aabne Breve og Gancelli-Indlæg). Han efterlod sig 4 Døtre, nemlig: 
1. Margrethe W., gift med Gapitaine Rosenvold. 2. Inger Marie W., 
gift med Hofinaler Garl Fredrik Melan i Kjøbenhavn. 3. Marie W. og 
4. Pernille W., begge ugifte. (Ghristianssands Skifteprotokol 1742 — 1755 
(Retspr. No. 2158.) S. 309.). 

*) I Skiftet efter Svigermoderen, der behandledes 4 Febr. 1749. Ghristians- 
sands Skifteprotokol 1742—55 (Retsprotokol No. 2168) S. 363—66. 198 

at Gloger, uden at indhente dens Tilladelse, havde paataget sig 
et Arbeide, der vilde bevirke, at han i lang Tid maatte være 
fraværende fra Ghristianssand, men den gav dog slutteligen sit 
Samtykke dertil „siden han" som det udtrykkelig heder „holder 
og lønner en Vicariiun ved Organisttjenesten** ^). Denne Vicar 
var i alle Fald paa denne Tid utvivlsomt Schweigaard, der og- 
saa i Slutningen af det følgende Åar traadte i et nærmere For- 
hold til Gloger, idet han da indgik Egteskab med hans Sviger- 
inde. Gloger var nemlig under 30 December 1745 bleven gift 
med Pernille eller Petronelle Klastrup^), en ældre Søster af 
Schweigaards Hustru ^). Som Organist i Ghristianssand fungerede 
nu Schweigaard*) stadig under Glogers hyppige og langvarige 
Fravær fra Byen, indtil han under 31 Decbr. 1761 af Ghristi- 
anssands Stiftsdirektion blev beskikket til Organist ved Stavanger 
Domkirke eff er Enkemadame Kirstine Limd, der den 12 Juli 1737 
havde faaet kgl. Bestalling paa at være Organist efter sin afdøde 
Fader ^), men nu selv var afgaaet ved Døden ^). I den Schwei- 
gaard meddelte Bestalling heder det, at Stiftsdirectionen beskikker 
Schweigaard „som en Tid lang her udi Byen har boet og vi 
kjende og vide at være til Organist udi den Afdødes Sted be- 
kvem" '). Byfoged Ringholm i Stavanger og Sognepræsten samme- 
steds Kamstrup havde nemlig under 17 Januar s. A. ikke vidst at 
foreslaa nogen anden end „en sig udi Kjøbenhavn opholdende ^) Christianssands Stiftamtmands Gopiebog. 

^) Christianssands Ministerialbog. Hun døde paa Kongsberg i Aaret 1763 
(begr. 21 Decbr. s. A.) 35 A. gi. (Kongsbergs Ministerialbog,) Sandsyn- 
ligvis har vel altsaa Gloger paa denne Tid havt under Reparation Kirkens 
Orgel der. 

"") Christianssands Skifteprotokol 1742—55 (Retsprotokol No. 2158) S. 363 fif. 

*) Den 18 Febr, 1752 forekommer „Mons^ Svejgaard** som Fadder i Iveland 
(cfr. foran S. 191). 

^) JVorske Aabne Breve 1737. 

^) „Christina Lund, som fra Anno 1729 havde forrettet Organist Tjenesten 
her i Kirken, er i Kirken under Orgelverket ved Lectors Stoel midt 
i Gangen begraven Onsdag den 21Januarii [1761] i sit Alders 46Aar og 
er for hende ringed med alle Kirkens Klokker og brændende Lys paa 
Alteret, som hende altsammen gratis blev forunded". (Stavanger Mini- 
sterialbog.). 

^) Norske Aabne Breve og Cancelli-Indlæg 8 Mai 1761. 199 

Student, navnlig Nils Møller" til Organist, men Stiftsdirectionen 
fandt sig imidlertid beføiet til at foretrække Schweigaard, da han 
„en lang Tid her udi Byen har levet og imidlertid ofte tracteret 
Kirkens Orgelværk for sin Svoger Gloger, som har underrettet 
ham tildels udi et Orgelværks og Glavesens (o : Clavesins) Bygning 

, hvilken vi vide og kjende at være ganske bekvem, saa 

og at han forstaar andre musikalske Instrumenter** ^). Som det 
heraf fremgaar havde Schweigaard ogsaa af Svogeren modtaget 
Undervisning i Orgelbygning, hvori Gloger, som det maa antages, 
har været ret dygtig. Som Organist i Stavanger skulde Schwei- 
gaard oppebære en aarlig Løn af 53 Rigsdaler af Kirkens Midler 
og 30 Rdl. af Bykassen^). 

Kort efter at Schweigaard, som anført, var bleven beskikket 
til Organist i Stavanger, maa han have begivet sig derhen for 
at overtage sin nye Post, thi under 16 Marts s. A. indgav han 
herfra følgende underdanige Ansøgning om Gonflrmation: 

„Stormægtige, allernaadigste 

Arve Konge og Herre! 

Paa den af Stiftamtmanden og Biskoppen mig givne og 
herhos insinuerende Bestalling, at være Organist her paa Stedet, 
anholdes i dybeste Underdanighed om Eders Majts allernaadigste 
Confirmation og med dybeste Submission til Døden lever 

Eders Kongelige Majts 

allerunderdanigste 

ringe Tjener 

Johan Ludvig Sweigaard". 

Den ansøgte kgl. Confirmation blev ham derefter 8 Mai s. A. 
meddelt^). 

Som man af Ansøgningen vil se skrev Schweigaard paa 
denne Tid selv sit Navn uden det tydske ch, en Skrivemaade *) Skrivelse af 31 Jan. 1761 fra Stiftsdirectionen til Sognepræst Kamstrup og 

Byfoged Tobiesen i Stavanger; Ghristianssands Stiftamtmands Gopiebog. 
') Stavanger Contributionsregnskab. 
"^j Norske Aabne Breve og Cancelli-Indlæg 8 Mai 1761. 200 

der ligeledes benyttes af Stiftsdirectionen i hans Bestalling og^ 
som i ikke liden Grad taler for, at Familienavnet er hentet fra 
en af de forhen nævnte jydske Gaarde. Af Andre kaldes han 
samtidig: Sveigaard, Sveygaard, Sveiger og — et Par Gange — 
Schweiger, den tydske Form af Navnet, som han ogsaa slutte- 
Ugen selv — saavidt vides dog først efter at han var fraflyttet 
Christianssand — optog. 

Det maatte natm'ligvis for Schweigaard være af væsentlig 
Interesse fremdeles at kimne forblive bosiddende i Christianssand,. 
hvor han vistnok allerede paa denne Tid havde erhvervet sig 
Hus og Grund (som han ved sin Bortflyttelse fra Stedet i 1767 
synes at have solgt til Raadmand i Christianssand Peder Chri- 
stensen) og hvor hans Hustru havde hele sin nærmeste Slægt. 
Det var derfor heller ikke hans Mening, ved at begive sig til 
Stavanger, at tage sin faste Bolig der. Det var altfor mange 
Baand, der knyttede ham til Christianssand til, at han ikke 
skulde ønske at forblive der, hvis det kunde ske uden at han 
derved udsatte sig for økonomiske Tab. Og det var paa 
denne Tid heller ikke særdeles vanskeligt at opnaa dette. Lige- 
som den tidligere Organistinde i Stavanger ikke selv havde be- 
styret sin Post, men havde ladet sine Forretninger udføre ved en 
af hende dertil antagen Substitut^) og ligesom Schweigaard selv 
jo hidtil havde fungeret i Christianssand som Organist for Gloger,, 
saaledes kunde der naturligvis heller Intet være til Hinder for,, 
at ogsaa han kimde ordne sig paa en lignende Maade. Og netop 
paa dette Vis finder man at Schweigaard har indrettet sig, idet 
han lod sin Organisttjeneste i Stavanger bestyre af en Vicarius^ 
medens han selv som hidtil forblev i Christianssand, hvor han 
fremdeles forrettede Tjeneste for Gloger. Han afsluttede nemlig 
26 Marts 1761 — altsaa kun faaDage efter at han havde ansøgt 
om kgl. Confirmation paa sin Bestalling og flere Maaneder før 
denne blev meddelt ham — en Contract med Christian Charisius ') ^) Gfr. Skriyelse fra Ghristianssands Stiftamtmand til Byfoged Ringhofan af 

30 April 1746. Stiftamtmandens Kopiebog. 
') Han var en Søn af Gapitaine Emanuel Junge Charisius, der 2. Oct. 1710 

blev Sedieut. i 2 Throndhjemske nat. Inft-eg., 11 Sept. I7l7 PremierL 201 

om at denne for en nærmere bestemt Betaling skulde forrette 
Organisttjenesten ved Stavangers Kirke, hvorhos der fra begge men afgik 1727 sandsynligvis med Gapitaines Character. Den 14 Auguat 
1753 blev han Tolder i Ghristianssand efter Generalauditeur Peter Smith, 
der var udnævnt til Embedet 23 April s. A., men paa Gnmd af Svaghed 
igjen maatte søge Afsked, mod at svare Gancelliraad Riises Enke 60 Rdl. 
aarlig Pension. Ifølge kgl. Resol. af 23 Aug. s. A. maatte han stille Gau- 
tion for 2000 Rdlr. Den 14 Marts 1758 erholdt han kgl. Tilladelse til at 
aftræde Embedet til Sønnen og døde i Ghristianssand 4 Novbr. (begr. 10 
Novbr.) s. A. Hans Boe var faUit Med sin Hustru Mette Dorothea Flug, 
der døde i Svigersønnen Balles Hus i Ghristianssand 17 Juli 1777, 77 A. 
gi., havde han følgende Børn: 1. Peter Greorg G., der fra 1752—1774 var 
Strandinspecteur paa Amager og Toldbetjent paa Dragø. 2. Hans Henrik 
G., der 24 Febr. 1744 blev Seclient i Gapt. Bendix Leffehnanns Gomp. 
af Generalmajor Ulricsdals (senere Reichweins) gevb. Infreg. og 14 Marts 
1758 Tolder etter Faderen i Ghristianssand; han var Kammerraad og blev 
19 Febr. 1768 const som Amtmand i Lister og Mandals Amt under Vacansen 
efter afdøde Amtmand Stoud samt 1776 Tolder i Throndhjem og 20 Oc- 
tober 1777 Justitsraad. Han døde i Throndhjem 2 Juli 1779. Han var 
2 Gange gift: 1) med Gathrine Hedevig , f i Ghristianssand 

21 December 1776, noget over 49 Aar gi., og 2) i Throndhjem 7 October 
1777 med Madame Friedlieb. 3. Anne Ghristine G., gift med en Heusner. 

4. Esperence Tollerence G., gift i Ghristianssand 28 Januar 1756 (viet i 
Huset efter kgl. Bevilling) med Toldskriver Eskild Balle. 5. Emanuel 
Junge G., der 8 Decbr. 1756 blev Secheut reforme i 1ste Akershusiske 
Infreg., virkl. Seclieut. i Skedsmoske Gomp. 2 Juni 1757, karact. Premierl. 

22 Aug. 1759, virkl. Premierl. 25 Okt. s. A. samt Gapitaine 3 Aug. 1774. 
Han døde 3 Mai 1781. Gift med Inger Kirstine Borse, døbt i Soldms Præste- 
gjeld 20 Decbr. 1749, t 1825, Datter af Hajvor Borse og Bolette Fredrikke 
Monrad. Efter Mandens Død ægtede Enken 2) 17 Marts 1785 Greneral Fredrik 
GrOner, født paa Gaarden Yalde i Sande Præstegjeld 28 October 1728, f 
der 1 Mai 1797, Søn af Oberstlieut Ghristian Fredrik G. og Gatharina 
Winge. 6. Anna Sophie G., født c. 1732, f i Fredriksstad i Sept. Maaned 
1782, 50 A. gi., gift 1) i Ghristiania 21 Aug. 1753 med Jens Johan Henrik 
Brunholt og 2) i Ghristiania 5 Juni 1765 med Regimentskvartermester, 
senere Generalauditeur Jens Abildgaard. 7. Ghristian G., født c. 1734, t 
i Ghristianssand 4 Mai 1781 46 A. gi. Organist. Gift med Anne Kirstine 
Wiborg, født i Ghristianssand 9 Aug. 1747 (døbt 14 Aug. s. A.), f der 
22 Juli 1827. Datter af Jens Olsen W. og Apolone Ghristensdatter Beck. 
Hun ægtede efter Mandens Død 2) i Ghristianssand 30 Novbr. 1784 Ba- 
taillonschirurg Georg Frederich Heckel, om hvem se Kiær, Norges Læger, 

5. 165. — I første Ægteskab med Gharisius havde hun kun en Datter 
a. Apolone G., født i Ghristianssand 19 Juli 1777 8. Ferdinand August 
G., født 28 Februar 1738, t i Arendal 25 April 1806 (begr. 1 M^ 
s. A.). Han var Student, blev 1764 Fuldmægtig i Vestindien, 1770 
Gammarerrer og Pakhusforvalter paa St Groix, men maatte 1770 paa 
Grund af Sygdom reise tilbage til Kjøbenhavn og erholdt paa Ansøgning 
Afsked 14 Sept. s. A. med en aarlig Pension af 330 Rdl. og Løfte om 202 

Sider var betinget et halvt Aars Opsigelse^). Schweigaard for- 
blev saaledes fremdeles rolig i Ghristianssand, hvor han i 1764 
sees at være bosat i 13de KvartaP). I Sept. Maaned 1765 fik 
han en Søsterdatter af Konen i Huset og i 1766 opføres han 
derfor ogsaa i Kopskatmandtallet „med Kone og et Barn over 
12 Aar" ^), I det sidste Aar maatte han imidlertid ganske uventet 
gjøre en Reise til Stavanger, idet Charisius uden iforveien i Hen- 
hold til den mellem dem afsluttede Gontract at give ham V2 
Aars Opsigelse i October Maaned forlod sin Stilling i Stavanger 
' og ankom til Ghristianssand, hvor han ifølge den fungerende 
Stiftsdirections Ordre af 30 Juni s. A. skulde betjene Organist- 
posten®). Gharisius havde nemlig allerede under 12 Mai 1760 
erholdt Magistratens Bevilling paa at succedere Gloger som Befordring. Han bosatte sig derpaa ved Fredriksstad i Norge, fra hvilket 
Sted han gjentagende Gange søgte Toldembeder, indtil han endelig 6 Marts 
1793 blev Told- og Gonsumtionsinspecteur i Arendal. Hnn blev i Vest- 
indien gift med Elisabeth Gooper, der døde i et af Aarene 1787 — 1793, 
Med hende havde han i 1787 8 Børn, af hviljLe følgende 7 overlevede 
Faderen: a. Henriette Dorothea G., f i Arendal 3 Aug. 1802 (begr. 7 Aug. 
s. A.), 29 A. gi. Gift i Arendal 4 Marts 1802 med Organist og Stads- 
musikus i Arendal Johannes Frank, t i Arendal 7 Novbr. 1732 (begr. 
14 Novbr. s. A.) 55 A. gi. Han ægtede 2) i Arendal 4 Januar 1805 
Karen' Brinck Backer, født i Arendal 1784 (Hjemmedaaben stadfæstet 21 
Mai s. A.), t der 6 Marts 1823 (begr. 13 Marts s. A.), D. af Postmester 
Nils B. og Elen Fredriksdatter Dahll. b. Emanuel C., der blev confirmeret 
16 A. gi. i Arendal 10 Marts 1793. Var Skibsfører, e. Anne Sophie G., 
f. paa S* Groix 12 Febr. 1778, confirmeret 15 A. gi. i Arendal 10 Marts 
1793, t paa Sophienlund paa Tromøen 16 Juli 1840. Gift i Arendal 16 
October 1800 med Skibsrheder og Trælasthandler Consul Anders Dedekam, 
døbt i Arendal 18 Marts 1771, t der 27 Marts 1843, Søn af Søren Dedekam 
og Margrethe EUefsen. d. Ferdinanda Augusta G., f. 18 Januar 1780, 
confirmeret i Arendal 2 April 1797, t i Ghristiania 16 Januar 1849. Gift 

1) Søkrigscommissaire Gabriel Hetting , 2) Slotsintendant Hans Ditlev 
Franciscus v. Linstow. e. Julius G., født c. 1780; Styrmand, f. Georgine 
Ghristiane C., født i Fredriksstad 1782, confirmeret i Arendal 15 A. gi. 
2 April 1747; gift 1) i Arendal 25 Sept. 1800 med Apotheker Andreas 
Sevald Holck, t der 19 Decbr. 1811 (begr. 24 Decbr. s. A.) 46 A. gi. og 

2) i Arendal 21 Januar 1813 med Mogens Moe fra Kongsberg, g. Septima 
G., confirmeret i Arendal 12 April 1801, f i Christiania 16 Juni 1835 i 
sit 51 Aar; gift med James Thomasen paa Torp i Skjeberg. 

^) Ghristianssands Bythingsprotokol for 1766 (Retsp. No. 2143.) S. 377. 

^) Gontributionsregnskab for Ghristianssand 1743 — 67. 

«) Ghristianssands Bythingsprotokol for 1766. (Retep. No. 2143.) S. 377. 203 

Organist i Ghristianssand og søgte strax om at erholde kgl. 
Gonfirmation herpaa, men dette lykkedes ham dog ikke, idet 
Kongen under 21 Juni s. A. resolverede „udsættes til Vacance 
sker"^). Da han saaledes ingen Sikkerhed havde for efter 
Glogers Afgang ogsaa i Virkeligheden at erholde hans Post og 
han i alle Fald, saalænge Gloger var i Bestillingen, maatte se at 
faa sig et andet Levebrød, indgik han i 1761 med Schweigaard 
den oven omhandlede Gontract om at fungere som Organist ved 
Stavangers Domkirke i hans Sted. Af hvilken Grund Stiftsdirec- 
tionen har fundet det nødvendigt at paalægge Gharisius nu at 
overtage Functionen som Organist ved Ghristianssands Domkirke 
vides ikke. Om det har været Misnøie med Schweigaard eller 
andre Omstændigheder, der muligens har staaet i Forbindelse 
med den af Gloger drevne Virksomhed som Orgelbygger kan ikke 
med Sikkerhed afgjøres. At Gloger har været en ret dygtig Orgel- 
bygger er der neppe tilstrækkelig Grund til at betvivle, derimod synes 
han i alle Fald senere ikke at have taget dét saa nøie med at op- 
fylde de Forpligtelser, som han havde paataget sig. Han har vist- 
nok trods sin Dygtighed været en fra Characterens Side mindre 
paalidelig og retskaffen Person. Saaledes blev han i 1764 belagt 
med Arrest af Greven af Wedel-Jarlsberg, fordi han havde paa- 
taget sig Forfærdigelsen af et Orgel i Sems Kirke, men forlod 
Stedet før Arbeidet var færdigt, efter at have oppebaaret hele 
den omcontraherede Betaling for sit Arbeide^). Og det samme 
var Tilfældet med Reparationen af et Orgel i Frue Kirke i 
Throndhjem ^). Da Jian i denne Anledning efter Anmodning fra 
Stiftamtmanden i Throndhjem eftersøgtes for at belægges med 
Arrest, opholdt han sig i Arendal, sandsynlig ogsaa her beskjæf- 
tiget med Arbeide ved Kirkens Orgel. Da man imidlertid kom 
for at hente ham, havde han i største Skyndsomhed forladt 
Byen uden at efterlade sig nogensomhelst Eiendom af Værdi. 
Ja det synes endog som han har været mistænkt for at have 
havt nogen Del i Organistens Død i Arendal. Denne var nemlig ^) Ghristianssands Stiftamtmands Copiebog. 
') Ghristianssands Stiftamtmands Copiebog. 204 

afgaaet ved Døden efter at han samme Dag havde været i Selskab 
med Gloger og en tredie Person og i deres Selskab nydt en Kop 
Kaflfe. Strax efter var det at Gloger som omtalt forsvandt^). 
Men hvilken Mistanke man end i saa Henseende nærede, kan 
den neppe have været grundet, da Gloger forblev i sin Stilling, 
indtil han mider 30 Juni 1769 fra 1 Januar s. A. at regne afstod 
Organisttjenesten ved Christianssands Domkirke til Charisius mod 
600 Rdl., paa hvilken Accord han erholdt kgl. Gonfirmation den 
27 October s. A. ^). Det tør dog muligens have været Tilfældet, 
at Stiftsdirectionen ogsaa kan have været misfomøiet med Schwei- 
gaard, thi det heder i 1768 at Orgelet i Christianssands Dom- 
kirke manglede en hel Del — 511 — Piber samt i øvrigt til- 
trængte Reparation, hvilken Gloger ifølge sin Bestalling var for- 
pligtet til at udføre^). Hvad nu end Grunden kan have været 
til Stiftsdirectionens Forlangende om at Charisius skulde over- 
tage Organisttjenesten i Christianssand, maatte i ethvert FaJd 
Schweigaard, der var forpligtet til at sørge for Organisttjenestens 
forsvarlige Udførelse i Stavanger, strax begive sig did for at 
træffe en i alle Fald midlertidig Ordning. Selv overtog han 
neppe sin Post her. Det heder ogsaa i en Skrivelse af 13 Fe- 
bruar 1768 fra Provst Arentz i Stavanger til Biskoppen i Chri- 
stianssands Stift, at „den Person ved Navn Bentzen, forhen 
Organist ved Korskirken i Bergen, som her ad interim var an- 
taget, var et uroligt Hoved, som man itide maatte se at skille 
sig med" *). Schweigaard lod derefter den 30 Juni 1766 Charisius 
beskikke til atter igjen at tiltræde sin Stilling i Stavanger, og da 
denne bestemt vægrede sig herfor, anlagde han ved Stævning af 
7 Juli s. A. Sag mod ham, der incammineredes den 15 næst- 
efter ved Christianssands Bything^). Ved Byfogdens Dom af 
22 August s. A. blev derefter Charisius dømt til at holde sig 
Contracten efterrettelig og igjen begive sig til Stavanger for at ^) Christianssands Stiftamtmands Gopiebog. 
^) Norske Aabne Breve og Gancelli-Indlæg. 
^ Christianssands Bythingsprotokol for 1768 (Retspr. No. 2143). 
*) Indkomne Skrivelser tilBiskopen i Christianssands Stift 1743—1772 i Chri- 
stianssands Bispearchiv. 
^) Christianssands Bythingsprotokol for 1766 (Retspr. No. 2143) S. 377. 205 

overtage Organisttjenesten sammesteds, indtil han efter ifølge 
Contracten at have givet Schweigaard lovlig Opsigelse kunde fra- 
træde Samme, hvorhos han i Procesomkostninger blev dømt til 
at betale 6 Rigsdaler^). Som rimelig var Schweigaard ikke her- 
ved skadesløs og han anlagde derfor kort efter en ny Sag mod 
Charisius for at erholde sine Reiseudgifter til Stavanger erstattede, 
men herfor frikjendtes — mærkelig nok — Charisius ganske ved 
Byfogdens Dom af 20 October 1766^). Sandsynligvis har den 
ovennævnte Dom ikke gavnet Schweigaard synderligt, thi han 
søgte 1767 om at erholde en kgl. Ordre til Charisius om paany at 
begive sig tilbage til Stavanger, men ved Stiftets Skrivelse af 6 
Juni 1767 blev det ham meddelt, at Cancelliet under 2 April 
næstfør havde resolveret: „forbliver ved Lands Lov og Ret*^), 
og Charisius forblev derfor vistnok siden i Christianssand, indtil 
han i 1769 afløste Gloger som virkelig Organist der. Sagen 
havde vistnok ogsaa for Schweigaard mindre Betydning. Thi 
da Charisius havde Exspectance paa Embedet efter Gloger, der 
sandsynligvis senere har været halv nødsaget til at overdrage 
Bestillingen til ham, noget som Schweigaard let maa kunne have 
indseet snart maatte blive Tilfældet, har han vel forstaaet, at 
han i ethvert Fald snart blev nødt til alligevel at se sig om efter 
paa nyt at komme i anden Virksomhed. Hertil frembød der sig 
ogsaa netop paa denne Tid en god Anledning, idet Organist- 
posten ved Kongsbergs Kirke netop paa denne Tid var bleven ledig 
efter Oi^anist Nicolai Clausen, der var bleven ansat som Factor 
ved de kgl. Silke- og Uldfabrikker paa Kongsbei^. Det kunde jo 
synes naturligst at Schweigaard selv havde overtaget sin Post i 
Stavanger, men det har formodentlig af flere Grunde været ham 
behageligere at komme til Kongsberg. En ydre Anledning hertil 
kan muligens have været, at han paa Kongsberg allerede tid- 
ligere havde en Svoger bosat. En ældre Søster af hans Hustru, 
Mette Kirstine Klastrup, var nemlig allerede 5 Sept. 1737 bleven ^) Christianssands Bythingsprotokol for 1766. 1. c. 

^) Christianssands Bythingsprotokol for 1766 (Retspr. No. 2143) S. 547. 

^) Christianssands Stiftamtmands Gopiebog. 206 

gift med Kleinsmed Christian Jørgenssøn Høg paa Kongsberg^) 
cg det maa have været deres Datter, der som forhen omtalt 
havde været i Schweigaards Hus. Væsentligere var det utvivl- 
somt, at Organistposten paa Kongsberg var bedre aflagt end 
Stillingen som Organist ved Stavanger Domkirke. Under hvilken 
Dato Schweigaards Bestalling som Organist paa Kongsberg blev 
udfærdiget, vides ikke. Uden Tvivl skeede det i Slutten af Juli 
Maaned eller snarere i de første Dage af August 1767. Den 
8de August var han i alle Fald allerede beskikket, thi under 
denne Dato tilskrev nemlig Ghristianssands Stiftsdirection ham 
og lykønskede ham med Ansættelsen, idet den samtidig bad ham 
om at tilbagesende den ham meddelte Bestalling som Organist 
i Stavanger 2). Schweigaard var uden Tvivl allerede da med sin 
Hustru frafljrttet Ghristianssand, thi han nævnes ikke i Kopskat- 
mandtallet for denne By for 1767, der er afifattet 1 Januar s. A., 
ligesom han ikke heller findes anført blandt de derfra i 1766 og 
1767 udflyttede, men da Listen over disse netop mangle for 
Januar Maaned 1767^), er det vel sandsynligt at han allerede 
paa denne Tid har forladt Ghristianssand. Først i November 
Maaned s. A. findes han opført blandt de til Kongsberg ind- 
flyttede*), og har derfor sandsynligvis i Mellemtiden opholdt sig 
i Ghristiania for der personlig at virke for sin Ansættelse. Han 
maa dog allerede tidligere have været et kortere Ophold paa 
Kongsberg, da han allerede under 30 Sept. s. A. skal have ud- 
færdiget Kvittering til Faktor Glansen om at have modtaget 
Orgelet i Kongsberg Kirke ^), hvilket vel tillige vil sige at han 
fra denne Tid selv har overtaget sin Post som Organist der. 
Formodentlig har han dog først senere i Novbr. Maaned taget 
fast Bohg paa Stedet. 

Efter at Schweigaard var tilflyttet Kongsberg vides der ikke ^) Ghristianssands Ministerialbog. Han kaldes senere Leverandeur paa Kongs- 
berg. Ghristianssands Skifteprotokol 1750—60 (Retsprotokol 2159), S. 160 f. 
-) Ghristianssands Stiftamtmands Gopiebog. 
'i Gontributionsregnskabet for Ghristianssands By 1743—1767. 
*) Gontributionsregnskabet for Bergstaden Kongsberg. 
^) L. M. B. Aubert, Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom, S. 217. 207 

meget om ham. Ved Skjøde af 3 Juni 1775, thinglæst IGDecbr. 
s. A., kjøbte han her af Torkel Tandberg et toetages Hus med 
Bryggerhus og en liden Urtehauge, der paa Skiftet efter hans 
Død værdsattes for 250 Rdl. Foruden Opfyldelsen af sine 
Embedspligter, synes han tillige at have virket som Forfærdiger 
af musikalske Instrumenter. Thi i hans Bo fandtes ved hans 
Død forskjelligt derhen hørende Værktøi og forskjellige Slags 
musikalske Instrumenter ligesom Boet ogsaa havde tilgode en 
mindre Sum hos Byens musikalske Selskab for et Glavesin. 
Han forandrede her, som allerede nævnt, formodentlig som 
Følge af den Udbredelse det tydske Sprog havde blandt de 
mange tydske Bergfolk, Familienavnets Skrivemaade til Schweiger. 
Kort efter sin Ankomst mistede han sin Hustru, med hvem han 
ingen Børn havde, men kort efter indgik han paany Egteskab 
med en Enke, der bragte ham i alle Fald en Steddatter og med 
hvem han ogsaa selv fik flere Børn. Om disse og deres Efter- 
slægt henvises til den nærværende Skildring vedføiede Stamtavle. 
Efter i omtrent 12 Aar at have virket som Organist paa Kongs- 
berg, døde Schweigaard i Aaret 1781 og blev begravet 27 April 
s. A. 62 A. 27 D. gi.*). Skiftet efter ham begyndte 30 April 1781 
og sluttedes 11 Juli 1782. Naar det andet Steds siges at han 
døde 1 April 1781, da kan dette neppe være ganske korrect. 
Thi ikke blot var det ganske undtagelsesvis at et Lig kunde 
blive staaende omtrent 4 Uger over Jorden inden det blev be- 
gravet, hvortil der i ethvert Fald krævedes Bevilling, som ikke 
vides at være erhvervet, men den angivne Datmn vil heller ikke 
godt kunne komme i Overensstemmelse med Daabsdatoen den 
26 Marts 1719. Skulde Schweigaard nemlig, som angivet, være 
død den 1 April 1781, maatte han være født den 4 eller 5 Marts 
1719, men det synes i saa Fald lidet rimeligt, at han først 
skulde være bleven døbt over 20 Dage efter Fødselen. Den 
almindelige Regel var nemlig paa denne Tid, 'at Daaben foregik 
den første Søndag efter at Barnet var kommen til Verden og 
ganske undtagelsesvis senere end 8 Dage derefter. Thi vistnok ^) Kongsberg Ministerialbog. ^) Ghristianssands Ministerialbog. 

^) Paa Skiftet 4 Februar 1749 efter Moderen angives hun nemlig at være 

24 Aar gi. Ghristianssands Skifteprotokol 1742—1755 (Retsprotokol No. 

2158) S. 363 fif. 
^) Ghristianssands Skifteprotokol 1750—1760 (Retsprotokol No. 2159) S.160f. 

— Efter sin 1ste Hustru Inger Pedersdatter Schaarups Død ægtede Nils 208 

havde man ogsaa paa denne Tid Hjemmedaab, men det vår 
dog her ogsaa Regelen at denne skulde bekræftes i Ku*ken, saa- 
snart det paa nogen Maade kunde ske. At Schweigaard ikke 
har været hjemmedøbt kan man vistnok være ganske sikker paa; 
thi hvor slet end Ministerialbøgerne paa denne Tid i mange 
Henseender kunne være førte, vil det vistnok meget sjælden be- i 
findes, at man ikke af Tilførselen i samme vil kunne se, om det 
er Gonfirmation af en allerede stedfunden Hjemmedaab der er h s 
foregaaet eller ei. Men den i Kirkebogen ved Schweigaards ^ 
Daab skeede Tilførsel giver ingensomhelst Grund til at antage, n?rsi 
at han tidligere skulde have været hjemmedøbt. Sandsynligvis jerb 
beroer det blot paa en Feilskrift at Dødsdagen er bleven sat til nne orec den Iste April istedetfor til den 21 April, der vil passe langt "^ N 

luset 

bedre. Antages det nemlig at Organisten er død denne Dag, i 29 
vilde han efter den i Kongsbergs Ministerialbog angivne AJder 
være født den 24 eller 25 Marts 1719. Han vilde da være be- 
graven 6 Dage efter Dødsfaldet, hvilket passer særdeles godt, 

men rigtignok døbt allerede den følgende eller 2 Dage efter p^.^^ 

Fødselen, hvilket man maaske vil finde paafaldende. Den 26 ^^^a^ 

Marts 1719 var imidlertid netop en Søndag og det er derfor og ti 

meget sandsynligt, at Daaben kan have fundet Sted et Par Dage 1 

efter Fødselen. Schweigaard var — som allerede nævnt — 2 Gange j^ 

gift; 1ste Gang ægtede han 14 Novbr. 1752 i Christianssand j^s f 

Laurette eller Laurentse Klastrup^), der var født i Aaret 1724'), laaG; 

uden Tvivl i Christianssand, hvor Faderen Nils Larsen Klastrup var : § J 

en af Byens mindre Handelsmænd. Moderen hed Inger Peders- f ^• 
datter Schaarup. Nils Klastrup var uden Tvivl en Jyde af Fødsel 

og skrev sig sandsynligvis fra en af de to Landsbyer af dette ] 
Navn, der laa i det nordlige Jylland. Han døde i Christianssand 

9 Oct. 1755^). Moderen Liger Pedersdatter Schaarup, der J^ 

•3. 3 
miliei [Il Schweiger, S I =berg 27 April 
ngsberg 22 No 
770 med Alhec 
lerbo og Margr Inne nne Schweigaa 
8 Novbr. 1813 
uset) med Seili 
29 Marts 178 
orents Ghristiai Kragerø21 Aug. 
hjemmedøbt 29 rederik Dahll S. sn Christine S., født i erø 19 Januar 1813 
|t 27 Febr. s. A.) t der 
3g t i Kragerø 18 vbr. 1843. * i Kragerø 
1815 (begr. 23sJcbr. 1839 med Fragte- 
4 Uger gi. d Tobias Olsen, født i 
jerø 5 August 1812, t 
og blev 1858 Fj 'istiania 30 August 1866, 
ds Fyr ved Kraf^ Matros Ole Tobiasen 
r. 1838 med Apgeborg Marie Olsdatter. 
aa Gaarden Hersi 1 Søn. 

1815, D. af Byf 
S. og Johanne G^ 
ch. 6 Børn. Peder Siilias S., født i Kragerø 
24 Marts F 1848. Skibsfører, 
ved Forlig Ugift, 
til Kragi Christine Susanne 
S., født i Kragerø 
18Aug. 1816 (døbt 

10 Oct. s. Å.). 
Lever i Kragerø. 
* i Kragerø 25 Mai 
1841 med Styr- 
mand Knud Olsen, 
født i Kragerø 18 
Juni 1815, 1 1852 
ved Forlis med 
Brig. „Gourer**, 
S. af Matros Ole 
Tobiasen og Inge- 
borg Marie Ols- 
datter. 4 Børn. iristiania 26 Ja Agnes S., født i Christiania 9 Juli 
'3. 1881. , 209 

døde sammesteds 1 Defcember 1748, var formodentlig ogsaa fra 
Damnark, hvor Schåarup er et hyppigt forekommende Gaards- 
navn. Med Schweigaard fulgte hans Hustru til Kongsberg, men 
afgik her efter kun omtrent 2 Aars Ophold ved Døden i Aaret 
1769 (begr. 22 Novbr. s. A.)^), uden i sit Egteskab at have 
havt Børn. De opi:ettede derfor ogsaa under 3 Novbr. 1768 
med hinanden et gjensidigt Testamente, ifølge hvilket den Længst- 
levende af dem skulde beholde det hele Bo uskiftet mod at ud- 
rede 20 Rdl. til den Førstafdødes Arvinger, saafremt Vedkom- 
mende paany indlod sig i Egteskab. I modsat Fald sJÉulde Boet 
ved dennes Død deles mellem begges Arvinger efter Loven. Paa 
dette Testamente erholdt Schweigaard og Kone 25 Novbr. 1768 
kgl. Confirmation*). Her underskriver baade Schweigaard og 
Hustru sig „Schweiger*, medens Texten samtidig har „Schwei- 
gaard*, nærmest en Overgangsform fra det rent danske Svei- 
gaard til det rent tydske Schweiger. Efter Konens Død forblev 
Schweigaard ikke længe ugift. Thi allerede 30 Mai 1770 ægtede 
han paa Kongsberg Alhed (eller Adelheid) Kjærbo, Enke efter 
Msr John Hofif^). Denne hans 2den Hustru var født paa Kongs- 
berg 1738 (døbt 21 Mai s. A.) og var en Datter af Procurator 
Nils Kjærbo og Margrethe Schouberg*), en Datter af Raadmand 
i Christiania og kst. Sorenskriver paa Eker Christian Schouberg ^), Klastrup 2den Gang Maren Larsdatter, med hvem han ingen Børn havde. 
I sit 1ste Egteskab havde han kun de 3 ovenfor i Texten nævnte Børn. 

^) Kongsbergs Ministerialbog. 

*^) Norske Aabne Breve og Cancelli-Indlæg 25 Novbr. 1768. 

'^ Kongsbergs Ministerialbog. 

*) 1. c. 

'O Ekers Ministerialbog. Han var en Søn af Lagmanden i Oslo Lagdømme 
og Assessor i Overhofretten i Norge Laurits Ghristenssøn ^Wendel* (det 
vil sandsynligvis sige Wendelboe, altsaa en Jyde), der, som ovenfor anført, 
var en af de norske Gommissairer, der deltog i Udarbeidelsen af Ghri- 
stian den 5tes norske Lov. Han angives i Aaret 1665 at være 44 A. gi. 
og var saaledes født c. 1621. Han var i 1652 og 1653 Foged over 
Bragemæs og Lier og forpagtede førstnævnte Aar imder 14 Decbr. af Stat- 
holderen i Norge Hr. Gregers Krabbe de tvende Ulvelands Hovedgaarde 
paa Eker med tilliggende 7 Sagbrug og Kvæmehus i Skotselven fra St. 
Hansdag 1653 til Aarsdagen 1657 at regne mod en aarUg Afgift af 500 
Rdl. og 2000 firskaame Furudeler, paa hvilken Forpagtning han den 23 
Febr. 1653 erholdt kgl. Gonfirmation. (N. Rigs-Reg., X. S. 590). Forpagt- 

14 210 

gjeimem hvem Professor Schweigaard nedstammede fra Lagmand 
Laurits Christenssøn, der var en af dem, der deltog i Udarbeidelsen ningen fornyedes atter for de følgende 3 Aar til St. Hansdag 1660 yed Konge* 
brev af 26 Febr. 1656. 25 October 1661 kaldes han „Forvalter over 
Ulveland og wohnhaftig paa Bragemæs". Han havde ogsaa, som det sees 
af et Kongebrev af 28 Marts 1653, forpagtet Strøms Hovedgaard i Skouger 
ved Drammen. (N. Rigs-Reg., X. S. 609.). Om han er den Laurits Chri- 
stenssøn der i 1663 var Fuldmægtig hos Byfogden paa Bragemses Chri- 
stopher Hanssøn Galskjødt, vides ikke, men den 17 Marts s. A. fik han 
kgl. Bestalling „at være Raadmand i Christiania udi den Raadmands 
Sted dm* i Byen, hvis Plads først ledig vorder saa og som en Fuldmægtig 
paa samtlige os elskelige Borgermester og Raads Vegne i he^ Christiania 
at have god Tilsyn udi for°« Bragemæs, Drammen og Strømsø, saavidt 
Christiania Bys Privilegier sig strækker og Byens Øvrighed vedkommer', 
dog var det ham ikke tilladt „der sammesteds noget som Byen vedkommer 
at foretage, forandre eller slutte, uden Borgermester og Raad i Christiania 
deres Videnskab, Raadføring og Samtykke". — Den 27 August 1667 fik 
han bevilget at maatte nyde samme Anpart af Byens Accise og Indkomst 
som en Borgermester i Christiania, blev 12 Januar 1670 Vicelagmand i 
Oslo Lagdømme, og tiltraadte allerede det følgende Aar Embedet som 
virkelig Lagmand efter afdøde Dr. Peder Hegerfeldt (begr. i Christiania 
19 Mai 1671), hvorfor han ogsaa nævnte Aar — 1670 — afstod sit 
Raadmandsembede til Laurits Jacobssøn, der fik Bestalling som Raadmand 
i hans Sted 13 Sept. s. A. — I 1672 havde han Buskerud Gaard i For- 
pagtning af Daniel Knoph og 2 April 1677 blev han tillige Assessor i 
Overhofretten i Norge samt fik 16 Januar 1678 Rang med Lands- 
dommere i Danmark og hans Hustru i lige Maade Rang og Gang iblandt 
Kvinderne „efter hendes Mands Condition'^. Den 4 Marts 1681 fik han 
sin Livstid bevilget Altare Catharine og Ahn Præbende, der i over sexti 
Aar i de sidste fire Lagmænds Tid havde Ugget til Oslo Lagstol. Den 
24 Marts 1683 fik han Bevilling til at være fri for alle kgl. Commissioner 
og Forretninger uden alene Lagmandsembedet, hvilket han dog ogsaa 
under samme Dato fik Bevilling til at Vicelagmanden maatte bestyre for 
ham, for at han igjen kunde bringe sine Forretninger paa Fode, da han 
snart paa 3 Aars Tid havde opholdt sig i Kjøbenhavn som Medlem af den 
Commission, der skulde udarbeide en ny Lovbog. Under 17 Marts 1683 
fik han tilligemed de øvrige norske Medlemmer Tilladelse til igjen at reise 
tilbage fra Kjøbenhavn, da den norske Lovs Revision nu var tilende. I 
1687 afstod han sit Lagmandsembede til Svigersønnen Hannibal Stockfleth, 
der paa sjy Aar havde bestyret Embedet uden Løn, først under Laurits 
Christenssøns Ophold i Danmark i 3 Aar og siden ifølge kgl. Befaling, 
hvilken Afstaaelse confirmeredes af Kongen, der under 16 April s. A. 
meddelte Stockfleth Bestalling som virkelig Lagmand i Oslo Lagdømme. 
I 1692 var Laurits Christenssøn i Kjøbenhavn og maa vistnok være død 
kort efter. Han synes en Tid at have været en formuende Mand, men 
senere gik det vistnok tilbage med ham, da ban i sine senere Aar synes 
at have været i stor Pengemangel. Gift med Margrethe Pedersdatter 
Holm, der døde i Kjie^benhavn i 1682, hvorfra Liget blev ført til Bragemæs, 211 

af Christian den Vtes norske Lov. Den 29 Sept. 1759 blev hun 
paa Kongsberg gift med John Hoflf, der da tidligere havde været hvor det bisattes 3 Marts s. A. Med denne Hustru havde han følgende 
Børn: 1. Ulrik Fredrik „ Vendel **, han kaldes senere Uhik Fredrik Schou- 
berg, da han i 1692 mødte ved Bythinget paa Bragernæs paa Faderens 
Vegne. 2. Peter Christian , Vendel •* eller „ Schouberg **, der længe havde 
tjent ved Oslo Lagthing — formodentlig altsaa som Lagthingsskriver — 
og 16 Januar 1697 blev Sorenskriver over Modum og Sigdal efter afdøde 
Jørgen Hanssøn Nachskov. Under 5 April 1699 søgte han om ogsaa at 
erholde Ekers Præstegjeld efter den afdøde Sorenskriver der Abraham 
Isachssøn, som kun havde havt dette ene Præstegjeld, hvilket blev bevilget 
18 April 1699. Paa sin Bestalling fik han Confirmation 27 Januar 1700. 
Under 17 Oct. 1721 fik han sin nedennævnte Broder beskikket til som 
Fuldmægtig at bestyre Embedet og oprettede den 29Decbr. 1721 et Testa- 
mente, der blev kgl. confirmeret den 24 Januar 1722, hvorved denne ind- 
sattes til hans Arving. Han døde i Eker 1722 (begr. 14 Januar s. A.) 
51 A. 1 M. gi. Ugift. 3. Christian , Vendel ** eller , Schouberg ", der først 
havde studeret Theologi, men senere havde lagt sig efter Jurisprudentsen og 
i 4 Aar været Lagthingsskriver ved Christiania Lagstol, da han under 20 
Januar 1720 søgte om at blive Borgermester i Christiania efter afd. Borger- 
mester Nils Roll; han paaberaabte sig da sin Tjeneste under Fiendens Invasion 
i 1716 og fremlagde General Lutzows og Vice-Statholder Krags Attester 
om efter bedste Evne at have været behjælpelig med at forsyne Armeen 
ved nebæk med Fornødenheder. Han blev 8 April 1720 Raadmand i 
Christiania, men erholdt igjen Afsked som Saadan allerede 7 April 1721; 
blev 18 Oct. s. A. beskikket til som Fuldmægtig at bestyre Broderens 
Embede som Sorenskriver i Eker, Modum og Sigdal, men afgik allerede 
s. A. ved Døden (begr. 6 Aug. 1722) paa Gaarden Hals i Eker 49 A. 
7 M. gi., hvorfor Svigersønnen Nils Kjærbo blev const. i Embedet. Han 
var gift, men Konens Navn vides ikke. I sit Egteskab havde han følgende 
Børn: a. Margrethe Alhed S., døbt i Eker D. 19 p. Tri. (o: 2 October) 
1701, begr. der 8 Uger gi. 7 Decbr. s. A. b. Cathrine Margrethe S., døbt 
i Eker 5 December 1702, f i Lands Præstegjeld lONovbr. 1767 65 A. gi.; 
gift i Land 20 Juni 1737 (trol. 6 Mai s. A.) med Jørgen Olsen Stensrud* 
c. Laurits S., døbt i Eker 3Sønd. iAdv. (o: 16 December) 1703. d. Alhed 
S., døbt i Eker 1 Sønd. a. Eph. (o: 11 Januar) 1705. e. Margrethe S., 
døbt i Eker 3 April 1707, begr. paa Kongsberg 10 Febr. 1742 omtrent 
35 A. gi.; gift i Eker 7 Sept. 1726 med Nils Kjærbo. f. Christian 
Klebo S., døbt i Eker D. Tri. (o: 3 Juni) 1708. g. Christen S., døbt 
i Eker 12 Jan. 1710. h. Uh-ik Fredrik S., døbt i Eker Maria Be- 
budelsesdag (o: 25 Marts) 1711. i. Ingeborg S., døbt i Eker 28 April 
1712. k. En dødfødt Datter, begr. i Eker Pintseaften (o: 15 Mai) 
1717. — 4. Catharina Margrethe „ Vendel " eller Schouberg, der ifølge 
Faderens Bestemjnelse af 26 Januar 1684, thinglæst paa Bragernæs By- 
thing 28 Febr. s. A., skulde gaa lige i Arv med Brødrene, da hun i hans 
Alderdom og Enkestand forestod hans Hus. Hun blev 8 Juni 1687 gift 
paa Bragernæs med Vice-Lagmand i Christiania Lagdømme Hannibal 
Stockfleth, døbt i Christiania 4 Febr. 1649, t paa Bragernæs 25 December 

14* 212 

gift 2 Gange og havde mange Børn^). Ogsaa i sit Egteskab 
med Alhed Kjærbo havde Hoflf mange Børn, af hvilke dog neppe 
flere end en Datter, Ursula Maria Hoflf, døbt paa Kongsberg 11 
April 1764^), overlevede Faderen. Hun skal imidlertid være død 
i ung Alder ved et Fald fra Hesten^). Efter Schweigaards Død 
forblev hans Enke i mange Aar boende paa Kongsberg i meget 
smaa Kaar. Hun havde som Pension af Bergkassen aarlig kun 
12 Rdl. og ansøgte derfor under 25 Januar 1782 om at maatte 
bUve tiUagt et lidet Tillæg af Kongsbergs Kirkekasse, „da min 
sal. Mand den meste Part af sin Løn som Organist nød af be- 
meldte Kasse, siden han istedetfor forrige Organist Nicolai Clausen, 
som blev antaget til Factor, fra Ghristianssand blev hidkaldet 
for 15ten Aar siden, hvor han sin tilhørende Gaard og Eiendom 
med et Par hundrede Rigsdalers Forlis da maatte afhænde.* 
Hun var nu efterladt „i yderlige Omstændigheder** med „4re 
smaa umyndige Børn" uden at have det Nødtørftige til Livs- 
ophold. Ansøgningen blev den 5 Febr. s. A. sendt Etatsraad 
Hiort og Biskop Schmidt til Erklæring og da disse Mænd under 
22 Marts s. A. bevidnede, at Supplicantindens Forfatning var 
„meget beklagelig og hendes Vilkaar saa usle, at hun ikke kan 
forsørge sig selv og sine umyndige Børn, end sige give dem en 
skikkelig Opdragelse", blev der Ted kgl. Resol. af 29 Mai 1782 
tilstaaet hende 20 Rdl. aarlig af Kongsbergs Kirkekasse *). I sit 
Egteskab med Schweigaard havde Alhed Kjerbo 3 Børn, og det 
4<ie Barn der omtales i hendes Ansøgning maa derfor være af 
hendes Egteskab med Hoflf. Da disse Børn samtlige senere for- 
lod Kongsberg og efterhaanden nedsatte sig i Kragerø, flyttede 
og Enken derhen. Her døde hun i en Alder af »83" Aar 13 
Juni 1813 (begr. 19 Juni s. A.)«). 1721 (begr. 2 Januar 1722), Søn afRaadmand i Christiania, tidligere Foged 
i Land og Valders Jacob Stockfleth og Anna Bentsdatter. Han blev senere 
Etatsraad, Assistentsraad i Overhofretten og Medlem af Slotsloven. Fra 
ham nedstammer den yngre Linie af den adelige Familie Stockfleth. 

*) Kongsbergs Ministerialbog. 

') 1. c. 

^) L. M. B. Aubert, Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom, S. 218. 

^) Norske Missiver og Gancelli-Indlæg 29 Mai 1782. 

*) Kragerø Ministerialbog. 213 

Spørgsmaal og Svar. Svar paa Spørgsmaal. 
IX. 

Hojesteretsadvokat G. Liebe skriver i ^Personalhistorisk tids- 
skrift, 2den række*, I. 237: »Ligeledes måtte jeg ønske at erholde 
nærmere oplysninger om min bedstefader på mødrene side, pastor 
Morten Munck, i ægteskab med Ida Amalie Barfod (død 1833), 
der — i en meget ung alder — afgik ved døden år 1791 som 
søgnepræst i Tårnby på Amager.« 

Så lojerligt det end kan synes, har jeg forst i dag fundet 
lejlighed til at efterse mine samlinger, og, hvad jeg i dem har 
om præsten Munch {ikke Munck) og hans nærmeste, skal jeg 
her meddele: 

Morten Munch var en son af præsten Soren Mortensen Munch, 
født i Torsager 1712, student fra Århus skole 1731, teologisk 
kandidat (non cont.) 21ste apr. 1738, pers. kapellan i Langå 
(Tarup) og Vinge 4. nov. 1740, præsteviet d. 30de novb., sogne-- 
præst i Kolind, Ebdrup og Skarresø 30de juU 1745, død pludselig 
ved tebordet 21ste septb. 1770^). Gift med Gertrud Helene 
Sindalin, med hvem han havde åtte sonner og tre døtre. Han& 
enke døde i Grenå i april 1778*). 

Morten Munch var, ifølge vitæprotokollen i Sællands bispe- 
arkiv, født i Kolind kort for pinse 1754^), blev student fra År- 
hus skole 1772, tog 2den eksamen 1773, teologisk attestats (en- 
stemmig lavdabilis) d. 14de desb. 1779, var derpå i fem år 
dekanus ved kommunitetet, indtil han 19de avg. 1785 kaldtes 
tD residerende kapellan i Tårnby og præsteviedes samme dag*). 
Efler præsten N. F. R. Withs død d. 19de juU 1788 blev han 
d. 29de avg. samme år kaldet til præst sammesteds, men døde 
allerede d. 13de apr. 1791 af mæslinger^). — D. 18de oktb. 1785 *) Wibergs præstehistorie II, 239. 

«) ,Kbhvnske Tidender* 1778 nr. 30. 

") 1754 indtraf pinse d. 2d«° juni (R. W. Bauers ,Calender"). 

*) Wibergs præstehistorie III, 287. 

*) Tårnby kirkebog. 214 

havde han i Roskilde^) bryllup med Ida Amalie Barfoed^), døbt 
d. 29cle juni 1761 ») (født 24de Juni?), ilyttede efter sin mands 
død til Roskilde, hvor him siden boede, og hvor hmi d. 21de 
septb. 1833 døde i huset hos sin datter. — De havde bomene: 

1) Soren Munch, f. 1. marts 1787, t 15. febr. 1788. 

2) Soren Munch, f. 22. oktb. 1788, student fra Roskilde 
skole 1807, blev senere offiser, men døde omkring 1829 i Frede- 
rikssund som sindssvag. 

3) Karoline Frederikke Munch, f. 10. oktb. 1790, gift 2. oktb. 
1813 med hospitalsforstander Georg Julius Johnsen Liebe i Ros- 
kilde, født i Kristiania 7. septb. 1789. 

Ida Amalie Barfoed var en Datter af Karl Frederik Barfoed, 
der i vitæprotokollen i Sællands bispearkiv giver os (på latin) 
begyndelsen af sit levned således: 

„Jeg Karl Frederik Barfoed så forste gang denne verdens 
lys d. 24de febr. 1725*), i en landsby i Fyn, som hedder Lunde. 
Min fader er Ånders Barfoed, som forst var præst i Lunde, 
derpå i Lumby og provst i Lunde herred; min afdøde moder 
hed Karen [Kristensdatter] Morland. Efter at være privat under- 
vist blev jeg 1742, i mit attende år, af min fader dimitteret til 
Københavns universitet, og i juli måned [d. 31ste] indskreven 
blandt de akademiske borgere. Næste år underkastede jeg mig 
2den eksamen, og d. 9de desb. 1748 tog jeg teologisk attestats 
[med havd] under professorerne M. Wøldike og P. Holm. I 
begyndelsen af det følgende år [d. 3die jan. 1749] prædikede jeg 
for dimis i Trinitatis kirke [ligeledes med havd] og havde P. 
Hohn til sensor. Da jeg således havde endt det akademiske 
studium, begav jeg mig hjem til min fader, men vendte 1753^) *) Erslews „Forfatterleksikon'* (suppl.) II, 212. 

') Når Wiberg (m, 289) kalder hende .Barfoed eller Barfred\ er det 
sidste galt 

') Fodby kirkebog. 

^) Lunde kirkebog siger det samme og tilfdjei, at han blev hjemmedøbt d. 
27. febr. og ført i kirken d. 12t« marts, båren af fru Charlotte Amalie 
Sehested, hvis svigerinde Frederikke Sehested holdt huen. Efter dem er 
han da sagtens opkaldt og har således fået et par navne, der ellers vare 
fremmede for slægten. 

^) Samme år, som faderen 2<1®Q gang havde bryllup. 215 

tilbage til Sælland, hvor jeg tilbragte to år dels i København, 
dels på landet. Derpå underviste jeg fra 1755 til 1759 inspektør 
Thomesens s5n på Wodroffgård, indtil jeg, ved Guds nåde, af 
fhi Elisabet v. Thienen, enke efter Mågens Scheel v. Plessen, 
blev kaldet til præst i Fodby ^). Til dette æmbede indviedes jeg 
d. Selen novb. af hans hojærværdighed biskop L. Harboe. Gud 
give, at det mig betroede æmbede må vorde ham til ære, mig 
og mine tilhørere til frelse!'' 

Hertil kunne vi f5je: I Fodby indsattes han d. 9^« desb. 
af provst Jakob Hvid ^), men allerede halvtredie år senere, d. 8^« 
maj 1762, kaldtes han til præst i Vallensved^), hvor han døde 
d. Sclie og jordedes den 10de april 1775*), efterladende sig, som 
en af hans eftermænd, provst Kom, fortalte os, „et godt og 
hæderligt eftermæle". — Under 21ste apr. næstefter tillod et kgl. 
reskript hans efterleverske at beholde kaldets indkomster udelte 
fra mandens dødsdag til eftermandens kaldsbrevs konfirmations- 
dag^). — Denne hans enke var Charlotte Bang, en datter af 
Rasmus Pedersen Bang^) og Anna Katrine Pedersdatter Hellevad^). 
Hun var født i Lumby 5. marts 1725, var således ni dage yngre 
end sin mand, med hvem hun blev gift i oktb. 1760^). Hun 
flyttede efter hans død til Roskilde, hvor hun i tyresyv år over- 
levede ham og døde d. 7<ie febr. 1802. — De havde bomene: 

1) Ida Amalie Barfoed (se ovenfor!). 

2) dødfødt datter, jordet i Fodby 29. Juni 1761, altså tvilling 
til Ida Amalie. 

3) Vibeke Barfoed, døbt i Fodby 9. novb. 1762, var i en 
række af år i huset hos sin syster i Århus, hos hvem hun døde 
ugift (1838?). 

*) Adresseavisen siger d. 26^« oktb. 1759, Blochs manuskr. d. 29<1« oktb. 

^) Fodby kirkebog. 

^) Adresseayisen. — Når Blochs manuskr. sige, at han fra Fodby kaldtes 

til Hyllinge og Marvede og herfra til VaUensved, er dette urigtigt. 
^) Vallensved kirkebog. 
^) Sællands stifts landemodsakter. 
^) Født i Nyborg 5. avg. 1686, student 1708, degn i Lumby 1719, t 23. apr. 

1753 (Lumby kirkebog). 
'') Enke efter sognedegnen Hans Kristian Herthel, gift med Bang 18. oktb. 

1720, t 26. marts 1748 (Lumby kirkebog). 
^) Lumby kirkebog. 216 

4) Karen Morland Barfoed, døbt i Vallensved 7. maj 1764, 
gift i Roskilde 29. avg. 1781 med Nils Eirchemoe Bechmann (en 
son af præsten Mårten Bechmann og Lovise Lusie Kirchemoe), 
— født på Læssø 26, jan. 1763, student fra Ålborg skole 1770, tog 
2den eksamen 1771, blev alumnus på Valkendorfs kollegium 1773, 
teol. kand. med lavd. 11. desb. 1776^), dekanus på kommunitetet 
1777, kapellan ved Århus domkirke 28. marts 1781, præst ved 
Fruekirke sammesteds 16. febr. 1798, præst ved domkirken og 
konstitueret stiftsprovst 20. febr. 1807, tillagt rang med stifts-- 
provster 30. desb. 1812, f 6. apr. 1816*). Hans enke, der skal 
have været en særdeles vakker og dannet kone, f i Århus 29. 
oktb. 1840. — De havde kun en eneste datter, en dværginde, 
som nok opnåede segstiårsalderen. 

5) Maren Hegelund Barfoed, døbt i Vallensved 30. septb. 
1765, t barnløs 17. febr. 1825; — gift i Roskilde 21. desb. 1801 
med landvæsenskommissær Henrik Kristian Møller, der var født 
på Kongskilde mølle 24. avg. 1771, blev byfoged i Roskilde 30. 
septb. 1806, tillige borgmester 21. desb. 1813, virkelig kanselli- 
råd 31. juli 1815, virkelig justitsråd 3. maj 1826, tog sin afsked 
27. septb. 1836, f i Roskilde 19. febr. 1839. Han ægtede efter 
sin forste kones død Jakobine Ejistine Liebe. 

Jeg er måske allerede gået lidt udenfor det opkastede sp5rgs* 
mål, og dels derfor, dels af sommeligt hensyn til den plads, som 
tidsskriftet måtte kunne indromme mig, skal jeg ikke forfølge 
Ida Amalie Barfoeds slægt videre, hværken opad eller til siden. 

Frederiksberg d. 6*« maj 1888. 

Frederik Barfod. 
X. 
Hans Christopher Nørager (se ovfr. S. 73) var først Fuld- 
mægtig i General-Toldkammerets norske Toldkontor og blev 5 
November 1794 Toldkasserer i Mandal, i hvilket Embede han 
døde 1811. Han var i 1801 gift med Caroline Amalie Moll, der 
da var 32 Aar gammel og havde med hende 2 Sønner, Conrad 
Edvard Nørager, 9 Aar gi, og Christopher Julius Nørager, 7 A. ^) Vitæprotokollen i Sællands bispearkiv. 

') Erslews forfatterleksikon I, 91 og suppl. I, 98. 217 

gi. Senere fik han i sit Egteskab flere Børn, nemlig en Søn 
født 21 Sept. 1802, en Søn født 1 April 1804 og en Søn, født 
7 Marts 1806, for hvilke 3 Sønner Moderen, der overlevede 
Faderen, oppebar en liden Pension til deres fyldte 18<le Aar. 
Saavidt vides stod Toldkasserer Nørager ikke i noget Slægtskabs- 
forhold til den adelige Slægt Moltke. Vistnok angiver Lengnick 
paa sin Stamtavle over Familien von der Maase, at Sibylla von 
Schubarth, en Datter af Generaladjutant, senere Toldinspec- 
teur i Assens Herman Michael Christian von Schubarth til An- 
drupgaard og Elisabeth Ramus, skal have været gift med „Told- 
inspectem* Nørager i Norge*", i hvilket Tilfælde denne vistnok 
paa en Maade kunde siges at være kommen i et Slags Svoger- 
skabsforhold til Medlemmer af Familien Moltke, idet en Fætter 
af den nævnte Generaladjutant Schubarths Moder, Marie Elisabeth 
von der Maase, Oberst og Kammerherre Fredrik v. d. Maase 
var gift med Sophie Henriette Moltke, og hans Broderdatter 
Henriette v. d. Maase med Oberst og Kammerherre Carl Fredrik 
Moltke. Men denne Lengnicks Anførsel er ikke rigtig. Thi Anna 
Sybilla von Schubarth var ikke gift med „Toldinspecteur* Nør- 
ager, men med Toldkasserer i Tønsberg Hans Nørregaard, fra 
hvem den endnu levende norske Slægt af dette Navn ned- 
stammer. E. A. Thomle. 

Spørgsmaal. 
10. 

Hvis Søn var den norskfødte Major Frantz Christian Hessel- 
berg, død i Rendsborg den 13. Februar 1736? 

Han var gift med Beate Hedevig, født Gude, fra Rendsborg^ 
Søster af Generalmajor Gude (Kommandant i Kjøbenhavn 1772). 

Deres Søn var den ved Paladsrevolutionen i 1772 tilligemed 
Struensee og FL arresterede Oberstlieutenant Hesselberg, der 
døde som virkelig General i Bergen 1809. 

Besvarelse af ovenstaaende Spørgsmaal samt enhver aiiden 
Oplysning om den heromhandlede Gren af Familien Hesselberg 
modtages med Taknemlighed af Fr. Hesselberg, 

Sofiegade Nr. 2 A, Christiania. 218 Bidrag til Etatsraad Jørgen Elers' Biographi. 

Af GhiBtav Ludvig Wftd. jokjønt den Mand, hvis Levned her skal gjøres til Gjenstand 
for Omtale, hører til dem, hvis Navn er velbekjendt, idet det er 
knyttet til det af ham oprettede Elers^ CoUegium, er det kmi 
lidet, der paa lettere tilgjængelige Steder findes om ham. Alle, 
der kjende hans Navn, vide ogsaa, at den Ulykke, der gjorde 
ham barnløs, tillige var Aarsag til, at han testamenterede sine 
Midler til velgj ørende Formaal. Meget mere om ham vide kmi 
Faa; men da han har Krav paa at mindes af en taknemmelig 
Efterslægt, skal det her forsøges at sprede noget mere Lys over 
hans Levned. 

Jørgen Elers var Søn af Borgmester i Helsingborg Eggert 
Elers, over hvem der haves en Ligprædiken, der efter Tidens 
Skik indeholder hans Levnedsbeskrivelse. Da denne Bog næppe 
er paa Manges Hænder, aftrykkes her dens biographiske Del. 
Dens Titel er: 

A & fi I Et hell-blinckende Speyl | For Dommere oc Øflfrig- 
heds Mænd at | beskue sig udi, | aflf | Jobs Bogs det 29. Capitels 
12, 13, 14, 15, 16, 17, Vers, | Da | Erbaame, Achtbar, Wijs oc 
Welforstandige | nu Salig Mand | Eggert Elers, | Borgemester 
udi Helsingborg, | Hans Lig oc Legome, udi een Høy-anseelig, 
Folck- I riig oc fornemme, Adelige- GeistUge- oc Borgelige | 
Standtz Personers Forsamling, udi vor Frue Kircke den 15. | 
Octobris Anno 1667. med vanlige oc Christelige Cere- \ monier i 
sit Soflfue-Kammer oc Huilested | bleflf nedset, | Meget eenfolde- 
ligen fremstillet | aff | Jacob Lauridtzøn Eiøge, | Sogne-Præst 
sammestedtz. | Tryct i Lund af Vitus Haberegger, Gouv. & Acad.. 
CaroL Bogtr. [4to]. 

Den er dediceret (Helsingborg 1. Decbr. 1668) til „Den Er- 
baame, Dyderijge oc meget Gud-elskende Matronæ Sophiæ Chri- 
stens Daatter, — — — med sin hierte-kiere Søn Hæderlige oc 
Vellærd unge Mand Jvrgen Elers*, og prydet med Eggert Elers' 219 

Portrait, stukket af Halweg ; under Kobberet læses et Vers af Vitus 
Bering*). Efter Indledningen følger Levnedsbeskrivelsen saaledes: 

Hvad sig belanger at tale om denne Erlige, achtbare, Vijse oc 
velforstandige Mand Eggert Elers, fordum Borgemester her udi Staden, 
oc nu salig hos Gud, hans Erlige Fødsel til Verden, Ghristelige Lifs 
oc Lefiietz Fremgang i Verden, oc salig Affskeed af Verden; 

Da er denne Sal. Mand barnfød til Itzehow udi Holsteen Anno 
1610 St. Jacobi Apostels Dag^), een formiddag imellem 8 oc 9 slet, 
som indfalt Onsdagen den 18. Julij, afif hederlige oc fornemme For- 
ældre. Hans Fader var dend Erlige, Achtbar oc Velfornemme Mand 
Jørgen Elers, barnfød til Burg paa Foemeren, oc hans Moder dend 
Erlig, Dyderig oc Gudfryctige Matrone Mette Reers, barnfød til Krempe 
i Holsteen, nu begge saligen udi Herren hensoffvede. Oc efflerat vel- 
bemelte fromme oc nu Salige Forældre af Herren med denne deris 
Ljffvis Fruct vare velsignede, hafve de strax effter Ghristi Befalning 
opofret hannem Herren -igien oc ved dend hellige Daab i den lefvende 
Vjnstock Jesum Christum ladet hannem indplante, afif huilcken hånd 
oc hafifver dragit Saflft oc Kraflft, Fructer at bære til det ævige Lifif. 
Der eflfler haflfve de anvent all Fljd paa hannem med betimelig Op- 
tuctelse, saavit hans Alder har kundet fatte; men som de SI. For- 
ældre Anno 1613 hafve begifvit sig fra Itzehow i Holsteen, der de 
først residerede, offver til Foemeren, huor de sig igien nedsatte, hafve 
de samme deris hden Søn under god information ved Ghristelige 
Schole-gang baade i Latinske saavelsom Tydske Regne- oc SkrifiPvere 
Schole der ladet opdrage, huor hånd under merckelig Tiltagelse oc 
Forbedring udi alt det, som et dydigt Barn kand anstaa, med aller- 
største sønlig Lydighed ved Scholen oc hos sine kiere Sal. Forældre 
er forblefiFven indtil paa sit Alders trettende Aar. 

Men saasom hans elskelige kiere Forældre hafve fornummit, hånd 
icke alleniste udi sin Regne- oc Skrifvere-Konst var kommen til den 
maturitet, at hånd bequemmeligen Tieniste giøre kunde, hånd oc til 
med af Naturen selfif var indinerit til sin Velfært hos andre ved 
Tieniste at søge, hafve de ingen Tid ladet med hannem forbigaa, 
mens strax sat hannem til Sal. Andres Elers, fordum Borgemester til ^) Gonsulis hæc formå est Eggerti, cætera fama 

Per totam dififert, qva patet Arctos humum, 
Qvem summos inter Helsingæ gentis honores 

Fecerunt Virtus et benefacta senem. 
Verset er optaget i Deliciæ poetamm Danorum II, 88. 
') Den 18. Juli er Amolphi Episcopi Dag, hvorimod Jacob Apostels Dag er 
25. Juli, Ugedagen derefter; der foreligger saaledes her en Fejltagelse. 220 

Burg paa bemelte Foemeren, huor hånd fast paa et Aars Tid forblefif 
indtil Anno 1 624 in Junio, hans Sal. Fader sig en Reise fra bemelte 
Foemeren til Rønneby udi Bleging haffVer paataget, huor tuende dend 
Sal. Mands Faderbrødre, nemlig Matthias Elers, Borgemester i Rønneby, 
oc Jacob Elers, fornemme Handelsmand sammesteds, residereåej til 
huilcke band effter sin gode Faders Villie er med offverreist. Oc saa- 
som hans Sal. Faderbroder Jacob Elers, da hånd var kommen, haffver 
særdelis frem for andre inderligen elsket hannem, haffver band oc 
begieret hannem hos sig at motte forbhfve, huilcket hans Sal. Fader 
oc hafiFver bevilget, huor hånd med største Troskab, Flittighed oc 
Hørsomhed sin Dyd haffver kiende ladet, icke alleniste hos hannem 
selff, men end ocsaa paa fremmede Stæder til Liibeck, Rostock, Stral- 
sund, Kiøbenhaffn oc huort hen de hannem med allehaande Kiøb- 
mansskab hafifve forsendt, oc det indtil den 13. Martij Anno 1629 
hans salige Faderbroder fra denne Verden ved Døden afskeedigede. 
Oc endog band befant samme sin gode Faderbroders oc Patrons efifler- 
latte Hustrue udi en hefftig Siugdom af Sprinckel at ligge ved Sengen, 
hafver band ey forladt hende, men baade i hendis Suaghed, saa oc- 
saa halff andet Aar der efifler til Anno 1631 dend 5. Septembris tro- 
ligen oc flitteligen hende tient baade udi Kramhandlingen hiemme ved 
Huuset, saa vel som oc i all anden Handling, inden oc uden Riges, 
være sig paa Tydsk-land eller anden Stæder, huor Fornødenhed det 
udfordret hafiFver, saasom hun selflF befant sig vel aflf oc hafde stor 
Gefald udi, indtil den 5. Septemb. Anno 1631 hun efiPter Anfordring 
haffver da meddeelt hannem sin gode, venlig oc rictig Afskeed. 

Siden haffver band nogen ringe Handling for sig selfif anfanget 
oc dermed dend 5. Decemb. Anno 1631 seilet paa Foemersund, sine 
Varer der udi Landet opskibet oc paa Vinteren hos sine kiere For- 
ældre der ofver forblefven, huilcke band er blefven meget kierkommen. 
Imidler Tid hafver band sig med anden Vare forsørget, huormed band 
i For-aaret 1632 dend 18. Aprilis til Rønneby igien er offvergangen, 
der atter en deel Vare for sig selff indkiøbt oc een deel aff sin Fader- 
broder Borgemester Matthia Elers betroed, huormed band er gaaen 
paa Liibeck oc der aff een hans Vettere ved Naffn Andres Måes, da 
Borger udi Helsingborg, er antreffet, som hannem condition udi Kram- 
handhngen tilbød, til huilcken band oc dend 7. Julij Anno 1632 fra 
Rønnebye til Helsingborg er neder-reist oc den 21. Julij til hannem 
i Tieniste indtrædet oc Kramboden paa 2 Aars Tid for Karl betient, 
indtil dend 10. Julij Anno 1634 forbemelte Andres Måes hannem 
udi Handhngen med sig selff hafver indtagen, Kramboden oc Godtz 
til hannem offverlat, selff med Hustru oc Børn til Foemeren er ofver- 
reist oc sig der nedsatte, saa at denne Sal. Mand detz Handling allene 221 

selff hafver forrestanden til Anno 1636 dend 12. Julij, de fra hin- 
anden venligen oc vel ere adskilte fra samme deris fellitz Compagnie- 
Handling, fra huilcken Tid dend Sal. Mand for sig selff udi Helsing- 
borg allene negotierit hafver; er oc 1642 den, 29. Septemb, Michctelis 
Dag af Borgemester oc Raad, dend Stund hånd endnu var uden Ecte- 
skab, forordnet til Stadtz-Kiemner, huorfra hånd in Octob, 1643 er 
igien entlediget oc qvitereL Og som hånd efifter Bøn oc Paakaldelse, 
gode Venners Raad oc egen betenckende, Anno 1646 hafver begieret 
til et Erligt^ Christeligt oc kierligt Ecteskab sin nu meget Sorrig-fulde, 
bedrøffvede oc effterlatte kiere Hustru, da dyderige Møe, Sophiam 
Christens Daatter, Salig affgangne Christen Davidszøns, fordum Borge- 
mester oc Toldskrifver udi Helsingør, oc Saphiæ, SI. D. Johannis 
Knoppen Daatter, deris Daatter, hafve de SI. Forældre hannem hende 
samtyckt, oc er deris Bryllups Høytid holden udi Helsingør dend 8. 
jFV6r. 1646. 

Der effter er hånd Anno 1648 dend 5. Decembr. forordnet til 
Hospitals Fprstandere oc 1649 derfra igien entlediget oc qvitereU 
Anno 1650 dend 25. AprUis er band af dend Edle oc Velbaame 
Herre, Her Biørn Wlfeld, da Slotz-Herre paa Helsingborg, forordnet til 
Raadmand oc 1655 dend 3. F^. af hans Kongl. Mayt. af Danmarck 
Rigens Admiral oc Leens-Herre paa Helsingb., dend høy-Edle oc Vel- 
baame Herre Her Owe Giedde forordnet til Borgemester, huilcke hans 
Ampter oc Bestilninger band meget Christeligen oc vel forrestanden 
hafver, at band end ocsaa selff der offver i denne haus Suaghed har 
befundet hos sig en god Samvittighed, at band Kirckens, Scholens, de 
Fattigis Hospitals (huilcket at lade reparere oc forbygge, de Fattige 
Lemmer til nytte, denne Sal. Mand haffver taget sig stor Omhygge- 
lighed oc Vmage tilfore) ja de Fortrengte oc Enckers heste søgt haffde, 
saa vit Menniskeligt oc mueligt være kunde. Vdi hans Ecteskab haffver 
den Almæctig gode Gud velsignet hannem oc hans kieriste Hustrue 
med tuende Børn, een Søn oc een Daatter ; Sønnen ved Naffn Jørgen 
Elers endnu sørgeligen med sin kiere Moder igien leffver, Gud dennem 
samptligen trøste oc Faderligen oc naadeligen husvale. Daatteren 
Sophia Elers, fød dend 25. Julij Anno 1649, er saligen død den 27. 
Septemib, nest effler, hendis Siæl Gud glæder. Hvad denne Sal. Mands 
Siugdom angaaende er, da siunis band udi nogle Aar at hafve været 
besuerget med et hefftig Skiørbugs Flod, oc fornemmeligen haffver 
hånd i forgangen Aar 1666 af samme Tilfald fast værit offvervunden, 
mens formedelst Guds Bistand ved den hæderlige oc høylærde Mand 
D. Christian Foss, Lmås-Medieus her udi Skaane oc Cannick udi 
Lund, saa vorden assisterit, at hånd (Gud være æret) dagligen udi 
Styrcke oc Helbrede tiltaget hafver, indtil i dette Aar 1667 Tijszdagen 222 

den 1 1 . SepL hånd udi alle sine Lemmer befant sig upaszlig, huorfore 
hans meget Sorrig-fulde ^ffterlatte kiere Hustrue til hans Helbreds 
reparation hafiVer strax søgt Raad hos velbemelte D. Christian Foss, 
Men i det at Siugdommen Onsdagen den 25. Septemb. fick saa vit 
ofverhaand, at hånd maatte continuere ved Sengen med stor Hofvet- 
Verck sampt Lemmemis Besuæring^ som hånd fant sig meget angreben 
af, dog aff ulige Forandringer, ef!iersom Siugdommen sig offte haffver 
omvexlet, at det undertiden til Bedring oc Helbreds Tiltagelse, under- 
tiden til Suagheds Forøgelse haflfver ladet sig ansee, er underdetz intet 
forbigaaet, saavit til dend salige Mands Helbred oc Sundhed tiene kunde, 
oc omsider ved et eget expresse Bud formaaet velbemelte D, Christian 
Foss til hannem. Jmidlertjd, nemlig Tjszdagen dend 1 . Octobris, saa- 
som denne Salige Mand hafver fornummet Siugdommen at formeere 
sig, haflFver hånd Gudeligen oc vel betenekt gafiftihgst at være Guren 
aff Siælen at anfange, huorfore hånd oc samme Dag haffver ladet mig 
u-værdig paa mit Embedis vegne til sig kalde, da hånd først udi sin 
rictige Bekiendelse har draget een hiertelig oc smertelig Anger oc 
Ruelse offver sine begangne Synder, det hånd med mange heede 
Taarers Vdgydelse nocksom deelarerit oc udvijst haffver, dernæst ved 
Troen til Jesum Christum trøsteUgen sig igien opreist, forsickrendis 
sig paa hans Værskyld, som er meere end giøldig nock til at betale 
for hans oc dend gandske Verdens Synder; huorpaa hånd i dend H. 
Trefoldigheds Naffn er absolverit, oc siden udi sin nu effterlatte Sorrig- 
fulde kiære Hustruis sampt elskelige kiere Broders, velærede gode 
Suogers oc Suogerskers oc andre fornemme Venners nærværelse com- 
municeret, da hånd oc sin allerkieriste Frelseris Jesu Chri^ti aller- 
helligste Legoms oc Blods Deelactighed i dend H. Nadvere med aller- 
største devotion annammede oc dend Trøst aff Guds Ord hannem med- 
deeltis om Sacramenteiz Nytte tillige med Herrens kraftig Velsignelse, 
imod tog med største Hiertens Glæde, aff inderste Siæl oc Aand 
tackendis sin Gud for denne oc andre høybeteede Naadis Gaffver oc 
Velgieminger, resignerenåis udi alle Maader sin Villie under Guds 
Villie, opfyllendis i saa Maade sit daglige oc meget Ghristelige 8ym- 
bolum, som var dette,* Ah Gott schaffe deinen Willen. 

Men saasom velbemelte D, Christian Foss ved sin Ankomst Ons- 
dag Afften der effler befant denne Salige Mands Kraffler meget for- 
suecket, hafver hånd ey med megen medicin hannem besværet, særdeHs 
effterdi dend Sal. Mand oc slog sit Sind gandske fra Verden oc allene 
hos Gud søgte efter dette Lif det ævige Lif, begierendis at forløsis oc 
være med Ghristo. Laa saa stille hen, haffd% idehgen Gud for Øyen 
med flittig Bøn oc Paakaldelse ved adskillige kostelige Bønners oc 
statelige iS^^tzers læsende, indtil Torszdag Afften ved 7 slet (da 223 

Siugdommen haffde fast ganske offverhaand) lod hånd oplæse af 
Psalme-Bogen : Hiertelig mig nu forlængis effter en salig Ende, thi jeg 
ynckelig trængis af Drøfvelse oc Elende, at vandre er jeg reede fra 
Verden med en Fart, til Himmerigis Glæde, kom Jesu, kom nu snart. 
Huilcken Psalme hånd paa Tydske Sprock gandske fuldente oc igien- 
tog de sidste Ord af ofvenmelte Vers med sine Hænders Opløfftelse 
imod Himmelen. Siden bad hånd denne Psalme at maatte siungis: 
Herre Jesu Ghrist, det er mig vist, at jeg ved Døden skal henfare; 
naar det skal skee, det vedstu hest, du vil mig da bevare. Huilcken 
oc efter hans Begæring paa Tydsk bleff udført, huor udi hånd selfif 
med Hiertens Andact begynte dette Vers: I Dødsens Strid giflf mig 

Herre, et skickeligt Sind oc Hierte, at jeg sactmodig oc stille kand 
være, oc taaligen lide min Smerte, Saa læt som et Lius udslyckes 
kand, kunde af mit Legem udgaa min Aand, det giff mig for din Død 
oc Pine. Tog saa et venligt oc kierligt Afskeed met sin meget 
sorrigfulde oc efflerlatte kiere Hustrue sampt til stæde nærværende Venner 
oc ynskede Guds Velsignelse ofver dennem; tackede hende særligen 
for venlig oc kierlig Omgængelse oc befalede sin Aand derpaa udi 
Guds Haand med fremdelis dette Sprockis idelige repetition: Leffve vi, 
saa lefve vi Herren; døe vi, saa døe vi Herren; sigendis derhos med 
Stephano: Jeg seer Himlene aabne, fort, fort, thi Himmerigis Dør 
staar aaben for alle. Laa derefter stille hen indtil Klocken imellem 

1 oc 2 Natten imellem Torsdag oc Fredag hånd i Herren sødeligen 
oc saligen hensoff i hans Alders 57 Aar, 2 Maaneder, 2 Vger, 1 Dag, 
4 Timer, der hånd haffde leffvet udi et Erligt, Ghristeligt oc kierligt 
Ecteskab med sin meget sorrig-fulde, bedrøfvede oc efifterlatte kiere 
Hustrue udi 21 Aar, 8 Maaneder ringere end 4 Dage, Raadmands 
Platz udi 4 Aar oc 10 Maaneder, Borgemesters Sæde udi 12 Aar oc 
8 Maaneder med Berømmelse beklæd. 

Nu saasom denne salige Mands Liff oc Leffiiet i dette Liff haffver 
været meget Ghristeligt, saa haffver oc hans Død oc Affskeed fra dette 
Liff været meget salig, huorfore mand icke haffver at tuifle paa, hans 
Opstandelse til det ævige Liff jo ocsaa skal vorde meget glædelig, naar 
Siælen, som nu er udi Guds Haand, med Legemet, som huiler udi 
sit Kammer, samlis paa dend store Guds oc vor Frelseris Jesu Ghristi 
Herligheds Aabenbarelsis Dag til ævig oc uden Ende glædelig Herlig- 
hed oc Salighed. 

I selve Prædikenen omtaler Forfatteren Borgmester Elers 
flere Steder, saaledes: 

,Nu denne Salige Mand, Salig Borgemester Eggert Elers, har oc 
med Sandferdighed meriteret denne Berønmielse, at hånd haffver reddet 2U 

den Fattige, der hånd skreeg, oc den Faderløse, som hafde ingen 
Hielpere. Thi i huor vel at ingen Dommere paa Jorden, saasom et 
Menniske, kand naa den Lycksahghed, at hånd kand være alle til 
maade, — — , icke diszmindre kand dend salige Mand dette efifter- 
mælis med Sandhed, at hånd hafver hiulpet mange fattige til rette; 

— Hånd hafver oc taget sig de Faderløse an, som icke haffver 

haft nogen Hielpere, oc som Mardocheus opfostrede AdcLSsa, som siden 
kaldtis Esther — — —, saa hafver oc denne salige Mand ladet op- 
fostre nogle paa egen Bekostning, som huercken haflFver haft Fader 
eller Moder, Ja hånd hafver oc ladet den Faderløse opvoxe hos sig 
af sin Vngdom som hos een Fader.* 

„Hånd har med sin Hielp-rjge Haand, som hånd haffver udrackt 
til de Nød-lidende oc Elendige oc reddet dennem fra at forderffvis, 
djraget deris Velsignelse ofver sig; Hånd hafver frydet mangen en 
Enckis Hierte, som hafver været bested udi Bedrøffvelse, sigende til 
dend samme det, som David haffver sagt til dend vjse Qvinde aff 
Thekoa: Gack til dit Huus, Jeg vil gifve Befalning udi din Sag, huo 
som taler imod dig, før dend til mig, saa skal hånd icke meere røre 
ved dig/ 

„Hånd har ocsaa iført sig Retvjszhed oc ladet dend beklæde sig, 
hans Ræt haffver været som een Kaabe oc een Førstelig Hue, Hånd 
haffver skattet det, saa nødigt oc nyttigt at staa paa Retten, som at 
iføre sig sine Klæder, oc at giøre ret haffver hånd huldet for at være 
sig dend ypperste Prydelse." 

„Hånd haffver oc meriteret denne Berømmelse, at hånd haffver 
været dend Bhndis Øyne oc den Haltis Fødder; De Vanvittige, som 
intet haffver forstaaet, oc de Van-mectige, som intet hafver formaaet, 
haffver hånd hiulpet oc med Raad oc Daad bistaaet." 

„Hånd haffver værit de Fattiges Fader; Thi baade udi sit 
værende de Fattigis Forstanderis Embede, som oc udi sit Raadmands 
Sæde oc endeligen da at Borgemesterskabs Værdighed er hannen^ 
bleffven betroed, haffver band stedze ladet de Fattige Hospitals Lemmer 
her udi Staden høyt været sig angelegne, saa de haffver Aarsage til 
at begræde hans dødelige Affgang oc sige af Begrædelserne: Ah Herre 
kom ihu, at vi ere nu Faderløse. Dend Sag, som denne salige Mand 
icke viste, haffver band icke holdet sig for god til at udspørge. Thi 
band haffver gierne oc ideUgen holdet venlige consUia med sine CoUegis, 
sigendis, som med Raadet til Jemsalem, Huad giøre Vi?" ^) ^) Adskillige Vers, dels latinske, dels danske, slutte Bogen, deriblandt et paa 
Dansk af David Hansen Seidelin og et paa Latin af Johannes Laurentii 
Schuldth, Sch. Hels. Alumnus. 225 

Om Eggert Elers' Hustru Sophie Ghristensdatter faa vi noget 
nøjere Underretning af det Program, der ved hendes Begravelse 
udstedtes af Universitetet. Hun var født 13. April 1605 i Hel- 
singør, hvor hendes Fader, Christen Davidsen, som i Ligtalen 
anført, var Borgmester og Toldskriver; hendes Moder, Sophie 
Knopper, var en Datter af Dr. juris Johannes Knopper, der var . 
forlenet med Ringsted Kloster; hans J'ader var den fra Frederik 
1I.S Tid bekjendte Professor Albret Knopper (eller Knoppert ^). 
Om denne Slægts Berømmelse taler Programmet i høje Toner, 
ligesom det da heller ikke sparer paa Roes over Sophie Ghri- 
stensdatter; hun var fremragende ved sin udmærkede Herkomst 
og overstraalede sit Kjøn ved sine Sæders og ved sit Levneds 
Renhed, siges der; hendes Skjønhed prises, og hendes Ægteskab 
omtales som det lykkeligste, man kunde tænke sig. Efter sin 
Mands Død, der indtraf 4. October 1667 2), levede hun i Hel- 
singborg indtil 1675; hun var just paa Besøg hos Venner i Hel- 
singør, da Krigen mellem Danmark og Sverige udbrød, hvilket 
gav Anledning til, at hun forblev der; efterat hendes Søn 1677 
havde haft Bryllup, flyttede hun til ham, for hvis Hus hun var 
en Pryd (splendidissimæ domui decus) og hvor hun døde 25. Maj 
1684. Af sær kongelig Naade havde hun under 16. Decbr. 1682 
faaet Bevilling til i alle Samkvem at nyde Rang i Sæde og Gang 
med Højesterets- Assessorernes Hustruer^). 

Eggert Elers' og hans Hustrus eneste efterlevende Barn var 
Jørgen Elers*). Han kom til Verden i Helsingborg 16. August 
1647 og opdroges i sine Forældres Hus indtil sit 17de Aar, da 
han blev sat i Huset hos Toldskriver Anders Nielsen Bøgvad i 
Helsingør, der var gift med hans Moster Dorthe Ghristensdatter, 
og hos hvem han opholdt sig et Aar; 1665 kom han i Roes- 
kilde Skoles øverste Lectie og dimitteredes Aaret efter til Uni- 
versitetet. ^) Jvfr. Rørdam, Kjøbenhavns Universitets Historie I, 627. 

*) Programmet siger 1. October; men Angivelserne i Ligtalen over Eggert 

Elers vise tydeligt, at han døde den 4. 
*) Sjæll. Registre, 
*) En vigtig Kilde til hans Levnedsbeskrivelse er Universitetsprogrammet 

over ham. 

15 226 

For den nittenaarige Yngling laa nu Fremtiden lys nok; 
han var af anset Familie, opvoxet under lykkelige Forhold og i 
stor Velstand; paa hans Undervisning var næppe sparet noget^ 
og det Aar han tilbragte hos Anders Bøgvad i Helsingør maatte 
være af særlig Betydning for hans Udvikling, naar man betænker, 
hvad Helsingør den Gang var med sin Conflux af Fremmede; 
og med disse maatte han da just komme i Berøring i Toldskri- 
verens Hus, der hørte til Byens første — domus spectatissima 
kaldes det ogsaa af Universitetsprogrammets Forfatter. Og hvor 
meget havde ikke forandret sig blot i det sidste Tiaar! Tid- 
ligere vidste man, at der var en Grændse mellem de privilegerede 
og uprivilegerede, som saa at sige var uoverstigelig; men nu 
var der banet Vej imellem disse to hidtil skarpt adskilte dasser 
af Statsborgere, og for Ingen kunde Vejen være lettere at til- 
bagelægge end for velbegavede Sønner af rige Borgerfamilier, 
der ogsaa, som Tiden viste, i fuldt Maal benyttede sig af de 
heldige Chancer og banede sig Adgang til Stillinger og Embeder, 
i hvilke deres Evner først ret kom Fædrelandet til Gode. 

Den Uddannelse, der gjorde saadanne Mænd dygtige til at 
svinge sig op ad Embedsvejen, søgte de tildels at tilegne sig 
ved at se sig om i fremmede Lande, hvorved de baade bleve 
bekjendte med andre Staters Forhold og fik Lejlighed til at 
studere de forskjellige Videnskaber under de bedste Vejledere. 
Elers var kun tyve Aar gammel, da han 1667 — sanune Aar 
han mistede sin Fader — tiltraadte den Rejse, paa hvilken han 
skulde samle Kundskaber og Erfaring; i Forening med sit Sød- 
skendebam Johan Braem (født 1648, død 1713 som Biskop i 
Aarhus, Søn af hans ovennævnte Moster Dorthe Ghristensdatter 
i hendes første Ægteskab med Gødert Braem) og dennes Fætter 
Gorfits Braem (død 1 688 som Borgmester i Helsingør) Ig^de han 
Vejen over Hamborg og Bremen til Nederlandene; i Leyden 
lindes de alle immatriculerede 29. Juni 1668, Elers som stud. 
juris^). Efter at have besøgt de berømteste Stæder i Neder- 
landene — venustatis Europææ compendium — rejste de 1669 ') Personalhist. Tidsskr. II, 207. 227 

til Paris, besøgte en stor Del af Frankrig og havnede 1671 i 
Strassburg, hvor Elers især synes at have slaaet sig til Ro i 
længere Tid for at nyde godt af Omgangen med Mænd som 
Bøcler og Patin. Herfra' gik Rejsen til Heidelberg, Frankfurt, 
Thuringen, Leipzig, Dresden, Wittenberg, Magdeburg, de brunsvig- 
liineburgske Lande og hjem. I September 1671 afsluttede Elers 
sine Rejser, idet han drog til Sverige, hvor i Særdeleshed Op- 
holdet i Stockholm tiltalte ham saaledes, at han først efter fire 
Maaneders Forløb kunde løsrive sig derfra. 

Ved sin Hjemkomst fra Sverige, formodentlig i Begyndelsen 
af 1672, var Elers i den Alder, at han maatte vælge sin Løbe- 
bane; hvem der har været ham behjælpelig ved hans første An- 
sættelse, vides ikke; muligvis har han haft Griffenfeld, som alt 
paa dette Tidspunkt dominerede i Danske Caneelli, at takke for, 
at han i Sommeren 1672 blev ansat som Secretair i dette, dog 
uden Løn, indtil en Secretairplads blev ledige). 

Hvad der efter Udtalelserne i Universitetsprogrammet særlig 
gjorde Elers vel seet hos Christian V, var den Omstændighed, 
at han, der ved sin Fødsel hørte hjemme i det nu til Sverige 
afstaaede Skaane, hvor hans Formue for en stor Del var anbragt 
i Jordegods, valgte at være Dansk uden Hensyn til de Tab og 
de Ubehageligheder, som det maatte medføre for hans Ejen- 
domme under den svenske Krone. Denne Troskab imod Dan- 
mark skal have foranlediget hans, især efter den skaanske Krig, 
paafaldende hurtige Avancement paa Embedsstigen; 1679 blev 
han Assessor i KammercoUegiet, 1682 Assessor i Højesteret, 
1684 Kammerraad, 15. Februar 1687 Gancelliraad, 19. April s. 
A. Justitsraad og 11. August 1688 Etatsraad^). 

En betydningsfuld Embedsgjeming blev ogsaa lagt paa 
Elers' Skuldre, da det under 21. Marts 1685 overdroges ham i 
Forening med Etats- og Admiralitetsraad Christopher Sehested ^) Kongl. Skrivelse til KammercoUegiet af21. Sept. 1672; Kongerigets Archiv, 
Diverse Sager II x, Nr. 40. 

'^) Sjæll. Registre. Af kongelig Naade fritoges han for Stempelpapirs Be- 
taling af sine Bestallinger som Gancelliraad og Justitsraad, ialt 100 Rdlr.; 
SjæU. Tegneiser 46, Fol. 67, 112. 

15* 228 

som Deputerede at bestyre Søetatens Oeconoiai, et saare brj^d- 
somt Arbejde, der yderKgere forøgedes for dem, da det 25. Juli 
s. A. paalagdes dem desuden at overtage Gommissariatforret- 
ningerne for Landetaten; fra det sidste Embede bleve de dog 
efter Ansøgning fritagne 22. Februar 1690^). Formodentlig var 
det som en Paaskjønnelse af sin Virksomhed i Landetatens 
Tjeneste, at Elers 7. Marts derefter fik Generalmajors Rang 2). 

Den daværende Regering forstod at udnytte de Mænds 
Arbejdskraft, som viste sig at være dygtige; mange bibeholdt 
deres gamle Embeder, uagtet de avancerede til nye, og saaledes 
gik det Elers, der ved sin Død kaldes baade Etats-, Justits-, 
Cancelli- og Kammerraad og altsaa samtidig beklædte de for- 
skjellige Embeder, der angives ved disse Betegnelser, der den- 
gang endnu ikke vare blevne tomme Titler. Foruden disse 
Embeder maatte Elers tage Sæde i adskiUige Gommissioner; 
han var saaledes en af de Gommissairer, der skulde revidere 
Kjøbenhavns Grundtaxt (16. Decbr. 16823), 21. Maj 1685 fik 
han tilligemed to andre Mænd Befaling til at være tilstede ved 
Overleveringen af nogle Gapitaler fra Kjøbenhavns Magistrat 
til Børnehuset*), 20. April 1685 blev han Medlem af den Gom- 
mission, der skulde afgive Skjøn over Betalingen for Knippels- 
bros Ombygning^), 1688 og de følgende Aar var han Medlem 
af en Gommission angaaende Bryggernes Rettigheder i Kjøben- 
havn«) og under 12. Marts 1687 fik Elers, Ulrik Frederik Gylden- 
løve, Gonrad Reventlow og flere andre Befaling til at træde 
sammen og afgive Betænkning om, hvorledes den vestindiske 
Handel kunde fortsættes og conserveres ^). Ogsaa i den Gom- 
mission, der skulde ordne Indførelsen af ensartet Maal og Vægt 
over hele Landet, sad Elers; men da dens Arbejder strandede 
paa Menigmands Modstand, maatte Gommissairerne opgive Ar- ^) Garde, den dansk-norske Sømagts Historie 1635—1700, S. 311 ff. 

*) Sjæll. Registre. 

') Nielsen, Kjøbenhavns Diplomatarium VII, 28. 

•') Anf. Skr. VII, 104. 

^) Anf. Skr. VII, 136. 

«) Anf. Skr. VII, 206 f., 289 f., 332. 

^) Sjæll. Tegneiser. 229 

bejdet og under 15. Juli 1690 blev Elers fritaget for Hvervet 
tilligemed den anden Commissair, Jens Juel, og Sagens Ordning 
overdroges til Ole Rømer, hvem det lykkedes at føre den igjen- 
nem^). Under 14. Februar 1691 fik Elers Sæde i den Commis- 
sion, som Kongen nedsatte „anlangendé adskilligt paa Vort Land 
Møen saavel til Bøndernes som til Vores Livgarde til Hest deres 
Gonservation at forrette**, men allerede 18. April derefter fritoges 
han for Hvervet „formedelst andre Vores her ved Stedet magt- 
paaliggende Forretninger** ^). 

Det er ofte fremhævet, at Bedømmelsen af hin Tids høje 
Embedsmænds Virksomhed meget vanskeliggjøres derved, at deres 
Personer dækkes af Regeringsmyndighedernes coUegiale Lidret- 
ning; dette gjælder ogsaa Elers, og kun i et enkelt Forhold om- 
taler Programmet særligt hans udmærkede Virksomhed, idet det 
stærkt roser hans Iver og Omhu ved Udrustningen af den Flaade^ 
som Kongen i Sommeren 1689 fandt det nødvendigt at lade 
stikke i Søen. 

I Aaret 1675 trolovede Elers sig med Jomfru Anne Mar- 
grethe Wandal, Datter af Sjællands Biskop, Dr. Hans Hansen 
Wandal — død 1. Maj 1675 — og Anne Cathrine Winstrup^). 
Hun var, ifølge det over hende udstedte Universitetsprogram^ 
født 27. Juli 1654 i Lund, hvor hendes Morfader, Dr. Peder 
Winstrup, var Biskop; den 24. Juni 1677*) stod i Vor Frue 
Kirke hendes Bryllup med Elers, med hvem hun førte et i høj 
Grad lykkeligt Samliv*). Deres Ægteskab velsignedes med tre 
Børn, to Døtre og en Søn; den yngste Datter, Anne Cathrine 
Elers, døde i Vuggen i Slutningen af 1683®); de tvende andre 
Børn, Eggert Elers og Sophie Elers, omkom ved en rædselsfuld M Sjæll. Tegneiser; Holm, Danmark— Norges indre Historie 1660—1720, 1, 203. 

'^) Sjæll. Tegneiser. 

=') i)ød 1678, ikke 1675, som angivet i Hofmans Fundationer 1, 90. 

^) Saaledes angives Dagen i Programmet over Elers; Programmet over Fru 

Elers har derimod 27. Juli, formodentlig ved en Forvexling med hendes 

Fødselsdag. 
^') Aberant ab hac unione rixæ, nullum invenerunt litigia locum, sed mutuus 

animorum consensus et amabilis conspiratio ita utrumque junxerant pectus, 

ut non nisi mia vivere videretur anima (Progr.). 
") Tilladelse til Begravelse om Aftenen; Sjæll. Registre 3. Januar 1684. 230 

Død. Det er bekjendt nok, hvorledes der den 19. April 1689 
opstod Dd under en Forestilling, der gaves i Operahuset paa det 
daværende Amalienborg for et Publicum, der for en stor Del 
bestod af Kjøbenhavns bedste Familier, samt en Mængde Hof- 
betjente, hvoriblandt Elers' Søn og Datter samt Fru Elers' ugifte 
Søster Helvig Marie Wandal. Døren, der fra Theatret førte ind 
til Slottet, var til alt Uheld bleven lukket af, og under den For- 
virring der opstod, da Ilden bemærkedes, trængte alle henimod 
den eneste Udgang til Gaden der fandtes, og da denne ulykke- 
ligvis skulde åabnes indad, blev Følgen, at kim meget faa kunde 
slippe ud. De, der ikke bleve nedtrampede af den fremstormende 
Mængde, bleve kvalte af Røgen eller omkom i Flammerne. Man 
regnede, at over 250 Mennesker paa denne Maade fandt en 
ynkelig Død^). 

Man kan tænke sig, hvilken Sorg denne Ulykke udbredte i 
Staden hos dem, der havde mistet Slægt og Venner; men næppe 
er nogen bleven ramt haardere end Familien Elers; ensomme 
sad Mand og Hustru tilbage, begrædende deres svundne Lykke. 
Hun blev bedøvet ved dette Slag (obstupuit ad hufic ictum), hedder 
det om Fru Elers; men hun lærte at bøje sig under Guds Villie. 
Paa Elers havde Sorgen den Virkning, at han, skjønt knap42Aar 
gammel, blev legemlig nedbrudt og følte Dødens Forbud i de 
Sygdomme, Asthma og Hypochondri, som nu hjemsøgte ham. 

Men den dybe Sorg bragte de barnløse Ægtefæller til at 

tage den Beslutning at anvende deres Fonnue, som efter deres 

« 

Død vilde spredes til mange Slægtninge, i Øjemed, der kunde ') Haandskrevne Fortegnelser over en Del af de omkomne findes flere Steder, 
saaledes i Geh. Arch.: Danske Selskabs Papirer 4, 43, Provstebog for 
Helsingør og Kronborg Amt, S. 217; i Kgl. Bibi.: Ny kgl. Saml. Nr. 676, 
678, 679 og 680, 4to ; i Universitetsbibliotheket : Rostgaards Saml. Nr.53,fol. ; 
maa.ske er det en af disse Fortegnetser, der er trykt i Minerva 1804, 4. 
Qvartal S. 27 ff. Allerede Dagen efter Branden udgik der kgl. Rescript til 
SjæUands Biskop om strax at gjøre Anordning til, at alle de Omkomnes Lig 
kunde blive begravne foruden nogen Rettighed derfor af Kirkerne og Præ- 
sterne samt Skolerne og deres Betjenter at maatte prætenderes, dog dersom 
de vedkommende af egen god Villie dem med noget vilde betænke, stod det 
dem frit for (Sjæll. Tegneiser). — Stykket, der blev opført, hed „Der vereinigte 
GOtterstreif* og findes i Hiebnstiemes Samling paa det kgl. Bibliothek. 231 

gjøre den frugtbringende for mange gjennem lange Tider. Der 
hengik kun faa Uger, før Elers søgte kongelig Bevilling til at 
disponere over sine Midler efter Forgodtbefindende, og under 
18. Maj s. A. fik han Bevillingen stempelfri^). Det varede imid- 
lertid et Par Aar^ inden Elers var bleven enig med sig selv om, 
hvorledes han vilde anvende sin Formue i det enkelte, og først 
27. November 1691 opsatte han sit Testamente, som han ind- 
leder med den Udtalelse, at Gud „ved særrig Svaghed* minder 
ham om hans Afsked fra denne Verden, hvorfor han i Tide vil 
beskikke sit Hus. Han takker Gud for alle hans Velgjerninger 
og begjærer kun at opofre ham sit Hjerte, Sjæl og Legeme og 
«it jordiske Gods til hans Navns Ære og fattige Lemmer her 
paa Jorden. Hans Hustru skal hensidde i uskiftet Bo ; dog hvis 
hun gifter sig igjen, skal hun udtage 10000 Rdlr. af Boet og 
overgive Resten til Skifte efter Testamentets Bestemmelser. 
Hans Hustrus ugifte Søster Maren Wandal, der skulde blive i 
Fru Elers' Hus, skulde have 2000 Rdlr. i Medgift, naar hun ind- 
gik Ægteskab. Efter Fru Elers' Død skulde Universitetets Rector 
og Professorer overtage Boet til Behandling og gjøre det Hele 
i Penge; en Del Legater bestemtes til Elers' nærmere Slægt og 
Venner, i det Hele ret betydelige Summer, Resten skulde an- 
vendes til gudelig Brug, nemlig til Trinitatis Kirke 1000 Rdlr., 
til fattige Syge og Sengeliggende 5000 Rdlr., til Vartov 1500 
Rdlr., til et CoUegium 30000 Rdlr., til Vor Frue Skoles Børn 
til Brød 500 Rdlr., til en studerende Persons Udenlandsrejse 
3000 Rdlr. samt endelig til Professorerne for deres Umage 
1300 Rdlr. 2). 

To Dage senere, 29. November 1691, udstedte Elers Fundats 
for GoUegiet, som han gav Navnet CoUegium Elersianun, til 
Bedste for 16 Studenter og gav samtidig nærmere Bestemmelser 
for Anvendelsen af de øvrige til offentlig Brug skjænkede Summer^). ^) Sjæll. Tegneiser. 

*) Til Christianshavns Kirke havde Elers i levende Live skjænket 100 Rdlr. 
(Nielsen, Kjøbenhavns Diplomatarium III, 790). 

^) Testamentet og Fundatsen findes i Hofmans Fundationer I, 93 ff., Fun- 
datsen correctere i Badens Universitets- Journal II, 145 ff. 232 

Den betydelige Formue, Elers her havde disponeret over, 
havde han væsentlig arvet efter sine Forældre ; noget havde hans 
Hustru tilført ham, og endelig havde han vel selv forøget sine 
Midler^). Hans ejede Jordegods baade i Sjælland, Fy en og Jyl- 
land, hvilket sees af et Magelæg, som han 1689 gjorde med 
Kongen, der ønskede over 130 Tdr. Hartkorn af Elers' Gods til 
Ryttergods; til Gjengjæld fik Elers ved kongl. Skjøde af 22. Fe- 
bruar 1689 forskjellige Konge- og Kirketiender med Patronats- 
rettigheder og Gods baade i Sjælland, Laaland og Jylland, der- 
iblandt Finderup Kirke i Sjælland, som han samme Aar atter 
afhændede^). Efter sin Svigerfader, Biskop Wandal, der 1664 
havde kjøbt Assendrup i Sjælland og betydeligt forøget dets 
Gods, fik Elers Part i denne Ejendom, som han 1679 i For- 
ening med de øvrige Arvinger solgte^). 

I Kjøbenhavn ejede Elers en Gaard ved Stranden paa 
Hjørnet af Naboløs (Matr. Nr. 19), for hvilken han 1681 
indtraadte i det da oprettede Brandassuranceselskab; den var 
grundmuret til de to Sider og Bindingsværk til den 3die Side 
ud til Læderstræde*). Ligprogrammet omtaler hans rigt ud- 
styrede Hus (domus opipare et optime instructa)^ og der er vel 
ingen Tvivl om, at Elers, saa formuende og højtstillet som han 
var, har følrt et stort Hus; hans Husstand maa have været be- 
tydelig, eftersom hans Moder og idetmindste to af hans Hustrus 
Søstre havde deres Ophold hos ham, ligesom ogsaa en gammel 
Slægtning af hans Moder, Bendte Poulsdatter, salig Jens Pedersens *) Som et lille Tegn paa Elers' Rigdom kan det anføres, at Fru Elers ejede 
et Diamantsmykke til Værdi 900 Rdlr. — altsaa flere Tusende Kr, i Nu- 
tidens Penge — , med hvilket imidlertid en Person ved Navn Jacob Skou- 
gaard bortrømte, da hun, som det synes, havde overdraget ham at sælge 
det (Cancelliprotocol Nr. 19, 288, 29. Maj 1690). 

■^) Orig, Rentekammer-Resolution 19. Febr. 1689. Danske Herregaarde XV: 
Kragerup. For de ret interessante Inventarielisters Skyld, der findes ved 
Sagen, nævnes her de Kirker, som Elers erhvervede sig : Finderup, Farsø, 
Grønbæk, Svostrup, Them, Gjern og Skanderup. Om, denne Sag se end- 
videre Rentekammerresolutioner af 9. Aug. 1690, 18. Jan. og 26. Febr, 
1698. 

•') Rasmussen, Optegnelser om Gisselfeld S. 381. 

*) Nielsen, Kjøbenhavns Diplomatarium III, 675, 761; VII, 40. paa Nørregade, henlevede sine sidste Aar hos sin rige Slægt- 
ninge). Hvem der har været Elers' nærmeste Omgang, kan nu 
naturligvis vanskelig afgjøres; man søger den sikrest i hans Slægt, 
saaledes hans Fætre Brødrene Braem, disses Halvsøster Margrethe 
Sophie Bøgvad og hendes Ægtefælle Etatsraad Poul Winding, 
hvem Elers i Testamentet kalder sin Svoger; Fru Elers' Slægt, 
der var ikke mindre anseet — til den hørte Familien Resen ^) — , 
har efter alt at dømme staaet Elers nær, og i sit Testamente 
betænkte han af dem særlig sin Svoger den theologiske Professor, 
Dr. Hans Wandal. 

Knap tre Aar overlevede Elers det voldsomme Slag, der 
gjorde ham tU en gammel Mand; hans Svagelighed tiltog, og da 
der i September 1691 slog sig Vattersot til, kunde hans Læge, 
Dr. Jens Jacobæus, Intet udrette, uagtet han tog Lægerne Henrik 
å Møinichen og Joh. Ludvig Ringehnann med paa Raad. Kræf- 
terne aftoge stærkt; den 18. Februar 1692 modtog han af Mag. 
Mikkel Henriksen Tistorph Sacramentet og Dagen efter. Klokken 
henad 7 om Morgenen, udaandede han ved en stille Død — 
ikke 45 Aar gammeP). 

Den 9. Marts om Aftenen blev hans Lig nedsat i Trinitatis 
Kirke, hvor han 1681 havde kjøbt ét Begravelsessted i Chorets 
søndre Side*). Ifølge Bevilling lød Sangklokkeme to Timer over 
Tiden og M. Johan Adolph Bomemann parenterede over Liget 
i Kirken^). 

„Anne Margrete SI. Jørgen Elerli" overlevede sin Mand i *) Bendte Poulsdatter, Sødskendebarn til Elers' Moder, indsatte ved Testa- 
mente af 29. April 1681 Elers til sin Arving; ved et nyt Testamente af 
20. Novbr. 1691 skjænkede hun Elers alt, hvad hun ejede, mod fremdeles 
at have sit Ophold hos ham; hun var da i sit 75de Aar. Sjæll. Registre 
24. Maj 1681 og 28. Novbr. 1681 med tilhørende Indlæg. 

'^) Peder Resens Enkes Testamente af 6. Febr. 1689 (Sjæll. Indlæg) er under- 
skrevet til Vitterlighed af Elers. 

'O Jvfr. Maanedlige Relationer Februar 1692. 

*) I Acta Gonsistorii læses under 8. October 1681: Blev læst et Goncept af 
et Begravelsesskjøde til Assessor Jørgen Elers paa sal. M. Erasmi Envaldi 
Brockmands Begravelsessted i Ghoret udi Trinitatis Kirice, som Oberst 
Pestel til Hans Knudsen Wiborg haver afhændet og Hans Knudsen igjen 
til Kirken for Betaling afstaaet haver. 

') Sjæll. Registre 5. Marts 1692; Maanedlige Relationer Marts 1692. 234 

henimod otte Aar; bestandig Sygelighed nedbøjede hende i de 
sidste ni Aar hun levede; da hun følte, at det lakkede mod 
Enden, lod hun hente Mag. Mikkel Henriksen Tistorph, som gav 
hende Sacramentet, og med Tak til Gud, der saa naadig havde 
ført hende gjennem Livet, hensov hun den 17. September 1700 
ved Midnatstide^). Hun blev begravet 15. October derefter, 
efterat der var erhvervet kgl. Bevilling til, at hendes Lig maatte 
henstaa tre Uger over den ordinaire Tid, at det maatte begraves 
om Aftenen og at det maatte staa paa Kirkegulvet for Alteret, 
imedens Præsten talte derover, saavelsom at Sangklokkerne maatte 
lade sig høre tre Timer 2). 

Elers' Gravsted findes endnu i Trinitatis Kirke, men ved 
Eftersyn 1773 fandtes deri kun 4 Kister, uagtet baade Elers, 
hans Hustru, hans Moder, de to ved Branden omkomne Børn 
og den tidlig afdøde Datter vare nedsatte der***). Pladen paa 
Elers' Kiste bærer følgende Indskrift, formentlig af hans Svoger, 
Dr. Hans Wandal: 

Her udi denne Kiste hviler alt det, som dødligt var 

af 

Den Velædle og Velbyrdige Mand 

Jørgen Elers, 

Kongel: Maiestæts til Danmark og Norge 

Fordum Høybetroede Estats- Justits- Cancellie og Cammer-Rdidiå 

sampt Deputeret ved Land og Søe E-Staten, ^) Ex difficili puerperio morbi contraxerat initia, cum ardens febris superveniens 
infausta sibi sociaverat symptomata, unde vires prostratæ, appetitus debilis, 
et qvicqvid in simili casu contingere malum potuit, apparuerit. Ingenti 
constantia per integrum novennium castigantis Dei manum exosculabatur, 
satis gnara a Deo maxime amatum castigari et excoriari debere, ut ita 
virium debilitatem utriusqve fortunæ vices aeqvo et nunqvam moto tulerit 
animo (Progr.). 

'') Sjæll. Registre 28. Sept. 1700. 

^) Trinitatis Kirkes Begravelsesprotocol, Afskrift i Ny kgl. Saml. Nr. 386 bp., 
Fol. Etatsraad Elers' Barn blev nedsat deri 4. Januar 1684, altsaa den 
ovenfor nævnte Anne Cathrine Elers. Programmet omtaler kun, at Elers 
havde 3 Børn; mærkeligt er det derfor, at Elers 20. Sept. 1679 (Sjæll. 
Registre) fik Tilladelse til at lade sit Barn begrave om Aftenen; Pro- 
grammet maa altsaa rimeligvis have glemt at nævne et. 235 

Assessor udi Høyeste Ret og Cammer-CollegiOj 

Som var fød i Helsingborg den 16. Augusti M.DC.XLVII. 

Og døde her i Kjøbenhavn den 19 Februarii Aar M.DC.XCII 

udi hans Alders XLV Aar. 

f 

Da Guds Frygt, Dyd og ædel Mod 
Ej fri for Sorg og Avind stod, 

Og ej for Dødens Piile, 
See da gav ELERS Siæl sig op 
Fra Jordens Støv til Himmel-Top 

Og lod her Kroppen hvile: 
Den Siæl den Himmel fødde Aand 
Blev løst af Orme Sækkens Baand, 

Og i sin Frihed findes: 
End og ved Ghristi Magtis Liud 
Skal denne Levning til sin Fryd 

Med Siælen sammen hindis 

H. W. D. 

Indrettelsen af CoUegium Elersianum, hvis Fundats, som 
ovfr. er anført, er udstedt 29. Novbr. 1691, kunde efter Be- 
stemmelsen først ske efter Fru Elers' Død; der hengik endnu 
nogle Aar, inden Testamentets Bestemmelser vare fuldbyrdede, 
og det viste sig da, at der til CoUegiet kun blev omtrent 19000 
Rdlr. Imidlertid kjøbtes den Gaard i St. Kannikestræde, hvor 
Collegiet endnu ligger, og da den var gjenopbygget til sin frem- 
tidige Brug, blev den indviet 18. Novbr. 1705 med stor Høj- 
tidelighed, ved hvilken Collegiets første Inspeetor, Johan Sidel- 
mann, holdt en latinsk Tale, der endnu er bevaret^). 

Siden har Collegiet, om end med en længere Afbrydelse 
efter Branden 1728, der ogsaa lagde det i Aske, ydet Fribolig 
til henimod 900 Studerende, af hvilke mange have hørt til 
Stifternes Slægt, der ifølge Fundatsen skulde foretrækkes, selv 
om de ikke vare saa dygtige som andre Ansøgere om CoUegie- ^) Kgl. Bibi., Ny kgl. Saml. Nr. 1244 b., 4to. Gaarden, der i Grundtaxten 
var ansat til 755 Rdlr., fik 22. Sept. 1703 Frihed for Grundskat og lig- 
nende Paalæg samt for Indkvartering (Sjæll. Tegneiser). 236 

pladserne, hvilke for største Delen besættes af tvende Patroner, 
en af Elers' og en af hans Hustrus Slægt. 

De Disputatser, som GoUegiets Alumner i ældre Tid regel- 
inæssig skulde holde, bære, forsavidt de ere trykte, Collegiets 
Symbolum: et Egern, der gnaver paa en Nød, med Omskriften 
nucleos non ptitamina^). Dette har sin Oprindelse fra det af 
Familien Elers brugte Vaaben, saaledes som det findes paa 
Portraitet af Eggert Elers og i Jørgen Elers' Segl: i Skjoldet et 
Egern med en Kvist i Forpoterne, paa Hjelmen samme Figur 
mellem to Vesselhorn. 

Af Etatsraad Elers og hans Hustru findes, saavidt vides, 
ingen Portraiter. Optegnelser om Slægten Harbou elier Hardebou 

navnlig i det 17. og 18. Aarhundrede. 
Ved Kapitain H. W. Harbou. 

(Slutning.) Generation XI. 

Paul Matthias Harbous og Christiane Charlotte Grubbes Børn. 

Didrik Onstav Harbou, døbt i Kirkerup den 3. November 1724^ 
død før Faderen. 

Nicolai Harbon, døbt i Kirkerup den 22. November 1725, 
død smstds. den 6. Mai 1727 „efter lang Tids tærende Svaghed**. 

Andreas Harbon, født i Kirkerup den 16. September 1726, 
hjemmedøbt formedelst Svaghed den 19. September, Daaben 
konfirmeret den 11. Oktober. Da han 17 Aar gammel ind- 
stilles til Officer, udtales om ham: „hat in der Fortification 
und den ubrigen im Militair Stande nothigen Wissenschaften zu 
exerciren sich åusserst beflissen, dass folglich derselbe, obgleich 
er annoch kein ganz månnliches Ansehen hat, sich genugsam 
meritiret gemacht, wann Ew. Konigl. Mayt ihn in Ansehung ^) AtWldet i Hofmans Fundationer I, 108. 237 

des Vorangefuhrlen und in allergnådigsten Erwågung des Se- 
condmajor Harbous, als dessen Vater, stetigen Wohlverhalteixi 
bei jetzigem Avancement im Regiment als Fåhnrich su placiren 
geruhen mochten" ^). Den 20. September 1743 blev han saa 
Fændrik reforme ved Holstenske gev. Regiment og den 26. Mai 
1746 virkelig Fændrik, men blev den 29. Marts 1747 forsat til 
Livgarden tilfods, hvor han derefter stod i 20 Aar. Den 13. 
August 1749 blev han Sekondlieutenant og den 2. Februar 1757 
Premierlieutenant. I Januar 1762 opføres han blandt nogle 
Officerer af Garden, der ikke forrette Tjeneste ved denne; da 
han en Tidlang skal have fungeret som Kavaller hos Hertugen 
af Gliicksborg, er dette formodentlig Grunden til hans Fraværelse. 
Den 1. December 1762 fik han Karakter som Kapitain af Infan- 
teriet med Anciennitet fra 25. Marts 1761, og den 10. December 
1763 blev han Kapitainlieutenant, samtidig med at han fik Ka- 
rakter som Kapitain af Garden; Grenaderkompagniet var da 
Livkompagni, men tildeltes Harbou, da han den 20. Marts 1765 
blev Kompagnichef. S. A. blev han befalet til at fungere som 
Major ved et Detachement paa 5 Grenaderkompagnier, der under 
Oberstlieutenant Kreber, sendtes til Bergen i Anledning af „de 
der forefaldne Irregulariteter" 2), og blev der omtrent et Aar. 
Den 1. Mai 1767 blev han Premiermajor ved Oldenborgske 
Infanteriregiment, men allerede den 6. Juni s. A. i lige Egenskab 
forsat til Danske Livregiment tilfods. Den 25. November 1773 
blev han ansat som Næstkommanderende ved Landkadetkom- 
pagniet; Chefen, den af Kompagniets Reorganisation fortjente 
Generalmajor Gude, var maaske noget svækket af Alder og i 
hvert Fald ikke vel anskreven hos den Guldbergske Styrelse; 
Harbou blev ham derfor adjungeret ved en allerhøieste Kabinets- 
ordre med Løfte om Succession „efter denne gamle Gudes Af- 
gang''. Den 12. Mai 1779 trak Gude sig tilbage og Harbou der 
den 10. Februar s. A. havde faaet Oberstlieutenants Karakter 
m. Ane. fra 27. Januar næstforud, blev nu Chef. Han forblev ^) Refererede Sager 1743, 13. September. 

*) Kgl. Resolution 1765, 29. Mai, jvf. Vaupell; Den dansk-norske Hærs Hist. 
II, S. 133—136. 238 

i StilKngen i henved 6 Aar; hvorvidt hans Afgang derfra har 
sin Grund i det tre Fjerdingaar forud skete Regjeringsskifte, skal 
jeg ikke kunne sige. Nogen Fremgang i hidtægter opnaaede 
han ikke derved, men iøvrigt skete Forsættelsen under en meget 
hæderlig Form. Ved det tidligere Bornholmske Infanteriregiment, 
der skulde forlægges til Aarhus og fik Navn efter denne By (fra 
1790 hed det 1. jydske Regiment) afgik nemlig paa eengang 
Chefen og Oberstlieutenanten, og Harbou blev da den 18. Fe- 
bruar 1785 ansat ved Regimentet i sidstnævnte Egenskab, men 
faktisk som dets Kommandør, idet Ghefsposten ikke blev besat, 
før Harbou, der den 16. Januar 1789 havde faaet Obersts Ka- 
rakter, under 11. December s. A. rykkede op i den. Efter den 

18. Oktober 1795 at være udnævnt til Generalmajor, ombyttede 
han den 6. Januar 1797 Regimentet med Kommandantskabet i 
Frederiksort, hvor han døde den 2. November 1798. 

Den 30. Februar 1763 havde han ægtet Friderica Walter, 
født i Kjøbenhavn den 21. September 1734 og død smsteds den 

19. April 1826, Adoptivdatter af General, Hvid Ridder, Frederik 
Hans Walter, der „havde havt hende hos sig og fra Ungdom af 
ladet hende opdrage" af sin Kusine, Grevinde Svane. Ved kongelig 
Bevilling af 26. Mai 1749 blev hun erklæret for Generalens rette 
og ægte Barn „saa at hun herefter maa og skal føre Navnet 
Walter" ^). Paa en i Familien opbevaret ret konstfærdig Navne- 
klud har hun (foruden en Officier i Uniform og eri Dame i 
Fiskebensskjørter, endel Blomster o. 1.) broderet følgende Vers: 

Her staar nu teigned and 
De Navne ieg bør ere 
Og beder Himlens Gud 
ald Løcke dem beskere 
den 30. Aug. 1744 Friderica. 

r 

De i Verset antydede Navne ere dobbeltslyngede Mono- 
grammer, ledsagede af de paagjældendes Familievaaben. F. H. W. 
(0: Frederik Hans Walter), M. S. (o: Marie Svane), I. M. B. ^) Sjæl. Registre. 239 

(o: Johanne Marie Bagger) og W. L. R. (o: Wilhelm Ludvig 
Rheder)^). Med Hensyn til disse Personer og deres indbyrdes 
Slægtskabsforhold bemærkes: General Walters Fader var Kan- 
celliraad Ghr. Albr. Walter; hans Moder, Søster Svane, Ærke- 
bispens Datter, der i 1ste Ægteskab havde været gift med Kan- 
celliraad Gerhard Schroeder og i sit tredie Ægteskab, med Bi- 
skop Hans Bagger, var Moder til Joh. M. Bagger, der var ugift og 
havde Ophold i sit og Walters Sødskendebams Marie Svanes Hus. 
Sidstnævnte, Datter af Hofjægermester Frederik Svane og Anne 
Margrethe Wibe, havde først været gift med Oberst Jesper 
Friis og derefter med Geheimeraad Grev Frederik Ludvig Oertz ; 
hun havde, efterat være skilt fra denne, atter antaget sit Pige- 
navn men beholdt Grevindetitlen. Hendes Sødskendebarn paa 
mødrene Side endelig var Konferentsraad, Postdirektør W. L. 
Rheder, Søn af Etatsraad Reimer Peter Rheder og Anne Chri- 
stine Wibe 2). Paa en Glaspokal, som efter Traditionen blev foræret 
Friderica til hendes Konfirmation, er under en Krone graveret 
to Skjolde henholdsviis med Walters Vaaben og med et sammen- 
slynget F. W. samt følgende Vers: 

Lebe, Wachse, griin und bluh, bisz ins grau und spåte Alter 
Du geschåtztes Ebenbild von dem rådlich praven WALTER 
Folge Seinen Tugenden, Lass sie Seyn in dir vereint, 
Weil es dir ein jeder Wunscht, ders im Herzen Redlich meint 

den 21. September 1749. 

Fremdeles besidder Familien et Miniaturportræt (Pastel) af 
Generalmajor Harbou og en Silhouet af hans Hustru, samt nogle 
Optegnelser fra dennes Bibel, hvilke i Hovedsagen ligger til Grund 
for Lengnicks Stamtavle: „Andreas v. Harbou". 

Holger Christian Harbou, hjemmedøbt den 21. December 1727 
og Daaben konfirmeret i Kirkerup Kirke den 28. Januar 1728; 
„blev lagt ihjel af en Pige der i Huset Natten mellem den 1. *) Ang. Walters og Rheders Vaaben se Adelslexikonet, ligesaa ang. Svanes^ 
der vel ei er adeligt, men danner 2. Felt i Grev Oertz's Vaaben; Baggers 
beskrives i Zwergius: Det Siell. Gleresie S. 309 Anm. 

*) Benzons Stamtavler; Zwergius anf. St. S. 341. 240 

og 2. Sept. Pigen rømte strax bort om Morgenen, da hun mær- 
kede, hvad sket var; gammel omtrent 8 Maaneder og nogle Uger" ^). 

Anna Elisabeth Harbou, hjemmedøbt den 31. Oktober 1728, 
Daaben konfirmeret i Kirkerup d. 19. November, „var stedse 
svag fra Fødselen af, saa at det fast intet voxede eller trivedes, 
indtil det omsider døde, gammel 15 Uger og nogle Dage**; be- 
gravet den 14. Februar 1729. 

Nieolai Harbon, hjemmedøbt den 1. Mai 1730, Daaben kon- 
firmeret i Kirkerup den 31. s. M.; død før Faderen. 

Anna Elisabeth Harbon, født i Rendsborg den 9. December 
1732; død ugift i Huset hos Baron Gersdorflf paa Marselisborg 
den 11. Juni 1800 og begravet i Viby den 18. s. M. 

Panline Charlotte Harbon, født i Rendsborg den 5. Januar 
1734; død før Faderen. 

Magrdalene [ell. Madele] Sophie, var den mellemste af de ved 
Faderens Død levende Søstre; antagelig er hun født 1737, og 
har faaet sit første Navn (hvorved hun kaldtes) efter sin Far- 
broder Andreas's Hustru. Den 28. September 1764 stod hun 
Fadder til sin Broders ældste Barn. Hun skal være død ugift 
efter i endel Aar at have været i Huset hos sin Svoger Scharf- 
fenberg. 

Charlotte Lonise Harbon, døbt i Gitadelskirken i Kjøbenhavn 
den 7. April 1740, blev i Kjøbenhavns Garnisonskirke den 27. 
April 1764 gift med Herman Nicolai Scharffenberg, døbt i Borge den 
13. Januar 1738, Søn af Seeondmajor ved 1. Smaalenske Infanteri- 
regiment Ulrik Ditlev Scharffenberg og Mariane Kirstine Vind. 
Ligesom P. M. Harbou og hans Hustru, vare saaledes deres 
Datter og hendes Mand (fra hvem de nulevende danske og, til- 
dels idetmindste, de norske Scharflfenberger nedstamme) gjennem 
Familien Vind beslægtede i Sideliniens 4. Led. H. N. Scharffen- 
berg stod som Underofficer ved 2. Søndenfjeldske Dragonregunent, 
da han den 12. Februar 1755 blev Fændrik ved 1. Smaa- 
lenske Infanteriregiment; den 11. Februar 1758 blev han Sekond- 
lieutenant, 1762 Premierlieutenant, den 1. Januar 1766 Kapitain ^) Sørbymagle-Kirkerup Kirkebog. 241 

og den 26. April 1780 Major med Ane. fra 22. Januar 1776; 
den 11. August 1786 blev han Chef for 2. Throndhjemske Gre- 
naderkompagni, den 22. August 1788 for Fredriksvæmske og 
30. Januar 1789 for 1. Throndhjemske; den 29. Mai samme Aar 
blev han Premiermajor ved 2. Throndhjemske Infanteriregiment, 
den 17. Juli 1795 Oberstlieutenant med Ane. fra 31. Juli 1790, 
fik den 10. Juni 1803 Karakter af Oberst og blev den 9. Januar 
1807 dimitteret med 400 Rdl. Pension. Han døde den 13. Ok- 
tober 1810, hans Hustru omtrent 3 Aar senere. — I Konduite- 
listen fra 1764 faar Seharflfenberg følgende Skudsmaal: „god 
Officer, Lyst til Tjenesten, anstændig Opførsel*. 

Generation XII. 

Andreas Harbous og Friderica Walters Børn. 

Pauline Charlotte Maria Harbon, født den 25. September 1764, 
ligesom alle sine Sødskende i Kjøbenhavn og døbt i Garnisons- 
menigheden. Den 17. Februar 1790 blev hun i Aarhus gift med 
Christian Ditlev Adolph Arenfeldt, født i Flensborg den 11. (eller 
13.) Februar 1758, Søn af Major ved Livregiment Kyradserer Bal- 
thasar Levin Arenfeldt og Juliane Antoinette Louise Kirchhoflf. 

Adolph Arenfeldt blev den 4. Marts 1772 Landkadet og 

Kadetkorporal den 16. August 1775, fra hvilken Dato han fik 

Anciennitet, da han den 17. Februar 1779 blev Sekondlieutenant 

ved Bornholmske (senere Aarhusiske) Infanteriregiment; den 13. 

Mai 1785 blev han Premierlieutenant med Ane. fra 2. Marts s. 

A., men afgik d^i 7. September 1787 som Kapitain og Chef 

for S. Jarlsbergs Kompagni til 2. Smaalenske Infanteriregiment. 

I 1789 kom han med sit Kompagni til 2. Agershusiske Re- 

giment, men blev den 31. December s. A. forsat til Norske 

Jægerkorps, hvor han den 1. Juni 1798 blev Major. Den 

18. Februar 1806 blev han Oberstlieutenant ved Vesterlenske 

Regiment med Ane. fra 23. August 1805,. og beordredes den 

28. Oktober s. A. til at overtage Kommandoen over Regimentet, 

hvorfor Chefen, Generalmajor Tobiesen skulde svare ham 300 Rdl. 

aaxlig. Den 17. Juli 1810 fik han Obersts Karakter og blev den 

5. Februar 1811 Chef for Regimentet og Kommandant over de 

16 242 

Christianssandske Fæstninger og Batterier, i hvilken sidste Stil- 
ling han forblev til sin Død. Udnævnt til Generalmajor den 22. 
Mai 1814, kommanderede han Reservebrigaden i Felttoget s. A. 
Efter Norges Forening med Sverige blev han den 26. November 
1814 Generallieutenant, ved Omorganisationen den 1. Januar 
1818 Chef for Christianssandske Brigade og den 24. Juni 1828 
General. Ridder af Dannebroge var han bleven den 28. Januar 
1811; senere blev han først Kommandør, saa Storkors af Sværd- 
ordenen. General Arenfeldt eiede Gaarden Boen ved Christi- 
anssand og døde her den 10. Juni 1833 som den ældste Officer 
i den norske Hær og en høit anset Mand. Ogsaa Kong Frederik VI 
satte i sin Tid stor Pris paa ham, men kunde siden ikke glemme 
ham, at han uden ved Fødsel eller Slægtskabsbaand at være 
knyttet til Norge blev der efter Adskillelsen^). — Hans Hustru 
døde den 27. August 1836. Fra dem stammer den nulevende 
Linie af Arenfeldteme, der vel er bosiddende i Norge, men hvis 
Hoved i Aaret 1884 tiltraadte Stamhuset Sæbygaard i Jylland. 

Frederik Hans Walter Harbou, født den 27. Oktober 1765. 
Han blev allerede den 30. Marts 1769 indskrevet til Søkadet, 
men blev Landkadet den 7. April 1774; „som Følge af en Ulykke, 
han var kommen til, da han var kommanderet ombord i de 
kongelige Skibe" ^), maatte han imidlertid opgive den militære 
Karriere og blev den 5. Juni 1781 Page hos Kongen. Den 19. 
Februar 1783 blev han, som det synes efter Anbefaling af Kron- 
prindsens Lærer Sporon^) i T. G. Schlanbuschs Sted Kammer- 
page hos Kronprindsen, og skal i denne Egenskab have været 
tilstede, da Prindsen i Statsraadet tiltvang sig Regjeringen^). 
Medens han var Kammerpage, blev han 1784 immatrikuleret ved 
Universitetet, privat dimitteret af en Hr. Bugge, 1787 juridisk ^) Jvf. Anker: Norske Generalspersoner S. 32 og Dansk biogr. Lex. I, 315. 

*^) Indkomne Kommandosager 1798, Juli. 

•^) H. P. Giessing: Struensee og Guldberg S. 254; jvfr. S. 328 „Bock og Kammer- 
page Harbou er deres [o: Guldbergs og Schacks] eneste Haab**. 

*) Dette omtales dog ikke i nogen af Beretningerne om Begivenheden. — I 
A. B. Rothes , Historisk Efterretning** (aftrykt i det af de samlede Arkiver 
udgivne Mindeskrift, „Regjeringsskiftet 1784") findes (S. 30) den Urigtighed, 
at H, ved Kronprindsens Konfirmation udnævntes til hans Kammerjunker. 243 

Kandidat med Laud. og den 27. Februar 1788 Auskultant i 
Rentekammeret. Den 10. Februar 1790 afgik Kronprindsens 
Kammerjunker Godske Hans von Krogh ved Døden og skal paa 
Dødsleiet have bedet Kronprindsen om, at hans Broder maatte 
blive hans Eftermand, hvilket Prindsen skal have meddelt Harbou 
med Tilføiende: »De vil kunne forstaa, at jeg ikke kunde afslaa 
den døende Mand hans Bøn.** »Ja! men Deres kongelige Høihed 
vil ogsaa kunne forstaa, at jeg i saa Fald ikke kan forblive i min 
nuværende Stilling," var Kammerpagens Svar. Denne Familie- 
Anekdote finder Bekræftelse i en kgl. Resolution af 12. Mai 1790^),. 
hvorved approberes en Omfordeling af de i Reglementet for 
Kronprindsens Hofstat fastsatte Beløb; idet Sekondlieutenant i 
Fodgarden Adam Gottlob von Krogh udnævnes til Kammer- 
junker hos Kronprindsen med den hidtilværende Kammerpages 
Gage (400 Rdl), medens Harbou entlediges med Titel af Kammer- 
junker og en Pension lig den tidligere Kammerjunkers Gage 
(800 Rdl.) — alt fra G. H. von Kroghs Dødsdag at regne. 

Den 30. December 1801 ægtede Harbou i Frederiksberg 
Kirke (Vielsen indført i Nikolai Kirkebog i Kjøbenhavn) Ane 
Marie Prætarius, født i Christianssted paa St. Groix den 23. 
Februar 1777, Datter af kongelig Bogholder paa St. Groix, senere 
Grosserer i Kjøbenhavn Johannes Prætorius og Marie Elisabeth 
Brøchner; A. M. Prætorius havde tidligere i Vestindien været 
gift med en Hr. Gallumore. 

Kort før sit Bryllup var Harbou den 6. November s. A» 
bleven sumumerair Direktør i Generalpostamtet og tillige Se- 
kretær i Kanaldirektionen, ved hvilken Leilighed der tilstodes 
ham 100 Rdl. aarlig for Afsavn af frie Værelser i Palæet ved 
Kalveboderne, hvilke han havde beholdt efter sin Afgang fra 
Kronprindsens Hofstat, men som „nu ikke længere vare enten 
tilstrækkelige eller bekvemme 'for ham"^). Dette Tillæg beholdt 
han, da han den 4. Februar 1809 blev virkelig Postdirektør med 
den reglementsmæssige Gage af 1800 Rdl., hvorimod hans Pen- 
sion nu faldt bort. Samtidig fratraadte han som Sekretær i ^) FinantskoUegiets Forestillingsprotokol s. A. 
^) FinantskoUegiets Forestillingsprotokol s. A. 

16* 244 

Kanaldirektionen men indtraadte i Direktionen for den kgl. 
Porcellænsfabrik, til hvis Drift Postkassen ydede Tilskud. Den 
8. Juli 1810 fik han Kammerherrenøglen og den 8. Mai 1811 
blev han Medlem af den under s. D. oprettede Kanal- Havne- 
og Fyr-Direktion for begge Riger og Hertugdømmerne^). 

I Henhold til „en allerhøieste mimdtlig Befaling** foretog 
han nogle Forsøg med „bredfælgede Hjul" 2); muligen staar det 
i Forbindelse hermed, at han ved særlig dertil konstruerede 
Vogne besøi^ede Transport af Brænde fra Statsskovene i Nord- 
sjælland til Kjøbenhavn, en Sag, som forøvrigt foraarsagede ham 
endel Ubehageligheder, som han fremstillede for Offentligheden 
i en Piece »Til mine Venner og Velyndere** (Kjøbenhavn 1808). 
Ligesom sin Broder Wilhelm (se ndf.) har han vistnok havt 
nogen Tilbøielighed til økonomiske Experimenter, der kostede 
mere end de indbragte; dette var idetmindste Tilfældet med 
en mindre Eiendom, han i disse Aar eiede og drev i Ballerup 
Sogn, Kjøbenhavns Amt. I Forbindelse hermed kan nævnes et 
Indlæg, han gav i en Diskussiot) om ^Hegn og Ævre** ^). 

Den 8. Juli 1820, altsaa netop Tiaarsdagen for sin Udnævr 
nelse til Kammerherre, blev Harbou udnævnt til Toldforvalter i 
Rendsborg, et efter Datidens Forhold særdeles vel aflagt Em- 
bede, hvortil der havde meldt sig 34 Ansøgere. Samtidig blev 
hai;i befalet til at indtræde i den „slesvig-holstenske Kanalopsigts- 
Kommission**, men allerede to Aar efter udtraadte han efter An- 
søgning af denne, vistnok nærmest som Følge af Uoverensstem- 
melse med Kommissionens Formand, Amtmanden i Rendsborg, 
Geheimeraad T. 6. Schlanbusch, med hvem han allerede ved 
Hoffet havde staaet paa en spændt Fod. Heller ikke til det 
ham foresatte Kollegium var hans Forhold altid det bedste; det 
var mod Kollegiets Indstilling, at han i sin Tid var bleven ansat, 
og det kom derhos undertiden til Rivninger af principiel Natur, 
særlig med Konferentsraad C. F. Schleyer, der som Deputeret 
varetog de Slesvig og Eiderkanalen vedrørende Anliggender. ^) Medd. fra Rentekammerark. 1877, S. 35. 
^) Finantskoll. Forestillingsprot. 1809. 
^ Dansk Minerva 1816. 245 

Exempelvis skal anføres en Sag, der viser Harbou som en 
unægtelig noget egenraadig, men nidkjær og energisk Embeds- 
mand, hvorimod den sidstnævnte Egenskab ikke synes at have 
været det fremherskende Træk i Kollegiets Forretningsførelse. I 
Aaret 1825 havde Harbou stoppet nogle Skibe, der under Pas- 
sagen af Kanalen ved Rendsborg Toldsted havde opgivet deres 
Ladning urigtig, og særlig havde han ladet to af dem fuldstæn- 
dig losse forat forsikkre sig om, at hitet var ulovlig skjult; ved 
det ene var der nemlig opdaget en hemmelig Gjennemgang fra 
Kahytten til Lasten, og om det andet var det oplyst, at det i 
Smug havde losset Varer paa Budelsdorf Mark udenfor Rends- 
borg. Som det udtrykkelig var udtalt i Kanal-Passage-Forord- 
ningen, maatte Skibe, der bleve grebne i Misligheder, tilskrive 
sig selv det Ophold, der herved foraarsagedes dem; ikke desto 
mindre opløftede „Hamburger BSrsenhalle" et Ramaskrig og op- 
fordrede Byens Handelsstand til fremtidig ikke at benytte Kanalen. 
Harbou oplyste nu i samme Blad, at det alt i alt var 4 af over 
1700 Skibe, der vare blevne stoppede, og efter Henvendelse fra 
det danske Udenrigsministerium lovede det hamborgske Senat 
at paatale det Skete og forebygge Gjentagelser; men hvad enten 
nu Kollegiet hyldede Principet, at man ikke bør irritere Fjenden 
eller der laa Åndet bagved, saa gjorde det gjældende, at det i 
sin Tid havde tilskrevet Toldkammeret i Rendsborg, at nævnte 
Bestemmelse i Passageforordningen ikke maatte tages bogstavelig, 
da Formaalet hovedsagelig var at „advare** vedkommende Skippere 
og Befragtere, og udvirkede en kongelig Bemyndigelse af 11. Ja- 
nuar 1826 til at give den altfor ivrige Toldforvalter „en alvorlig 
Tilrettevisning for hans instruktionsstridige og for Kanalfarten 
skadelige" Fremgangsmaade^). 

I Foraaret 1833 blev Harbou angreben af en „Forhærdelse 
af Leveren**, men ud paa Sommeren antoges Sygdommen for 
hævet, og Lægen raadede ham til at foretage en lille Rekrea- 
tionsreise. Ledsaget af sin yngste Søn Andreas afreiste han den 
22. August til Slesvig, hvor hans ældste Søn Adolph var Au- *) Gen. Toldkammer- og Kommerce-KoU.s tydske ForestilliMgsprotokol s. A* 246 

skultant ved Overretten, og hvor han havde en Indbydelse til 
at besøge en tidligere Undergiven, Amtsforvalter Justitsraad 
Bahnson. Den 23. August om Eftermiddagen døde han pludselig 
i Bahnsons Hus, og blev, da Liget ikke taalte at flyttes til Rends- 
borg, begravet i Slesvig den 26. s. M. — Hans Hustru døde i 
Rendsborg den 15. Marts 1844. 

De havde ialt havt 10 Børn, alle fødte i Kjøbenhavn og 
døbte i Christiansborg Slotsmenighed. Fem Sønner og en Datter 
overlevede Forældrene. 

Paul Frederik Harbou, født den 9. Marts 1768, blev Kadet 
den 27. Juni 1781 m. Ane. fra 7. April 1774 og den 6. Fe- 
bruar 1782 Page hos Kronprindsen, men afgik fra denne Stilling, 
da han den 31. December 1783 blev Sekondlieutenant ved Kron- 
prindsens Regiment med Ane. fra 7. August 1782; kom den 
12. December 1788 som Premierlieutenant til 3. jydske Inf.-Re- 
giment i Aalborg, hvor han den 15. Oktober 1791 blev karak- 
teriseret Kapitain, den 12. December 1794 Stabskapitain og den 
4. Oktober 1799 Chef for Regimentets 1. Grenaderkompagni. 
Sammen med sin ældre Broder var han 1784 bleven Student og 
1787 juridisk Kandidat med Laud. Han har forfattet endel 
Poesier, som dog ei bleve trykte. 

Den 20. April 1796 ægtede han i Udbyneder Kirke Ida 
Johanne Frederikke von Arenstorff, født paa Overgaard den 10. 
April 1774, Datter af Etatsraad Frederik Christian von Arenstorfif til 
Overgaard og Albertine Cathrine Benzon. Hun døde under et 
Besøg hos Svigerforældrene i Frederiksort den 4. September 1798 
uden Børn, han i Aalborg den 26. December 1800. 

Jacob Henrik Harbou, født den 23. Juli 1769, død den 26. 
Juni 1770. 

Wilhelm Henrik Harbou, født den 13. Januar 1771, var ind- 
skreven til Søkadet den 6. Januar 1777, men blev Landkadet 
den 15. Oktober 1783, Fændrik ved Faderens Regiment (Aar- 
husiske, 1. Jydske) den 7. Oktober 1785, Sekondlieutenant den 
17. April 1789, Premierlieutenant den 8. Januar 1796, men den 
17. Juni s. A. sat å la suite i Armeen for at være Kammer- 
junker hos Arveprinds Frederik og tillige Kavaller hos dennes 247 

Søn Prinds Christian Frederik; den 13. Januar 1801 blev han 
Kapitain ved Nordsjællandske Landvæmsregiment og stod som 
saadan indtil den 2. April 1806. Ved Arveprindsens Død 
fik han den 3. September 1806 udbetalt 3000 Rdl. „til Ekvi- 
pering* og blev den 7. November s. A. Hofmester (Hofchef) 
hos den Afdødes Døttre, Prindsesseme Juliane Sophie og Louise 
CSiarlotte; efter at disse begge vare formælede, blev han den 
22. August 1812 ansat ved Prinds Christian Frederiks Hofstat 
med Titel af „Kæmmerer** ^). Da Prinds Christian 1813 gik 
som Statholder til Norge, var han ledsaget af sin Staldmester 
Clauson-Kaas som Reisemarskal, medens Harbou blev ved 
Prindsens „Hus" i Kjøbenhavn *). Efterat Prinds Christian havde 
ladet sig udraabe til Regent i Norge, ansatte Frederik VI Harbou 
med hans tidligere Charge som Gouvernør for den femaarige 
Prinds Frederik Carl Christian, men efter Pi-inds Christians Til- 
bagekomst fra Norge traadte han tilbage i sin forrige Plads. 

Som rimeligt var for en Mand i Harbous Stilling, kom han 
i Berøring med mange i social Henseende fremragende Mænd og 
stod, som det fremgik af hans efterladte Korrespondance^), i et 
meget venskabeligt Forhold til en stor Del af disse — idetmindste 
i hans Velmagtsdage. Han var tillige en fint dannet Mand 
med mange Interesser og traadte gjerne i Forbindelse med sin 
Tids Skjønaander, f.' Ex. med Jens Baggesen, C. J. Boye og 
St. St. Bicher. Den Sidstnævnte dedicerede ham 1807 1ste Del 
af sin Oversættelse af Ossian, og da han et Par Aar senere be- 
sluttede at „overlade sig til sin Bestemmelse** Digterkunsten, 
forelægger han Harbou — sin anden Fader, som han kalder 
ham — sine første Forsøg*). — Baggesen tilskrev 1817 „til Tak 
for en Pris Tobak* Harbou en Ode, der gav Anledning til en 
Korrespondance paa Vers mellem Baggesen og Etatsraad Holten, ^) Hølge den ham i disse Stillinger tilkommende Rang (II. Kl. Nr. 4 efter 
Rangforordn. af 1808) tituleres han efter sin Afgang oftere Geheime- 
etatsraad. 

*) Jvf. Ahnfeldt: Christian VUFs Dagbog i Norge S. 11. 

^) Den var ved et Tilfælde kommen i nu afdøde Kapt. Agerholms Besiddelse. 
(Jvf. Jydske Saml. II, S. 193). 

*) Jydske Saml. U S. 194 fif. 248 

Gouvemementsekretær i Fyen^). — Det kan ogsaa nævnes, at 
Søhelten Peter Willemoes var en Ven af ham^). 

Hoftjenesten og de litterære Interesser vare imidlertid util- 
strækkelige til at sysselsætte ham, og da han desuden kunde 
ønske at forøge sine Indtægter, eftersom han, der selv var ugift 
og levede forholdsvis tarveligt, aarlig anvendte ikke ubetydeligt 
til Understøttelse af Andre (saaledes henved et Par Tusinde RdL 
til Moderen, der blev 92 Aar gammel, og den yngste Broder) 
indlod han sig paa forskjellige landøkonomiske og industrielle 
Foretagender. 1816 kjøbte han Sandholmgaard (26 Td. Hrtk., 
Blovstrød Sogn, Frederiksborg Amt) og omtrent ved samme 
Tid et Par Bøndergaarde og nogle Skovparceller i Nærheden 
deraf samt en Olie- og KommøUe ved ved Usserød^); fremdeles 
eiede og drev han et Lysestøberi og Sæbesyderi i Lyngby og 
en Gaard i Adelgade, hvor der var anlagt et Kattuntrykkeri. 
Disse Foretagender mislykkedes imidlertid ganske for ham, saa 
at han i 1822 maatte opgive sit Bo. Blandt hans Kreditorer 
vare flere af de fyrstelige Personer, til hvilke han havde været 
knyttet, og af disse tog Prinds Christian ham hans Opbud meget 
ilde op; derimod bevarede Prindsesse Charlottes Gemal, Landgrev 
Wilhehn af Hessen, ham ogsaa efter hans Uheld den Bevaagen- 
hed, som tidligere Tjenester havde erhvervet ham. Han maatte 
selvfølgelig fratræde sin Hofstilling og døde efter i nogle og tyve 
Aar at have ført et meget tilbagetrukket Liv i GI. Haderslev 
den 11. Marts 1845. Han havde ikke været gift, men havde en 
Pleiesøn, som han dog havde den Sorg at miste allerede 1834 
efter længere Tids Svagelighed. 

Carl FerdiBand Joachim Harbon, født den 12. Juli 1774, blev 
Landkadet den 15. Oktober 1783, Fændrik ved 1. jydske Infanteri- 
regiment den 19. December 1794 med Ane. fra 28. Oktober 1791, 
karakteriseret Sekondlieutenant den 6. September 1799, virkelig den ^) Se Baggesens Danske Værker VI. Bind og Carl v. Holten: Rimbreve og 

Smaadigte (Odense 1821). 
•-') I O. Lutken: Om Peter Willemoes S. 191 er trykt et Brev fra W. til H., 

der m-igtig er henført til hans ældste Broder. 
*) Jvf. Christensen: Hørsholm S. 306 og 319. 249 

14. Marts 1800, Premierlieutenant den 10. Juni 1803. Under Kan- 
tonnementet i Holsten 1806 var han Kompagnikommandør og i en 
Inspektionsrapport af 12. August s. A. udtaler Generallieutenant 
Moltke: „Ved det 1ste, nemlig Grenaderkompagniet, var det 
især opfaldende, hvor meget samme havde vundet ved den af 
Premierlieutenant v. Harbou i dette korte Tidsrum anvendte 
Flid og DueUghed"!). Den 16. Januar 1809 blev han Stabs- 
kapitain, men blev den 9. Juni 1812 sat å la suite med Extra- 
gage; han skal en Tid have været anvendt til Opmaalingsarbeider, 
navnlig i Norge. Den 7. Januar 1817 indtraadte han atter i 
Numer, men blev den 14. November s. A. afskediget paa Grund 
af en Subordinationsforseelse, for hvilken han vægrede sig ved 
at gjøre Afbigt. Senere skal han være bleven en stor Særling. 

— Den 25. Februar 1827 ægtede han Christiane Frederikke Elisabeth 
Unmachy født i Kjøng den 16. Juni 1793, Datter af Vævermester 
Unmach ved Kjøngs Fabrik. Hun havde været Selskabsdame 
hos hans Moder, og Ægteskabet, der blev barnløst, var af Hen- 
syn til den gamle Dames Fordomme opsat til efter hendes Død. 

— Harbou døde i Kjøbenhavn den 31. Juli 1842, hans Hustru 
den 10. September 1857, 

De 6 Sønner, som Generalmajor Andreas Harbou havde 
foruden de her omtalte, døde alle kort efter Fødselen; to af 
dem erholdt Nøddaab og bleve opkaldte efter Faderen. 

Generation XI. 

Niels Harbous og Maria Bergs Børn. 

Nicolai Harbon, døbt i Hohnens Kirke i Kjøbenhavn den 12. 
December 1716, blev den 26. Juni 1734 karakteriseret, den 18. 
Oktober 1737 virkelig Fyrværker ved Holstenske Artilleri (Rends- 
borg), den 23. August 1743 Stykjunker, den 23. Mai 1753 ka- 
rakteriseret og den 26. April 1758 virkelig Lieutenant. Samtidig 
blev han forsat til Kompagniet i Oldenborg, men kom kort der- 
paa til Frederiksort, hvor han døde den 7. November s. A. 
Den 22. Juni 1753 var han i Rendsborg bleven gift med Johanne ') Medd. fra Kngsark. H S. 220. 250 

Sophie BarchenféU^ født den 29. November 1721 i Rendsborg, 
hvor hendes Forældre, Joachim Barchenfelt og Hustru Eisabe 
Auguste, vistnok vare Borgerfolk. Hun fik som Enke eftergivet 
et Gageforskud, hendes Mand havde faaet, og havde da to Bøm^). 
Hun døde den 23. Marts 1792. 

Anna Birgitte Harbon, døbt i Helsingør i St. Mariæ Kirke d. 
4. April 1718, blev gift 1740 (Indskud i Enkekassen 17. August) 
med Johan Georg Ziegenhorn; denne blev den 1. December 1721 
Fyrværker ved Holstenske Artillerikorps, den 20. November 1730 
Stykjunker, den 24. December 1734 karakteriseret Lieutenant, 
den 20. Februar 1736 virkelig, den 23. August 1743 Pontonner- 
kapitain og den 10. August 1745 Fyrværkerkapitain; s. A. den 
7. September døde han i Rendsborg, hans Hustru smsteds den 
22. Februar 1766. De havde en Datter Anna Marie Elisabeth 
Ziegenhorn, der var gift først med Artillerilieutenant Ezechias Wil- 
hehn Rameyer og dernæst med Overauditør Johan Philip Kiicker. 

Andrea Harbou, døbt i Helsingør St. Mariæ Kirke, den 22. 
Januar 1720, maa være død som Barn. 

Sophie Elisabeth Harbou, født i Helsingør den 31. Mai 1721 
(døbt den 6. Juni), blev 1744 (Indskud den 19. Juni) gift med 
Christian Maule, Søn af Generalmajor og Chef for Holstenske 
Artilierikorps Martin Maule, i 2. Ægteskab med Charlotte 
Hedvig Arentzen, Søster til den bekjendte Generallieutenant E. L. 
Arentskjold. Ghr. Maule blev den 17. Mai 1730 Landkadet, den 
26. Juni 1834 Stykjunker reforme ved Holstenske Artilleri, den 
20. Februar 1736 virkelig Fyrværker, den 18. Oktober 1737 
virkelig Stykjunker og den 23. August 1743 Lieutenant. Han 
døde den 16. Februar 1754, og efterlod to Sønner, som bleve 
opdragne hos Morfaderen og ved dennes Indflydelse ansatte som 
reforme Fyrværkere i Korpset, men afskedigede ved den Saint- 
Germainske Reduktion 1765 (se o\i,). Den ældste, Heinrich 
Friederich Nicolaus, blev siden Infanteriofficer og afgik 1806 med 
Oberstlieutenants Karakter fra 1. Jydske Regiment. Den yngste, 
Johan Martin, maa være død før Morfaderen. ^) Refer. Sager 1760, 6. Februar. 251 

Anna Rebecca og Andrea Harbon, fødte i Rendsborg henholds- 
vis den 31. Marts 1723 og den 19. December 1725, begge døde 
før Faderen. 

Generation XII. 

Nicolai Harbous og Johanfie Sophie BarchenfeUs Børn, 

Margrrethe Harbon, var født i Rendsborg 1753 og levede 
endnu 1760, men var død før Farfaderen. 

Nicolai Christoph Frederik Harbon, født i Frederiksort den 19. 
Juni 1755, blev den 3. Februar 1762 Fyrværker reforme i Hol- 
stenske Artillerikorps, men reduceret 1765. Senere kom han til 
Bornholmske Infanteriregiment, hvor han tjente som Underofficer, 
da han den 2. December 1775 blev Sekondlieutenant ved Sles- 
vigske Regiment, mod at betale endel af sin undvegne Formands, 
V. Scheeles, efterladte Gjæld; den 14. Mai 1783 blev han karak- 
teriseret, den 25. Februar 1785 virkelig Premierlieutenant, den 
12. September 1788 Stabskapitain, den 23. April 1790 Kompagni- 
chef og den 13. Marts 1801 Major. Han døde i Tønder paa en 
Sessionsreise den 21. April 1804. Den 23. April 1793 havde 
han i Husum ægtet Charlotte Sophie Auguste Bernhardine War- 
denburg, født i Rendsborg den 9. Mai 1770 og død den 15. Mai 
1858, Datter af Major Heinrich Nicolaus Wardenburg og Chri- 
stiane Marie Dorothea Vitzthum von Eckstedt. Fra dem stammer 
den nulevende yngre Linie af Familien Harbou. 

Generation XI. 

Andreas Harbous og Dorothea Magdalene Neves Børn, 

En Søn, født og død 1737. 

Peter Harbon, født omtr. 1738, blev den 9. Marts 1757 
Fændrik ved Nordenfjeldske gevorbne Regiment, hvor han var 
Sergeant, kom i April 1758 fra Frederiksstad til Christiania og 
blev den 18. Juni 1760 Sekondlieutenant ved Livkompagniet. 1 
Konduitelisten 1764 faar han følgende Skudsmaal: „Ist von Natm- 
etwas einfåltig und hat einen schweren Begriff; zeiget aber einen 
guten Willen imd ist zu allem, was ihm befohlen wird, gehor- 
sam; seine natiirlichen Mangel machen ihn jedoch zu sehr Ave- 252 

nigen Dingen recht brauchbar. Seine ubrige AuflPiihrung ist sonst 
ganz gut und anståndig". Maaske i Haab om at faa sine Kapaciteter 
bedre paaskjønnede andetsteds, søgte han gjentagende men uden 
Held om Forsættelse, bl. a. i September 1766, da han efter 
Exercertiden havde faaet tre Maaneders Orlov til Danmark og 
senere Forlængelse til det følgende Foraar. Ved en større Re- 
duktion den 24. Oktober 1767 blev han afskediget og hans øv- 
rige Liv er ubekjendt; han synes at være død uden Livsarvinger 
inden 1790. 

Niels Harbou, født omtr. 1739, blev den 6. Juli 1757 Fæn- 
drik ved 1. Agershusiske Regiment, hvor han i 4 Aar havde 
staaet som Underofficer; den 21. Marts 1759 blev han Sekond- 
lieutenant og den 25. Marts 1761 Premierlieutenant. Han var 
da ansat ved den Del af Regimentet, der var udkommanderet 
til Holsten og døde her ugift den 7. Mai 1761. 

Christian Harbon, født omtr. 1743 (paa Frederiksten?), blev 
den 13. Februar 1760 Fændrik ved sin Onkels og Formynders 
H. Chr. Harbous Regiment (3. Throndhjemske) og Kompagni 
(Orkedals); 1764 fik han følgende Skudsmaal af dennes Efter- 
følger, Oberst Andreas Grønn: „Denne unge Officer, der har 
været kommanderet med mig til Holsten, har jeg havt Møie med 
at bringe fra hans Ungdoms Feil, maa dog derhos tilstaa, at i 
den korte Tid, jeg har kommanderet Regimentet, har han vist 
nogen Bedring ; jeg er af den underdanigste Formening, at, naar 
Aarene komme, kommer ogsaa Eftertanken. Hans Ungdoms 
Rasenhed har forvoldt, at han lidet eller intet har appliceret sig 
paa Tjenesten, dog forsikkrer jeg mig selv om hans Forbedring 
i at have et vaagent Øie med ham". Han havde dengang tjent 
i 6 Aar og var 21 Aar gammel. Den udviste Overbærenhed 
frugtede dog ikke; den 17. April 1765 blev han ved kgl. Reso- 
lution paa en Krigsretsdom kasseret paa Grund af Klammeri 
med en Fændrik Frost, hvem han havde regaleret med „Schelt- 
worten und Maulschellen" ; samtidig blev Frost efter Krigsrettens 
Indstilling afskediget uden Ret til at bære Felttegnet, fordi han 
„durch seine infame Gelassenheit jenen zu besånftigen gesucht, 
und sogar nachdem die Sache allbereits gerichtlich tractirt ge- 253 

worden, solche Begegnung durch giitlichen Vergleich abzuthuen 
sich bereitwillig erzeugt hatte" ^). 

Den 24. Juli 1764 havde Christian Harbou en uægte Datter 
til Daaben i Orkedals Kirke; Fadderne vare to Lieutenanter af 
2. Throndhjemske Regiment Bie og Eppingen, en Madame Som- 
mer og Karen, Johan Riverts's, vistnok Moder til Barnemoderen 
Christiane Riverts; Barnet fik Navnet Christina Harbou. S. Å. 
den 5. December blev han ved kongelig Resolution fritagen forat 
staa aabenbart Skrifte i Anledning af, at han havde besvangret 
Pigen Christiane Steen. Han har altsaa baade i den ene og 
den anden Retning været mildest talt temmelig vidtløftig. 
Kort derpaa falder hans Afskedigelse og umiddelbart herefter 
forekommer som Fadder i Orkedalen „Madame Harbou". Denne 
var dog neppe, som man af den ovenomtalte Barnedaabs saa at 
sige officielle Karakter kunde tro, Barnets Moder; hans første 
Hustru og Moder til hans to Sønner skal have været Gjertrud 
Andrea Tromp^\ født i Børsen 1734, Enke efter Borger i Thrond- 
hjem Johannes Hagen (død den 10. Juli 1764); hun døde paa 
Eide i Thingvold den 22. November 1778. Harbou giftede sig 
2. Gang den 29. Mai 1789 i Throndhjems Frue Kirke med 
Birgitte Cecilie Clausen^ døbt i samme Kirke den 28. Mai 1762, 
Datter af Kjøbmand Hans Jacob Clausen og Anna Lykke ^). 

Naar ovenfor Generalmajor H. Chr. Harbou er omtalt som 
Christian Harbous Formynder (hvilket Hverv efter Generalens 
Død gik over til hans Søn og Svigersøn, Kapitaineme Niels 
Harbou og Selchier), da gjælder dette kun for den Formue, der 
var tilfalden ham efter hans Forældre; for den Kapital, som han 
havde arvet efter sin Mormoder, var derimod Morbroderen, Major 
Johan Neve hans Formynder; det synes imidlertid, som om 
Alle helst vilde være fri for dette Formynderskab*). Efterat han 
var bleven myndig, har han vel spist sin Formue op; hvad han 
ellers har levet af, ved jeg ikke. Han synes at have ført en ^) Indkomne Justitssager 1765, April. 

^) Ifølge Opgivelse fra afd. Hospitalsfoi stander Hornemann i Throndhjem. 

^) Jvf. N. R. BuU: Den trønderske Slægt Bull, S. 56. 

^) Generalkrigsdirektoriets Resolutionsprotokol 1764, 8. Februar. 254 

temmelig omflakkende Tilværelse ; hans første Hustru døde, som 
nævnt, i Thingvold, og nogle Aar senere opfordrer J. Løch i 
Sunddalsøren Fændrik C4hristian Harbou, der tilforn opholdt sig 
paa Nordmøre, men nu skal være flyttet til Throndhjem, til at 
indløse et Sølvlommeuhr, han to Aar tilforn havde sat i Pant 
hos ham^). Hans Formuesforhold har saaledes neppe været 
glimrende, men bleve vel bedre, da han efter sin ovennævnte 
Morbroder Major Neve (f 1780) bl. A. arvede Halvparten af 
Færder Fyr. 1790 bortforpagter Harbou denne Halvpart til sin 
„Fætter** Claus WieP), og 1798 afstaar han den til Kronen mod 
en aarlig Erstatningssum af 300 Rdl. Efter hans Død (i Orke- 
dalen den 25. September 1812), gik Retten til denne Aarpenge 
over til hans Enke (død i Orkedalen den 7. Februar 1832) og 
fra hende til hendes 2. Mand, Proprietær Frederik Christian Krabbe 
Bull, i hvis Slægt den endnu er^). Idet jeg herved slutter disse Optegnelser, skal jeg for de 
følgende Generationer henvise til vedføiede Stamtavle II. Som 
det af denne vil ses, blomstrer Slægten endnu i to Linier, af 
hvilke dog den yngre ikke synes at skulle fortsættes udover 
Generation XIV. Den ældre har atter delt sig i fire Grene: en 
i Danmark, to i Tydskland og en i Nordamerika; i alle tre Lande 
findes nu mandlige Repræsentanter for Generation XV. ') Throndhjems Adressekontors Efterretninger 1782, 6. Decbr. (ved Frk. M» 

Brandt). 
'') Jvf. A. CoUett: Familien Elieson S. 5f. 
•') Bull: anf. St, Naar Harbou her kaldes ^Lieutenant", finder det Støtte i 

de officielle Dokumenter om Fyrets Afstaaelse; man skulde derefter tro, 

at han maa have faaet en hæderlig Afsked, men jeg har Intet fundet des- 

angaaende. n i i 
irthe Marhou, 
. PHegnet; ugift. jKapitain v. 
! m. Sophie i! I jL'bou, Anna Sphie J^aren Harhou, 

1:762, Harbou, I f • » t 3. 10. 1765, 

hstav f. 1. 1. 1704,1 g. 30. 1.1726 m.Jb^a» Ditlev 

Il t 9. *• 1753, Beuschy t , f *• 4'- 

" Tlhef ugift. ; 1761, Oberstlieut. v. 1. Ber- 

r-ii legt. ?enh. Inf.-Regt. 

-v^ ^ . = 

Kt — Flere 
Børn. 1 1 

I i ! t I 255 

Slægten Schult i Norge. 

Af Capitaine B. Hielm. J_Jer har allerede tidligt været forskjellige Personer af Navn Schult 
her i Landet, men hvorvidt de staa i noget Slægtskabsforhold til den 
nedenfov behandlede Slægt, vides for Tiden ikke. Et Par saadanne 
Personer, der have baaret Navnet, nævnes i Slutten af nærværende 
Arbeide, idet man har anført, hvad man ved om dem. 

Oplysning om Feil eller Supplement til nærværende Stamtavle 
om Slægten modtages med Tak. Laurits Mortensen (Schult), 

Hattemager i Faaborg i Fyen, f. ca. 1650, f i Faaborg om 
Aftenen 1V12 1727. „Thorsdag dend 18de ejusdem blef han be- 
grafven i Kirchen och Hr. Hans Bloch kastede jord paa hannem 
og Prædikede ofver hannem". 

* Anne Margrethe NielsdaUer, f. 1665, f i Faaborg % 1710. 
De havde 9 Børn: 

a. 1. Marike, f. i Faaborg 7i 1691- 

b. 1. MoHen, f. i Faaborg Vs 1693, f der ^Vs 1697. 

c. 1. Claus Schult, Sognepræst, f. Yio 1696 i Faaborg, f 71 Aar 

gi. paa Tolgen i Østerdalen Ve 1767, begr. under Tolgens 
Kirke ^% s. A. Han blev Student fra Odense Skole 1720 
og ^7io 1725 ordineret til Sognepræst i Loppen, hvorpaa 
han 1739 blev suspenderet og Svendsen forklarer (i sit 
Manuscript til „Akershuus Stifts og geistlige Historie") 
Aarsagen hertil saaledes: 

„Da Provst Falck 1738 visiterede i Hasvik paa St Hans 
Dag, klagede Almuen over, at denne Præst kun holdt 2de 
Prædikener for dem om Aaret, nemlig Bededag og een 
Gang i Thingtiden, hvorhos de bade, at Præsten ogsaa 
een Gang i Fasten skulde besøge dem; de besværede sig 
dernæst over, at SchuU talede for lavt og for strængt, samt 
at hans Tale ikke indeholdt Trøst. SchtUt lovede at efter- 
komme det første af deres Ønsker, samt at han vilde be- 
stræbe sig for at tale høiere; men forsikrede, at han var I 

\ 256 

sig bevidst at prædike baade Loven og Evangelium. Striden bi- 
lagdes da; men endnu i Juli Maaned s. A. fornyedes Klagerne 
med Tilføiende, at han 4de Søndag efter Trin. i Hasvik Kirke 
havde i Aflfect talt haardt til sine Anklagere og skjeldt dem ud 
for Løgnere, Skjælmere og Bedragere, samt at han i samme 
Kirke havde forseet sig ved Alterens Sacramentes Uddelelse og 
endelig, at han havde betient sig selv med Sacramentet. Klagen 
er undertegnet af Rejer Grundseth, Mons Klausen Kolbye, OU 
Jørgensøn og Morten Svendsøn.*^ Han blev da 1739 suspenderet; 
men under sit Ophold i Kjøbenhavn, hvorfra han under 4de April 
1740 søgte om „at maatte tiltræde det mig allemaadigst anbe- 
troede Embedes Betjening uden Skriftemaal, som jeg er for- 
falden under efter Sagen formedelst Forseelse i Sacramentets 
Uddelelse", fik han d. ^Vg 1740 Opreisning, idet Kongen under 
s. D. resolverede: at han ved første Leilighed skulde opføres til 
Forflyttelse til et bedre Kald, og blev ^Vi 1741, efter afdøde 
Hr. Anders Schjelderup, udnævnt til Sognepræst til Tolgen, hvor 
han ankom ^^/^ s. A., og hvor han holdt sin første Forretning 
®/9 næstefter. 

Biskop E, Hagerup siger i sin Erklæring af 6te Mai 1740 
i Anledning af SchuUs Ansøgning om Opreisning, „at han [o: 
Schult] i mange Aar har taget sig Frihed imod Ritualets Forbud 
at communicere sig selv i Menighedens Paasyn, hvilket han vil 
forsvare og ikke for Forseelse erkjende. Dernæst, at han i Nad- 
verens Sacramentes Betjening har sig forseet, hvilket siges ikke 
af Liderlighed at være skeet." Dersom „han ellers efter Prøve*" 
fortsætter Biskoppen „nu i Kjøbenhavn kan eragtes bekvem for 
Embedet opbyggelig at betjene, saa er han dog ubekvem for 
Finmarken, fordi han er saa bange for Søen, at han fra Mikaelis 
indtil over Paaske aldrig har været ved sit Annex Hasvig, hvor 
den største Almue er om Vinteren og i saa lang Tid aldrig 
har præstelig Tjeneste. Mandens Omstændigheder ere i Alt ynk- 
værdige**. 

Paa Tolgen efterlod SchuU sig et godt Eftermæle og fra sin 
Embedsvirksomhed der skildres han som en noget egen Mand, 
Tien som en godmodig og medgjørlig Præst, saa Klagerne fra 257 

•hin finmarkske Almue vel nærmest maa tilskrives Raahed og 
Tilbøielighed til Opsætsighed imod sin Sognepræst, Han skal 
have været en „lærd Mand og en Mester i at disputere og i at 
give kløgtige og bidende Svar, især hvis han blev tirret**. Da 
Foged og Sorenskriver engang paaTolgensTing blev ham noget 
nærgaaende i deres Spøg, sagde han: ,,Jeg har læst i en Bog 
om Helvede at der findes en Bænk 3000 Al. lang og denne er 
helt besat med Fogder og Skrivere*. I hans Menighed var den- 
gang megen Oveiiro; efter en ualmindelig lang Vaartørke kom 
engang Folk. til ham og spurgte, om der ikke snart kom godt 
Veir; ^det veed ikke jeg," svarede han; „men* det maa den 
gamle Kjærring^^^ som staaer der borte, vide; thi hun var ude 
St Hans Natten". SchuU var 2 Gange gift: 

* 1. i Bergens Domk. ^%. 1725 med Margrethe Seehuus, f 
46 Aar gi. paa Tolgen 1742 (begr, Vs s. A.), med hvem han 
havde 3 Børn;* hun opgaves 1722 at være 26 Aar gi. og var 
Datter. af Jan Seehuus, f i Bergen 1722, og 2<i6n Hustru, Mar- 
grethe GerdtZy t før V12 1728, da Skiftet efter hende afholdtes. 

* 2, paa Tolgen 1ste Paaskedag (o: 6 April) 1749 med 
Gidsken Kristine Schjelderup t paa Tolgen, f d^r ^^U 1761, 
Datter af Hytteskriver paa Tolgen Peder Schjelderup og Louise 
Hagerup, Saavidt vides havde Schult i dette Ægteskab 2 Sønner 
og 2 Døtre. 

a. 2. Laurentius Johannes SehuU, Skolelærer paa Hiteren, f. ca. 

1729, t 50 Aar gi. paa Hiteren 1765 (begr. V2 s. A.); 

han opgaves ved Moderens Død. 1742 at være 14 Aar gi. 

og blev konfirmeret 1746. Han stod % 1749 i Tolgens 

Kirke Fadder til sin Halvsøster Margrete Schult. 

* med Anne Margrethe (Riber?), som i 1801 opgives 

at være 56 Aar gi., og da opholdt sig hos Sønnen Jakob 

Schult; formentlig Datter af Borger paa Hiteren Melchior 

Anderssøn Eiber og Karen AndersdaUer Schjelderup. 

ja. 3. Jakob Andreas SchuU, f. ca. 17f2, Husmand med 

Jord; boede 1801 i Kjerringvik paa Hiteren og var 

da 39 Aar gL, konfirmeret i Dolmø Kirke 1779. 

* ^Vi 1788 (troL ^% 1787) i Dolmø K. paa 

17 Kteteii m«d Marm Hmrik$daUør, soioi i 180% Ttf W Maar 
gL og aUsaa skulde være f«él ea. 1771 ; maaflkr IMtlcr 
af JSbairifc Hdkanå. 
VL 4. Løwn^iilM Jfarjretfe&Aiilf, døftt i Dohnø K. ^/u 1787^ 

begravet der I S. |k Tvi. (^^ 35 Mtt)> 178a 
». 4. I4iiimi^im Joh&mma StOmtt, døbt i Ik)kM M. 2ft SL 

p. Tri. (&: 84 Oetoter) 17ML 
€1 4w JWknMie MmrU ScMt, t ea. 1793, Jf^et 18«1 » Jatf gt 
dL 4. jl«iit# MarfrMe Sbftuft, £. paa Hiteren % V39f^ 

døbt i i>o]&iø £. 5 S, t; Paaske ^9^: t Mai) s. A. 
$. 4. <7r«Ae SchjMerwp Skhutt, t. paa Hiterea % 1799^ 

døM i DofasiiB^lL 1^ PaasiEedag {^: 24 Marfc) ^ A. 
^. 4. AenrO: HMani Sehidt, I paa Htece« % f 8«2y døbt 

} IMmø E. Bededag s. Å, 
9. 4. MeiU SdtuH, f paa Hiteien ^Vi ^^05. 
A. 4. Jatofr /&A11«; t paa H&teren 1811 ^begrave« ^ei Dobaør 

S., » Dage gi., 4 S. e. Paaske (o: 12 Ibi) s. A.>. 
k 31 6!biM SbiM^^ f. ca. ]{766, konfiimeret 16 Aar gi; i Dobn* 
IL 17 S. e. Tri. (9: 12 Oeteber) 178^;. var 18911,. da han 
syg opholdt sig i Huset hos Søsteirezi Emym- JKJsM^rvtik«^ 
35r Aar gk 

c. a JftfeAior Andrema Miber Schuli, fodt paa Hitecem 1768, døbl 

i Sletten E. Hel. 3 Eongers Dag {o: 6 Jan.) s. A, f der 
s. A. e Ugmr gL (begr. 2 S. i Faste (»: 28 Febr.) s. A.). 

d. 3. Karen Mærgretåe SchuM, t pa&Hiterra 1769 (døbt i Sletten 

E. Nytearsdag s. A.); var 1864 29 Aar gi. 

* med Gaarditarugttr Anders Anderssøn Nard^Doimø, der 
1801 var 3& Aar gi. 

e. 3v Inger Marie Schtdt, t paa Hita^n 1771 (døbt i Dohnø E. 

11 S. e. Tri (o: 11 Aug.) s. A.). 

* 10 S. e. Triv (o: 20. August) 1797 i Sletten K. 
med< Tasten Anderssøn Espenæs. 

f. 3. Lisbeth Kathrine SchuU, begravet ved Dohnø Septuag. Søn* 

dag (o: 7 Februar) 1773. 

g. 3. Mekhiar Andreas Riber SchuU, enruUeret Matros, L paa 

Hiteren 1775, (døbt i Dohnø K. 2 S. e. Tri. (o: 25 Juni) s. A., mttt ^m »bliwø St s. é. Tri. (0^2 2# (!»;Met^> 
1792 og opholdt sig 1801 hos Søstei^eft Kékm Méff- 
éfrdhe, 

k: ti Péérea JéikaMé SchiOt,- f. jMå ISiiéfm ITS«' {åéU 

i »olAidiP K. 2 S. p. Faa^ke (^: § Apri^ s, A.>j Itotf.- 

åéf 2& S. pv Tri. (J^: 16 Oct) I7»6 dg tieftté' t8»l 

hos Søsteren iTaf éir Maihgre^é ^aa No(rd-D61in«r.. 

i. 2. J!^^ Mc^^rétm achiM, t cå. 17&»v épgaVes i 174S ål Véeré 

10 Aar gi 

* théd Sefgefaftty séneré L«rjtil.y Æfo/r^ JTmc'rfjJé« TTiUnø. 
Ingen Børn. 

(?. 2. EthiA^ CcHkrim SehiM, f. ea. 178"&; opgaves ted Moderens 
Dfirt 1742 at v«ré »Vs Aå* gi. 

* métf Landhanffler Infféhret P. Finstad fifa Rehdalen. 
Inlfen Børn. 

Æ If; Mt^gfethe SéhiOt, t paå Talgen i Juli 1749 (døbt % s. A.); 
opgaves 1761 ved Moder'ens Død at være 12 og ved Folke- 
tællingen 1801 at være 50* Aar gL; hun blev koirf. paa 
Søros 1764 og t i Ørkedalén Vio 1824. 

* meid Gaartbtuger til VdSand paa Kvikne Kristoffer 
SchøUer Schjdderup, 1801 opgivet at v«fere 44 Aai* gi.,, f 
847^ Aar gi. paa Vollåiid % <84l , Søn af Hyttéåkriver 
vefl Meldals V«brk Richard Nicotai Schjddét'Up og Ursula 
Junghans, 

e. 2. Jens Nikolai 8dhuU, Hytteskriver, f. paa Tojgeri V4 1754, 

t 88 Vi A. gi. paå Gaarden Bråhejm i Spaffcu % 1843, 

konf. paa Røros 1769. Han var i Ungdotnmen hos en 

Tante paa Røros, hvor han gik i Skole, og blev, efterat 

være konfirmeret, bestemt til Handelen, hvorfor han en 

Tid konditionerede paa Molde-Gaard. Imidlertid bestemte 

han sig for Bergfaget og opholdt sig paa Kongsberg i Aarene 

omkring 1777, da den bekjendte Pinder -^^cawft*«^ f iKjøben- 

havn Ye 1803, var Berghauptmand paa Kongsberg. Han 

var derpaa en kort Tid ansat ved Løkkens Værk og kom 

ca. 1779 til Gulstad Værk i Sparbu, hvor han boede paa 

17* 260 

Grd. Skjellegrind, indtil 1788, da, Værket nedlagdes og han flyt- 
tede til Bruhejm. . 

* Vi 1782 paa Gaarden Rejn i Stod med Maren Marie 
Schavland, f. paa Mi(^ø ^% lY61, f 82 Aar gi. 21/^ 1843, efter 
62 Aars Ægteskah; Datter af Vagtmester ved Dragonerne Ejner 
Sehmland, f. V9 1733, f ^Vs 1766, og Inger Schjeimn, f. i Sep- 
tember 1733, t ^%. 1809. 7 Børn: 
a. 3. Oidsken Kristine Schidt, f. paa Skjellegrind ^®/ii 1782, f paa 

Bruhejm % 1799. 
L S. Inger Olam Schult^ f. paa Skjellegrind ^^12 1783, f 95 Aar gi. 

paa Bruhejm % 1878 (begr. 74 s. A.). . 

* hjemme i Huset paa Grd. Ringved i Strinden i Ja- 
nuar 1815 med sin Fætter, Proprietær til Bruhegm Anton 
Krenkdl Schjeldemp, f. ^1/3 1788, t^|^ 1869, Søn af Kjøb- 
'mand paa Molde Thomas Junghans Schjelderup og Maren 
Severine Haslund, f 89 Aar gi. ^^3 1830, og som først 
havde været gift med Tolder og Postrøest^ paa Molde 
.Lauritz Aschenberg, t 1785. 

c. 3. Ejner Schavland Schult, Kjøbmand, f- V^^ Skjellegrind 7i2 

1785, t paa søndre Bruhejm ugift Vi2l8i4. 

d, 3. A^aham Schjelderup Schult, Major, R, S. O., /. i Sparbu 

:% 1786 (døbt 13 S. eft. Tri {d: 10 Sept). s. .4.), t i 
Throndhjem f/g 1868; blev Officeer 1806, erholdt Eremltns. 
Karakteer ^^e 1808, blev virkelig Premltn. ved nordenfj. 
Skiløber-Kompagni 1814, Kaptein i Thr. Irtf. Brigade ^^4 
1823, Major ved Thr. gevorbne Musketerkorps Vio 1835 
og tog Afsked % 1854*. 

* i Throndhjem ^Yi 1830 med Jakobine Fréderichsen, 
f. i Næsne ^i/^ 1806 (døbt ^'/^ 1807),. f i Throndhjem % 
1868, Datter af.Sognepr. til Næsne Jakob Frederichsen, f. 
i Akershuus Stift 1758, f i Næsne V9 1809, og 2den Hustru 
Susanne Meldal Bernhoft, f. i Næsne V« 1777, f 45 Aar 
gi. 1V12 1822, efter at have ægtet Skipper Simon Wolff 
Heide, f paa Kiel i Namdalen »Vi 1861. 4 Børn: 

u. 4. Andreas Wright Schult, Forvalter, f. iSkogn^74 1831; 
men fra 1858 Bestyrer af Landbrugsskolen ved Bodø, 2ei 

derefter Amtsagronom i Nordre Throndhjems Amt 
og senere Forvalter over de Angeliske Stiftelsers 
Jordegods i Vefsen; foretog 186S og 1875 Stipendie- 
reisef i Sverige og Danmark og var 1873 dg 1874 
Medlem af den kongl. Amtsmatrikuleringskommission 
for Nordlands Amt. 

* i Nærø Kirke ^Vy 1866 med Anne Severine 

, Anziønj f . i Nærø ^79 1840, Datter af Lensmand i 

Nærø Peder Anziøn, f. ^^/i 1805, og Marihe Tværaas, 

f. i Inderøen 13/2 1804. 11 fiøm: 

a. 5. Aslaug Schult, f. i Sparbu Vs 1867. 
i. 5. Ejnar SchuU, f. 1 Sparbu % 1868. 

c. 5. Ragna SchuU, f. i Sparbu Yi 1870. 

d. 5.. Bergliot SchuU, f. i Sparbu ^V; 1871. 

e. 5. Ragnhild Schult, f. i Strinden ^^5 1873. 
/. 5. ThornaM SchuU, f. i Strinden 22/12 1874. 

g. 5. Olaf SchuU, f. i Vefsen % 1876. 
h. b. Ingrid Schult, f. i Vefsen % 1878. 
i. 5. Aagot SchuU, f. i Vefsen Vs 1879. 

j. 5. JffamW /ScAttfe, f. i Vefsen ^V^ 1880, f der Vn 

s. A. 
i. 5. Helga SchuU, f. i Vefsen Vii 1881. 
i. 4. Jlfarfe Dorothea Bernhoft SchuU, t i Throndhjem ^7i 
1836, t ugift der Vi 1884. 

c. 4. Jensine Karen Margrethe Schavland SchuU, f. i Thrond- 

hjem ^Yio 1837, er ugift og Asylbestyrerinde paa 
Stenkjær. 

d. 4. Nikolaj Frederichsen SchuU, Garversvend, f . i Thrond- 

hjem 7i2 1841; boede en Tid i Sverige, men haj- 
senere arbejdet paa forskjellige Steder søndenfjelds. 
Han gjennemgik først Artilleribrigadens Underoffi- 
cerskole, men tog Afsked fra Militærtjenesten og 
gjennemgik derpaa Garverlæren paa Hansens & Klems 
Fabrik i ^Throndhjem. 
«. 3. Karen Margrethe SchuU, f. paa søndre Bruhejm Yi 1789, 
t paa Røros »Vg 1855. m 

* i Sfwim 1819 me4 i^intD., seojer^ JS^aptn. Tørris 
Jiob(n)mm Shrugitad, i. pw Æisd. SU7«eMid i Sparbu »Vz 
^788, t pa^ Biwhej^, .^.3 Av (4 Dage 4., ^U 1841 efter 
fS Aars Ægte^kal;^ .Qg 3 Aa^ tiHttge^de Sy:«gelighed; stod 
som <^y.«j«gc^ ye* JJorskc ^pg€s*oflps .gg Wev "/g 1811 
Sekltn. å la suite ved Bergb. Syk£Mrp$fc^ei})aitftljon, virkelig 
SefcoDåltn. M/e s. 4.; Preijgåtn. og Adjvtant »^ 1812 ved 

TjUrøiwftg. SlMgrps.kybterl^ataljow Li^ompagoi, ^Vi .1816 
Br^ultn. ved QOPdeAQøldske Stij^bøibc^jM^ips; ^^5 1833 Kap- 
tejn og '7io s* A. Chef {qr Jndherrc^iNs^ jCompagni, hvilket 
Embede ba^ iudedt^avde til $wi ^ø^. J«g€|i[i 6øm. 
/. 3. ^a*e Oaudms SchyU, Tojdkasserer, f. i Spait>u »Vs 1790, 
t i Tlirondhjem 78 Va A^f gi. V12 18iW; tw fungerede i 
1808 og senere ji !^ Aar ynder &ig€^ 3Qm Proviantforvalter 
ved Throndhjeiifts SiiifU Si^drfenaion, var Va ^^^ Fuld- 
lin^gtig og iblev 18(14 Ghrf lor V^^rinerOepartementets Re- 
visionskontor, med hv^ket han i il>822 ved Departementernes 
Omordiiung overgik til Revi^ons-De^p^ementet, og blev 
»Vt 1829 Toldkass^er i Throndhjem, :fra hvilket Embede 
han, efter Ansøgning, ifølge KongL Resol. ^Vs 1865 erholdt 
Afsked fra V7 s. A. at regne. 

* ^% 1815 med M^dUdme Mewora Due, f. i Thrond- 
hjem V9 1798, t paa JSdet i »oirdfjord ^Vi 1886, Datter 
af Konsul, Kjøbma^d i X>hrondhje.m jCc^^sten Schjøt Due, 
t i Throndl^em ^Vs i809, og Po^ine Hetzen, f ^U 1850. 
8 Børn: 

-a. 4. Marie Pauline SchuU, f. i Kristiania ^^9 1816. 

* i Throndhgem Vi 2 1837 med gergmester Amund 
Lammers, t i Xji^toenhavn ^Vs J804, f paa Kongs- 
l^^rg Vio 1871, Søn af davsearepde Artilleri-Kaptejn, 
senere Generg^hnajor og Kommandant i Fredrikstad 
JErmt Anton Henrik Lammers, f. i Rens boi^ 'Ys 
1770, t i Fredrikstad V4 1847, og Seriane Magdalene 
Hagen, f. 1777, f 7OV2 Aar gi. % 1843. 

Lammers blev Student fra Xristiania Skole 1823, 
cand. mineralogiæ 1827; opholdt sig i Begyndelsen 263 

M TnedKveaaxene med oflEéiitKgt Btipeadmm i Tydsk- 
Jtod og blev ^Vi ^^^^ Beicmester Hordenfjelds, ^Va 
1837 ligesaa i øøtre 8øndeni|ddske Distrikt; ^Vs 1^^^ 
Sdev haB Medlem af Direetionen for K<mgsberg Sølv- 
va»k og **/^ 1852 tillige Bergmester i vestre sønden* 
Qeldske Distrikt; d. Vs 1870 EL St O. O- for fortjenst- 
fuld Embedsvirksomhed. 12 Børn. 
«. 4. Tham SehnU, t i Kristiania ^/» 1817. 

* i Fredrikstad "/« 1845 med Skibsfører, senere 
Skibsreder paa Tjømø KaH UMk WeOesm, t % 
1815, Søti af Generalmajor Hans Jørgen WeUesen, 
t Vil 1844, og Uedemg Beathe Hmelberg, f % 1836. 
7 Børn. 

^. 4. j^ftar Sehadand SehuH, f. i Kristiania <Vi, 1818, 
t der Vio 1820. 

«e2. 4. Lagertha Magdalene SchuU, f. i Kristiania ^/^ 1821, 
t i Throndhjem ^Vg 1846. 

.«. 4. Aake Thorvald SchuU, f. i Kristiania ^Vi 1825, f ugift 
paa Sindssygeasylet i Bergen 'Y5 1870. Han erholdt 
sig eii Tid i Frankrige, hvorpaa han omtrent 1850 
kom til Fredrikshalds Toldkontor og senere til Told- 
boden i Kristiania. 

/. 4. Fredrik Gustav SchuU, f. i Kristiania ^Ve 1827; gik 
først paa det militsere Forberedelsesinstitut i Kristiania 
i den Hensigt at blive Officer, men da dette ikke lyk- 
kedes, reiste han til Sløjdskolen i Gøtheborg, hvor- 
paa han, efter Hjemkomsten derfra, blev ansat som 
Volontør i Veivæsen^, specielt i 1855 ved Arbeidet 
paa Ghauseen i Gudbrandsdalen; efter at være af- 
gaaet fra Yeivæsenets Tjeneste, gik han flere Aar 
uvirksom i Kristiania, indtil han i 1871 udvandrede 
til Amerika, hvorfra man ingen Efterretning har fra 
ham. 

g. 4. Jenny Nikolme SchuU, f. i Kristiania Vio 1828. 

* i Throndlgem V* 1**^ ^^^ Kjøbmand og 
¥Bi>TiiéeT NihUaj Lysholm, t i Throndhjem V^ 1823» 264 

t der '% 1864, Søn af Stadshauptmand i Thrond- 
hjem Jørgen Bemhcft Lysholmy f ^Vo- 184*3, og Hedevig- 
Brøcker Krabbe, f Vb 1862. 
h. 4. Oluf Anton KleffeU Schult/L paa Indsæt Annex til*. 
Kvikne ^s/^ 1832, lever ugiff som Proprietær paa. 
Gaarden Bruheim i Sparbu. 
g. 3. Peter Ascanius SchuU, Direktør, f. i SparBu 7io 17/98, f i 
Throndhjem Yii 1875; tog mineral. Examen 1824 og blev 
s. A. konst. Adjmikt ved Kongsberg Middelskole indtil Ud- 
gangen af 1826. Foretog 1827 med offentligt Stipendium 
en videnskabelig Reise til England, berejste med Stipen- 
dium 1828 Norge og Sverige og blev dette Aar ansat som 
Direktør ved Røros Kobberværk; ^^s 1^*® udnævntes han 
til Bergmester nordenfjelds, men tog allerede ^9 s. A» 
Afsked fra dette Embede. 1829 blev han Medlem, af Viden- 
skabernes Selskab i Throndhjem. 

* i Throndhjem ^^3 1^30 med Jndie Mathilde Hansen,. 
f. i Throndhjem 12/4 1812, f der % 1838, Datter af Gros- 
serer, fra ^7? 1845 Veier, Maaler og Vrager i Throndhjem 
Peter Arnet Hansen, f ^^4 1854, og Kirsten Andrea Aa- 
gaard, t % 1850. 4 Børn: 

a. Af. Peter Nikolaj SchuU, Sognepræst, f.. paa Røros ^^iz- 
1830; blev 1848 Student fra Throndhjems Skole, tog 
Exam. philos. i Jiini 1849 og blev cand. theol. ^Vi» 
1853 med „laud.** til alle Examiner; blev 1854 Lærer 
ved Throndhjems borgerlige Realskole, underkastede 
sig V9 1862 den theologiske Embedsexamens praktiske 
Prøve med Karakteren „laud.** og blev Ys 1863 udn. 
ta Sognepr. til Kvikne i Østerdalen, ^Vu 1871 tit 
Sognepr. til Aamot i Østerdalen og var den første 
Præst her, efterat Stor-Elvedalaiy forat danne et eget 
Kald, var fraskilt Aamot; ^'^|^ 1886 blev han Sognepr. 
til Kraakstad Kald i Kristiania Stift^ hvortil han 
flyttede i April 1887. 

* 1. i Stavanger ^% 1863 med Kaja Petrea Pe- 
tersen, f. i Stavanger ^7i 1840^ f i Aamot Præstegrd* 265 

^Yy 1880 af Lungetæring, begravet paa Oslo Kirkegaard i 
Kristiania, Datter af Kafemner i Stavanger Peter Andreas 
Petersen, f. i Throndhjem V12 1806, og Karen Mathea 
Sunne, f. i Oslo ^4 1815, f i Stavanger ^s/^ i856. Ingen 
Børn. 

* 2. i Trefoldigheds Kirke i Kristiania Vi2 1883 med 
EmUié (Emmy) Johanne TotHesen, f. i Farsund ^Vs 1852,, 
Datter af Berglæge ved Kongsberg Sølwærk Jakob Peter 
Kristian Tobiesen, f. i Kristianssand ^Vs 1818, f af Lunge- 
betændelse paa Kongsberg ^^e 1868, og Anne Malene Beer, 
f. i Flekkefjord 27, 1825, f i Farsund 20/^ 1858. 3 Børn:, 
a. 5. Peter Schult, f. i Åamot Præstegrd. ^^9 1884. 

J. 5. Emmy Augusta Schult, f i' Aamot Præstegaard 7io 

1886, t i Kraakstad af Difterit ^Ve 1887. 
c. 5. EUy ScKuU, f. i Kraakstad Præstegrd. ^s/^ I888. 
bé 4. Kristian Marius Schult, Litograt)h, f paa Røros ^Ye 1832, 
er dødstum. 

* i Trefoldigheds Kirke i Kristiania ^Vs 1875 med 
Charlotte Margrethe Paulsen^, f. i vestre Tanen i Finmarken 
Vs 1848, Datter af Factor Johan H. Paulsen i Gamvik, f^ 
1865, og Amalie Petrine Vlik, 2 Børn: 

a. 5. Kristian Charles Schult, f. i Kristiania ^Yio 1875. 
i. 5. Bjarne Schult, f. i Kristiania ^Vs 1881. 
c, 4. Gustav Schult, Apotheker, f. paa Røros ^721 1834, blev 
1855, privat dimitteret. Student og tog i December Maaned 
1858 Andenexamen, begge med „laud.**; blev ^e 1857 cand.. 
pharm.; var Amanuensis ved Universitetets metallUrgiske- 
Laboratorium til 1867, da han blev Amanuensis vfed det 
kemiske Laboratorium. Under % 1874 blev han udnævnt 
til Apotheker i Kristiania (Apotheket Hygæa). 

* i Ladvik i Sogn Vg 1865 méd Jdkoba Johanne 
Blaauw, t i Bergen % 1837, Daitter af Skibsfører i Bergen,, 
en Tid Handelsmand i Ladvik Sogn, senere ansat ved For- 
seths Bryggeri i Kristiania, Jakob Blaauw, f. i Bergen *7ii 
1813, og Katharina WUhelmifie BoUe, f. i Throndhjem ^7^ 
1812, ti Bergen ^Vi 1886. 5 Børn: 866 

a. 5. Julie Augusta SehuU, t. i Kristiania 

Vif 1866. 

b. 5, Olga JaluAa Ascania Sekutt, f. iKri- 

stiania % 1868. 

c. 5. Ghigtav Peter SchuU, f, i KiiBtiania 

^U 1870. 

d. Julie Regine SekuU, f. i Kristiaiiia ^Vn 

1877. 
é. 5. EHmbeth KHitine Marie SekuU, f. i 
Kristiania ^Vi« 1880. 
d. 4. Augusta SchuU, f. paa Røros ^/s 1837. 
* i Throndhjem »V* 1859 med Falw^keier 
i Throndhjem Biehard Klem, f. i Stokke 
i Jarlsberg % 1818, Søn af Sognepræst 
til Stokke Gustav Siem, f. i L(Hn % 
1764, t i Stoldte % 1888, og iåen Hustru 
Agathe Dahll, f. i Kragerø Vs 1790, f i 
Stokke ^Va 1840. 

f. i. En Datter, som maa være død før Moderen, da him 

ikke ved Skiftet er opført sammen med de andre 
Børn. 

g. 2. Claus SehuU, Sømand, f. ca. 1759, var ved Moderens 

Død 2 Vs Aar gi. ; bosatte sig i Dynkerken i Frankrige. 
rd. 1. Niels SchuU, f. i Faaborg paa Fyen % 1699. 
•e, 1. Hans SchuU, 

f. 1. Jefrgen SchuU, 

g. 1. Anders SchuU, f. i Faaborg *% 1705, f ^^ ». A. 
-A. 1. Anders SchuU, f. i Faaborg % 1706. 
i. 1. Susanne SehuU, t i Faaborg ^Vu 1707. Tvillinger, f. i Faaborg % 1701. Følgende Personer, der have baaret Navnet SehuU, have 
maaske tilhørt den i det foregaaende omhandlede Slægt af samme 
JVavn, uden at dog Forbindelsen for Tiden kjendes: 
1. Johan Kristian SchuU, Hattemager i Throndhjem. 

* Anne Dorothea Krog, Datter af Sognepræst til Ibestad t67 

Kristen Olsen Krog, f 1726, og Ingeborg AuguittinusdaUer 
Bøg. Hun ægtede som Enke en Hammer (Erlandsen, 
Tromsø Stifts OdstUghed, Side 141). 

2. Potd SchuU, adoævnt ijl Soff^Tpfimsl % 1708. 

3. Anns Marie EUsaheth S^uU, der ifølge Faal^org Mimsterial- 
hog ^ar tøåt % 1696 (døbt Vii s- J^) og wur Datiae af 

4. Hans Bn^uU, gift med Anne Sehmli. 

5. Lmreniim SchuU, blev dknitteret fra Tfarondhjems Skole 
1729 {skal maaske væce SehvUig^. VedcMt af Prof., Dr. !•. Pi^m. JN ærværende Brev blev mig njs tilsendt fra Hr. Telegrafbestyrer 
Emil Smith i Vadsø, der var bleven opmaBrksom paa en Ytring af 
mig i Ti4ss)snftet .Vid^" 1$88 S. .59, 091 at Breve fra det norsi^e 
Universitets ældste Studerende hørte til de stgre Sjeldenheder. Jeg 
meddeler det her, fordi det giver et noksaa morsomt Billede fra en 
siden bekjendt Mands Haand af Datidens Professorer og af de Dages 
Forhold ved Universitetet, da Candidateme til Examen artium endnu 
gjorde Professorerne Visit ved sin Ankomst til Byen, da den mundt- 
lige Prøve kun medtog 3 å 4 Dage og da — Christiania var en saa 
^en kjedelig ^y. 

Møinichen, der var født i Throndhjem 1797, var i 1816 dimit- 
teret &a samme Bys Skole sammen med en Broder Peder ^redahl 
M. (t 1859 som Inspekteur ved Rigshospitalet i Christiania) og d andre, 
Peder Nordahl Vibe (t 1827 som Sognepr. t. Bjørnør), Hans Kjeldahl 
(t 1842 som fhv. Sognepr. t. Overhalden) og Joh. Hveding Heiberg 
Stub (t 1818). Den Gaard Onsum, som Brevskriveren omtaler, ligger 
i Faaberg ved Lillehammer og tilhørte da hans Fader Sorenskriver i 
Søndre Gudbrandsdalen (tidligere Byfoged i Thrpndhjem) Thomas 
Møinichen. Brevet er skrevet til Kjøbmand og Kæmner i Throndhjem 
Jonas Smidt, Farbroder af den ovennævnte Telegrafbestyrer. Ved 
Examen artium blev E. Møinichen Nr. 5 af 22 Examinander, men 
fik dog kun baud illaud., idet ikke flere end 3 opnaaede LaudabiUs. 
De mange skriftlige Prøver nedtrykte nemlig Charactererne. 268 

Kjære Ven! 

— -— Uagtet vi endnu er midt i Heden af Exaraen, kani 
jeg dog ikke andet end tage mig nogen Fritid for at snakke 
lidt med dig, kjære Smidt, og din gode Kone. 

Fredag den 2G Juli om Morgenen reiste vi fra Onsum i 
Regn. Efterat være heftede en lang Tid ved Overfartstedet 
over Lougen, reiste vi omsider videre og fik siden godt Veir. 
Om jeg aldrig før havde været stemt til Traurighcld, saa maatte 
jeg nok blive det ved Skilsmissen fra Onsum. Nu havde jeg 
da forladt alt, hvad kjært jeg havde i Verden, og var nu, uagtet 
jeg havde temmelig stort Følge, saa alene, som jeg nogensinde 
har været. Paa Hedemarken vare vi 1 eller 2 Timer hos Provst 
Piil. Forresten gik vor Reise uafbrudt fort. De sidste 6 å 7 
Mile, før vi ankom til Christiania, havde vi et gyseligt stærkt 
Regnveir og yderlig slet Føre. Vi kom til Byen Søndag For- 
middag Kl. 11, og efterat vi omsider havde fundet vort Logis, 
fik vi strax Besøg af Møller fra Throndhjem^) og Lauritz Ross *)» 
som har været paa Contoir hos min Fader i 6 Aar og nu ligger 
her og studerer' Jura. Den største Del af Dagen henbragte vi 
meget kjedsommeligen ved at spadsere om i Byen. Denne be- 
hager mig aldeles ikke. Jeg kan just ikke sige, den er styg, 
men den er ikke efter min Smag, Indvaaneme endnu mindre. 
Her hersker saare liden Selskabelighed, næsten enhver Familie 
sidder hver evige Dag hjemme hos sig selv, ja det er en stor 
Sjeldenhed, at nogen holder Selskab uden for sin Familie alene. 

I de første Dage vare vi nødte til at gaae om og besøge 
Dhrr. Professorer. Hersleb synes jeg meget godt om. Han er 
ogsaa bekjendt for at være en særdeles brav Mand. Sverdrup 
synes jeg ogsaa ganske godt om; han er forresten noget bidende. 
Steenbloch, som er en Throndhjemmer af Fødsel, falder ogsaa 
saa temmelig i min Smag. Rasmussen derimod samt Compli- 
mentmagere;i,Rathke synes jeg slet ikke om. Denne gjør næsten I -r*- ^) Rimeligvis den senere Overlærer og Institutbestyrer U. V. Møller. 

*) Udentvivl, den samme, der (uden at opnaa juridisk Examen og uden 

academisk Borgerret) blev Bureauchef og Toldembedsmand, tilsidst Told- 

inspecteur i Bergen. 969 

intet uden Gomplimenter uuder Examinationen og, om nogen 
svarer nok saa bagvendt, hører man intet andet end: ganske 
rigtigt, ganske rigtigt,, fuldkommen ret, intet er vissere etc. etc. 
Derimod er han streng til at give Gharacterer. Rasmu^en er 
en iiin, hvad man kalder en indfuul Knegt og meget infam til 
at examinere. Han. er Professor i Mathematik. Rathke exami- 
nerer i Tydsk og Fransk^). Den skriiFtlige Examen er nu forbi; 
vi havde 12 eller 13 og, efter Professorernes egen Erklæring, for 
største Delen meget svære Afhandlinger. Den 13de August be- 
gyndte den mundtlige Examen og er tilende den 16de om Af- 
tenen, og allerede den 19de begynder* GoUegiemé, og da ville vi 
rimeligviis faa overmaade meget at bestille, saa at det bliver 
maaske ikke saa ganske ofte, at jeg kan passiare med mine 
gamle Venner. — — — Tiden har tildeels faldet mig yderlig 
kjedsommelig, uagtet vi have havt idelige Besøg af Vibe, Kjel- 
dahl, Stiib og de gamle Throndhjemmere ogsaa tildeels, saa 
og af Gandidateme fra Bergen og Christiania. Det er ogsaa 
næsten min enste Fomøielse at tænke paa mine faa, men gode 
Venner i Throndhjem, og denne Fomøielse benytter jeg mig 
ogsaa daglig af. Vi boe i den nordvestlige Kant af Byen og 
have en ret smuk Udsigt til Ghristianias skjønt noget flade, dog 
smukke Omegn. Vor Vert og Vertinde synes at være ret 
snilde Folk. Forresten have vi intet andet med dem at bestille 
uden at betale vort Logis. Middagsmad faae vi paa et Spise- 
qvarteer; Frokost og Aftensmad maa vi holde os selv med. 

Og at jeg er hjertelig kjed af Ghristiania, kan Du nok 

ogsaa begribe, da jeg allerede var kjed af den den første Dag. 
Jeg kan hilse fra Golban^), Kragh (Krogh?), Vibe, Stub etc. 
Golban er endnu den gamle, men jeg frygter næsten for, at han 
er lidt forfalden. Kragh er nyUg kommen fra Drammen; han ^) Man maatte hjælpe sig, som man kunde, og saaledes kom den zoologiske 
Professor til at examinere i levende Sprog. I 1822 var det Medicineren 
Thulstrup, som udførte denne Forretning. Man havde forøvrigt siden 1815 
en Lector (i 1816 endog udnævnt til Professor) i Fransk, nemlig Fransk- 
manden Orry, en Protegé af Carl Johan, men han forstod ikke Norsk og 
kunde ikke examinere. 

^) Den senere Acytmct ved Christiania Skole (t 1850). 270 

htæ Teist omkring paai mangfoldige Steder og tænker n# om en 
kort Tid »t reise ttiéd sin Søster ti Ejcd)eÉihKvn. Aas^) €é 

gaUsrøke njFMg kommen! tilbi^e fra Réråas. i^ssessor Hott 

har nyUg Mvi Brylkip med én Datfér af Professor Pul^ ^ 
Broder til Provsten Piil paa Heiiemttrkeiiy og der Boeot for Hbg^ 

Dage sidett vééret stort Bal i den Måeåniaf. Hib alte 

fÉH din* hengivne V^ 

E. Mømicl^n. 

(E. S.) Den 16de. Examen er nu næsten forbi, vi have 
kun Fransk tilbage^ som vi skal op i i Eftermiddag. Af ét séHéré Brev af 26 Déc. s. Å. (Kvori Møinicheri om- 
^aléi^ sin føl^ste Afdelirig af Ånden Éxamen og bemær&ér herom, 
at KatBke ^v ham „s6m de fleste andre* haud. ilL i Natui*^ 
l!ils1:orié, »mueligt for en Deel, fordi vi Havde negtet ham efter 
fiåHé Forlangende at høre ham et heelt Aar, hvilket han slet 
ikte kan fordre*') hidsættes: „Stodågeh efter Éxåmeh spilledfe 
David Thrane og jeg en ^løiteconcért i en Concert, som en 
flandburger Schwenké gav paa Théatret." ^) John Aas, den første Student ved Norges Uniyersitet, dden Sogneprøst 
til Gjerrestad. t71 BMrao «* inti^ PtrMnaMstorte widør ChrMaift V 

M. VrarfÉrlt IV 

Uddrag af St. Petri Kirkes fiegravelsesregnskaber for Aarene* 

1667—1725. 

l^dgiv&e ttied ÅsmmifiikaiBger feesentlig eftéf nlr^l^ KiktoiK ét SMIt A#bé.. V ed St. Petri Kirkes Ødelæggelse under Kjøbenhavns store Brandl 
1728 bleve samtlige Daabsprotokoller, (ifølge denr oyerleverede Beret- 
mng paabegyndt 1633) Lig«« og Kopulationsbøger et Roy for Luerne^ 
Al Kirkens øvrige Arkivsager, der opbevaredes i Kirkeækiste Johaa 
Clares Hus, blev der, da dette allerede stod i FlanHner^ reddet tre- 
Kiøter {ulde, indeholdende Kirkeprivileg^erne fra Frederik IFs Tid af^ 
samt en stor Mængde Forstanderregnskaber, Hovedbøger *og Kvitte- 
ringer. Blandt disse Regnskaber, der nu opbevares i St. Petri Kirkes* 
gamle Arkiv, findes følgende af særlig Interesse: Thomas Ocksens Kirke* 
regning 1667 — 73, Henrik Schupps 1673—78, Nikolai Boyes 1678^ 
—83, Gert Pohlmans 1691—95, Nikolai Wroes 1706—9, Engelbert 
Westkens 1710—14, Jakob Borris' 1715 — 18, og Didrik Dresings* 
1723—25. .(De mellemliggende Pi-otokoller 1684—90, 1696 — 1705, 
1719—22 kmme desværre ikke findes). — Disse Regnskabsbøger, der 
^ere førte med stor Omhu, og kunne gjælde for Mønstre paa Datidens^ 
Skrivekunst, optages for største Delen af Fortegnelsen over Indtægterne ved. 
Begravelserne (Klokker- og Lysepenge) og indeholde som Følge deraf tillige- 
Navnene paa de i Kirken, Kapellerne og Kirkegaardene begraVhe.. 
Navnene ere, skjønt de fer Regnskabet maatté syn^ aitf være af undér- 
<»rdnet Betydning, helt igjennem saa fuldstændig og korrekt skrevne,, 
at Regnskaberne endnu i et Tidsrum af over ti Aar efter den store- 
Brand ere komplettere, nøjagtigere og langt mere tydelig skrevne end 
selve Kirkebøgerne (1728—40). Foruden Angivelse af Begravelses- 
datum, kan den tillige anførte Tid paa Dagen og den indtil 1706 
altid vedføjede Bemærkning, om alle Kirkeklokkerne, de største, mel- 
lemste eller mindste have lydt ved Jordefærden, give et Begreb om 
vedkommendes økonomiske Tilstand. Som Exempler anføres: 

„1670 April 6. Herr Carll von Mander, der Alte, Abents, ia 
der Kirche. Er6fnungsgeld 8 Th. 2 M. Glockengeld 6 Th. Die grossea 
Lichter 1 Th." 

,1710 Nov. 4. Hr. Dr. Johann Jochim Meicken seine Leiche,. 
in sein Schwiegervatters Johann Droges Begråbniss in der Kirche bey 
Åbent. Glockengeld 14 Th.** 272 

,1680 Marts 8. Dorothea Gassuben, Ihr Mann Corfitz Luflft in 
ihr Vatters Begr. Ab. 16 Th. Die grdssesten Glocken .6 Th." 

Navnenes Stavemaade .og Textens. Retskrivning er overalt bibeholdt 
paa det nøjagtigste. Følgende Forkortelser anvendes: K. Kirche, in 
der. — K. G. Kirchen Gewolbe, in denii. — L. K. Leichen Kammer. 

— C. Gapelle, in der. — A. G; Alte Gapelle. — N. G. Neue Gapelle. 

— Ktg. Krautgarten (Urtegaarden ^). — Kh. Kirchhof. — A. G. Alle 
Glocken. — D. g. G. Die grossen (grossten) Glocken. — D. m. G. 
Die mittelsten Glocken. — D. g. L. Die grossen Lichter. — Ab. 
Abends. — Fr. Frau. — S. Sohn. — T. Tochter. 

Ved St. Petri Kirkekollegiums Imødekommenhed fik jeg Lejlighed 
til at tage en korrekt Afskrift af Begravelsesregnskaberne, omfattende 
ca. 3500 Navne, hvoraf der i det følgende meddeles et Udtog (c. 560 
Navne), ledsagede af Anmærkninger, oftest hentede fra utrykte Kilder 
og hvoraf ikke faa ere Resultatet af dybtgaaende Arkivstudier. Det 

« 

vil give Lejlighed til talrige Berigtigelser og Oplysninger om mange 
hidtil ukj endte og ofte længe søgte Data i Danmarks Specialhistorie 
(f. Ex. Garl v. Manders Dødsaar). 1667. 

Febr. 26. Hans Morgener gerne Fr.^) Ktg. — A. G. 

Mart. 5. Christian Detloflf Testmann. ^) K. G. — Ab. — Die 

besten' G. 
Apr. 29. Steffen von Essen. *) K. — Ab. — D. m. G. — Die Lichter. 
May 3. Johan Droge sein Fr.^) — A. G. — D. g. L. 

17. Friedrich von Åhlfelten Secretarius Martinus Guh- 

mann, Lt Juris. «) Ab. — D. m. G. — D. g. L. ^) Om disse Lokaliteters Beliggenhed tillader jeg mig at henvise til mit om 

kort Tid udkommende Skrift om Gravkapellerne ved St. Petri Kirke. 
'') Jvfr. Vio 1677 (Sjæll. Reg. 26, 412). 
•') Kgl. dsk. Raad og Legat i Polen {f. i Rendsborg 1635, f "A 1^67). Resen: 

Inscript. 225. — Hans og Hustru Cathiine Bichers Testamente. Sjæll. 

Reg. 26, 298. 
*) Kjbm., Medlem af de 32 Mands Rd. (Resen: Inscr. 223). Hustru bis- 

'% 1668. (Kjbhvns. Diplomatår. HI. Reg. o. a. St.). 
'') Anna v. der Weiss, f 7^ 1667, * 'V^o 1648 Johan DrOge, Raadmand i 

Kbhvn. (f. i Lindorf ved Hameln '^Vs 1620, f ^7^ 1697). ~ (Prog. funebre 

Univ.). 
•^) Auditør ved det kgl. Livregiment. (Sj. Reg. 26, 347). 273 

Jlay 20. M. Daniel Pfeiffius, sein Tochter^) im Cohr. 
Juny 4. Heinrich HokeU.«) K. — A. G. — D. g. L. 
July 29. Heinricus Matthæsius sein Kd.^) K. G. — Å. G. 
Aug. 19. Admiral Helt.*) K. G. — A. G. 

22. Jensz Jordt, Silberdiener. ^) K. in Jochim Kurtz 
Bgr. — A. G. — D. g. L. 

:Septb. 3. Hans Seboldt. K. — D. m. G.«) 

^Oct. 23. Lorentz Sassen Fr. *K. — D. gr. u. kl. G. — D. g. L. O 

1668. 

Jan. 13. Steffen von Eszens Wittibe, Fr. Lisebeth v. Eszens.^) 

Ab. — K. — D. m. G. — D. g. L. 

23. Friederich Poggenbergs Fr.») K. G. — A. G. — 
D. g. L. 

24. Friederich Herbachen Miintzmeistern Schwester T. ^®) 
Ab. — K. in Joh. Weinbergs Beg. D. g. G. ^) Jvfr. "/e 1677. 

*) Garver, Medl. af de 32 Mds. Rd. (Søn af Gert Høckel. Hans og Hustrus 
Maren Andersdatters Test. Sj. Reg. 26, 280). 
. *) Henrik Ernst Matthesius (f. 21, f 26 Juli 1667). Resen: Inscr. 227. Søn 
af Henrik Matthesius, Christian V's Ungdomslærer (fra ^7ii 1658. Sj. Reg. 
24, 298), Ass. i Højesteret. (Sj. Tegn. XXXEX. 389. "V^ 1671). Medlem 
af Goll. Status, en af Griflfenfeldts Dommere. Døde "Vg 1681. (Malta: 
Extr. af maaned. Relat. GL kgl. Sml. 4to 2986). Han ægtede 1666 Anna 
Sophie Ernst (Datter af Prof. Henrik E. i Sorø og Anna Faber). (Sj. Tegn. 
XXXVIII, 459. Pers. Tidsskr. IL R. 1, 64. Becker: Frederik HL, L 137. 
G. Bruun: Gunde Rosenkrantz, 62. Marm. dan. IL 168). 

^) Nicolaus Held (t Vb 1668), 1652 Viceadmiral i Flandern, 1654 dansk Ad- 
miral. Resen: Inscr. 224. Becker: Fr. III., L 198. — Ritterlichef Glau- 
benskampf eines rechtschaffenen Christen od. Leichpr. flh. Nic. Held. af 
Hier. Buck, Hafn. 1668. 

'^) Fik Vg 1656 Bestalling som Sølvpop. (Sj. Reg. 23, 751). 

«) Kirstine Boefke ægtede 1665 Lorentz Sass. (Sj. Tegn. XXXVII. 294). 
Denne giftede 1669 Lisebeth Dreyers. (Sj. Reg. 27, 479). 

^ Bundtmager, Medlem af de 32, Mds Rd., fra Schlesien, ægtede 1637 Alheid 
Boldewin fra Enneburg. (Sj. Reg. 26, 281). Gift 2den Gang 1664 me^ 
Justina Ellinger. (Sj. Teg. XXXVR. 164). 

*) Datter af den Kjøbmand Jørgen (Gorris) Petersen, hvis Gravskrift findes 
hos Resen: Inscr. 223. 
. ^) Anna M^uria Roland, Kjøbmandsdt. fra Hamborg, * Frederik Poggenberg 
kgl. Tolder. Jvfr. V^ 1679. 
*°) Jvfr. ^7,0 1671. 

18 274 

Jan. 25. Heinrich Dehn, Kgl: gartener seine Ft. ^ C. — A. 6'.. 
Mart. 12. Valentin Wilckens Fr.») Ktg. — A. G.. 

18. David Lindemann Drabant, seine FJ) C. — A. G- 
Apr. 3. Cantzier Theodorus Lente.*) K* in sein grabstette^ 

hinter der Orgell. A. G. 

1669. 

Jan. 27. Garll von Mand. ») Ab. — K. — D, g. G. — D. g. L. 
Mart. 29. Oberster Lieutn: von Hatten. Ab. — K. G. — D. g. G.. 
Apr. 5. Peter Feyga, Kunstdreyer. Ktg. — A. G. 
May 2. Elisabeth David Mohrs.«) Ab. — K. — A. G. — 

D. g. G. 
Juny 2. Friederich Lenten Kd.^) Ab. — K. G. — A. G. 

15. Friedrich Jessen, ausz Holstein A. — K. — in Tho- 
mas Ocksens Bgr.®) A. G. — D. g. L. 
22. Hans Zumbusch, Stempelschneider. Ktg. — A. G.. 
29. Hemrich Dithmam seine Fr. ») Ab. — C. — A. G. 
— D. g. L. ^) Kgl. Gartner paa Rosenborg. Bestallingen af 'V« ^^7* Khhvns. DipL. 
U. 751. 

•) Valentin Wilcken, kgl. Sadelmager. (Sj. Tegn. XXXVI. 468). 

») Jvfr. "/ii 1672. 

*) Stamtavle over Theodor Lentes Descendens, hvoraf flere nævnes i det 
følgende. (Se Side 275). 

•) Carl von Mander d. yngre. (I Aarene 1667 — 69 har Carl v. M. ,der Jflnger* 
ifølge St. Petri Kirkes Stoleregnskaber en Stol i Kirken^ der bliver ledig- 
fra 1670). Han var gift med Elisabeth Romers (Rømer), der efter dennes- 
D'ød 1679 ægtede Maleren Abraham Wuchter (Till. til Hjemmevielse u. V« 
1679. Sj. Reg. 31, 56). Efter sin Mands Død 1682 rejste hun til Hol^ 
land (Breve henhørende til Dnmks. litt. Historie. Aflevering fra Geh. Ark.. 
1826. Nu paa det kgl. Bibi. Abraham Wuchters Enkes Skrivelse om Pas 
til Holland). I sit første Ægteskab med Carl v. Mander d. y. havde hun. 
Datteren Anna Maria v. Mander. (Till. at Abrah. Wuchter maa være sin 
Stifdatter Anne Marie von Manders , Formynder" ^/g, 1680. Sj. Reg. 31, 
475). Om hende jvfr. nedenfor ^Ve 1716. — Om Carl v. Manders Fader 
og Moder jvfr. 7^ I67O og 7^ 1680. 

*) Pers. Tidssk. I. 209. Lengnicks Stmt. David Mohr. 

') Gfr. Stmt. o. Slægten v. Lente 1668. (Side 275). 

*) Der glåubigen Seelen wahre Ruhe od. Leichpred. Gber Frid. Jessen I. U^ 
Stud. af Ghr. Bremer. Hafn. 1669. 4to. 

») Jvfr. ^7^ 1677. »75 

July 2. Woldemar Weihe, Cammerdiener. ^ Ab. — K. G. 
31. Gert Biermami, Zuckerbecker. At. in Marx Seteken 
Bgr. K. - D. g. G. - D. g. L. 
Aug. 2. Herr Coniadus Biermann, seine Liebste^) best. in 1". 


aE- 15 å-a § 

Hm 

1^« llill pjiili 

9-æ3 3 2 11^ %~:s Is-is il! ils- o'' J?" 

III ■'^l'^as e« ål il ■fl. j 

5i8 31* SJ 1311 

go-I- æ-; 33|.S p 

æ 3~^ m a >j - S. J ■) Woldemar Christoffer Weihe udn, til Prinsens Kammertj. (Sj. R^. 24, 

514. *%, 1659). 
') Se Stamt. S. 276. 276 Oct. 15. 25. der Ronden Capelle oder Sacristey beim Chor. 

G. — D. g. L. 

Doet. Conradus RSmeling, sein Kd. ') Ab. — 

G. — D. g. G. 

Jurgen Wftte.«) K. — Ab. — D. g. G. K. 50 C* 50 


ntiow. 


-1 

>•* 


^w 


^« 


^S t3 


• Cd 
• 

CD <D OQ Ou » 


fe® h2«^ 
. CO t- 

*-< h-* I-A 

^ w £ ■<» <» HT! 
en ET D 

g. p. gcJ W-!-y dd 


« &S 22. w 3. 
(»; p <t "^ »— 

P to D •-• <D 
• CD P 
I 


k® bS 


»«» Gi g 
P 

O 
P o ^p 2 
cg (a, g r* 

»— ' rtj •■^ «~^ 

00 3 
CO ;£ D' P 

I— !• 
ITi "^ •-* a 
g*i.os3 o 

P 00 CO O 

P 

CO 

< »O 
>n - »H- CD 1-^ a> fe® 3. Sr r« << o a ^ < B 
P • 2 S? ^ Qrf Q* (^ 5c 

M » P'- Cd (D 

cr 
3 

<D 


3. 
5* 
CO ■M CO -^ 

P . CO CO o 
5 
8 CD • 03 

Cd p I-i 

S^P 

P P* 
eo 

P o^ 

CD fc® C3d 

g P 

3. w^ fc®g 

CO s; osP 
00 

ØM CO 

p W: 05 
Od 
•»4 CO O 

S ^ 
p'e 

p- 
- p 

-»•& 

<D 

p 

P Sb' -£- ^ %<^ 

P 
» o 

cra 

2, Od 

CO 

:r-p 

CL 

OS P 
OS ^ ^) Dr. Conrad Rømeling, Garnisons Medicus fra ^Vg 1663 til "A 1670, 

Reg. 25, 451 og 26, 823). 
*) Jørgen Witte, Medl. af de 32 Md.s Rd., g. m. Elisabeth Matthia KnoUien, 

Enke efter Simon Jansen, Pers. Tidsskr. I. 217. 277 

Oct. 26. Peter HOlsthorsti) K. A. G. — D. g. G. 

Nov. 16. Heinrich Willemszen, Perlsticker, Ab. in Nicolai Har- 
ders Bgr. 

Dec. 9. Mårten von der Heyde, seine Fr. C. — A. G. — 

D. g. G. 
12. Claus Wilde2) C. — A. G. 

1670. 

Jan. 8. Johannes Stolterfoht. ®) Ab. — K. — D. g. G. 

14. Jochim Scheller. — Kh. — A. G. — 
Feb. 14. Jacob Paulsen.*) K. — A. G. — D. g. L. 
Apr. 6. Herr Carll von Mander, der Alte.^) Ab. — K. — 

D. g. G. — D. g. L. ^) Medl. af de 32 Mds. Rd. (Kjbhs. Dipl. I. 701 etc). 

^) Lærredskræmmer. (Kbhs. Dipl. IL 288). 

^) Johannes Stolterfoht kaldes Molleri Gimbria litt. I. 662, ^urbis Lubecensis 
in regiis Holmiensi ae Hafhiensi Procurator", Broder til den ^Va 1677 
bisatte Dr. Matth. Stolterfoht. 

*) Till. at hjemmevies for Jacob Poulsen og Justina Ellinger, Hans Seboldts 
Enke, "/g 1668. (Sj. Reg. 29, 442). Hun døde 1708 som Henrik Luders 
Enke. (Sj. Reg. 44, 509). 

^) Om Slægten von Mander i Holland og Danmark jvfr. »Le livre des pein- 
tres de Garel van Mander 1604". Tråd. Not. et Gomment par Henri 
Hymans Paris 1885 L 1—17. — Gomelia v. Mander, f. Roswyke, Enke 
efter den i Delft bosiddende Tapetvæver Garl v. Mander, der udførte de 
bekjendte af Ghristian IV bestilte Tapeter til Frederiksborg Slot, kom efter 
Mandens Død 1623 til Danmark for at faa det resterende Tilgodehavende 
for dette Arbejde udbetalt. (Friis : Saml. til dsk. Bygn. og Kunsthist. 149, 
226). Hun nedsatte sig blivende her i Landet med sine Børn, hvoraf 
vi kjende Carl v. Mander d. æ, {f. ca. 1610, t 1670) den berømte Maler, 
Cornelius van M, (der efter hendes Død i Aaret 1655 fik Till. til at føre 
sin Arv efter Moderen ud af Riget (Sj. Reg. 23, 666 og 24, 197) samt en 
Datter, der ægtede Maleren Abraham Wuchter, men døde ung. — Gornelia 
V. M. kjøbte ^Vt 1^7 Begravelsen Nr. 63 under St. Petri Kirkes Gulv, 
(beliggende i det sydvestlige Hjørne af Kirken, til venstre for Hovedind- 
gangen fra St. Pederstræde). Den fornyedes Vs l^^^ af David Samland, 
der var kommen i Besiddelse af den ved Arv, hans Enke Sophie Maria 
Anton afstod den igjen til Kirken 7« 1730. 

Spørgsmaalet om Garl v. Mander d. æ.s Dødsaar er oftere fremsat 
(Weinwich: Maler- og Billedhuggerkunstens Hist. S. 52, Werlauff: Det kgL 
Bibi. Hist. S. 33, Ghr. Bruun; Gurt Adelaer S. 168, 490). Burman Beckers 
Angivelse 1672 er overalt trængt igjennem. (Nord. Gonv. Lex. III. Udg. 
1888). Kunstnerens Hustru Maria v. Mander, hvis Familienavn ikke er 278 

Apr. 18. Die Fraw Cantzlerin Lente.^) K. — A. G., uber 

Ordinair. 
May 18. Doet. Paulus Moht, kgl. Medicus*) K. — D. g. G. 

— D. g. L, 

25. Oberster Walter. 3) C. — Gg. 6 Tb. 

26. Marcus Selcken Hausfraw Ab. — D. g. L. 
Juny. 2. Marcus Selcke selber.*) K. — Ab. — D. g. L. 

3. Jurgen Finckenhoflf seine Fr. ^) K. — A. G. — D. g. L. 
29. Hans Jahn, Posementenmacher. K. — A. G. 
July. 12. Heinricus Matthesius sein Kd. Ab. — Kb. 
Aug. 19. Johannes von der Burg, Priester ausz der Statt Essen 

in Westpfalén. C. — D. m. G. — D. g. L. 

1671. 

Jan. 4. Magister Johannes Bråmer,®) Kgl. Hof Prediger, in 

der Sacristey. os bekjendt, bisattes 7 Febr. 1680. I deres 'Ægteskab havde de Sønnerne 
Carl V. M. d. y., om hvem der ovenfor er talt, og Johan v. Mander, der 
udførte Billedhuggerarbejde for Hoffet og som d. "/^ 1674 fik Till. til at 
hjemmevies med Christine Luders (Sj. Reg. 29, 291). Jvfr iøvrigt Bur- 
man-Beckers Artikel i UgentUge Blade, udg. af Henr. Hertz, 1859. Nr. 20. 
Dske. SmL 2 R. L 363—64, Friis* Samlinger og Weilbachs Kunstnerlex. 
(Cornelia og Cornelius v. Mander skjænkede 1651 Døbefonten i Trefoldig- 
hedskirken i Slesvig). (Danske Atlas VH. 122). 

*) Jvfr. Stamt v. Lente u. 1668. 

*) Povel Moth, f. i Flensborg, f. ^7^ 1601, t Vs 1670. Dr. med. i Basel 
1637. 1651 Dsk. Hofmedicus, Livlæge og Informator hos Kronprins Chri- 
stian, Fader til Grevinde Sophia Amalie Moth og Gehejmerd. Matthias 
Moth. (Ingerslev: Danmarks Læger I. 504. Marm. Dan. I. 116). 

*) Oberst Jørgen v. Walter, Kommand. i Rendsborg 1645, landflygtig 1663 
—68, død i Slutn. af April 1670 som Fange i Blaataam. (Jvfr. Leonora 
Christina Ulfeldts Jammersminde, Birket-Smith: Leonora Ulfeldts Historie 
og Otto Sperlings Selvbiographi passim., Becker: Frederik III. 2, 236, 37 
o. a. St.). 

*) Marcus Selcke fik 1665 Bevill. paa et Tobaksspinderi. (Kjbhvns. Dipl. 
HL 632). 

^) Elisabeth Boefke, Moder til Mag. J. Jørgensen Finckenhoff (Wiberg L 645). 
J. Finckenhoff d. æ. ægtede 2. Gang Kirsten Andersdatter Torp. (Sj. Reg. 
29, 443), t 1717 (Sj. Reg. 14, 2). 

*) TD Oplysning om Slægtskabsforh. mellem Familierne Bræmer og Botsack, 
hvoraf flere nævnes i det følgende, hidsættes nedenstaaende lille Stam- 
tavle. (Se Side 279). 279 !Mart. 17. Aadreas Liebeknecht, Scharfrichter. Kb. — A. G. — 
Dg. L, — Ab. 

25. Heinrich Lehe, Rottgieszer seine Fr. Kh. — D. m. G. 
4. jbhaimes Gelius, der alte Cantor G. frey best armer 
Eirchendiener. 

18. Alexander Lauerentz, Kgl. Musieant K. — D. m. 6. U ?S CO 4> 

-S -g cd 

O 

å 

■C »4 

o 

O 

'S 
'o 

ed O a 

cd * '"^ 

"^ ^ S 

CQ d*^ 

« o* 

o O) cd bc 
o 'o 
cd 00 

c- 

CO CO >*^ 'ffi« t>. c^^ ed 2 JT^Q »O _ 

CO* 
CO 

■*-! . 

O) ri ^ i CL, ed 

S 
O) 

d CC TS "^ « 73 

cd 
cd CO O) 
O 

d 

o CC 

> o 

g 

cd 
H 

o 

d 

.s »H M be ed O CO •^ !>■ * cd ~ O ^ ^ 

« CO 33 2 .- 


CQ o;; o 
^ d *-• o 00 
00 
CO 


Ol o . 

5 ©o 
CO 

^^ 
S'S 

00 ® 

coi-^ 

CO CQ CO 

d 
o 


^1 & d 2«2_^ 

0) '^ o d 

3 2"^ S) cd Q) d ed d 

fl -S '-^ rS 

g -c .® .2 ^ .s •* o ed . 

Oi'^ _^ !^ lO 

o 

(/2 4P «H ^t^ boJtO '-I S :!:<=^ ►h-^ CO 0) 5 o '^ 

3 • ^ . »^ s pd 

"^ ,-1 o- Jh c5 ^ *3 

1^ d **" o> ffi 

« ■ ed 

d o 
CC 


J^r« ffiii ^S^£h^ c6 to cd 5 4> ed . ^ 

S'S 

•T3 a> « 

••s <_, S 
ed •« j. 
I« fe-S 

en d ^ 

d CO tH a> ed 5^«*^ 
S ed w 'T' !>■ Oi 00 -S 

»■las C9 


cQa«P 280 

Mart. 22. Pauli Foster, Posementmacher, seine Fr. ^) C. — D. g. G^ 
May 19. Christoflfer Herfuhrt, seine T.«) Ab. — D. g. G. — 

D. g. L. 
July 28. Oberster Lieutenant Friederich von Holsteins Fr.')- 

Ab. — K. G. 
Sept. 19. Cort Heinrich Merchert*) K. — D. g. G. 
Oct. 8. Jurgen Lambrecht, Buchdrucker, seine Fr. Ab. — 

Kh. — D. m. G. 
24. Friederich Caspar Herbach, seine Fr. ^) in Sehl. Johan? 

Weinbergs Bg. K. — D. g. G. 
Dec. 3. Desz Sehl. Pråsidenten BuUichen^) Eigne Als auch. 

seiner Ersten Frawen Leiche, so beyde Ab. bgs. 

1672. 
Mart. 5. Jurgen Lambrecht, Buchtrucker. Kh. 

24. Andreas Heinrichsen, Dir. MtBrauer. Kh. — D. m. G. 
Apr. 15. Margareta Evert Funckes. O K. — A. G. — D. g. L. *) Paul Førster blev 1664 i Trinitatis K. viet til Anna Andersdatter. (Jvfr^ 
"A 1673). 

•) Sophia Herfort, troloyet med Joh. Gotfred Becker, død 6 Uger før Bryl- 
luppet. (J. G. Burman Becker: Hof- og Rejseapoth. J. G. Becker: S. 9). 

•) Frederik Henrik v. Holstein, Oberstlieut. i Inf., Overfiskemester. (Sj. Reg.. 
27, 288. Vaupell: Den danske Hærs Hist., II. 581). Han døde i Tiden 
1672—77. 

*) Cort Henrik Merker, Kjbm., Medlem af de 32 Md.s Rd. (f. i Hatneggen: 
i Brandenbg. "Ao 1607, f Ve 1671). * Vs 1638 Cathrine Langrøtgers 
(Dt. af Borger Røtger L. og Anna Kielmann), f ^V» 1666, bis. i St. 
Kirke. (Deres Testam. Sj. Reg. 25, 444). Om hans anden Hustru jvfr. 
Vil 1708. — Hier Buck: Leichpred. uh. G. H. Merkem. Hafn. 1672, 4to., 

^) Kgl. Møntmester, Guldsmed og Alchymist, bekjendt under Navnet „ Kunst- 
casper ", indkaldt 1642 fra Sachsen, forfærdigede Dr. Sophia Amalies Krone,, 
døde 1664. Hans Hustru var Gjedske Thrap. Till. til Hjemmevielse 7t 
1665. (S. T. XXXVII. 301). Jvfr. Friis: Efterr. om Gasper Herbach, 
Kjbh. Amts Avis 1877, 40—42. Portrætter af begge (malede af C. v.. 
Mander) findes paa Frederiksborg Nationalmuseimi. (Minist. Tid. 1887" 
B. 101). 

«) Peder Bulcke (f. i Soltvedel i Brandenbg. ^/g 1605, f '7io 1671), Dr. med.,. 

. kgl. dsk. Livmed. 1648, Præs. i Kjbh. 1667. * *) Margrethe Franck (Dt. 

af Johan F., Borgermester i Wilster og Margrethe Thombs); f ^U 1663.. 

(Prog. fimebre). Om hans 3dje Hustru jvfr. ^Vs 1695. Ingerslev: Dnmk.& 

Læger 502. 

^ Evert Funch, Vinhdk., Medl. af de 32 Mds. Rd. 1659. Kj. Dipl. I— H. 
Reg. Jvfr. Vft 1693. Apr. 


22. 


May 


23. 


Aug. 


15. 


Septb. 


22. 


Nov. 


11. 
20. 28t 

Adam Friederich Werner.^) Ab. — K. —- 

Hans Heitmann seine Fr. ^y K. — A. G. 

Albert Hein.») Ab. — K. G. — A. G. 

Peter Kalthof, Ober Zeugmeister. *) K. 6. — Weiln er 

der Kirche 3000 Thaier legiret, frey. 

David Lindemann. ^) G* — A. g-. 

Marike Heinrich KoUersz.^) K. A. g. 

Michael Ropke. ^) Ab. frey. 

Heinrich Hesse, General Auditeur in Norwegen. K^ 

G. — Ab. D. g. G. 

167S. 

Paul Forster. «) Ab. — G. — D. m. G. 
Christian David von Diiring. Ab; — G. — D. m. G.. 
Catharina Sehl Alexander Lefrentzes. ^) K. — Ab. 
- D. g. G. 
Apr. 29. Jiirgen Liebendahls Ehfrau.i«) K. — A. G. Jan. 


18. 


Feb. 


19. 


Mart. 


29. *) Kgl. dansk Notarius publ., kgl. Hofpoet (aarlig Besolding af 300 Rd.).. 

* ^) 1659 med Enken efter kgl. Barber Marcus Schmiden Catharina Gles-^ 

serin. (Sj. Reg. 24, 384). Deres Testam. findes Sj. Rjeg. 26, 137. (Stolpen 

Dagspressen i Dnm. II. 25. Resen: Inscr. 222.). 
^) Hans Heidtmann og Hustru Anna Reinholtz Test., i Sj. Reg. 27, 504. 
») Albert Hein, kgl. Stempeipapirforvalter. (Udn. ^Vg 1665. Sj. Tegn. XXXVI, 

338. Dir. for ost- og vestindisk Komp. * ^7^ 1662 Magdalene Klingen- 

berg. (TiU. til at vies en Torsdag. Sj. Tegn. XXXVH. 338). Søn: Dr.. 

jur. Albert H., jvfr. ^V^o 1691. (Worms Lex. I. 416). 
*) Jvfr. Werlauff: Antegn, til Holberg, 287. Kjbhvns. Dipl. I— III. Reg. 
^) Kgl. Drabant (fra Demmin i Pommern). * ^) Anna. Sfchiitze. (Test. i Sj.. 

Reg. 27, 160), jvfr. ^% 1668. * *) 1668 (if. Frue Kirkes gamle Bog) 

Karen Hansdatter. (Test. i Sj. Reg. 28, 126). 
®) Maria Abrahams, Enke efter Gert HGkeK fra Leyde i Holsten. * 1661 

kgl. Møntmester Henrik Køhler fra Goslar (Best., af ^Vb 1651. Sj. Reg. 

23, 60). Till. til Hjemmevielse ^V't 1661 (Sj. Reg. 25, 173). Deres Testam. 

Sj. Reg. 25, 528. 
^) Michel Røbke, Bagermester, førte Borgerne fra Klædekvarteret under Stor-^ 

men paa Kjbhvn. 1669. (Dr. O. Nielsen: Kjbhvn.s Beskrivelse, II. 334). 
®) Paul Førster, Possementmager, førte Borgerne fra Østec Kvarter i Stormen 

paa Kjbhvn. (Dr. O. Nielsen: Kjbhvn.s Beskr. II. 334). 
«) Jvfr. ^Va 1671. 
^^) Jørgen Liebenthal, Bager (fra Stemhagen i. Brandenbg.) og Hustru Elisabeth. 

Andersdt. Lauvs Test. Sj. Reg. 28, 472. Jvfr. "/». 169L. — Han ægtede- 

1673 Decbr. Anna Jochim Dorens. (Sj. Reg. 29, 234). 282 

May 28. Lorentz Wietzen. K. — Å. G. — D. g. L. 

Juny 22. Anna, Hans RSpstorflfs Fr. i) K. — D. g. G. — D. g. L. 

Aug. 23. Herr Heinrich von Stockens Kd. K. G. — Ab. — D. g. G. 

.Sept. 28. Hr. Heinrich von Stockens Fr. 2) K. G. — Ab. 

„ SehL M. Hieronimus Bueck, ^) K. in das Priester Begr. 

, Jurgen Homing, Schwertfeger. A. G. — K. 

Dec. 4. Abraham Lehns Fr.*) K. — A. G. — D. g. G. 

16. Hr. Stahthalter vonGabeL^) K. — Ab. — D. g. G. 

1674. 

J'eb. 10. Marcus Glade, seine Liebste.^) G. Ab. — D. m. G. 

D. gr. L. 
„ Magnus Kuhmann, Notarius. '') G. — Ab. — D. m. G. 
Apr. 6. Ober Kammerherr von Osten, sein Sehl. Ehe Liebste. •) 

K. G. — A. G. 
23. Sehl. Magnus Kuhmanns Wittwe. G. Ab. D. m. G. 
May. 31. Hansz Mahrs, sein Fr. K. — Ab. *) Anna Pieters Martelaw. * Hans Roepstorff. (Fik Best. som kgl. Hof- 
bundtmager ®7io 1654. Sj. Reg. 23, 569). Deres Testam. Sj. Reg. 

26, 206. 
*) Anna Cathrine v. Felden (Dt. af Dr. Ernst v. F. i Golmar). * 1660 Henrik 

V. Støcken, Overrentemester, Gehejmeraad (f. Vs 1631, f 7? 1681). (Prog. 

funebre. Lengnicks Stmt. v. Støcken. Bircherods Dagb. 209. Nyt hist. 

Tidsskr. 273). 
^ Hieronymus Buek (f. i LQbeck ^7^ 1630, f 'V9 1673), Sgpr. v. St. Petri 

K. 1652. (Ghr. Bråmer: Freystatte der Sunder od Leichpred. ub. Hier. 

Buek. Hafn. 1674). 
*) Karen Hesselberg (f. ^75 1647, f "/i^ 1673). * Abraham Lehn, Vinhdh*. 

Dir. for ostind. Komp. (Jvfr. V^ 1709). 
-*) Christoffer v. Gabel (f. 7, 1617, f "Ao 1673), Kammersekretær hos Kong 

Frederik III, Rentemester, Statholder i Kjbhvn. (Bruun: Gunde Rosen- 

krantz 110—30). 
*) Jvfr. 7i2 1711. Kobberstikkeren Albert Halveg er ikke begra ven i St Petri 

Kirke. (F. R. Friis: Sml. til dsk. Kunst- og Bygn. Hist. 157). 
') Magnus Kuhman, kgL dsk. Notar »7^ 1673. (Sj. Reg. 29, 194), kgl. Mynster- 
skriver. (Sj. Reg. 25, 422). Forvalter paa Hørsholm. 
*) Augusta Maria Elisabeth v. Winterfeld, * Christian Gunther v. d. Osten, 

blev *72 1666 Kammeijkr., senere Overkammerherre hos Prins Jørgen. 

(Sj. Reg, 26, 176), f "/,(, 1677. - (Der Himmelburger GWckseligkeit od. 

Leichpr. ^h. A. E. v. Osten af Ghr. Bråmer 1675. Bruun: G. Rosen- 

krantz, 140). 283 

Juny 1 . Herr Mag. Gerlach Siassius, sein Bruder. K. ^) Ab. 

Aug. 26. Hansz Mahrs^) Ab. — K. — D. g. G. 

Oct. IS. Sehl. Johann Lehn Junior^) K. in dessen Vaters Bgr. 

Ab. — D. g. G. — D. g. L. 
20. Ihr. Kgl. M. Koniginn, Kamnier Mådgen Josina Sibilla 

von der Hachs. K. G. — Ab. — D. g. G. — D. g. L. 
Kov. 5. Claus Witt, G. in Ditmer Bofke sein Bgr. Ab. — 

D. m. G. 

1675. 

reb. 7. Matthias Freude sein Fr.*) K. G. — Ab. — D. g. 6. 

23. Jurgen Baumann.^) K. — A. G. 
Mart. 28. Margaretha Poggenbergs. ®) K. G — Ab. — D. g. G. 
Apr. 7. Hr. Albert Itzens Fr. '^) K. — Ab. — D. g. G. 

14. Emanuel Schåflfer, Stadts Musicant. K. — A. G. — 
D. gr. L. 
Juny 24. Barthcld Weisz. K. — Ab. — D. g. G. — 2 Paar gr. L. 
Aug. 1. Rosina Elisabeth von Biilauen, ein arm^ Adeliche 

Fr. Ab. 
4. Heinrich Briigmann. C, — in sein eigen Grab. A. G. 
Sept. 10. Sehl. Hr. Mag. Gerlach Siassius nebst deszen Sehl. 

Ehfrau^) beyde Entselten CSrper. K. Priester 
Bgr. frey. ^) Jvfr. ^Vs 1675. 

*) Hans Mars, Hofglarmester, Medlem af de 32 Md.s Rd. Kjbhvns. Dipl. L 

701, 10. 
*) Søn af Johan Lehn d. æ. og Sara v. Dickelen; fik Bev. paa Vinhandel i 

Helsingør % 1662. Sj. Reg. 25, 301. 
^) Mathias Freude, Ejer af et Skarlagensfarveri. * Cathrina Henning Zacken 

holts. Sj. Reg. 29, 421. Kjbhvns. Dipl. Reg. 
*) Klejnsmed Jørgen Baumann og Hustru Elisabeth Zanders Test. Sj. Reg. 

26, 390. 
«) Jvfr. V4 1679. 
^) Anna Janigken (Dt. af Goske J. paa Gottorp). * *Vi 1643 Albert Itzen 

til Irup. Jvfr. "/g 1679. 
*) Gerlach (Hilarius) Siassius, f. ^»Ao 1^31 i Geltzwardein i Oldenborg, f V9 

1675, Hofpræst hos Dr. Sophia Amalia 1670—73. Sgpr. v. St. Petri K. 

1673. * Margrethe Hodders (Dt. af Alverich H. og Adelheid Burggraf). 

(Progr. fnnebre o. a. SL). S84 

Sept. 14. Jurgen Biermaim, Kupfferschmied in Dan. Wegeners 

Bg. D. g. 6. 

16. Anna Margaretha Scheelen. EinverarmteEdelfrau. Eh. 
Not. 14. Magdalena von Buhlauen. Elin Arme Adeliche Fr. Ktg. 

1676. 

Jan. 9, Johann Adolflf Soldwedel, Scharflf Richter. Kh. — A. 

G. — D. g. L. 
10. Christian Wieborgs Stadt Vogt.^) K. in Lorentz 
Wietzens Bgr. Ab. — D. g. 6. 
Feb. 16. Johann Friedrich Schade *) C. — A. G. — D. g. L* 
25. Ghristan Gassubens Ehfr. ») K. — A. G. — D. g. L. 
28, Emanuel Meszling. Kh. — A. G. 
Mart. 17. Ihro Kgl. Mayst. Hoff. Jungfer Devitzen. K. G. — 

D. g. .G. — Ab. 
Apr. 14. Johann Melcher Rothling.^) K. G. — Ab. — D. g. G. 
Juny. 13. Peter Rabenstorff. K. — D. g. G. — 2 Paar Lichter* 

17, Oberst von Dieck. G. — Ab. — D. m. G. 

July 15. Ihro Sehl. ExceU. Hr. Johann Adolff Kielmanns Eck. ^) 

K. G. — Ab. — D. g. G. 
Oct. 10. Philip Rudolf Hartmann. K. G. — Ab. D. g. G. 
15. Jurgen Helmerhass. C. — A. G. ^) Christian Viborg fik ^^U 1672 Best. som Byfoged i Kjbhvn. (Sj. Reg. 28, 
651). * 

*) Søn af Ove Skade til Kjærbygaard, Kronprins Christians (V) Hofmester, og 
Augusta Maria Marschalch. (Marm. danica II. 197. Bevill. at Ove Skades 
Børn (Sophia Amalie, Juditha, Cathrine og Joh. Fredr. S.) maa være deres 
^en Værge, (Sj. Reg. 27, 376). 

«) Anna Ziemers (f. i Parchim Vi 1620, f '7i2 1676). * 1648 ^Vs Christian 
Cassuben, Boghandler. Jvfr. ^72 1693. Hun var en Datter af Jochim Z* 
„Fursti. Freybecker" i Parchim og Margr. Mowia. (Ligpræd, o. Anna Zie- 
mers af Chr. Bræmer. Det kgl. Bibi.) 

*) Johan Melchior Røthling. Udn. ^Vii 1658 til Agent i Danzig, senere Ass» 
og Sekr. i Gommercecoll., Kronprins Christians Sekretær. (Sj. Reg. 24^ 
296, Sj. Tegn. XXXVII. 220). Hans Sønner, Christian Georg og Frederik, 
fik "/s 1677 Till. at gaa i Sorø Skole. (Sj. Tegn. XLI. 396). 

*) Johan Adolf Friherre Kielmann v. Kielmansegge, f. i Itzehoe 1612, f i 
Fængsel i Kjøbenh. 7? 1676, hertugelig gottorpsk Gesandt. (Marm. dan. 
IL 13. Bircherods Dagb. 176. Hofinan: Dske. Adelsmænd. Vaupelli 
Rigskansler Grev Griffenfeldt, passim, etc.) 285 

Oct. 20. Josias Schutz, Uhrmacher. K. — A. G. 

Nov. 29. Jurgen Zirtzaus Fr.i) K. — A. G. 

Dec. 12. Johann Adolflf Ernst«) K. — A. G. — D. g. L. 

19. Sehl. General GarolArenstorflf.«) K.G. — Ab.— D.g.G. 

1677. 

Jan. 5. Jungfer Costgen von Adel ausz Mecklenburg. C. 

10. Dirich Molterpass K.*) A. G. 

» Peter Jord.^) C. in Andreas Sobotkers Bgr. 

18. Peter Schonfeldt. «) K. — A. G. 

26. Matthias Pahling.^ K. — A. G. 

Febr. 17. Doet. Matthias Stolterfusz. «) K. G. — Ab. — D. g, G 

22. Obrist Ahlefeldt. ») K. G. - Ab. — D. g. G. 

28. Andreas Kellinghusens Ehfrau. i<^) K. — A. G. 

Mart. 1. Mag. Bråmers Ehfrau, ^^) ins Priester Bgr. A. G. ") Jvfr. »Vio 1683. 

*) Kjøbm., Medl. af de 32 Md.s Rd., af en indvandret nflmbergsk Patricier- 
slægt. (Pers. Tidsskr. I. 283). * Helene Sophie Merker. (Till. til Hjemme- 
vielse "/^ 1660. Sj. Reg. 24, 660). 

•) Carl V. Arenstorfif, General (f. 1625, f *7i2 1676). Liget blev senere flyttet 
til Slesvig Domkirke. (Biogr. Lex. L 318. Personalia. A. Geh. Ark.). 

*) Didrik Multerpass d. y., Kjbm. * Nille Stiefken (f. o. 1647, f 1741, 94 A. gi.). 
(Till. til Hjemmevielse ^Vg 1670. Sj. Reg. 28, 46). Hun ægtede senere 
Ulrik Suntum. 

*) Kgl. Sølvpop. * 1674 Sophia Amalie Søbøtker. (Sj. Reg. 29, 414, ^7io 74). 

*) Peder Schønfeldt, Kandestøber, og Anna Kohlens Test. (Sj. Reg. 39, 369). 

^) Kgl. Skomager. * 1659 Anna v. der Linden. (Sj. Tegn. XLL 117. Sj. 
Reg. 24, 369). 

«) Matthias Stolterfoht (f. i Lubeck "/^ 1636, f Vi 1677, Dr. jur., Ass. i den 
slesv. holst. Landret, Sekretær ved det hanseatiske Kontor i Bergen. 
(Moller: Gimbria litt. Worms Lex.). 

®) Bendix v. Ahlefeldt, Oberst (til Nienhof), * Elisabeth Hedevig v. 
Thienen. (Extr. af maanedl. Rel. GI. kgl. Saml. 4to, 2986). B. v. A., 
Kaptein i d. kgl. Livgarde t. F., erklæres ifølge kgl. Skrivelse af Vs 1667 
for „Egte og Adel Kone barn*' af Frederik v. Ahlefeldt og ægteviede 
Hustru, Hedevig Roepstorff. (Sj. Reg. 26, 343). Saaret ved Erobringen af 
Ghristiansstad ^Vs 1676, f *7i2 s. A. (Voss Excerpter i Sml. Generalia. Geh. Ark.) 

^®) Andreas Kellinghusen, Confiturer, Medl. af de 32 Md.s Rd. Ifølge en 
Optegn. iSt. Petri Kirkeark. f. 7^ 1635, f "A 1719. Stmt. ved Lengnick; 
Pers. Tidssk. H. 329. 

") Ursula Cathrine Lindemannn (Dt. af Dr. theol. Thomas L., Sgpr. v. St. 
K. * ^) Capelian Johannes Tamov, f 1661. * ^) Mag. Chr. Bræmer, 
Sgpr. V. St. Petri K. Se Stmt. u. 1671. Wibergs Præstehist. II. 181). 286 

Mart. 19. Rudolflf Boldewin^) sein Fr., in Simon Cronenburgs 

Grab. G. — A. G. 
23. Henrich Wilde. C. — A. G. 
April 3. Barthold BischolBf.«) K. — A. G. 

18. Johann Heinrich Ernst, ^) in dessen Sehl. Vaters Grab 

K. — Ab. — D. g. G. 
20. Nicolay Boys Ehfrau. K.*) — A. G. 
May 19. Henrich Dittmers.^) G. — Ab. — D. m. G. 
Juny 10. Sehl. Mag. PfeiflSus Wittwe.^) K. in das Priester 

Begr. frey. 
22. Frau Doet. Lindemanns ^) Ihre Tochter, K. in das. 
Priester Begr. frey. 
July 3. Nicolai Rentz. «) K. — D. g. G. — Ab. 
16. Henrich Wiegmann.^) G. — A.G. 
27. Sehl. Peter Schonfelds Ehfrau. i«) K. — A. G. ^) Rudolf Boldewien, kgl. Bundtmager. Kjbhvns. Dipl. III. 675. 

») Barthold Henrik Bischoff, Kjbmd. * 1666 Christine Mars. (Sj. Tegn. 

XXXVII. 688). Deres Test. Sj. Reg. 30, 369. 
■) Søn af Johan Adolf Ernst, t 1^76, Broder til Politimester Johan Bertram 

Ernst. (Se ovenfor). 
^) Christina Duwenfelt. * Nicolaus Boye, Bartskjær for Søetaten (D. ^7io 

1674. (Sj. Reg. 29, 426. Overchirurg ved Hohnen; (1680) nød Hofbetjents 

Rettigheder (Sj. Reg. 30, 182), Medl. af de 32 Md.s Rd., t 16^- Deres 

Test. Sj. Reg. 25, 527. (Ingerslev : Danmarks Læger. Kjbhvns. Dipl. IH. 

771, 73. VII. 75. Strunck: Portræt-Katalog.) 
') Henrik Ditmar, kgl. Kontrafejer. (Weilbach: Kunstnerlex. 134). 
*) Gjertrud Lund (Dt. af Raadmd. Oluf L. i Nykjøbing paa F.). * ^Vg 1652 

Mag. Daniel Pfeiflf (f. ^»A 1618 i Stettin, f 'Vs 1^62), Sgpr. v. St. Petri 

K. Buck: Leichpred. u. M. Dan. Pfeiffium. Hafn. 1664. Pers. Tidsskr. 

IV, 243. 
') Cathrine Quistorph (Dt. af Dr. jur. Q. i Rostock). * Dr. theol. Thomas 

I^mdemaim (f. i Rostock "/^ 1 609, f 'Va 54-), Sgpr. til St. Petri K. (Prog. 

funebre. Lengnick Stmt.). Hun døde if. Optegn, i St. Petri Kirkeark. ^'/g 

1685. 
®) Nicolaus Rentz, Farver, Borgerkaptejn, førte Borgerne fra Vester Kvarter. 

under Stormen paa Kjbh. 1659, hædredes af Kongen med en Æreskjæde 

og Med. af Guld. Hans Optegn, om Belejringen i Ny dsk. Mag. HI, 56. 

Han ægtede 1659 Anna Christoffer Beyers Enke (Sj. Reg. 24, 500). Dr. 

O. Nielsen: Kjbhvns. Beskr. II. 333. 
») Remsnider; Kjbh. Dipl. I. 753.. H. 829. Sj. Tegn. XXXIX. 565. 
^°) Se Anm. til ^7^ 1677. Gift 1. Gang med Vilhehn Kloumand. (Sj. Reg. 

27, 215.) Aug. 


30. 


Sept. 


2. 
6. 
10. 287 

Capitain Ånthon Gunter Muhl.^) G. D. m G. 
Matthias Alsing, I. K. Mayst. Trabantenfuhrer seinr 
Ehfrau. Kh. — A. G. 

Oberst Lieutenant Robbert Cobiets Ehfrau.^) K. 
Johannes Kirchhoffs Ehfrau ®) K. In Andreas Kelling- 
husens Begr. Ab. — D. g. G. 

25. Johannes Schroder, Organist,*) k., in Claus v. Damms. 
Begr. frey. 

Oct. 1. Hans Morgener.*) K., in sein eigen Grab. D. g. G. 

3. Abraham Lehns Fr.^) K., in sein Vaters Begr. A. G^. 

9. Ihre K. M. Frau Mutter Hat dero Sehl. Frau Hoflf- 

meisterinn Catharina Hedevig von Podeweis ^) Ab^ 

K. G., beysetzen lassen. D. g. G. 

26. Daniel KelHnghusen, *) in Claus v. Damms Bgr. A. G. 
29. Matthias Wessels Fr.^) K., in Johan Lehns Begr^ 

Ab. — D. g. G. 
31. David Dieterich von Haaren, Fenrich. K. G. — Ab. 
D. g. G. 
Nov. 17. Sehl. Assessbr Friederich WulflF.^o) K., in Wuir 

Petersens Bgr. D. g. G. *) Till. at hjemmevies for Kapt. Anton Gunther Maull og Lucia Jacobe^ 

Wilster ^Vt 74. Sj. Reg. 29, 353. 
•) Jvfr. ^7, 94, t 1667. (Pers. Tidsskr. I. 223). 
•) Mette Harder, g. m. Apotheker Johan Kirchhof. Jvfr. *Vi 1693. 
*) Organist ved St. Petri K., g. m. Magdalena v. Dam, Dt. af kgl. Klokke- 
støber Claus V. D. 
*) Kobbersmed. (Sj. Reg. 26, 412). 
®) Margrethe Søbøtker. * 1675 Abraham Lehn. (Anden Hustru). Till. til 

Hjemmevielse i Sj. Reg. 29, 558. Jvfr. V^ 1709. 
') Dt. af Gregers Ahlefeldt til Søgaard, ægtede 1644 Dionysius v. Podewells, 

t 1647, Christian IV's Gehejmeraad og Overhofr[iarsk. hos den udvalgte 

Prins. (Resen: Inscr. 227. Benzons Stmt.). 
®) Confiturer, Fader til Andreas Kellinghusen (se ovenfor). * 1659 Catharina 

V. Dam (Dt. af kgl. Klokkestøber Claus v. Dam). Hun bisattes ^Va 1695,. 

(Lengnicks Stmt. Kjbhs. Dipl. I. 744. H. 821). 
®) Sibylle Lehn (Dt. af Johan Lehn d. æ.). * ^) Vinhandler Johan Enskirck, 

t 1662 (Deres Test. Sj. Reg. 25, 350). * ') 1664 Matthias Wessel (v. 

Wessen), Vinhdh-., Medl. af de 32 Mds. Rd. (Sj. Teg. XXXVH. 91. Kjbh.s 

Dipl. UI. 765). 
") Fredrik Wulff, „højlærd fra Strassburg% Forvalter i det tyske Canc. (»Vg 1660. 288 

Dec. 31. Benedix Grothschillings Fr.^) Ktg. — Ab. — D. 

m. G. 

1678. 

Jan. 8. Samuel Heuer. 2) K. G. — A. G. 

21. Christopher Bruckeners Fr.^) Kh. — A. G. 

28. Gottfried Kruger*) Muntzmeisters Ehfrau. K. G. 

D. g. G. 
Tebr. .23. David Schwartz. G. A. G. 

Mart. 15. Lorentz Tuxsens Ehfrau, ^) K. in sein eigen Grab. A. G. 
May. 17. Albert Bernhorst, ^) K. in Magd. sehl. Albert Heinz 

Bgr. D. g. G. 
Juny 26. Catharma Henrich Wildes. 7) C. — A. G. 
-Aug. 7. Henrich Schupps Schwester Sohn, Henrich Norcke.®) 

K. — D. g. G. Sj. Tegn. XXXVI. 716). Udn. 7^ 1676 til Ass. og Gehejmearkivar. 
Tegn. XLI. 216). Ægtede 1659 Anna Margrethe Ellerin (Sj. Reg. 24, 500). 
A. D. Jørgensen: De tiske Rigsarkiver (Reg.). Vaupell: GrifiFenfeldt. 

^) Bendix Grothschilling d. æ., Kunstdrejer, oprettede Kunstkammeret 1680, 
t Marts 1690. (Weilbach: Kunstnerlex. II. 88, 152—57, 163. Lengnicks 
Stmt.). 

*) Samuel Højer, Prins Jørgens Mundskjænk. * ^) Anna Pedersdatter Brandt 
(Deres Test. Sj. Reg. 27, 470). * ^) Maria Dinesdatter (Deres Test. Sj. 
Reg. 30, 474). 

■^) Over hendes Ægtefælle findes en Mindesten i St. Petri Kirkes Kapel med 
følgend« Indskrift: „Ghristoph Briickner, Konigl: Maytz: Wohlbestalter 
.Zimmer Meister und wohl Meritirter Brandt Gapitein in dieser Konigl: 
Residentz Stadt Copenhagen, so gebohren in Sangerhausen bey Eisleben 
Ao. 1640 D: 11 Sept: und gestorben 1701 D: 2 Augusti.* Lengnicks Stmt. 
Fra Slægten Briickner (Sangerhause)i) nedstammer den danske Familie 
Brøchner. 

*) Gotfred Kruger, kgl. Møntmester, f 1680, 54 A. gi., begr. i Holmens 
Kirke. 

'^) Christine Justsen (Jostens). * ^) Claus Krøger, f. 1620, f '7i2 1654, Dron- 
ning Sophia Amalies Kammertjener. (Resen: Inscr. 228. Joh. Bræmer: 
Geistl. Låufer od. Leichpr. ub. Glausz Krøgem. Hafn. 1654). * *) Lorentz 
Tuxen, Ridefoged paa Hørsholm, død som Hofkæmmerer og Vicepræs. i 
Hofretten. Jvfr. "Vg 1682. 

*®) Kjbm. paa , Fortunen". * Christine Lindemann (Dt. af Dr. theol. Thomas 
L.), f. 1647, t 1706. (Lengnicks Stmt.). 

') Jvfr. ^Vs 1677. 

*®) Vistnok Svoger, ikke Søstersøn til Henrik Schupp (f. i LObeck 1634, f 289 

-Aug. 17. Margaretha Sehl. Henrich Wiegmanns.^) C. — A. G. 
Nov. 12. Catharina Sehl. Daniel Kellinghusens T. K. — A. G. 
23. Fabian Gustmeyers I. K. M., gewes. Secretarius, K. 
beym Thurm. 

1679. 

Jan. 16. Obrister Balthasar von Wulfifgen. K. G. — Ab. — 

D. g. G. 
Febr. 15. Matthias Alsing, Trabantenfiihrer. K. — Ab. — GI. 

Geld frey, weil ein Konigsbriefif gehat. 
Mart. 22. Hans Georg Hartmann. K. G. — Ab. — D. g. G. 
Apr. 7. Friderich Poggenberg ZoUner.^) K. G. — Ab. — 

D. g. G. 

20. Peter Matzen, Renteschreiber, sein Fr. ^) K. G. — A. G. 

21. Hermann von der Heyde. Kh. — A. G. 
May 11. Albert Itzen.^) K. — Ab. — D. g. G. 

Juny 15. Henning ErmandingersPerlstickersEhfrau.^) K. — A.G. 

2J. Jiirgen Herwig. Kh. — A. G. 

July 5. Christoffer Herffort, Senior.^) K. G. — A. G. 

12. Johannes Sauer, Prediger aus Schonen. C. — D. m. G. 
Aug. 5. Johann Ahlstein. K. — A. G. 

13. Catharina Adam Werners.^) K. — Ab. — D. g. G. 1690), Dir. for ostindisk Komp. — Han er Fader til Hans Henrik Nørck, 

(Jvfr. ''Ve 1694), Johanne Nørck. (Jvfr. ^V^ 1709) og Christian Schupp, 

Raadmd. (Jvfr. ^j, 1713). 
^) Jvfr. ^7^ 1677. 
^) Frederik Poggenberg (f. ^j^ 1639 i Bremervørde, f ^Vs 1679), kgl. Tolder 

i Kjbvn., g. ^) 1664 Anna Maria Roland fra Hamborg, (Till. til Hjemme- 

vielse. Sj. Tegn. XXXVH. 183. ^V^^ 1679), bisat ^7^ 1668. (Test. Sj. 

Reg. 27, 2), g. 2) ^Ve 1669 Helene Hagen (Dt. af Kjbm. Joh. Hagen i 

Kjbh. og Margrethe Badskjær. (Sj. Reg, 21, 460. — Univ. Ligprogram). 
^) Cathrine Ottmar Elgers, Enke efter Melchior Ziegler (St. Petri Kirkes Lig- 

protok.) Sj. Reg. 26, 19. 
^) Albert Itzen til Irup, døde ^""U 1679 (Kirkeældste i 42 Aar). Kj. Dipl. 

m. 108. Hans Test. Sj. Reg. 30, 800. 
*) Jvfr. ^7,1 1692. 
^) Christoffer Herfort d. æ., Apoth^ker. Ingerslev: Dnmrks Læger II. 117. 

L 432, 573. Test. Sj. Reg. 25, 414. 
') Jvfr. "/4 1672. Cathrine Glesserin (Glæserin), g. ^) 1650 Marcus Schmiden, 

19 290 

Oct. 8. Jurgen Zirtzau seine Fr. K. — A. 6. 
Dec. 19. Stallmeister Pessel von dem Reichs GantzlerÅhlfeld. G^ 
„ Michael Zachæi, Gantor an der Kirche/) Ehfrau- 

G., frey. 
31. Jochim Kurtz. K. — A. G. 

1680. 

Jan. 14. Hedewig Sehl. Molckens Wittwe.^ K» — A. G. — 

D. g. L. 
Feb. 7. Garl von Mander SehL Wittwe.«) K- — Ab. — 

D. g. G. 
Mart. 8. Dorothea Gassuben Ihr Mann, Gorfitz Luflft,^) in 

ihr Vatters Bgr. Ab. Annoch ihr kleines Kd. D. g. G.. 
April 5. Jochim Friedehold. K. — A. G. 
May 6. Doctor Simon Pauli. ^) — K. — A. G. 

13. Gasper Ahnmiiller.^) G. — A. G. 
Juny 3. Hans Heitmann, Beckenschlåger. K.» — A. G. 

22. Lieutenant Gerstorff, von der Leib Guarde. K. — 

A. G. O 
Oct. 27. Hans Wiedev^elt, ein Maurer Gesell, sein Fr. Ab. ®) kgl. Livbarberer, f. 1617, f 1657, g. *) 1659 Adam Frederik Werner, kgL 
Notar og Hofpoet, f 1672. Resen: Inscript. hafn. 222. 

') Michael Zachæus, Kantor ved St. Petri K., t ^Va 1698 »efter 42 Aars tro- 
Tjeneste'*. (Optegn, i Kirkeark.). 

•-) Helvig Petri (Peters), Boghdlr. Jochum Moltkens (f 7, 1664) 2den Hustru 
(Stolpe: Dagspressen i Danmark I. 161). 

«) Jvfr. 74 1670. (Danske Sml. 2. R. I. 363—64). 

*) Corfitz Lufft, kgl. og Univ. Bogtrykker, ægtede 1678 Dorothea Gassuben 
(Dt. af Boghlr. Christian C. Jvfr. 1718. (Stolpe: Dagspressen i D. II. 
208-9, 224). 

'') F. i Rostock 74 1603, f 'V^ 1680, Dr. med. 1630, Prof. i Anatomi og 
Botanik 1639, Hof- og Livmedikus 1656. (Chr. Bræmer: Redl. Christe od 
Leichpr. ub. D. Simon Paulli. Pløn 1680). 

^) Jvfr. H. Rørdam : De dske Studenters Deltagelse i Kjbhvns Forsvar S. 157. 

') „Wegen des Sehl. Lieut. Gerstorff Fahnen in der Kirche auffzuhången 
10 Rthlr.** 

^) „Weilnicht viel Mittel ubrig fiir die GI. entrichtet. 3 Mk. 4 Sch." — Maria 
Marcussen. * 1674 Hans Wiedewelt (f. i Schleitz i Meissen 1646, f 1730), 
Murmester. Jvfr. Dr. Meier: Efterr. o. Joh. Wiedewelt (Architekten& 
Sønnesøn), hvor hun paa Stmt. angives at være død Maj 1674. 291 

Nov. 2. Christian Nerger sein Fr. Kh. — Ab. Die kleine- 

sten Gl.i) 
22. Mag. Isernberg. K. G. — A. G. 2) 

1681. 

Feb. 16. Henrich Meincke, Amts Verwalter zu Friederichs- 

burg.^) K., in Lorentz Tuxens Bgr. Ab. — A. G. 

Mart. 22. Poul Doncke.^) K. — Ab. — D. g. G. 

April. 22. Oberst Fleischer. ^) K. G. — D. g. G. 

May 5. BaltzerArend, Pr oyiant Verwalter. K. — Ab. — D.g.G, 

Aug. 11. Dorothea Bråmerin.^) K. — A. G. 

Nov. 17. Lorentz Kreyer hat Lambert von Wessendunck in 

der K. begraben lassen. Ab. — D. g. G. 
27. Margaretha Jost Stapels.^) K. — A. G, 
„ Matthias Kalthofif. ») Ktg. — A. G. 

1682, 

Jan. 3. Johann Bielfeld, des Blinden Dischers Fr.^) Khr 
Feb. 7. Gundel Fosbein sein Fr.^^) K. Ab. — D g. G, 
Mart. 22. Lorentz Tuxen. ^^) K. Ab. — D. g. G. ^) Jvfr. ^7i2 1708. 

-) Albert Balthasar Isernberg, Søn af Kjbm. Herman Isernberg og Elisabeth 

Klingenberg (f. ^7ii 1648 i Kjbh., f "/u 80). Prog. funebre. Mag d. ^% 

1675. Bircherods Dagbøger 157. 
^)' Heinrich Meincke, Amtsforv. o. Frederiksborg og Kronborg Amt, Fiske- 
mester o. Kjbhvns og ovenn. Amter. * Sophia Amalie Tuxen (Dt. af 

Lorentz T. og Christine Justsen). — Lor. Tuxens Skifte i Geh. Ark. 
^) Jvfr. 7, 1708. 
^) Philip Fleischer, Oberst og Chef for det Fleischerske Dragonregiment 1676 

—78. (Vaupell: Den dske Hær II, 588). 
®) Dorothea Moth, Dt. af Mag. Johan M. i Flensborg. * Ho5)ræst Johannes 

Bræmer. Jvfr. Stmt. 1671. 
') Jvfr. 2% 1723. 
«) Matthias Kalthofif, fik V^ 1656 Bestall. som Bøssemager (Sj. Reg. 23, 745), 

Ægtede 1659 Anna Kercks (Sj. Reg. 24, 493). Hun bisattes "/^ 1694. 
») Johan Bielefeldt, (f. i Oldenborg "Ao 1635, f "/u 1704), Kunstsnedker, 

(F. R. Friis i Tidssk. for Kunstindustri 1887, 122). 
^®) Gunder Vosbein, Ejer af Anneberggaard, Materialskriver paa Holmeu. 

Till. til Hjemmevielse m. Sophia Amalie Holst. Sj. Reg. 31, 582, Ve 1682. 

(Lengnick Stmt.) 
") Lorentz Tuxen (f. ^Vg 1618 i Angel, f 1682), Ridefoged paa de kgl. Godser 

19* 292 

Apr. 6. Christoffer Grosz seiner Frauen Mutter, ^) Kh. — A. G. 

25. Catharina Doctor Lindemanns Ihr Tochter Sohn, 
Dirich Meyer. Ktg. — D. m. G. 

July 18. Matthias Freude.^) K. — Ab. — D. g. G. 

Oct. 19. Peter Hauboldt.^) K. G. — A. G. 

Nov. 8. Christoffer Hering. *) C. — A. G. • 

Dec. 26. Jurgen Biermann. K. — A. G. 

1683. 

Jan. 10. Henrich Harder. K. — Ab. — D. g. G. 

18. Herr Geheim Rath Wibe, sem Sehl. Fr. 5) K. G.— Ab. 

„ Johann Ahlhusen. K. Ab. 

Mart. 17. Herr Hermann Weybergs seine^) T. K. G. — A. G. 

Juny 7. Herr. Geheim Rath Wibe sein Kd. '^) K. G. i Hirschholm ^^9 1651, død som Hofkæmmerer og Vicepræs. i Hofretten. 
Hans første Hustru er omtalt ovenfor. Efter hendes Død indgik han 1680 
Ægteskab med Maria Momsen. Jvfr: Giessing Jubellærere II. 327 — 47. 
Christensen: Hørsholm 362 — 69. Nachrichten von L. T. und Christine 
Justsen (Ledreborgske Saml. 478). Lor. Tuxens Skifteakter i Geh. Ark. 
Foruden den ovennævnte Datter Sophia Amalie havde han Sønnen Chri- 
stian Tuxen, f. 1660, levede 1708 som Borgmester i Bergen. (Hist. Tidsskr. 
III. 3, 671). 

^) Jvfr. ^Vio 1693. 

^) Jvfr. V, 1675. 

^) Peder Haubolt, Kgl. og Univ. Boghdlr., f. i Rahlitz i Meissen, f 'Vio 1682, 
g. m. Margrete Pauls fra Husum i Slesvig. Deres Test. Sj. Reg. 30,' 692. 
Jvfr. ^Vq 1711. Bircherods Dagbøger 219. Stolpe: Dagspressen II. 113—14. 

*) Till. til Hjemmevielse for Christoflfer Hering og Kirstine Andersdatter ^'/g 
1659. Sj. Reg. 24, 453. 

^) Margrethe Kathrine Reimer, f. ^Vg 1643, f 7^ 1683 (Dt- af Krigskommissær 
Heinrich R. og Anna Hannemann). * 'Ve 1667 Michael Wibe, Gehejme- 
raad, Justitiarius (f. 1627, f 1690). Lassenius: Parentation ub. Fr. M. C. 
Hr. M. Wiebes. Hafn. 1684. Prog. fimebre over begge. Geneal. biogr. 
Arkiv. 73—104. 

^) Sophia Charlotte Weiberg (Weigber), Dt. af Herman W., Christian V's 
Overkammertjener (f 1685) og Anna Lorents (f 1698). Joh. Lassenius: 
Leichsermon iib. S. C. Weigbers. Hafn. 1685. Lengnicks Stamt. Sj. Reg. 
25, 236. 7io 1661. 

') Frederikke Wibe, Dt. af ovennævnte. Om hendes Død se : Breve fra Mich. 
Wibe tn Vilh. Helt (Ny kgl. Saml. Fol. 1323). „Je fis enterrer hier ma 
fiUeFriderica qui mourut. Feu sa mere avoit predit quelque jours avant 
sa mort qu'elle la suivreroit bien tost. (Brev. dat. Ve 1683).* -293 

Juny 20. Johannes Ulrich. K. — Ab. — D. g. G. 

Sept. 4. Michel Mentz. G. — A. G. 

Oct. 8. Doctor Hammerich.^) K. G. — A. G, 

Dec. 12. Jiirgen Stielcke. K. — A. G. 

y, Johann Giinther Weygber. 2) G. — A. G. 

18. Johann Ising sein Fr.^) K. — A. G. 

28. Jiirgen Zirtzau, Becker. Kh. (Fortsættes.) Spørgsmål og Svar. Spørgsmaal. 
11. 
Kan der paavises nogen Slægtskabsforbindelse mellem den 
d. 20. Marts 1679 adlede Assessor Friderlch Mechlenborg og den 
Gapitain Christian Frederik Mechlenburg, der døde 10. Oct. 1729' 
som Gapitainvagtmester paa Kronborg? Denne skal ifølge Fa- 
milieoptegnelser være født 14. Juli 1677 i Byen Elsasz i Schlesien. 

SchøUer, 

Jægermester, Margaard pr. Odense. 

12. 
Der ønskes Oplysning om, hvorvidt Jægermester Hans 
Bachmann (1674 — 1745), der 1709 blev gift med Overførster 
paa Drendrupgaard Hans Arnold Jantzens Datter Anna Elisabeth 
Jantzen (begr. 30. Oct. 1710, 16 Aar gammel) og 1714 indgik 
andet Ægteskab med Kristine Margrethe Glasen (begr. 20. Dec. 
1745, 60 Y2 Aar gammel), er i Slægt med Forvalter Hans 
Bachmann paa Højrupgaard (f 19. Dee. 1760), der 14. Oct. ') Frederik Hammerich; f. ^Vg 1628 i Altenburg, f Oct. 1683, Dr. med. i 
Leyden 1666. Dsk. Admiralitetsmed. V^ 1667. (Sj. Tegn. XXXVIU, 117, 
Prog. fimebre. Ingerslev: Danmarks Læger I. 524. 

') Hofbager, Broder til ovennævnte Herman Weiberg (Weigber). Sj. Reg. 
24, 252. Specialia. Gehark. V. ^) Jvfr. % 1706. 294 

1740 ægtede Ellen Marie Scheel (jfr. N. R. Søkilde og Jørgensen, 
Hillerslev og 0. Hæsinge Sogne, S. 77 ; A. W. Scheel, Stamtavle 
over en Familie Scheel, S. 12; Personalia betræflfende Fr. Bagger, 
S. 50). 

I O. Nielsens „Malt Herred", S. 12 og 124, omtales det, at 
Præsten i Føvling Jørgen Fogs Hustru Maren Bachmann er en 
Datter af ovennævnte Jægermester Bachmann, men dette er 
urigtigt. Hun er født i Skodborg 12. Aug. 1711 og hendes 
Fader hed vistnok ogsaa Hans B. Hvad var han og hvorledes 
var han beslægtet med Jægermesteren? 1647 nævnes „Os elske- 
lige" Hans Bachmand som boende paa en Gaard i Udesundby 
(Sjæll. Registre XXI, 669), var han deres Stamfader? 

Nærmere Oplysning om disse Personer modtages med Tak af 

A. Jantzen, 

Sognepræst i Gjentofte. 

Svar paa Spørgsmaal. 

XI. 

a. 

I Anledning af Spørgsmaalet om Slægten Liebe (2. R. I, 
237; jvfr. 2. R. II, 154, og III, 75) skal jeg meddele Følgende: 

Slægten stammer vel, som Navnet tyder hen paa, fra Tysk- 
land, hvor Navnet allerede forekommer i Middelalderen. I Schle- 
sien hører det oprindelig hjemme ; derfra stammer i ethvert Til- 
fælde en gammel Adelsæt, som nævnes i det 15. Aarhundrede; 
denne Slægt har senere udbredt sig til Sachsen, hvor den, saa- 
vidt bekjendt, uddøde paa Mandslinien med Christian Friederieh 
von Liebe i den første Halvdel af det 18. Aarhundrede. Af 
denne Slægt har i det mindste 2 Mænd været i Norden, nemlig 
i Sverige som Officerer paa 30-Aarskrigens Tid. -Der er derfor 
en Mulighed for, at et Medlem af samme Slægt kunde være 
kommen til Danmark, ligeledes paa 30-Aarskrigens Tid og være 
bleven Stamfader til den danske Slægt Liebe. Allerede paa 
Christian den 5tes Tid har Slægten været bosat i Danmark og 
synes da at have opholdt sig nogen Tid tilforn i Landet. — I 
Slutningen af det 17. Aarhundrede forekomme blandt flere af 295 

Tfavnet 3 Mænd, som synes at være nær beslægtede, maaske 
JBrødre, nemlig efternævnte I, II og III: 

I. Johann Melchior Liebe, maa være født omkring Aaret 1650, 
var Boghandler, har rimeligvis lært Boghandelen hos Peter 
Hauboldt og fik sammen med dennes Brodersøn Privilegium 
som Universitetsboghandler 25. Maj 1683. Han døde 1711 
, og blev begravet paa Petri Kirkegaard 7. Septbr. s. A. 
Han var gift med Charlotte Amalie Cmi:z, født c. 1660, 
t 1723. Johan M. L. havde mindst Børnene a — b. 

a) Peter August L., var 1711 Underofficer ved Oberst Zepelins 
Regiment, fik ^6/^ 1713 Tilladelse til at lade sig vie til sit 
Næstsødskendebarn Urbana Magdalena Echorst. 

b) Johann Friederich L., var 1711 Underofficer ved Oberst 
Zepelins Regiment.^). 

II. Jacob Gabriel Liebe, født c. 1656, f 1725, var Bogbinder, 

kom i Lære hos Oldermanden Joh. Kruse og blev udskreven 

som Svend 12. Februar 1689, var 1708 Oldermand for 

Langet. Han havde mindst Børnene a — b. 

a) Johann Daniel Liebe, maa være født c. 1693, var i Lære 
hos sin Fader og blev af denne udskreven som Svend 17. 
Maj 1711. 

-b) Georg Christian Liebe, maa være født c. 1697, var i Lære 
hos Bogbinder Joh. Poppenhausen, blev Svend 1715, fik 
Borgerskab 1731 og døde 1739. Hans Hustru maa være 
død inden 26. Octbr. 1741, da der blev holdt Skifte i deres 
fælles Dødsbo. Børn: 1) Johan Carl L., døbt 21. April 1734 ; 
2) Charlotte Augusta L., døbt 18. Novbr. 1739. 

c) Johan Christian Liebe, født c. 1703, var i Lære hos sin 
Fader, blev udskreven som Svend 26. Octbr. 1721. 

III. Johann Daniel Liebe, maa være født senest imellem Aarene 

1670 — 80. Han angives i Frederiksberg Kirkebog at være 

Bogbinder, men han findes intet Sted anført i Laugets Pro- ^) Til denne Gren af Lieber hører sandsynligvis: 1. Engelke Marthe Liebe, 
født c. 1715, t 1747, gift 4. Januar 1737 med Michael Johan Herbst, 
f. c. 1699, t 22. Oct. 1762 som Gontreadmiral og Holmens Chef. Fra 
dette Ægtepar nedstammer den danske Adelsslægt Herbst. 2. Urbana 
Margrethe Liebe, gift 27. April 1728 med Peter Klaumann, vistnok en 
•Søn af Nicolaus Klaumann og døbt i Holmens Kirke 12. Febr. 1694. 296 

tocoller, der dog førend Åaret 1725 ere meget mangelfulde- 
eller rettere sagt saa godt som slet ikke findes. Ikke heller 
har jeg kunnet finde ham i Ligbogen i Petri Kirkearchiv, 
der dog ogsaa har mange Lacuner. Hvad selve Petri Kirke- 
bøger angaa, saa ere de, saavidt bekjendt, gaaede tilgrunde 
ved Stadens Brand 1728 og der existerer fra før denne Tid 
kun et mangelfuldt uautoriseret Uddrag af Kirkebøgerne, 
saaat Slægten Liebe vanskeligt vil kunne føres længere til- 
bage, da de Kilder, i hvilke man tænkeligt kunde søge Op- 
lysning, ere tilintetgjorte. Johann Daniel Liebe maa«være 
død efter Aaret 1723, men inden 4. Octbr. 1728, da jeg 
finder hans Kone gift 2den Gang paa dette Tidspunkt.. 
Johann Daniel L. var gift 17. August 1701 med Anna Mar- 
grethe SchlichtkruU, døbt 23. Juli 1682. Hun giftede sig 
2den Gang med Bogbinder Johann Fried. Plier eller Pluer, 
født i Hannover c. 1693, indkommen til Danmark 1725, 
t 1767, begr. 22. April s. A. Anna Margrethe Pliier, født 
SchlichtkruU døde 8. Juli 1760. 

Johann Daniel L. havde flere Børn, blandt dem kan 
nævnes : 

Georg Julius Liebe, døbt i Frederiksberg Kirke den 18. Søndag 
efter Trinitatis 1710 „Jiirgen lulius**. Han kom i Lære hos 
sin Fader, thi hans Stedfader Joh. Fried. Pliier (der vel sagtens 
har overtaget Joh. D. L.'s Forretning, der vel fulgte med Enken), 
udskrev ham som Svend. I Laugets Bøger findes følgende: 
Anno 1728 d. 19. Octbr. håbe ich meinen Stiefsohn „Georg 
Julius Lieben" vor unsern loblichen Amt ein und aus ge- 
schrieben lassen und vor einen erlichen Gesellen fry und 
loss gesprochen. 

„Gott gebe ihm seinen Segen*^ 
Joh. Fried. Pluer. 

Anno 1758 4. Octbr. hat mein Vater Joh. Fried. Pliier 
vor offneter Lade mich lossgegeben und stett vor einen recht- 
schaflftenen Gesell. „Dem lesus will ich bleiben., ich will zum. 
Unterpfandj,^ die Leib und Seel verschreiben : hier ist meine 
eigene Hånd; 

Georg lulius Liebe**. 297 

Han fik Borgerskab 4. Januar 1734, blev senere kgl. Hof- 
bogbinder og døde 1778. Han var 2 Gange gift: 1) ^5/^ 1754. 
med Marie Elisabeth de Gamesi, t 1757, begr. ^Yg, Datter 
af Balthazar Martini de Garnesi el. Garnitz, Borger og Eben- 
drejer i Kjbhvn. 2) i^/i 1759 med Helene Pothé, døbt i 
Petri Kirke under Navn af „Magdalena" 20/^0 1731, død 1795. 
[Datter af Abraham Pothé eller Potte, „Obermester ved det 
kongelige Manufacturhus udi Børnehuset paa Christianshavn", født 
c. 1690, t ^% 1760, og Anna Christine Jacobsdatter, død inden 
15. Octbr. 1737, hvilken Dag der blev holdt Skifte efter hende]. 
Hofbogbinder Georg Jul. L. havde i begge sine Ægte- 
skaber en stor Mængde (23) Børn, hvoraf dog adskillige døde 
unge; blandt dem der overlevede ham var: 
a) Abraham Liebe, født 8. Maj 1766, hjemmedøbt af Pastor 
Munter 10. s. M., confirmeret 21. April 1780. Denne er 
altsaa den omspurgte Abraham L., endskjønt han i Spørgs- 
maalet angives at være født 15. Maj 1765; men at det 
ikke kan være andre end denne Abraham L., derfor har 
jeg forlængst givet Spørgeren fyldestgjørende Bevis. 

Efterat have fremsat disse Oplysninger, vil jeg fremkomme 
med følgende Spørgsmaal: 

1) Kan der paavises Forbindelse med den tydske Slægt Liebe? 
Kan Tidspunktet, paa hvilken den er indvandret, angives? 
Kan Nogen paavise mig en Mand af Slægten, der muligvis 
kunde være Fader til de af mig omtalte paa Christian den 
5.'s Tid levende Mænd? 

2) Hvem er Johann Daniel Liebes Hustru Anna Margrethe 
SchlichtkruU, døbt 23. Juli 1682, en Datter af? Staar den 
danske Slægt SchUchtkrull i nogen Forbindelse med den 
pommerske Ridderslægt af samme Navn? (Lengnick's Stam- 
tavle S. kjendes). 

3) Kan der gives nogen Oplysning om Balthazar Martini de 
Garnitz, hvorfra han stammede, naar født, naar død, hvem 
var hans Kone? (Hvad der findes om ham i Kjbhvns. Di~ 
plomatarium kjendes). 

4) Hvorfra stammer Abraham Pothé? 

5) Hvornaar blev Abraham Liebe viet til Sørine Franck? 298 

Enhver Besvanelse af ovennævnte Spørgsmaal modtages med 
'Taknemlighed af 

Cand. phil, Assistent F. G. Sommer, 

Smallegade Nr. 22, Frederiksberg, 
b. 

I Anledning af Herr Højesteretsadvokat Liebes Spørgsmaal 
i 2. Række 1. Bind S. 237, kan jeg herved meddele et Skifte- 
uddrag, der stadfæster Arkivfuldmægtig Thomles Formodning i 
.2. R. 3. B. S. 75. Efter først at have eftersøgt Skiftet efter 
Georg Julius Liebe fra 1778, der imidlertid ingen Oplysning gav 
om dennes Børn, eftersom Enken, Helena Pothé, i Henhold til 
kgl. aabent Brev af 24. April 1778 (Sjæll. aabne Br. 1778 Nr. 
266) „siden hun med sine Stedsønner har affundet sig" fik Be- 
villing til at sidde i uskiftet Bo og skifte med Samfrænder og 
paa Grund deraf ikke opgav sine Børns Navne for Skifteretten, 
har jeg søgt Skiftet efter hendes Død, der indtraf den 31. Jan. 
1795 (Petri Kirkebøger i Kbhvn.) og fundet følgende Oplysninger 
i Hof- og Stadsrettens Forseglingsprotocol, 4. Række Litra G. 

Forseglinger efter „Anseelige og Formuende Borgere samt 
Indvaanere, som Vexelerere, Grosserere, Apoteqvere, Viinhandlere, 
Fabriqveurer, Sukker-Raffinadeurer, Giestgivere, Bryggere, Bagere, 
Brændevinsbrændere og deslige med Forraad af adskillige Slags 
Vahre forsynede Borgere, samt alle bemidlede Folk, der leve af 
Deres Formue, og ikke ere i Rangen, samt deres Hustruer og 
Børn: 

„Ao 1795 den 31te Jan. indfandt Skifte Gommissionen sig 
ved Fuldmægtig Saxild med Betienten Holm i Huset Nr. 25. i 
Lille Kongensgade i Anledning [af] nylig indkomne Anmeldelse 
om, at der i Dag ved Døden er afgaaet Helene Pothé, Enke af 
forhen afdøde Georg Julius Libe, Bogbindermester, for at tage 
hendes efterladte Bo under Skifte-Behandling. Herved var til- 
stede den afdødes Søn Bogbinder Mester Isach Liebe, som til- 
kiendegav, at den afdøde icke har været i andre Ægteskaber end 
det med den før afdøde Mand, efter hvem der i sin Tid har 
været holdet Skifte og at hun af dette Ægteskab har avlet og 299 

efterladt følgende Bøm nemlig: 1, en Søn Johan Friderich Libe, 
Bogbindermester her i Staden, 2, en Do Georg Julius Libe, som 
har faret til Søes fra Holland, og fra hvem der icke haves 
Kundskab i en 1 1 aars tiid, saa man icke veed, hvad enten han 
er levende eller død, 3, en Dito Abraham Libe, Glarmester i 
Christiania i Norge, myndig, 4, Gomparenten Isach Libe, myndig 
og 5, en Datter Anna Kirstine i Ægteskab med Guldsmedmester 
Jonsen her i Staden, hvilke sagdes at være den afdødes eeneste 
Arvinger. Foruden ovennævnte Søn var tilstæde Sønnen Johan 
Friderich og Svigersønnen Guldsmed Jonsen" o. s. v. 

Ved en senere Skiftesamling er Glarmester Abraham Liebe 
fra Christiania tilstede og underskriver i ProtocoUen. 

Georg Julius Liebe fik ifølge Rentekammerets Bestallingsbog 
den 30. Aug. 1746 Bestalling som Hofbogbinder, blev (if. Lengnicks 
Kirkebogsuddrag) d. 25. Mai 1754 gift med Maria Elisabeth de 
Gamesi, som døde 1757, 36 Aar gammel (samme Kilde) og den 
2. Decbr. s. A. fik han Bevilling til at sidde i uskiftet Bo efter 
hende (Sjæll. aabne Br. 1757 Nr. 513). 

I et Mandtal for Aar 1762 i Kongerigets Arkiv findes med 
hans Haand antegnet som Beboere af Ejendommen Øster Kvarter 
Nr. 25: „Bogbinder Georg Julius Liebe, min Hustru Helene, f. 
Pothé, Søn Georg Christian, føed 1749, Søn Johan Friederich, 
fød 1750 d. 10 Januar, Datter Anna Christine, fød 1761 d. 16 
December" [2 Svende, 1 Amme, 1 Pige, 2 Læredrenge, som 
ligeledes nævnes] „Huszet beboes af mig. G. I. Liebe". 

G. L. Grove, 

Gand. juris, Archivassistent. 

XIL 

Efter at allerede de foran Side 139 fif. meddelte Oplysninger 
om Sorenskriver Laurits Stub i Nordfjord og hans Familie vare 
trykte, har jeg gjennem Hr. Forstmester Gløersen erholdt nogle 
gamle Familiepapirer til Laans, af hvilke det fremgaar, at Fa- 
milien Stub, som af mig i Noten S. 144 formodet, i Virkelig- 
heden ogsaa nedstammer fra den Nils Stub, der først var Raad- 
mand, senere Borgermester og endelig Lagmand i Oslo. Ifølge 
en — forøvrigt temmelig slet — Copi eller Extract af en Op- 300 

tegnelse, der fandtes blandt Hospitalsforstander Jørgen Halmsteds 
efterladte Papirer og som sees at skrive sig fra Jacob Stub selv, 
var nemlig denne en Søn af Christopher Stub, der igjen samme- 
steds angives at være en Søn af den nævnte Lagmand Nils 
Stub^). Christopher Stub var født i Oslo Pintseaften 1547 og 
døde der 9 Sept. 1630. Han blev 1581 gift med Kirsten Nils- 
datter „sal. Sømbous", født i Oslo 1551 2), f i Eidsvold 10 De- 
cember 1635. Med hende havde han følgende 11 Børn: 1) Nils, 
født 21 October 1582. 2) Morten, født 2 Decbr. 1582 (vel o: 
1583). 3) Peder, født 14 Februar 1585. 4) Barbra, født 3 April 
1587. 5) Anna, født 22 April 1589. 6) Palle, født 2 Mai 159L 
7) Jørgen, født 19. August 1592. 8) Jacob, født 14 October 
1593. 9) Mads, født 20 xMarts 1596. 10) Sønnøv, født 26 Marts 
1598 og 11) Maren, født 14 Juh 1602. — Sønnen Jacob Stub 
der, som nævnt, var født i Oslo 14 October 1593, blev af sine 
Forældre først sat i den latinske og senere i den danske Skole, 
hvor han blev saalænge, indtil han „noget saa nær" kunde læse, 
skrive og regne. 1602 blev han sat i Tjeneste hos Nils Wærn, 
Fru Dorthe Juels Foged over Sangene i Tistedalen og var hos 
ham paa 2 Aar. Kom derfra til Alexander Papenheim, Lens- 
herre over Ide og Marker Len, og tjente ham som Dreng paa 
5 Aar, da han 1609 atter vendte tilbage til sine Forældre i Oslo. 
Her opholdt han sig nu til 1611, da Krigen med Sverrige ud- 
brød, og blev da udtagen til Soldat og lagt i Garnison paa 
Akershus. Om Sommeren 1612 blev han commanderet til Baahus 
og laa om Vinteren indkvarteret i Marstrand, indtil Freden blev 
sluttet 1613. Efter at være bleven aftakket reiste han med sin ^) Maaske har denne igjen været af den Familie Stub, hvortil Borgermesteren 
i Viborg Peder Stub (cfr. Breve og Aktstykker til Oplysning af Christian 
den Andens og Fredrik den Førstes Historie, S. 445 Noten) hørte. I alle 
Fald har Borgermester Nils Stub vistnok været dansk af Fødsel. Derpaa 
tyder ogsaa hans Forhold til Peder Hanssøn (Litle eller Basse), Høveds- 
mand paa Akershus. En anden Søn af Lagmand Nils Stub var muligens 
den Moyses (Moses) Stub, der 1609 var Foged i Hadeland og Land og 
hvis Søn Nils Stub var død før 1619. Moses Stub laa i 1619 i Proces 
med Fogden Lars Gram om Gaarden Steig i Froens Præstagjeld. 

-) Et andet Sted i Optegnelsen angives hun at være født 15 Novbr. 1533; 
men dette maa aabenbart være feilagtigt. 301 

Capitaine Gliristen Horst over Helsingør og Kjøbenhavn til Ro- 
stock, hvor han opholdt sig V2 Aar; reiste saa til Danzig og 
senere til Gulland, indtil han Høsten 1615 atter vendte tilbage 
til Oslo, hvor han kom i Tjeneste hos sin Moster Maren Nils- 
datter, si. Christen Voss's Efterleverske. Hos hende var han i 
2 Åar, indtil han 1618 tog Tjeneste hos Raadmand Peder Jo- 
hansens Enke i Oslo, hos hvem han forblev i 3 Åar som Foged 
over hendes Sage i Hvidebj ørnelv. 1622 begyndte han at handle 
paa egen Regning, holdt sin egen Krambod i en ny Gaard, som 
han byggede sig. Ved Oslo Brand 1624 mistede han alt hvad 
han eiede, og flyttede da til Gaarden Bøhn i Eidsvold, hvor han 
boede et Aar, senere til Vollen, hvor han levede i 7 Aar og endelig 
tilBaadshaug (Bodsaug), hvor han døde. Han var 2 Gange gift: 
1) 13 Novbr. 1624 i Oslo med Karen Andersdatter, f paa Baads- 
haug 16 Juni 1648, og 2) 11 JuU 1652 (trolovet paa Hoel i Næs 
Præstegjeld paa Hedemarken 22 Februar s. A.) paa Baadshoug 
med Anne Lauritsdatter. I 1ste Egteskab havde han 6 Børn og 
med sin 2den Hustru 2 Sønner, nemlig: 1) Laurits, født paa 
Baadshoug 11 Juni 1653 (døbt i Eidsvolds Kirke 24 Juni s. A.) 
og 2) Palle, født paa Baadshoug 4 Juli 1656, f der 18 Novbr. 
1657. — Sønnen af 2dei Egteskab Laurits Stub er den forhen 
omhandlede Hospitalsforstander i Oslo, Laurits Jacobsen Stub, 
der døde paa Oslo Hospital 12 April 1724. Hans Hustru Mag- 
dalena Axelsdatter And, var født den 27 Novbr. 1671 og døde 
i Oslo 24 April 1742 1). 

E. A. Thomle. 

XIIL 

Endnu lidt om Familien Gram i Norge. 

I dette Tidsskrifts 2den Rækkes 2det Bind har jeg Side 64 fif. 
meddelt en Del Oplysninger om en norsk Slægt Gram, der imid- 
lertid ved senere Undersøgelser har vist sig i et enkelt Punkt at 
være ikke ganske rigtige. Jeg har derfor troet at burde rette 
de Misforstaaelser, jeg der har gjort mig skyldig i. Som det vil ^) Laurits Stub og Hustru angives i Familiepapirerne viede 21 September 1681. 302 

erindres, antoges det paa hint Sted, at den bekjendte Foged 
Lars Grams Datter Karen, der boede paa Grefsen i Næs Præste- 
gjeld paa Hedemai'ken endnu 1652, havde været gift med den 
Christen Gundersen, der i et Mandtal af 1665^) opføres som 
Eier og Bruger af Grefsen og som da angives at være 42 A. gi. 
samt at have sin Hustrues 2cie Brødre, Studenterne Laurits 
Nilsen Gram, 22 Å. gi., og Mads Gram, 21 A. gi, i Huset. Jeg 
antog i denne Forbindelse videre, at det maatte bero paa en 
Feil i Mandtallet, at Konens Broder der kaldtes Laurits NUssøn 
Gram istedetfor, hvilket jeg mente rigtigere, Laurits LaurUssøn 
Gram. Mandtallet har dog ogsaa heri ved nærmere Under- 
søgelse vist sig correct og det er saaledes de i Strid med Mand- 
tallet dragne Slutninger og det derpaa byggede Resultat, der er 
feilagtigt. — Af Bilag No 6 ved Hedemarkens Fogderies Contri- 
butionsregnskab for 1696^) fremgaar det nemlig, at Karen Gram 
paa Grefsen var gift med den Nils Eriksen, der i Aarene 1627 
og 1628 forekommer som Foged over Hedemarkens (og Øster- 
dalens?) Fogderi^). I dette Egteskab havde hun 4 Børn, der 
samtlige optoge Moderens Familienavn Gram^) nemlig: 1) Mads 
Nilssøn „Gram*", der var født paa Grefsen, men som ifølge et 
ved Christiania Bything i 1669 den 2clen Januar optaget Things- 
vidne ^) havde været i hollandsk Tjeneste, hvorfra han da var 
kommet til Christiania for „at søge Tjeneste under Militien". 
Han havde her det Uheld den 20 December 1668 i Peder Nilssøn 
Gaarmands Værtshus at rage i Klammeri med Generalmajor 
Georg von Gorgas Skredder ved Navn Maas Fekmann, der var 
fra Lubeck og med hvem han i Selskab med flere andre Liibeckere 
havde spilt Kort, under hvilket Klammeri, der synes foranlediget 
af Maas Feltmann, han rendte en Kaarde tvers gjennem Brystet 
paa denne med den Følge, at han, da Barberen blev hentet, *) Rentekammeret: Præsternes Indberetninger til Titus Bulche: Næs Præste- 

Kjeld paa Hedemarken. 
-) Hedemarkens Fogderies Gontributionsregnskab 1696 i Rigsarchivet. 
^) Akershus Lehnsregnskaber og Mandtaller 1627—29. (No. 78.) 
*) Hedemarkens Fogderies Gontributionsregnskab 1696 Bilag No. 6. 
'•) Christiania Thingbog for 1669 (Retsprotokol No. 157), fol. 1 fif. 303 

allerede var død. Under Tumulten benyttede Granit Leilighedem 
til at rømme og da man den næste Morgen kom for at gribe ham,, 
var han intet Steds at finde og havde heller Intet efterladt udem 
nogle gamle Klæder, eftersom „han var en løs og ledig Person".. 
Som sedvanligt søgte han over Grændsen til Sverrige, hvor haui 
tog Tjeneste og efterhaanden st^ til Gapitaine; havde ,,i sidste 
Krig" (Gyldenløvefeiden) tjent mod Norge. I Sverrige blev han 
gift med Catharina de Jardin, med hvem han havde mange smaa 
Børn, der efter hans Død med Moderen i 1696- vendte tilbage- 
til Noi^e, for at kræve Arv eft«* Fasteren^. 2) Dorthe Nils- 
datter „Gram", der døde 1689 paa Grefsen. Hendes Bo blev 
af Foged Hammer sekvestreret, men efter Ansøgning af Oberste- 
lieut. i Oplandske nat. Infreg. Ole Bruun, Gapellan til Eidsvoldi 
Johan Lobes og Handelsmand paa Bragernæs Erik Bølling, der 
som beslægtede i 3<lie og 4de Led med den Afdøde optraadte 
som hendes Arvinger, blev Sekvestrationen igjen ifølge Statholder 
Just Høegs Resol. af 18 Juli 1692 relaxeret og Boet mod Gaution 
overdraget Oberstelieut. Bruun, d^ imidlertid igjen senere ifølge 
Statholderskabets Resolution maatte levere Boet fra sig til Mads 
Nilssøns Enke mod Fradrag af Omkostningerne. Enken kom. 
dog ikke i Besiddelse af den hele Arv, da hun maatte affinde- 
sig med Oberstelieut. Bruun ved at skjænke denne Gaarden Vold 
af Skyld 9 Skind 2). Berthe Nilsdatter Gram paa Grefsen kaldes. 
„SI. Oluf Prydtzes"^) og maa altsaa have været gift med ham,, 
men tidligere vistnok ogsaa med Christen Gundersen, der i 1665 
opføres som Eier af Grefsen. Oluf Prydtz maa altsaa have været 
hendes 2clen Mand. 3) „Hederlig og vellærd" Hr. Erik Nilssøn. 
„Gram", der døde ugift paa Gaarden Vold i Vangs Præstegjeld,, 
hvor Skifte efter ham holdtes 4 Marts s. A. ^) og 4) Lars Nilssøn 
„Gram", der paa Skiftet efter Broderen kaldes „Hederlig og vel- 
lærd theologiæ Studiosus" ligesom i det tidligere omtalte Mandtal,. ^) Hedemarkens Fogderies Gonlributionsregnskab 1696.^ Bilag No. 6. 

^) Hedemarkens Fogderies Gonlributionsreguskab 1696. Bilag No. 6. 

') Personalia: Prydtz i Rigsarchivet. 

*) Hedemarkens Skifteprotokol 1663—1673 (Retsprotokol No. 631) fol. 137. 304 

men i 1696 benævnes „SI. Lieutenant Lars Gram". Han var 
da død uden at efterlade Bøm^). 

E. A. Thomle. 

XIV. 

I Anledning af Spørgsmaalet om Slægten Dybvad (se ovfr. 
S. 138 f.) har Hr. Forpagter Winkel paa Dybvad pr. Flauenskjold 
gjennem Hr. Procurator N. Winther i Hjørring oplyst, at den 
næppe stammer fra denne Gaard af Navnet Dybvad, hvilken 
1734 ejedes og dreves af Jens Todberg og 1738 af dennes Enke. 

Red. Gaver. Samfundet har modtaget: 
fra Hr. Archivfuldmægtig E. A, Thomle hans: 

Norske Rigsregistranter, XI, 1. Hefte. Christiania 1888, 8vo; 
fra Hr. Sognepræst V. Bang hans: 

To Bidrag til Tychonius's Karakteristik; Aftryk af „Samlinger 
til jydak Historie og Topografi" 1888, 8vo; 
fra Hr. Ingenieurlieutenant jff. Munthe hans: 

Efterretninger om Familien Munthe, 3die (Slutnings-) Hefte. 
Christiania 1888, 8vo; 
fra Hr. Capitain H. Grandjean hans: 

Stamtavle over Familien Holm. [Kjøbenhavn 1888], 4to. ^) Hedemarkens Fogderies Gontrihutionsregnskab 1696, Bilag No. 6. 305 Tillæg og Rettelser. Iste Række, Bind IT. 

Side 139, Linie 21: HalmsbøU, læs: Galmsbøll. 

Iste Række, Bind TI. 

Side 262 Stamtavlen. Mellem Erik og Axel Ugenip er udfaldet et Led: 

Henrik Ugerup til Vognø etc. -f Ib^l, * Karen Iversdatter 
Jeraskjeg, f 15^7 (se 1. R. III S. 202, Stamtavlen). — Henrik 
Friis til Holme havde en Datter Anna Henriksdatter, * Haakon 
Thorsteinssøn til Egge, hvis Datter var Helga Haakonsdatter. — 
Engelbrekt Friis's Hustru var af Slægten Krumme (ikke Bolt). 
— Ulf Germundssøns Søn hed Ulf (ikke Olaf), Datteren Gro var 
gift m. Nils Pederssøn. — Mogens Nicolai Handingmand var 
g. m. Ingeborg Larsdatter Steen. Hans Søster Maria Anna H. 
var g. m. Lieutn. Peter Christian Voigt. — 

2den Bække, Bind II. 

Side 308, Linie 11: Kontormønter, læs: Gontomiater. 

2den Række, Bind III. 

Side 37, Linie 1 f. n. : 29 April, læs : 20 April. Samme Rettelse bør foretages 

paa Stamtavlen. 

— 45, — 9: Tuse, læs: Fuse. 

— 71, — 17 — 18: at hans „Svoger" (o: Svigersøn), læs: at hans „Svoger". 

— 77, — 4 f. n. Den her omtalte Jochum Christian Kriiger omtales hos 

Kjær, Norges Læger, S. 25, som Kammerlakaj hos Christian 
VII, senere Inspecteur ved alm. Hospital i Kjøbenhavn. 

— 139, — 9 f. n.: væsentlig; læs: væsentlig, 

— 140, — 16. Efter: mindre end 4 Uger gi. tilføjes: Ved Testamente af 

27. Mai 1761, kgl. confirmeret 7. Aug. s. A., indsatte denne 
• hans 2den Hustru hans 7 Børn af Iste Egteskab til sine Ar- 

vinger, mod at de skulde udrede 20 Rdlr. til hendes Moder og 
Sødskende, fordi 1. hun selv ingen Børn havde, ei heller for- 
modede at faa saadanne, da hun var 55Aargl.; 2. Intet havde 
indbragt i Boet; 3. i sin 4 Aars Sygdom kjærligen var bleven 
pleiet af sin Mand og hans Børn og 4. fordi hun ikke ønskede at 
skaffe sine langt fraværende Slægtninge Bryderi og Bekostning. 

— 141, — 12: efter Lysning tilføjes: (viet i Oslo Hospital 10 Juni 1706). 

— 143, — 16: (o : Lars Jacobssøn), læs: (o: Lars) Jacobssøn. 

— 168, Anm. Linie 5. Ordene „eller Udgiverne" udgaa. 20 306 Register. Aabel, Aarsille, 60. 

Aagaard, Kirsten Andrea, 264. 

Aalborg, Hans, Boghandl., 182. 

Aas, Alf Allsen, Gorporal, 102, 104. 

— Anna Aslaksd., 102, 104. — 
John, Præst, 270. 

Abel, Alida Elisab., 140. — Hans, 106 
f., — Hans Mathias, Præst, 85, 
140. — Jørg., Provst, 85, 98, 106, 
108. — Kapt., 107. — Maren, 140. 

Abildgaard, Anna Sofie, 201. — Jens, 
Gnrlaudit., 201. 

Abrahams, Marie, 281. 

Adeler, v., Fred. Chr. Gehejmerd., 275*. 

— Joh. Nic, Kaptlieut. 66. 
Aderkas, Rgmtchef., 62. 
Agerholm, Kapt., 247. 

Ahlefeldt, v., Bendix, Oberst, 285. — 
Fred. 272, 285, — Fred. Kantsier, 
290. — Gregers, 287. 

Ahlstein, Joh., 289. 

Ahnmuller, Casper, 290. 

Akeleye, G. S., Kapt., 51. 

Alinge, de, Clotilde Constance, 254*. 

Alsing, Anne Cathr., 207*. — Lorents 
Chr., 207*. — Mathias, 287, 289. 

— Mort., Byfoged, 77. — Paul, 
Handlsmd., 207*. 

Amundsdatter, Thale, 143. 

And, Axel Peders., 142, f. — Kathrine, 

143. — Magdalene Axelsd., 142 f., 

.301. 
Andersen(datter), Bjørn, 148. — Hans, Student, 73. — Jakob, Mønster- 
skriver, 63. — Karen, 301. — 
Kirsten, 34. — Kirstine, 292. — 
Thøger, Student, 73. — Tørres, 96, 

Andreædatter, Helvig, 73. 

Angel, Thomas, 192. 

Anker, C. J., 32. 

Anrep, (Aurip), v., Kirstine, 112. 

Anton, Sofie Maria, 277. 

Antzeé, Kapt., 66. 

Anziøn, Anne Severine, 261. — Marthe, 
261. — Peder, Lensmd., 261. 

Arend, Baltzer, Proviantfory., 291. 

Arenfeldt, Balthasar Levin, Major, 241. 

— Chr. Ditlev Ad., Gnrl., 241 f., 
254*. — Juliane Antoinette Louise, 
241. — Pauline Charl. Marie 254*. 

Arenstorff, v., Albertine Cathrine, 246. 

— Carl, Gnrl., 285. — Fred. Chr., 
Etatsrd., 246. — Ida Johanne Fred., 
246, 254*. • 

Arentskjold, E. L., Genrllieut., 250. — 

Oberst, 63.j 
Arentz, Provst, 204. 
Arentzen, Charlotte Hedv., 250. 
Arktander, Niels Lavrids, Bskp., 184. 
Amoldt, Anna, 30. — Gnrllieut., 30. 

— Joh., Gnrlmajor, 30, 35. — 
Karen, 30. — Margr., 35. 

Ascanius, Peder, 259. 

Aschenberg, Lauritz, Postmest., 260. 

— Maren Severine, 260. 
Aubert, L. M. B., Prof., 190. 307 Bachmann, Hans, Forvalter, 293. — 
Hans, Jægermest., 293 f. — Maren, 
294. 

Backer, Elen Fredriksd., 202. — Karen 
Brinck, 202. — Nils, Postmest., 
202. 

Badskjær, Mgr., 289. 

Bagger, Hans, Bskp., 239. — Johanne 
Marie, 239. — Lagmd., 193. 

Baggesen, Jens, 247. 

Bahnson, Justitsrd., 246. 

Balle, Bskp., 13. -- Ghr., 107. — Es- 
kild, Toldskriver, 201. 

Bang, Anna Katrine, 215. — Charlotte, 
215. — Peder, 159. — Præst, 12. 

— Rasmus Peders., Degn, 215. 

— V., Præst, 304. 

Banner, And. Nielss., 148. — Erik 
Rigsmarsk, 149, 173. — Karen, 
g. m. Oluf' Lunge, 148. 

Barchenfelt, Eisabe Auguste, 250. — 
Joachim, 250. — Johanne Sofie, 
250 f., 254*. 

Barfo(e)d, Anders, Præst, 214. — Ghar- 
lot., 215. — Fred., 216. — Ida 
Amalie, 213, ff. — Immanuel, 
Provst, 79 f. — Karen, Kristensd., 
214. — Karen Morland, 216. — 
KsfrlFred., Præst, 214 f, —Maren 
Hegelund, 216. — Vibeke, 215. 

Bamer, v., J. H., Stiftsbefalingsmd., 195. 

Baronowsky, 50. 

Baumann, Jørg., 283. 

Bechmann, Karen Morland, 216. — 
Louise Lucie, 216. — Morten, 
Præst, 216, — Niels Kirchemoe, 
Stiftsprovst, 216. 

Beck, Apolone Christensd., 201. 

Becker, Joh. Gotfred, 280. -— Tyge 
Alex., Forfatter, 149, 162. 

Beer, Anne Malene, 265. 

Bentsdatter, Anna, 212. 

Bentzen, Organist, 204. 

Bentzon, Anne Elisbt., 74. — Christof., 
Klokker, 75. 

Benzon, Albertine Cathrine, 246. 

Berg, David Ands., Brygger, 63, — 
J. C, 70. — Maria, 63, 249. 

Bering, Vitus, 219. 

Bernhoft, Susanne Meldal, 260. 

Bernhorst, Albert, Kbmd., 288. Bernstorff, A. P. Gr., 18, 137. — Joh. 
H. E., Gehejmrd., 77. 

Beverhout, v., Lucas, 132. 

Beyer, Christoffer, 286. 

Bicher, Cathrine, 272. 

Bidstrup, Julius, Lærer, 79. 

Bie, Lieut,, 253. 

Bielefeldt, Joh., 291. 

Biermann (v. Ehrenschild) , Conrad, 
Gehejmerd., 275 f.* — Familie 
276*. — Gert, Bager, 275. — 
Jørg., Kobbersmed, 284, 292. 

Bilde, Eske, 184. — Jens, 177. — Ove 
Bskp., 173. — Peder, 184. 

Bille, Anders, 111, 127. — Elisab., 127. 

— Regitse Torbensd., g. m. Ped. 
Nilss. Gyldenstjerne, 163. 

Bing, Kile, 156. 

Birch, Anders, Korporal, 89, — Margr. 
Kathrine, 78. 

Bircherod, Jens Bskp., 83, 93. 
Bischoff, Barthold Henrik, Kbmd. 286. 
Bjørn, Anne Cathr.|, 207*. — Boel 

Cathr., 207*. — Jørg., Oberstlieut., 

71. — Jørg., Schoiitbynacht, 69 

fif. — Maren Preus, 71. — Mgr., 

69 ff. 
Bjørnsen, Henrik, 168. 
Blaa, Barbara Eriksd., g. m. Otte Huit- 

feldt, 166. 
Blaauw, Jakob Skibsfører, 265, — Ja- 

koba Johanne, 265. — Katharina 

Vilhelmine, 265. 
Bleyenburgh, v., Charlotte Christiane, 

275*. 
Blich, OvercontroUeur, 72, 188. 
Blicher, St. St., 247. 
Blix, Mentz, Præst, 83, 85 ff., 89. — 

Mogens, Præst, 83. -— Student, 

83. — Peder Mentzen, 98. 
Bloch, Hans, Præst, 255. 
Blome, Henrik, 168, f. 
Blædel, Præst, 12, 14. 
Bock, 242. 
Boeck, Præst, 19. 
Boefke, Ditmer, 283. — Elisab., 278. 

— Hans, Etatsrd., 276*. — Kirstine, 
273. 

Boén, Hustru . . .*, 94. 
Bohm, Maria, 254*. 

20* 308 Boisen, Boie, Præst, 19. — Bskp., 3, 

13, 17 fif. — Provst j 3. 
Boldewin, Alheid, 273. — Rudolf, 286. 
Bolle, Katharina Vilhelmine, 265. 
Bondin, Abelone, 91. — Jørgen, Væver, 

89 ff. — Marie Mgr., 91, — Niels, 

93. 
Bonebrake, Emma, 254*. 
Bomefeld, v., Margrete, 275*. 
Bomemann, Joh. Adolf, Mag., 233. 
Borris, Jakob, 271. 
Borse, Bolette Frederikke, 201. — 

Halvor, 201. — Inger Kirstine, 

201. 
Both, Elisab., 186, — Hans, Kbmd., 

186. — Rebekka, 186. 
Botsack, Familie, 279*. 
Boye, G. J., 247. — Nikolaj, Over- 

chirm-g, 271, 286. 
Boyneburg, Ob., 44. 
Braatten, Ghr. Jacobsen, 40. 
Braem, Corfitz, Borgmest., 226, 233. 

— Gødert, 226. — Joh., Biskop., 
226, 233. 

Brahe, Jørgen, 147. — Margr., 122. 

— Niels, 158. — Otte, 122. — 
Otte, 147. 

Brandt, Anna Pedersd., 288. — v., Carl, 
Konferentsrd., 276*. — v.. C, 
Kmrhr., 76. — Enevold, Greve, 
134. — Vilhelmine, Frøken, 46, 
193. 

Bredahl, Iver Madssøn, 76. — Mads 
Ivers., 76. — Riborg, 76. 

Bredal, Erik, Gouvern, 132. 

Bretton, Slægt, 129. 

Brinch(ck), Abrah., 96, 101. — Abelone, 
105. — Anna Mgr., 100. — Chr., 
93. — Chr., Lieut, 93 fif., 106 f. 

— Conrad, 97. — Joh. Mathias, 
93, 106. — Karen Mgr., 106. — 
Kari, 107. — Mgr., 96. — Mathias, 
105, 107. 

Broch, Oluf, 41. 

Brochmand, 26. — Kapt., 60. — Lieut., 

104. — Marie Cathr., 105. — Rasm. 

Envoldsen, 283. 
Brockenhuus, Anne Mgr., 37. — Ejler, 

181. 
Broer, Fred. Ludv, Kancellird., 276*. 
Brok, Eske, 184. — Familie, 156. Bruckener, Christof., 288. 

Brugmann, Chr. Homfred, Notarius 
pubUcus, 185. — Henrik, 283. 

Bruun, Andrea Maria, 109. — Erik 
Anker, Præst, 84 fif., 106 f. — 
Isabella, 88 fif. — Jens, 91. — 
Johanne Christiane, 77. — Lauritz, 
88. — Lieut., 87 fif. — Mad., 106 
f. — Ole, Sergeant, 86 f. -— Peiter, 
Lieut., 88 f. — SibyUa, 89! — 
Simon Peter Anker, Præst, 86. 

— Vincents Henr., 89. 
Brunholt, Anna Sofie, 201. — Jens 

Joh. Henrik, 201. 

Brunsvig, Hertug, af, 183. 

Bruun, Ole, Oberstlieut., 303. 

Brygmann, Ob., 31. 

Brynniche, Andreas, cand. med., 19. — 
Provst, 19. 

Bryske, Ejler, 163. 

Bræmer, Chr., Præst, 279, 285. — 
Fred., Kbmd., 279*. — Georg Ghr., 
Prof., 279*. — Johannes, Hof- 
prædikant, 278 f.*, 291. 

Brøchner, Familie, 288. — Marie Eli- 
sab., 243. 

Bachner, Anna Elisab., 41, 61, 254*. 

— Poul, Oberstlieut., 42. 
Buchwald, v., Kuno Joachim, 215*. 
Buck, Anna Dorothea, 74. — Anna 

Elisab., 74. — Christiane Marie, 
74. — Cordt, Toldbetjt., 74. — 
Hans Jakob, Præst, 74. — Markus, 
Rektor, 74. — Peter Chr. Can- 
cellird., 74. 
Budde, Ghristoph., Oberstlieutn., 65. 

— Regmtschef., 46. 
Buck, Hieronymus, Præst, 282. 
Bugge, Anna Nilsd., 139. — v., Fred. 

Chr., Ritmest., 72. — v. Henrik 
Christof., Oberstlieut., 72. — J. 
0., Skibsreder, 73. — Lærer, 242. 

— V., Mouritz Chr., Ritmest., 72. 

— V., Sofie Amalie, 72. 
Bulcke, Ped., Livlæge, 280. 

Bull, Birgitte Cecilie, 254. — Fred. 

Chr. Krabbe, Proprietær, 254. 
Biilow, V., Magdal., 284. — v., Rosina 

Elisab., 283. 
Bunzen, Asmus, Præst, 254*. — Ghar- 

lot., Dorth. Wemerine, 254*. 309 Burg, V. der, Johannes, Præst, 278. 

Burggraf, Adelheid, 283. 

Bygbal, Søren, Gancellird., 72. 

Bøcler, 227. 

Bøgvad, Anders Nielsen, Toldskriver, 

^ 225 f. — Mgr. Sofie, 233. 

Bølling, Erik, Kbmd., 303. 

Callumore, 243. 

Carl X, Gustav, 31. — XIV, Johan, 
269. 

Caroline, Kronprss., 22 f. 

Carlstorff, Kbmd., 2. 

Garstens(en) , Ellen, 130. — Henrik, 
Kbmd., 130. — Jakob Ebbe, Kbmd. 
130. — Jakoba, 133. — Joh. Lo- 
rentz, 129, 132 ff. — Jørg., 129 

— 132. — Jørg., 130. — Lambert, 
Daniel, Orgelbygger, 194. — Mgr., 
131. 

Gassuben, Ghr., 284. — Doroth., 272, 290. 
Castenschiold, Slægt, 129 ff. 
Gellus, Johannes, Gantor, 279. 
Gharisius, Anne Christ., 201. — Anne 
Kirst., 201. — Anne Sofie, 201. 

— Anne Sofie, 202. — Apolone, 

201. — Cathrine Hedv., 201. — 
Ghr. Organist, 200 ff. — Elis., 

202. — Emanuel, Skibsfører, 202. 

— Emanuel Junge, Kapt., 200 f. 

— Emanuel Junge, Kapt., 201. — 
Esperence Tollerence, 201. — 
Ferd. Aug., Toldinspekt., 201 f. 

— Ferdinanda Aug., 202. — Ge- 
orgine Christ., 202. — Hans Henr., 
Justitsrd., 201. — Henriette Dorth., 
202. — Inger Kirst., 201. — Julius, 
Styrmd., 202. — Mette Dorth., 
201. — Pet. Georg, Toldbetjt., 
201. — Septima, 202. 

Ghristensen(datter), Dorthe, 225 f. — 
Ellen Kirst., 88. — Lauritz (Wen- 
del), Lagmd., 209 f. — Mathias, 
Sorenskriver, 88. — Mikkel, Dr. 
113. — Ole, Raadm., 88. —Peter, 
Raadmd., 200. — Sofie, 218, 221, 
225. — Villads., Degn, 88. 

Christian ffl., 146 ff, 150 ff, 159 f, 165, 
169, 173. - IV., 110, 115, 183 f, 
287. — V., 227, 271. 273, 278, 
284, 292. — VL, 75. - VU., 75, 
137. - VIIL, 21 f, 135, 137, 247 f. Christiansborg, Slot, 134 f. 

Christophersen(datter),Ane,83.— Ehsab., 
76. — Erik, 83, 87. — Ingeborg, 
87, 90. — Jakob, 76. — Karen, 
83, 86 ff. — Maren, 83. — Martha, 
83. — Peder, Præst, 83 f, 87, 
90, 94. — Riborg, 76. — Thomas, 
83. — Tørres, 83. 

Cicignon, Fr. Christoph., Oberstlieut., 
36 f. — Joh. Caspar, Gnrlmj., 31, 
34 f, 44. — Ingeb. Sofie, 35. — 
Karen, 37. — Major, 65. 

Clare, Joh., 271. 

Clasen, Kristine Mgr., 293. 

Glausen(datter), Anna, 30. — Birgitte 
Cecilie, 253 f*. — Elise Dorth., 
254*. — Nikolaj, Factor, 205 f, 
212. — Præst, 18, 22. — Stifts- 
provst, 23. 

Glauson-Kaas, Staldmester, 247. 

Claussen, Anders, Kbmd., 29. — Karen, 
29. 

Golban, Adjunct, 269. ^ 
Cold, Conferentsrd., 4. 
Colditz, V., Frue, 97. — Jomfr., 97 f. 
— Kapt., 94, 98. 

Cobiet, Robert, Oberstlieut., 287. 
Cooper, Elisab., 202. 
Costgen, 285. 

Crone, Mikkel, Gouvern., 132. 
Cuhmann, Magnus, Notarius, 282. — 
Martin, 272 

Curtz, Charl. Amalie, 295. 
Daa, Klavs, 160. 
Daae, Daaritte, 121. 
Dagebolt, Kapt., 88. 
Dahlerup, Sofie Vilhelm. Marie 254*. 
Dahl, Else Tellef^d., 144. — Hans 
Kapt., 69 f. — Mgr., 70 f. 

Dalhoff, J. C. Præst, 13. 

Dahll, Agathe, 266. — Elen Fredriksd., 
202. — Else Cathrine, 207*, — 
Johanne Marie, 207*. — Tellef., 
Kbmd., 207*. 

Dam, V., Claus, 287. — Magdln., 287. 
Danneskjold, Greve, 14. 
Dannevig, Th., Kapt., 76. 
Davidsen, Chr., Borgmest. 221, 225, 
Debes, Birthe Martine Olea, 207*. 
Dedekam, Anders, Gonsul, 202. — 310 Anne Sofie, 202. — Mgr., 202. — 

Søren, 202. 
Dehn, Heinrich, Gartner, 274. 
Delgobe, Gh., 72 f. 
Dewitz, Kammerjomfru, 284. 
Dickelen, v., Sara, 283. 
Dieck, V., Oberst, 284. 
Dietrich, Krigskom., 66. 
Dinesdatter, Maria, 288. 
Ditmar, Henrik, 274, 286. 
Ditten, v., Oberstlieutn., 52. — Sarah, 51. 
Dorens, Jochim, 281. 
Dosvatten (vand.), Børre, 106 f. — Ghr. 

Jesper, 107. — Sofie Amalie, 106 f. 
Dotting, Gyde Kjeldsdat., 157. 
Drejer, Anne, 103. — Lars, 103. 
Dresing, Didrik, 271. 
Dreyer, Lisb., 273. 
Drøge, Joh., Raadmd., 271 f. 
Due, Carsten Schøt, Kbmd., 262. — 

Familie, 110—218. — Magdalena 

Eleonora, 262. — PauUne, 262. 
During, v., Ghr. David, 281. 
Durkop, Dorth. Magdalene, 279*. — 

Gotthilf Henr., Kammerrd., 279*, 
Durloo, Slægt, 129. 
Duwenfelt, Ghristina, 286. 
Dybwad, Erasm., 138 f. — Slægt, 304. 
Dyre, se Lunge. 
Dyre, Frands Ivers., 168f., 173 f. — 

Margrete, 33. — Peder Kristens., 

176. — Thomas, 33. — Vincents 

Ivers., 148. 
Døncke, Poul, 291. 
Ebbesdatter, Ingeb., 77. 
Eberhertz, Regimentschef, 62. 
Echorst, Urbana Magdal., 295. 
Eckstedt, v., Marie Dorth. Vitzthum, 

251. 
Ecksten, Frue, 35. 
Ehlers, Gidsken Johanne, 185. 
Ehrenschild, s. Biermann. 
Eldridge, Helene Elespa, 254*. 
Elers, Andreas, Borgmester, 219. — 

Anne Gathr., 229, 234. — Eggert, 

229. — Eggert, Borgmest., 218 fif., 

236. — Jakob, Handelsmd., 220. 

— Jørg., 219. — Jørgen, Etatsrd., 

218—236. — Sofie, 221. — Sofie, 

229. 
Elger, Gathrine, 289. ~ Otmar, 289. Elieson, Sarah Gundersdatter, 48. 

Elisabeth, Prinsesse, 183. 

Ellefsen, Mgr., 202. 

Ellerin, Anna Mgr., 287. 

Ellers, Anne Mgr., 229 ff., 233 fif. 

Elling, Maren, 83. 

Ellinger, Justina, 273. 277. 

Emmiksdatter, Mette. 150. 

Elvius, Sofus, Assistent, 80. 

Eneroth, Peder, 43. 

Engel, Læge, 24. 

Enskirck, Joh., 287. 

Eppingen, Lieut., 253. 

Eriksen (datter), Anna, 207*. — Erik, 

Birkedom., 41. — Niels, Foged, 

302. 
Ermandiger, Henning, 289. 
Ernst, Anna Sofie, 273. — Henrik, 

Prof., 273. — Joh. Adolf, 285 f. 

— Joh. Bertram, Politimest., 286. 

— Joh. Henrik, 286. 

Espenæs, Inger Marie, 258. — Tosten 

Anders, 258. 
Essen, v., Lisb., 273. — Steffen, Kbmd., 

272 f. 
Evje Sogns Kirkebog, 82 ff. 

Faber, Anna, 273. 

Falck, Provst, 255. 

Falckeisen, Anna Sophia, 73. — Hans 

Jakob, Kapt., 73. 
Falster, Mogens, 165. 
Fangel, Hans Olufsen (Guldberg), Præst, 

40. 
Fangøe, Ghristoph. Fred., 101. — Lieut., 

101. — Maren, 101. 
Faret, s. Norman. 
Faye, Gathr. Andreas, 207*. 
Feif, Ingb., 107. 
Felden, v., Anna, 276*, 282. — Ernst, 

Dr., 282 
Feldtmann, Ulrik, Regimentsskriver, 37. 
Feltmann, Maas, Skrædder, 302. 
Fensteen, Ghr. Jensen, Tjener, 49 f. 
Feyga, Peter, Kunstdrejer, 274. 
Fibiger, P., Rector, 16. 
Finckelthausen, Regina, 275*. 
Finckenhoff, Jørg. Jørgens., Mag., 278. 

— Jiirg., 278. 

Fine, de, Anton, Etatsrd., 187. — Beate, 
187. — Ghristiane, 187. — Ghri- 311 Stine Sofie, 186 ff. — Thomas, 

Etatsrd., 187. 
Finstad, Elisab. Gathr., 259. — Inge- 

bret, Landhandl., 259. 
Fleischer, Philip, Oberst, 291. 
Flemming, Karen Hermansd., g. m. 

And. Alb. Skeel, 146. 
Flug, Mette Dorothea, 201. 
Flyg, Fred., Kapt., 99. — Kirsten, 100. 

— Lieut., 95, 97. — Martha Marie, 
100. — Rebekka Dorth., 95. — 
Søren Jensen, 97. 

Fog, Jørg., Præst, 294. 

Fosbein, Gunder, 291. 

Foss, 5. — Ghr., Kannik, 221 f. 

Foster, Paul, 280. 

Franck, Joh., Borgmest., 280. — Mgr., 
280. — Sørine, 297. 

Frank, Henriette Doroth., 202. — Jo- 
hannes, Stadsmusikus, 202. — Ka- 
ren Brinck, 202. 

Frederichsen, Jakob, Præst, 260. — 
Jakobine, 260. — Susanne Meldal, 
260. 

Frederik, Arveprins, 135, 137, 246 f. 

— Carl Ghr., Prjns, 247. — L, 
147 f., 158 f. - IL, 153 f., 169, 
176 f., 183, 225, 271. — HI., Her- 
tug, 31. — IV., 271. — V.,75. — 
VI., 5, 19, 137, 242 f., 247. 

Freude, Mathias, 283, 292. 

Frich, Jakob, Borgmest., 186. — Jens, 

Gorporal, 97. — Jørg., 97. 
Friedehold, Jochim, 290. 
Friderich, Sofie Amalie, 254*. 
Friedlieb, Madame, 201. — Søren. 

Stiftsprovst, 85. 
Friis, Berthe, 115, 122. — Ingb., 111. 

— Jesper, Oberst, 239. — Mette, 
112. — Niels, 122. 

Fris, Anne, g. m. OveLunge, 1 48 f.— Ellen, 
g. m. Mogens Thoms. Kaas, 173. 

— Henrik, 148. — Jep, 173. — 
Johan, Kansler, 153, 163, 173. — 
Niels, Kantor, 170, 173 f. 

Frisach, Hans, Præst, 144. 
Pritcher, Judith, 254*. 
From, Thomas, Sergeant, 104, 106. 
Frondsberg, 72. 

Frost, Ghr., Gapellan, 85, 93 f. — Fæn- 
drik, 252. — Ingb., 93 f. — Jens, 93. Froysaac, Tellef, Gorporal, 104. 

Frøchen, Beate, 187. 

Funch, Evert, 280. 

Fursen, Benedicte Dorth. Amalie 254*. 
— Engeline Sofie Ghrist., 254*. 

Førster, Povl, 281. 

Gaarmand, Anna Gathr., 32. — Oberst, 
32. 

Graasaas, Gunder, 98. — Hans, 98. 

Gabel, v., Anna Marie, 38. — v., Be- 
nedicte Gathr., 38. — Ghristopher, 
Stathold., 35, 282. — v., Fred. 
Vilh., Etatsrd., 32, 38. — Fred., 
Vicestathold., 37. — Hans Ernst, 38. 

Galschiøt, Lærer, 1. 

Galskjødt, Ghristoph. Hanssøn, Byfoged, 
210. 

Garde, Provst, 7, 9 f. — Hustru . . . ., 14. 

Garnesi, de, Balthasar Martini, 297. — 
Marie Elisab., 297, 299. 

Geelmuyden, Anna, 185. — Anna Beate, 
185. — Gerh., Gonsistorialrd., 185, 
189. — Joach. Ghr. (Gyldenkrantz), 
Genrlkrigskoms. , 185. — Knud, 
Gancellrd., 185. — Marie Gharlot., 
185. 

Geisler, Sergeant, 97 f. 

Gerdtz, Margrethe, 257. 

Gere, Axel Gødekes., 157. — Gødeke 
Jons., 157,162. ~ Kelor Gødekesd., 
157, 163. — Kjeld Gødekes., 157. 

Gerner, Henrik, Provst, 26, 32. — Jens, 
Kamrd., 26, 32. 

Gersdorff, Baron, 240. — Lieut., 290. 

Geysler, Kathr. Adolfsd., 143. 

Giedde, Ove, Rigsadmiral, 221. 

Gjessing, Aarsille, 60. — Anne Nikoline 
Thrane, 60. — Ghr., cand. jur., 
60. — Ghr., Dispacheur, 60. — 
Mats Dahl, Premlieut., 60. 

Glahn, A. V., Præst, 6ff., 11 f. — 
cand. theol., 8. — Poul, Præst, 
14. — Tønmiermester, 8. ' 

Glesserin, Gatharina, 281, 289. 

Glob, Albert, 146. — Melchior, 146. 

Gloger, Gottfried Heinrich, Organist, 
194ff., 200, 202 ff. — Joh. Henrik, 
Orgelbygger, 194. — Petronelle, 
198. 

Gliickstad, Adam, 77. — Andreas Mel- 
chior, Byfoged, 77. — Anne Marie, 312 77. — Ghr. Fred., Foged, 77. — 
Ebbe, 77. — Engelke, 77. — Fre- 
derikke, 77. — Ingb., 77. — Jens, 
77. — Jens Veybel, 77. — Joh. 
Pristau, 77. — Maren, 77. — Ma- 
thias, 77. — Rudolf Nikolaj, 77. 

— Sofie Hedvig, 77. 
Glade, Marcus, 282. 
Gløersen, Forstmest., 299. 
Grapius, Zacharias, Prof., 279*. 
Gram, Familie, 301 ff. — Lars, Foged, 300. 
Grandjean, H., Kapt., 304. 
Griffenfeld, 227, 273. 

Grosz, Ghristof., 292. 

Grothschilling d. ældre, Bendix, 288. 

Grove, G. L., Archivasst., .299. 

Grubbe, Anna Elisab., 02. — Christiane 
Gharlot., 62, 236, 254*. — Didrik, 
Præst, 62. — Sigvard, 111. 

Grundseth, Rejer, 256. 

Grundt, Catharina Eleonora, 189. 

Grundtvig,^Provst, 12 f. — Hustru, 13. 

Gniner, Catharina, 201. — Chr. Fred., 
Oberstlieut., 201. — Fred., Gnrl., 
201. — Inger Kirstine, 201. 

Grøgaard, Niels, Præst, 85, 103, 106. 

Grøn, 110. 

Grønn, Andreas, Oberst, 252. 

Grønvald, Fr., Assist., 72. 

Grøwer, Christ. Marie, 74. — Niels, 
Præst, 74. 

Gude, Beate Hedevig, 217. — Dorth. 
Mgr., 192. - Gnrlmj., 217, 237. 

— Joh. M., Raadnid., 192. 
Guldberg, Margr., 40. — Ove Høeg, 

237, 242. 
Gundersen, Christ., 302 f. — (Nygaard), 

Børre, 109. 
Gustav I (Vasa), 149, 173. 
Gustmeyer, Fabian, 289. 
Gyldenkrantz, Slægt, 185—190. 
Gyldenløve, Chr., Greve, 37. — Ulrik 

Fred., 28, 34, 44, 228. 
Gyldenstjeme, Axel, 176. — Karen, g. 

m. Holger Rosenkrantz, 168. — 

— Karen Pedersd., g. m. Ejler 
Bryske, 163. — Kristine Pedersd., 
g. m. Ejl. Stygge Rosenkrantz, 163f. 

— Knud Peders., 163, 167, 176. 

— Mogens, 176 f. — Peder Niels., 
163. - Vibeke, 123. Gyllenborg, Frue, 12. 

Gørga, V., Georg, Gnrlmajor, 302. 

Gøje, Albert, 178. — Mogens, 148 f. 

Haack, Joh. Fred., Kapt., 66 f. — Maria^ 

66. 
Haaren, v., David Didrik, Fændrik, 287. 
Hachs, V. der, Josina Sibilla, 283. 
Haberkom, Anna Dorth., 279*. — Peter, 

Prof., 279*. 

Hadersleben, v., Jens, Oberst, 126. 

Hagen, Gjertrud Andrea, 253. — Helene, 
289. — Joh., Kbmd., 289. — Jo- 
hannes, 253. — Seriane MagdaL, 
262. 

Hagendom, v., Ingb. Sofie, 35. 

Hagerup, Abelone, 93, 101, 105. — 
Abelone Nielsd., 93. — Ane, 105, 
107. — Eiler, Biskop, 84, 256. -^ 
Hanna, 96 ff. — Jon Jørg., 93. — 
Karen, 104, 106. — Louise. 257. — 
Magdal., 96. — Marthe Cathr., 99. 

— Reinholt Fred., Sorenskriver, 
96, 98 f. — Sorenskriver, 93 f. 

Halmsted, Jørgen, Hospitalsforstander, 
142 ff., 300. 

Hals, Bastian, Major, 57. — Chr., 
Kbmd., 107, 110. — Elisab. Ja- 
kobsd., 109. — Elisab. Mgr., 107. 

— Hanna Christina, 107. — Jo- 
hanne Christine Aug., 57, 254*. 

— Lieut.. 107 f. — Maren, 57. — 
Niels Chr., Oberstlieut., 57, 254*. 

Halveg,^Albert, Kobberstikker, 219, 282. 
Hammer, Anne Dorth., 267. — Chri- 

stof., Justitsrd., 28. — Christof. 

Poul, Provst, 58. — Foged, 303. 

— Idde Sofie, 58, 254*. — Olaus 
Christof., Byfoged 55, 58, 254*. 

— Riise, 58. 

Hammerich, Fred., Dr. med., 293. 

Hannemann, Anna, 292. 

Hans, Konge, 149. 

Hansen (datter), Birgitte, 63. — Claus, 
Guvernør, 131. — Julie, 264. — 
Kirsten Andrea, 264. — Mathias, 
Byskriver, 130, 158. — Mette, g. 
m. Hartvig Limbæk, 161 f. — Peter 
Amet Gross., 264. 

Hanstein, v., Albert, Friherre, 254*. — 313 Korpslæge, 50. — Matilde Augusta, 
254*. 
Harboe, Andreas, Gnrlinj., 64. — Chr. 
Fr., Oberst, 48, 63. ~ Jakob, 48. 

— L., Bskp., 215. — Susanne 
Kirst., 59. 

Harbou (Hardebou), Familie, 39 — 68, 

236—254*. — F. H. W., Kapt., 79. 

Hardenberg, Anna Korfitzdatter, 154. 

- Ejler Eriks., 150 fif., 173. — 
Erik Ejlersen, 153 f. — Erik, 151. 

- Jakob, 152, 160, 173. — Kir- 
stine, 153. — Korfitz, 153. — 
Mette, 152. — Reventlov, Greve, 
3, 5f., 11. — Stygge, 153. 

Harder, Henrik, 292. — Mette, 287. — 
Nikolaj, 277. — Præst, 6ff., 11 f., 
14. 

Hartmann, Beathe Ghrist., 78. — Ghri- 
stof., Etatsrd., 78. — Ellen Kirst., 
78. — Hans Georg, 289. — Jo- 
hanne Mgr., 78. — Moritz, Kom- 
mandør, 78. — Morten, Gancellird., 
78. — Philip Rudolf, 284. 

Hartvigsdatter, Lisbet, 121. 

Haslund, Maren Severine, 260. 

Hasselbach, Rector, 1. 

Hassius (Lillienpalm), Joh. Sigism, Gu- 
vernør, 69 f. 

Hatten, v., Anna Ghrist., 275*. — Hen- 
rik, Kantsier, 275*. — Oberstlieut., 
274. 

Hauberg, P. & Go., 79. 
Haubolt, Pet., Boghdlr., 292, 295. 
Hauritz, Martha Dorthea, 87. — Sofia 
Amalia, 88 f. 

Hausmann, Gaspar Herm., General, 27, 
32, .34 ff., 44. - Gehejmrd., 31. 

— Gnrlmj., 30. — Hedevig 30. — 
Karen, 81. — Karen ToUer, 34, 37. 

Haussmann, Hans Georg, Oberst, 72. 
Hayes, Wilhelmina, 254*. — William, 

Jembaneembmd., 254*. 
Heckel, Anne Kirst., 201. — Georg 

Fred., Bataillonschirurg, 201. 
Hedevig, Eleonore, Dronning, 31. 
Hegeler, Gatharina, 254*. 
Hegelund, Christiane Mgr., 56. 
Hegerfeldt, Peder, Lagmand, 210. 
Heiberg, Anna Maria, 140. — Joh. Wi- ding. Præst, 140. — Mette Dorth.^ 

140. 
Heide, Simon Wolff, Skipper, 260. 
Heidtmann, Hans, 281, 290. 
Hein, Albert, Direct., 281, 288. — Al. 

bert, Dr. jur., 281. 
Heiss, Ghr. Otto, Oberstlieut., 55, 254*. 

— Fred. Sigismund, Kapt., 55. — 
Maren Sofie, 55 f., 254*. — Marthe 
Marie, 55. 

Held, Nicolaus, Admiral, 273. 

Helkand, Henrik, 258. 

Hellerud, Karen Andersd., 141. 

Hellesen, Louise Ulrikke Mariane, 254*. 

Hellevad, Anna Katrine, 215. 

Helmerhass, Jørg., 284. 

Heltzen, Pauline, 262. 

Henius, Possementmager, 16. 

Henriksen (datter), Anders, Korporal^ 
93. — And., Sergeant, 93. — An- 
dreas, Brygger, 280. — Maren, 258. 

— Prof., 15. — Ragnhild, 93. 
Hensen, MathiMe, 254*. 

Herbach, Fried., Møntmest., 273, 280. 
Herbst, Engelke Martha, 295. — Mi- 
chael Joh., Gontreadmiral, 295. 
Herfort, Ghristof., Apotek., 280, 289. 

— Sofia, 280. 
Hering, Ghristof., 292. 
Hersleb, Prof., 268. 

Herthel, Hans Krist., Degn, 215. 
Hertzberg, Apotheker, 16. ■— E. G., 

Statsrd., 130. 
Herwig, Jørg., 289. 
Hesse, Gonrad, Gancellird., 275*. — 

Henrik, Generalauditør, 281. 
Hesselberg, Beate Hedevig, 217. — 

Frantz Ghr., Major, 217. — Fr.,. 

217. — Gnrl., 217. — Hedevig 

Beathe, 263. — Karen, 282. 
Hetting, Ferdinanda Augusta, 202. — 

Gabriel, Søkrigskoms., 202. 
Heuch, Maria Magdalena, 207*. 
Heusner, 201. 
Heyde, v. der, Herm., 289. — Martin, 

277. 
Hiorti Etatsrd.. 212. 
Hiort-Lorenzen, Redaktør, 80, 129. 
Hjahnarson, Student, 16. 
Hjort, Ane Marie Louise Dagmar, 254*. 

— Niels, Skolebest., 254*. 314 


Hodders, Alverich, 283. — Mgr., 283. 
Hoflf, Alhed, 209. — John, 209, 211 f. 
~ Ursula Marie, 212. 

Hofland, Gunder Olsen, Kapt., 100. 
Holch, Andreas Sevald, Apoteker, 202. 

— Georgine Christiane, 202. 

Holm, Anna, 72. — Hans Hansen, For- 
pagt., 72. — Maren Jensd., 144. 

— Mgr. Pedersd., 207. — P., Prof., 
214. 

Holst, Johanne Ghrist. Augusta, 54. — 
Kathr. Mgr., 142. — Sofie Amalie, 
291. 

Holstein, v., Fred. Henr., Oberstheut., 
280. — Greve, Holstbg., 4. — 
Joh. Joachim, Gehejmerd., 275*. 

Holten, Etatsrd., 247. — v., 129. — 
V., Jakoba, 133. — v., Jochim, 
Guvernør, 131 ff. — Kammerjunker, 
80. 

Holter, Anne, 107. 

Holtzmann, Dorth. Magdalene, 279*. — 

Fred., 279*. — Fred., Stykkestøber. 

279*. — Johan Barthold, 279*. 
Homann, Boel Gathr., 207*. — Garo- 

Hne Magnine, 207*. — Ghr. Horre- 

bou, Distriktslæge, 207*. 
HoiTiemann, Hospitalsforst., 253. 
Horst, Ghr., Kapt., 301. 
Haugen, Kirsten Hansdatter, 83. 
Huitfeldt, Anne Mgr., 55. — Arild, 166. 

— Glaus, Etatsrd., 55. — Ghr. 
Gharlot Amalia, Fændrik, 35. — 
Gnrl., 29. — Henrika Mgr., 54, 
58, 254*. — Ivar, 55. — Karen, 
29. — Kristof., 176 f. — Kristof. 
Ottes., 166. — Mgr., 33 f. — Mette 
Ottesd., g. m. Erik Rosenkrantz, 
166. — -Jifieter Oapellan, 86. — 
Otte Klavsøn, 166. — Peder Ottes., 
166, 175. — Povl Ottes., 166. — 
Tønne, Oberst, 33. — V. W. H., 
Seklieut., 65. 

Hulsthorst, Peter, 277. 
Huss, Niels, |l 09. 
Huth, General, 137. 
Huus, Provst, 108. 
Huusmand, se Hausmann. 
Hvid, Jakob, Provst, 215. — Stiftamt- 
md., 31. Høckel, Gert, 273, 281. — Henrik, 
Garver, 273. 

Høg, Ghr. Jørgens., Kleinsmed, 206. — 
Just, Stathold., 36, 173, 303. — 
Mgr. Bosd., g. m. Erik Rosenkr., 
146, 148. — Mette Kirstine, 206. 

Højer, Samuel, 288. 

Hørning, Jørg., 282. 

Isach, Sergeant, 88 f. 

Isachsøn, Abraham, Sorenskriver, 211. 

Isenberg, Albert Balthas., Mag., 291. 

— Herman, Kbmd., 291. 
Ising, Joh., 293. 

Itzen, Albert, 283, 289. 

Iveland, Tellef, 108. 

Iversen (datter), Mathe Marie, 55. — 

Peder, Oberstheut., 36. 
Jacob 1. af England, 114. 
Jacobssøn (datter), Anna Ghrist., 297. 

— Flores 147. — Lauritz, Raadmd., 
210. 

Jacobæus, Jens, Læge, 233. 

Jahn, Hans, Possementmg., 278. 

Jansen, Simon, 276. 

Jantzen, A., Præst, 134, 294. — Anna 

EHsab., 293. — Hans Arnold, Over- 

førster, 293. 
Jardin, de, Gatharina, 303. 
Jersin, Gatharina, 70. 
Jessen, Gonferentsrd., 5. — Fried., 274. — 

Thom. Balthas., Oversekretær, 276*. 
Johannesen, Erik, Matros, 207*. 
Johansen, Pet., Raadmd., 301. 
Jonsen (datter), Anna Kirstine, 299. — 

Anne, 87. — Maren, 207*. 
Jonstrup, Maren, 57. 
Jord, Peter, 285. 
Jordt, Jens, Sølvpop, 273. 
Juel, Ghristofifer, 112. — Dorthe, 300. 

— Henrik. 112. — Jens, 229. — 
Kirsten, 112. — Lene, 112. — 
Maren, 112. — Thomas, 112. 

Juhane Sofie, Prinsesse, 247. 

Junge, Boye, Brandmajor, 135. 

Junghans, Ursula, 259. 

Justsen, Ghristine, 288, 291. 

Juul, Jomfru, 37. — Ove, Vicestathold., 

37. 
Jænigken, Anna, 283. — Godske, 283. 
Jørgensen (datter), Anne. 83. — N. P., 

Gand., 16. — Propriet., 19. 315 Kaae, Anna, 185. — Gidsken Johanne, 
185. — Jochuni, Gapelhin, 185. 

Kaas, Cancellipræsident, 3, 5. — Hart- 
vig, 112. - Kirsten, 112, 122. — 
Mogens, 112, — Mogens Thommes., 
173. — Niels Mogensen, 169, 173. 

KaasbøU, Officer, 43. 

Kabel, Anne, g. m. Tyge Lunge, 148. 

Kaistad, Maren, 207*. — Søren Olsen, 
Toldrøjert, 207*. 

Kalthoflf, Mathias, 291. — Peter, Tøj- 
mest., 281. 

Kamerstat, v., Anna Marie, 33. 

Kampen, v., Elisab. Arentsdatter, 76. 

Kamstrnp, Præst, 198 f. 

Kellinghusen, Andreas, 285, 287. — 
Gatharine, 289. — Daniel, 289. 

Kercks, Anna, 291. 

Khyner, Anna Doroth., 74. 

Kielmann, Anna, 280. — Joh. Adolf, 
Friherre, 284. 

Kierulf, And. Mortens., Raadm., 72. — 
Arnt, Præsid., 195. — Familie, 
192. — Helvig Marie, 72. — Maren 
Preus, 71. 

Kierrui, Anne Gathr., 93. — Arent, 93. 

Kinling, Lieut., 88. 

Kirchemoe, Louise Lucie, 216. 

Kirchhof, Joh., Apoteker, 287. — Ju- 
Hane Antoinette Louise, 241. 

Kiøge, Jakob Lauritzs., Præst, 218. 

Kjeldahl, Hans, Præst, 267, 269. 

Kjerbo, Alhed, 207*, 209, 212. - Mgr., 
207*, 209, 211.— Niels, Procurator, 
207*, 209, 211. 

Klastrup, Inger Pedersd., 207* f. — 
Laurette, 207* f. — Maren, 209. 

— Mette Kirst., 205. — Niels 
Larsen, Kbmd., 191, 207*, 209. — 
Petronelle, 198. 

Klaumann, Nicolaus, 295. • — Peter, 

295. — Urbana Mgr., 295. 
Klem, Agathe, 266. — Augusta, 266. 

— Gustav, Præst, 266. — Richard, 
Fabrikejer, 261, 266. 

Klementsen, Rasm., 174. 

Kleps, Kari-, 107. 

Klinck, Kommandørkapt., 58. 

Klingenberg, EUs., 291. — Magdalene, 

281. 
Klipping, 43. Kloumand, Vilhehn, 286. 
Knob, Anne, g. m. Palle v. Mehlen, 
177. ~ Folmer, 177. — Johan, 177. 

— Lavrids, 177. — Maren, g. m. 
Stygge Rosenkr., 177 ff., 182. — 
Mette, g. m. Baltzar Lepell, 177. 

Knoff, Anna, 276*. - Ghristof., Hof- 
præst, 40. — Daniel, Generaltold- 
forv., 210, 276*. — Lavrids, Lieut., 
40. — Ole, Lieut., 40. — Peder, 
Kbmd., 207*. — Sofie Ghrist., 40, 
46, 254*. 

KnoUien, Elisab. Mathea, 276. 

Knoph, se Knoff. 

Knopper, Albert, Prof., 225. — Johannes, 

Dr. jur., 221, 225. — Sofie, 221, 

225. 

Knudsen (datter), Siri, 83. — Valentin, 

134, 137 f. 
Koch, Andreas, Skibsfører, 59, 254*. 

— Joh. Henrik, Bogbind., 59. — 
Maren Sofie, 254*. — Præst, 12. 

— Susanne Kirstine, 59. 

Koeppen, Præst, 207*. 

Kolbye, Mons Klausøn, 256. 

Korn, Provst, 215. 

Krabbe, Ghr., Kapt., 133. — Ghristiane 
Gharlotte, 68. — Elsebet, g. m. 
Peder Skram, 182. — Gregers, 121, 
209. — Hedevig Brøcher, 264. — 
Ivar, 170, 172. — Karen, 36. — 
Ole, Major, 68. — Tage, 42. — 
Tyge, Rigsmarsk, 148 f., 158, 182. 

Kraft, Anna Sofie, 188. — Jens Chri- 
stoffers., Præst, 188, — Ovidia 
Ghristiane, 188, 

Krag, Ghristiane Lisbet, 30. — Oberst, 
30. — Vicestatliold., 211. 

Kragh, 269. 

Krarup, Fr., Registrator, 74, 

Krebs, ObersUieut., 237. 

Kreyer, Lorents, Justitsrd., 276*, 291. 

— Magdalene, 276*. 

Kristian L, 171. — IL, 148, 150, 157 f., 
174, 176. 

Krog, Anna Hegelund, 140. — Anne 
Dorth., 266. — Ingb. Augustinusd., 
267. — Kristen Olsen, Præst, 267. 

— Præsident, 193. 

Krogh, V., Ad., Gotlob, Kammerjunker, 316 243. — Godske Hans, Kammer- 
junker, 243. 

Krognos, Oluf Movrids., 154. 

Krogstad, Lene, 86 f. — Martha Maria, 
87. — Tore Brat, 86. — Tønne, 
Sergeant, 86 f. 

Kruger. Anna Mgr., 77. — Gotfred, 
Møntmest., 288. — Jochum Ghr., 
Kammertjener, 77. — Joh. Hartvig 
Ernst, Landinspekt. , 77 f. — Jo- 
hanne Christiane, 77. 

Krummedige, Drude, g. m. Otte Krum- 
p.en, 157. -- Erik Klavssøn, 157 ff. 

— Klavs, 157. 

Krumpen, Jørg., 178. — Otte, 157 f., 
160, 162, 165, 170, 173, 178if. 

— Stygge, Bskp., 167, 170. 
Krøger, Claus, 288. 

Kucker, Anne Marie Elisab., 250. — 

Jod. Philip, Overauditør, 250. 
Kuhmann, se Cuhmann. 
Kurtz, Jochim, 273, 290. 
Kærup, Jacob, Bskp., 84, 97, 99 f., 194 f. 
Køhler, Henrik, Møntmest., 281. 
Lambrecht, Jørg., 280. 
Lammers, Amund, Bergmester, 262 f. 

— Ernst Anton Henrik, Gnrhnj., 
262. — Marie Pauline, 262. — 
Seriane Magdal., 262. 

Landsverch, Dorthe Hansdatter, 83. 

Lange, Alb. J., Boghandler, 139. — 
Anne, 146 f. — Erik (til Byghohn), 
183. — Erik Eriksen, 146. - Erik 
Nielssøn, 146. — Johanne Mgr., 
78. — Niels Mogenss., 146. — 
Thomas Nielssøn, 157. — Vibeke, 
121. 

Langhoif, Anna Magdl. Mortensdat., 
Kammerpige, 50. 

Langrøtger, Cathrine, 280. — Røtger, 
280. 

Lansius, Doet., 114. 

Lantz, Adrian Cornelisen, 130 f. 

Larsen (datter), Anna, 207*. — Johannes, 
207*. — Karen Olette, 207*. — 
Lars Engelbreth, 207*. — Maren, 
209. — Martha Mgr., 103. - Prof., 
21. 

Larsen-Naur, Lars Ant. Nic, Overrets- 
sagf., 207*. 

Lassen, Etatsrd., 2, 5. Lau, Daniel, 189. 
Lauerentz, Alexand., 279, 281. 
Laugesøn, Hans, Bskp., 163. 
Lauritsdatter, Anne, 301. 
Lauv, Elisab. Andersd., 281. 
Lavridsen, Kristen, Præst, 170. 
Laxmand, Povl, 148. 
Leffelmann, Bendix, Kapt., 201. 
Legardt (Legaard), Fred., Gnrllieut., 35. 

— Margrete, 35. 

Lehe, Heinrich, Metalstøber, 279, 
Lehn, Abrah., 282, 287. — Joh. d. æ., 

283, 287. — Joh. d. y., 283. — 

Sibylla, 287. 
Leirdahl, Anne Sofie Jonasd., 188. 
Lemfort, Zach., Generalanditør, 36. 
Lente, FamiHe, 275*. — Fried., 274 f.*. 

— Theodor, Kantsier, 274* f. 
Lepell, Baltzar, 177. 

Lessø, Else Pedersd., 143. — Sofie 
Pedersd., 139, 141. 

Levenklau, v., Adam Ludv., Oberst- 
lieutn., 34. 

Leijonflycht, And. (Eneroth), Regiments- 
kvartermester, 43, 254*. — Bir- 
gitte, 43. 

Liebe, Abraham, Glasmester, 76. — C, 
Højesteretsadv., 75 f., 213. — Fa- 
milie, 294—299. — Georg Julius, 
Hofbogbnd., 75. — Georg Julius^ 
Hospitalsforst., 214. — G. J., Ju- 
stitsrd., 76. — Jacob Vilh., Under- 
officer, 75 f. — Jakobine Krist.^ 
216. — Karoline Frederikke, 214. 

Liebeknecht, Andreas, 279*. 

Liebenthal, Jørg., 281. 

Liliendal, ApoUonius, Klokker, 46. — 

— Mette Marie, 46. 

Lille vand, Berthe Kiedelsd., 100. 
Lillienpahn, Anna, 70. — Henrik Sigis- 

md.. Major, 70. — Johan Sigismd. 

(Hassius), Stiftamtmd.. 70 f. —Mgr., 

70. 
Limbæk, Hartvig, 161 f. — Klavs, 161 f. 
Linde, Arved Chr., Etatsrd., 139. 
Lindemann, David, Drabant, 274, 281. 

— Thomas, Præst, 279*, 285 f., 
292. — Ursula Cathrine, 279*, 285. 

Linden, v. der, Anna, 285. 
Lindenov, Anders Hansen, 150, 173. — 
Hans Hansen, 150 f. - Hans Jo- 317 hansen, 150, 182. — Hans Johan- 
sen, 151. — Kristoffer Johansen, 
150, 173. 

Lindum, And. Haakonsen, 55. 

Linstow, V., Adam Levin, 188. — Berg- 
junker, Hartv. Ghr., Værksbest.. 
187 f. — Gathr. Eleonora, 187. — 
Ghristoph. Hartvig. 187. — Ferdi- 
nanda Augusta, 202. — Frederikke, 
Louise, 186 ff. — Hans Ditlev Fran- 
ciscus, Slotsintendant, 202. — Ovi- 
dia Ghrist., 188. 

Litle, Peder Hansøn (Basse), 300. — 
Peder Peders., 147. 

Lobes, Joh., Gapellan, 303. 

Lohmann, Gathr. Eleonora, 187. — 
Fred., Lieut., 188. — Fred., Oberst, 
187. — Frederikke Louise, 187. 

Lorentz, Anna, 292. — Anna Gathr., 
142. 

Lorentzen, Joh., Guvernør, 130 f. 

Louise Gharlotte, Prlnss., g- m. Landgr. 
Wilhebn af Hessen, 247 f. 

Lovisa Augusta, Kronprinss., 137. 

Lowzow, V., Ghristopher Fred., Major, 
185. — Engel Maria, 185. — Marie 
Gharlotte, 185. 

Luders, Ghristine, 278. — Henrik, 277. 

Lufft, Gorfitz, 272, 290. 

Luhe, V. d., Rgmtschef., 45. 

Lund, Ghr. Madsen, Etatsrd., 36. — 
Gertrud, 286, — Helene, 140. — 
Kirstine, Organistinde, 198. — Oluf, 
Raadmd., 286. — Vibeke, 36. 

Lunding, Læge, 21. 

Lunge, Anna Olufsd., 148. — Anna 
Vincentsd., 147. — Dorthe, g. m. 
Klavs Ulfeldt, 147. — Karen, g. 
m. Ped. P. Litle, 147. — Kirstine, 
g. m. Vine. Iv. Dyre, 148. — Maren, 
112. — Maren, g. m. Niels Axels. 
Rosenkr., 149. — Oluf, 148. — 
Ove Vincents (Dyre), 147 ff. — 
Tyge, 148. — Vincent, Dr., 148 f. 
— Viveke, g. m. Jens Juel, 147. 

Lfltzow, V., Anne Mgr., 37. — Barthold 
Heinrich, General, 32, 37. — Ernst, 
Gnrlmaj., 37. — General, 211. — 
L H., 69 ff. - Mgr., 37. 

Lykke, Anna, 253. — Anna, g. m. Otte Krumpen, 178. — Jørgen, 178ff. 

— Kristof., 148. 

Lyne, Engel Maria, 185. #— Jonas, Gon- 
ferentsrd., 185. 

Lysholm, Hedevig Brøcker, 264. — 
Jenny Nikoline, 263. — Jørg. Bern- 
hoft, Stadshauptmd., 264. — Ni- 
kolaj, Kbmd., 263. 

Løch, J., 254. 

Løvendal, Benedicte Mgr., 38. — Stat- 
hold., 44. — W., Baron, 35, 38. 

Maase, v. der. Familie, 217. — Fred., 
Oberst, 217. — Henriette, 217. — 
Marie Elisab., 217. — Sofie Hen- 
riette, 217. 

Madsen, Hans, Præst, 159. 

Maes, Andr., Kbmd., 220. 

Magens (Mogensen) Didrik, 1 31 f. — 
Familie, 129. — Jakob, 131 f. - 
Mgr., 131. 

Malling, Gehejmerd., 1 f . — Ulrika, 103. 

Mandall, Perer Gruner, Præst, 84. 

Mander, v., Anna Marie, 274. — Garl, 
d. æ., 271 f., 277, 290. — Garl, d. 
y., 274, 278. - GomeHa, 277 f. 

— Gornelius, 277 f. — Joh., 278. 

— Maria 277, 290. 
Mangelsen, 72. 
Mansa, G., Godsejer, 80. 
Marcussen, Maria, 290. 

Mariager, Dorthe, 83. — Hans, Præst, 
82,91. — Kirsten Hansdatter Hou- 
gen, 83, 91. 

Mariane Juliane, Dronning, 207*. 

Markdanner, Kasper, 181. 

Markoe, 129. 

Mars, Hans, 282 f. 

Marschalch, Augusta Maria, 284. 

Martelaw, Anna Pieters, 282. 

Martin, Fred., Missionær, 134. 

Masbøl, Jørg. Lorentzen, 130. 

Matheson, 72. 

Matthesius, Henrik, 273, 278. — Hen- 
rik Ernst, Asses., 273. 

Matzen, Peter, 289. 

Maule, Gharlotte Hedvig, 250. — Ghr., 
Lieut., 250, 254*. -- Henrik Fred., 
ObsrstUeut., 64, 250. — Joh. Martin, 
Fyrværker, 6 4, 250. — Martm, 
Gnrlmj., 250. — Sofie Elisab. 250, 
254*. 318 Maull, Ant. Gunther, Kapt., 287. 

Mechlenborg, Anne Gathr., 29, 35. — 
Chr. Fred., Kapt., 293. — Chri- 
stiane Mgr., 36. — Fred., Asses., 
293. — Isabella, 37. 

Meding, Præst, 12. 

Mehlen, v., Palle, 177. 

Meicken, Joh. Jochini, Dr., 271. 

Meincke, Heinrich, Amtsforv., 291. 

Melan, Carl Fred., Hofmaler, 197. — 
Inger Marie, 197. 

Meldahl, F., Etatsrd., 80. 

Mentz, Michel, 293. 

Mentzdatter, Giedske, 83. 

Mercker, Fred., Overkrigscommis., 36. 

Merker, Cort Henrik, Kbmd., 280. — 
Helene Sofie, 285. 

Meszling. Emanuel, 284. 

Meyer, Annechen Marthea, 207*. — 
Didrik, 292. — Eleonora Hedv., 
279*. — Herman, 279*. — Thea, 
207*. — Thorvald, Gross., 207*. 

Michaelsen, Anne Ehsab., 66. — Ca- 
thrine Charlot., 254*. — Cathr. 
Elisab., 65 f. — Christ. Charlotte, 
66, 68. — Chr. Ditlev, Fændrik, 
66, 68. — Fred. Chr., Gnrlmj., 68. 

— Frue, 42. — Gustav Joachim, 
Oberst, 65 f., 254*. — Gustav, 
Kapt., ()6, 68. — Joh. Dietricht. 
Fændrik., 68. — Maria, 66. — 
Nikolaj Fred., Premlieut., 66, 68. 

— Vilhehnine Louise, 66. 
Michelet, Chr. Fred., OberstHeutn., 52, 

54. - Idde Sofie, 54, 56, 254*. 

— Johanne Christ. Augusta, 54. 

— Jørg., Gnrhnj., 58. — Maria 
Post, 52, 55, 254*. 

Michelsen, Søren(Schumacher), Præst, 38. 
Moe, Georgine Christiane, 202. — Mo- 
gens, 202. 
Mogensen, Jens, Foged, 72. 
Mohr, David, 274. 
Moinichen, E. R., Statsrd.. 267—270. 

— Ped. Bredahl, Inspekt., 267. — 
Thomas, Sorenskriver, 267. 

MoU, Caroline Amalie, 216. 
Moltke, Ad. G., Gehejmerd., 31. — 
Gnrilieut., 249. — Henriette, 217. 

— Kari Fred., Oberst, 217. — Sofie 
Amalie, 72. — Sofie Henriette, 217. Moltken, Jochum, Boghdlr., 290. 

Momsen, Marie, 292. 

Monrad, Bolette Frederikke, 201. — 
Else, 130. 

Montagnie, Arnold, 99. 

Morgener, Hans, 272, 287. 

Morland, Karen, 214. 

Mormand, Korfits, 121. 

Mortensen, Ellen Christ., 60. 

Moss, Maren, 48. — Niels Pedersen, 
Kbmd., 48. — Peder (Mossencrone), 
Bankkasserer, 49. — Sarah, 47, 
51, 254*. 

Moth, Dorthea, 279*, 291. — Joh., 
Præst, 279*, 291. — Mathias, Ge- 
hejmerd., 278. — Povl, Livlæge, 
118, 278. — Slægt, 129. — Sofie 
Amalie, Grevinde, 278. 

Mouritzen, Lærer, 5. — Peter, Stifts- 
skriver, 89. 

Mowia, Margr., 284. 

Muller, Jens, 27. — Kapt., 42, 69, 254*. 

— Major, 64. — Præst, 27. 
Multerpass, d. y., Didrik, 285. 
Mumme, H. P., 36. 

Munch, Fred., Præst, 88 f. — Gertrud 
Helene, 213. — Ida Amalie, 213 L 
Karoline Frederikke, 214. — Mgi. 
Kirstine, 88 ff. — Morten, Præst, 
213. — Søren, 214. — Søren Mor- 
tensen, Præst, 213. — Søren, Of- 
ficer, 214. 

Munk, Ide, g. m. Oluf Nielss. Rosen- 
krantz, 181. 

Munter, Bskp, 8, 23. — Præst, 297. 

Munthe, Birgitte, 73. — H., Ingenieur- 
lieut., 304. 

Muus, Chr., Bisk., 36. — Vibeke, 36. 

Mynster, C, Læge, 80. 

Møinichen, å, Henrik, Læge, 233. 

Møller, Abigael Dorth. Simonsd., 100. 

— Henrik Chr., Justitsrd., 216. — 
Jakobine Krist., 216. — Maren 
Hegelund, 216. — Niels, Student, 
199. — Tage, Consistorialrd., 23. 

— U. V., Overlærer, 268. 
Mørch, Ole, Raadmd., 107. 
Nachskov, lørgen Hanssøn, Sorenskriver, 

211. 
Nagel, Elisab., 279. 
Nathanson, Gross., 15. 319 Nedenes, Tørres Christens., Kbmd., 73. 

Nerger, Ghr., 291. 

Neskilen (Næskiile) Jomtr., 99. — Madm., 
96. 

Neve, Dorth. Magdalene, 251, 254*. — 
Etatsrdinde, 49. — Joh., Major, 
49, 51, 253 f. — Magdalene Do- 
roth., 48, 65. — Mgr. Hedvig, 49. 

— Niels, Lieut., 49. — Peter, 
Etatsrd., 48, 65. 

Nielsen (datter), Abelone, 89. — Ger- 
trud, 96. — Jens, Vicar., 170. — 
Maren, 301. — O., Archivar, 80. 

— Søren, Sorenskriver, 88 f. 
Niim, Søren, 139. 

Norby, Oluf*, 160. — Søren, 158. 

Nord-Dolmø, And. Andersen, Gaard- 
bruger, 258, — Karen Mgr., 258. 

Nordbye, Morten, Gornet, 144. 

Norman, Abelone Marie, 93 f. — Ane 
Marine, 93 f., 96. — Elisab. Knudt, 
102 fif. — Inger Gathr., 96 ff. — 
Martha Mgr., 100 f., 103 f. — Marte, 
104. — Jørg., 90, 93 fif., 98. — 
Peter, 90. 

Norrie, Gordon, Læge, 254*. — Helga 
Ghari., 254*. 

Norup, Maren 48. — Materialforv., 136. 

Nygaard, Børre, 109. 

Nørager, Caroline Amalie, 216. — Ghri- 
stofifer Julius, 216. — Hans Chri- 
stof., Toldkass., 73, 216 f. — Kon- 
rad Edvard, 216. 

Nørck, Hans Henrik, 289. — Henrik, 
288. — Johannes, 289. 

Nørregaard, Anna Sybilla, 217. — Hans, 
Toldkasserer, 217. 

Ocksen, Thomas, 271, 274. 

Odderbech, Auditør, 107. 

Oe, se 0. 

Ohe, V. der. Kobbersmed, 189. 

Olsen (datter), Erik, Præst, 82. — Ingb. 
Marie, 207*. — Inger, 207*. — 
Karen, 28 f. — Knud, Styrmand, 
207*. — Tobias, Fragtmd., 207*. 

— Østen, 207*. 
Olufsdatter, Maren, 33 f. 36. 

Orlofif, Jonas, Premierlieut., 38. — Maren 

Rebekka, 38. 
Orning, Anna Sofie, 45. — David Fred., 

Klokker, 4o f. Orry, Prof., 269. 

Osten, V. der, Ghr. Giinther, Overkam- 

merh., 282. 
Ostenfeld, Ghr., Prof., 123. 
Oxe, Peder, 154, 165 f., 178. 
Oxholm, Slægt, 129. 
Pahling, Mathias, 285. 
Paludan, Provst, 105. 
Papenheim, Alexand., 300. 
Patin, 227. 

Paulli, Simon, Livlæge, 290. 
Pauls, Mgr., 292. 
Paulsen (datter), Amalie Petrine, 265, 

— Bendte, 232 f. — Chariotte Mgr., 
265. — Jakob, 277. — Joh. H., 
Factor, 265. 

Pedersen (Petersen), A., Lærer, 79. — 
Anna Marie, 87 f., 89, 98, 100. — 
Berette, 83, 87, 89. — Christof., 
Præst, 82, 84. — Christof., Præst, 
83, 87. — Eline, 19. — Hans^ 
Capellan, 85. — Kaja Petrea, 264. 

— Kmrd., 19. — Karen Mathea, 
265. — Malene, 88. — Mentz, 87 f. 

— M. S., Præst, 58. — Niels, 
Provst, 94 f. — Peter Andreas, 
Kæmner, 265. 

Pegman, Hans, 98. 

Pessel, Staldmest., 290. 

Pestel, Oberst, 233. 

Petrejus, Nicolaus, 155. 

Petri, Helvig, 290. 

Pfeifif, Daniel, Præst, 273, 286. 

Pforten, v. der, Hans Erasmus, Ob., 34. 

Philipsen, Jacob, 90. — Siri, 83. — 

Thomas, Præst, 83. 
Philips, Henr. Mgr., 98, 101. — Johan, 

Capellan, 85, 97, 99, 100 f. — 

Jomfru, 94 fif., 107. — Vilhelmine 

Sofie, 105. 
Piil, Prof., 270. — Provst, 268, 270. 
Plade, Sara Marie, 59. 
Plat, du, Therese Emilie Christ. Clau- 

dine, 254*. 
Plessen, v., Mogens Scheel, 215. 
Plier (Pluer), Anna Mgr., 296. — Joh. 

Fried., Bogbind., 296. 
Ploug, Agent, 4. 
Plov, Hans, 159 f. 
Plum, Bskp., 3 fif. 
Podebusk,Erik,l 75,178.— Predbjørn,168. 320 Podewells, v., Dionysius, Gehejmerd., 

287. — Hedvig, 287. 
Poggenberg, Fred., Tolder, 273, 289. 

— Mgr., 283. 
Pohlman, Gert, 271. 
Poppenbausen, Joh., Bogbinder, 295. 
Pothé (Potte), Abrah., 297. — Helene. 

297 fif. 
Poulsen, se Paulsen, 
Poulfion, Jens, Major, 66. 
Preus, Helvig Marie, 72. 
Pristau (Pristaff), Anna Marie, 77. — 

Mathies, 77. — Sofia, 77. 
Prosch, Gasp. Tobias, Præst, 52, 254*. 

— Sophie Christine, 52, 254*, 
Prydtz, Oluf, 303. 

Prytz, Peter, 11, 14. 

Prætorius, Ane Marie, 243, 254*. — 

Johannes, Gross., 243. — Marie 

Elisab., 243. 
Purdy, Juliette, 254*. 
Quislin, Sara Ghristensd., 143 Sidsel, 

143. 
Quistorph, Cathrine, 286, 292. — Dr, 

jur., 286. 
Quitzov, Didrik Henningsen, 152. — 

Henning, 173. — Jørgen, Rigs- 
kansler, 173. 
Qvale, Hans, Præst, 85 f. 
Raade, v., Jørgen, 171. 
Rabenstorfif, Peter, 284. 
Rameyer, Anna Marie, 250 — Ezechias 

Wilh., Lieut., 250. 
Rammel, Beathe Christ., 78. — - Kapt., 

78. 
Ramus, Elisab., 217. 
Rantzau, Benedicte Mgr., 38. •— Chr., 

Greve, 124. — Henrik, 168. — 

Joh., 158 f., 165 f. - Klavs, 167. 
Ranzau, Ascheberg, Greve, 75. — Greve, 

137. 
Rask, Ingb., 90. 
Rasmussen, Prof., 268 f. 
Rathke, Prof., 268 ff. 
Ravert, Jørgen, Kapt., 44. 
Reers, Mette, 219. 
Regelsen, Foged, 90 f. 
Reichwein, Genrlmj., 201. 
Reimer, Henrik, Krigskoms., 292. ~ 

Mgr. Kathrine, 292. 
Reinholt, Architect, 5. — Murer, 5. Reinholtz, Anna, 281. 

Rendtier, Anne Cathr., 207*. — Else 

Cathr, Heegaard, 207*. 
Rentz, Nikolaj, 286. 
Repholtz, Præst, 3. 
Resen, Peter, 233. 
Reusch, Anna Sofie, 45. — Cecilie 

Elisab., 45. — Chr. Harboe, 45. 

— Detlev Chr., Postmest., 45. — 
DetlevJørg., Kapt., 45. — Detlev, 
Oberst, 45. — Karen, 45, 254*. 

— Joh. Ditlev, Oberstlieut., 254*. 
Reventlow, Cai, Stathid. i Lauenbg., 

18. — Hustru (f. Bernstorff), 18. 

— Chr. Ditl., Statsmmist., 7, 9 fif., 
15, 17 f., 20 ff. — C, Greve, 7, 
10, 23, 25. — Conrad, 228. — 
Ludv., 4 f. — Oberst, 65. 

Rheder, Reimer Peder, Etatsrd., 239. 

—Vilh. Ludv., Postdireklør, 239. 
Riber, Anne Mgr., 257. — Melchior 

Andreas, 257. 
Riberg, Anders, 90. — Ane, 89 ff. — 

Martha, 83. — Mogens, 83. 
Richelieu, Joh. Daniel, Oberstlieut., 275*. 

— Sibylla Frederikke, 34. 
Richter, J., Præst, 138. 
Riise, Cancellird., 201. 
Ringelmann, Ludv., Læge, 233. 
Ringholm, Byfoged, 198, 200, 
Hiverts, Christiane, 253. — Karen, 253. 

— Joh., 253. 

Roepstorff, Hans, 282. — Hedvig, 285. 

Roland, Anna Maria, 273, 289. 

Roll, Assessor, 270. — Nils, Borgmest., 

211. 
Rosen, v., Ulrike Julie Marie, 254*. 
Rosenberg, Lars, 105, 107. 
Rosenkrantz, Familie. 145—184. — 

Gunde, 121. — Jørg., 111. — Lene, 

112. — Niels,, 121. — Pernille 

121. — Sofie, 127. 
Rosenvinge, E. C, 130. 
Rosenvold, Eleonore, 110. — Kapt., 

197. - Mgr., 197. 
Rosette, Claude, 1. 

Rosing, Hans, Bskp., 27. — Maior, 65. 
Ross, Lauritz, Toldinspekt., 268. 
Rosseland, Aasil Knudsd., 102. 
Rostrup, Jakob, 178. — K., Overrets- 

sagf., 79. — Lavrid's, 178. 321 Roswyke, Cornelia, 277. 
Rud, Jørgen, 166. — Otte, 172. 
Røg, Ingeborg Augustinusd., 267. 
Rømeling, Conrad, Dr., 276. 
Rømer, Abrah. Georg, Kbmd., 207*.— 
Elisab., 274. — Marie MagdaL, 207*. 

— Marie Mgr., 207*. — Oberst, 
65. - Ole, 229. 

Rønnov,Anna Ejlersd., g. m. Erik Har- 
denberg, 153. — Anna Korfitzd., 
g. m. Erik Hardenberg, 151. — 
Drude, g. m. Klavs Krummedige, 
157. — Ejler, 153. — Joachim, 
Biskop, 147, 151 fif., 173. 

Røpke, Michael, 281. 

Røthling, Chr. Georg, 284. — Fred., 
284. — Joh. Melchior, Sekretær, 
284. 

Saint-Germain, 64. 

Samland, David, 277. 

St. Petri Kirke, 271. 

Sasborg, v., Jakobine Charlotte, 275*. 

— Thomas, Borggreve, 275*. 

Sass, Lorentz, 273. 

Sauer, Johannes, Præst, 289. 

Saxild, Fuldmægt., 298. 

Saxkøbing, 2 f. 

Saxtrup, Margrete, 146. 

Seboldt, Hans, 273, 277. 

Seefeld, Agate, g. m. Niels Skram, 184. 

— Jakob, 184. 

Seehuus, Jan, 257. — Margr., 257. 

Segermann, Rebekka, 186. 

Sehested, Christopher, Etatsrd., 227.— 

J. M., Gnrlmj.i 47. 
Seidelin, David Hansen, 224. 
Seierstad, Marthe Christ., 207*. — Ole 

Arnes., 207*. — Syrene Sivertsd., 

207*. 

Seiersted, Gertrud Marie, 141. 

Selchier, Hans Chr. Harbou, Konductør, 
51. — Hans, Major, 51. — Kapt., 
253 f*. — Maren, 51. — Sarah, 51. 

Selcke, Marcus, 278. — Marx, 275. 

Selmer, Matthias, Proviantkonmiissær, 
61. 

Seue, de, 26. — Christine Mgr., 36. — 

Nicolas, Oberst, 36. 
Siassius, Gerlach, Præst, 283. 
Sidehnann, Joh., 235. Siedenborg, Borgmest., 50. — Sofie 

Amalie, 50. 
Sidenius, N., Præst, 19. 
Sigbrit, (Moder), 158. 
Sindalin, Gertrud Helene, 213. 
Sivertsdatter, Ragnhild, 93. 
Skade, Cathr., 284. — Joh. Fred., 284. 

— Juditha, 284. — Ove, 284. — 
Sofie Amalie, 284. 

Schaaning, Anna Marine, 98 f. — Mdm., 
105, 107. — Rasmus, 96, 98, 100. 
Schaarup, Inger Pedersd., 207* fif. 
Schack, Statsminister, 242. 
Scharfitenberg, Charlot. Louise, 254*. 

— Chr. Jørg., Rgmtschef, 53. — 
Herm. Nikolaj, Oberst, 240 f., 254*. 

— Mariane Kirstine, 240. — Ulrik 
Ditlev, Sekondmajor, 240. 

Schavland, Ejner, Vagtmest., 260. — 
Inger, 260. — Maren Marie, 260. 

Scheel, Anna Mgr., 284. — Ellen Marie, 
294. 

Scheele, v., Sekondlieut., 251. 

Scheller, Jochim, 277. 

Scheen, Ingb., 89. 

Schieldrup, Even Meldal, Præst, 85. 

Schimmelmann, Greve, 137. 

Schioldborg, 107. 

Schiøtte, Arnold de Fine, 94 f. — Berette, 
90. — Cathr. Osea, 96. — Edele 
Jakobine, 104 f. — Elisab. Mgr., 
94 f., 101. — HenrikaMgr., 98 fif. 

— Herman Henrik, Stud., 96, 98, 
103 f. — Hei-man, Provst, 84, 94, 
100 f., 106. — Mdm., 94 f., 105. 

— Maria Cathr., 94, 96, 98, 104 f. 

— Peder, 90. — Raadmd., 193. 

— Ædel Jakobine, 99. 
Schjelderup, Anders, Præst, 256. — 

Anton Krenkell, Propriet., 260, — 
Gidsken Kristine, 257. — Karen 
• Andersd., 257. — Inger Olavia, 
260. — Kristofifer SchøUer, Gaard- 
bruger, 259. — Maren Severine, 
260. — Margrethe, 259. — Peder, 
Hytteskriver, 257. — Richard, Hytte- 
skriver, 259. — Thomas Junghans, 
Kbmd., 260. — Ursula, 259. 

Schjelven, Inger, 260. 

Schlanbusch, v., Johanne Cecilia, 207* 

— T. G., Gehejmerd., 242, 244, 

21 322 Schlegel, F., Gehejmekonfrrd.. 80. 
Schleyer, C. F., Konferentsrrd., 244. 
Schlichtkrul, Anna Mgr„ 296 f. — Slægt, 

297. 
Schmiden, Marcus, Barber, 281, 289. 
Schmidt, Bskp., 212. — Kapt., 42. 
Schonevig, Anna, 139. — Gertrud, 139 f. 

— Maren Poulsd., 140. — Poul, 
Sorenskriver, 139. 

Schogen, Guro Olsd., 101. 

Schou, Borgmest, 193. 

Schouberg, Alhed, 211. — Cathr. Mgr., 
211. — Christen, 211. — Ghr. 
Klebo, 211. — Chr., Sorenskriver, 
209, 211. — Ingeborg, 211. — 
Mgr., 211. — Mgr. Alhed, 207*, 
209, 211. — Peder Ghr., Soren- 
skriver, 211. — Ulrik Fred., 211. 

— Ulrik Fred., 211. 
Schousbo, V., Præst, 80. 

Schrøder, Ane Margrete, 92. — Berette 
Kirstine, 90ff. — Ellen Sofia, 86, 
89. — Georg Jørg., 34. — I. G., 
Oberstlieut., 58. — Johannes. Or- 
ganist, 287. — Margrete, 86 fif. — 
Math., Sorenskriver, 86 fif., 91. — 
Michael, 107. — Michel Hans, 87. 

— Mette Kathrine, 90, 92. 
Schrøeder, Gnrlauditør. , 66. — (Jer- 

hard, Gancellird., 239. 
Schubarth, v., Elisab., 217. — Herm. 
Michael Ghr., Toldinspekt., 217. 

— Sibylla, 217. 

Schuldth, Johannes Laurent., 224. 

Schult, Slægt, 255.-267. 

Schumacher, HansLudv., Raadmd., 192. 

Schupp, Ghr., Raadmd., 289. — Henrik, 
271, 288. — Raadmd., 133. 

Schurmann, Kbmd., 207*. 

SchQtz(e), Anna, 281. — Josias, 285. 

Schwartz, David, 288. 

Schweigaard, Anton Martin, Prof., 190. 
— - Ghristine Susanne, 193. — 
Familie, 207*. — Joh. Ludvig, Or- 
ganist, 190, 212. — Lavrids, 192. 

— Laurentse, 208. 
Schweiger, Ghristina, 192 f. — I. F., 

Maler, 192. — Joh. Vilh,, Bødker, 
192. — Jurg. Fried., Skuespiller, 
192 f. 
Schwenke, 270. SchøUer, 30, — Anna, 30. — Frede- 
rikke Louise, 276*. — Kaspar 
Mart., Konferentsrd., 276*. — Jæ- 
germest., 293. 

Schønbach, Johan, Dr.jur., 275*. — Mag- 
dalene, 275*, 278. 

Schønfeldt, Peter, 285 f. 

Schønheider, Præst, 19. 

Skougaard, Jakob, 232. 

Skeel, Albrecht, 115 f., 122. — Anders 
Albrets., 146. — Anne, 115f., 122. 

— Berte 121. — Ghristen, 122. 
Skram, Elsebet, g. m. Eske Bilde, 184. 

— Hartvig, 164. — Kirsten Nielsd.,^ 
g. m. Erik Rosenkr., 150. — Niels,. 
181 fif. - Ove, 178. — Peder, 168 f.,. 

' 172, 182. 

Smid, Johannes, 144. 

Smidt, Fred. Ghr., 90. 

Smith, Antonette, 24. — Antoni Jo- 
hanne, 207*. — Gaspar, 16. — 
Ghr., 16. — G. W., 16. — Gonrad, 
16. — Daniel Peter, Provst, 1. — 
Emil, Telegrafbest, 267. — Helene, 
12. — Johanne Gecilia, 207*. — 
Jonas, Kæmner, 267 f. — Ludv. 
11, 16. — Peder, Generalauditør, 
201. — Peder Høeg, Byfoged, 207*. 

— Petra Ottilia, 16. — Troels, 16, 
24. — Vilhelmine, 24 f. 

Sofie Amalie, Dronning, 280, 283, 288, 

Solberg, Aanon, 86. — Inger, 88. — 
Tor, 86. 

Soldwedel, Joh. Adolf, 284. 

Sommer, Anna Elisab., 74. — Anna 
Sofie, 73. — Birgitte, 73. — F. C, 
Assist., 74, 77 f., 298. — Gotfried, 
Kapt., 73. — Gust. Gasimir, Pre- 
mierlieut., 73, 144. — Helvig, 73, 
144. — Joh. Philip, Voldmester, 
74. — Mdm., 253. 

Sporon, Lærer, 242. 

Stang, Gathrine Andrea, 207*. — Mgr. 
Gathrine, 207*. — Niels Anker, 
Gross., 207*. 

Stapel, Jost, 291. 

Steen, Anna Elisb., 74. — Ghrlstiane, 
253. 

Steenbloch, Prof., 268. 

Steenbock, Ma^us, Feltmarskal, 41. 

Stensdatter, Inger, 207*. 323 Steenstrup, Præst, 12, 

Stein, Anna Mgr., 141. — AnnaKathr., 

14-2. — Georg Fred., Stadskapt., 

142. 
Stenfelt, 33. 
Stensrud, Gath. Mgr., 211. — Jørg. 

Olsen, 211. 
Sterck(e), Gerh., Major, 35. 
Stemhagen, Præst, 279*. 
Stibolt, Ellen Ghrist., 60. — Hanne 

Christ, 60, 254*. — Hans Chr., 

Kbmd., 60, 254*. — Ivar, Kbmd., 60. 
Stiefken, Nille, 285. 
Stielcke, Jørg., 293. ' 
Stjema, Marie Elisab., 254*. 
Stochman, Kapt., 105 f. — Lieut., 103 f. 

— Marie, 105 ff. 

Stockfleth, Anna, 212. — - Catharina 
Mgr., 211. — Chr., Etatsrd., 37. 
Hannibal, Etatsrd., 210 f. — Isa- 
bella, 37. — Jakob, Raadmd., 212. 

Stoltenberg, 33. — Anna Mgr., 58, 
254*. — Anna Nikoline Thrane, 
60. — Henrik, Provst, 58. — 
Henrik, Toldbetjent, 58, 254*. — 
Sara Marie, 59. 

Stolterfoht, Johannes, 277. — Matth., 
Asses., 277, 285. 

Storch, Cathr., 94 fif. — Edvard, Præst, 
92. — Gedske Kirstine, 90. — 
Nikolaj Chr., Lieut., 90 f. — Sa- 
muel, 92 ff. 

Storck, Anna Beate, 185. 

Storm, Engel Maria, 185. — Hans, 160. 

— Joh., Præst, 143 f. — Oberst, 31. 
Stoud, Amtmd., 201. 

Strangesen, 28. 

Struensee, Fried., 134. 

Strugstad, Tørris Johnssøn, Kapt., 262. 

Strøm, R., Højesteretssgf., 80. 

Stub, And. Samuels., Handelsm., 144. 

— Anne Cathr., 207*. — Familie, 
139-144, 299—301. — Halvor 
Amesøn, Khmd., 207*. — Helvig 
Andersd., 144. — Joh. Hveding 
Heiberg, 267, 269. — Niels Kjeld- 
søn, Assistentsrd., 34. — Samuel 
Anders., Præst, 144. — Samuel, 
Skipper, 207*. 

Sture, Sten, 149. 

Støcken, v., Anna Mgr., 276*. — Fred. Gerhard, Amtsforv., 275*. — Hen- 
rik, Overrentemester, 276*, 282. 

Sudestad, Ole Gundersen, 110. 

Suhm, Gouvem., 132 f. 

Simdt, Michael, cand. mag., 79. 

Sunne, Karen Mathea, 265. 

Suntum, Uh-ik, 285, 

Svane, Christiane, 187. — Fred., Hof- 
jægerm., 239. — Marie, Grevinde, 
237. — Søster, 239. 

Svave, Jørgen, 111. 

S\eigaard, 103. — Joh. Ludv., Organist, 
91, 198. 

Svendsdatter, Johanne Cathr., 103. 

Sverdrup, Prof., 268. 

Søbøtker, Andreas, 285. — Mgr., 287. 

— Sofie Amalie, 285. 
Sømbou, 300. 

Sørensen(datter), John, Skibsfører, 207*. 

— Mgr., 86 f. 

Tandberg, Torkel, 207. 

Tamov, Johannes, Kapellan, 285. — 

Ursula Kathrine, 279*. 
Taur, Inger Cath., 99. — Søren Ibsen, 99. 
Tavsen, Hans, Bskp., 159, 163. 
Testmann, Chr. Ditl., 272. 
Thamsen, Gouvern., 132 f. 
Thaysen, Catechet, 26. 
Thermo, Else, 39. 
Thienen, v., Elisab., 215. — Elisab. 

Hedv., 285. 
Thiset, A., Arkivassist., 80. 
Thomasen, James, 202. — Septima, 

202. 
Thombs, Mgr., 280. 
Thomesen, Birthe Martine Olea, 207*. 

— Claudia, 207*. — Inspekt., 215. 

— Karen Olette, 207*. — Thomas, 
Skibsrheder, 207*. 

Thomle, E. A., Arkivfuldm., 71, 76, 

217, 298, 304. 
Thommesen, Hartvig, 173. — Mogens 

(Kaas), 173. 
Thomsen, Lars, Præst, 82. 
Thorkelin, F., Oberst, 80. 
Thostrup, Stiftsprovst, 3. 
Thott, Else Pedersd., g. m. Klavs 

Krummedige, 157, 162. — Peder 

Nielsen, 157. 
Thrane, David, 270. 

21« 324 Thrap, D., Præst, 79. — Gedske, 280. 

Thronsdatter, Dorthea, 28. 

Thrulsen, Doroth., 28. — Oluf, Kbmd., 

28. 
Thulstrup, Prof., 269. 
Thune, Anne Mggr., 259. — Hans 

Knudsen, Lieut., 259. 
Tinhus, Rigborg, g. m. H. Joh. Lindeov, 

151. 
Tistorph, Mikkel Henriksen, Mag., 233 f. 
Tiurholm, Anne, 93 f. — - Ingb., 94. — 

Janiche, 94. — Niels, Præst, 83, 

92 fif. 
Tobiasen, Ingeb. Marie, 207*. — Ole, 

Matros, 207*. 
Tobiesen, Anne Malene, 265. — By- 
foged, 199. — Emilie Johanne, 

265. — Gnrlmj., 241. — Jakob 

Peder Chr., Læge, 265. 
Todberg, Jens, 304. 
Tofte, Annecken Mathea, 207*. 
Toller (Tolder), Anna Cathr., 30, 33. 

7- Karen, 30, 34 fif. — Kirsten. 

30. — Niels, Assistsrd., 30, 33f., 37. 
ToUien, Chr., Kbmd., 279*. 
Tonsberg, de. Familie, 26—38. 
Topdal, Peder Clausen, 100. 
Tornø, Margr., 187. 
Torp, Kirsten Andersd., 278. 
Toxwerdt, Mimi, 254*. — Nikolaj Pet. 

Didr., Etatsrd., 254*. 
Tramp, Gnrlmj., 127. 
Trap, Præst, 1. 

Tritzschler, von. Familie, 26—38. 
Tromp, Gjertrud Andrea, 253 f*. 
Turesen, Jon, Kammerh., 155. 
Tuxen, Chr., Borgmest., 292. — Lorents, 

Ridefgd., 288, 291. — Sofie Amalie, 

291 fif. 
Tved, Anna Aslaksd., 102. — Asmund 

Gunders., 103. — Børre, 95. — 

Gunder, Sergeant, 104. — Johanne 

Cathr., 103. — Tallach Omunds., 

100. 
Tværaas, Marthe, 261. 
Tyrholm, se Tiurholm. 
Tønsberg, Wilh., Stiftamtmd., 27. 
Tørrisdatter, Berette, 83. — Birgitte, 92. 
Ulfeld, Bjørn, 221. — Eggert Klavsøn, 

174. — Kirsten 112. — Korfitz, 

153. — Lavrits, 111. Ulfstand, Gregers Holgers., 147. — 
Sidsel, g. m. Kn. P. Gyldenstjeme, 
162 f., 176. . 

UUk, AmaUe Petrine, 265. 

Ulrich, Johannes, 293. 

Uhicsdal, Gnrlmj., 201. 

Undal, Andr., Stiftamtmd., 70 f., 193. 

— Anna, 70 f. — Laurits And,, 
Lagmd., 70. — Mgr., 70. 

Unmach, Christiane Fred. Elisab., 249, 
254*. — Vævermest., 249. 

Vahl, J., Pro^t, 80. 

Vahr, se Wahr. 

Valentinsen, Overtoldbetjent, 186. 

Valkendorf, Sidsel Henningsd., g. m. 
Lavrids Knob, 177. 

Vedel, Anders Sørens., 163. 

Vegusdal, Oslau Olsdatter, 97. 

Vendelboe, Abelone Nielsdatter, 90 f., 
93. — Anne Mgr., 92. — Anne 
Marie, 87 f., 89 f. — Anne Marine, 
98. 

Veybel, Ingb., 77. — Jens, Kbmd., 77, 

Vibe, Ped. Nordahl, Præst, 267, 269. 

Viborg, Chr., Byfoged. 284. 

Vibye, Gertrud, 87, 89. — Mgr. Kir- 
stine, 86 fif. — Rasmus, 94. 

Vind, Anna Elisab., 62. — Chr., Oberst- 
lieutn., 39 f. — Mariane Kirst., 240. 

Vingaard, Hans, Bogtrykker, 149. 

Vinstrup, Peder, Bskp., 184. 

Visløf, Frederika Lovise, 100 f. 

Volkers(en), Lucas, 130. — Mgr., 131. 

Voss, Christ., 301. 

Vulf, Maren, 101. 

Væber, Joh., Sergeant, 101 fif. 

Wael, Syrene Sivertsd., 207*. 
Wagner, Daniel, Dr. med., 279*. — 

Reinhold, Dr. med., 279*. 
Wahr, Andreas, Procurator, 101, 104. 

— Andreas Nikolaj, 106. - Anne 
Malene, 107, 1 10. — Anne Marine, 
105. — Hans Jørg., 105. — Joh. 
Sommer, 104 fif. — Maren Marine, 
107, 109. — Martha Mgr., 104 fif. 

— Søren Nikolaj, 107. 

Walter, Chr. Albr., Cancellird., 239, — 
Fred. Hans, General, 238 f. — Fri- 325 derica, 238, 241, 254*. — Jørg., 

Oberst, 278. 
Wandal, Anne Mgr., 229. — Hans Han- 
sen, Bskp., 229, 232. — Hans, Prof., 

233 f. — Helvig Marie, 230. - 

Maren, 231. 
Wardenburg, Charlotte Sofie Aug. Bem- 

hardine, 251, 254*. — Christiane 

Marie Dorth., 251. — Heinr. Nicolai, 

Major, 251. 
Warthoe, Amtsprovst, 21. 
Wasmer, Margrete, 275*. 
Wedel-Jarisberg, 26. — Greve, 203. — 

Gust. Vilh., Gr., 37. 
Wedel, Wedelsb., Greve, 30. 
Weiberg, Herm., 292. — Joh. Gunther, 

293. - Sofie Chari., 292. 
Weihe, Vald., Kammertjener, 275. 
Weinberg, Joh., 273, 280. 
Wriss, V. der, Anna, 272. 
Weisz, Barthold, 283. 
Wendel, se Christensøn og Schouberg. 
Wendelboe, se Vendelboe. 
Werner, Adam Fred., Hofpoet, 281, 

289 f. 
Wessel, Mathias, 287. 
Wessendunck, v., Lambert, 291. 
Westken, Engelbert, 271. 
Wetlesen, Hans Jørgen, Gnrlmj., 263. — 

Hedevig Beathe, 263. — Kari Ulrik, 

Skibsrheder, 263. - Thora, 263. 
Weyer, 99. 
Wibe, Anne Christine, 239. — Anne 

Mgr., 239. — Frederikke, 292. — 

Michael, Gehrjmerd., 292. 
Wiborg, Anne Kirst., 201. — Apolone 

Christensd., 201. — Familie, 192. 

— Hans Knudsen, 233. — * Jens 

Olsen, 201. 
Wiby, se Viby. 
Wiedewelt, Hans, Murmest., 290. — 

Joh., 290. 
Wiegmann, Henrik, 286, 289. 
Wiel, Claus, 254. 

Wieneken, Johanne Gertrude, 254*. 
Wietz, Lorentz, 282, 284. 
Wilcken, Valentin, Sadelmag., 274. 
Wilde, Claus, 277. - Henrik, 286, 288. 
Wilhelm, Landgreve af Hessen, 248. 
Willemoes, Peter, 248. 
Willumsen, Heinrich, Perlestikker, 277. Wilster, Lucie Jacobc, 287. 

Winding, Poul Etatsrd., 233. 

Windt, de, Jan, 132. 

Winge, Catharina, 201. — Riise, 58. 

Winkel Forpagt., 304. 

Winstrup, Anne Cathr., 229. — Peder, 
Bskp., 229. 

Winterfeld, v., Augusta Maria Elis., 282. 

Winther, N., Procurat, 304. 

Wisløw, Poul, Sorenskriver, 101, 104 ff. 

With, Henrik, Organist, 195ff. — Inger 
Marie, 197. — Marie, 197. — Mgr., 
197. — N. F. R., Præst. 213. — 
Pernille, 177. — R. C, Højeste- 
retsasses., 80. 

Witt, Claus, 283. 

Witte, JQrgen, 276. 

Witting, Præst, 1 1 f. 

Wobitzer. Wobislaus, 168. 

Wolf, Prof., 3. 

Wrangel, Helvig, 112, 122. — Henrik, 
112. 

Wroe, Martha Åugustinusdat., 70. — 
Nikolaj, 271. 

Wroblewski, Boghandler, 80. 

Wuchter, Abraham, Maler, 274, 277. 

Wulff, Fred., Asses., 287. 

Wulffgen, V., Balthas., Oberst, 289. 

Wynkoop, Bradley, Advokat, 254*. 

Wærenskjold, Conferentsrd. , 29. — 
Hedev., 29. — Karen, 29. — Lis- 
beth, 29. — Matthea Cathr., 29. 

Wærn, Nils, Foged, 300. 

Wøldike, V., Prof., 214. — M., Prof., 
4. — P. R., Præst, 4. 

Zachæus, Michael, Cantor, 290. 

Zackenholts, Cathrina Henning, 283. 

Zanders, Elisab., 283. 

Zarbell, Christiane Mgr., 56. — Daniel 
Michael, Major, 56, 254*. — Mi- 
chael, Skomager, 56. — Sarah 
Christ., 56, 254*. 

Zepelin, Oberst, 61 f., 295. 

Zernikow, Inger Dorth., 100. 

Ziegler, Melchior, 289. 

Ziegenhom, Anna Birgitte, 250, 254*. 
— Anna Elisab. , 250. — Joh. 
Georg., 250, 254*. 

Ziemer, Anna, 284. — Jochim, 284. 

Zinzendorfif, Greve, 134. 326 Zirtzau, Jørg., 285, 290, 293. 

Zumbuschi Hans, Stempelskærer, 274. 

Ørsløv, 101. 

Ørtz, Fred. Ludv.. Greve, 239. 

Ørtzen, y., Elisab., 112. 

Øronii Anne Cathr., 93. — Chr., 87 f. 

— Chr., 106, 109. — Ghr. Jesper, 
89, 95. — Esther, Dorth., 94 f., 
97, 100 ff. — Gertrud, 87 f., 100 f. 

— Karen Mathiasd., 109. — Lyth Mathiesen, Sorenskriver, 86 fif., 89 f., 

104. — Mathias, Sorenskriver, 87, 
89, 93, 96 f., 100 fif. — Rasmus, 

105. — Sidsel Christine, 87. — 
Sofia Amalia Isabella, 102 fif. — 
— Torborg Michelsd., 103 fif. 

Øst, Prof., 4. 

Østensen, Ole, Murmest., 207*. 
Østerhus, Torborg, Michelsd. 103. 
Øvergaard, Styrmand, 138. 327 Fortegneise over Medlemmerne af Samfundet for dansk-norsk 

Geneaiogi og Personalhistorie. 

(December 1888). 1. Danske Medlemmer. 

Hs. Maj. Kongens Haandbibliothek. 
Ns. Højhed Prinds Hans af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Gliicksborg. Aaby, V., Apotheker. Odder. 

Aalborg Cathedralskoles Bibliothek. 

Aalborg Stiftsbibliothek. 

Aarhus Cathedralskoles Bibliothek. 

Adeler, Cort S. Th., Baron. Kbh. 

Adolph, J., Grosserer. Kbh. 

Amtsbibliotheket i Akureyri. 

Andersen, A.. Sognepræst. Tømme- 
rup pr. Kalundborg. 

Andersen, Knud, Gaardejer. Søsum. 

Arenstorff, Fr. von, Fideicommisbe- 
sidder. Overgaard. 

Arntzen, E. E., Consul, Hofvinhand- 
ler. Kbh. 

Athenæum, Læseselskab. Kbh. 

Aumont A., Stud. mag. Kbh. 

Balslev, C. F., Biskop. Eibe. 

Bang, F. S., Etatsraad, Bankkasse- 
rer. Kbh. 

Sang, Vilh., Sognepræst. Føvling. 

Barfod, Fr., fhv. Archivfuldmægtig. 
Kbh. 

Barfod, Imm., Provst. Vaabensted. 

!Barfod, H. P., Hospitalsforstander. 
Aalborg. 

Basse, M. A., Cand. jur. Aarhus. Bauditz, Capitain, Kammerjunker. 
Kbh. 

Benzon, A., Frøken. Benzon. 

Benzon, C, Kmhr., Overpræsident. 
Kbh. 

Berner Schilden, Kmhr. Clausholm. 

Bidstrup, Julius, Lærer. Kbh. 

Bil le- Brahe, C, Stiftamtmand, Kam- 
merherre, Baron. Kbh. 

Bille-Brahe, Baronesse. Egeskov. 

Bille-Brahe-Selby, Greve, Kammer- 
herre. H vedholm. 

Binzer, O., Sognepræst. St. Jørgens- 
gaard. 

Bondesen, B;. Skolelærer. Ellested. 

Bondesen, J. M. G., Provst. Roes- 
kilde. 

Bornemann, C, Cand. jur. Kbh. 

Boserup, J. J., Læge. Borup. 

Brasch, Chr. H., Præst. Kbh. 

Breinholt, C, Dampskibsexpediteur. 
Esbjerg. 

Bricka, C. F., Archivsecretair. Kbh. 

Brock, P., Dr. phil., Slotsforvalter. 
Kbh. 

Brockenhuus-Schack, Greve, Kam- 328 merherre, Amtmand. Svend- 
borg. 

Brøndsted, Ch., Cand. phil. Kbh. 

Burman Becker, G., Fuldm. i Cul- 
tusministeriet. Kbh. 

BUlow, fhv. Raadmand. Hellerup- 
lund. 

Bahr, J., Fuldm. ved Vemmetofte 
Klosters Godscontoir. 

Bøgh, Nicolai, Cand. phil. Kbh. 

Bøgh, Justitsraad; Godsforvalter. 
Tranekjær. 

Carlsen, Emmy, Stiftsdame. GL 
Kjøgegaard. 

Cederfeld deSimonsen.Provst. Randers. 

Colding, T. A., Cand. polyt., Inge- 
ni eur. Kbh. 

Collin, Edgar, Literat. Kbh. 

Cramer, V. R., Godsinspecteur. Vin- 
dekilde. 

Crone, A., Præst. Herrested. 

Crone, F., exam. jur. Nyborg. 

Dahlerup, Præst. Øster Ulslev. 

Danneskjold Samsøe, H. E. D., Grev- 
inde. Brattingsborg. 

Dorph, H. P. R., Sognepræst. Øster 
Egesborg. 

Drechsel, G. V. L., Etatsraad. Kbh. 

Diiring-Rosenkrantz, Baron, Hofjæger- 
mester. Tulstruplund ved Fre- 
densborg. 

Dændler, Overretssagfører. Odder. 

Elvius, S., Ass. i Livsforsikringsan- 
stalten af 1871. Kbh.*) 

Engelstoft, C. T., Dr. theol.. Biskop. 
Odense. 

Erslev, K., Professor, Dr. phil. Kbh. 

Estrup, Godsejer, Conseilspræsident, 
Finantsminister. Kbh. 

Fasting, Chr. D., Overretssagfører. 
Nakskov. 

Fridericia, J. A., Dr. phil. Kbh. 

Friederichsen, P., Jægermester. Kjær- 
strup. 

Friis, C, Cand. phil. Kbh. 

Friis, L., Landinspecteur. Kalund- 
borg. Frijs, Krag-Juel-Vind-, Greve, Kmh» 
Boller.**) 

Fuglede, Læge. Billinge. 

Fyens Stifts literaire Selskab. Odense. 

Fyens Stifts Læseforening. Odense. 

Gad, G. E. C, Universitets-BoghdL 
Kbh. 

Garnisonsbibliotheket. Kbh. ^ 

Gjellerup, S. M., Bibliotheksassistent. 
Kbh. 

Gllickstadt, J., Etatsraad, Bankdi- 
recteur. Kbh. 

Gottschalch, J., Enkefrue. Kbh. 

Graae, G., Proprietair. Kbh. 

Gram, H., Cand. jur. Kbh. 

Grandjean, H. F., Capitain. Nyborg. 

Gravenhorst, G. J. A., Jembaneassi- 
stent. Kbh. 

Groth-Petersen, P., Procurator. Faa- 
borg. 

Grove, G. L., Cand. jur., Archivas- 
sistent. Kbh. 

Grliner, G., Kammerherre. Raun- 
strup. 

Grønvald, Fr., Assistent. Kbh. 

Guldbrandsen, V. A., Kasserer i 
Livsforsikringsanstalten af 187 1 , 
Kbh. 

Gyth, Herredsfuldmægtig. Kalund- 
borg. 

Hagemann, H. A. K., Sognepræst i 
Vinding. 

Hagen, S., fhv. Musikhandler. Kbh. 

Hagerup, E., Boghandler. Kbh. 

Hages Legat. Nykjøbing p. F. 

Hannover, J., Underbibliothekar. 
Kbh. 

Harbou, F. W. H., Capitain. Kbh. 

Harbou, J. W. A., Generalmajor. 
Kbh. 

Harder, Fr. Carl Chr., Kammerraad. 
Kbh. 

Hegermann-Lindencrone, Generalleiut- 
nant, Kmhr. Kbh. 

Heimann, F. Brygger. Svanholm. 

Heltzen, Stiftamtmand, Kammer- 
herre. Odense. *) Livsvarigt Medlem uden Contingent efter Bestyrelsens Beslutning af 6. Marts 1880. 
**) Har indbetalt 100 Kr. én Oang for Alle. 329 Herlufsholms Skoleblbliothek. 

Hiort, Forvalter. Bodenip. 

Hiort- Lorenzen ; H. R., Eedacteur. 
Kbh. 

Hirschsprung, Bernhard^ Grosserer. 
Kbh. 

Hirschsprung, Heinrich, Grosserer. 
Kbh. 

Holm, L., Kapitain i Flaaden. Kbh. 

Holm, J., Borgmester, By- og Her- 
redsfoged. Middelfart. 

Holm, Chordegn. Nykjøbing p. Fal- 
ster. 

Holmblad, J. P., Etatsr., Fabrikejer. 
Kbh. 

Horsens lærde Skoles Bibliothek. 

Hvass, A. K., Skolelærer. Hvam. 

Hvass, F., Etatsraad. Randers. 

Høst, A. F., Justitsraad. Kbh. 

Høst, Chr., Hof-Boghandler. Kbh. 

Høst, H. E., Borgmester, Byfoged. 
Hjørring. 

Høyer-Møller. E., Provst. Kjølstrup. 

Ingerslev, V., Districtslæge. Præstø. 

Isberg, S. W., Grosserer. Kbh. 

Jantzen, A., Sognepræst. Gjentofte. 

Jensen, Typograph. Nykjøbing p. 
Falster. 

Jensen, S. H., Districtslæge. Grind- 
sted. 

Jessen, L. P., Lieutenant. Aarhus. 

Juel, K. F., Kammerherre. Juels- 
berg. 

Juel-Brockdorff, T., Baron, Kammer- 
herre. Valdemars Slot. 

Jørgensen, Stud. jur. Kbh. 

Jørgensen, A. D., Geheimearchivar. 
Kbh. 

Jørgensen, S., Skolelærer. Kistrup. 

Kali, M. D. N., Postmester. Kbh. 

Kauffmann, H., Generallieutenant å la 

suite, Kmhr. Kbh. 
Klein, C, Fuldmægtig. Kbh. 
Klein, Rudolph, Boghandler. Kbh. 
Knudtzon, N. H.. Grosserer. Kbh. 
Krabbe, C, Herredsfoged. Kjellerup. 
Krarup, Fr., Registrator. Kbh. 
Krigsministeriets Archiv. Kbh. 
Kringelbach, G. Oontoirchef. Kbh. Langkilde, C. V., Proprietair. Tven- 
strup. 

Leemeyer, J., Inspecteur. Kbh. 

Leschly, Capitain. Aarhus. 

Lesser, J. A. L., Capitain. Kbh. 

Levetzow , Kmjkr. , Herredsfoged. 
Kjerteminde. 

Liebe, C, Højesteretsadvocat. Kbh. 

Lillienskiold, P. A. M., Højesterets- 
assessor. Kbh. 

Lillienskiold, H. P. J., Skovtaxator. 
Kbh. 

Lind, H. D., Præst. Odense. 

Lindegaard, Hofjægermester. Lyk- 
kesholm. 

Linnemann, S., Oonferentsraad, Bank- 
directeur. Kbh. 

Lissau, P. D., Godsforvalter. Kbh. 

Lowzow, A. V., Jægermester. Slet- 
tegaard. 

Lund, Troels, Professor, Dr. phil. 
Kbh. 

Liittichau, C, Kammerherre. Tjele. 

Lynge, H. H., Boghandler. Kbh. 

Løvenskiold, O. L., Over-Hofmarskal. 
Kmhr. Kbh. 

IMalling, Grosserer. Kbh. 

Mansa, C, Godsejer. Kbh. 

Matzen, H., Dr., Prof. jur. Kbh. 

Meidell, Fr., Capitain. Kbh. 

Meldahl, F., Etatsraad. Kbh. 

Mollerup, W., Dr. phil. Kbh. 

Moltke, E., Kammerherre, Greve. 
Nørager. 

Moltke, F., Overauditeur, Birkedom- 
mer. Fredensborg. 

Miiller, H. E., Stud. mag. Kbh. 

Munthe af Morgenstierne, O. von, Ca- 
pitain, JCmjkr. Kbh. 

Mynster, C, Læge. Kbh. 

Møller, H., Sparekassekasserer. 
Odense. 

Møller, Olaf, Cand. jur. Aarhus. 

Neuhaus, L. C, Overtoldinspecteur. 
Kbh. 

Nielsen, A. H., Pastor emer. Aal- 
borg. 

Nielsen, C. F., Sognepræst. Odden. 

Nielsen, O., Dr. phil., Archivar. Kbh. 

Nutzhorn, Cand. theol. Askov. 

Nyrop, C. Professor. Kbh. 330 Obel, Th.) Kjøbmand. Helsingør. 

Oldenburg, Y., Birkedommer. Kbh. 

Olrik, P. C. S., Consul. Kbh. 

Olufsen, A. F. O. H., Fremierlieute- 
nant i Livgarden, Kmjkr. Kbh. 

Paulsen, Cand. pharm., Bryggeriin- 
specteur. Kbh. 

Petersen, A., fhv. Skolelærer. Kjøge. 

Petersen, Carl, Boghandlermedhjæl- 
per. Slagelse. 

Petersen, Henry, Dr. phil. Kbh. 

Petersen, H. G., Overpostmester. 
Kbh. 

Petersen, T. G., Præst. Ourø. 

Petersen, Thorvald, Cand. theol. 
Kbh. 

Post, Knud Trolle, Godsejer. Vi- 
borggaard. 

Prip, Præst. Værum. 

Quaade, C. F. P. C, Kmjkr., Cand. 
jur. Kbh. 

Qvistgaard, Erh., Cand. theol. Kbh. 

Randers lærde Skoles Bibllothek. 

Rantzau, Greve, Hofjægermester. 
Rosenvold. 

Rasmussen, O. F. C, Etatsraad, 
Godsforvalter. Jetteh øj , 

Reedtz-Thott, Kammerherre, Baron. 
Gaunø. 

Reitzel, Carl, Boghandler. Kbh. 

Reventlow, Grevinde. Christians- 
sæde. 

Ribe Cathedralskole. 

Richter, J. C. L., Sognepræst. Ring- 
give. 

Richter, V., Overretssagfører. Kbh. 

Rigsdagens Bogsamling. Kbh. 

Rist, P. F., Capitain. Kbh. 

Rosen, Kammerherre. Henriksholm. 

Rosenstand, Fr., Gehejme-Etatsraad, 
Cabinetssecretair. Kbh. 

Rosenørn, E. E.. Gehejme-Conferents- 
raad, Kmh. Kbh. 

Rosenjorn, M. H., Gehejme-Confe- 
rentsraad, Kmh. Kbh. 

Rosenørn -Lehn, E., Baron, Hofjæ- 
germ. Hvidkilde. 

Rosenørn-Lehn, Baron, Udenrigsmini- 
ster, Kmhr. Kbh. 

Riitzow, T. A. N., Boghandlermed- 
hjælper. Kbh. Rerdam, G., Fuldmægtig. Kbh. 
Rerdam, H. F., Dr. phil., Sognepræst. 

Lyngby. 
Scavenius, Godsejer, Cand. jur. Yoer- 

gaard. 
Scavenius, J. F., Kmhr., Cultusmi- 

nister. Gjorslev. 
Scheel, F. C. R., Greve. Rygaard. 
Sohierbeoh, Y., Overretssagfører. 

Kbh. 
Schlegel, F., Gehejmeconferents- 

raad. Kbh. 

Schmidt, L. H., Præst. Kbh. 

Schmidt, Yald., Professor. Kbh. 

Schou, H. A., Cand. mag.. Bestyrer. 
Hinnerup. 

Sohulin-Zeuthen, C. J. W., Greve, 
Hofjægermester. Tølløse. 

Schurmann, J. C, Dr. theol., Profes- 
sor. Skaarup. 

Schwenn, Rud., Overretssagfører. 
Aarhus. 

Schytte, A. Th., Kmhr., Hofjæger- 
mester. Bygholm. 

Schøller, Jægermester. Margaard. 

Schønberg, K., Boghandler. Kbh. 

Schøtz, Brygger. Odense. 

Segelcke, Th. R., Professor. Kbh. 

Sehested, K., Fuldmægtig i Inden- 
rigsministeriet. 

Sjællands Stiftsbibliothek. Roskilde. 
Skrike, A., Gehejmelegationsraad. 
Kbh. 

Smith, C. N., Provst. Kbh. 
Smith, F., Læge. Kbh. 
Sommer, F. C. Y., Cand. phil. Kbh. 
Sommersted, A. Y., Overkrigscom- 

missair. Kbh. 
Sorø Academies Bibliothek. 
Stampe, H., Kmhr., Baron. Nysø. 

Steinmann, General, Kmhr. Tybjerg- 
gaard. 

Stemann, Hofjægermesterinde. Hel- 
singør. 

Steensen-Leth, Hofjægermester. Høj- 
ris. 

Storck, H., Architect, Professor. 
Kbh. 

Strøm, G., Sognepræst. Marslev. 

Studenterforeningen. Kbh. 881 Suensen, Hans, Cand. polit. Kbh. 
Sørensen, C. Th., Gapitain. Kbh. 
Sørensen, J., Froprietair. Dalsgaard. 
Sørensen, S. A., Gapitain. Kbh. 
Thiele, Joh., Assistent. Kbh. 
Thiset, A., Archivassistent. Kbh. 
Tholle, Th. H. J., Sognepræst. Marstal. 
Thorkelin, B. F. J., Oberst. Kbh. 
Thorsen, E. M., fhv. Un^erbibliothe- 

car. Kbh. 
Tilemann, H. Chr. G., Godsinspec- 

teur. Mosager. 
Tillisch, W., Stiftsdame. Kbh. 
Topp, A. L., Grosserer. Kbh. 
Treschow, F., Frøken, Lyngebæks- 

gaard. 
Tvermoes, F. E. T., Overretsproc. 

Kbh. 
Tønder, J. N., Læge. Jerslev. 
Udenrigsministeriet. 
Ulrich, G., Directeur. Kbh. 
Urne, Axel, Fuldmægtig. Kbh. 
Ussing, Algreen-, Tage, Gand. juris. 

Kbh. 
Wad, C., Overlærer. Kbh. 
Wad, G. L., Cand. polit. Kbh. Wad, M., Præst. Korsør. 

Waduffl, E. J., Procurator. Veile. 

Vahl, J., Provst. Nørre Alslev. 

Vahl, Joh., Underbibliothecar. Kbh. 

Walleen, Alphonse, Baron. Bjerg- 
bygaard. 

Wandall, Bertram, Kjøbmand. Aar- 
hus. 

Vedel, S., Fuldmægtig. Kbh. 

Wegener, C. F., GehejmecflFrd. Kbh. 

Wendt, Henrik. Kbh. 

Westergaard, H., Professor v. Univ. 
Kbh. 

Vind, Sophus, Hofjægermester. San- 
derumgaard. 

Winstrup, L. A., Justitsraad, Byg- 
ningsinspecteur. Kolding. 

Winther, Niels, Procurator. Hjørring. 

Wittrock, H. G., Stationsforv. Hjør- 
ring. 

Volquartz, J. G., Cand. phil., Han- 
delscontoirist. Kbh. 

Wroblewski, O., Boghandler. Kbh. 

Zyphen-Adeler, G. C, Baron. Kbh. 

Zyphen -Adeler, Kammerherre, Baron. 
Dragsholm. II. Norske Medlemmer. 

(April 1888). Aall, Nils, Brugsejer. Ulefos. 

Andersen, Sev. Chr., Generalconsul. 
Christiania. 

Andersen, V. C. H., Overlærer. Fre- 
derikshald. 

Angell, H. B., SsLgfører, Bergen. 

Angell, Jonas, Districtslæge. Nedre 
Stjørdal. 

Arbo, P. N., Historiemaler. Chr. 

Arendals ofTentligelSkoles Bibliothek. 

Arentz, N. P., Overlærer. Trond- 
hjem. 

Arnesen, M., Adjunct. Ljon pr. Chr. 

Aschehoug, T.' H., Professor. Chr. 

Athenæuffl, Chr. 

Aubert, Otto, Advocat. Chr. 

Augestad, Amt, Læge. Braudbo. Bachke, Fritz M., Kjøbmand. Trond- 
hjem. 

Beer, Martin, Sorenskriver. Fron. 

Bendixen, B. E., Skolebestyrer. Ber- 
gen. 

Bergens Arbejderforening. 

Bergens Museum. 

Bergens oflTentlige Bibliothek. 

Birkeland, M., Rigsarchivar. Chr. 

Blich, W., Overcontroleur. Bergen. 

Boeck, Th., Kgl. Fuldmægtig. Chr. 

Brock, A. L., Adjunct. Chr. 

Brodtkorb, Enkefrue. Kjørbo. 

Brønlund, Dispacheur. Arendal. 

Buck, F. B., Kjøbmand. Trondhjem. 

Budde, C. P., Livmedicus. Chr. 

Bugge, J. 0.^ Skibsrheder. Mandal. 332 Bugge, K. L., Advocat. Chr. 

Bully N. Rv Secretair. Chr. 

Bu 1 1, Chr., Districtslæge. Evje. 

Bye, Erik, Underofficier. Trondhjem. 

Cammermeyer, Alb., Boghl. Chr. 

Campbell, J. H. S. Bergen. 

Cappelen, J. H., Contoirchef. Chr. 

Christie, E. C. B., Architect. Trond- 
hjem. 

Collett, A., Bureauchef. Chr. 

Collett, Amtmandinde. Chr. 

Collett, Nicoline, Frøken. Chr. 

Collin, Jens, Telegraphbestyrer. 
Hammerfest. 

Conradi, A., Frøken. Chr. 

Daae, L., Statsraad. Chr. 

Daae, L., Professor, Dr. Chr. 

Dahl, L., Medicinal directeur. Chr. 

Dahl I, Tellef, Bergmester. Kragerø. 

Dahll, L. C, fhv. Statsraad. Chr. 

Dannevig, Marinecapitain. Chr. 

Delgobe, Chr., Directeur. Chr. 

Diesen, G. F., Lieutenant. Heddeland. 

Dreyer, O. A., Forstander. Trond- 
hjem. 

Eriksen, A. E., Rector. Tromsø. 

Fay, P. J. N., Kgl. Fuldmægtig. Chr. 

Fleischer, Overtoldbetjent. Christi- 
anssand. 

Flood, J., Pharmaceut. Chr. 

Frederiicshalds Stadsbibliothek. 

Fridrichsen, J. C, Cand. Trondhjem. 

Galtung, J., Læge. Moss. 

Giertsen, J. Chr., Kjøbmand. Bergen. 

Gram, Antoinette, Fru. Chr. 

Gram, H., Sorenskriver. Sarpsborg. 

Gregersen, J., Cand. phil. Heggen. 

Griiner, H. J. R., Oberstlieutenant. 
Frederiksstad. 

Griiner, J. Lieutenant. Chr. 

Hagemann, T., Kgl. Fuldmægtig. Chr. 

Hagemann, Forstassistent. Alten. 

Hald, J., Overlæge. Chr. 

Halvorsen, J. B., Redacteur. Chr. 

Hansen, Chr., Skibsfører. Frederiks- 
hald. 

Hanssen, Johan, Assurance-Directeur. 
Arendal. 

Harboe, E., Overretssagfører. Hamar. 

Hartmann, G., Rektor. Skien. 

Heiberg, H., Godsejer. Amble. Hesselberg, F„ Cand. Chr. 
Holmsen, Bureauchef. Chr. 
Holst, Valborg, Frøken. Chr. 
Hopstook, J., Havnefoged. Bergen. 
Hornemann, R., Justitiarius. Trond* 

hjem. 
Huitfeldt, G., Overretssagf. Moss. 
Huitfeldt, H., Consul. Trondhjem. 
Huitfeldt, L, Consul. Trondhjem. 
Huitfeldt-Kaas, H. J., Archivfuldm. 

Chr. 
Høegh, Sofie, Frue. Porsgrund. 
Johannessen, Chr. N., Kjøbm. Trond* 

hjem. 
Johnson, Gisle. Professor. Chr. 
Kallevig, M., Consul. Arendal. 
Kervel, D. van. Sognepræst. Ørskog* 
Kiel land, Axel, Cand. jur. Chr. 
Kielland, G. B., Ingenieur. Frede* 

rikshald. 
Kiær, Fr., Kgl. Fuldmægtig. Chr. 
Klingenberg, R., Marinecapitain. Hor- 

ten. 
Knagenhjelm, Cand. Chr. 
KnoflT, R., Kjøbmand. Trondhjem. 
Knudsen, K. O., Toldbetjent. Laurvig* 
Lampe, J. F., Provst. Bamble. 
Landgraf, J., Skoleinspecteur. Grim- 
stad. 
Lange, A. J., Boghandler. Chr. 
Lassen, W., Bureauchef. Chr. 
Lippe, V. d., Stadsconducteur. Bergen, 
Lorange, A. L., Conservator. Bergen. 
Lund, A. D., Forstmester. Hal- 

vardmo. 
Lund, Jacob, Adjunct. Drammen. 
Lundh, Otto Gr., Archivfuldm. Chr. 
Lystrup, J., Kjøbmand. Drammen. 
Levvig, Chr., Lensmand. Sveen. 
Michelet, Oberstlieutenant. Chr. 
Moss, Politimester. Frederikshald. 
Munthe, H., Ingenieurlieutenant. 

Frederiksstad. 
Nielsen, Yngv., Dr. phil. Chr. 
Nygaard, Fr. Boghandler. Bergen. 
Paus, Chr., Kjellestad ved Brevik. 
Petersen-Foss, B., Frue. Arendal. 
Pihl, O., Directeur. Chr. 
Rasch, A. W., Cand. phil. Chr. 
Rigsarchivet. Christiania. 
Ring. I., Corpslæge. Chr. 833 Roosen, H., Postmester. Laurvig. 

Rosenvinge, A. F., Telegraphsta- 
tionsbestyrer. Korsnæs. 

Rufflohr, Claus. Fronningen. 

Ryph* Carl, Adjunct. Trondhjem. 

Ryphj O., Professor. Chr. 

Samuelsen, G., Bankkasserer. Dram- 
men. 

Schielderup, W., Student. Bergen. 

Schiøtt, H. K., Adjunct. Chr. 

Schrøder C, Sagfører. Arendal. 

Schweigaard, C, fhv. Statsminister. 
Chr. 

Schweigaard, J., Læge. Chr. 

Schønberg, M., Professor. Chr. 

Selmer, H. L., Cand. jur, Chr. 

Selmer, J., Byfoged. Hammerfest. 

Selskab, det norske. Chr. 

Selskabet „den gode Hensigt". Bergen. 

Sibbern, V.. Capitain. Værne Kloster. 

Simonsen, P., Kjøbmand. Chr. 

Sommerfeldt, H. , Krigscommissair. 
Trondhjem. 

Sommerschleld, J., Consul. Namsos. 

Stabell, G., Cand. phil. Trondhjem. Stabeli, F. W., Læge. Bergen. 

Stang, N. A., Grosserer. Frederiks- 
hald. 

Storm, G., Professor. Chr. 

Stub, Kr., Læge. Kragerø, 

Sundt, M., Cand. mag. Chr. 

Taranger, A., Archivassistent. Chr. 

Thaulow, Dr. Modum. 

Thomle, A., Assessor. Chr. 

Thomle, E. A., Archivfuldm. Chr.*) 
LThrap, D., Sognepræst. Chr. 

Thurmann, £. G., Ingenieur. Dram- 
men. 

Tønsberg, C, Generalconsul. Chr. 

Universitetsbibliotheket. Chr. 

Wessel- Berg, A. Kongsvinger. 

Videnskabers Selskab, Kgl. norske. 
Trondhjem. 

Winge, Axel,. Consul. Chr. 

Væringsaasen, Helge. Elverum. 

Zahl, J. E., Handelsbetjent. Chr. 

Zeier, Johan, Sagfører. Hamar. 

Ziegler, R., Capitain. Veblungnæs. 

Østgaard, H. R., Lensmand. Lom. 

Øverland, O. A., Archivassist. Chr. III. Svenske Medlemmer. Bibliotheket, d. Kgl. Stockholm. 

Klingspor, C. A., Ritmester. Stock- 
holm. 

Ljungmann, Axel Yilh., Dr. phil. 
Tjørn. Quistgaard, A., Ligenieurlieutenant, 

Hulvik. 
Schlegel, Bernhard. Stockholm. 
Universitetsbibliotheket i Lund. IV. Udenlandske Medlemmer. Kaas, Ivar, Baron, Budapest. Pontoppidan, H., Generalconsul. Ham- 
borg.*) *) Har indbetalt 100 Kr. én Gang for Alle. 334 Bestyrelsen for „Samfundet for dansk-norsk Genealogi og 
Personalhistorie^ bestaar for Tiden af (de med Stjerne mærkede udgjøre Skriftudvalgene): 

i Norske Afdeling: 

Fhv. Adjunct Arnesen, 
Kgl. Fuldmægtig Boeck, 
Bureauchef Collett*, Secretair, 
Professor, Dr. Daae, 
Archivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas*, 

Formand, 
Provst Lampe, 
Oberstlieutenant i Generalstaben 

Schnitler, 
Archivfuldmægtig Thomle*. i Danske Afdeling: 

Archivsecretair Bricka*, 

Assistent Elvins, 

Biskop, Dr. Engelstoft, 

Gehejmeconferentaraad, Overhof- 
marskal, Kammerherre, Major 
Løvenskiold, 

Archivar, Dr. Nielsen*, 

Gehejmeconferentsraad , Kammer- 
herre Rosenørn, Formand, 

Sognepræst, Dr. Rørdam*, 

Gehejmelegationsraad Skrilce, 

Cand. polit. Wad, Secretair. I Samfundets Bestyrelse er ingen Forandring foregaaet i 
Aaret 1888. 

Samfundets Regnskab for 1887 er aflagt af dets Gommis- 
sionair, Boghandler Rudolph Klein, og derefter revideret af den 
norske Bestyrelse, der godkjendte det. Hvorledes de enkelte 
Summer fordele sig paa Indtægt og Udgift, vil sees af følgende 
Oversigt: 

Indtægt: 

Restancer fra forrige Åar , . . 360 Kr. 48 Øre 

Understøttelse fra Cultusministeriet 300 — » — 

Indskrivnings- og Medlemsbidrag, -r- Rabat til 

Forhandlere 2400 — 62 — 

Solgt af Tidsskriftet 52 — 31 — 

Skylder Boghandler Klein d. 31. Decbr. 1887 439 — 88 — 3553 Kr. 29 Øre 335 

Udgift: 

Skylder Boghandler Klein d. 1. Jan. 1887 . . 679 Kr. 71 Øre 

Forfatter- og Redacteurhonorar 914 — 82 — 

Trykning, Heftning m. m 1560 — 97 — 

ForskjelUge Udgifter 62 — 52 — 

Retour, Restancer og Tab, som afskrives ... 74 — 27 — 

Restancer, som overføres til næste Aar .... 261 — „ — 3553 Kr. 29 Øre Paa Samfundets Sparekassebøger indestaar for Tiden (De- 
cember 1888) henholdsvis 79 Kr. 49 Øre og 8 Kr. 75 Øre med 
paaløbne Renter (jvfr. foregaaende Bind S. 334), hvorhos be- 
mærkes, at sidstnævnte Beløb (Rente for Decb. Termin 1888 af 
Samfmidets Indskrivningsbevis) har maattet indsættes paa en ny 
Sparekassebog, idet Sparekasserenten er bleven nedsat og nye 
Indskud som Følge deraf ikke modtages paa de ældre Bøger. 

Den ovfr. S. 78 omtalte Samfundet skjænkede Gave af 
1000 Kr. er indsat til Forrentning i Sparekassen for Kjøbenhavn 
og Omegn mider Mærket »En Unævnts Legat til Samfundet for 
Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie \ Dødsfald i Norge 

1887. 
Meddelt af Archivfuldmægtig Otto Gr. Lundh. Aall, Benedicta, 77 A., 23. Februar, 

Porsgrund. (Slægtninge). 
Aamodt, Niels Claus, Toldbetjent, 

42 A., 8. December, Christiania. 

(Hustru; Sina A., f. Tønnesen). 
Aamodt, Valborg, 1^4 A., 7. Febr., 

Hemnæs. (Forældre: Ctto A., 

Distriktslæge, og Marie A., f. 
- Nilsen). 
Aas, Wilhelmine Bergitte, 3773 A., 

17. August, Singsaas. (Moder: 

Elisabeth A., f. Skancke). 
Abel, Anne Marie, f. Lidemark, 76 

A., 10. Januar, Fredrik sstad. 

(Børn: P. S. A., Skibsfører, og 

Fredrikke A.). 
Andersen, Carl Johan, 3OV2 A., 4. 

Juli, Tønsberg. (Forældre: C. 

Aug. A., Politimester, og Emilie 

A., f. Seielstad). 
Anderssen, Erik Peter Bagnvald, 

Premierløitnant, 26 A., 13 De- 
cember, Christiania. (Mpder: 

Pauline A., f. — ). 
AngeH, Jona Valborg Throne, 19. 

Februar, Tolgen Prestegaard. 

(Moder: Elisabeth A., f. — ). 
Anker, Carl, fhv. Fattigforstander, 

53^4 A., 6. Januar, Christiania. 

(Hustru: Karen A., f. — ). 
Arctander, Anne Sophie, 51 A., 17. 

November, Christiania. (Søster: 

Severine Torgersen, f. A.). Arotander, Lars, Kontrollør, 65 A., 
30. Juli, Christiania. (Hustru 
Og Søn: Emilie A., f. — , og 
Leif A.). 

Arentz, Arne Frithjof, 7^ A., 16. 
Juli, Philadelphia, U. S. A. (For- 
ældre : Hans S. A. og Wilhelma 
A., f. Walløe). 

Arentz, Katharina Fredrikke Hol- 
berg, 74 ^-j 17. Februar, Val- 
dres. (Forældre: F. C. H. A. 
og Emilie A., f. Djørup). 

Arentz, Peder Schelderup Nissen, 
Sogneprest til Skogn, 66 A., 
2. Oktbr., Skogns Prgd. (Hustru: 
Thrine A., f. Hansen, og Børn). 

ArfT, Christian Nicolay, 66 A., 23. 
Marts, Tønsberg. (Hustru: Hen- 
riette A., f. Thomsen). 

Arneberg, Fin, IV2 A., 10. Februar, 
Christiania. (Forældre : Chr. 
A., Ingeniør, og Elise A. f. 
Nielsen). 

Arntzen, Hanna Charlotte Augusta, 
74V2 A., 19. Oktober, Fredriks- 
stad. (Nevø og Niece: C. A., 
Undertoldbetjent, og Hanne A., 
f. Tønnesen). 
Arntzen, Marie, 82 A., 18. Februar, 
Christiania. (Nevø og Niece: 
Andreas A. og Elisabeth A., f. 
StiUing). 
Aubert, Ludvig Cæsar Martin, Dr.. 

1 TiUæg S. 2 Dødsfald i Norge. fhv. Professor! latinsk Filologi, 
80 A., 14 Juni, Christiania. 
(Hustru: Ida A., f. Maribo). 

Baastad, Yngvar Friis, 5 U., 4. Juni, 
Christiania. (Forældre : Vilhelm 
B. Og Hanna B., f. Friis). 

Bache, Nicoline, f. Devold, 68 A., 
21. April, Bergen. (Mand; Joh.s 
B., Toldbetjent). 

Bagge, Anne, 78 A., 28. Juli, Ber- 
gen. (Nevø: J. Smith). 

Balchen, Elene TonetteProm, f. — , 
(Enke efter Sejlmagermester 
Ludvig B.), 78V, A., 16. Au- 
gust, Bergen. (Døtre: Anto- 
nette B. og Pauline Luth, f. B.). 

Balchen, Elisabeth Smith, f. Johnsen, 
(Enke efter Skibsfører Jens 
6. B.), 56 A., 15. April, Bergen. 
(Børn: Daniel S. B., Hans C. 
B. og Ludviska B.). 

Balchen, Kaare, 6V2 A., 19. Januar, 
Christiania. (Forældre: Lauritz 
B. og Pauline B., f. Balchen). 

Balchen, Peder From, Ligeniør, 51 7« 
A., 21. April, London. (Moder: 
Elene T. B., Bergen). 

Balke, Peder, Landskabsmaler, 82V4 
A., 15. Februar, Christiania. 
(Hustru: Karen B., f. Erichsen). 

Bang, Gurine, 247^ A., 13. Novem- 
ber, Throndhjem. (Forældre: J. 
6. B. og Bergithe B., f. — ). 

Barfoed, Friderich Nicolai, 70 A., 
28. Februar, Amsterdam. (Børn). 

Ba8berg, Anne Petronelle, f. Falch, 
56 A., 12. April, Gilhus pr. 
Drammen. (Døtre: Anna B. og 
Charlotte B.). 

Ba8berg, Petronelle Magdalene, f. 
Knap, (Enke efter Toldbetjent 
Frederik B.), 77 A., 26. Decem- 
ber, Christiania. (Sønner: An- 
ton B. og Frederik B.). 

Bauck, Christiane Augusta, f. Han- 
sen, 81 A., 19. Marts, Thrond- 
hjem. (Børn). 

Bech, Olga, f. Finne, 40 A., 21. Juli, 
Fredriksstad. (Mand: Axel B.. 
Overretssagfører, og 6 Børn). 

Beichnann, Nils Mons, 10 A., 8. De- cember, Christiania. (Moder: 
Mathilde B., f. Døsen), 

Beilegaard, Magne Andreas, 17$ A., 
81. Juli, Kragerø. (Forældre: 
Jakob B. ogAletteB., f. Hopp). 

Bejer, Adolph Otto, 60 A., 18. No- 
vember, Christianssund. (Hus- 
tru: Mina B., f. Werring). 

Bendixeen, Josefine, f. Clausen, 627« 
A., 18. August, Christiania. (Børn : 
Einar B., Elisa B. og Sofie Va- 
leur, f. B.). 

Benneche, Claudine Fredrikke, f. 
Rasmussen, f. 15. Juli 1856, 19. 
Maj, Enebak. (Mand: Chr. B., 
Læge, og Børn). 

Benneche, Valborg Marie, 674 M., 
15. Juli, Christianssand. (For- 
ældre: G. A. B., Skibsfører, og 
Valborg B., f. Boysen). 

Bentzen, Elisabeth Sophie, 78 A., 
11. April, Strandebarm. (Svo- 
ger: Casper Kahrs). 

Bentzen, Johan Fredrik, 78 A., 14. 
Juni, Christiania. (Broder : H. 
H. B.). 

Bentzen, Lars Herman Bernhard, 
Kaptein ved norske Jægerkorps, 
58 A., 24. November, Christia- 
nia. (Hustru: Josefine B., f. — ). 

Berbom, Ingeborg Fredrikke, f. 
Broch, (Enke efter Sorenskriver 
i Nordre Jarlsberg Jens Ma- 
thias B.), 927, A., 26. Februar. 
(Børn). 

Berg, Amoldus Schytte, Distrikts- 
læge i Strinden, 7574 A., 11. 
November, Throndhjem. (Hus- 
tru og Søn: Anne Dorothea 
B. og Arthur B.). 

Berg, Carl Henrik, Bogholder i 
Enkekassen, 66 A., 28. Decem- 
ber, Lille Borgen i Vestre Åker. 
(Hustru: Andrea B., f. Udnæs, 
og Børn). 

Berg, Rolf Iversen, Styrmand, 24 
A., Januar ved Forlis paa He- 
brideme. (Forældre: O.LB., Tele- 
grafbestyrer, og Fredrikke B., 
f. Geelmuyden, Lervik pr. Stord- 
øen). Dødsfald i Norge. Tillæg S. 3 Berg, Wilhelm Oluf, Handelsmand, 
28. December, Trondhjem. (Hus- 
tru: Magdalene B., f. Neu- 
mann). 

Bergh, Carl Johan Irgens, Læge, 
67 A., 23. Juni, Drammen. (Hus- 
tru: Julie B., f. Halling). 

Berner, Jørgine, f. Smith, 797* A., 
28. Oktober, Christiania. (Mand : 
Jørgen H. B.). 

Berner, Nikolai Castus, fhv. Sogne- 
prest, 75 V2 A., 12. November, 
Christiania. (Hustru : Hanna B., 
f. Normann, og Børn). 

Berner, Peter Nicolay, GVe A., 12. 
April, Christiania. (Forældre : 
Hj. B., Bylæge, og Susanne B., 
f. Petersen). 

Bertol, Louis, Grubeingeniør, 57 A., 
24, November, Solvangen pr. 
Bækkelaget v. Christiania. 

Bessesen, Bernt Tobias, fhv. Provst 
og Sognepre st til Kvinhered, 85 
A., 18. Oktbr., Kvinhered. (Børn). 

Biørn, Niels Andreas, fhv. Sogne- 
prest, f. 25. December 1807, 
14. August, Christiania. (Hus- 
tru: Amalie B., f. Bekkevold). 

Biørn, Thorvald Heyerdahl, 31 A., 
24. Januar, Christiania. (Fader : C. 
L. B., Bogbinder). 

BJerke, Thore, Fabrikejer, 727^ A., 
2. September, Sten i Ringsaker. 
(Børn og Svigerbørn). 

BJørnstrup, Johan Peter Mamrits, 
Exam. pharm., 28 Juli, Kra- 
gerø. (Broder: A. C. B., Apo- 
theker). 

Blehr, Christine, f. Holm, 73 A., 18. 
Juli, Christiania. (Børn: Tho- 
mas B., Sophus B., Michaeline 
B. og Petra B.). 

Blioh, Juliane Marie, 647« A., 13. 
Juni, Christiania. (Broder: J. 
B.). 

Blom, Christoffer C, 66 A., 29. 
September, Hamburg. (Hustru 
Og Børn: Fredrikke B., f. 
Schreiner, Søren M. B. og Jo- 
hanna B.). 

Blytt, Ambrosia Mathilde, 41 A., 25. Oktober, Christiania. (Mo- 
der, Søskende og Svigerinde: 
Ambrosia B., f. Henriksen, Axel 
B., Professor, Vilhelmine B. og 
Valborg B., f. Wingaard). 

Boeck, Frantz August, fhv. Kjøb- 
mand, 81 A., 27. November, 
Christiania. (Slægtninge). 

Boisen, Meta, f. Grundtvig, 23. Au- 
gust, Grefsen Bad. (Børn: Ha- 
rald B. og Elisabeth B.). 

Bolstad, Elisabeth Svanhjelm, f. 
Kahrs, 68 A., 27. Marts, Bergen. 
(Søn: Siegfrid B.). 

Borch, Arthur Christian Oscar, 19 
A., 4. April, Christiania. (Fa- 
der: B. E. B., Kontorchef). 

Borch, Inga Amalie, f. Frogner, 26 
A., 22. Februar, Vestre Bærum. 
(Mand: Harald B.). 

Borchgrevink, Nette Johanne Regine, 
f. Moltzau, 70 A., 30 September, 
Hervin pr. Ottestad. (Børn og 
Svigerdatter: Thomas B., Bar- 
bra B. og Erikka B., f. Øst- 
gaard). 

Borgen, Anna Amalie, f. — , 3272 
A., 10. Marts, Saltdalens Preste- 
gaard. (Mand: Zeph. B., Sogne- 
prest, og 2 gjenl. af 5 Børn). 

Borgen, Magdalena Hartvike, f. The- 
sen, 52 A., 6. September, Chri- 
stiania. (Mand : Hans B. og 
Børn, Sund i Lofoten). 

Borrelly, Dagny, 18 A., 5. April, 
Dranmien. (Forældre: J. B. og 
Marie B., f. Ihlen). 

Brandtzæg, Ida Sophie, f. Bruland, 
2372 A., 23. April, Appelvær. 
(Mand: Nils B.). 

Brath, David, Bankkasserer, 63 A., 
8. August, Horten. (Hustru: 
Jørgine D. B., f. Holst). 

Braun, Thorleif Schjelderup, Tobaks- 
fabrikant, 62 A., 5. Juni, Char- 
lottenlund V. Kjøbenhavn. (Hus- 
tru: Margrethe B., f. Jørgen- 
sen, Børn og Svigerdatter). 

Bredal, Alette Elisabeth, f. Schwartz. 
68 A., 1. April, Fageraas pr. 
Bergen. (Mand: HansL. B.). 

1* Tillæg S. 4 Dødsfald i Norge. Bredal, Johanne Margrethe, 67 A., 

16. Februar, Christiania. (Sø- 
stre, Bergen). 

Bredesen, Ole, Gaardbruger, fhv. 
Storthingsrepræsentant, 56 A., 
14. August, Hankø Bad. (Hus- 
tru ; Lina B., f. Bredesen, Opset 
i Grue). 

Brenmehl, Davidia, f. Dietrichs, 62 
A., 3. Maj, Drammen. (Døtre 
og Svigersøn: Anna B., Davidia 
B., Hildur Bassøe, f. B., og 
Kristian Bassøe, Adjunkt). 

Brinchmann, Anna Jakobine Karo- 
line, f. Hansen, 36 A., 28. 
Marts, Bergen. (Mand: O. B., 
Samlagsforstander, og Børn). 

Bredtkorb, Jens Christian Johannes, 
fhv. Sogneprest til Hitteren, 
83% A., 28. Oktober, Thrond- 
hjem. (Hustru: Oline M. B., 
f. Parelius). 

Bredtkorb, Ludvig Andreas Krogh, 
27^ A., 23. Marts, Tønset. (For- 
ældre: J. B., Ingeniør, og Emma 
B., f. Krogh). 

Braland, Oluf, Stud. philos., I8V2 A., 
22. Juni, Kongsberg. (Hervæ- 
rende Familie). 

Brun, Christopher, Kjøbmand, 70 
A., 16. August, Bergen. (Hustru: 
Hanna B., f. Heiberg). 

Brun, Harald Theodor, Fører af 
Dampskibet „Defrance", 42 A., 

17. Januar, ved Forlis paa 
Keise fra Liverpool til Blyth. 
(Hustru: Sine B., f. — ). 

Brun, Herman Andreas, Bager, 54 
A., 14. November, Christiania. 
(Thea B., f. Ulriksen, og Jacob 
E. B.). 

Brun, Johanne Marie, f. Widing, 
76V8 A., 13. December, Chri- 
stiania. (Mand: SvenB., Sogne- 
prest). 

Brunsgaard, Emil Nicolay, Grosserer, 
47 A., 19. Oktober, Moss. (Børn). 

Bruu, Berthe Johanne, f. Bomhoff, 
87V2 A., 27. Marts, Tønsberg. 
(Søn: Joh. B.). Bruun, Augusta Kristine, f. Conradi, 
79 A., 5. Februar, Tønsberg. 
(Efterladte). 

Bruun, Inger, f. Grønvold, 5. De- 
cember, Christiania. (Mand: Lo- 
rentz B.). 

Bruun, Lorentz Angell, bb^/., A., 4. 
Marts, Kragerø. (Hustru: Lina 
B., f. — ). 

Braun, Petter Gunerius, Handels- 
mand, 60 A., 15. September, 
Throndhjem. (Hustru: Karen 
B., f. Krogstad). 

Brynildsen, Karen Sofie, f. Heyer- 
dahl, 87 A., 18. Oktober, Næs i 
Høland. (Søn: Clu*istian B.). 

Buch, Anna Magdalene Elisabeth 
Leontine, f. Mechlenburg (Enke 
efter Gravør A. W. B.), 73 A., 
13. Oktober, Christiania. (Dat- 
ter og Svigersøn: Leontine W. 
Bugge, f. B., og K. L. Bugge, 
Advokat). 

Bugge, Anton, Fuldmægtig, 69 A., 
10. April, Christiania. (Princi- 
pal: N, O. Young, Aas i Hake- 
dalen). 

Bugge, Fredrikke Sophie, 8 U., 18. 
Juni, Laurvik. (Forældre: Fritz 
B., Skibsfører, og Laura B.). 

Bugge, George Richard, 21 A., 19. 
Juni, Drøbak. (Moder: Olivia 
B., f. Bay). 

Bugge, Ingeborg Kathrine, 92V2 A., 
19. Februar, Bergen. (Familie). 

Bukler, Thorvald Michael, 61 A., 1. 
December, Skullerud. (Søskendo 
og Svigerinde: H. A. B., O. M. 
B., Anna B. og Hanna B., f. 
Peersen). 

Bull, Anders Paludan, 137-2 A., 3. 
November, Christiania. (Foræl- 
dre: G. B., kst. Byretsassessor, 
og Cathrine B., f. Paludan). 

Bull, Sophie Dorothea Henriette, f. 
Penschau, 18. Januar, Teglha- 
ven pr. Tønsberg. (Mand: Mar- 
cus B.). 

Burchardt, Barbara, f. Ring, 98^, ^ 
A., 2. Juli, Christiania. (Børn : 
D. B. B. og D. S. Maller, fe B.). Dødsfald i Norge. TiUæg S. 5 Busch, David Millenthon, Steward; 
22 A., 17. Januar^ ved Damp- 
skibet „Defrances" Forlis paa 
Beise fra Liverpool til Blyth. 
(Forældre: Johan B. og Martha 
B., f. — ). 

Biihring, Marie, f. — , 18. August, 
Grilstad. (Sønnedatter: Emilie 
Jenssen, f. B.). 

Biihring, Ole Herman, 19. December, 
San Francisco, U. S. A. (Søster : 
Anna Lie, f. B., Odnæs i Land). 

Bøgh, Ole, 307^2 A., 14. April, Hai- 
peng. (Forældre: V. B., Stifts- 
arkivar, og Jensine B., f. Hille, 
Throndhjem). 

Carlsen, Carl Marcus Pløen, Agent, 
48 A., 20. Marts, Christiania. 
(Moder: Maren C, f. Pløen). 

Caspersen, Ludvig Kr. Daa, Vs A., 
30. Oktober, Namsos. (Foræl- 
dre: Ove C, Sygehuslæge, og 
Louise C, f. Daa). 

Castberg, Gerhard Geelmuyden, 28- 
December, Bergen. (Søn: Theo- 
dor C). 

Castberg, Michael Fleischer, 74 A., 
27. August, Bergen. (Hustru: 
Nicoline C, f. Rohleder). 

Cathala, Tycho Wilhelm, Bogholder, 

43 A., 16. Marts, Christiania. 
(Moder: Doris C, f. Tofft, Kjø- 
benhavn). 

Chalmer, Edith, 12 A., 20. Novem- 
ber, Drøbak, og Sidney Herbert, 
9'74 A., 14. Maj, Christiania. 
(Moder: Augusta C, f. Ohlsen). 

Chalmer, Thomas Beteler, Agent, 

44 A., 3. Maj, Christiania. 
(Hustru: Augusta C, f. Ohl- 
sen). 

Christensen, Christine Antoinette, 
f. Forseth, 38 A., 5. Juli, Dovre 
Prestegaard. (Mand: J. Arnt 
C). 

Christensen, Fredrikke Christiane 
Bernhoft, 20 A., 7. September, 
Husby i Næsne. (Forældre : An- 
ders C. og Hanna C, f. Coldevin). 

Christian, Elisabeth Antonie, f. Scheel, 82 A., 21. Maj, Brevik. 
(Børn). 

Christie, Hans Adolf, 73 A., 11. Maj, 
Christianssund. (Hustru: Louise 
C, f. Storm, og Børn). 

Christie, Marie Adamine, 25V2 A., 
12. Oktober, Christianssund. 
(Forældre: W. W. C. og Doro- 
thea C, f. Lund). 

Clemetson, Ulf, 1 A., 23. April, Ler- 
sund. (Moder: Maren C, f. 
Sissener). 

Coch, Severin Andreas Heyerdahl, 
Vs A., 2. August, Brevik. (For- 
ældre: Oluf M. C. og Kitty C, 
f. Heyerdahl). 

Collin, Anna Christine, f.^Gaarder, 
79 A., 11. Juni, Throndhjem. 
(Børn). 

Conradi, Per, V^^ A., 10^ August, 
Christiania. (Forældre: Hjal- 
mar C, Ingeniør, og Karen C, 
f. Vogt). 

Conradi, Thrine, 43 A., 4. Marts, 
Birid Prestegaard. (Søster og 
Svoger: Sofie Petersen, f. C, 
og Lauritz Petersen, Sogneprest). 

Daae, Anders, fhv. Lispektør ved 
Throndhjems Realskole, 7274 
A., 20. September, Throndhjem. 
(Søn: Robert D.). 

Daae, Anders, Landhandler, 65 A., 
23. August, Sveen i Søndfjord. 
(Søskende, Bergen). 

Daae, August, 9 A., 13. Juni, Chri- 
stiania. (Bedsteforældre : L. 
Segelcke og C. S., f. Bonnevie). 

Daae, Oluffa, f. Caimeyer, 70 A., 19. 
Juli, Christiania. (Døtre og 
Svigersøn: Kristofa D., Drude 
D., Sara Ohlsen, f. D., og C. 
Ohlsen, Ingeniør). 

Dahl, Chr., Mægler, 51 A., 18. Juni, 
Christiania. (Hustru : Johnette 
D., f. Gulbrandsen). 

Dahl, Gustav Adolf, Literat, 33 A., 
19. August, England. 

Dahl, Karen Margrethe, f. Beckmann, 
52 A., 15. Marts, Slettere Fyr- 
station. (Mand : H. O. D.). 

Dahl, Margrethe, 25. Juni, Thrond- Tillæg S. 6 Dødsfald i Norge. hjem. (Søstre: Sophie D. og 
Katharine D.). 

Dahl, Sanna Albertine, f. Waleur, 
64 A., 18. December, Ofstad i 
Børsen. (Børn). 

Danohertsen, Beate Olrik, 58 A., 31. 
Oktober, Christiania. (Søskende : 
J. C. D., D. M. D. Og Catharine 
Steen, f. D.). 

Danielson, Kaja Marie Jacobine, f. 
Lem, gift Vj^ A., 9. December, 
Sogndal i Sogn. (Mand: D. 
D.), 

Dedekam, Rikka, f. Holby, 52 A., 
14. Maj, Mandal. (Mand: A. 
D.). 

De88en, Jonas Severin, fhv. Oberst- 
løitnant, 72 A., 19. April, Chri- 
stiania. (Børn). 

Diesen, Jonas Edvard, Kommandør- 
kaptein, 73V2 A., 7. Oktober, 
Christiania. (Hustru: Nancy D., 
f. Heiss). 

Dietrichs, Ragna, 8. Februar, An- 
tananarivo paa Madagaskar. 
(Moder: Elise D., f. Heyerdahl, 
Christiania). 

Dietrichson, Harald, fhv. Postmester 
i Skien, 73 A., 14. April, Pors- 
grund. (Sødskende, Porsgrund 
og Christiania). 

Dilling, Lars, Forfatter, 40 A., 16. 
December, Berlin. 

DprfT, Margrethe, f, — , 65 A., 5. 
December, Christiania. (Datter 
og Svigersøn: Dina Conradi, f. 
D., og P. A. Conradi, Overrets- 
sagfører). 

Dorph, G. F., Stationsmester, 23. 
November, Eidsvold. (Hustru 
og Børn). 

Drejer, Theodora, f. CoUett, (Enke 
efter Proprietær Carl D. til 
Glostrup), 24. Marts, Kjøben- 
havn. (Børn: Salomon D. og 
Anna D.). 

Due, Alethe, f. Sibbern, Overhof- 
mesterinde, (Enke efter Stats- 
minister D.), 75 A., 7. Maj, 
Christiania. (Børn og Sviger- 
datter: Wilhelm D., Pauline Peyron, f. D., Katinka Peyron, 
f. D., Og Amelie D., f. Peyron). 

Due, Marie Kirstine, f. Hall, 78 A., 
19. Oktober, Throndhjem. (Mand : 
Chr. D., Indrulleringschef, og 
Børn). 

Dunker, Edle Jasine Theodore, f. 
Grundt, (Enke efter Regjerings- 
advokat D.), 76 A., 14. Decem- 
ber, Christiania. (Børn: Bern- 
hard D., Sophie Stabell, f. D., 
og Mathilde Schjøtt, f. D.). 

Dybwad, Frithjof Christian Emil, 
Agent, 38 A., 9. Maj, Gaustad 
Sindssygeasyl. (Hustru: Karine 
D., f. Evensen, Christiania). 

D«derlein, Eremine Adele, 59 A., 20. 

August, Christiania. (Søskende). 
Dørpelkus, Carl Rudolf, Kjøbmand, 

51 A., 9. Januar, Christiania. 

(Kompagnon: Fr. Kunneke). 

Døscher, Herman, Oberstløitnant, f. 
1825, 15. Februar, Bergen. (Dat- 
ter og Svigersøn: Elise Schjøtt, 
f. D., og Ingolf Schjøtt). 

Døscher, Jacob Krøepelin, V2 A., 
29. November, Bergen. (Foræl- 
dre: Knud D., Premierløitnant, 
og Minna D., f. Krøepelien). 

DeBOher, Karen Marie, f. Meyer, 31 
A., 30. Marts. Christiania. 
(Mand: A. D., Bureauchef). 

Ebbeeen, Jørgen Tandberg, fhv. 

Korpslæge og Badelæge, 74 A., 

16. Juli, Sandefjord. (Hustru: 

Henriette E., f. Frisak). 
Eberhardt, Christopher Nordby, 78 

A., 5. December, Fredriksvæm. 

(Børn og Svigersøn: Oluf E., 

Marie Houen, f. E., og Nils 

Houen). 
Eckell, J. A., 26. December, Laur- 

vik. (Hustru: Charlotte E., f. 

Schouw, og Børn). 
EckhofT, Nilsine, f. Omsted, (Enke 

efter Oberstløitnant E.), 80 A.,23. 

December, Christiania. (Børn). 
Eger, Johannes, Rentenist, 76 A., 4. 

Maj, Gran, Hadeland. (Hustru: 

Antonette E., f. Bergh). Dødsfald i Norge. Tillæg S. 7 EgidiuS; Karen Magdalene^ f. Thome, 
84 A., 7. April, Sten, Ringerike. 
(Børn). 

EJde, Cecilie Caroline, f. Heuch, 31 
A., (gift 77, A.), 25. Januar, 
Værdalsøreu. (Mand: S. E.). 

Eilertsen, Niels Rey em, Overrets- 
sagfører, 69 A., 25. Marts, 
Haugesund. (Hustru: Marga- 
rethe E., f. Schram, Bergen). 

Ellefsen, Emilie, 13 A., 11. Jimi, 
Holden Prestegaard. (Forældre: 
E. E. og Michailowna E., f. 
Dons). 

Engelschijen, Anna Maria Juul, f. 
Østvold, 44 A., 24 Maj, Tors- 
haug i Nordre Aurdal. (Mand: 
Tv. E.) 

Enger, Peter Blix Gill, Gaardbruger, 
49 A., 24. Januar, Christiania. 
(Børn). 

Engh, Ole, I5V2 A., 31. Juli, ved 
Drukning i Ogneelven. (Moder: 
Johanna E., f. Abel, Stavanger). 

Erbe, Just Henr., Bogholder, 55 A., 
17. Juli, Throndhjem. (Børn). 

Eriksen, Christiane, f. Manskow, 76 
A., 3. Februar, Christiania. 
(Søstre: Regine Christensen, f. 
Manskow, Karen Hansen, f. 
M., og Lena Myhrvold, f. M). 

Eveneen, Albertine Emilie, f. Killen- 
gren, 44 A., 22. August, Thrond- 
hjem. (Mand: O. E.). 

Fabritius, Wilhelm Christian, Bog- 
trykker, 72 A., 3. November, 
Borgen i Vestre Åker. (Hustru: 
Kaja F., f. Aars). 

Faloh, Emilie, f, — , fhv. Matrone 
ved Gaustad Asyl, 66 A., 21. 
Marts, Christiania. (Døtre : 
Martine F. og Magda Gude, 
f. F.). 

Faloh, Jens, 64 A., 14. September, 
Bergen. (Hustru: Ingrid F.). 

Faloh, Johannes, Lensmand, 50 A., 
3. Maj, Os, Søndre Odalen. 
(Hustru: Willa F., f. Smith, og 
Børn). 

Faloh, Thalie, f. Staffeldt, 77 A., 
19. Februar, Christiania. (Børn). Falck, Thora, f. Grundt, 28 A., 16. 

Februar, Vidarshof. (Mand: A. 

Muus F., Overretssagfører). 
Falkenberg, Betzy, 46 A., 16. April, 

Laurvik. (Moder: Johanne F., 

f. -). 
Falkenberg, Johan Christian, Lods^ 

oldermand, 73 A., 5. Juni, Drø- 

bak. (Hustru: Marie F., f. 

Høyer, og Børn). 
Falkenberg, Marie Elisabeth, f. Høyer, 

61 A., 13. Juni, Drøbak. (Børn). 
Falsen, Jens Kaasbøl, 13. Juni, Chri- 
stiania. (Moder: Lina F., f. Lyng, 

Throndhjem). 
Farup, Emil, 66 A., 8. December, 

Holmestrand. (Hustru: Laura 

F., f. Høyer). 

Fasner, Jens, fhv. Kirketjener, 85 
A., 14. Marts, Bergen. (Søn og 
Svigerdatter: Just F. og Dina 
F., f. Hagelsteen). 

Fasting, Christian Fredrik, fhv. Krigs- 
kommissær, tidligere StorthingB- 
repræsentant for N. Bergenhos 
Amt, 87 A., 16. Februar, Vik i 
Sogn. (Th.F., Overretssagfører). 

Faye, Maren Johanne, 25 A., 18. 
November, Drammen. (Fader: 
H. W. F.). 

Feilberg, Elise Fredrikke, 18. Jap 
nuar. Porsgrund. (Mormoder: 
Rikka Limd). 

Finckenhagen, Dorthea, f. — , 24 A., 
29. April, Christiania. (Mand: 
Bernt F., Postassistent). 

Finckenhagen, Elisabeth Petronelle, 
Bestyrerinde af Dronning Loui- 
ses Asyl, 67 A., 1. Januar, 
Christiania. (Søskende). 

Finstad, Gudrun Elise, 3% A., 20. 
Januar, Christiania. (Forældre: 
C. F., Cand. juris, og Marie 
F., f. -). 

Fleisoher, Barbra, 9. December^ 
Hønefos. (Niecer: Julie Fal- 
sen og Thora Falsen, Chri- 
stiania). 

Flindt, Thora, 86 A., 13. Januar, 
Bergen. (Søster og Svoger: TiUæg S. 8 Dødsfald i Norge. Karen Ellerhusen, f. F., og F. 
H. Ellerhusen). 
FlOCk, Gert Ludvig Wilhelm, kgl. 
Fuldmægtig, 67 A., 8. Septem- 
ber, Christiania. (Hustru : Sophie 
F., f. Ingier, og Børn). 

Flor, Jens Ludvig Paul, Toldin- 
spektør, tidligere Storthings- 
repræsentant for Christianssund, 
60 A., 7. April, Tlirondhjem. 
(Hustru: Hanna F., f. Baars). 

Folkman, Elise Sofie Hedvig, f. 
Keiersen. 80 A., (gift i 56 A.), 
15. Februar, Porsgrund. (Mand; 
Arnt F.). 

Foltmar, Wilhelmine Elisabeth, f. 
Rode, 5. Juni, Langset. (Mand: 
Ludvig F.). 

Fossum, Anne Cathrine, f. Hansen, 
(Enke efter Bureauchef Chri- 
stian F.), 81 V2 A., 10. Februar, 
Christiania. (B ørn) . 

F088um, Sverre, 8V2 A., 6. August, 
Christiania. (Forældre: J. B. 
F., Kontorist, og Fredrikke F., 
f. Sommerfeldt). 

Fougner, Ellert Simon, 88 A., 2. 
Februar, Drammen. (Børn). 

Frey, Ingvald, 28. Oktober, Brook- 
lyn, New- York. (Stedmoder og 
Søster: Laura F. og Caroline 
Petersen, f. F.) 

Frey, Michael, 68V2 A., 27. Oktober, 
Christiania. (Hustru: Laura 
F., f. Hansen). 

Frick, Hans, fhv. Forvalter, 79 A., 
28. Februar, Høienhal pr. Moss. 
(Hustru: UrsuUa F., f. Gude). 

Fries, Henrik, fhv. Kommandør i 
Marinen, 81 72 A., 21. November, 
Christiania. (Hustru: Nathalia 
F., f. Gløerfelt). 

Friis, Johanne Sofie Christine, 62 
A., 31 Maj, Østre Thoten. (Sø- 
ster: Mathilde Raabe, f. F.). 

Friis, Sofie Marie, 85 A., 10. Okto- 
ber, Christiania. (Søster: Pou- 
line Rosenvinge, f. F.). 

Fritzner, Wilhelm Storm, Proprie- 
tær, 64 A., 2. Juni, Christiania. (Søster: Hedevig Dietrichson, 
f. F.). 

Frost, Anton, l*Vi2 A., 13. Januar, 
og Ragnhild Wilhelmine, 6 A., 
7. Maj, Askim Station. (For- 
ældre: J. F. Stationsmester, og 
Pauline F., f. Printz). 

Frøchen, Oluf, fhv. Skibsfører, 50 
A., 11. Januar, Bergen. (Hus- 
tru: Abigael F., f. Gjerding). 

Frølich, Christian Sørensen, Maskiu- 
lærling, 16 V2 A., 23. Marts, ved 
Hvalfangeren „Vardøhus's" For- 
lis ved Furubaaeme. (Forældre : 
Harald F., Ingeniør, og Jonine 
F., f. Sørensen, Liadalenpr. Chri- 
stiania). 

Fiirst, Agnete Louise, 67 A., 10. 
November, Arendal. (Hans 
EUefsen Dedekam). 

Gaarder, Louis, Cand. philol., 46 A., 
22. December, Bachmut i Rus- 
land. (Hustru: Mathilde G., f. 
Boye). 

Qaarder, Nils, Prokurator, 88 A., 17. 

Oktober, Bjerke pr. Fregner St. 

(Efterladte). 
Gal lus, Emilie Marie, f. Jordan, 70 

A., 15. Oktober, Christiania. 

(Mand : M. G., Instrumentmager). 

Galtung, Erling, 87^ A., 3. Juli, 
Tlirondhjem. (Forældre: O. U. 
G., Artillerikaptein, og Henriette 
G., f. Hartmann). 

Galtung, H., Lensmand, 63 A., 27. 
November, Jondal i Hard^mger. 

Gedde, Hansine Theodora Fredrikke 
Elisabeth, f. Dahl, (Enke efter 
Sogneperst til Froland Fr. G.), 
66 A., 30. Juli, Christiania. 
(Søskende). 

Geelmuyden, Jacob von der Lippe, 

Kjøbmand, 44 A., September, 

Bergen. 
Gerrard, Ole, Kjøbmand, 81 V2 A., 1. 

September,Christianssand.(Børn 

og Svigerbørn). 
GJessing, Else Karine, f. — , 85 A.. 

30. Juni, Braur i Ramnæs. 

(Børn). Dødsfald i Norge. Tillæg S. 9 Gleditsch, Ellen Dorothea, 4. Maj, 
Volden. (Moder: Johanne G., 
f. Gran). 

Gløersen, Nicoline Kirstine, f. Fin- 
ckenhagen, 54 A., 14. Januar, 
Christiania. (Mand: Jens G., 
Ingeniør). 

Godager, C. E. G., Toldbetjent, 49 A., 
27. Juni, Sarpsborg. (Hustru: 
Thalie G., f. Brest). 

Gotaas, Charlotte Amalie, 72 A., 17. 
Januar, Mandal. (Søskende, 
Christiania). 

Gottwaldt, Carl Christian Henrik, 
Kommandørkaptein, 75 A., 20. 
August, Christiania. (Søster og 
Svoger: Hanna Nærup, f. G., og 
H. J. Nærup). 

Graah, David, Grosserer, 84 A., 4. 
Februar, Christiania. (Søskende: 
Knud G. og Betzy Young, f. G.). 

Gran, Helga Anna Cathinca, f. 
Bjørnsen, 46 A., 17. November, 
Christiania. (Mand: Herm. G., 
kgl. Fuldmægtig, og Børn). 

Gran, Otto Harald, 6V2 A., 13. Ja- 
nuar, Throndhjem. (Forældre: 
L. G. og Othilie Marie G., f. — ). 

Greve, Elisabeth Kristine, f. Paasche, 
47 V2 A., 26. Oktober. (Sønner : Jo- 
han G. og Mens G.). 

Grieg, John, Konsul, 68 A., 4. Sep- 
tember, Bergen. (Hustru: Ca- 
milla G., f. Lous). 

Grove, Andreas Christian Gotthilf, 
(født i Kjøbenhavn), 6372 A., 
9. Juli, Cardiff. (Hustru: Ot- 
telia G., f. — ). 

Grundt, Nina, 174 A., 11. Januar, 
Christiania. (Forældre : Hans 
G., Cand. juris, og Nina G., f. 
Frølich). 

Griiner, Hans Fredrik, Ritmester, 58 A., 
11. Januar, Christiania. (Hustru: 
Charlotte G., f. Iversen). 

Grøndahl, Niels Christian, Handels- 
betjent, 21 A., 9. November, 
Christiania. (Farmoder : Bir- 
gitte G., f. — ). 

Grønn, Elsebeth Cathrine Hellewath, 
f. — , 77 A., 4. December, Chri- stiania. (H. A. G. og Nicoline 
G., f. G.). 

Grønn, Sofie, f. Kruge, 63 A., 14. De- 
cember, Fredriksværn. (Børn). 

Grønneberg, Josefine, f. Westergaard, 
4. Februar, Horten. (Børn og 
Svigerbørn: Niels G., Lars G., 
Marie Henrichsen, f. G., Laura 
G., f. Larsen, og Mina G., f. 
Larsen). 

Grøntoft, K. C, Boghandler, 76 A., 
25. August, Christianssand. (Hus- 
tru: Martha G., f. Wold). 

Gude, Fredrik Julius Bech, Distrikts- 
læge, 55 A., 8. December, Kongs- 
vinger. (Hustru: C. G., f. Ing- 
stad). 

Gude, Julius Emil, fhv. Sogneprest 
til Rødenes, 817^ A., 16. No- 
vember, Aas. (Datter og Sviger- 
søn: Elise Landmark, f. G., og 
Theodor Landmark). 

Gulbranson, Emilie Augusta, 77 A., 
6. September, Christiania. (Svo- 
ger: J. Meinich). 

Hagelsteen, Christian, Rentenist, 48 
A., 23. August, Bergen. (Hus- 
tru: Gina H., f. Hveding). 

Hagemann, Petter Theodor, Agent, 
59 A., 14. December, Christia- 
nia. (Hustru: Bernhardine H., 
f. Fischer). 

Hagen, Anna, 3172 A-? 21. Septem- 
ber, Throndhjem. (Moder: Chri- 
stiane H., f. Musæus). 

Hall, Kaja, f. Poppe, 81 A., 9. Maj, 
— . (Børn). 

Hals, Johannes Frederik, 24 V« A., 
24. Maj, Lillehammer. (Foræl- 
dre: S. H., Overlærer, og Helene 
H., f. Mathiesen). 

Hals, Ole Halvor, 13 A., 20. August, 
Asker. (Forældre: Olaf N. H., 
Bureauchef, og Emilie H., f. 
Sandberg). 

Hamborg, Hans Hendrik, Rentenist, 
90 A., 20. Maj, Hamborg-Strøm 
pr. Drammen. (Emilie Bruun). 

Hamilton, Theodor Julius, Lodsolder- 
mand, 66 A., 18. Januar, Fred- 
rikskald. (Datter: Elise H.). Tillæg S. 10 Dødsfald i Norge. Hammer, Christen Segelcke, 48 Vs A., 
5. November, Malvig pr. Thrond- 
hjem. (Hustru: Sophie H., f. 
Andersen). 

Hanche, Jenny, 9 A., 12. Oktober, 
Christiania. (Fo!rældre: A. M. 
H., Sanglærer, og Andrea H., 

f. -). 

Hanche, Martha Konstance, 11 D., 
23. Februar, Christiania. (For- 
ældre: Julius H. og Isa H., f. 
Gunnufsen). 

Hansen, Bernt Fredrik, fhv. Provst 
og Sogneprest, 78 A., 25. Maj, 
Birid. (Datter: Sofie Strøm, f. 
H.). 

Hansen, Emil Lange, éVs A., 23. 
Januar, Stavanger. (Forældre: 
Frederik H. og Christiane H., 
f. Lange). 

Hansen, Frances Ellen, f. Durban, 
40 A., 2. December, Christiania. 
(Mand*: H. Peter H., Grosserer, 
og 9 Børn). 

Hansen, Karoline Mathilde, f. Lyng- 
aas, 80 A., 19. April, Tønsberg. 
(Børn: Gustav Conrad H., F. 
J. H. og Cathrine A. Tschudi, 
f. H.). 

Hansen, Kristofer, Cand. philos., 39 
A., 30. September, Christiania. 
(Hustru: Lina H., f. Holland). 

Hansen, Olaf, Cand. philos., 397* A,, 

21. Februar, Christiania. (Mo- 
der: Sofie H., f. Sommer). 

Hansen, Sofie Beata, f. Sten, 60 A., 
20. Maj, Birid. (Datter: Sofie 
Strøm, f. H.). 

Hansteen, Alfred, Cand. juris, 35 A. 

22. September, Christiania. (Sø- 
skende: NilsH., AdolfineH. og 
Marie H.). 

Hansteen, Augusta Cathrine, 68 A., 
27. Februar, Christiania. (Sø- 
skende). 

Hansteen, Wilhelm, 177^ A., 26. Maj, 
Voss Prestegaard. (Forældre : 
W. H. og Nora H., f. Conradi). 

Harmens, Georg, Kjøbmand, 76 A., 

23. Juni, Bergen. (Hustru : Ger- 
trud M. H., f. Krohn, og Børn). Hartmann, Axel, Handelsfuldmægtig, 
33 A., i Januar, Throndhjem. 
(Søskende). 

Hartmann, Ida Anine Hermana, 68 
A., 27. Oktober, Christiania. 
(Søskende: Gustav H., Sogne- 
prest, Marie H., Sina H. og 
Johanne Muller, f. H.). 

Hassing, Beret, f. — , 91 A., Decem- 
ber, Throndhjem. (Datter og 
Svigersøn: Mathilde Kribel, f. 
H., og P. E. Kribel). 

HaufT, N. F., fhv. Forvalter ved Ho- 
vedjernbanen i Christiania, 83 
A., 3. Maj, Mæla pr. Skien. 
(Datter og Svigersøn: Susanne 
Barth, f. H., og Chr. A. Barth, 
Foged). 

Haugaard, Brynjulf, 8 A., 3. Maj, 
Christiania. (Forældre: J. Fr. 
H. og Elisa H., f. Lund). 

Hauge, Alfred, 18. August, Moss. 
(Hustru: Hedvig H., f. Carl- 
strøm, Vang i Rygge). 

Heiberg, Einar Knagenhjelm, 3 A.« 
4. Juni, Bergen. (Forældre: 
Severin H., Kjøbmand, og Sofie 
H., f. Knagenhjelm). 

Heiberg, Hans Claus Marius, fhv. 
kgl. Fuldmægtig, 76 A., 28. Au- 
gust, Christiania. (Hustru : 
Hanna H., f. Heyerdahl). 

Heiberg, Ottea Fredrikke, f. Ander- 
sen, 84 A., 24. November, 
Throndhjem. (Søn og Svigerdat- 
ter: J. A. H., Læge, og Marie 
H., f. Lund). 

Heide, Petrine Nicoline, 28V2 A., 28. 
September, Bergen. (Forældre: 
Peter H. og Nicoline H., f. — ). 

Helgesen, Thora, f. Rachlew, (Enke 
efter Sogneprest H.), 5. Juli, 
Drammen. (4 Bern samt Sviger- 
forældre: A. H. og Ingeborg 
H., f. — ). 

Hel Ian, Johan Petter Franch, 21 Vg 
A., 6. Januar, Tromsø. (For- 
ældre: C. M. H. og Berthine 
H., f. Franch). 

Hellesen, Bergitte Agnete, f. Brun, Dødsfald i Norge. Tillæg S. 11 27. Februar, Villa Heim, Hop 
pr. Bergen. (Mand: A. H.), 

Hellesen, Søren Capjon, 20 A., 16. 
Februar, Christiania. (Moder; 
Christiane H., f. — ). 

Heltberg, Nils Roth Heyerdahl, 1 A., 
15. Februar, Etne Prestegaard. 
(Forældre; Frithjof H. og Kir- 
sten H., f. Heyerdahl). 

Henriksen, Jeanette, 31. December, 
Christianssand. (Fader; F. H. 
Oberstløitnant). 

Henschien, Arne, 7 U., 5. December, 
Ljan V. Christiania. (Forældre; 
P. L. H. og Karen H., f. Wren- 
sted). 

Henschien, P. L., Bankier, 85 A., 6. 
December, Ljan. (Hustru; Ka- 
ren H., f. Wrensted). 

Hertzberg, Antonio, Vi^ A., 12. No- 
vember, Throndhjem. (Forældre; 
Henrik H. og Elise H., f. 
Wold). 

Hesselberg, Karen, 8 A., 1. Maj, 
Laurvik. (Forældre; Nils H. og 
Kaja H., f. Hartwig). 

Hessel berg, Maren Petra, f. Rigelsen, 
70 A., 27. August, Christiania. 
(Børn og Svigersøn; Carl O. 
H., Abrahamine Moe, f. H., 
Amalie Bjercke, f. H., og Alf 
Bjercke). 

Heyerdahl, C. N. B., fhv. Postmester, 
79 A., 25. Januar, Arendal. 
(Datter og Pleiedatter ; Helga H. 
og Marie Christiansen). 

Heyerdahl, Caroline, f. Tukken, 40 
A., 2. Juni, Christiania. (Børn 
og Slægtninge). 

Heyerdahl, Fredrik Wexels, Foged, 
68 A., 25. Marts, Laurvik. (Hus- 
tru: Mariane H., f. Nergaard.) 

Heyerdahl, Karen Sophie, f. — , 63 
A., 11. November. Christiania. 
(Børn). 

Heyerdahl, Wilhelm Ferdinand, kgl. 
Fuldmægtig, 58 A., 28. Juni, 
Christiania. (Søstre). 

Hiorth, Laurits Smith, fhv. Lods- 
oldermand paa Jæderen, 88 A., 
31. Juli, Horten. (Søn og Svi- gerdatter: K. H. og Julie H., 
f. Jarmann). 

Hirsch, Johannes Henrik Aas, 5V2 A., 
21 . November, Stods Prestegaard. 
(Forældre; L. R. H. og Stine 
H., f. Aas). 

Hirsch, Patroclus Jacob Fredrik, 

. fhv. Distriktslæge, 72V2 A., 17. 

August, Lindstad i Stange. 

(Hustru: Caroline H., f. Bren- 

mehl). 

Hoel, P. C, Kjøbmand, 607^ A., 7. 
April, Aalesund. (Børn). 

Hoffmann, Frederikke Kirstine, f. 
Wirsching, (Enke efter prakt. 
Læge i Brevik Thomas H.), 
73 A., 31. Marts, Brevik. (Børn). 

Hoffmann, Fredrik Christian Steen- 
buch, Bylæge, f. 27. December 
1827, 10. Maj, Aalesund. (Hus- 
tru; Marie H., f. Bøe). 

Hofgaard, Marie Christine, 27. Maj, 
Kjøbenhavn. (Moder og Sted- 
fader; Anna Hofgaard-Pay, f. 
UUitz, og G. C. Pay, Bygdø). 

Holbye, Pauline Elisabet, 84 A., 30. 
Oktober, Ekersund. (Søster: 
Dorothea Regine Hetland, f. 
H.). 

Holck, Anton Christian, Snedker- 
mester, 6OV2 A., 11. Januar, 
Bergen. (Hustru: Maren Marie 
H., f. Bøe). 

Holdt, Wilhelm Frimann Koren, 
95 V4 A., 11. September, Stav- 
anger. (Søn og Svigerdatter; 
H. C. W. H. og Margarethe H., f. 
— , Bergen). 

Holler, Kristine, f. Lossius, (Enke 
efter Distriktslæge H.), 64 A., 
20. August, Throndhjem. (Børn). 

Holm, Benthe Cathrine, 70 A., 5. 
April, Bergen. (Broder: Dit- 
mar K. H.). 

Holm, Hans C, fhv. Skibsfører, 72 
A., 22. November, Bergen. (Hus- 
tru; Berentine H., f. Dreyer). 

Holm, Margrethe Marie, f. Kahrs, 
94 A., 5. April, Bergen. (Søn; 
(Ditmar K. H.). 

Holmboe, Anne Johanne, f. Øwre, Tillæg S. 12 Dødsfald i Norge. (Enke efter Sorenskriver Joa- 
chim G. H.), 86 A., 5. Maj, Aale- 
sund. (Børn). 

Holmboe, Leonhard Christian Borch- 
grevink, fhv. Provst og Sogne- 
prest til Jevnaker, 85 A., 24. 
September, Christiania. (Børn). 

Holmsen, Einar, ^j^ A., 17. Juni, 
Risør. (Forældre: A. H,, Skole- 
bestyrer, og Dagmar H., f. 
Berger). 

Holrosen, Fredrikke, 21 A., 12. Maj, 
Throndhjem. (Forældre: P. H., 
Bergmester, og Amunda H., f. 
Thorne). 

Holrosen, Kjeld, kgl. Fuldmægtig, 
49 A., 19. September, Chri- 
stiania. (Hustru: Marie H., f. 
Bamm). 

Holst, Anna Harriet, 2 A., 30. Ja- 
nuar, Christiania. (Forældre: 
Adolf H., Handelsfuldmægtig, 
og Indiane H., f. Jacobsen). 

Holst, Ole, Telegrafkasserer, 59 A., 
30. December, Christiania. (Sø- 
skende). 

Holst, Thalethe Jørgine, f. Sørensen, 
48^2 A., 28. Marts, Holmestrand. 
(Mand: N. C. H., Brugsejer). 

Holst, Wilhelm Christian Wessel, 
Kaptein ved Indhereds Ba- 
taljon, fhv. Vejinspektør i 
Nordre Throndhjems Amt, f. 
1816, 23. Januar, Stiklestad i 
Værdalen. (Hustru og Børn). 

Holter, Robert Andreas Gunther 
44 A., 9. Januar, Drammen 
(Moder: Henrietta H.). 

Holterman, Peter Christian Tyr 
holm, fhv. Provst og Sogne 
prest, 85 A., 19. September 
Throndhjem. (Børn). 

Holtermann, Jacob Sodemann, 68 
A., 20. September, Throndhjem. 
(Søster: Anna M. Carlsen, f. 
H.). 

Hoppe, Carl Didrik, Skibsreder, 74 A., 
23. Januar, Christiania. (Børn). 

Horn, Hans, 2 A., 21. Oktober, Hor- 
ten. (Forældre: W. H. og Aagot 
H., f. Isaachsen). Horn, Marie Louise, f. Barth, (Enke ef- 
ter Sorenskriver Adolph Dines 
H.), 77 A., 3. Marts, Christiania. 
(Bern: C. W. Ludv. H., Rektor, 
E. F. B. H., Gamisonsprest, og 
Adolphine H.). 

Houlder, Annette Sophie, f. Knudsen, 
44 A., 18. Oktober, Porsgrund. 
(Broder og Svigerfader: Joh. 
Henr. Knudsen og James H., 

sen.). 

Houlder, Rolf Hansen, V* A., 28. 
April, Herre pr. Porsgrund. 
(Forældre: William H. og Anna 
H., f. Hansen). 

Hovbrender, Inga Severine, 29. Marts, 
Kongsvinger. (Fader: S. C. H.). 

Huitfeldt, Elise, f. Wold, 65 A., 6. 
April, Froen. (Børn). 

Hundewadt, Ludvig, 8. August, Fro- 
sten. (Fætter: D. Lysholm, 
Kommandørkaptein, Christia- 
nia). 

Hundt, Martha Marie, 76 A., 20. 
Maj, Christiania. (Efterladte). 

Hoydahl, Signe, 14 A., 24. Oktober, 
Arendal. (Forældre: Waldemar 
H. og Thea H., f. Lindman). 

Imislund, Karen, f. Grønvold, 51 A., 
18. Februar, Hamar. (Mand: 
M. H. L). 

Irgens, Henning Johannes, Handels- 
borger, 47 A., 28. November, 
^ Christiania. (Leonhard L og 
Margrethe L, f. Ellingsen). 

Irgens, Sophie Dechezaulx, 84 V4 A., 
17. Marts, Bergen. (Niece: Sofie 
Grieg). 

Irgens, Thora, 21 A., 24. Juni, Ber- 
gen. (Forældre: O. I., og He- 
len L, f. Vedeler). 

Jachle, Fredrik Ditlef, Mæglerfuld- 
mægtig, 36 A., 1. September, 
Throndhjem. (Hustru : Mina 
J., f. Brun). 

Jachle, Kathrine, f. Hammer, 75 A., 
23. December, Throndhjem. (Svi- 
gerdatter : Mina J., f. Brun). 

Jacobsen, Andrea Eleonore Chri- 
stine, f. Hofgaard, (Enke efter Dødsfald i Norge. Tillæg S. 13 Skibsfører Jacob J.), 50 A., 11. 
Januar^ Christiania. (Datter, 
Søster og Svoger; Marie J., 
Momme Hofgaard og E. M. J., 
Møbelfabrikant). 

Jacobsen, Johanne Georgine, f. Jør- 
gensen, (Enke efter Distrikts- 
læge N. L. S. J.), 74 A., 11. Ja- 
nuar, Christiania. (Børn). 

Jacobsen, Lars, Kjøbmand, 667* A., 
10. Januar, Horten. (Hustru: 
Elen Marie J., f. Semb). 

Jansen, Karen Boman, f. Grønn, 26. 
August, Washington, U. S. A. 
(Nevø : H. A. Grønn, Christiania). 

Janson, Aagot, I2V4 A., 3. Januar, 
Laxevaag. (Forældre: J. N. J. 
og Martha J., f. Schuman). 

Janssen, Julie Walhjerta, f. Eckell, 
35 A., 17. Juli, Fredrikshald. 
(Mand: Johan J.). 

Jasper, Vilhelmine, f. Steinmann, 
40 A., 13. December, Kværner 
Brug. (Mand: Louis J., Støbe- 
mester). 

Jensen, Caroline, f. Coch, 68V2 A., 
13. August, Porsgrund. (Sø- 
skende: N. W. C. Og Inger L. 
C, Brevik). 

Jensen, Gerhard, Handelsreiseude, 
39 A., 7. Juli, Christiania. (Hus- 
tru: Hilda J., f. Gram). 

Jensen, Olaf Schjeveland, Universi- 
tetsstipendiat, 40 A., 14. Sep- 
tember, Christiania. (Mode»* : 
Johanne J., f. Schjeveland, og 
Søskende). 

Jervell, Otto S., Kjøbmand, 17. De- 
cember, Aalesund. (Hustru: 
Valentine Marie J., f. Hanssen). 

Jespersen, Jacob BuU, fhv. Skibs- 
mægler i New-York, 40 A., 15. 
Maj, New- York. (Hustru: Anna 
H. J., f. Pay, og Datter). 

Jessen, Heinrich, fhv. Kjøbm., 72 A., 
9. December, Christiania. (Børn). 

Johannesen, Alida Wilhelmine, f. 
Blytt, 21 7^ A., 14. August, Ber- 
gen. (Mand: 8. J.). 

Johnson, Carl, Agent, 47 A., 1. Ja- nuar, Throndhjem. (Hustru: 
Regine J., f. Øwre). 

Juell, Petter Holther, 79 A., 19. 
Juli, Christiania. (Hustru: Lau- 
rentia J.. f. Brøcher). 

Jiirgens, Niels Colling, 44 A., 16. 
Juli, Texas. (Forældre: Chri- 
stian J., Kontrollør, og Marthe 
J., f. Mærøe, Christiania). 

Jæger, Robert, Løitnant, f. 1861, 7. 
August, Bergen. (Farbroder : 
N. J. J.). 

Jeeg, Anne Kathrine, 63 A., 1. Juni, 
Christiania. (Svoger : Joh.s 
Ensrud). 

Jergensen, Simon Wesseltoft, Vs 
A., 19. Juni, Christiania. (For- 
ældre: Simon J. og Vilhelmine 
J., f. Behrens). 

Kaas, Antonette,f. BøiTessen, (Enke 
efter Skomagermester J. K.) 
59 A., 28. Juni, Christiania. 
(Børn). 

Kaas, Michael, 23 A., 13. Juni, (Fød- 
selsdagen), Christiania. (Moder 
og Brødre : Marie K., f . Antoni- 
sen, Carl K., Tandlæge, og Ha- 
rald K.). 

Kahrs, Casper, fhv. Landhandler, 82 
A., 19. April, Strandebarm. 
(Børn: D. Bentzen K. med 
Søskende). 

Kahrs, Inger Dorothea Hertz, f. 
Heiberg, 71 A.,^ 27. August, 
Floen. (Børn). 

Kahrs, Inger Marie, f. Lundesgaard, 
19. Oktober, Gaarden Gihle i 
Norderhov. (Søn: Elling K.). 

Kahrs, Jakob Severin, 70 A., 7. 
Februar, Floen pr. Manger. 
(Hustru: Inger Dorothea Hertz 
K., f. Heiberg). 

Kahrs, Jens, Politimester, 59 A., 25. 
Juli, Stavanger. (Hustru og 
Børn). 

Kallevig, Isaac, Konsul, 82 A.. 8 
Juni, Gimle pr. Arendal. (Hus 
tru: Maren Otilie K., f. Ftirst) 

Keilhau, Sofie Magdalena, 87 A., 21 
Februar, Birid. (Kusiner: Fred 
rikke og Marie Wexelsen.) Tillæg S. 14 Dødsfald i Norge. Keyser, Fredrik Wilhelm, fhv. Uni- 
versitetsbibliothekar, 87 A., 10. 
November, Christiania. (Slægt- 
ninge). 

Kiel land, Inger, f. — , (Enke efter 
Konsul Jens Zetlitz K.), 72 A., 
16. August, Stavanger. (Søn: 
Jacob K., Sogneprest). 

Kielland, Jan Theodor, 24 A., 26. 
Oktober, Rotvold. (Forældre : 
Jan O. K. og Anna K., f. — ). 

Kiasr, Niels, Grosserer, 85 A., 28. 
Februar, Christiania. (Hustru: 
Margrethe Cecilie K., f. Holst). 

Klaussen, Marie, f. Stray, 59V2 A., 
7. Oktober, Christianssand. (Søn- 
ner: Johan K., Læge, og Kar- 
sten K.). 

Klem, Antonette, f. Paulsen, 747* 
A., 16. Maj, Christiania. (Søn 
og Svigerdatter: R. K., Læge, 
og Johanne K., f. Wilse). 

Klem, Pauline, f. Fries, 83 A., 17. 
Oktober, Christiania. (Børn). 

Klem, Wilhelm, SVa A., 1. Novem- 
ber, Christiania. (Forældre : 
Gottfr. K., Bureauchef, og Elisa- 
beth K., f. Smith). 

Klevenberg, Ole Johannesen, Over- 
retssagfører, f. 1811, 19. De- 
cember, Grimstad. (Hustru: 
Barbra K., f. — ). 

Klingenberg, Halfdan Fredrik, Kon- 
sul, 72 A., 31. Maj, Throndhjem. 
(Hustru: Martha K., f. Lys- 
holm). 

Klæboe, Maritha Kathrine, f. Bang, 
87 A., 18. Januar, — . (Børn og 
Børnebørn, Sørvik og Glein). 

Knudsen, Chr. T., Agent, 27 A., 22. 
Juni, Christiania. (Forældre: 
T. K. og Agnethe K., f. Hei- 
berg, Brumundalen). 

Knudsen, M., f. Hald, 84 A., 8. April, 
Porsgrund. (Plejedatter: Malla 
Møller, f. Hald). 

Knudsen, Petter Nicolai, 167^ A., 
18. Juli, Lindset i Hof pr. 
Holmestrand. (Forældre : H. 
K., Handelsreisende, og Oline 
K., f. Stampe, Chriatiania^. Knutzen, Johanne Fredrikke, 93 A., 
27. December, Mandal. (G* 
Hubert, Kaptein). 

Koch, Johanna Brønlund, f. Sver- 
drup, 827/ A., 14. Oktober, 
Bodø. (Børn og Svigerdatter: 
J. C. K., Dina K. og Caroline 
K., f. Lorentzen). 

Koch, Marie Kathrine, f. Mergen- 
thai, 18. December, Bækkelaget 
pr. Christiania. (Mand: H. K.)» 

Kock, Cornelius, Skomagermester, 
70 A., 17. Februar, Throndhjem. 
(Svigerinde: Caroline K., f. 
Lie). 

Koefoed, Marie Sophie, f. Børs, 4. 
September, Kjøbenhavn. (Dat- 
ter og Svigersøn: Thora Olsen, 
f. K., og Herm. Olsen, Bergen). 

Konopka, Alexander Mtillertz, 1^/12 
A., 25. Marts, Christiania. (For- 
ældre: C. K., Arkitekt, og Laura 
K., f. Haagensen). 

Konow, Frederik Ludvig, Overrets- 
sagfører, 44 A., 14. December, 
Bergen. (Hustru: Ingeborg v. 
d. Lippe K., f. — ). 

Kooter, Jacob Blaauw, Bankboghol- 
der, 6974 ^'j 1^' M^J? Bergen. 
(Børn). 

Koren, Audun, Stud. med., 20 A., 
12. Oktober, Christiania. (For- 
ældre: Ulrik K., Sogneprest, 
og Berta Elise K., f. Gerckens)* 

Koren, Edvardine Magdalene Mar- 
grete, 77 A., 20. Januar, 
Bergen. (Nevø: E. S. Lund, 
Christiania). 

Koren, Rebekka Dorothea, f. — , 
(Enke efter Dr., Konservator J. 
K.), 76 A., 25. December, Chri- 
stiania. (Børn og Svigersøn: 
Johannes Brun, Skuespiller, 
Alvilde Lorange, f. K., og H. 
Lorange, Major). 

Kornetiussen, Ragnar, 27sA., I.Maj, 
Christiania. (Forældre: C. K., 
Lærer, og Kitty K., f. Platou). 

Krabbe, Wilhelmine, 84 A., 10. Ok- 
tober, Løiten, Hedemarken. 

Krag, Johan Christopher, Kopist og Dødsfald i Norge. TiUæg S. 15 Sproglærer, TOVs A., 10. Januar, 
Christiania. (Hustru: Karoline 
K., f. Ottersen). 

Krag, Thomas Peter, Cand. theoL, 
Sproglærer, 66 A., 24. Juni, 
Christiania. (Datter og Sviger- 
søn: Hermane Schøning, f. 
K., og K. Schøning, Missions- 
skolens Forstander). 

Krefting, Hanna Randine, f. Søren- 
sen, 38 A., 10. Maj, Christiania. 
(Mand: L. H. K.). 

Krefting, Herman, 26. Juni, Laur- 

vik. (Søster: Bolette Linaas, 

f. K.). 
Krefting, Oluf, 4Å A., 16. Februar, 

Laurvik. (Broder: H. K.). 
Krogh, Hans Georg, 737^ A., 13. 

Februar, Molde. (Broder: G. 

S. K..), 
von Krogh, Dorothea, f. Bing, 82 A., 

24. Marts, Flekkefjord. (Børn 

og Svigerbørn). 

von Krogh, J. J. T. Albrecht, pens. 
Borgermester i Aabenraa, 66 
A., 5. April. (Broder og Svi- 
gerinde: Ad. V. K. og Hanna 
V. K., f. Mejer). 

Krogness, Ole Andreas Tangen, res. 
Kapellan til Frue Kirke, 54 A., 
8. Marts, Throndhjem. (Hustru: 
Augusta K., f. Lindeman). 

Kreepeiien, Henriette, f. Schwarting, 
53 A., 5. Juni, Bergen. (Mand: 
Jacob K.). 

Krøepelien, Severine, f. Friele, OOVs 
A., 15. Januar, Bergen. (Børn: 
Joh. K., Kommandørkaptein, 
og Søstre). , 

Kurtze, Mette Johanne^ f. le Glad, 
82 A., 11. April, Arendal. (Børn). 

Kiihle, Edvardine Margrethe, f. 
Hagerup, 77 A., 17. August, 
Laurvik. (Datter: Caroline K.). 

Kuhle, Ferdinand, 58 A., 81. Januar, 
New- York. (Moder: Edvardine 
K., f. Hagerup, Laurvik). 

Kyhn, Thorvald Andreas, Provst og 
Sogneprest til Hadsel, 43 A., 
23. Januar, Hadsel Prestegaard. (Hustru: Alvilde K., f. Levy, og 
7 Børn). 

L'Abée, Henriette, f. Sverdrup, (Enke 
efter Distriktslæge Jean L'A.), 
67 A., 17. Marts, Christiania. 
(Søster: Hanna Berg, f. Sver- 
drup). 

Lamm, Fredrik, Direktør, 59 A., 6. 
August, Engene pr. Drøbak. 
(Hustru: Anna L., f. Parr). 

Lampe, Iver M. D., fhv. Sogneprest, 
45V2 A., 20. December, Strande- 
barm. (Hustru: Emilie L., 

f. -). 

Landmark, Andreas, fhv. Lensmand 
i Romsdal, 79 A., 14. Juni, 
Elverum. (Datter: Andrea L.). 

Landmark, Elna, 10 A., 1. December, 
Christiania. (Moder: Marie L., 
f. Horn). 

Landmark, Gerhard Henrik Schram, 
IV2 A., 28. November, Lange- 
sund. (Forældre: N. L., Under- 
toldbetjent, og Elise L., f. 
Schram). 

Landstad, Wilhelmine Margrethe 
Marie, 20 A., 15. Marts, Haus 
Prestegaard. (Forældre: W. L. 
og Henrikke L., f. Arnesen). 

Langberg, Kristine, 8. September, 
Stavanger. (Forældre: H. L., 
Kaptein, og Amalie L., f. Hjort- 
høy). 

Lange, Christian, Proprietær, 7. Fe- 
bruar, Sørebøvaag, Søndfjord. 
(Hustru: Bergithe L., f. Bur- 
graff). 

Lange, Johan Henrik, Kjøbmand 
paa Fredrikshald, 3. Septem- 
ber, Gaustad Sindssygeasyl. 
(Fader: C. W. L.). 

de Lange, Conradus, Skomagerme- 
ster, 79 A., 27. Januar, Bergen. 
(Hustru: Gurine C. de L., f. 
Gabrielsen). 

de Lange, Gurine, f. Gabrielsen, 
6973 A., 20. August, Bergen. 
(Børn). 

de Lange, Michael Lausen, Skoma- 
germester, 74 A., 8. August, 
Bergen. (Sen: Th. V. de L.). Tillæg S. 16 Dødsfald i Norge'. Langmack, Anna Cathrine, f. Peick, 
70 A., 20. Oktober, Christiania. 
(Mand: Carsten L.). 

Langmack, Carsten Jakob, Handels- 
borger, 76 A., 8. November, 
Christiania. (Børn og Sviger- 
børn). 

Larsen, Halfdan Camille Holst, 17 
A., 9. Juni, Laake i Nannestad. 
(Forældre: L. A. L., Bureau- 
chef, og Marie L., f. Laache, 
Christiania). 

Larsen, L., Konsul, 76 A., 27. Januar, 
Kragerø. (Børn). 

Larsen, Laura Louise, 2^/^ A., 7. Au- 
gust, Kristianssund. (Forældre: 
L. L., Adjunkt, og Louise L., f. 
Heyerdahl). 

Lasson, Caroline, 93 A., 9. Marts, 
Christiania. (Nevøer: Chr. L., 
Regjeringsadvokat, B. L., kgl. 
Fuldmægtig, og Th. Kjerulf, 
Professor). 

Lea, Elisabeth, f. Aarstad, 6. Novem- 
ber, Christianssand. (Mand: 
Karl L., Cand. theol.). 

Leganger, Nicolai Christian, fhv. 
Postfører, 70 A., 16. Oktober, 
Christiania. (Hustru: Jacobine 
L., f. Brandt). 

Lehmann, Victor, 7^, A., 21. Juli, 
Christiania. (Forældre : Franz 
L. og Gustava L., f. Jacobsen). 

Lenschow, August Ferdinand, Kap- 
tein, 48Y2 A., 20. September, 
Christiania. (Hustru: Augusta 
L., f. Andersen). 

Lied, Kristian Holm, fhv. Lensmand 
i Surendal, 75 A., 13. April, 
Surendalsøren. (Hustru : Ka- 
roline L., f. Width). 

Lind, Anne Sophie, f. Dreyer, 79 A., 
11. Maj, Tysfjorden. (Børn: 
Jakob L. og Søstre), 

Lindahl, Albert Fredrik, Snedker- 
mester, 72 A., 14. August, Ber- 
gen. (Hustru: Margrethe L., f. 
Mosling). 

Lindeman, Ludvig Mathias, Organist 
ved Vor Frelsers Kirke, 7472 
A., 23. Maj, Christiania. (Hus- tru: Aminda Magnhilde L., f. 
Brynie). 

Lindemann, Sigurd, 4 A., 11. Marts, 
Christiania. (Forældre: O. P. 
L., Bager, og Mathea L., f. 
Johansen). 

Lindgaard, Jacob, Lensmand i Stads- 
bygden og Bissen, 61 V2 A., 16. 
Maj, Bustad. (Hustru: Bereth 
Maria L., f. — ). 

Lindhé, Oscar Jacob Kielland, f. 4. 
December 1886, 27. April, Gøte- 
borg. (Forældre: August L. og 
Gabrielle L., f. Kielland). 

Lochmann, Charlotte Marie Eleonore, 
f. Johnsen, 56 A., 26. Februar, 
Christiania. (Mand: E. F. L., 
Professor). 

Lorange, Hans, 24 A., 18. Juli, som 
Følge af et Ulykkestilfælde, 
Bilbao. (Fader: Georg L., Mør- 
viken i Berg). 

Lorentzen, Anna Marie, f. Disch 
59% A., 30. August, Tønsberg 
(Mand: C. L. L.). 

L088, Alf, 10 A., 1. Juni, Chri 
stiania. (Fader: Peter L., Cand 
philos.). 

Lossius, Hans Idar, 25 A., 9. No 
vember, ved Ulykkestilfælde 
Alliance, Ohio, U. S. A. (Mo 
der: Aase L., f. Sørensen 
Såfvenås, Gøteborg). 

Lossius, Marcus Hegge, Kæmner 
70 A., 30. November, Chri 
stianssund. (Hustru: Mathilde 
Nicoline L., f. Sand). 

Lossius, Niels Rosing, Vicekonsul, 
64 A., 24. Januar, Christians- 
sund. (Hustru: Aase L., f. 
Sørensen, og Børn). 

Lowzow, Amanda Marie, f. Svend- 
son, 22. Marts, Stavanger. 
(Mand: Otto L. og Børn). 

Ludvigsen, Lilla Sofie Augusta, 8 
A., 5. Juni, Skien. (Fader: Axel 
L., Adjunkt). 

Lund, Adolph, 5. A., 22. Oktober, 
Harriet, 8^4 A., 17, September, 
John, 7 A., 26. Oktober, og 
Marie, 3 A., 28. Oktober, Chri- Dødsfald i Norge. Tillæg 8. 17 stiania. (Forældre: Ellert C. L. 
og Mary L., f. Falch). 

LMnd, Einar, Cand. juris, 5. Juli, 
Mæla pr. Skien. (Forældre: A. 
D. L. og Hanna L.). 

Lund, Johan Mathias Brinck, Xjøb- 
mand, 70 A., 28. December, 
Mandal. (Søster: Cecilie L.). 

Lund, Unni Charlotte, f. Bull, 75 A., 
6. April, Christiania. (Børn, 
Christiania og Bergen). 

Lundh, Eivind Fougner, 17 A., 3. 
August, Christiania. (Fader : 
Thorvald L., Maler). 

Lyohe, Harald, Stadshauptmand, Bog- 
handler, 60 A., 1. September, 
Drammen. (Børn). 

LUhr, Wilhehnine Fredrikke, f. Hal- 
vorsen, 737« A., 21. Maj, Chri- 
stiania. (Børn og Svigerbørn). 

Liitke, Anne Margrete, f. Carlsen, 
33 A., 1. November, Berg i 
Senjen. (Mand: Fr. L., Sogne- 
prest). 

Liitken, Frithjof, Lensmand, 41 A.> 
14. Oktober, Bryhnsveen i Øjer. 
(Hustru : Anna L., f. Kaltenborn). 

Laohstøer, Aslaug, 1 V4A., ll.Maj, Chri- 
stiania. (Forældre: J. L., Cand. 
juris, og Gustava L., f. Sæther). 

Levestad, Anne Karoline, f. Wenne- 
vold, 57V, A., 21. Marts, Chri- 
stiania. (Søn: O. L., Cand. juris). 

Mack, Gerda, V4 A., 1. Juni, Chri- 
stiania. (Forældre: F. M., Kap- 
tein, og Laura M.). 

Mamen, Dagny Bertha Gunhilda, 18 Vs 
A., 14. Maj, Moss. (Farmoder og 
Søstre: Thine M., f. Gilhuus, 
Jenny M. og Borghild M.). 

Manthey, Rolf, 22. August, Rouen. 
(Fader: A. M.). 

Manthey, Sara, f. Bhodin, 5. August, 
Bouen. (Mand: A. M.). 

Maurer, Johan Fredrik, Tømmerme- 
ster, 70 A., 30. April, Christiania. 
(Hustru og Børn). 

Meidell, Anna, f. Tønnesen, 26V9 A., 
3. April, Bergen. (Mand: H. 
M., Handelsreisende). 

Meidell, Gustav Waldemar, 24 A., 24. August, Herøen i Kvin- 
hered. (Fader: Knud W. M.). 

Meinich, Wilhehnine, f. Magelssen, 
(Enke efter Foged M.), 8S A., 
15. Marts, Gaarden Kronborg i 
Land. (Efterladte). 

Mejdell, Dorthea Louise, 3 A., 1. 
Maj, Christiania. (Forældre: 
Gløer Th. M., Agent, og Helene 
M., f. Selmer). 

Melbye, Tobine, f. Tjersland, 89 A., 
22. Oktober, Christiania. (Mand: 
C. T. M., Ligeniør). 

Meyer, Gidsken Buschmann, f. Chri- 
stensen, 80 A., 28. Oktober, 
Stennæsset i Helgeland. (Børn). 

Meyer, Lydia B., 67 A., 12. Januar, 
Bergen. (Brødre: Gerdt M. og 
Gustav M.). 

Meyer, Sigrid, 37^ A., 22. April, 
Christiania. (Forældre: M. E. 
M. og Anna M., f. Hansen). 

Michelet, Johanne, f. Bruun, 6. Ok- 
tober, Christiania. (Mand: Carl 
M., Amtmand). 

Moe, Birgitta, f. Sørensen, 72 A., 1. 
April, Christiania. (Døtre og 
Svigerbørn: Marie Skancke, f. 
M., Helga M., Carl Skancke og 
Abrahamine M., f. Hesselberg). 

Moe, Marit, f. Frank, 67 A., 5. Fe- 
bruar, Stenkjær. (Børn og Svi- 
gerbørn). 

Moe, T. E., Vagtmester, 70 A., 11. 
November, Holmestrand; (Søn : 
Ose. M., Sogneprest, Christiania). 

Moestue, Edvard Nicolai, Kaptein, 
63 A., 9. Januar, Christiania. 
(Hustru: Annette M., f. Finne). 

Mohn, Dagny, ^/^ A., 8. Januar, Chri- 
stiania. (Forældre: W. M., Kom- 
pagnichirurg, og Katharina M., 

f. -). 
Mohr, August Christian, 71 A., 24. 

Maj, Bergen. (Børn). 
Moroh, Sara Christine Munk, f. Holst, 

76 A., 2. August, Throndhjem. 

(Datter og Svigersøn: Nicoline 

Stormer, f. M., og August Stør- 

mer. Styrmand). 
Morgenstierne, Lina, f. Kugler, 38 

2 Tillæg S. 18 Dødsfald i Norge. A., 3. September, Brooklyn, 
U. S. A. (Mand: S. M.). 
Mosling, Karl Barihold Andreas, 
Kontrollør, f. 7. December 1809, 
12. April, Rolighed pr. Levan- 
ger. (Hustru: Ida M., f. Motz- 
feldt). 

Mowinckel, Gerhard von der Lippe, 
Grosserer, 64 A., 9. Maj, Chri- 
stiania. (Hustru: Christine M.. 
f. Beer). 

Munthe, Christine Margrete Pavels, 
f. Aabel, 60 A., 19. August, 
under et Sommerophold paa 
Hvaløeme. (Børn, Christiania). 

Mustad, Halfdan, Proprietær, 49 A., 

26. September, Viken i Vårdal. 

(Hustru: Johanne M,). 
Mussus, Hanna Abramine Bosen, 

78 A., 30. Oktober, Throndhjem. 

(Søster: Christiane Sigfrida 

Hagen, f. M.). 

Muus, Lorents D., Landhandler, 77 Vs 
A., 18. Januar, Stenkjær. (Hus- 
tru: Lovise, f. Bjerkan, og Børn). 

Myhre, Ditlev, Adjunkt, 71 A., 4. 
Februar, Bergen. (Søstre: Ca- 
thrine Bugge, f. M., og Julie 
Kreutz, f. M.). 

Myhre, Ingeborg Petronelle, 2* n A., 
19. Juli, Christiania. (Forældre: 
Joh. H. M. og Valborg M., f. 
Jaenky). 

Myhrvoid, Ebbe Carsten, Malerme- 
ster, 59 A., 7. Juni, Christiania. 
(Hustru : Christiane Caroline 
M., f. Jensen). 

MQIIer, Frantz Johannes Cathrinus, 
Fyrvogter, 58 A., 26. Oktober, 
Fladholmens Fyrstation pr. 
Tananger. (Hustru: Mina M., 
f. Sandberg, og Børn). 

Mfiller, Hansine Laura Sophie, 3772 
A., 14. Juli, Christiania. (Moder : 
Semira M., f. Glogau). 

Miiller, Harald, Agent, 43 A., 26. 
Juni, Christiania. (Hustru: Her- 
tha M., f. Thomsen). 

Miiller, Petter Stalin, fhv. Kaptein, 
727^ A., 24. Oktober, Christia- nia. (Hustru: Semira M., f. 
Glogau). 

MQIIer, Wilhehn, 17^ A., 5. Juli, 
Christiania. (Forældre : Louis 
M. Og Wilhelmine M.). 

Mliller, Wilhelm Magnus, Kontor- 
fuldmægtig, 72 A., 5. Januar, 
Bergen. (Svoger: Christian E. 
Busch). 

MOneter, Johan Martin, Verksme- 
ster, f. i Norge 17. Juli 1837, 
4. April, Sunds Bruk, Sverige. 
(Hustru: Marie M., f. Christien- 
sén, og 2 Døtre). 

Møller, C. H. Aug., 76 A., 22. No- 
vember, Hamburg. (Datter og 
Svigersøn: Jeannette Wiencke, 
f. M., og Anton Wiencke, Chri- 
stiania). 

Møller, Carl Julius, Cand. med.. 
Kommunelæge, f. 1856, 17. Maj, 
Rakkestad. (Hustru : Aagot M., 
f. Norbom). 

Møller, Fredrik Ferdinand, 4. Marts, 
Nyland, Rakkestad. (Forældre: 
J. M., Læge, og Aagot M., f. 
Norbom). 

Møller, Hilmar Krohg, Byfoged, 57^4 
A., 2. Februar, Molde. (Hus- 
tru : Kirsten M., f. Bredstrand). 

Møller, Martha Bing, 797^ A., 5. 
December, Throndhjem. (Bro- 
derdatter: Anna Sophie M.l. 

Møller, N. B., Landskabsmaler, 60 
A., 5. December, Diisseldorf. 

Mørch, Christian Fredrik, fhv. konst. 
Bureauchef, 68 A., 28. Maj, 
Christiania. (Søskendebørn). 

Mørk, Per, Cand. pharm., 29 A., 14. 
Januar, Tvedestrand. (Foræl- 
dre: C. J. M., fhv. Grosserer og 
Trælastexportør, og Caroline M., 
f. Kjølstad, Christiania). 

Nerdrum, Johan Peter, 73 A., 27. 
Oktober, Sannesund pr. Sarps- 
borg. (Børn). 

Nergaard, Anne Elise, f. Frimann, 
(Enke efter Handelsmand iNam- 
dalen N.), 877^ A., 12. Septem- 
ber, Christiania. (Børn). 

Neuberth, Axel, 207, A., 17. Novem- Dødsfald i Norge. Tillæg S. 19 ber, Bærums Verk. (Forældre: 
O. C. K og Sophie N.). 

Neumann, Richard Stephen^ 8 A., 
10. Februar, Christiania. (For- 
ældre : Axel F. N. og Stephanie 
N., f. Knag). 

Nioolaysen, Lorentz, l^ægler, 75 A., 
27. August, Bergen. (Hustru: 
Sophie N., f. Aars). 

Nielsen, Ole, 27* A., 19. November, 
Vigsnæs. (Forældre: J. Fr. N., 
Verkslæge, og Kitty N., f. Lange). 

Nielsen, Sophie Amalie, f. Gylche, 
72 A., 14. Januar, Christiania. 
(Mand: Peter N., Skuespiller). 

Nielsen, Wilhelmine, f. Bredal, 65 
A., 10. August, Moss. (Mand: 
N. A. N., Kontrollør). 

Nilsen, Oscar, Handelsreisende, 36 
A., 22. Marts, Drammen. (Hus- 
tru: Anna N., f. Pauss, Chri- 
stiania). 

Nilsen, Peter Emanuel, Lensmand i 
Elverum, 56 A., 16. April, Chri- 
stiania. (Hustru: Caroline N., 
f. Kyhring, og Børn). 

Norby, Aasta, "/i, A., 20. Juli, Fred- 
rikshald, og Martha, 4 A., 28. 
December, Christiania. (For- 
ældre: Jakob N., Cand. mag., og 
Olga N., f. Berg). 

Nordahl, Johan, fhv. Skibsfører, 76 
A., 23. Januar, Laxevaag pr. 
Bergen. (Børn). 

NorlafT, Signe, 14. Juni, Fredriks- 
hald. (Forældre: Oscar N. og 
Augusta N., f. Mamen). 

Norman, Maren Marie, f. Musæus, 
(Enke efter Skattefoged i Thrond- 
hjem John N.), 73 A., 13. Juli, 
Lian pr. Christiania. (Børn). 

Normann, Wilhelmine, f. Musæus, 
8. Juni, Aadalen. (Børn). 

Nyegaard, Jørgen, Læge, 74 A., 18. 
Februar, Moss. (Efterladte). 

Nygaard, Harald, 13% A., 28. Juli, 
Grans Prestegaard. (Forældre: 
Chr. N. og Vilhelmine N., f. Beh- 
rens, Vestre Åkers Prestegaard). 

Nærup, Mathias, fhv. Bankdirektør, 
75 A., 15. Juni, Drammen. (Børn). Næsheim, Thorstein Pedersen, Di- 
striktslæge, 76 A., 5. August, 
Ullestad pr. Voss. (Hustru : J. N.). 

Næss, Ludolf Johan Eide, Grosserer, 
47 A., 8. November, paa Reise, 
i Antwerpen. (Hustru : Aminda 
N., Bergen). 

Ohlsen, Johan, Toldbetjent, 82 A., 
30. Juni, Fredriksværn. (Hus- 
tru: Betta O., f. Paus). 

Olberg, Christian Peter Boeck, 16. 
September, Chicago, U. S. A. (Sø- 
stre: Christiane Jensen, f. O., og 
Ragna Sæther, f.O., Christiania). 

Olsen, Alf, 32 A., 6. Januar, Chri- 
stianssand. (Forældre: Halfdan 
O., Kaptein, og Laura O., f. 
Bonsach). ^ 

Olsen, Anette Emilie, f. Devold, 42 
A., 25. September, Vaagsæter, 
Veø pr. Molde. (Mand: John 
O. O. og 5 Børn). 

Olsen, Anne Christine, f. Ebbell, 19. 
November, Arendal. (Datter: 
Hanne O.). 

Olsen, Elise Kathinka, 8V2 A., 4. 
Febr., Florø Prestegaard. (For- 
ældre: Gunnar O., Sogneprest, 
og Agnes O., f. Munthe-Kaas). 

Olsen, Emilie Sophie, 18 A., 28. Maj, 
Christiania. (Moder: Julie O., 
f. Bachke). 

Omsted, Barbra, f. Andersen, 90 A., 
19. Januar, Christiania. (Søster : 
Margarethe Fasting Andersen). 

Onsager, Elisabeth, f. — , 60 A., 1. 
April, Drammen. (Børn og Svi- 
gerbørn: M. O., Caroline Brecke, 
f. O., Dorothea O., f. Christen- 
sen, og And. Brecke). 

Otterstad, Anders, 787^ A., 29. Au- 
gust, Sorgenfri, Fredriksstad. 
(Søn og Svigerdatter: N. O. og 
Amanda O., f. Nagel). 

Owren, Sanna Marie, 65 A., 29. Sep- 
tember, Molde. (Broder: T. A. 
O., Overlærer). 

Parelius, Martha Margrethe, f. Lund, 
83 A., 13. Juli, Hopsøen, Hitte- 
ren. (Søn: Hans P.). 

Paulssen, Ingrid, 474 A., 27. Februar, 

2* TiUæg S. 20 Dødsfald i Norge. Saudland i Thelemarken. (For- 
ældre: L. P., Distriktslæge; og 
Valborg P., f. Brantzæg). 

Pauss, Caroline Louise, f. Salvesen, 
75 A.; 15. Juni, Drammen. 
(Børn og Svigerbørn: I. M. P., 
Mariane P., f. Høeg, B. P., 
Henriette P., f. Wegner, An- 
drea P. og Peter Høeg). 

Petersen, Andreas Lauritz, Sogne- 
prest, 59 A., 26. November, 
BiridPrestegaard. (Hustru: Sofie 
P., f. Conradi). 

Petersen, Carl, Boghandler, 57 A., 
19. Marts, Christiania. (Søstre: 
Mariane P. og Hulda Jarmann, 
f. P.). 

Petersen, Jakob, Skibsfører, 52 A., 
12. Februar, Christiania. (Hus- 
tru: Henriette P., f. Fincken- 
hagen). 

Petersen, Joseph Frantz Oscar Ni- 
colai Wittgenstein, kgl. Fuld- 
mægtig, 59 A., 28. November, 
Christiania. (Hustru og Søn: 
Marie P., f. Ring, og Hjalmar 
P., Cand. pharm.). 

Peterssen, Anne Marie, f. — , 75 A., 
80. Oktober, Christiania. (Søn: 
Eilif P., Genremaler). 

Pihl, Lars, 22^4 A., 18. April, Von- 
heim Højskole i Gausdal. (For- 
ældre: Henrik M. P. og Her- 
mine E. P., f. Friele, Bergen). 

Piro, Octava Amalie, f. Heltberg, 
46 A., 16. Januar, Sorenskriver- 
gaarden Lundene i Nordre Aur- 
dal. (Mand: Andr. P.). 

Pisani, Magdalene Marie, 57 A., 11. 
Juni, Christiania. (Datter: Nina 
Kahrs). 

Plahte, Christopher, fhv. Justits- 
sekretær ved Christianssands 
Stiftsoverret, 84 A., 29. August, 
Christianssand. (Hustru: Clau- 
dine P., f. Marstrand). 

Plahte, Erika Constance, Vs ^v 1^* 
Februar, Høvik. (Forældre: 
Frithjof P. og Marie P., f. Birch). 

von der Planitz, Hans Norman, 2Vs 
A., 17. Juli, Christiania. (For- ældre: Hans V. d. P. og Marie 
V. d. P., f. Gmeiner). 

Plesner, Elise, 9. Oktober, Kragerø. 
(Søskende og Svoger: Johan P., 
Teleph P., Juliane Johnsen, f. 
P., og Thorvald Johnsen). 

Pleym, Arthur Emil Pers, 10 A., 
18. Februar, og Edgar Pers, 4 
A., 26. Marts, Christiania. (For- 
ældre: Gottfr. P. og Alvilda P., 
f. Pers). 

Polaczek, Antonie (Tony), f.Nowotny, 
37 A., 18. April, Christiania. 
(Mand: Carl P., Professor, Læ- 
rer ved Christiania Handels- 
gymnasiiun, og 2 Børn). 

Poulsson, Idar Hundt, 3V2 M., 16. 
Maj, Throndhjem. (Forældre : 
Poul H. P. og Carstine P., f. 
Fahlstrøm). 

Poulsson, Karen Ivara, f. Nørregaard, 
27. December, Granbakken pr. 
Lysaker. (Mand: Halvor P.). 

Prens, Adolf og Bjarne, Oktober, 
Almagrera pr. Vera, Spanien. 
(Forældre: Nordahl P. og Gina 
P., f. Dietrichson). 

Printz, Axeline Bergitte Theodosie, 
f. Kaas, 61 A. (gift i 86 A.), 
11. Marts, Aamæs. (Mand: J. 
H. P., Stationsmester). 

Printz, J. H., Stationsmester, 60 A., 
8. August, Aarnæs. (Børn). 

Printz, Wilhelmine, f. Smith, (Enke 
efter Lensmand P.), 69 A., 1. 
Februar, Sarpsborg. (Børn). 

Prydz, Carl Johan, 2 A., 18. Juli, 
Gatu, Bygge. (Forældre: Peter 
P. og Sofie P., f. Johannesen). 

Prydz, Jakob, 21 A., Melbourne. 
(Fader: L. P., Breidablik i 
Stange). 

Prydz, Wilhehnine, 8OV2 A., 28 De- 
cember, Moss. (Nevøer: W. P., 
C. P. og F. P.). 

Prytz, Milda Dorothea, Vi« A., 27. 
November, Leith. (Forældre: 
A.F.W. J.P.og Milda P., f.— ). 

Puntervold, Anna Sundt, Bøckman, 
4V, A., 22. Juli, Ekersund. Dødsfald i Norge. Tillæg S. 21 (Forældre: Ole P. og Laura P., 
f. Meier). 
Puntervold, Michael, Oand. pharm., 
27V2 A., 15. September, £ker- 
sund. (Fader: T. H. P.). 

Qvale, Andreas, Sogneprest, 75 A., 
24. April, Nordre Land. 

Qvist, Catharine, 86 A., 4. Septem- 
ber, Christiania. (Søster: An- 
dromeda Q.). 

RadiOh, Lam-a Backer, f. Thrane, 
76 A., 14. November, Christia- 
nia. (Efterladte). 

RafTenberg, Christine, f. Gulowsen, 
80 A., 19. December, Christiania. 
(Børn). 

Ramm, Mathea Charlotte, 83V2 A., 
1. Januar, Christiania. (Slægt- 
ninge). 

Rasch, Jonas Christian, kgl. Fuld- 
mægtig, 53 A., 4. September, 
Christiania. (Hustru : Thea R., 

f. ~). 

Reimann, Helene Christine, 45 A., 
10. Oktober, Christiania. (Bro- 
der og Svigerinde: J. F. R. og 
Bolette R., f. Tellefsen). 

Reimers, Marianne, f. Mushard, 87V2 
A., 30. Maj, Bergen. (E. O. Cor- 
neliussen). 

Rein, Elisa Bouté, Datter af Oberst 
R.) 74 A., 8. November, Bergen. 
(Søster: Margrethe R.). 

Rein, Ole Johan Finckenhagen, 21 
A., 16. Juni, paa Rejse fra Rouen 
til Quebec. (Moder: Otilia R., 
f. Finckenhagen, p. t. Fredriks- 
stad). 

Reissiger, Bertha, f. Ldwe, 15. Sep- 
tember, Fredrikshald. (Børn og 
Svigersønner: Hjalmar R., Hil- 
dur Richter, f. R., og J. Rich- 
ter, Throndhjem, samt Bertha 
Wurschmidt, f. R., og C. J. Wur- 
schmidt, Fredrikshald). 

Reymert, Fredrikke Christine, f. Ek- 
holm, 16. Oktober, Mandal. 
(Børn: Fredrik R., Jacobine R. 
og Trine R.). 

Riddervold, Anne B., 88 A., 16. De- cember, Holmestrand. (Søster: 
Christiane Bache, f. R.). 

Riddervold, Bredine, 847, A., 14. Ok- 
tober, Drammen. (Søster: Adol- 
phine Backer, f. R.). 

Riis, Bianca, f. Omdal, 27 A., 27. 
December, Lervik, Stordøen. 
(Mand: J. R., Overretssagfører). 

Riis, David Christian, Postexpeditør 
og Toldbetjent, 80 A., 16. Jimi, 
Røraas. (Hustru: Laura R., f. 
Holfeldt). 

Riis, Fredrikke Lovise, f. Lrgens, 
48 A.^ 21. Juni, Christianssand. 
(Mand: E. H. R.). 

Riis, Johan Pavels, Styrmand, 23 
A., 24. Februar, Christiania. 
(Søstre: Anna R. og Helga R.). 

Ring, Fritz, 107* A., 26. Januar, 
Christiania. (Moder: Marie R., 
f. Hoch). 

Ring, Ove Wilhelm, Brigadeinten- 
dant, 65 A., 30. Oktober, Fred- 
riksstad. (Hustru: Janna R., f. 
Schou). 

Rogge, Paul Henrik, 16 V, A., 27. 
Januar, Bergen. (Forældre: C. 
R., Skattefoged, og Edvardine 
R., f. Drejer). 

Rohde, Gustav Ferdinand, 21 A., 20. 
Juni, New-York, U. S. A. (For- 
ældre: E, R. og Bertha R., f. 
W5rth, Bergen). 

Roll, Karl Jakob, res. Kapellan til 
Trefoldigheds Kirke, f. 1829, 27. 
Oktober, Christiania. (Hustru: 
Anna R., f. Parelius). 

Rosenkilde, Fredrikka Claudine, 49V9 
A., 20. April, Grimstad. (Bro- 
der og Svigerinde: C. W. K. 
R., Bogtrykker, og Lucie R., f. 
Seehusen). 

Rosenkilde, Johanne Margrethe Smith, 
f. Kamstrup, (Enke efter Foged 
R.), 887, A., 5. April, Grimstad, 
(Søn og Svigerdatter: C. W. K. 
R., Bogtrykker, og Lucie R., f. 
Seehusen). 

Rosing, Essy Kristine Wilhelmine, 
Akvarelmalerinde, 50 A., 5. 
September, Christiania. (Sø- Tillæg S. 22 Dødsfald i Norge. skende og Svigerinde: Ulrik R., 
Marie R. og Hedevig R., f. 
Rosing). 

Ross, Hans Christian, 18 V« A., 8. 
Marts, Bergen. (Forældre: Im- 
manuel R. og Amunda R., f. 
Nordrum). 

Ross, Karsten Klingenberg, fhv. 
Overlærer, 81 A., 14. Maj, Man- 
dal. (Familie). 

Rude, Hans Peter, Foged i Mandals 
Fogderi, f. 1833, 29. Marts, Man- 
dal. (Hustru: Laura R., f. Gar- 
ben, og 4 Børn). 

Rustad, Einar Thorbjørn, Kontorist, 
27 A., 24. Februar, Christiania. 
(Moder og Søskende: Marthine 
R., Eivind R., Olaf R. og Ragna 
Dehli, f. R.). 

Ryen, Marie Frimann, f. Glaltung, 
(Enke efter Underfoged R.), 61 
A., 20. Oktober, Christiania. 
(Børn). 

Ryen, Petronelle Marie, 63 A., 25. 
December, Christiania. (Søster: 
Anna Barfoed). 

Rynning, Anne Margrethe, f. Holter- 
mann, 56 A., 10. Februar, Chri- 
stiania. (Mand: P. E. R.). 

Rynning, Carl August, Student, 71 
A., 2. Februar, Snaasen. (Svo- 
ger: L. P. Eister, Surendalen). 

Røer, Signe, ^Vi2 A., 11. Juni, Næs- 
odden. (Forældre: Mathias R., 
ORSagfører, og Hilda R., f. Holt). 

Rønneberg, Hanna Nicoline, f. Ramm, 
20. September, Aalesund. (Mand: 
H. E. R.). 

Sahl, Jens, Kjøbmand i Aalesund, 
73 A., 13. August, Ørskog. 
(Slægtninge, Aalesund). 

Salvesen, Anna, f. Beckmann, 75 Å., 
18. April, Arendal. (Børn). 

Samuelsen, Hans Arveschou, Bog- 
handler, 66 A., 22. Oktober, 
Hamar. (Hustru: Barbra S., 
f. Borchgrevink). 

Samuelsen, Henry Parr, Grosserer, 
87 V2 A., 18. Februar, Drøbak. 
(Hustru: Elise S., f. — ). 

Sandberg, Karenus Fredrik, Ve A., 6. Oktober, Christiania. (For- 
ældre: Fredr. S. og Louise S., 
f. Bruu). 

Saxlund, Ulf Eivind, "A^ A., 3. No- 
vember, Laurvik. (Forældre: 
C. M. S., Premierløjtnant og 
Eskilda S., f. Bruun). 

Seavenius, Borghild, 5V2 A., 8. Fe- 
bruar, og Hans Thilligner, Va 
A., 29. Januar, Christiania. 
(Forældre : M. R. S. og Ragna S.). 

Sohaannlng, Hans, Kjøbmand, 80 
A., 28. September, Kragerø. 
(Søskende: F. S., Johan S. og 
Anna S., Throndhjem og Pors- 
grund). 

Sohanche, Carl Frimann, Byfoged, 
74 A., 6. September, Sandefjord. 
(Hustru: Kaja S., f. Schydtz). 

SohandorfT, Anne Sophie Dorph, 
f. Bjelke, 65 A., 23. Januar, 
Hadeland. (Datter: Olava S.). 

Sohanke, Johannes, Grosserer, 57 
A., 28. Juni, Christiania. 

SoharfTenberg, Betzy Caroline Otilie, 
f. Dietrichson, 55 A., 20. Maj, 
Molde. (Mand: H. C. S., Krigs- 
kommissær). 

SoharfTenberg, Kristian Peter Kreutz, 

Toldbetjent, 54 V2 A., 10. Juli, 
Throndhjem. (Hustru : Cathrine 
S., f. Blaauw). 

Scheen, Maren Kirstine, f. Kaas, 63 
A., 28. September, Christiania. 
(Døtre og Søster: Thoma Pe- 
tersen, Benny S. og Karoline 
Isaachsen, f. Kaas). 

Soheen, Michalia Dorthea, f. Thiis, 
(Enke efter Distriktslæge C. H. 
S.), 71 A., 21. Marts, Risør. 
(Børn: Abr. B. S., Bylæge, og 
Hanna Hoyer, f. S.). 

Scheie, Tarjer, f. — , 8OV2 A., 13. 
August, Christianssand. (Søn: 
Thorvald S., Prest). 

Soheitlie, Mathea, f. Hals, 84 A., 3. 
Maj, Horten. (Børn, Christia- 
nia og Horten). 

Sohetelig, Bertram Fredrik, Skibs- 
reder, 717« A., 17. Marts, Chri- Dødsfald i Norge. Tillæg S. 23 stiania. (Hustru: Constance B., 
f. Molwig). 
Schibbye, Julius, 74 A., 20. Novem- 
ber, Kjøbenhavn. (Broder; L. 
B. S., Ensjø pr. Christiania). 

Schielderup, Petra Regina, 25. Maj, 
ved Opera comique's Brand, 
Paris. (Fastere og Plejebroder: 
Kristine S., Katrine S. og Jan 
Greve, Bergen). 

Schiertz, Franz Wilhelm, Arkitekt 
og Landskabsmaler, 74 A., 6. 
Oktober, Balestrand. (Hustru: 
Sophie S., f. ^ren). 

Schilling, Signe Petronelle, 2V3 A., 
26. Januar, Christiania. (For- 
ældre: F. C. S. og Nora S., f. 
Hilsen). 

Schirmer, Heinrich Ernst, Arkitekt, 
73 A., 6. December, Giessen i 
Hessen. (Hustru: Louise S.). 

Schive, Christian Herman, V2 ^'t 
3. Marts, Christiania. (Forældre: 
H. S., Forvalter, og Dina S., f. 
Magnus). 

Schive, Christiane, f. WiUe (Enke 
efter Foged overStjør-og Værdal 
Jacob S.), 82 A., 22. Juli, Tikjøb 
pr. Fredensborg. (Søn og Sviger- 
datter: Jakob Schiwe, Land- 
skabsmaler, og Clara Schiwe, 
f. Lambrecht). 

Schjander, Sara, f. Fritzner, 27 A., 
28. Decbr., Christiania. (Mand: 
Niels S., Cand. real.). 

Schjelderup, Betzy Susanha, f. Si- 
vertsen, 40 A., 3. December, 
Bergen. (Mand: Lauritz S., 
Kjøbmand). 

Schjelderup, Christoffer Andreas, 
Distriktslæge, 71 V^ A., 10. Fe- 
bruar, Throndenæs. (Sønner: 
Halfdan S. og Gunnar S.). 

Schjelderup, Thora Pauline, f. John- 
sen, 14. Maj, Harstad i Thronde- 
næs. (Mand: Hjalmar S.). 

Schjerden, Gudbrand, Fejerinspek- 
tør, 80 V2 A., 22 Juli, Christia- 
nia. (Børn). 

Schjølberg, Johanna Christine, f. Schmidt, 92 A., 25. November, 
Throndhjem. (Mand: N. H. S.) 

Schjønneberg, Asta Leonore, 19 A., 
15. Marts, Christiania. (Moder: 
Antonette S., f. Olsen). 

Schjeth, Julie, 24 A., 22. Oktober, 
Christiania. (Moder: Alvilde S., 
f. Schreiner). 

Schlyiter, Hanna, 72 A., 18. Juni, 
Drammen. (Søskende). 

Sohløsser-Mjeller, Christian Fredrik 
Johannes Engelbreth, 17« A., 
9. Juni, Throndhjem. (Fader: 
K. N. S-M.). 

Schmelck, Else Kathrine (Thrine), 
f. Jensen, 70 A., 22. Februar, 
Christiania. (Mand : Theodor 
S., Og Børn). 

Schmidt, Anne Serine, f. Brammer, 
83 A., 2. Juni, Snarøen. (Søn: 
P. S.). 

Schmidt, Gustav Adolf, 177, A., 20. 
Januar, Bygdø pr. Christiania. 
(Forældre: Adolf S., Konditor, 
og Anna Elisabeth, f. Fallmann). 

Schmidt, Theodor, Kjøbmand, 41 V2 
A., 7. Marts, Bergen. (L. Rob- 
sahm). 

Schnell, Herman Frederich, 72 A., 
29. November, Bergen. (Datter 
og Svigersøn: Marie Feser, f. 
S., og Daniel Feser). 

Schou, Cecilie, 3 A., 19. Juli, og Jo- 
han Hagelsten, Vs ^'f ^^* ^^' 
gust, Christiania. (Forældre: 
Eugen S. og Laura S., f. Jensen). 

Schou, John Crowe, Fabrikejer, 29 
A., 18. Februar, Christiania. 
(Hustru: Thina S., f. Heuch). 

Schoug, Elise Petrine, f. Angel, 38 
A., 9. Juni, Moss. (Moder og 
Svigermoder: Emilie Angel og 
Kristine S.). 

Schram, Albertine Lucie, 20 A., 5. 
April, Bergen. (Moder: Mar- 
garethe E. S., f. Wamcke). 

Schram, Loigeborg, 8 A., 3. Decem- 
ber, Christiania. (Forældre: 
Thomas S. og Mathilde S., f. 
Just). 

Schreuder, Anne Margarethe, f. Hei- Tillæg S. 24 Dødsfald i Norge. berg, 96 A., 19. Juni, Bergen. 
(Efterladte). 

Solireuder, Elisabeth Fredrikke Ca* 
thrine, f. Sohreuder, 30. No- 
vember, Entumeni, Zulu. (Bro- 
der og Svigerinde: P. S. og 
Henriette S., f. Lund). 

Sehroeter, Fredrikke Sophie, f. Hage- 
mann, 84 V, A., 27. Oktober, 
Drammen. (Børnebørn). 

Miroder, Christopher Paul Ham- 
mer, fhv. Oberstløjtnant, Rid- 
der, 89 A., 18. April, Christia- 
nia. (Hustru: Hanna S., f. 
Gether). 

Miubarth, H. F., Bagermester, 38 
A., 30. Marts, ved Ulykkestil- 
fælde, Kongshavn ved Chri- 
stiania. (Hustru: Othilie S., f. 
Schøyen). 

Schuit, Emmy Augusta, Vs A., 12. 
Juni, Kraakstad. (Forældre: 
P. S., Sogneprest, og Emmy 
S., f. ~). 

Sebnitz, Elen Kristine, 85 A., 29. 
Marts, Eidsberg. (K. T. Klin- 
genberg. Distriktslæge). 

Sehuiz, Karl, 18 A., 26. Juni, Gihle 
i Stokke. (Forældre: Carl S., 
Kaptejn, p. t. Kommandant, og 
Emilie S., f. Andersen, Yardø). 

Schwabe, Marthe Dorothea, f. Som- 
merschield, 91 Vs A., 18. August, 
Gjøvik. (Børn). 

Sobwartz, Jens Arbo, 17 A., 6. No- 
vember, Drammen. (Forældre: 
J. Arbo S., Advokat, og Anna 
S., f. Allum). 

Sobweigaard, Jørgen Fredrik, 18 D., 
29. Juli, Christiania. (Foræl- 
dre: J. S. og Margrethe S., f. 
Stang). 

Scbiibeler, Maren Elisabeth, 84 A., 
10. Maj, Fredriksstad. (Moder: 
Elen Marie S.). 

Sebdnheyder, Otto, Civilingeniør, 51 
A., 7. Juni, Christiania. (Hus> 
tru: Thea S., f. Blehr). 

Schøning, Christian Monrad, Skibs- 
reder, 71 A., 31. Januar, Soliun. 
(Sønner og Svigerdøtre: Karl S., Mathias S., Hermana S., fr 
Krag, og Gustava S., f. Wins- 
nes. Porsgrund). 

Sohøning, Ole Meldahl, Kjøbmand^ 
80 A., 16. Maj, Tromsø. (Søn: 
Gerhard S.). 

Seeberf , Sigrid, 8 A., 8. Juli, Chri- 
stiania. (Forældre: F. G. S., 
Premierløjtnant, og Valborg S.y 
f. Sissener). 

Seippel, Ferdinand, Konsul, 5. Juni,. 
Heggelund i Birid. (Børn). 

Selsbak, Elisabeth Christine, f. Lo- 
rentsen, 52 A., 29. Juni, Thrond- 
hjem. (Mand og Børn). 

Sem, Anne Kathrine, f. Kreutz, 9. 
Januar, Hamar. (Døtre: Ida S. 
og Elisabeth Platou, f. S.). 

Sigholt, Caroline, f. — , 67 A., 23. 
December, Havre. (Datter og 
Svigersøn: Hilma Anderssen, L 
S., og Hans C. Anderssen, 
Skibsfører). 

Sinding, Harald, 8 A., 25. Juni^ 
Christiania. (Forældre: E. A. 
H. S. og Alfhild S., f. Bassøe). 

Sinding, Ulrik Christian, fhv. Skibs^ 
fører, 48 A., 11. Juni, Chri- 
stiania. (Søskende). 

Sinding-Larsen, Elisabeth, f. Lange, 
45 A., 14. December, Christia- 
nia. (Mand : Alfr. S.-L.). 

Sivertsen, Maren Katrine, f. Lerche, 
92 A., 5. Marts, Tønsberg. (Ku- 
sine og Plejedatter : Stine Linde- 
man). 

Sivertsen, Ole Severin, Kjøbmand, 
77V2 A., 20. November, Risør. 
(Hustru: Emilie S., f. Thiis). 

Skanoke, Frd. Edv., Agent., 36 A., 
5. Januar, Drøbak. (Forældre: 
T. S. og G. Katharina S., f. 
Ditlefsen). 

Skanoke, G. Katharina, f. Ditlefsen, 
8OV4 A., 2, September, Drøbak. 
(Mand: T. S.). 

Skari, Hans Eriksen, 80 A., 28. Au- 
gust, Christiania. (Hustru : Ber- 
gitte S., f. Fridtz). 

Skeyen, Kristian, Tandlæge, 38 A., 
1. December, Christiania. (Sø- Dødsfald i Norge. Tillæg S. 25 skende: O. S., Tandlæge, Dina 
Bøhn, f. S., og Mina S.). 

Snith, Alfred Dietrichs, B A., 26. 
Juli, Ørlandet. (Forældre: H. 
R. S., Distriktslæge, og Anna 
S., f. —). 

Stiith, Didrik Cappelen, Kjøbmand, 
f. 25. Juli 1845, 3. Marts, Øster- 
sund. (Hustru: Wendela S., f. 
Isaksson, og 5 Børn). 

Smith, N., fhv. Fyrforvalter, 86 
A., 18. Januar, Ekersund. (Hus- 
tru: Hanna S., f. Smith, og 
Børn). 

Smith -Petersen, Morten, Sagfører, 

34 A., 1. December, Grimstad. 
(Hustru: Kaia S.-P., f. Ursin). 

Sohl, Peter Edvard, Kjøbmand, 66 
A., 21. Marts, Christiania. (Hus- 
tru og Børn). 

Solberg, Knud Johan Waldemar, 
Overretssagfører, 39 A., 10. De- 
cember, Bergen. (Svigermoder: 
G. Stub, f. — ). 

Solberg, Martha Margaretha, f. Stub, 

35 A., 11. August, Bergen. 
(Mand : W. S., Overretssagfører). 

Sommerfelt, Anna Cathrine, 30. Jiuii, 
Finstad i Løiten. (Forældre: 
I. F. S. og Laura S., f. Steen). 

Sommerfelt, Ida Jørgine, IV4 A., 
14. April, Christiania. (Foræl- 
dre : Kristian S., Kaldskapellan, 
og Marie S., f. Hiorth). 

Sorknes, Johannes, fhv. Justitsvagt- 
mester, 71 A,, 1. November, 
Christiania. (Hustru: BetzyB. 
S., f. Lagerkrantz). 

Sparre, Einar, 12 A., 4. Juni, Chri- 
stiania. (Fader: O. S.). 

Sparre, Hans Jacob, fhv. Krigskom- 
missær, f. 24. Oktober 1794, 
29. Juni, Christiania. (Børn). 

Stabell, Bertram Johan, 47V4 A., 6. 
Februar, Throndhjem. (Moder: 
Anna P. S., f. Berg). 

Stabell, Ingeborg, 18Vs A., 3. Marts, 
Coronel. (Forældre: P. E. S. 
og Caroline S., f. Abrahamsen). 

Stabell, Margrethe Elisabeth, 76 A., 1. Februar, Bergen. (Søster: 
Abigael Schanche, f. S.). 

Steen, A. R., Kjøbmand, 65 V, A., 
24. Oktober, Fredriksstad. (Hus- 
tru: Thora S., f. Schriver, og 
Børn). 

Steen, Johanne Jakobine, 35 A., 24. 
April, Bergen. (Forældre: Lo- 
rentz S., Dampskibsfører, og 
Ingeborg S., f. — ), 

Steen, Karoline Dorthea, f. Weck- 
horst (Enke efter Prokurator 
S.), 69 A., 22. Maj, Christiania. 
(Døtre), 

Steimler, Fredrik Hesselman, 73 A., 
10. Marts, Bergen. (Hustru: 
Anne S., f. — ). 

Stenersen, Cathrine Elisabeth, f. 
Borchsenius, (Enke efter Sogne- 
prest Andreas N. H. S.), 75 A., 
29. Januar, Christiania. (Søn- 
ner: Jonas H. S. og L. B. S.). 

Stibolt, Christine, f. Schavland, 92 
A., 19. Juli, Throndhjem. (Dat- 
ter: Inger Christiansen, f. S.). 

Stokke, Hans Hansen, Toldbetjent, 
66 A., 13. Marts, Drammen. 
(Børn). 

Stolt, Johan Lauritz, Mægler, 607« 
A., 4. Juli, Christiania. (Hus- 
tru: Albertha S., f. Stolt). 

Storjohann, Ferdinand, Kjøbmand, 
89V2 A., 14. Februar, Bergen. 
(Børn). 

Strøm, Fredrik Sahlgaard, Vs A., 
15. Februar, Christiania. (For- 
ældre: Oluf S. og Marie S., f. 
Sahlgaard). 

Strøm, Johan Ludvig Kltiver, Post- 
expeditør, 32 V9 A., 26. Marts, 
Throndhjem. (Moder: Johanna 
S., f. Walsøe, og 2 Børn). 

Strøm, Rebekka Dorthea, f. Heyer- 
dahl, 84 A., 28. Juni, Christia- 
nia. (Efterladte). 

Støren, Adolf Kristoffer Wessel, 
Ingeniør, 42 A., 29. Oktober, 
Christiania. (Moder: Laura S., 
f. Krefting). 

Støren, Dina, f. Steenstrup, 34 A., Tillæg S. 26 Dødsfald i Korge. 1 . August, Throndhj em. (Mand : 
Reinh. S., Distriktsingeniør). 

Svanae, Chr. C, Gaardbruger, fhv. 
Storthingsrepræsentant, ll^U A., 
26. August, Solberg pr. Svanø. 
(Børn). 

Svenningsen, Svenning, Kjøbmand, 
64 Va A., 13. Februar, Christia- 
nia. (Hustru: Laura S., f. 
Kokkinn). 

Sverdrup, Peter Jakob, Student, 21 V4 
A., 5. Juni, ved Ulykkestilfælde 
paa en Fjeldtur. (Fader og 
Stedmoder: Hartvig S. og So- 
phie S., f. Stephansen, Vaagan 
i Lekø). 

Swane, Johan Sigvart, 24 A., 28. 
November, Sandviken v. Chri- 
stiania. (Severine S., f. Dahl, 
Gottlieb S. og Dorthea S.). 

Sylow, Magdalene Cecilie Cathrine, 
f. Mejdell, 81 A., 16. August, 
Christiania. (Børn). 

Szacinski de Rawicz, Kasimir, 85 A., 

2. Februar, Frankrige. (Broder 
og Svigerinde: L. S. og Hulda 
S., f. Hansen, Christiania). 

Sarlye, Carl, 187* A., 5. Februar, 
Molde. (Forældre: J.M. S., Kap- 
tein, og Lydia S., f. Middelthon). 

Taarvig, Marie, f. Helmer, 75 A., 
17. December, Grimstad. (Søn- 
ner: Aug. T. og Chr. T.). 

Tandberg, Edvard Nathanael, 4 Vi 
M., 26. April, Christiania. (For- 
ældre: Edv. T. og Doris T., f. 
Hafslund). 

Tandberg, Hans Andreas, 71 A., 6. 
December, Næs, Hallingdal. 
(Hustru: Olava T., f. Skaugstad). 

von Tangen, Karen, 59 A., 10. Ok- 
tober, Kjøbenhavn. (Moder: 
Christine v. T., f. Hammer). 

Teilman, Borghild, Vs -^v l^- Juli, 
og Kristiane Mathilde, 2 A., 14. 
September, Christiania. (For- 
ældre: Andreas T. og Sofie T., 
f. BuU). 

Teiener, Marie Elisabeth, f. Schou, 
(Enke efter Provst T.), 83V2 A., 18. Juli, Christiania. (Niece: 
Charlotte T.). 
Tengwall, Olaf Jørgen, 63 A., 2. 
Juli, Throndhj em. (Hustru: J. 
T., f. Hauff). 

Thams, Birgitte Kristine, f. Thams, 
(Enke efter Stabskaptein i Ar- 
tilleriet Lars T.), 89 A., 5. April, 
Christiania. (Sønnesøn: B. T., 
Premierløitnant , og Søster: 
Elisabeth Dunker, f. Thams). 

Thams, Johan Ludvig, Assurance- 
inspektør, 63 A., 17. August, 
Christiania. (Hustru : Fredrikke 
T., f. Taraldsen). 

Thams, Mathilde Dorthea Eugenie, 
f. Sissener, (Enke efter Kanal- 
direktør T.), 67 V2 A., 28. De- 
cember, Christiania. (Søn: B. 
T., Premierløitnant). 

Thaulow, Jacob Martinius, 18 A., 17. 
Januar, ved Dampskibet „De- 
france^s Forlis. (Moder: Sølga 
T., f. Lexow, Stavanger). 

Thesen, Arild Leonhard, Byfoged, 
48 A., 21. Juli, Aalesund. (Sø- 
skende). 

Thi is, Jens, sen.. Konsul, 6. Novem- 
ber, Risør. (Søn og Svigersøn: 
Abr. B. T. og And. Jørgensen, 
Postexpeditør). 

Thome, Agnes, 6V2 A., 22. April, 
Throndhjem. (Forældre: L. T., 
Artillerikaptein, og Elise T., f. 
Thome). 

Thomesen, Thomas, Konsul, Skibs- 
reder, tidligere Storthingsrepræ- 
sentant for Kragerø, 71 A., 4. 
Februar, Christiania. (Børn). 

Thomle, Magdalene Marie, 35 A., 10. 
Januar, Christiania. (Forældre: 
L S. T. Og Juliane T.). 

Thommesen, Kaja, f. Roverud, 77 A., 
6. September, Christiania. (Børn : 
M. T., Kaptein i Artilleriety og 
Marie Pay, f. T.). 

Thomsen, Jess, Konsul, 54 A., 20. 
Februar, Christiania. (Hustru: 
Elise T., f. Døderlein). 
IThorne, Alice, 8V2 M., 15. Juli, Dødsfald i Norge. Fillæg S. 27 Arendal. (Forældre: H. P. T. 
og Henriette T., f. Smith). 

Thorp, A. C, Postexpeditør, 53 A., 
6. Oktober, Drøbak. (Hustru: 
Marie T., f. Østby). 

Thue, Louise Emilie Hoffelt, Ve A., 
20. Juli, Christiania. (Foræl- 
dre : H. J. T., Læge, og Johanne 
T., f. Rytterager). 

Thttrmann, Fanny, 16 A., 9. Juni, 
Christiania. (Forældre: P. T. 
og Anna T., f. Enzinger). 

Tidemand, Claudine Marie Bergitte, 
f. Jæger, (Enke efter Maler 
Adolph T.), f. 8. August 1817, 
6. Januar, Christiania. (Søster: 
Nikoline T., f. Jæger). 

Timme, Augusta Fredrikke, 8. Jimi, 
Throndhjem. (Søskende). 

Timme, Einar, Cand. juris, 28 A., 
13. April, Vækkerø. (Forældre: 
H. T. og Gustava T., f. Clausen). 

TischendorfT, Gottlieb Joachim Lin- 
stow, Cand. theoL, 76 A., 29. 
Maj, Christiania. (Svigerinde: 
Tina T., f. Thue, Christiania, 
og Brodersønner, Bergen). 

Torne«, Johan Henrik, 41 A., 18. 
Februar, Bergen. (Moder: Mag- 
dalene Christine T., f. Wiese). 

Tronslien, Marit, f. Skancke, 53 A., 
28. August , Lilleelvedalen. 
(Børn). 

Tronslien, Peder, 58V3 A., 18. Juli, 
Lilleelvedalen. (Hustru: Marit 
T., f. Skancke). 

Trønnes, Anne Sirene, f. Messelt, 
56 A., 1. Januar, Stai i Stor- 
elvedalen. (Mand: Per T., Sag- 
fører). 

Trønnes, Helga, IV4 A., 20 Januar, 
Christiania. (Forældre: Jacob 
T. og Hanna T.). 

Tybring, Hans Henrik Emil, fhv. 
Sogneprest til Vaaler, 82 A., 
30. Maj, Christiania. (Hustru: 
Egedia T., f. Blom). 

Tønderød, Juliane Sofie, f. Zwilg- 
meyer, (Enke efter Gaardbruger 
Jens Svendsen T.), 84 A., 6. 
Juli, Christiania. (Søskende). Tøstie, Signe Marie, 9 M. 27. D., 
12. August, Christiania. (For- 
ældi-e:. Hjalmar T. og Laura T., 
f. Ellingsen). 

Ulsteen, Elen Marie, f. Nerdrum, 20. 
Maj, Minneapolis, U. S. A. 
(Søn: Carl U., Minneapolis, og 
Børn, Norge). 

Unger, Albert Julius, Murmester, 
68 A., 10. Januar, Christiania. 
(Nevø og Niece: Carl U., Høieste- 
retsadvokat, 6g Clara U., f. 
Hildebrandt). 

Unger, Anna, f. Hansen, 62 V2 A., 
24. Maj, Bergen. (Mand: Carl 
U., Lods). 

Unger, Olaf, 3 A., 1. December, 
Solberg i Bærum. (Moder: Ka- 
ren U., f. Lund). 

Utne, B., Lensmand, 787« A., 7. 
Juli, Tysnes. (Børn og Sviger- 
børn). 

Waaler, Helga Louise, f. Muus, 40Y, 
A., 27. December, Christiania. 
(Mand: C. W., Skibsfører). 

Valeur, Gjertrud Helene, f. Schuman, 
75 A., 21. Maj, Christiania. 
(Mand: P. V., fhv. Sogneprest). 

Wang, Ella, V^ A., 20. Juli, Chri- 
stiania. (Forældre: Jens W. 
og Hanna W.). 

Wattne, Einar, Styrmand, 18. No- 
vember, Mandal. (Fader: L. W.). 

Vauvert, Thora Nicoline, 51 A., 5. 
Februar, Porsgrund. (Søskende: 
Mathias V. og Louise V.). 

Weckhorst, Johanne Anthonette, 74 
A., 16. Oktober, Laurvik. (Sø- 
ster: Julie Arbo). 

Wedel -Jarleberg, Thea, 8V» A., 4. 
Marts, Nizza. (Forældre: Her- 
man W.-J., Premierløitnant, og 
Mathilde W.-J., f. Meyer). 

Vedeler, Anna Sophie, f. Wiese, 75 
A., 2. August, Bergen. (Søn- 
ner: Dr. med. B. V. og Theodor 
V., Kjøbmand, Christiania og 
Bergen). 

Vedeler, Lilly, 2 A., 19. Juli, Bergen. 
(Forældre: Krohn V., Bylæge, 
og Ottelia V., f. Smith). Tillæg S. 28 Dødsfald i Norge. Vedjffe, Johanne Marie , f. — , (Enke 
efter Overtoldbetjent V.), 91 A., 
30. Maj; Christiania. (Børn). 

Weidemann, Hannibal August, 74 
A., 23. April, Stenberg, Thoten. 
(Søstre). 

Weinholdt, Christian Carl, Violinist, 
73 A., 30. November, Christia- 
nia. (Børn). 

WeJileinBRn, ing^r' Mane, f. — , Kam-- 
merherreinde, (Enke efter Kabi- 
netskammerherre W.), 88 A., 
3. Maj, Christiania. (Søn: F. 
W., Læge). 

Werenskiold, Erik, 1 A., 1. Februar, 
Sandviken v. Christiania. (For- 
ældre: Erik W., Genremaler, 
og Sofie W., f. Thomesen). 

Werenskiold, Fredrik Daniel, fhv. 
Kaptein, 877* A., 9. Maj, Chri- 
stiania. (Hustru: Jensine W., 
f. Ebeltoft). 

Werenskiold, Peter, Vi2 A., 26. No- 
vember, Kongsberg. (Forældre: 
P. W. og Martha W., f. Paaske). 

Werring, Ferdinand, Bundtmager, 
<^6 A. , 26. Marts, Christiania. 
(Hustru: Ingeborg W., f. — , 
og Søn). 

Wesenberg, Lorentz, Kjøbmand, 8172 
A., 16. September, Bergen. 
(Sønner og Svigerdatter: Jacob 
W. L. S., Fred. W. L. S. og 
Gottliebe W., f. Mohn). 

Westrem, Inger, 1 A., 29. Oktober, 
Vestre Åker. (Forældre: Erik 
W. og Marie W.). 

Wettergreen , Magdalene Susanne 
Gram, IV4 A., 22. Juli, Hvites- 
ejd. (Forældre: L. Th. W. 
Overretssagfører, og Martha W., 
f. Lange). 

Wettergreen , Peter Boyesen, fhv. 
Provst og Sogneprest til Eisør, 
84 V2 A., 13. Februar, Christia- 
nia. (Søn: J. W., Kontorchef). 

Wiese, Ludvig, 62 A., 22. Marts, 
Oakover, Sydenham Hill, Lon- 
don. (Hustru: Johanna W,, f. 
Witt, og Børn). 

Wiig, Olai P., Gaardbruger og Fa- brikejer, fhv. Storthingsmand, 
86 A., 29. September, Stiklen i 
Trøkstad. (Sønner og Sviger- 
datter: H. Bache -Wiig, C. 
Bache- Wiig og Amalie Bache- 
Wiig, f. Holth). 

Wille, Frederikke Nicoline, f. Blich, 
35 A., 1. November, Christia- 
nia. (Mand: A. W., Læge). 

Witte, Hans Georg, iVe A., 24 Apiil, 
Melhus. (Forældre: W. W., 
Læge, og Hanna W., f. Parelius). 

Winsnes, Aagot, UVg A., 20. De* 
cember, Bergen. (Forældre: C. 
G. W., Stiftsprovst, og Laura 
W., f. Fog). 

Winsnes, Christian Sinding, V, A., 
11. Maj, Skien. (Forældre: Fr. 
W. og Mathilde W., f. Sinding). 

Winsnes, Martha Vilhelmine, f. Wil- 
lumsen, (Enke efter Sogneprest 
G. H. W.), 72V, A., 7. Juni, 
Husaker, Vestre Slidre. (Børn). 

Voigt, Carl August, 71 V2 A., 10. 
Juli, Throndhjem. (Nevø og 
Niece: Johann V. og Hanna V.). 

Voigt, Einar, 23 A., 5. December, 
Ringsaker. (Moder og Søster: 
Oline V., f. — , Ek i Baade, 
Gunhild Wexelsen, f. V., Chri- 
stiania, samt 11 Søskende). 

Wold, Carl Joakim, Bogbinder, 36 
A., 6. Juni, Christiania. (Hus- 
tru: Charlotte Amalie W., f. 
Cocceius, og 6 Børn). 

Wolff, Karen Sophie, f. Martens, 
64 V4 A., 9. November, Bergen. 
(Børn). 

Woil, Mathilde Helene, f. Krum« 
23. Oktober, Houston, Minn., 
U. S. A. (Søn og Svigerdat- 
ter: Hans W., Skolebestyrer, 
og Caroline W., f. Gulbrandsen, 
Hønefos). 

Voss, Wilhelm Frimann, 32 A., paa 
Reise fra Australien til St. 
Francisco. (Fader: Joach, V., 
entl. Sogneprest, Sandviken pr. 
Bergen). 

Woxen, Hans Johan, Student, Gaard- 
bruger, 63 A., 28. Juni, Voxen Dødsfald i Norge, Tillæg S. 29 i Åker. (Hustru: Elise W., f. 

Kyhn). 
Wrangell, Emil, Styrmand, 21 A., 

Marts, paa Reise fra Oette til 
% Haugesund. (Moder: Emilie W., 

f. — , Christiania). 
Wriflht, Konrad Worm, 57« A., 20. 

Februar, Porsgrund. (Forældre: 

P. K. W. og Laura W., f. Rafn). 
Wulfsberg, Anna Jacobine, .81 A., 

17. Juni, Drammen. (Søskende: 

C. W. og Kathinka W.). 
Wulfsberg, Carl Oscar, Politiassistent, 

49 A., 20. Marts, Drammen. 

(Hustru: Elise W., f. Schwartz, 

og 2 Børn). 
Wulfsberg, Lagertha Christovna, 217« 

A., 7. Juli, ved Ulykkestilfælde, 

Hankø Bad. (Fader: Jac. Edv. 

W., Eker). 
Wølner, Maren Helene, f. Paulsen, 

77 A., 16. Februar, Holmgaard 

i Faaborg. (Datter : Catharina W.). 
Zetlitz, Bolette Helene, f. Jæger, 18. 

Marts, Stavanger. (Mand: H. 

O. Z.). 
Zimmermann, Petronelle Marie, 2. Juli, Hedrum. (Broderdatter: 
Josephine Z). 

Zogbaum, Dolly, 5 A., 21. November, 
Christiania. (Forældre: E. Z., 
Agent, og Agnes Z., f. Wolff). 

Zwilgmeyer, Caroline Henriette, 82 
A., 6. Februar, Christiania. 
(Søskende). 

Zwilgmeyer, Margrethe Gjørwell, f. 
Daae, 61 A., 21. August, Chri- 
stiania. (Børn). 

Zwilgmeyer, Petter Gustav, fhv. By- 
foged i Østerrisør og Storthings- 
repræsentant, 74 A., 14. Juni, 
Christiania. (Hustru : Margrethe 
Z., f. Daae). 

Ørum, Samuel Andreas Lind, fhv. 
Kasserer i Norges Bank, 7972 
A., 18. Maj, Christiania. (Datter: 
Cathrine Larpent, f. 0.). 

Øvergaard, Carl Otto, Kaptein i den 
svenske Armé, f. i Norge 2. Febr. 
1832, 19. November, SkSfde. 
(Hustru : Beda 0., f. von Holten). 

Øverland, Caroline Marie, f. Lindrup, 
Lærerinde, 60 A., 16. Februar, 
Throndhjem. (Børn). Tillæg 

til „Dødsfald i Norge 1886". / Aall, Gustav Sofus Edvard, 19Vg 
A., 5. December, Bahia. (Mo- 
der: Sofie A., f. Grube, Thrond- 
hjem). 

Bauer, Marie Lundine, f. Clausen, 
8672 A.'? ^1« December, Røbæk 
i Bolsø. (Døtre og Svigersøn- 
ner: Fredrikke Moses, f. B., 
Marie Heyerdahl, f. B., Ida C. 
Parelius, f. B., Fredrik Heyer- 
dahl og Johan Parelius, Chri- 
stiania og Christianssund). 

Bugge, Bartholomæus Mikael Berg, 
Styrmand paa Kedningsdamp- 
skibet „Hunter", 26 A., 27. De- 
cember, ved Ulykkestilfælde, 
North Cowe paa Amerikas Vest- 
kyst. (Forældre: O. C. D. B. 
og Catharina B., f. Engh, Bodø). Devold, Ole Edvard, 617, A., 30. De- 
cember, Aalesund. (Hustru: 
Joachime D., f. Holmboe). 

Gellein, Ingeborg Emilie, 23 A., 18. 
December, New-York, U. S. A. 
(Moder: Odine G., f. Strøm). 

Hille, Hans Andreas, 747* A., De- 
cember, Bolstad Jbst. (Søn og 
Svigerdatter: Hans A. H. jun. 
og Rebekka C. H., f. Jensen). 

Krohn-Hansen, Lovisc Fredrikke, f. 

Hoffmann, 24^2 A., 23. Decem 
ber, Frøiens Prestegaard. (Mand : 
Wollert K.-H., Sogneprest). 

Møller, Frantz Oscar, Sømand, 27. 
November, Foockow i Kina. 
(Fader: H. M. M., Christia- 
nia). Dødsfald i Danmark 

1887. 
Meddelt af cand. phil. O. A. Schleisner. Aagaard, Charlotte^ f.Bai*tholin,Enke 
efter Procurator J. G. V^ A., f 
i Kbhvn. 21. Mai, f. 10. Decbr. 
1814. 

Abrahamsen, Mads, Lærer i Kilde- 
brønde, Dbnad. , f i Kbhvn. 
11. Oktbr., f. i Greve 9. Septbr. 
1837. (Hustru :TheclaA.,f. Fich). 

Agerholm, Edvard Valdemar, afsk. 
Capitain af Infanteriet, f i 
Kbhvn. 13. Jan., f. 1824. (Hustru: 
Vilhelmine A., f. Popp; Sønner). 

Ahlmann, Heinrich August Michael, 
afsk. Oberst af Fodfolket, R. af 
D., t i Kbhvn. 23. Febr., f. 13. 
Marts 1825. (Efterladte). 

Alstrup, Estre Amalie Wilhelmine, 
f. Jensen, Skibsconstructeur F. 
A.'s Hustru, t i Kbhvn. 25. Marts. 

Andersen, Carl Frederik Christian, 
Sagfører i Helsinge, f smstds. 
i Mai, 36 Aar gi. (Forældre; 
Søster). 

Andersen, Henriette Lovise Frede- 
rikke, f. Gedde, Enke efter resid. 
Capelian i Kolding N. A., f i 
Kolding 17. Marts, 68 Aar gi. 
(Efterladte). 

Andersen, Johannes Christian, fhv. 
Bogbindermester, Medstifter af 
Selskabet „Holbergs Minde," f 
paa Frederiksberg 18. Mai, f. i 
Kbhvn. 1799. (Børn og Sviger- søn: Vilhelmine Lynge, f. A,, 
Fritz A., I. V. A., Boghandler 
H. H. J. Lynge), 

Andersen, Marie. f. Christiansen, Enke 
efter Toldforvalter J. A., f ^• 
Mai. (Sødskende; Wiggo Chri- 
stiansen, Augusta Christiansen). 

Andersen, Peter, Jernstøber, t V^^ 
Frederiksberg 18. Septbr. (Børn : 
Carl A., Vilhelmine A.). 

Andrea, Casper Augi\st, Consul i Port 
Louis, t smstds. 10. Febr., 81 
Aar gi. (Fader og Stifmoder: 
Aug. Fr. A., Camilla A., f. Lange), 

Andrup, Ansine Marie, f. Stougaard, 
Enke efter Kammerraad, Post- 
mester A., t i Lemvig 4. Marts, 
78 Aar gi. (Børnebørn). 

Arenfeldt, Marie Elisabeth, Frøken, 
Conventualinde i Vemmetofte 
Kloster, t i Kbhvn. 30. Aug., 
f. 29. Marts 1798. 

von Arenstorff, Frederikke, Frøken, 
t i Randers 16. Novbr., f. 24. 
Mai 1806. (Søster : Kammerherre- 
inde Andrea de Lichtenberg). 

Arnholtz, Carl EliasViggo, afsk. Oberst 
af Ingenieureorpset, Comm. af 
D. 1^ Dbmd. p. p., t i Kbhvn. 
22. Decbr., f. 12. Aug. 1815. (Børn). 

d'Auchamp, Marie Sophie Frederikke, 
f. Stiitzer, Enke efter Oberst- Dødsfald i Danmark. Tillæg S. 31 lieutenant H. d'A., t i Kbhvn. 
6. Sept., 80 Aar gi. (Søn: By- 
og Herredsfoged H. d'A. ; Datter- 
datter: Louise Schmidt). 

Baggesen, Anina Gustavine Engelline 
Vildenradine, f.Køye, Enke efter 
Major B., f i Kbhvn. 29 Mai. 
(Efterladte). 

Baggesen, Thomine Johanne Riise, 
f. Stenfeldt, Enke efter Sogne- 
præst til Oure og Veistrup R. 
J. B., t paa Kringelhovgaard 
6. Marts, 87 Aar gi. (Datter og 
Svigersøn: Thomine Schmidt, 
H. Schmidt). 

Bang, Jacob Hansen, Landinspecteur, 
t paa Frederiksberg 5. Marts. 
(Efterladte). 

Barfoed, Christiane Elisabeth, f . Prier- 
gaard, Enke efter Provst, Sogne- 
præst til Faxe H. P. B., f li- 
Marts, 87 Aar gi. (Præst i Tomme- 
rup T. E. T. B., Sofie B., Niel- 
sine B., Pauline Lønborg). 

Barner, Leopold Theodor, Hofjæger- 
mester, Eier af Eskildstrup, f 
smstds. 22. Novbr., f. 19. Juni 
1809. (Børn og Svigerbørn). 

Baudissin, Wolf Friedrich Ottomar, 
Greve, fhv. Auditeur i Hæren, 
t i Dresden i Januar, f. i Tha- 
rand 22. Jan. 1812. 

Bay, Hans Nielsen, Agent, Grosserer 
i Kiøbenhavn, fhv. svensk-norsk 
Consul i Randers, R, af D., f i 
Kbhvn. 24. Mai; f. i Randers 
30. Septbr. 1814. (Hustru: Ma- 
thilde B., f. Lindeborg; Børn). 

Bech, Peter Henrik, Sognepræst til 
Tranebjerg paa Samsø, Dbmd., 
t i Tranebjerg Præst egaard 19. 
Juni, 66 Aar gi. (Hustru : Marie 
B., f. Fischer). 

Beok, Rosalie Elisabeth, f. Borello, 
Enke efter Kammerjunker B., 
t i Ordrup 18. Novbr. (Søster: 
Fru A. Donau). 

Becker, Anne Cathrine, f. Damm, 
Enke efter Sognepræst til Gjern 
og Skanderup A. B., f i Aarhus 19. Nov., 85 Aar gi. (Børn og 
Børnebørn). 

Becker, Erik Sophus, Etatsraad, fhv. 
Byfoged i Nyborg, R. af D., f 
i Kbhvn. 29. April, f. smstds. 
12. Octbr. 1815. (Hustru: Louise 
B. f. Schythe). 

Behmann, Augusta Margrethe, f. We- 
delfeldt, Enke efter Major G. W. 
B., t i Kbhvn. 6. Febr. (Broder : 
Oberst H. F. W.; Svigerinde: 
Euph. Wedelfeldt, f. Hoffmann). 

Bencke, Jørgen Hendrik, Kammer- 
assessor f Opsynsmand paa 
Sprogø, Dbmd., f paa Sprogø 
22. Mai, 72 Aar gi. (Søn: P. 
B.; Svigerdatter: Cathrine B.. 
f. Grønvald). 

Bendix, Mariane, Frøken, f i Kbhvn. 
11. Aug. (Sødskende). 

Bendix, Peter Vincent, Provst for 
Vindinge og Gudme Herreder, 
Sognepræst til Vindinge, R. af 
D., t i Vindinge Præstegaard 
15. Marts, 79 Aar gi. (Hustru: 
Julie Sophie B., f. Meyer). 

Berg, Jensine Mathilde, f. Grøn, Enke 
efter Sognepræst til Næsborg, 
Salling og Outrup J. C. R. B., 
t i Kbhvn. 9. April, 73 Aar gi. 
(Børn). 

Bergmann, Ernst Frederik, Oand. med., 
t i Kbbvn. 8. Mai, 25 Aar gi. 
(Moder Jenny B., f. Bøggild). 

Berner, Gustav Georg Alexander, f 
i Kbhvn. 14. Marts, f. 27. Aug. 
1850. (Hustru: Caroline B., f. 
Lange). 

Berner, Mary, f. Christmas, Enke 
efter Hofjægermester William 
B., t paa Frederiksberg 15. Marts, 
f. 29. April 1829. (Børn: John 
B., Sophie Ræder, f. B.). Se ndfr. 

Berner, William, Hofjægermester, f 
paa Frederiksberg 2. Marts, f. 
6. Febr. 1826. (Hustru: Mary 
B., f. Christmas; Børn). Se ovfr. 

Beyer, Wilhelm, Stud. theol., t i 
Lyngby 24. Octbr., f. i Veilo 
28. Januar 1869. (Fader : W. B). 

Bierfreund, Einar, Stud. med., t i Tillæg S. 32 Dødsfald i Danmark. Odense 8. Jan., 23 Aar gi. (For- 
ældre: Lor. B. og Hustru). 

Bille, Caroline Christiane Sophie 
Frederikke, f. Btilow, Enke efter 
Viceadmiral, Kammerherre St. 
A. B., t i Kbhvn. 15. Jan., f. 
25. Sept. 1808. (Børn og Sviger- 
børn). 

Biørn, Kathrine Antoinette, f. Guld- 
ager, Enke efter Capitain P. B., 
t paa Frederiksberg 20. Septbr. 
(Datter og Svigersøn: Eulalia 
Simonsen, f. B., kgl. Kammer- 
sanger Niels Juel Simonsen). 

Bjerring, Victor Julius, Sproglærer, 
Oversætter, f paa Frederiksberg 
12. Mai; f. i Kbhvn. 6. Mai 1835. 
(Moder: Professorinde Louise B., 
f. Esskildsen). 

Bloch, Bernhard, Overretsprocurator 
i Kiøbenha vn, f smstds. 16. April, 
f. smstds. 80. Juli 1831. Hustru : 
Mariane B., f. Frensdorff ; Børn). 

Bloch, Peter Vilhelm, Districtslæge 
i Varde Lægedistrict, R. af D., 
t i Varde 20. Sept., f. i Kvong 
7. Mai 1812. (Hustru: Emilie 
B., f. Matthiesen; Børn og Svi- 
gerbørn). 

Blaidel, August Ehlers, Sognepræst 
til Assens og Klakring, f i 
Assens Præstegaard 8. Novbr., 
70 Aar gi. (Hustru: Augusta 
B., f. Prahl; Børn). 

Boisen, Meta Cathrine Marie Bang, 
f. Grundtvig, Enke efter Capel- 
lan til Vartov P. O. B., Datter 
af N. F. S. Grundtvig, f paa* 
Grefsen Badeanstalt ved Chri- 
stiania 23. August, f. 27. Mai 
1827. (Børn: Elisabeth B., Told- 
assistent Fr. B., Præst Ha- 
rald B.). 

Bokkenheueer, Christian Peter, afsk. 
Oberst af Infanteriet, f i Kbhvn. 
27. Jan., f. smstds. 2. Octbr. 
1808. (Børn). 

Borthig, Christiane Louise Frede- 
rikke, f. Gerlach, Enke efter 
Major B., f i Kbhvn. 27. Mai 
(Paarørende). Both, Frederik Ludvig, Premier- 
lieutenant, topografisk Forfatter, 
t i Kbhvn. 2. Jan., 64 Aar gi. 
(Helga Hornbeck, f. B.; Mu- 
siker Louis Hornbeck). 

Branth, Sofie Fanny Conradine, f. 
Dumreicher, Sognepræst til 
Ousted og Taaning F. I. Deich- 
mann Branth's Hustru, f i Snep- 
trup Præstegaard 13. Decbr., 49 
Aar gi. 

Brasen, Ole Frederik Christian, Kam- 
merraad, fhv. Contairchef under 
Kjøbenhavns Magistrat, f i 
Kbhvn. 18. April. (Sødskende: 
Caroline B., Overintendant C. 
E. B., Ritmester O. E. V. B.). 

Brechwoldt, Adolphine, f. Lindholm, 
Enke efter Major, fliv. Post- 
mester i Aarhus J. J. B., t i 
Kbhvn. 12. Juli, f. 15. Juli 1800. 
(Broder: Kammerherre V.Lind- 
holm). 

Brock, Gustav, Vaabenmaler under 
det kgl. Ordenscapitul, 38 Aar 
gi., og Hustru: Minna Brock, f. 
Zwinge, f ved Helsingborg 23. 
August , ved Ulykkestilfælde 
(Svampeforgiftning). (Efter- 
ladte). 

Bruun, August Emil, Capitain, fhv. 
Hofbager, t paa Frederiksberg 
5. Decbr., f. i Kbhvn. 4. Juni 
1812. (Hustru: Ida B., f. Brøn- 
dum). 

Bruun, Frederik Christian, Legations- 
raad, fhv. Fuldmægtig i Uden- 
rigsministeriet, R. af D., Dbmd. 
p. p., t i Kbhvn. 26. Jan., f. 
smstds. 11. Mai 1827. (Hustru: 
W. B.; Datter). 

Buchwald, Carl Valdemar, Hofjæger- 
mester, Eier af Øbjerggaard, R. 
af D., t paa Øbjerggaard 24. 
August, f. 23. Marts 1817. (Hus- 
tru : Christine B., f. Aarestrup ; 
Børn). 

Budtz, Ephra Christine Vilhelmine, 
f. Mertins, Enke efter Sogne- 
præst til Finderup P. I. B., f Dødsfald i Danmark. Tillæg S. 38 i Kbhvn. 16. Jan., 76 Aar gi. 
(Børn). 

Bull, Jørgine Aletta Nielsine, f. Ben- 
zon. Kammerjunker G. BuUs 
Hustru, t i Wiesbaden 25.Decbr., 
f. 9. Marts 1854. 

Bunkeflod, Tyge Josias, afsk. Capitain 
af Infanteriets Krigsreserve, R. 
af D., t i Kbhvn. 8. Nov. ; f. 1820. 
(Sødskende). 

Busch, Johan Henrik, Toldassistent 
i Viborg, f smstds. 22, Octbr., f. 
21. Jan. 1813. 

Busch, Marie Christiane, Frøken, f 
i Kbhvn. 14. April. (Broder: 
Overretssagfører Ludvig B.). 

Busck, Catharine, f. Rohmann, Jæger- 
mester C. Buscks Hustru, f paa 
Frederiksberg 9. Marts. 

Biilow, Frederik Oscar Nicolai, Cand. 
phil.. Lærer, f iKbhvn.21.Febr.; 
f. 10. April 1848. (Hustru: Chri- 
stiane B., f. Johansen; Børn). 

Biilow, Herman Frederik Rudolf, Eier 
af Anderupgaard, f smstds. 10. 
Marts, 83 Aar gi. 

Biilow, Wilhelmine Dorothea, Frøken, 
t paa Frederiksberg 17. Decbr. 
(Niece: Enkefru Betzy Paulsen, 
f. Comtesse Schaffalitzky de 
Muckadell). 

Bsngild, David Hornsyld, Rector ved 
Aalborg Cathedralskole, f i Aal- 
borg 22. Mai; f. 28. Febr. 1829. 
(Hustru: Marie B., f. Kruse). 

Bsgh, Ane Christiane, f. He^schend, 
Enke efter Provst, Sognepræst 
til Kirke-Helsinge P. H. B., f 
i Kbhvn. 19. Octbr. (Søster: 
Mathilde Baagøe, f. Herschend). 

Bønsoe, Augusta, f. Møller, Enke 
efter Skibscapitain F. C. B., t 
i Kbhvn. 8. Jan. (Børn: M. 
Rudelbach, E. Rønne, P. Rønne). 

Bøving, Frantz Johan Gerhard, Etats- 

raad, fhv. Hovedbogholder i 

Nationalbanken, R. af D., t i 

Kbhvn. 27. Octbr. (Hustru: Ni- 

. coline B., f. Knudsen). 

Carlsen, Edvard Joachim, Procurator 
i Kjøbenhavn, t smstds. 11. Mai. (Hustru: Mine C, f. Andersen; 
Døtre). 

Carlsen, Hans Rasmussen, Kammer- 
herre, Hofjægermester, Besidder 
af Stamhuset Gammel Kjøge- 
gaard. Medlem af Landsthii^et, 
fhv. Lidenrigsminister, fhv. Med- 
lem af Rigsraadet, t P^^ Gam- 
mel Kjøgegaard 2. Juli, f. smstds. 
28. Octbr. 1810. (Datter : Emmy C). 

Carlsen, Vilhelm Edvard, fhv. kgl. 
Capelmusicus, R. af D., f i Kbhvn. 
14. April, f. smstds. 4. Sept. 
1810. (Efterladte). 

Carstens, Johan Bernhard, Justits- 
raad, fhv. Actuar i Bordesholm, 
t i Altona 5. Januar, 80 Aar gi. 

Caspersohn, Carl Frederik, Kammer- 
raad^ fhv. Toldassistent i Kjø- 
benhavn, Dbmd., t paa Frede- 
riksberg 20. Oct., f. 21. Decbr. 
1812. (Børn og Svigerbørn: Fre- 
derik C, Marie C, f. Mathe, 
Olaf C, Hansine C, f. Madsen, 
Anna C). 

Castenschiold, Vilhelmine Charlotte 
Elisabeth, f. Olsen, fhv.Districts- 
læge L. V, Castenschiolds Hustru, 
t i Kbhvn. 29. Juni, f. smstds. 
6. Febr. 1809. 

Castenskiold, Petrea Dorothea, f. Møl- 
ler, Enke efter Geheimeetats- 
raad, fhv. Overpostmester P. C. 
C, t paa Frederiksberg 8 Sept., 
f. 15. Nov. 1809. (Datter : Anna 
Krag, f. C). 

Christensen, Carl Adolf Ferdinand, 
Sadelmagermester, fhv. Medlem 
af Folkethinget, f i Kbhvn. 25. 
Marts, f. smstds. 26. Juni 1811. 

Christensen, Casper, fhv. Sognepræst 
til Svallerup i Sjællands Stift, 
t paa Frederiksberg 17. Aug., 
85 Aar gi. (Børn og Svigerbørn). 

Christensen, Louise, f. Stephansen, 
fhv. Postmester, Capitain Chri- 
stensens Hustru, t paa Frede- 
riksberg i Juni. 

Christophersen, Michael, Cand. theoL, 
t i Sjolte pr. Præstø 14. Novbr. 

3 Tillæg S. 84 Dødsfald i Danmark. (Forældre: C. W. C, Petrea C, 

f. Hartmann). 
Claudi, Louise Frederikke^ f. Holst^ 

Enke efter Justitsraad C. B. C, 

t i Kbhvn. 19. Febr. (Efterladte) 
Clausen , Erik , Premierlieutenant 

Toldassistent i Nyborg, t smstds 

25. Jan., f. 22. Marts 1820. 
Clausen, Frederik, Gaardeier, Amts 

raadsmedlem, f P^^ Bellinge 

Møllegaard 21. Decbr., 39 Aar gi 
Colbjørnsen, Annette Marie Christine 

f. Østergaard, Enke efter Cand 

juris C. C, t i Kbhvn. 30. Juli 

(Børn). 
de Coninck, Jean Henry, fhv. neder 

landsk Consul i Kjøbenhavn, f 

paa St. Hans Hospital 22. Octbr 

(Sødskende). 
Cortsen, Søren Johan, Sagfører 

Hjørring, f smstds. i Novbr. 

37 Aar gi. 
Cramer, Frits Adolph Niels, Brand 

directeur i Svendljorg, f smstds 

13. Aug., 53 Aar gi. 

Croné, Vilhelm Christopher, Etats- 
raad, fhv. Politidirecteur i Kjø- 
benhavn, Stk. af D., Dbmd. p. 
p., t i Hornbæk 18. Octbr., f. i 
Nyborg 10 Nov. 1813. (Hustru: 
Erikka C; Børn). 

Damborg, Elna Marie, f. Brix, Sogne- 
præst til Dalum A. D.'s Hustru, 
t i Dalum Præstegaard 29. Juni, 
43 Aar gi. 

Daugaard, Hans Jørgen Emil, Capitain 
i Ingenieurcorpset, f i Kbhvn. 
30. Juli, f. 4. Sept. 1847. (Hus- 
tru: Elisabet D., f. HoflPmeyer). 

Didrichsen, Didrich Ferdinand, fhv. 
Professor ved Universitetet, fhv. 
Directeur for botanisk Have, R. 
af D., t paa Frederiksberg 20. 
Marts, f. i Kbhvn. 3. Juni 1814. 
(Børn og Svigersønner: Aletha 
Beldring, f. D., H. Beldring, 
Louise D., Jørgen Jensen). 

Drackenberg, Severine Caroline, f. 
Rasmussen, Sø - Tøihuuslieute- 
nant Fr. D.'s Hustru, t i Kbhvn. 

14. Septbr. (Ægtefælle, Børn: Alma D., Kristian D., Harald 
D., Prem.-Lieut. Vilhelm D., 
Svigerdatter: Johanne D., f. 
Ørnstrup). 

Drechsel, Emil, Cand. phil., t P^^^ 
Hjemrejse fra Amerika. (For- 
ældre: Procurator i Slagelse 
Viggo D., Gabriele D., f. Jo- 
hansen). 

Dreyer, Carl Albert Dines, Contoir- 
chef ved de danske Statsbaner, 
Secondlieut., Dbmd., R. af D.„ f i 
Kbhvn.28.Aug.,60Aargl. (Hus- 
tru: Doris D., f. Schmiegelow, 
Datter: Margarethe Jørgensen, f. 
D., Svigersøn: Peter Jørgensen). 

Dumreicher, Carl Conrad Jacob 
Boethe, Overretssagfører i Hel- 
singe, t smstds. 4. Novbr., f. 
paa Bregentved 14. Sept. 1844. 
(Hustru: Maria D., f. Mørch). 

Ebbesen, Sophie Hedevig Angeline, 
f. Briem, Enke efter Sognepræst 
til Slangerup H. C. W. E., t 
paa Frederiksberg 29. Mai, 59 
Aar gi. (Børn og Svigerbørn) 

Egeriis, Andreas Folmer Emil, Cand 
juris, t i Nykjøbing i Sjælland 
25. Decbr., f. i Kjøge 12. Mai 
1829. (Søster : Elise Berg, f. E. 
Svoger: Districtslæge A. Berg) 

von Eggers, Frederik Balthasar Nico 
laus Andreas, Baron, Dyrlæge, t 
paa Falster 10. Marts, f. i Itzehoe 
5. Sept. 1848. (Hustru: Inge- 
bojg V. E.; f. Nyholm; Børn). 

von Eggers, Ingeborg Christiane, Ba- 
ronesse, f. Nyholm, Fornævntes 
Enke, t i Kbhvn. 10. Novbr. 
(Børn). 

von Essen, Philip Abraham, Com- 
merceraad, kgl. Hofexpediteur 
i Hamburg og Altona, R. af D., 
t paa Frederiksberg 3. Februar, 
f. 28. Jimi 1«04. (Søstre). 

Faartoft, Frederikke Emilie Sophie, 
f . Krog, Districtslæge A. C. Faar- 
tofts Hustru, t i Nykjøbing p. 
M. 19. Mai; f. i Lejre Prseste- 
gaard paa Suderø 22. Juli 1851. 

Faber, Johannes Christian, Sogne- Dødsfald i Danmark. Tillæg S. 85 præst til Følleslev og Særslev i 
Sjællands Stift, f i Næstved 5. 
Juni, 65 Aar gi. (Børn). 

Fabritius - Tengnagel , Anna Sophie 
Augusta, f. Feddersen, Fideicom- 
misbesidder S. F.-T.'s Hustru, f i 
Lyngby 8. Sept., f . 19. Octbr. 1814. 

Fabritius-Tengnagel , Hans, Eier af 
Kugballegaard , Fideicommis- 
besidder, f P^-a Rugballegaard 
4. Juni, f. 5. Jan, 1813. (Hus- 
tru: Anina Conradine F.-T., 
f. Fabritius-Tengnagel). 

Fangel, Holger, fhv. Provst for Als 
Nørreherred , fhv. Sognepræst 
til Hagenbjerg, t i Pøhl paa 
Als 28. Febr., 84 Aar gi. (Søn: 
Praktis. Læge i Kbhvn. S. B. F.). 

Farrer, Johan Christian, Stud. juris, 
t paa Rudersdal 18. August, 28 
Aar gi. (Fader: Grosserer J. C. 
F.). 

Feilberg, Bolette Christine, f. Rør- 
dam, fhv. Sognepræst til Kirke- 
Helsinge N. S. F.'s Hustru, f i 
Kbhvn. 18. Novbr., 78 Aar gi. 

Feilberg, Karen Johanne, f. Schouboe, 
Enke efter Sognepræst til Kværn- 
drup L. F., t i Kbhvn. 26. Mai, 
84 Aar gi. (Børn). 

Fiedler, Harald Valdemar, Birke- 
dommer i Holsteinborg Birk, 
Indenrigsministeriets Consulent 
i Fiskerisager, R. af D. p. p., t 
i Sterrede pr. Skjelskør 29. Mai, 
f. paa Frederiksberg 18. Juni 
1808. (Efterladte). 

Fife, James Eduard, afsk. Premier- 
lieutenant af Kjøbenhavns 
Brandcorps, fhv. Vognfabrikant, 
R. af D., t i Kbhvn. 27. Juli, 
62 Aar gi. (Søster og Svoger: 
Dorothea Primon, f. F., Emil 
Primon). 

Flinoh, Marie Sophie, f. Kaufmann, 
Enke efter Xylograph A. C. F. 
Flinch, t i Kbhvn. 25. Debr. f. 
smstds. 15. Febr. 1811. (Helga 
F., Frederikke F., f. Boje). 

Fonneftbeoh , Anders , Manufactur- handler, f i Kbhvn. 12. Febr., 
67 Aar gi. (Hustru og Børn). 

F088, Holger Troels, Grosserer i 
Kjøbenhavn, fhv. græsk General- 
consul, t i Kbhvn. 25. Marts, 
f. i Nakskov 1818. (Hustru og 
Børn: Vilhelmine F., f. Hor- 
nung, Emma Langgaard, f. F., 
Skuespiller Aage F., Premier- 
lieutenant i Flaaden Helge F.). 

Frandsen, Ludvig, afsk. Premier- 
lieutenant af Rytteriet, R. af 
D., t i Kbhvn. 14. Octbr., f. i 
Holbæk 20. Febr. 1815. (Sød- 
skende). 

Fritz, Johan Christian Valeur, Fuld- 
mægtig i Finantsministeriet, f 
i Lyngby 7. Aug., f. i Bedsted 
ved Vestervig 19. Novbr. 1884. 
(Sødskende og Sødskendebøm). 

Frost, Caroline Sophie, f. Bentzen, 
Enke efter Districtslæge i Præstø 
C. F. F., t i Kbhv. 18. Mai, f. 
smstds. 3. Febr. 1812. (Sviger- 
søn: Contoirchef A. Tuxværd; 
Neveu: Contoirchef F. V. L. 
Bentzen). 

Fønss, Henrik Johan Leth, Kam- 
merherre, fhv. Toldkasserer i 
Nyborg, R. af D., f paa Frede- 
riksberg 28. Juni, f. 7. Febr. 
1796. (Hustru: Louise F., f. 
Rigsgrevinde Schmettau; Søn- 
ner: Toldassistent Christian F., 
Secretair Louis F.; Svigerdøtre: 
Nonni F., f . Rigsgrevinde Schmet- 
tau; Lydia F., f. Theill). 

Gandil, Louise, Frøken, f i Kbhvn. 
1. Febr., 89 Aar gi. (Efterladte). 

Garde, Luise Marie, f. Westergaard, 
prakt. Læge I. G.'s Hustru, (1® 
gift med Grosserer i Kbhvn. E. 
C. Kornerup), t paa Frederiks- 
berg 6. Juli, f. 12. Jan. 1836. 

Gedde, Ove, Postexpedient i Kjøben- 
havn, t smstds. 1 Juli. (Moder : 
Oberstinde Emmy G.; Søster). 

Gerner, Sophie Elisabeth Antoinette, 
f. Langreuter, Enke efter Over- 
læge A. Gerner, f paa Frede- 
riksberg 5. Juni. 

3* Tillæg S. ae Dødsfald i Danmark. GersdorfT, Nicolai^ Baron , russisk 
Oberst, Fideicommisbesidder, f 
i Arcachon 23. April, f. 13. Decbr. 
1818. (Børn: Lieut. Baron N. 
G., Kammerjunker, Prem. Lieut. 
Baron S. G., Olga d'Amslér). 

Gianelli, Gaudenz, Oonditor i Kjøben- 
havn, fhv. Capitain i Borger- 
væbningen, t i Graubiinden 27. 
Septbr., f. i Cassaccia i Schweitz 
20. Oct. 1828. (Broder: R. G.). 

GJølbye, Francisca Maria, f. Baads- 
gaard, Enke efter Sognepræst 
til Aarslev og Hørning N. B. G., 
t i Randers i Octbr., 70 Aar gi. 

Gleerup, Abraham, fhv. Grosserer i 
Kjøbenhavn, f i Aarup 22. 
Octbr., f. i Hygum 27. Marts 
1812. (Hustru: Bothilde G., f. 
Bramsløw). 

GoldftChmidt, Meyer Aaron, Professor, 
Forfatter, R. af D., f pa«- Fre- 
deriksberg 15. Aug., f. i Vor- 
dingborg 26. Octbr. 1819. (Søn : 
Dr. med. A. G.; Søster: Ragn- 
hild G.). 

Good, Frederik de Coninck, adj. 
Consul i Hull, f smstds. 24. 
Jan. (Fader: Generalconsul Cle- 
mens G.). 

Gottlieb, Johanne Nicoline, f. £eg- 
holm, Enke efter Grosserer G., 
t i Kbhvn. 10. April, 797, Aar 
gi. (Børn og Svigerbørn). 

Gradmann, Carl Johan Gottlob, spansk 
og portugisisk Viceconsul i Hel- 
singør, t smstds. 27. Jan., 65 
Aar gi. (Hustru : Constance G., 
f. Datow). 

Groth, Johan Emil, Bogholder ved 
Fredens Mølles Fabriker, f i 
Kbhvn. 13. Febr. (Hustru: Fran- 
ziska G., f. Wilhjelm; Fader: 
fhv. Tobaksfabrikant Carl G.). 

Guldberg, Christian Andreas, praktis. 
Læge i Aarhus, t 20. Aug., f. 
i Nykjøbing p. F. 27. Novbr. 1855. 
(Fader: Ch. G.). 

Guldencrone, Marie Sophie Frede- 
rikke, Baronesse, f. Bardenfleth, 
Enke efter Kammerherre, Amts- forvalter, Baron C. F. G., f i 
Valby 4. Octbr., f. 17. Marts 1810. 
(Søn: Christian Baron G., Oberst- 
lieut., AdjUtant hos Hs. Maj. 
Kongen). 

Gyldencrone, Emma Ottilie, Baro- 
nesse, t i Kbhvn. 16. Febr., f. 
28. Octbr. 1831. (Pleiedatter : 
Henny Holm). 

af Gyldenfeldt, Hans Sehested, f i 
Kbhvn. 4. Juli, f. 4. Nov. 1852. 
(Broder: Cand. juris C. V. af G.). 

Gyldenstjerne-Sehestedt, Ove Alexan- 
der, Kammerjunker, f i Kbhvn. 
23. Decbr., f. 13. Marts 1814. 
(Niecer: Jægermesterinde E. 
Bruns, f. G.-S.; Ritmesterinde 
H. Gotschalk, f. G.-S.). 

Gyntelberg, Jacob, fhv. praktis. Læge 
i Varde, f smstds. 6. Novbr., f. 
i Horsens 29. Febr. 1796. (Børn : 
Ottilie G., A. G., Johanne Brend- 
strup, f. G.: Svigersøn: L. Brend- 
strup). 

Gaizsche, Philip Christian, fhv. 
Sognepræst til Munkebjergby 
og Bromme i Sjællands Stift, 
t i Kbhvn. 5. Septbr., 72 Aar 
gi. (Børn : Vilhelm G., Marie G.). 

Haokhe, Marie Johanne, f. v. Osten, 
Oberst W. H.'s Hustru, f paa 
Frederiksberg 23. Octbr. 

von Haffner, Christian Vilhelm Dieu- 
donné. Hofjunker, afsk. Capitain 
af Infanteriet, f i Kbhvn. 12. 
Novbr., f. smstds. 29. Sept. 1819. 
(Hustru: Fanny H., f. Forbech). 

von Haffner, Wolfgang, General å 
la suite. Kammerherre, Besidder 
af Stamhuset Egholm, Medlem 
af Landsthinget, fhv. Indenrigs- 
minister, fhv. Krigsminister, 
fhv. Marineminister, Stk. af D., 
Dbmd., p. p., t i Kbbvn. 28. 
April, f. ved Kjøbenhavn 10. 
Septbr. 1810; (Hustru: Mine v. 
H., f. Krieger; Børn og Sviger- 
sønner). 

Hald, Christian Holger, fhv. Provst 
for Lunde, Skam og Skovby 
Herreder, fhv. Sognepræst til Dødsfald i Danmark. Tillæg S. 87 L\imby, R. af D., Dbmd., f i 
Odense 20. Decbr., 83 Aar gi. 
(Børn og Svigerbørn). 

Hald, Lauritz Mathias Emil, fhv. 
Sognepræst til Snodstrup i Sjæl- 
lands Stift; t P&A Frederiksberg 
25. Mai, 81 Aar gi. (Hustru: 
Maria H., f. Drebolt). 

Halias, August Vilhelm Carl, afsk. 
Capitain af Infanteriet, R. af D., 
t i Kbhvn. 11. Juli, 71 Aar gi. 
(Hustru: Marie H., f. Frahm; 
Børn). 

Haiias, Carl Vilhelm August, practis. 
Læge i Lunderød pr. Tølløse, 
t 5. Febr., f. i Kbhvn. 7. Aug. 
1855. (Hustru: Marie H., f. Søn- 
derup). 

Hansen, Cai, Secondlieutenant, Plan- 
tageforvalter, t paa St. Croix 
11. Aug. (Fader: Ritmester C. 
A. H.). 

Hansen, Edla Alvilde, Frøken, f pa^ 
Frederiksberg 30. Aug. (For- 
nævntes Søster). 

Hansen, Hans Christian Olaf, Told- 
assistent i Aalborg, f i Thisted 
27. Juli, f. 21. Marts 1843. 

Hansen, Jacob, 1ste res. Capellan ved 
St. Mortenskirke i Randers, t i 
Randers 11. Sept., 68 Aar gi. 
(Hustru og Børn). 

Hansen, Jørgen, Forpagter af Neder- 
gaard paa Langeland. R. af D., 
t paa Nedergaard 8. Febr. (Hus- 
tru: Caroline H.). 

Hansen, Ludvig, fhv. Vexellerer i 
Kjøbenhavn, f smstds. 2. Mai. 
(Søskende: Marie Helms, Anna 
Fønss, Emil H.). 

Hansen, Mouritz, Procurator, f i 
Svendborg 31. Aug., 88 Aar gi. 
(Børn og Svigerbørn). 

Hansen, Peter Carl Frederik, praktis. 
Læge i Saxkjøbing, f smstds. 
17. Ootbr., f. smstds. 4. Mai 1821. 
(Hustru: Johanne H., f. Helms). 

Hansen, Tønnes, Forvalter ved „det 
forenede Dampskibsselskab,^ t 
i Kbhvn. 1. Jan. (Hustru: Marie 
H., f. Svendsen). von Harten, Fanny Elisabeth, f. Groth, 
Corpslæge, Dr. med. H. v. Har- 
tens Hustru, t i Kbhvn. 6 Decbr., 
f. smstds. 29. Decbr. 1858. 

Hassel, Johan Fridolin, Capitain, 
Mechanicus, f i Kbhvn. 30. Jan. 
(Hustru: Doris H., f. Eiokhoff). 

Haxthausen, Christiane, f. Lillien- 
skiold, Kjøbmand Holger H.'s 
Hustru, t i Willmar, Minnesota 
2. Sept., f. 1. Juni 1861. 

Hedemann, Caroline Josephine, Frø* 
ken, t P^'a Nedergaard 31. Jan., 
78 Aar gi. (C. Hastrup, f. Hede- 
mann ; Kammerherre G. V. Kaas). 

Heerfordt, Anna Margrethe, f. Asp, 
Enke efter Sognepræst til Selde 
og Aasted C. F. H., t i Kbhvn. 
20. Decbr., 79 Aar gi. (Børn: 
Antonio H., I. H. H., N. C. H.). 

Hegel, Frederik Vilhelm, Etatsraad, 
Universitetsboghandler, R. af D., 
p. p., t i Kbhvn. 27. Decbr., 
f. i Fredensborg 11. Mai 1817. 
(Søn og Svigerdatter: Boghand- 
ler Jacob H., Julie H., f. Bagge). 

Heide, Charlotte Amalie Elisabeth, 
f. Bloch, Enke efter Geheime- 
legationsraad I. B. H., f i Hobro 
20. Marts, f. i Odense 15. Aug. 
1799. (Børn og Svigersøn: An- 
tonio H., Maria H., Thora Sime- 
sen, f. H., Landinspecteur Georg 
Simesen). 

Heilmann, Petrea Caroline Arendtine, 
f. Utke, Enke efter Sognepræst 
til Bjerreby I. E. H., f i Svend- 
borg 23. Febr., 77 Aar gi. (Børn). 

Hein, Julius Theodor, afsk. Oberst 
af Infanteriet. R. af D., Dbmd., 
t i Ødsted Præstegaard 21. 
August, f. 24. Decbr. 1817. (Efter- 
ladte). 

Heltzen, Augusta Elisabeth, Frøken, 
Datter af Kammerherre, Stift- 
amtmand E. S. E. H., t i Odense 
2. Octbr. 

Henrichsen, Ane Frederikke, f. Ja- 
cobsen, Enke efter Sognepræst 
til Balling og VoUing A. V. H., Tillæg S. 38 Dødsfald i Danmark. t paa Tolstrupminde 27. Novbr., 
81 Aar gi. (Søn og Svigersøn). 

Henrichsen, Marie Charlotte, f. Lund, 
Enke efter Høiesteretsadvocat 
C. S. H., t i Kbhvn. 9. Febr. 
(Datter: Ida Kragh). 

Heramb, Sara Mariane Ernestine, f. 
V. Ditten, Enke efter Sognepræst 
til Errindlev og Olstrup Th. 
Heramb, f paa Skovbøllegaard 
ved Nakskov 28. Septbr., 70 Aar 
gi. (Børn og Svigerbørn). 

Hersom, Engelbreth, Cand. polyt., 
Ingenieur, Vand- og Brand- 
inspecteur i Frederiksberg Com- 
mune, t paa Frederiksberg 21. 
Octbr., 49 Aar gi. (Hustru: 
Dagmar H., f. Hammerum). 

Hertig, Henrik Christian, Uhrmager, 
t i Kbhvn. i Juni, 72 Aar gi. 
(Broder: F. C. H.). 

Hinrichsen, Hans Otto, Contoirchef 
i Finantsministeriet, f i Kbhvn. 
29. Decbr., f. i Ærøeskjøbing 
29. Jan. 1839. (Hustru : Rosalie 
H., f. Lund, 1^ gift Dencker). 

Hjorth, Jens Carl Frederik Adolph, 
fhv. Sognepræst til Roslev og 
Rybjerg i Viborg Stift, f i 
Kbhvn. 8. Novbr., 73 Aar gi. 
(Hustru: Jacobe H., f. Munter^ 
Børn). 

Hoff, Richard Theodor, Overlærer ved 
Realskolen i Rønne, f i Rønne 
13. Febr.; f. i Veile 7. Febr. 
1824. (Hustru, Børn og Sviger- 
børn: Martine H., f. Theilmann; 
Marie Schou, f. H., Skomager 
H. C. Schou, Johanne Petersen, 
f. H., Commissionair J.Petersen, 
Assistent Adolph H., Theodora 
H., Martha H., Emma H., Enke- 
fru Frederikke H., f. Nielsen). 

Holm, Amalie Marie, f. Friis, Enke 
efter Sognepræst til Aggersborg 
A. H., t i Kbhvn. 9. Mai, 78 
Aar gi. (Søn: Overretssagfører 
Jacob H.). 

Holm, Andreas Hermansen, Com- 
merceraad. Grosserer, f i Kbhvn. 
5. Marts, f. srastds. 6. Octbr. 1809. (Hustru: Elisabeth H., f. Lier; 
Børn og Svigerbørn). 

Holm, Augusta Frederikke Elisabeth, 
f. Liebman, Enke efter Justits^ 
raad, Toldkt^sserer C. F. H., f 
i Helsingør 2. Juli. (Børn). 

Holm, Christiane Frederikke Geor- 
gine, f. Mørch, Enke efter Ju- 
stitsraad H., f i Kbhvn. 13. Jan., 
79 Aar gi. (Børn). 

Holm, Maria Fritze Julie, f. Bier- 
freund, Godseier E. H.'s Hustru, 
t i Kbhvn. 3. Marts. 

Holst, Sophie Christine, f. Binas, 
Sognepræst til Førslev H. P. H.'s 
Hustru, t i Førslev Præstegaard 
13. Marts, 38 Aar gi. 

von Holstein, Adolph Christoph 
Friedrich Huno, Kammerjunker, 
decor. m. fl. udenlandske Orde- 
ner, t i Borreby ved Eckem- 
fOrde 30. Marts, f. 20. April 1809. 

Hoppensach, Johan Henrik, Friseur 
ved det kgl. Theater, 77 Aar 
gi., og Hustru, Christine, f. Thu- 
lin, t i Kbhvn. 26. Febr. (Børn). 

Huus, Axel Nicolai Johannes, Sogne- 
præst til Veerst og Bække i 
Ribe Stift, t i Veerst Præste- 
gaard 13. Jan., 39 Aar gi. (Hus- 
tru: Olivia H., f. Christensen). 

Hvalsøe, Hans Jacob, Grosserer, R. 
af D. p. p., t i Kbhvn. 5. Novbr., 
82 Aar gi. (Børn). 

Hvidberg, Jens Peter, Bogtrykker, 
t i Kbhvn. 11. April. (Hustru: 
Anna H.). 

Heedt, Marie, f. Hansen, Enkefrue, 
t i Kbhvn. 5. Juni, 92 Aar gi. 
(Efterladte). 

Høst, Helga Alvilda, f. Thornam, 
Capitain F. H.'s Hustru, f i 
Kbhvn. 12. Decbr. 

Ingerslev, Julius Vitus, Sagfører i 
Nørre-Sundby, f smstds. 5. Octbr. 
(Børn: Marie L, Vitus^L; Moder: 
Caroline M. L). 

Jacobsen, Christian Julius Simon 
Jacobi, fhv. Sognepræst tilSkjød- 
strup og Elsted i Aarhus Stift, Dødsfald i Danmark. Tillæg S. 39 t i Hessel ved Gjedsted 28. 
Aug., 72 Aar gi. 
Jacobsen, Jacob Christian, Dr. phiL 
(h. c), Stifter og Eier af Brygge- 
riet Gamle Carlsberg, afsk. Ca- 
pitain af Kjøbenhavns Borger- 
væbning, fhv. Medlem af Folke- 
thinget, Landsthinget og af Rigs- 
raadet, Comm. af D. 1 ®, Dbmd., 
p. p., Stifter af Dotationer til 
Fremme af Videnskab og Kunst, 
t i Rom 30, April, f. i Kbhvn. 
2. Septbr. 1811. (Hustru: Laura 
J.; Søn: Brygger Carl J.). 

Jensen, Berthel Thorvald Charles, 
Apotheker i Høver, t 14. Jan., 
f. i Kbhvn. 1838. (Sødskende). 

Jensen, Christian, Sagfører i Hjør- 
ring, t smstds. 21. Juli. 

Jensen, Dorothea, Frøken, Viceinspec- 
trice ved Farimagsgades Skole, 
t i Decbr. (Søster: L. Arentzen, 
f. J.; Svoger: fhv. Adjunct Kr. 
Arentzen). 

Jensen, Elisabeth Cathrine, f. Mehl, 
fhv. Sognepræst til Kyndby og 
Krogstrup Steen Jensens Hustru, 
t paa Frederiksberg 16. Decbr., 
75 Aar gi. 

Jensen, Niels Lauritz Christian, Etats- 
raad, fhv. Amtsforvalter for Kjø- 
benhavns Amtstuedistrict, R. af 
D., t i Kbhvn. 20. Jan. (Hustru: 
Agnes J., f. Petersen; Børn). 

Jermiin, Anne Dorothea, f. Jermiin 
Enke efter Sognepræst til Tju 
strup og Haldagerlille H. C. J. 
t paa Als 7. Aug., 75 Aar gi 
(Børn og Svigersøn: Marie Pe 
dersen, f. J., Ingeborg J., Lm 
manuel J., Kjøbmand P. C. Pe 
dersen). 

Jermiin, Henrich, Cand. theoL, t i 
Haslevgaards Mølle pr. Hadsund 
20 April, f. i Østerbrønderslev 
11. Octbr. 1810. (Sødskende). 

Jessen, Adolph Mandrup Julius,yexel- 
mægler, t i Kbhvn. 5. April, 
49 Aar gi. (Sødskende: Nancy 
Hartmann, Julie J., Johan Edv. J., Thorvald J., Gregersine Wil- 
helm). 

Johansen, William Paulus Jensenius, 
Oberst af Fodfolkets Forstærk- 
ning, R. af D., t i Rønne 13 
Febr., f. 10. Juli 1824. (Hustru: 
Camilla J.; Børn). 

Johnsen, Johan Vilhelm, fhv. Provst 
for Malt, Anst og Slaugs Her- 
reder, fhv. Sognepræst til Vam- 
drup, t i Kbhvn. 5. Decbr., 51 
Aar gi. (Hustru: Ida J., f. 
Jessen). 

Johnsen, Vilhelm Magnus, Søtøihuus- 
lieutenant. Overgymnastiklærer 
i Marinen, Dbmd., f i Kbhvn. 
10. Decbr., 67 Aar gi. (Børn). 

Jiirgensen, Jacob Buntzen, fhv. Sogne- 
præst til Engom i Aarhus Stift, 
t i Veile 11. Januar, 74 Aar gi. 
(Søster: Anna J.). 

Jiirgensen, Lauritz, fhv. Provst for 
Horns, Ølstykke og Lynge-Fre- 
deriksborg Herreder, fhv. Sogne- 
præst til Ude- og Oppe-Sundby, 
R. af D„ t paa Frederiksberg, 
d. 27. Octbr., 75 Aar gi. (Hustru 
og Datter: Mathea J., f. Sonne; 
Francisca J.). 

Jæhnigen, Carl Frederik, Cantor ved 
Holmens Kirke, f i Kbhvn. 24. 
Juli, f. smsteds. 7. Febr. 1813. 
(Børn og Svigerbørn). 

Jørgensen, Caroline Margrethe, f. Jo- 
hansen, Oberstltn., Mægler N. 
Jørgensens Enke, f P^^ Frede- 
riksberg 6. Novbr., 857? Aar gi. 
(Datter: Frederikke J.). 

Jørgensen, Ole Thorsen, Grosserer, 
t i Gjentofte 2. Decbr., 38 Aar 
gi. (Hustru: Bolette J.). 

Jørgensen, Theodor Peter Valdemar, 
kgl. Translateur, Assistent hos 
Notarius publicus, f i Kbhvn. 
15. Novbr. (Hustru). 

Kaaber, Simon Frederik, Sagfører i 
Kolding, t smstds. 16. Juni, 48 
Aar gi. 

Kali, Ellen Barbara Abigael, f. Mon- 
rad, Enke efter Byfoged, Dr. 
juris J. C. K., t i Kbhvn. 7. Tillæg 8. 40 Dødsfald i Danmark. Marts, f. smstds. 19. Aug. 1802. 
(Børn og Børnebørn). 

KanR, Niels Jørgen, Forstraad, Skov- 
rider ved Saltø og Harrested 
Godser, f ^' Jan., 87 Aar gi. 
(Børn). 

Kastrup, Gustav Ove Christian, prakt. 
Læge, t i Ordnip 1. Septbr., f. 
i Kbhvn. 10. Sept. 1851. (Søstre: 
Ellen Hauberg, f. K., Alvilda 
Hauberg, f. K.). 

Kealer, Johan Frederik, afsk. Oberst 
af Kjøbenhavns Borgervæbning, 
R. af D., t paa Nybrogaard ved 
Lyngby 3. Septbr., 74 Aar gi. 
(Børn). 

Kiellerup, Estrid, Frøken, t i Sorø 
28. April, 18 Aar gi. (Forældre : 
Overlærer C. E. K., Anna K., 
f. Salicath). 

Kierumgaard, Carl, fhv. Sognepræst 
til Skive og Resen, R. af D., f 
i Kbhvn. 17. Febr., 79 Aar gi. 
(Broder: Havneoppebørselscon- 
trolleur N. V. K.). 

Kieramgaard, Nicolai Vilhelm, Havne- 
oppebørselscontrolleur i Kjøben- 
havn. Fornævntes Broder, f i 
Kbhvn. 8. Marts, f. 7. Juli 1812. 
(Hustru: Nicoline K., f. Pater- 
mann; Børn). 

KiflBr, Christian Emil, praktis. Læge 
i Kjøbenhavn, f smstds. 20. Jan., 
f. smstds. 18. Decbr. 1836. (Hus- 
tru: AnnaK., f, Brandt. Børn: 
Aage K., Gudrun K.). 

KiflBr, Hektor Frederik Jan son, Etats- 
raad, fhv. Stiftsphysicus i Ribe 
Stiftsphysicat, R. af D., Dbmd., 
t i Ribe 12. Juli, f. i Aarhus 
14. Sept. 1801. (Børn). 

'Kjellerup, Almira, f . Lindo, Enke efter 
Conferentsraad A. A. Kjellerup, 
t i Kbhvn. 28. Febr. (Børn og 
Svigerbørn). 

Kjær, Christian Jessen, Lærer ved 
de offentlige Skoler i Kbhvn., 
t i Kbhvn. 28. Sept., 43 Aar gi. 
(Hustru: Augusta K., f. Guld- 
berg). 

Kjær, Hedevig Christina, f. Dahlfors, Skolebestyrer P. V. Kjærs Hus- 
tru, t i Kbhvn. 5. Juni. 

de Klauman, Marie Cathrine, f. Tver- 
moes. Enke efter Justitsraad, 
fhv. Amtsforvalter i Assens S» 
de K., t i Taamby paa Amager 
31 Decbr., 91 Aar gi. 

Klein, August Leonhardt, afsk. Gene- 
ralmajor af Artilleret, Comm. 
af D. 1 «, Dbmd., f i Kbhvn. 15. 
Januar, f. 24. Novbr. 1820. (Hus- 
tru: Mathilde K., f. Kruuse). 

Klein, Augusta Julie Vilhelmine, L 
Erichsen, Høiesteretsassessor C> 
S. K.'s Hustru, f i Kbhvn. 11. 
April. 

Klingeey, Peter Eduard, afsk. Oberst 
af Infanteriet, R. af D., Dbmd., 
t i Kbhvn. 6. Juni, f. 20. Januar 
1817. (Hustru: Clara K., f. Hen- 
nings). 

Knuth, Margrethe Christine Lucie, 
f. Baronesse Rosenørn -Lehn, 
Lehnsgreve A. V. Knuth til 
Knuthenborgs Hustru, f P** 
Knuthenborg 30. Decbr., f. 14. 
April 1859. 

Koch, Elly, f. Wardenburg, Capitain 
af Fodfolket H. Kochs Hustru, 
t i Aarhus 17. Novbr., f. 26. 
Febr. 1852. 

Koch, Hans Peter Christian, fhv. 
Provst for Meerløse og Tudse 
Herreder, fhv. Sognepræst til 
Damsholte paa Møen, t i Kbhvn. 
24. August, 85 Aar gi. (Søn og 
Svigerdatter: Dr. med. P. D. K., 
Marie K., f. Kornerup). 

Koefoed, Christence Henriette, Frø- 
ken, t 2« ^^h ^ Aar gi. 

Koefoed, Louise Augusta, f. Lillien- 
skiold. Enke efter Justitsraad, 
Herredsfoged C. K., f i Kbhvn. 
14. Jan. (Søster og Svigerinde: 
Elisabeth v. Bretton, f. L. ; Chri- 
stence Koefoed). 

Kok, Johannes Georg Elias, Profes- 
sor., const. Præst i Citadellet 
Frederikshavn, R. af D., f i' 
Kbhvn. 20. Jan., f. paa Ledre- 
borg 24. Febr. 1821. (Hustru og Dødsfald i Danmark. Tillæg S. 41 Sønner: Siegfride K., f. Tofft; 

Papirhandler Karl K., Cand. 

polit. Martin K.). 
Kolvig, Carl Vilhelm, Postexpediteur 

i Nordby paa Fanø, Dbmd., t i 

Nordby 17. Mai, 78 Aar gi. 
Korfitsen, Cathrine, Frøken, f i 

Kbhvn. i April, 85 Aar gi. 

(Niece: Jutta K.). 
Krag, Charlotte Margrethe, f. Larsen, 

Enke efter Kammerherre W. H. 

K., t i Kbhvn. 26. Marts. (Børn). 
Krarup, Frederikke, f. Krarup, Enke 

efter Sognepræst til Lønborg og 

Egved F. F. S. K., t i Lønborg 

i Juli, 74 Aar gi. 
Krarup, Niels Bygum, Procurator, 

Landvæsenscommissair, fhv. 

Postmester i Ringkjøbing, R. af 

D., t i Ringkjøbing 16. Marts, 

84 Aar gi. (Børn). 
Kretz, Johanne, f. Schou, Enke efter 

Kammerraad, Palaisforvalter P. 

J. K., t i Kbhvn. 31. Jan.. (Børn 

og Svigerbørn). 

Krogh, Martha Christine, f. Freck- 
land. Enke efter Kammerjunker, 
Ritmester G. F. K., t i Hørs- 
holm 26. Jan., 91 Aar gi. (Re- 
dacteur Th. B. Andersen og 
Hustru Alma A., f, RuJBF). 

Krum, Daniel Jacob, kgl. Solodandser, 
t i Gjentofte Sogn 22. Marts, 
f. 2. Januar 1850. (Hustru: 
Skuespillerinde Johanne K., f. 
Schmidt; Børn). 

Kiihl, Harald Frederik Joachim, Gros- 
serer, t i Kbhvn. 12. Jimi, 69 
Aar gi. (Hustru: Laura K., f. 
Aagaard; Søster: Asta K.). 

Langberg, Carl Vilhelm, fhv. Over- 
lærer ved Nyborg Realskole, t 
i Kbhvn. 15. Juni, f. smstds. 
11. Febr. 1801. (Børn: W. L., 
M. Jacobsen, f. L.). 

Lange, Caroline, f. Greibe, fhv. Post- 
mester C. L. Langes Hustru, f 
i Korsør 28. Novbr. 

Lange, Thomas, Professor, Forfatter, 
t i Lyngby 25. Aug. ; f. i Kbhvn. 30. Novbr. 1829. (Hustru : Fanny 
L., f. Gjellerup; Børn). 

von Langenbeck, Bernhard Conrad 
Rudolph, Dr. med. & chir., 
Etatsraad, fhv. Professor ved 
Kiels Universitet, fhv. Professor 
i Chirurgi i Berlin, R. af D. 
p. p., t i Wiesbaden 30. Septbr., 
f. i Hannover 9. Novbr. 1810. 

Laesen, Lars Christian, Overauditeur, 
fhv. Laspecteur ved Fødsels- og 
Pleiestiftelsen, t i Kbhvn. 14. 
Januar, f. i Odense 28. Aug. 
1803. (Efterladte). 

Launy, Adolph Johan George, Prem.- 
Lieut. i den vestindiske Hær- 
styrke, t 1 Hamborg 15. Juni, 
f. 22. Mai 1850. (Hustru : Anna 
f. Baronesse Rosenkrantz; Søn). 

Lautrup, Laura, f. Schiøtt, Enke efter 
Justitsraad C. L., t i Kbhvn. 
11. Nov., 81 Aar gi. (Børn). 

Leerbeck, Christian Marcus Peter, 
fhv. Inspecteur ved det kgl 
Frederiks Hospital, t paa Frede 
riksberg 20. Juni. (Hustru: Vil 
helmine L., f. Sørensen; Børn) 

Lehmann, Edvard Adolph Emilius 
Conferentsraad , fhv. Amtsfor 
valter for Aarhus District, R 
af D., f i Aarhus 23. Juni, f. ] 
Kbhvn. 6. Nov. 1821. (Hustru 
Kristine L., f. Simesen; Børn) 

Lepper, Carl Theodor Hartvig. Kam 
merraad. Postmester i Middel 
fart, t smstds. 23. Mai, 59 Aar gi 

Le Sage de Fontenay, Juliane, f. Rot 
witt, Etatsraad, Departements 
chef J. P. Le S. de F.'s Hustru^^ 
t i Kbhvn. 11. Octbr., f. 22. 
Aug. 1815. 

Lillienekiold, Emilie Augusta, Frøken, 
t i Kbhvn. 9. Sept., f. 17. Decbr. 
1863. (Søster og Svoger: Jo- 
hanne Laub, f. L., Overlæge H. 
Laub). 

Lillienekiold, Hans Christopher, Kon- 
torist, t i Kbhvn. 19. Septbr., 
f. 4. Juni 1858. 

Lillienekiold, Hans Gustav, Læge og 
Apotheker i New York, "J smstds. Tillæg S. 42 Dødsfald i Danmark. 17. Decbr., f. paa Sophienberg 
i Nordsjælland 13. Mai 1829. 
(Hustru og Søn). 

Lind, Ellef, afsk. Oberst af Infante- 
riet, R. af D. p. p., t i Kbhvn. 
22. Marts, f. smstds. 12. April 
1809. (Hustru og Søn: Martine 
L., f. Thostrup; kgl. Fuldmægtig 
G. L.). 

Linderstrøm, Caroline Amalie, Frø- 
ken, t i Kbhvn. 23. Marts. 
(Søstre: Johanne Lang, f. L., 
Vilhelmine L.). 

von Linstow, August Vilhelm Franz, 
afsk. Premierlieutenant af Ca- 
valleriet, fhv. preussisk Major, 
t i Btickeburg 13. Juni, f. 21. 
Novbr. 1814. 

Lohse, Georg Edvard Gustav, Gros- 
serer, Consul, t i Skotterup i 
Juli. (Hustru: Catherine L., f. 
Edwards; Børn og Svigerbørn). 

Lorentzen, Maria Antoinette, f. Beck, 
fhv. ToldcontroUeur I. Lorent- 
zens Hustru, t i Aarhus 7. Febr. 

Lorentzen, Thomas Jacob, fhv. Told- 
controUeur i Aarhus, t smstds. 

18. Novbr., f. 26. Juni 1813. (Børn). 
Lorenzen, Christian Claus, Sogne- 
præst til Vor Frue Kirke i Aal- 
borg og ad int. til Nørre-Tran- 
ders, fhv. Adjunct ved Slesvig 
Domskole, t i Aalborg 18. Aug., 
59 Aar gi. 

Lund, Augusta Charlotte Petrine, f. 
Heilmann, Enke efter Geheime- 
conferentsraad. Livlæge, Dr.med. 
J. J. G. L., t i Kbhvn. 30. Mai, 
f. smstds. 8. Mai 1810. (Neveu: 
Sognepræst i Kbhvn. G. Schepe- 
lem). . 

Lund, Johan Christian, fhv. Told- 
controUeur iKjøbenhavn, R. af 
D., t i Kbhvn. 24. Aug., f. 8. 
Januar 1812. (Hustru og Børn: 
Maria L., f. Henrichsen, Tecla 
L., Maximilian L.). 

LflBeeee, Niels Frederik, Stud. med. 
& chir., t i Kbhvn. 25. Juni. 

Maag, Julius, Overretsprocurator i 
Kjøbenhavn, f i Lyngby 1. luU, f. i Kbhvn. 10. Juli 1811. (Hus- 
tru: Sophie M., f. LUtken: Børn). 

Mackeprang, Marie, f. Jensen, Sogne- 
præst til Fodby H. M.'s Hustru, 
t i Fodby Præstegaard 29. April, 
71 Aar gi. 

Madsen, Hans, Kammerraad. fhv. 
Toldassistent i Kjøbenhavn, t 
paa Frederiksberg 5 Juli, 78 
Aar gi. 

Magens, Any Margrethe, Frøken, f 
i Kbhvn. 1. Marts. (Niece: 
Marie M.). 

le Mai re, Louise, f. MtiUer, Enkefrue, 
t i Kbhvn. 23 Mai. (Børn: Fré- 
déric le M., Louis le M., Thora 
le M., f. Wittusen). 

Mathiesen, Christian Conrad, fhv. 
Premierlieutenant af Infanteriet, 
t i Kbhvn. 24. Novbr., 83 Aar 
gi. (Børn). 

Mathiesen, Frederik Julius, const. 
Lærer ved polytechnisk Lære- 
anstalt, t i Kbhvn. 8. Decbr., 
39 Aar gi. (Hustru : Nanna M., 
f. Svendsen). 

Matthæi, Carl Henrik Vilhelm, Uhr- 
mager i Kjøbenharn, fhv. Ca- 
pitain i Kongens Livjægercorps, 
t i Kbhvn. 14. Septbr. (Hustru: 
Hermandine M., f. Reetz). 

Meinert, Ida MathUde Nicoline, Frø- 
ken, Forstanderinde for Dron- 
ning Caroline Amalies qvinde- 
lige Pleieforening, f i Kbhvn. 26. 
Februar, f. 15. Mai 1827. (Mo- 
der: M. C. M., f. Tang: Sød- 
skende). (See ndfr.). 

Meinert, Mette Christine, f. Tang, 
Enke efter Grosserer, Raadmand 
N. I. M., t i Kbhvn. 6. Decbr. 
f. paa Nørre Vosborg 4. Mai 1799. 
(Børn). (See ovfr.). 

Meyer, Christian VUhelm, afsk. Oberst 
af Ingenieurcorpset, Comm. af 
D. 1^ Dbmd., t i Kbhvn. 24. 
Januar, 79 Aar gi. (Hustru: D. 
M., f. ØUgaard; Børn). 

Meyer, Hartvig Wulff, fhv. Kjøb- 
mand i Kolding, t i Kbhvn. 13. 
Octbr., 76 Aar gi. (Efterladte). Dødsfald i Danmark. Tillæg S. 43 Meyer, Johan Philip Ferdinand, Gros 
serer i Kjøbenhavn, t smstds 
28. Aug., f. i Nakskov 23. Ja 
nuar 1829. (Børn og Sviger 
søn: Alma von Holck, Premier 
lieutenant Carl von Holck, Han 
delsfnldmægtig Axel M., Skue 
spillerinde Olga M., Stud. med 
Aage M., Harriet M., Thyra M.) 

Meyer, Louise Emilie, f. Gliese, Enke 
efter praktis.LægeM., t i Kbhvn. 
25. Febr. (Efterladte). 

Middel boe, Christian, Justitsraad, t 
i Kbhvn. 27. Mai, 81 Aar gi. 
(Børn og Svigerbørn). 

Mirkin, Moses, Kantor ved den mo- 
saiske Menighed i Kjøbenhavn, 
t i Kbhvn. 14. Febr., 76 Aar gi. 
(Hustru: Hanne M., f. Meyer). 

Monrad, Ditlev Gothard, Dr. theol. 
& phil.. Biskop over Lolland- 
Falsters Stift, Medlem af Kunst- 
akademiet, Stk. af Dbg. og Dbmd. 
p. p., fhv. Conseilspræsident, 
fhv. Finantsminister, fhv. Mini- 
ster for Kirke- og Underviis- 
ningsvæsenet, fhv. Indenrigs- 
minister ad int., fhv. Minister 
ad int. for Hertugdømmerne 
Holsten og Lauenborg, fhv. Med- 
lem af Folkethinget og af Rigs- 
raadet, f i Nykjøbing paa Fal- 
ster 28. Marts, f. i Kbhvn. 24. 
Novbr. 1811. (Hustru: Emmy 
M., f. Tutein; Børn). 

Muhle, Christian August Dalgas, Her- 
redsskriver i Nørvahg - Tørrild 
Herreder, f i Veile 7. Mai, f. i 
Grumstrup 3. Juli 1821. (Hus- 
tru: Elisabeth M., f. Selmer). 

Miillery Frederikke, f. Berg, Enke 
efter Fabrikentrepreneur A. W. 
M., fhv. Skuespillerinde ved det 
kgl. Theater, f paa Raavad 31. 
Juli. (Børn). 

Miiller, Johannes, Cand. phil., f i 
Chicago 17. Juli. (Forældre: 
Overlærer ved Horsens Latin- 
skole H. M., M. M., f. Ingerslev). 

Mtfhl, Elise Vilhelmine Julie, f. Nagel, Etatsraad C. Møhls Hustru, f i 
Frederiksborg Nyhuse 4. April. 

Møinichen, Jacob, Guldsmedemester, 
t i Kbhvn. 9. Febr. (Sødskende : 
I. S. M., C. A. M., Petrine Chri- 
stensen, f. M.). 

Maller, Elise Henriette, f. Jensen, 
Postexpedient C. F. M.'s Hustru, 
t i Kbhvn. 13. Sept. (Ægtefælle 
og Børn). 

Møller, Iver Henrik Valdemar, Ju- 
stitsraad, fhv. Districtslæge i 
Hørsholms Lægedistrict, R. af 
D., t paa Frederiksberg 27. Marts, 
f . i Stege 7. Marts 1810. (Hustru : 
Frederikke M., f. Lindegaard), 

Møller, Nielsine Vestine, f. Buch, 
ToldcontroUeur Møllers Hustru, 
t i Kbhvn. i Decbr. 

Mønster, Carl Christian, fhv. Adjunct 
ved Slagelse Latinskole, f paa 
Frederiksberg 17. Febr., f. i 
Ødum 8. Apr. 1812. (Søn: Carl 
M.; Døtre). 

Mørck, Poul Christian, Cand. theol., 
t i Aarhus 30. Octbr., f. i Slange- 
rup 13. Novbr. 1846. (Forældre: 
Kjøbmand Johannes M., Frede- 
rikke M., f. Brøns). 

Neergaard, Johan Andreas, fhv. Pro- 
prietair, t paa Jomfrubakken 
pr. Mariager 6. Marts, f. 5. Jan. 
1809. (Efterladte). 

Neergaard, Peter Johansen, Jæger- 
mester, R. af D., t paa Frede- 
riksberg 4. Febr., 72 Aar gi. 
(Børn og Svigerbørn). 

Nellemann, Caroline, Enke efter Apo- 
theker i Randers P. S. N., f i 
Kbhvn. 30. Jan. (Neveu : Høie- 
steretsadvocat S. Nellemann). 

Nellemann, Laurits, Justitsraad, fhv. 
Proprietair, f paa Allingskov- 
gaard 14. Octbr., 84 Aar gi. 
(Børn og Svigerbørn). 

Nielsen, Elise Dorothea, f. Gede, Enke 
efter Professor, Skolebestyrer 
M. N., t i Kbhvn. 6. Juli, f. 
smstds. 9. Juni 1801. (Døtre: 
Julie Gede, Kristiane N.). 

Nielsen, Frederik Theodor, fhv. Over- Tillæg S. 44 Dødsfald i Danmark. lærer ved Cathedralskolen i Ny- 
kjøbing paa Falster, f i Nykjø- 
bing p. F. 3. Jan., f. i Nyraad 
22. Octbr. 1820 (Børn). 

Nielsen, Hermann, Grosserer i New- 
castle, t smstds. 26. Octbr., 45 
Aar gi. (Fødested: Thisted). 
(Hustru: Margrethe N., f. Møller; 
Børn). 

Nielsen, Laurette Severine, f. We- 
senberg. Enke efter Sognepræst 
til Ramløse og Annise T. N. N., 
t i Roholte Præstegaard 3. Nov., 
80 Aar gi. (Søn: Sognepræst 
til Roholte I. C. W. N.). 

Nordentoft, Johan Christian, Capitain 
af Artilleriet, f i Miinchen 27. 
Juni, f. 21. Febr. 1856. 

Nors, Marie Frandsine, f. Møller, 
Enke efter Cancelliraad, Procu- 
rator O. H. N., f i Aarhus 25. 
April, 60 Aar gi. (Sødskende). 

Nyholm, Carl Henrik, Grosserer i 
Kjøbenhavn, f smstds. 9. Decbr., 
78 Aar gi. (Sødskende). 

Norgaard, Jens Peter, Grosserer, f i 
Kbhvn. 17. Januar. (Hustru: 
Sophie N., f. Bierring). 

HUrschau, Pouline Christine, Frøken, 
t i Kbhvn. 3. Jan. (Søster: 
Anna Marie Brix, f. N.; Svoger: 
Etatsraad I. A. Hasselberg). 

Oehlenschlager, Gustav Adolph, Sag- 
fører i Kjøbenhavn, f smstds. 
22. Octbr., 65 Aar gi. (Hustru, 
Børn og Svigerbørn). 

Olesen, Hans, fhv. Medlem af Folke- 
tinget, t paa Frederiksberg 5. 
Aug., f. i Sædinge ved Rødby 
1. Febr. 1815. 

Olsen, Christian, Stud. med., f i 
Kbhvn. 12. Octbr. (Fader: fhv. 
Gaardmand i Tjæreby Niels O. ; 
Sødskende). 

Olsen, Johannes Peter, Krigsraad, 
fhv. Søtøihuuslieutenant, Dbmd., 
R. af D., t i Kbhvn. 13. Febr., 
77 Aar gi. (Hustru: Hanne C, 
f. Holm; Børn). 

Olsen, Ole Ferdinand, Justitsraad, 
Eier af Kjøngs Fabrik, R. afD., t i Kbhvn. 16. Jan., f. smstds. 
12. Mai 1805. (Børn). 

Ove, Johanne Henrikke, f. Aarslev, 
Enke efter Sognepræst til Va- 
dum N. A. C, t i Søholmshuse 
i Marts, 77 Aar gi. 

Pasbjerg, Laurits Gregorius, Sogne- 
præst til Torkildstrup og Lille 
Brænde paa Falster, f i Tor- 
kildstrup Præstegaard 15. Nov., 
66 Aar gi. (Hustru: Caroline 
P., f. Rasmussen; Børn). 

Paulsen, Julius Sophus, Premier- 
lieutenant , Overtelegraphist i 
Odense, f smstds. 10. Mai, 57 
Aar gi. (Hustru: Marie P., f. 
Hornemann; Børn). 

Petersen, Anna Susanne Kathrine, 
f. Fog, Sognepræst til Aagerup 
O. N. P.'s Hustru, f i Aagerup 
Præstegaard 21. Octbr., 29 Aar 
gi. (Ægtefælle og Børn). 

Petersen, Christian Frederik, Pre- 
mierlieutenant, Civilingeniør, R. 
af D., t i Kbhvn. 7. Jan., 67 
Aar gi. (Hustru: Jacobine P., 
f. Jacobsen; Børn). 

Petersen, Conradine, Justitsraad, 
Overretsprokurator T. N. Peter- 
sens Enke, f i Kbhvn. 4. Juni. 
(Søn og Svigerdatter: Sophus 
P., Henriette P.). 

Petersen, Frederik Christian Vilhelm, 
Cand. theol., f paa Frederiks- 
berg 15. Marts, f. paa Brahes- 
borg, 19. Marts 1831. (Hustru: 
Cecilia P., f. Gøtsche). 

Petersen, Henrik Christian, Stud. 
med., t i Kbhvn. 23. Mai, 24 
Aar gi. (Forældre: Sognepræst 
til Gudbjerg Harald P., Frede- 
rikke P., f. Schepelem). 

Petersen, Johannes Albert, Piano- 
fortefabrikant, t i Kbhvn. 28. 
April, 35 Aar gi. (Hustru: Au- 
gusta P., f. Dons). 

Petersen, Louise, f. Toxværd, Enke 
efter islandsk Kjøbmand P., f 
i Kbhvn. 10. Mai, 90 Aar gi. 
(Datter: Enkefru Emilie Øm- 
strup; Børnebørn). Dødsfald i Danmark. Tillæg S. 45 Poulsen, Frederik Christian, Procu- 
rator i Holstebro, f smstds. 27. 
Aug., f. 2. Octbr. 1832. (Hustru: 
Thora P., f. Repsdorph). 

Poulsen, Vilhelm Burchard, fhv. 
Provst for Ramsø-Thune Herre- 
der, fhv. Sognepræst til Eiby 
og Nørre-Dalby, R. af D., f i 
Roeskilde 19. Maj, 77 Aar gi. 
(Hustru: Nathalie P., f. PauUi). 

Prahl, Carl Rudolph, Cand. polit., 
fhv. Medlem af „Dagbladets" 
Redaktion, Ridder af Æres- 
legionen, t i Kbhvn. 18. Juli, 
f. smstds. 28. April 1826. (Søn: 
Cand. philos. S. P.). 

Prangen, Sophie Caroline, f. Schwarz, 
fhv. Sognepræst til Nørbæk F. 
C. C. P.'s Hustru, t i Kbhvn. 
10 Febr., 71 Aar gi. 

Rasmussen, Ane Elisabeth, f. Dyhr- 
berg, Enke efter Sognepræst til 
Haasum og Ramsing R. R., f i 
Hem i Febr. 

Reeberg, Peter Nicolai, Cand. phil., 
Gaarde jer, f paa Frederiksberg 
i Juli. (Børn). 

Reedtz, Otto Arenfeldt, Kammer- 
herre, Fideicommisbesidder, Eier 
af Tamdrup Bisgaard, t smstds. 
29. Novbr., f. 8. Novbr. 1802. 
(Efterladte). 

Repholtz, Matthias Edvard, Justits- 
raad. Godsforvalter ved Baroniet 
Stampenborg, f paa Nysø 17. 
Novbr. (Hustru: Johanne R.; 
Børn). 

Richardt, Carl Johan, Portraitmaler, 
t i Kbhvn. 31. Octbr., f. paa 
Brede 16. Novbr. 1816. (Efter- 
ladte). 

Riegels, Christine Frederikke, f. v. 
Heinen, Enke efter Kammer- 
herre, Oberst H. C. R., f i Kbhvn. 
28. Novbr., f. i Odense 1803. 
(Efterladte). 

Rievers, Christiane, f. Ingerslev, Con- 
ventualinde i Slagelse Kloster, 
t smstds. 20. Febr., 90 Aar gi. 
(Børn og Børnebørn). 

Riis, Wolle Jessen, Toldassistent i Skjelskør, Dbmd., f i Skjelskør 
4. Februar, f. 22. Octbr. 1810. 
(Hustru: Jeannette R., f. Ja- 
cobsen). 

Rosenkrantz, Ivar Christian, Baron, 
Kammerherre, Hofjægermester, 
R. af D., fhv. Medlem af Lands- 
thinget, f i Skanderborg 22. Juni, 
f. 13. Sept. 1808. (Hustru: H. 
Rosenkrantz, f. de Lichtenberg). 

Rosenstand, Johan Frederik, Xylo- 
graph, t i Kbhvn. 6. Maj, f. 
smstds. 29. Decbr. 1820. (Hus- 
tru: Elvine R., f. Rosenstand; 
Datter: Ellen R.). 

Ross, Elisabeth Cathrine, Conven- 
tualinde i Vemmetofte Kloster, 
t i Kbhvn. 19. Maj, f. 9. Juli 
1806. (Broder: Oberst Fr. R.). 

Rostrup, Anna Cathrine Christine, f. 
Lund, Enke efter fhv. Sognepræst 
til Mosbjerg og Hørmested J. 
H. R., t i Vridsløselille 24. Decbr., 
79 Aar gi. (Børn: Hedevig R., 
Dines R.). (See ndfr.). 

Rostrup, Jens Hjersing, fhv. Sogne- 
præst til Mosbjerg og Hørme- 
sted, t i Aalborg 4. Marts, 76 
Aar gi. (Hustru: A. C. C. R., 
f. Lund; Børn: Hedevig R., 
Dines R.). (See ovfr.). 

Rothe, Tyge, Slotsgartner ved Rosen- 
borg, Borgerrepræsentant, R. af 
D., t i Kbhvn. 19. Octbr., f. 13. 
Sept. 1836. (Hustru: Thalia R., 
f. Rothe; Børn). 

Roulund, Louise, f. Schiødte, Jæger- 
mester C. E. R.'s Enke, t paa 
Aagaard i Novbr. 

Ruben, Hanne, f. Eichel, Enke efter 
Hofmanufakturhandler M. M. R., 
t i Kbhvn. 19. Novbr., 81 Aar 
gi. (Søn: portugisisk General- 
konsul Gottfried M. R.). 

Rybsahm, Jacques George Andreas, 
fhv. Distriktslæge i Ebeltoft 
Lægedistrikt, R. af D., t i Ebel- 
toft 26. Juli, f. i Aalborg 5. Oct. 
1820. (Hustru: Caroline R., f. 
Sørensen; Børn). 

RaBder, Carl Gustav Valdemar, Ejer Tillæg S. 46 Dødsfald i Danmark. af Dyrehavegaard ved Kolding, 
t smstds. 21. Decbr., 52 Aar gi. 
(Hustru : Othilie K., f. Aarestrup). 

Rømer, Frederique Raupach, Enke 
efter Kammerjunker R., f i 
Kbhvn. 27. Januar. (Børn). 

Rønne, Peter Falck, Sognepræst til 
Vejrum i Ribe Stift, f i Vejrum 
Præstegaard 7. Oct., 62 Aar gi. 
(Hustru : Signe R., f. Stephensen). 

Røse, Hakon, Stud. med., t i Kbhvn. 
31. Juli, 20 Aar gi. (Forældre: 
Distriktslæge i Rudkjøbing C. F. 
R; Charlotte R., f. Blegvad). 

Sadolin, Helga Winifred, Frøken, t 
16. April i Rerslev Præstegaard, 
19 Aar gi. (Forældre: Sogne- 
præst O. I. S., Louise S.). 

Salmonsen, Carl Heymann, Cand. 
polit.. Sekretair under Grosserer- 
Societetets Komité, t i Kbhvn. 
18. Sept., ved Ulykkestilfælde 
(Overkjørsel af Dampspor- 
vognen), f. smstds. 29. Jan. 1839. 
(Moder: Dina S. f. Jacobsen). 

Salmonsen, Lea, f. Jonas, Enke efter 
Grosserer og Fabrikant L. S., 
t i Kbhvn. 13. April, 73 Aar 
gi. (Børn og Svigersøn: Arnold 
S., Augusta Nathansen, f. S., 
Redaktionssekretair M. Nathan- 
sen; Isabella S.). 

Salomon, Caroline Amalie, f. Fischer- 
Benzon, Enke efter Sognepræst 
til Herslev og Gjevninge V. S. 
t i Kbhvn. 4. Juni, 75 Aar gi. 
(Børn: Henriette Kuhr, Therese 
S., Emilie Ewald). 

Saxtorph, Petrine Jensine, f. Alte- 
welt. Enke efter Sognepræst til 
Græsted og Maarum S. V. S., 
t i Kbhvn. 10. Octbr., 90 Aar gi. 
(Søn: Valdemar S.; Datter: Ma- 
thilde Wolff, f. S.; Svigersøn: 
C. S. Wolff). 

Schibbye, Adolph, Apotheker, f P^^ 
Frederiksberg i Juni, f. paa 
Øland 1853. (Moder: M. N. S.). 

Schiellerup, Hans Carl Frederik Chri- 
stian, Dr. phil. (Jena), Professor, 
astronomisk Observator, Lærer ved Søofficersskolen, Medlem af 
Videnskabernes Selskab, R. af 
D., t i Kbhvn. 13. Nov., f. i 
Odense 8. Febr. 1827. (Hustru: 
Thora S., f. Hassel. Børn). 

Sohieltved, Oluf Bernt, Krigsassessor, 
Forgylder, Dbmd., f i Kbhvn. 
12. Januar. (Efterladte). 

Sohiern, Ulrikke Amalie Frederikke, 
f. Komtesse Knuth, Enke efter 
Artillerikapitain E. Schiern, f 
i Kbhvn. 20. Jan., f. 8. Marts 
1828. (Sødskende : Postmester 
i Sorø Greve A. K., Stiftsdame 
i Vallø Komtesse Juliane K). 

Schiffdte, Ludvig Thorvald Theodor, 
Apotheker i Kjøbenhavn, t 
smstds. 14. Octbr., f. paa Fre- 
deriksberg 1834. (Moder: Nico- 
line S., f. Hvalsøe). 

Schjødte, Andreas Ferdinand, fhv. 
res. Kapellan ved Aarhus Dom- 
kirke, t i Kbhvn. 16. Febr., 71 
Aar gi. (Neveu: N. Schiødte). 

Schlegel, Ellen Kathrine, f. Becher, 
Enke efter Etatsraad C. F. A. 
S., t i Odense 20. Juni. (Børn). 

Schlegel, Henrik August Vilhelm, 
Kapitajn, fhv. Postmester i Rud- 
kjøbing, t i Kbhvn. 13. Decbr., 
78 Aar gi. (Børn og Svigerbørn). 

von Sohleppegrell, Vilhelm August, 
Overførster ved Vallø Stift, f 
paa Hegnetslund 11. Maj, f. 2. 
Juli 1841. (Hustru: Augusta v. 
S., f. Kragh; Børn). 

Schmidt, Andreas Carl, Grosserer i 
Kjøbenhavn, fhv. nederlandsk 
Konsul i Kiel, R. af D. p. p., 
t i Kbhvn. 15. Febr. (Efterladte). 

Sohnabel, Anna Maria, Frøken, f i 
Kbhvn. 21. April. (Søstre). 

Schneider, Josephine, Frøken, For- 
standerinde for Børnehjemmet 
paa Wodrofsvej, f paa Frederiks- 
berg 25. Juni. 

Schneller, Johan Lorentz, afsk. Ka- 
pitajn af Lafanteriet, t i Kbhvn. 
27. April, 73 Aar gi. (Børn og 
Svigerbørn). 

Schnepel, Johan Carl Ludvig, Justits- Dødsfald i Danmark. Tillæg S. 47 raad, fhv. Landskriver i Sønder- 
Ditmarsken, R. af D., Dbmd., 
t i Wandsbeck i Juni, 87 Aar gi. 

Schou, Carl Theodor Emil, praktis. 
Læge i Hobro, f 1^* Juli, f. i 
Kbhvn. 29. Octbr. 1857. (gød- 
skende). 

Schou, Emilie Kristine, f. Jacobsen, 
Enke efter Etatsraad, Hofmedi- 
kus C. T. E. Schou, f i Kbhvn. 
9. Jan., f. i Hellebæk 20. Maj 
1817. (Børn). 

Sohousboe, Peter SøUing, Dr. phil., 
fhv. Sognepræst til Landet paa 
Taasinge, f P^a Frederiksberg 
12. Novbr., 81 Aar gi. (Hustru: 
Cecilie S., f. Ring; Børn og 
Svigerbørn). 

Schram, Johannes Frederik Bern- 
hard, fhv. kgl. Kapelmusikus, 
t i Ribe 27. Marts, f. i Kbhvn. 
23. Maj 1818. (Søn: Toldfuld- 
mægtig Victor S.). 

Schroll, Thorvald, Birkedommer og 
Skriver i Wedellsborg Birk, f i 
Kj erlingberg pr. Aarup 26. Aug., 
f. i Højrup 19. Nov. 1839. (Hus- 
tru: K. 8., f. Havemann). 

Schrøder, Carl Valdemar, Kontor- 
chef i Østifternes Kredittorening, 
t i Kbhvn. 18. Juli. (Hustru: 
Charlotte S., f. v. Schoultz, 
Døtre og Svigersøn). 

Schultz, Johan Philip, af sk. Kontre- 
admiral, Stk. af D., Dbmd. p. p., 
t 4. Octbr., f. 16. Novbr. 1820. 
(Efterladte). 

Sehestedt-Juul, Clara Adolphine Adel- 
heid, f. Komtesse Piaten zu Hal- 
lermund, Enke efter Kammer- 
herre C. S. J., t PflA Hellerup 
28. Decbr., f. 24. Novbr. 1821. 
(Døtre: Fru Agnes Mourier, f. 
S. J., Stiftsdame i Vallø Sophie 
S. J.). 

Selmer, Fritz, Sognepræst til Aversi 
og Thestrup i Sjællands Stift, 
t i Aversi Præstegaard 15. 
August, 62 Aar gi. (Hustru: 
Hulda S., f. Muhle). (See ndfr.). 

Selmer, Mogens Christian, Premier- lieutenant af Fodfolket, f i 
Kbhvn. 29. Juni, f. 15. Sept. 
1864. (Forældre: Fr. S., Hulda 
S., f. Muhle). (See ovfr.). 

Sick, Conradine Franziska, f. Mar- 
cher, Enke efter Kammerjunker 
S., t i Kbhvn. 25. Febr. (Døtre: 
Franziska S., Ingeborg Maria S.). 

Sigurdseon, Jon Sigurdur Karl Kri- 
' stjan Johnsen, Læge i 12te Læge- 
distrikt paa Island, f P^^ Island 
18. Januar, 34 Aar gi. 

Sivertsen, Sigurd Brynjulfsson, fhv. 
Sognepræst til Utskalar, Hvals- 
nes og Kirkjuvogur, R. af D., 
t paa Island 24. Maj, f. paa 
Sel ved Reykjavik 2. Novbr. 1808. 

Skak, Hans Andersen, Strandkon- 
trollør i Klitmøller, Dbmd., f 
i Kbhvn. 8. Octbr., f. 2. Decbr. 
1825. 

Skeel, Vilhelm Samuel, Kammer- 
herre, extraordinair Assessor i 
Højesteret, Komm. af D. 2®, 
Dbmd., t i Kbhvn. 24. Novbr., 
f. 6. Aug. 1810. (Søstre: Pro- 
fessorinde M. Wessel -Brown, 
Kammerjunkerinde C. Hauch). 

Skibsted, Marie Elisabeth, f. Larsen, 
Enke efter Konsul S., f i Kbhvn. 
31. Jan. (Døtre: Anna S., Ma- 
rie S.). 

Smidth, Nicoline, Enke efter Kam- 
merherre, Orlogskapitajn P. H. 
C. Smidth, f i Kbhvn. 18. Febr., 
(Børn og Svigerbørn). 

Sommerfeldt , Theodor Frederik, 
Sognepræst til Tersløse og 
Skjellebjerg i Sjællands Stift, 
t i Tersløse Præstegaard 15. 
Decbr., 64 Aar gi. (Børn og 
Svigerbørn). 

von Sperling, Ulrich Vilhelm Michael 
Adolph, Fideicommisbesidder, 
t paa Frederiksberg 5. Sept., 
f. 11. Novbr. 1862. (Moder: Vil- 
helmine von S., f. Castberg). 

Stahl, Hermann Timcke, Tøjfabri- 
kant i Kbhvn., f smstds. 30. 
Septbr., f. 1806. (Datter og Tillæg S. 48 Dødsfald i Danmark. Svigersøn: Thora Most, f. S., 
Peter Most). 

Stemann, Augusta Henriette Frede- 
rikke Dorothea, f. Tillisch, Enke 
efter Kammerherre, fhv. Stift- 
amtmand C. L. S., t i Roeskilde 
25. Octbr., f. 20. Juni 1795. 
(Stedsøn: Kammerjunker J. A. 
Stemann til Store Restrup ; Sted- 
døtre). 

Stemann, Carl Ludvig Friedrich Au- 
gust, Advocat og Notarius pu- 
blicus i Husum, t smstds. 29. 
Januar, f. i Toftlund 19. Sept. 
1838. (Moder : Gehejmeraadinde 
Friedericke S., f. Wardenburg). 

Stephensen, Oline Henriette, f. Friis, 
Enke efter Overauditeur, By- 
og Herredsfoged O. Stephensen, 
t 27. Jan., 72 Aar gi. (Efter- 
ladte). 

Stilling, Fanny, f. Andersen, Etats- 
raad, fhv. Stadsbygmester H. C. 
S.'s Hustru, t paa Frederiksberg 
27. Octbr. 

Slockfleth, Thora Mathilde, f. Glahn, 
Enke efter Amtmand, Kammer- 
herre W. S., t i Kbhvn. 23. 
Decbr. (Børn: Witha S., Ma- 
thilde Stibolt, f. S., Svigersøn: 
Læge Ernst Stibolt), 

Storm, Bemhardine Magdalene, f. 
Middelboe, Enke efter Sogne- 
præst til Vetterslev og Hømb 
P. M. M. S., t 20. Decbr., 75 
Aar gi. (Børn: Ove S., Magda- 
lene Olsen, f. S., Gine Hansen, 
f. S., Frederikke S.; Svigerbørn: 
Ovidia S., f. Møller, Morton 
Olsen). 

Strøyberg, Laura Andrea, f. Smith, 
Frue, t i Kbhvn. 7. Juni. (Ægte- 
fæUe: Cand. pharm. Christoffer 
S.; Fader: Overlærer Henr. 
Smith). 

Stybe, Christian Valdemar, Badelæge 
paa Klampenborg, f i Kbhvn. 
13. Juli, f. i Kirke-Helsinge 20. 
Mai 1831. 

Stylsvig, Søren Bruun, Toldassistent 
i Fredericia, f smstds. 14, Decbr., ved Ulykkestilfælde (Drukning), 
f. 11. Mai 1827. 

Sueneon, Eduard, afsk. Viceadmiral, 
Stk. af D., Dbmd. p. p., f i 
Kbhvn. 16. Mai, f. smstds. 13. 
April 1805. (Børn). 

Suenson, Henriette, f. Limd, Enke 
efter Etatsraad J. N. S. (see 
ndfr.), t i Kbhvn. 15. Sept. 
(Børn og Svigerbørn). 

Suenson, Jean Nicolas, Etatsraad, fhv. 
Overauditeur i Søetaten, Comm. 
af D. 2®, Dbmd., decoreret med 
Medaillen for Druknedes Red- 
ning, t i Kbhvn. 13. Jån., f. 
smstds. 1799. (Hustru: Henri- 
ette- S., f. Lund). (See ovfr.). 

Svane, Eduard Valdemar, Premier- 
lieutenant, Cand. phil., f i Kbhvn. 
15. Octbr., f. 4. Juli 1851. (For- 
ældre: Krigsassessor I. E. S., 
Sophie S., f. Flindt). 

Swane, Julie Anette, f. Clausen, Enke 
efter Mægler L. S., f paa Fre- 
deriksberg 5. Decbr., 92 Aar gi. 
(Sønner). 

Sveletrup, Svend Trøst, Landinspec- 
teur, f i Veien Præstegaard 30. 
Aug., 27 Aar gi. 

Sareneen, Ferdinand Christian, kgl. 
Translateur, f i Kbhvn, 23. 
Novbr., f. i Roeskilde 18. Juni 
1824. (Broder : Havnefoged F. S.). 

Teieen, Constance Victoria, Frøken, 
Datter af afd. Sognepræst til 
Fanefjord M. P. T., f i Kbhvn. 
13. Novbr. (Moder og Sødskende). 

Thaarup, Magdalena Petrea, Frøken, 
t i Jægersborg 9, Mai, f. 1807. 
(Broder: Boghdlr, E.L. Thaarup). 

Thalbitzer, Heinrich Ludvig Rothe, 
Capitain i Flaaden, R. af D. p. 
p., t i Kbhvn. 4. April, f. 27. 
Juli 1837. (Hustru: Ida T.; 
Datter). 

Thaning, Marthine, f.Ligwersen, Enke 
efter Toldcontrolleur H. H. T., 
t 27. Jan. (Børn: Herman T., 
Jacob T., Johannes T., Mariane 

T.). 
Thayssen, Peter Frederik, fhv. Sogae- Dødsfald i Danmark, Tillæg S. 49 præst til Baarse og Beldringe i 
Sjællands Stift, f i Sorø 25. Juli, 
85 Aar gi. (Hustru: Laura T., 
f. Barfoed ; Børn : Anna T., Erik 
T.; Svigerdatter: Frederikke T., 
f. Gregersen). 

Theilade, Fanny Harriet, f. Petersen, 
Sognepræst til Sal H. S. T.'s 
Hustru, t i Sal Præstegaard 22. 
Decbr., 32 Aar gi. 

Thielemann, Carl Johan, Overtelegra- 
phist, t i Kbhvn. 18. April, 54 
Aar gi. 

Thisted, Valdemar Adolf, fliv. Sogne- 
præst til Tømmerup i Sjællands 
Stift, Forfatter, j paa Frederiks- 
berg 14. Octbr., f. i Aarhus 28. 
Febr. 1815. (Hustru: Elise T., 
f. Rasmussen). 

Thomsen, Alfred Christian, Toldassi- 
stent i Sjøbenhavn, f smstds. 
30. Juli, f. 18. Sept. 1852. (Mo- 
der: Else T.; Broder: Toldassi- 
stent Oluf T.). 

Thomsen, Anna Vilhelmine, f. Krause, 
Contoirchef i Finantsministeriet 
H. H. Thomsens Hustru, f i 
Kbhvn. i Septbr. 

Thorsen, Thor Niels Brock, Politi- 
inspecteur i Kjøbenhavn, f 
smstds. 18. Febr., 56 Aar gi. 
(Hustru: Elise T., f. Grimm; 
Børn). 

Thrane, Anton Jørgen, Redactions- 
secretair ved „Politiken^, f i 
Kbhvn. 6. Octbr., 45 Aar gi. 
(Hustru: Edvardine T., f. Faxø). 

de Thnrah, Ane Cathrine, f. Madsen, 
Enke efter Cand. theol., Capitain 
L. de T., t i Kbhvn. 26. April, 
f. 24. Octbr. 1817. 

Tillisch, Henriette Vilhelmine, f . Com- 
tes8e Lerche. Enke efter Kam- 
merherre, Cabinetssecretair C. 
T., t i Kbhvn. 19. Decbr., f. 17. 
Juni 1801. (Børn). 

Tittisdi, Johan Sigismund Møsting, 
afsk. General af Artilleriet, C. 
af D. 1^ Dbmd. p. p., f paa 
Tredenk»herg 25. Octbr., f. i Munke-Bjergby 9. August 1810. 

(Hustru: Cathrine T., f. Lund). 
Topp, Fritz, Theatermaler, f i Berlin 

13. Septbr, (Hustru: Laura T., 

f. Korell). 
Torp, Catharine Marie, f. Voltjhers, 

Generalkrigscommissair F. L. 

T.'s Hustru, t paft Frederiksborg 

i Septbr.; f. i Danskhage Sogn 

i Slesvig 81. Aug. 1881. 
Torp, Harald, afsk. Ritmester, R. af 

D., t i Aarhus 20. Novbr., f. 

29. Septbr. 1889. (Sødskende). 
Torp, Johanne Amalia Dorothea, f. 

Dehde, Eeke efter Oberst N. T., 

t i EimebUttel 8. Marts, 85 Aar 

gi. (Efterladte). 

Tortzen, Christian Gerhardt, Redac- 
teur af „Kallundborg Avis", f 
i Kallundborg 8. Octbr., f. 30. 
Marts 1880. (Hustru: Dorothea 
Marie T.). 

Trampe, Christiane Adolphine, Grev- 
inde, f. Siersted, Enke efter 
Kammerherre, Stiftamtmand 1. 
D. T., t i Kbhvn. 9. Jan., f. 18. 
April 1813. (Børn og Sviger- 
børn). 

Tregder, Paul Hagerup, Dr. phiL, 
Professor, fhv. Rector ved Sorø 
Akademis Skole, R.af D., Dbmd., 
t paa Frederiksberg 21. Mai, f. i 
Kbhvn. 21. Juli 1815. (Hustru: 
Chalotte T., f. v. d. Recke; Børn 
og Svigerbørn). 

Trier, Adolph, Dr. med. (Jena), f i 
Kbhvn. 25. Novbr., f. smstds. 23. 
Marts 1809. (Hustru: Henriette 
T., f. Trier). 

Trier, Johannes Meyer, practis. Læge 
i Kbhvn., f smstds. 2. Septl>r., 
f. smstds. 2. Novbr. 1849. (Hus- 
tru: Ingeborg T., f. Hyllested;. 

Trier, Sally Levin, practis. Læge i 
Kjøbenhavn, R. af D., f i Kbhvn. 
28. Octbr., f. paa Frederiksberg 
16. Juni 1816. (Hustru: Frede- 
rikke T., f. Heilbuthf. 

Trydeaafltf, Hans Jørgen, Gaardeier, 
fhv. Medlem af Folkethinget, f 

3 Tillæg S. 50 Dodsfald i Danmark. i Fj el sted ved Middelfart 25. 
Febr., f. smstds. 27. April 1801. 
Tutein, Anna, f. Eckard, Enke efter 
Hofjægermester P. A. T., f paa 
Marienborg 31. Marts, f. 24. Mai 
1809. (Børn). 

Tuxen, Ludvig Christin n. Departe- 
mentsdirecteur i Marineministe- 
riet, Comm. af t). 2 ", Dbmd. p. 
p., t i Kbhvn. 21. Juni, f. smstds. 
1822. (Hustru: Laura T., f. Krie- 
ger; Børn). 

Tender, Charlotte Ingt^borg Magda- 
lene, f. Adler, Enke efter Etats- 
raad A. N. C. T., t 2. Marts. 
(Børn og Svigerbørn). 

Ussing, Christian Petersen. fhv.Sogne- 
præst til Gjern og Skanderup i 
Aarhus Stift, t i Randers i Mai, 
74 Aar gi. 

Ussing, Werner Jasper Andreas, Dr. ; 
juris, Directeur i Nationalban- i 
ken, extraord. Assessor i Hoie- 
steret, kongevalgt Medlem af 
Landsthinget, fhv. Medlem af 
Folkethinget, Comm. af D. 1^ 
Dbmd., t i Kbhvn. 2. Decbr., f. 
smstds. 4. Marts 1818. (Børn). 

Wad, Daniel, fhv. Ejer af Kragehuul, 
t i Randers 9. Marts, f. paa 
Ullerupgaard 13. Juli 1884. (Hus- 
tru: Amalie W., f. Kjeldsei^). 

Vahl, Martin, Cand. med. 6c chir., 
Forstander for Kong Frederik 
den 7des Stiftelse paa Jægers- 
priis, t paa Jægerspriis 27. Mai'ts^ 
f. i Aalborg 19. Febr. 1827. 
(Hustru: Vilhelmine V., f. Claus- 
sen). 

Wandier, Carl Theodor, Kammerraad, 
Inspecteur ogSecretair ved Stats- 
inventariecommissionen, R. af 
D., t i Kbhvn. 16. Novbr. (Hus- 
tru og Børn). 

Weber, Ernst Hartvig, Muurmester 

i Kjøbenhavn, R.afD., f i Kbhvn. 

6. Decbr. (Hustru : Johanne An- 

tonette W., f. Berg). 
Wedege, Margrethe Cathrine Amalie, 

Frøken, f i Kbhvn. i Octbr. (Søstre: Oberstinde Cetti, f. W., 
U. W.). 

Wedel, Johan Frederik, fhv. Sogne- 
præst til Bringstrup og Siger- 
sted i Sjællands Stift, f i Roes- 
kilde 2o. Decbr., 75 Aar gi. 
(Hustru: Anna W., f. Staffeldt). 

Wedel, Nissenius Claus, fhv. Sogne- 
præst til Himmelev og Roeskilde 
adelige Jomfrukl oster? t i Roes- 
kilde 3. Mai, 79 Aar gi. (Hus- 
tru: Doris W., f. Jensen; Børn 
og Svigerbørn). 

Wedel, William James, Justitsraad, 
fliv. Districtslæge i Herning 
Lægedistrict, f i Herning 18. 
Marts, f. i London 6. Octbr. 1810. 
(Hustru: Svendtine W., f. Gad). 

Wedel-Heinen, Julius Christian Frede- 
rik , Geheimeconferentsraad, 
Kammerherre, Eier af Elved- 
gaard, fhv. Hofchef hos Enke- 
dronning Caroline Amalie, Stk. 
af D., Dbmd. p. p., f paa Elved- 
gaard 7. Marts, f. paa Kjærs 
gaard ved Odense 22. Juni 1814. 
(Hustru: Bertha W.-H., f. Com- 
tesse Petersdorff; Børn). 

Wegener, Marie Sophie Frederikke, 
f. Brock, Enke efter Kammer- 
herre, Amtmand J. H. W., f paa 
Frederiksberg 31. Mai, 71 Aar 
gi. (A. Wegener; C. L. F. We- 
nener; J. Jacobs). 

Weihe, Carl Albert, practis. Læge i 
Sønder Bjert ved Kolding, f 
smstds. 31. Decbr., f. i Kallund- 
borg, 19. Nov. 1853. 

Wellejus, Jens Mogens Julius, fhv. 
Sognepræst til Vorgod og Nørre- 
Vium i Ribe Stift, t i Kbhvn. 
31. Juli, 76 Aar gi. (Efterladte). 

Vetschou, Marie, f. Hagerup, Cand. 
juris J. Velschous Hustru, f paa 
Arresødal 20. Novbr. 

Yelsohou, Palmine Anna Jacobine, 
f. Hastrup, Enke efter Justits- 
raad, Kasserer C. B. V., f i 
Kbhvn. 20. Jan., 84 Aar gi. 
(Efterladte). 

Weaenberg, Birgitte, f. Giødwad,Enke